Business, Management, Skill, Experiences--แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ บริหาร และอื่น ๆ
Group Blog
 
All blogs
 
คะแนน"สูงสุด-ต่ำสุด"แอดมิสชั่นส์" 52


คะแนน"สูงสุด-ต่ำสุด"แอดมิสชั่นส์"52 (1)
((( ใครมีลูก มีน้อง มีหลาน .... ก็เข้ามาดูเร็ววววว )))

--------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ...สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2552 "มติชน" เห็นน่าสนใจ จึงนำเสนอ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ สูงสุด 8,307.0500 ต่ำสุด 7,513.5500 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ 7,938.7000-7,041.4500 สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 7,796.0000-6,996.7500 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7,955.0500-6,636.4500 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 7,171.7500-6,453.0500 สาขากายภาพบำบัด 6,994.7000 -6,231.7000 สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 7,211.4500-6,388.7000

คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 6,888.3500-6,053.6500 สาขาคณิตศาสตร์ 8,284.2500-6,209.5000 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7,049.3500-6,311.6000 สาขาเคมี 8,707.4000-6,399.6000 สาขาฟิสิกส์ 8,326.6500-5,986.8500 สาขาเคมีวิศวกรรม 8,270.1000-6,416.1500 สาขาธรณีวิทยา 7,726.9000-6,273.9000 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6,552.7500-5,986.3500 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 6,403.1000-5,900.6500 สาขาวัสดุศาสตร์ 7,154.2500-5,998.7500 สาขาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 6,412.1500-5,879.3500 สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร 7,121.2500-6,487.8500

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 8,770.8000-6,765.3000 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8,480.7000-7,349.0000 สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 7,004.5000-6,467.2000 สาขาวิศวกรรมสำรวจ6,886.2000-6,452.7000 สาขาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ 6,870.0000-6,646.7000 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 7,995.0000-6,927.5000 สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 8,009.2500-6,633.7500 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 7,388.6250-6,603.7500 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 7,526.0000-6,817.7500 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 6,835.0000-6,144.2500

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 8,221.0000-6,884.2500 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 7,802.2500-6,519.7500 หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต 7,987.4000-6,313.0000 คณะเศรษฐศาสตร์ 8,196.5000-6,559.5000 คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) 6,916.7500-6,154.4500 (รูปแบบที่ 2) 6,684.5000-6,251.0000 (รูปแบบที่ 3) 8,155.0000-7,161.5000

คณะครุศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 7,483.5000-6,272.5000 เลือกสอบภาษาไทย 2 (รูปแบบที่ 2) 7,730.5000-6,532.0000 เลือกสอบสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,800.5000-6,543.5000 เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 2) 6,931.0000-6,585.0000 เลือกสอบฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,274.0000-6,586.0000 เลือกสอบเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 7,120.5000-6,853.5000 เลือกสอบจีน (รูปแบบที่ 2) 6,626.0000-6,541.0000 เลือกสอบญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 1) 6,270.2000-6,149.7000 สาขาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 2) 6,458.0000-6,078.5000 สาขาศิลปศึกษา เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิทยาศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบภาษาไทย 2 (รูปแบบที่ 2) 7,039.0000-6,143.5000 เลือกสอบอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 6,726.0000-6,263.0000 เลือกสอบฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)0.0000-0.0000 เลือกสอบจีน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 สาขาธุรกิจศึกษา (รูปแบบที่ 1) 7,183.3000-6,458.8000 (รูปแบบที่ 2) 6,712.5000-6,257.5000

คณะอักษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,557.5000-6,653.7500 เลือกสอบวิทยาศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,147.4500-6,518.8000 สาขาอักษรศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 8,160.0000-7,198.7500 เลือกสอบวิทยาศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,667.5000-7,234.9500 เลือกสอบฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 8,563.7500-7,348.7500 เลือกสอบเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 8,582.5000-7,368.7500 เลือกสอบบาลี (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบอาหรับ (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบจีน (รูปแบบที่ 2) 8,841.2500-7,347.5000 เลือกสอบญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 8,381.2500-7,378.7500 สาขาญี่ปุ่น 8,585.0000-7,660.0000

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง เลือกสอบสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 7,434.2500-6,983.5000 เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 7,489.2500-7,016.0000 เลือกสอบเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบจีน (รูปแบบที่ 1) 7,665.0000-7,113.2500 เลือกสอบญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,557.0000-6,994.5000 เลือกสอบสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,573.5000-7,050.2500 เลือกสอบฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,027.2500-7,027.2500 เลือกสอบเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบจีน (รูปแบบที่ 2) 7,498.5000-7,364.0000 เลือกสอบญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 7,123.5000-7,123.5000

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 7,196.0000-6,735.0000 เลือกสอบฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 7,704.7500-6,886.0000 เลือกสอบเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบจีน (รูปแบบที่ 1) 7,339.0000-6,769.5000 เลือกสอบญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,505.2500-6,828.2500 เลือกสอบสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 6,985.0000-6,732.7500 เลือกสอบฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบจีน (รูปแบบที่ 2) 6,845.7500-6,845.7500 เลือกสอบญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 6,983.0000-6,983.0000

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,815.3750-7,225.7500 เลือกสอบฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 8,211.7500-7,340.5000 เลือกสอบเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 7,811.7500-7,735.6250 เลือกสอบจีน (รูปแบบที่ 1) 7,882.8750-7,531.0000 เลือกสอบญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,835.8750-7,294.0000 เลือกสอบอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 7,635.7500-7,299.7500 เลือกสอบฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,617.2500-7,617.2500 เลือกสอบเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบจีน (รูปแบบที่ 2) 7,510.3750-7,510.3750 เลือกสอบญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 6,612.2500-6,205.5000

คณะนิติศาสตร์ สอบคณิตศาสตร์ 2 8,273.0000-6,907.0000 สอบวิทยาศาสตร์ 2 8,354.5000-6,941.7500 สอบฝรั่งเศส 8,924.0000-6,879.5000 สอบเยอรมัน 7,983.0000-7,070.0000 สอบจีน 8,576.0000-7,274.0000 สอบญี่ปุ่น 8,603.2500-7,445.5000

คณะนิเทศศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 8,435.7500-7,471.5000 (รูปแบบที่ 2) 8,754.5000-7,438.2500 (รูปแบบที่ 3) 7,987.5000-7,506.2500 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 7,036.5000-6,011.5000 สาขานฤมิตศิลป์ 7,968.7500-6,777.5000 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (รูปแบบที่ 1) 6,755.7500-5,617.8000 (รูปแบบที่ 2) 7,007.5000-5,960.5000

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน 5,991.6500-5,051.8500 สาขาการจัดการศัตรูพืช บางเขน 6,041.2500-4,797.2500 สาขาเคมีการเกษตร บางเขน 6,059.1500-5,010.3500 สาขาคหกรรมศาