Business, Management, Skill, Experiences--แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ บริหาร และอื่น ๆ
Group Blog
 
All blogs
 

โทรศัพท์หมายเลขพิเศษ 4 หลัก

โทรศัพท์หมายเลขพิเศษ 4 หลัก

ตัวหนังสือสีน้ำเงิน หมายถึงไม่คิดค่าบริการ1100 บริการข่าวสารข้อมูลของ ทศท บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ 1103 ให้บริการข้อมูลข่าวสารการให้บริการของบริษัทฯ TT&T อัตราปกติ
1111 บริการข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราปกติ
1113 ให้บริการข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์และอื่นๆ บริษัทสามารถ นาทีละ 6 บาท
1115 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารออมสิน อัตราปกติ
1120 ศูนย์บริการลูกค้า ทศท บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ
1123 ให้บริการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ไม่คิดค่าบริการ
1125 แจ้งน้ำประปาขัดข้องในเขตนครหลวง การประปานครหลวง อัตราปกติ
1128 บริการลูกค้า Hutch อัตราปกติ
1130 ให้ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ( Call Center ) การไฟฟ้านครหลวง อัตราปกติ
1133 สอบถามเลขหมายโทรศัพท์ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ
1134 รับแจ้งเบาะแสและให้ความช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิปวีณา หงสกุล ไม่คิดค่าบริการ
1135 บริการให้ข้อมูลในเรื่องคดีเศรษฐกิจ กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ อัตราปกติ
1136 รับแจ้งเหตุการทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กรมตำรวจป่าไม้ อัตราปกติ
1137 แจ้งข้อมูลการจราจร สถานีวิทยุ จส. 100 ไม่คิดค่าบริการ
1139 ให้บริการข่าวกรองทหาร หน่วยข่าวกรองทหาร ไม่คิดค่าบริการ
1140 รับเรื่องร้องทุกข์และข้อเสนอแนะมายังศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ อัตราปกติ
1142 PAGING (PACKLINK) บริษัทเปอร์คอมเซอร์วิช จำกัด อัตราปกติ
1143 PAGING (PACKLINK) โดยไม่ผ่าน Operator บริษัทเปอร์คอมเซอร์วิช จำกัด อัตราปกติ
1144 PAGING (PACKLINK) โดยผ่าน Operator บริษัทเปอร์คอมเซอร์วิช จำกัด อัตราปกติ
1149 AIS Corporate Call Center บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส อัตราปกติ
1150 ให้บริการสั่งอาหาร บริษัทเคเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อัตราปกติ
1154 สอบถามเลขหมายโทรศัพท์ธุรกิจ (สมุดหน้าเหลือง) บริษัทเทเลอินโฟมีเดีย จำกัด อัตราปกติ
1155 ให้ความช่วยเหลือปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไม่คิดค่าบริการ 1156 ให้ข้อมูลและรับผิดข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะก รรมการการศึกษาแห่งชาติ อัตราปกติ
1157 ให้ข้อมูลด้านกฎหมายทั่วไป สำนักงานอัยการสูงสุด อัตราปกติ
1158 ให้ข้อมูลและคำปรึกษางานคดีแรงงาน สำนักงานอัยการสูงสุด อัตราปกติ
1159 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการของกรมการกงศุล กรมการกงศุล กระทรวงต่างประเทศ อัตราปกติ
1160 ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการเกษตร โครงการวิทยุเพื่อนเกษตร อัตราปกติ
1164 สอบถามการนำเข้าและส่งออก กรมศุลกากร ( กระทรวงการคลัง) อัตราปกติ
1165 ให้บริการฮอทไลน์แก้ปัญหายาเสพติด กรมการแพทย์ ( กระทรวงสาธารณสุข) อัตราปกติ
1166 รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าบริโภค คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อัตราปกติ
1167 ให้แนะนำเผยแพร่และให้คำปรึกษาแก่ประชาชน สภาทนายความ อัตราปกติ
1169 บริการข้อมูลการค้าเร่งด่วนเกี่ยวกับการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก อัตราปกติ
1170 บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) อัตราปกติ
1173 บริการข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานหรือบริษัทที่ต้องการติดต่อ บริษัทเยลโลว์ เพจเจสโฟนเซิร์ซ จำกัด อัตราปกติ
1174 บริการข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารยางพารา กรมวิชาการเกษตร อัตราปกติ
1175 บริการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท AIS บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส อัตราปกติ
1176 TOT SME Call Center บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ
1177 แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ
1178 รับแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าว สำนักตรวจคนเข้าเมือง อัตราปกติ
1179 ให้บริการข้อมูลข่าวสารระดมเงินออมระยะยาว กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ อัตราปกติ
1180 ใช้เป็นเลขหมายสำหรับเรียกไปยังลูกข่ายของ TRUNK PHONE บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราปกติ
1182 ให้ข้อมูลพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา อัตราปกติ
1187 Paging (Post Tel) ฝากข้อความโดยไม่ผ่าน Operator กรมไปรษณีย์โทรเลข อัตราปกติ
1188 Paging (Post Tel) โดยผ่าน Operator กรมไปรษณีย์โทรเลข อัตราปกติ
1189 Paging (Post Tel) บริการข้อมูลข่าวสาร กรมไปรษณีย์โทรเลข อัตราปกติ
1190 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ไม่คิดค่าบริการ
1192 บริการกำกับดูแลการป้องกันแบะปราบปรามการโจรกรรมรถ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่คิดค่าบริการ
1193 แจ้งอุบัติเหตุบน ทางหลวง กองบังคับการตำรวจทางหลวง ไม่คิดค่าบริการ
1194 รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรมข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่คิดค่าบริการ

1195 กองปราบปราม กองบังคับการตำรวจปราบปราม อัตราปกติ
1196 แจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ กองบังคับการตำรวจน้ำ ไม่คิดค่าบริการ
1197 ให้ข้อมูลจราจร ตำรวจจราจร อัตราปกติ
1199 รับแจ้งข้อเสนอ ข้อสังเกตและคำร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า อัตราปกติ
1222 Internet Access (TOTonline) บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3 บาท / call ทั่วประเทศ
1238 Tip card บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นาทีละ 2 บาท
1239 บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ( Tip card) บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3 บาท / call ทั่วประเทศ
1318 CALL CENTER นกแอร์ อัตราปกติ
1322 CAT CONTACT CENTER บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) อัตราปกติ
1323 - โรงพยาบาลนิติจิตเวช อัตราปกติ
1330 โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค กระทรวงสาธารณสุข อัตราปกติ
1331 บริการลูกค้า Orange บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด อัตราปกติ
1333 บริการบัวหลวงโฟน ธนาคารกรุงเทพ อัตราปกติ
1355 บริการข้อมูลข่าวสารศาลปกครอง ศาลปกครอง อัตราปกติ
1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม อัตราปกติ
1364 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
1365 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
1477 แจ้ง Lease Line ขัดข้อง บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1500 Paging (Easy Call) โดยผ่าน Operator บริษัทแมทริกซ์ ( ประเทศไทย) จำกัด อัตราปกติ
1501 Paging (Easy Call) โดยไม่ผ่าน Operator บริษัทแมทริกซ์ ( ประเทศไทย) จำกัด อัตราปกติ
1502 Paging (Easy Call) ( ยังไม่เปิดให้บริการ) บริษัทแมทริกซ์ ( ประเทศไทย) จำกัด อัตราปกติ
1503 ให้ความช่วยเหลือและประสานงานในสภาวะฉุกเฉินในเขต จ.ระยอง กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อัตราปกติ
1504 ให้ความช่วยเหลือและประสานงานในสภาวะฉุกเฉินในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อัตราปกติ
1505 รับแจ้งเบาะแสผู้ที่หลีกเลี่ยงภาษี กรมสรรพากร อัตราปกติ
1506 รับเรื่องร้องทุกข์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม อัตราปกติ
1507 ศูนย์บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ กรมประชาสงเ?ราะห์ อัตราปกติ
1508 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการบ ริการรถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด อัตราปกติ
1509 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย ( School Net) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 3 บาท / call ทั่วประเทศ
1540 บริการรับแจ้งแก๊สรั่ว บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน) อัตราปกติ
1541 รับแจ้งข้อมูลอาชญากรรมและยาเสพติด มูลนิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดในประเทศไทย อัตราปกติ
1542 บริการให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาฆ่าตัวตาย มูลนิธิสะมาริตัน อัตราปกติ
1543 บริการข้อมูลและรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับบริการทางด่วน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย อัตราปกติ
1547 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร บริษัทอเมริกันเอ็กซ์เพรส ( ประเทศไทย จำกัด) อัตราปกติ
1548 บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง อัตราปกติ
1549 Prepaid Card บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
1551 บริการข้อมูลและข่าวสารของ ธ.กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อัตราปกติ
1552 จองห้องพักโรงแรมในสมาคมโรงแรมไทย สมาคมโรงแรมไทย อัตราปกติ
1553 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน อัตราปกติ
1554 บริการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วย สำนักงานแพทย์กรุงเทพฯ อัตราปกติ
1555 ให้บริการข้อมูลและบริการของ กทม. กรุงเทพมหานคร ไม่คิดค่าบริการ 1556 ให้คำปรึกษาอาหารและยา สำนักกรรมการอาหารและยา 3 บาท / call ทั่วประเทศ
1557 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทวิริยะประกันภัย อัตราปกติ
1558 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารทหารไทย อัตราปกติ
1560 บริการสำรองที่นั่งเครื่องบิน บริษัท การบินไทย อัตราปกติ
1561 บริการข่?วสารและข้อมูลของ ธ.ไทยพาณิ ชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราปกติ
1566 บริการข่าวสารและข้อมูลของบริษัทการบินไทย บริษัท การบินไทย อัตราปกติ
1567 ให้บริการข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย อัตราปกติ
1569 รับแจ้งการร้องทุกข์เกี่ยวกับราคาสินค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อัตราปกติ
1571 บริการข่าวสารและข้อมูลของ ธ. กสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย อัตราปกติ
1575 ให้ข้อมูลที่อยู่อาศัย บริษัท ดิจิตอล แอสเซ็ท จำกัด อัตราปกติ
1576 บริการให้คำปรึกษาปัญหาเยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อัตราปกติ
1578 รับแจ้งขอความช่วยเหลือเพื่อดูแลเด็ก กรมประชาสงเคราะห์ ไม่คิดค่าบริการ 1580 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารยูโอบี รัตนสิ น จำกัด (มหาชน) อัตราปกติ
1581 ให้บริการข่าวสารข้อมูลของบริษัท AIA อัตราปกติ
1582 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราปกติ
1584 - ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ อัตราปกติ
1585 ให้บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารเอเซีย อัตราปกติ
1588 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ อัตราปกติ
1589 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด อัตราปกติ
1590 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ อัตราปกติ
1591 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ อัตราปกติ
1593 ศูนย์การเกษตรกรให้ข้อมูลข่าวสารเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตร ( ธ.ก.ส.) อัตราปกติ
1595 บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารแสตนดาร์ด ชาเตอร์ นครธน อัตราปกติ
1598 ร้องเรียนความไม่สะดวกจากหน่วยงานราชการ สำนักงาน กพ. อัตราปกติ
1599 บริการข่าวสารและข้อมูลของตำรวจ ศูนย์อำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อัตราปกติ
1600 ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้าน อัตราปกติ
1601 ให้บริการ Internet ศูนย์บริกา??อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย อัตราปกติ
1602 ให้บริการ Internet บริษัทสามารถอินโฟเนต จำกัด อัตราปกติ
1609 เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อัตราปกติ
1620 Call Center บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด ( มหาชน) อัตราปกติ
1643 ให้บริการ Internet บริษัท เอดีเวนเจอร์ จำกัด อัตราปกติ
1644 ให้บริการข้อมูลข่าวสารการจราจร สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ( คจร) ไม่คิดค่าบริการ
1645 ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ อัตราปกติ
1646 บริการประสานงานการรับส่งตัวผู้ป่วย สำนักการแพทย์ กทม. อัตราปกติ
1661 บริการรถแท็กซี่ สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด อัตราปกติ
1662 แจ้งน้ำประปาขัดข้องในภูมิภาค การประปาภูมิภาค อัตราปกติ
1663 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์ สภากาชาดไทย อัตราปกติ
1664 บริการข้อมูลเพื่อรณรงค์ขจัดโรคขาดสารไอโอดีน สภากาชาดไทย อัตราปกติ
1665 ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น สภากาชาดไทย อัตราปกติ
1666 รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย อัตราปกติ
1667 ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ไม่คิดค่าบริการ 1668 ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ ง กรมการแพทย์ อัตราปกติ
1669 รับแจ้งอุบัติเหตุและให้คำแนะนำฉุกเฉินในการดูแลคนป่วย กระทรวงสาธารณสุข ไม่คิดค่าบริการ 1670 ให้บริการสังคมเพื่อคลายปัญหาดับทุกข์ทางใจ กรมสุขภาพจิตร่วมกับ อ.ส.ม.ท. FM. 95.5 MHz อัตราปกติ
1675 บริการสายด่วนโภชนา (กรมอนามัย) กระทรวงสาธารณสุข อัตราปกติ
1677 รับแจ้งเหตุและช่วยเหลือสาธารณะทั่วไป บริษัท UCOM จำกัด อัตราปกติ
1678 ศูนย์บริการข่าวสารและข้อมูลด้านสินค้าของบริษัท บริษัท UCOM จำกัด อัตราปกติ
1679 ให้บริการเคเบิลทีวีของบริษัท การท่?เรือแห่งประเทศไทย อัตราปกติ
1680 ให้บริการ Internet บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราปกติ
1681 บริการรถแท็กซี่ ศูนย์บริการวิทยุสื่อสารบนรถรับจ้างสาธารณะ อัตราปกติ
1685 บริการข้อมูล บ้านแสนศิริ อัตราปกติ
1688 รับแจ้งข้อมูลการผลิตและจำหน่ายยาเสพติด ตำรวจปราบปรามยาเสพติด / ศาลากลางปัตตานี ไม่คิดค่าบริการ 1690 สอบถามข้อมูลฉุกเฉิน การรถไฟแห่งประเทศไทย อัตราปกติ
1691 รับแจ้งอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจ ไม่คิดค่าบริการ 1694 ให้คำปรึกษาด้านการช่วยเหลือการจัดหางาน กรมการจัดหางาน อัตราปกติ
1695 รับแจ้งร้องทุกข์เกี่ยวกับผู้ถูกหลอกลวง กรมการจัดหางาน อัตราปกติ
1696 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุบัติภัยทางน้ำ กรมสื่อสารทหารเรือ ไม่คิดค่าบริการ 1697 ให้คำปรึกษาด้านการช่วยเหลือการจัดหาแรงงาน กระทรวงมหาดไทย อัตราปกติ
1698 ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างการว่างงาน กระทรวงแรงงานฯ อัตราปกติ
1699 ให้ข้อมูลบริการของโรงแรม โรงแรมดุสิตธานี อัตราปกติ
1719 CALL CENTER โรงพยาบาลกรุงเทพ อัตราปกติ
1772 Call Center โรงพยาบาลพญาไท 2 อัตราปกติ
1777 Call Center Thai Mobile อัตราปกติ
1888 บริการ TOT POSTPAID บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ


ที่มา: FWD Email
 

Create Date : 06 มีนาคม 2552    
Last Update : 6 มีนาคม 2552 16:48:11 น.
Counter : 1627 Pageviews.  

กูเกิลเปิดบริการแผนที่เวอร์ชั่นท้องถิ่นในไทย

กูเกิลเปิดบริการแผนที่เวอร์ชั่นท้องถิ่นในไทย

มาแล้วบริการแผนที่ฉบับท้องถิ่นไทย ค้นหาได้ตั้งแต่ที่ตั้งบริษัท ถนน ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยแพลตฟอร์มเปิด ซึ่งให้เจ้าของธุรกิจร้านค้าใส่ข้อมูลแสดงที่ตั้งในแผนที่ได้

น.ส.พรทิพย์ กองชุน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจำประเทศไทยของกูเกิล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กูเกิลเปิดตัว กูเกิล แมพส์ (Google Maps) เวอร์ชั่นท้องถิ่น หรือแผนที่ฉบับท้องถิ่นของไทย ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับถนน ที่อยู่ ที่ตั้งบริษัทห้างร้านและองค์กรธุรกิจต่าง ๆ หลายแสนแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว และร้านอาหาร โดยแสดงชื่อสถานที่และข้อมูลต่าง ๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำหรับบริการกูเกิล แมพส์ เวอร์ชั่นท้องถิ่นไทย กูเกิลรับผิดชอบเรื่องแผนที่ โดยมีพันธมิตรสนับสนุนข้อมูล เช่น บริษัท ไอซีเว็บ จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ bbkmenu.com ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งร้านอาหารในกรุงเทพฯ, แวร์ อิน ไทยแลนด์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งขององค์กรธุรกิจกว่า 6 แสนแห่ง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เป็นต้น

น.ส.พรทิพย์ กล่าวต่อว่า ความโดดเด่นของกูเกิล แมพส์ เวอร์ชั่นท้องถิ่น อยู่ที่เป็น แพลตฟอร์มแบบเปิด ซึ่งให้เจ้าของธุรกิจประเภท ต่าง ๆ สามารถเพิ่มชื่อธุรกิจของตนพร้อมที่ตั้งและข้อมูลต่าง ๆ ไว้บนกูเกิล แมพส์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยคลิกเข้าไปเพิ่มข้อมูลที่ google.co.th/local/add และอัพเดทข้อมูลได้ตลอดเวลา ซึ่งกูเกิลจะตรวจสอบข้อมูลก่อนนำขึ้น

ทั้งนี้ บริการกูเกิล แมพส์ เวอร์ชั่นท้องถิ่น สามารถเข้าใช้งานผ่านเครื่องพีซี และโน้ตบุ๊กได้ที่ //maps.google.co.th ส่วนโทรศัพท์มือถือจะเข้าใช้งานผ่าน //m.google.co.th.

ที่มา: เดลินิวส์ 3/3/2552

//www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=192306&NewsType=1&Template=1
 

Create Date : 04 มีนาคม 2552    
Last Update : 4 มีนาคม 2552 18:09:27 น.
Counter : 418 Pageviews.  

Before you … ก่อนที่จะ ...

Before you …
ก่อนที่จะ ...Before you think of saying an unkind word
Think of someone who can't speak
ก่อนคิดจะพูดคำหยาบ
จงคิดถึงคนที่พูดไม่ได้


Before you complain about the taste of your food
Think of someone who has nothing to eat
ก่อนจะบ่นถึงรสชาติของอาหาร
จงคิดถึงคนที่ไม่มีอะไรจะกิน


Before you complain about your husband or wife
Think of someone who's crying out to God for a companion
ก่อนจะบ่นถึงคู่ครอง (สามีหรือภรรยา)
จงคิดถึงคนที่กำลังร้องไห้ต่อพระเจ้าเพราะขาดเพื่อนคุย


Today before you complain about life
Think of someone who went too early to heaven
วันนี้ ก่อนที่จะบ่นถึงชีวิต
จงคิดถึงคนที่จากไปก่อนเวลาอันควร


Before you complain about your children
Think of someone who desires children but they're barren
ก่อนจะบ่นถึงลูก ๆ ของคุณ
จงคิดถึงคนที่อยากมีลูก แต่ไม่มีBefore you argue about your dirty house; someone didn't clean or sweep
Think of the people who are living in the streets
ก่อนจะหัวเสียกับบ้านที่แสนรกรุงรังของคุณ
จงคิดถึงคนที่อยู่กินตามท้องถนน


Before whining about the distance you drive
Think of someone who walks the same distance with their feet
ก่อนจะบ่นถึงการขับรถบนเส้นทางที่แสนไกล
จงคิดถึงบางคนที่ต้องเดินเท้าด้วยระยะทางที่เท่ากัน

And when you are tired and complain about your job
Think of the unemployed, the disabled and those who wished they had your job.
และเมื่อคุณเหนื่อยล้าและบ่นถึงงานของคุณ
จงคิดถึงบางคนที่ตกงาน, คนพิการ และคนที่อยากได้ทำงานแบบคุณ


But before you think of pointing the finger or condemning another
Remember that not one of us are without sin and we all answer to one maker
แต่ก่อนที่คุณคิดจะชี้นิ้วสั่ง หรือด่าคนอื่น
จงจำไว้ว่า ไม่มีใครที่สะอาดบริสุทธ์ (ทุกคนบาป) และเราทุกคนต้องรับผิดต่อพระผู้เป็นเจ้า
((จงจำไว้ว่า ไม่มีใครดีเลิศไร้ที่ติ))


And when depressing thoughts seem to get you down
Put a smile on your face and thank God you're alive and still around.
และเมื่อไรที่จิตหดหู่ ท้อแท้ เหมือนจะสิ้นหวัง
จงยิ้มและขอบคุณ (พระเจ้า) ที่คุณยังมีชีวิตและคงอยู่ต่อไปLife is a gift of GOD.
LIVE it....
ENJOY it......
CELEBRATE it.........
AND FULFILL it...............

ชีวิต คือ ของขวัญจากพระเจ้า
จงอยู่ต่อไป ...
จงสนุกสนาน ...
จงฉลองกับชีวิต ...
และเติมเต็มชีวิตในส่วนที่ขาดหาย ...ขออภัยที่ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง

แปลโดย : Byonya (25 – 2 – 2552)
 

Create Date : 25 กุมภาพันธ์ 2552    
Last Update : 16 มีนาคม 2552 9:08:34 น.
Counter : 366 Pageviews.  

ประกาศ

เนื่องจากเราจะสอบ ภาษาอังกฤษ ที่บริษัทจัดสอบ
(บริษัท ซื้อข้อสอบ TOEFL มาใช้สอบ) ภายในสัปดาห์หน้า

จึงอาจจะไม่มีการ Update ข้อมูลชั่วคราว

บทโศก "ฉันกับเจ้านาย" ตอนต่อไป จะ Post ภายใน วันพุธ หน้านี้ครับ

เนื่องจากภาษาอังกฤษเราไม่ค่อยแข็งแรง
หากใครมีคำแนะนำ จะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณครับ

 

Create Date : 14 กุมภาพันธ์ 2552    
Last Update : 14 กุมภาพันธ์ 2552 12:46:14 น.
Counter : 350 Pageviews.  

คำถามของผู้คนในยุคโลกาภิวัฒน์ ยุคที่ 0

คำถามของผู้คนในยุคโลกาภิวัฒน์ ยุคที่ 0
คำถามของผู้คนในยุคโลกาภิวัฒน์ 3 ยุค (จากหนังสือ The World Is Flat)ผู้เขียนหนังสือ เรื่อง The World Is Flat: Thomas L. Friedman ได้ตั้งชื่อ ยุคโลกาภิวัฒน์ ที่แตกต่างกัน 3 ยุค เป็น

Globalization 1.0
Globalization 2.0
Globalization 3.0


ขออธิบายรายละเอียดของแต่ละยุคเพิ่มเติมดังนี้


Globalization 1.0 (ประมาณ ค.ศ. 1429 – 1800) เป็นยุคล่าอาณานิคม คือ ประเทศต่างๆพยามใช้พลังอำนาจที่ตนมีอยู่ ขยายอิทธิพลออกไป

คำถามประจำยุค คือ ... “ประเทศของฉันจะแข่งกับประเทศอื่นในโลกได้อย่างไร?”Globalization 2.0 (ราว ค.ศ. 1800 – 2000) เป็นช่วงที่เกิดสงครามโลก 2 ครั้ง เป็นยุคที่เกิดเศรษฐกิจถดถอย แต่เป็นยุคที่เกิดการพัฒนาทางอุตสาหกรรมอย่างมากมาย
ช่วงครึ่งแรกของยุคนี้ มีการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำและรถไฟ ทำให้เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมและการขนส่ง
ในขณะที่ช่วงครึ่งหลังของยุค มีการคิดค้นเทคโนโลยีหลายประเภท เช่น โทรเลข โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เคเบิลใยแก้ว และอินเตอร์เน็ตยุคต้นๆ

คำถามประจำยุค คือ ... “บริษัทของฉันจะแข่งในตลาดโลกได้อย่างไร?”
Globalization 3.0 (ตั้งแต่ ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา) เป็นยุคที่ปัจเจกชนมีอำนาจในการแข่งขันมาก เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี

คำถามประจำยุค คือ ... “ตัวฉันจะแข่งกับคนอื่นๆในโลกได้อย่างไร?

ลองนั่งคิดดู ... (คิดหลายตลบ)
เปรียบเทียบกับชีวิตความเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน
เพื่อน ๆ (พี่ ๆ น้อง ๆ) ... คิดเหมือนผมไหม??


กับเจ้านายที่บริษัท ...... เรายังอยู่ในยุคที่ 2 (Globalization 2.0)
เพราะเราจะถูกเจ้านายไล่จี้เสมอ ๆ ทุกครั้งที่มีการตั้งเป้าหมายในปีต่อไป ...

“โปรเจคนี้ ... ทำไมต้องใช้เงิน (งบประมาณ) มากขนาดนี้?”

เราก็จะตอบว่า : ..... บลา ... บลา ... บลา ...


บางทีก็ตอบว่า .... มอ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ! (เสียง งัว นี่หว่า!)
แต่ทุกครั้ง เจ้านายจะต้องมีคำถาม ว่า

โปรเจค (ที่ต้องใช้เงินขนาดนี้) นี้ จะทำให้บริษัทของเราบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร?


เป้าหมายหลักของทุกบริษัท คือ “ทำกำไรให้ได้สูงสุด”

เราจะทำกำไรได้ ... เราต้องแข่งขันกับคู่แข่งได้ !!!นั่น ก็ คือ เจ้านายต้องการถามว่า

“บริษัทของเรา (ของเจ้านาย) จะแข่งขันกับคู่แข่งขัน (ในตลาดโลกและตลาดในประเทศ) ได้อย่างไร?”

กับเพื่อนร่วมงาน ... เรายังอยู่ในยุคที่ 3 (Globalization 3.0)
หลายคน จะถามตัวเอง ... “ตัวฉันจะแข่งกับคนอื่นๆ ได้อย่างไร?”


(ผมขอบอกก่อนว่า ... ผมชอบหนังสือเล่มนี้
แต่รู้สึกว่า ... ทั้ง 3 ยุคของบทนี้ ล้วนแต่พูดถึง “การแข่งขัน”)ผมกลับมาคิดอีกครั้ง .... ผมมองว่า

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ลืมยุคที่ 0 (Globalization 0.0)Globalization 0.0 (เริ่มตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ รวมทั้งยุคหิน) ในยุคนี้ มุ่งเน้นการใช้กำลังของตนเป็นหลัก “ผู้ที่แข็งแรงที่สุด จึงจะสามารถดำรงชีพอยู่รอด” ตัวขับเคลื่อนให้เกิด Globalization จึงเป็นการใช้กำลังคำถามประจำยุค คือ ... “ฉันจะดำรงชีพในยืนยาวอยู่ในโลกได้อย่างไร?”


เปรียบเทียบกับ สภาพวิกฤติเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
หลายบริษัท ได้ปรับลดเงินเดือนพนักงานแล้ว !
หลายบริษัท ได้ปลดพนักงานแล้ว !
หลายบริษัทกำลังจะปลดพนักงาน !
อีกหลายบริษัท ยังไม่แน่ไม่นอน !

???

พนักงานที่ถูกปลดไปแล้ว ....
หลายคน ยืนหยัด ต่อสู้ ไม่ท้อถอย
หลายคน โศกเศร้า เสียใจ เสียดาย
หลายคน กำลังเดือดร้อน
หลายคน กำลังท้อแท้ หมดกำลังใจ


ถ้าเราไม่ยึดติดว่า .... เราอยู่ใน “ยุคที่ 3”
ถ้าเรายอมรับความจริงว่า ยังมี “ยุคที่ 0”

เราทุกคนต่างก็มีความฝัน และมีความหวัง

ถ้าเราลุกขึ้น “ยืนหยัด ดิ้นรน ต่อสู้” เพื่อดำรงชีพให้ยืนยาวต่อไปในโลกกว้าง อย่างมีความหวัง

เรา ก็จะพบ “ทางออก” สำหรับชีวิต


ทุวันนี้.....เรามุ่งแต่การ แข่งขัน แก่งแย่ง ชิงดี ชิงเด่น
เพียงเพื่อ “ชัยชนะ” .............. บางคน ถึงขนาด เหยียบย่ำ ปีนบ่า เพื่อนฝูง เพื่อก้าวขึ้นไปเป็น “ใหญ่”บางคน ก็ทำได้แม้กระทั่ง ฆ่าเพื่อน ฆ่าพี่ ฆ่าน้อง เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่ง “สิ่งที่ตัวเองต้องการ”


หลายคนบอกว่า “การแข่งขัน ทำให้เกิดการพัฒนา”


ผมยอมรับว่า .... “การแข่งขัน ทำให้เกิดการพัฒนา” นะครับแต่ถ้าเรามุ่งแข่งขันกัน จนลืมความเป็นเพื่อน ความเป็นญาติมิตร และไร้ซึ่งความเมตตาปราณี

ลืมว่า ........ ตอนแรกเกิด ไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร

เราทุกคนเกิดมา “ตัวเปล่า” เท่าเทียมกันทุกคนถ้าเราชนะทุกคน

ถ้าเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการ


แต่ หันไปทางไหน ก็ไม่มีใครอยู่เคียงข้าง

แล้ว “สิ่งที่ได้มา” จะมีประโยชน์อะไร??


จะดีไหม? ถ้าเรา “ไม่ชนะ” ใครเลย แต่เราก็ “ไม่แพ้”
จะดีไหม? ถ้าเรา “ไม่ได้เป็นใหญ่ เป็นโต” แต่เราก็ “ยืนหยัดอยู่ได้” อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
จะดีไหม? ถ้าเรา “ไม่ต้องเหยียบย่ำ ข้ามบ่าเพื่อน” แต่เราเป็นอยู่ “ระดับเดียวกับเพื่อน”
จะดีไหม? ถ้าเรา “ไม่ต้องยึดติดอยู่กับยุคที่ 3” แต่เราย้อนกลับไปใช้ชีวิตอยู่อย่าง “พอเพียง เพียงเพื่อพออยู่รอด”

... ขอเพียงเริ่มก้าวแรก สักวันก็จะไปถึงความฝันและความหวัง ...
Byonya (27-1-2552)
 

Create Date : 28 มกราคม 2552    
Last Update : 28 มกราคม 2552 13:02:08 น.
Counter : 1303 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

byonya
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 18 คน [?]
I am not a perfect, but simple!

 
 
Custom Search 
 

Website น่าสนใจ  
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท

เว็บการศึกษา Eduzones.com

Business Web Directory .biz - Business Directory
 


Word of the Day

This Day in History

Quote of the Day

Hangman
Friends' blogs
[Add byonya's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.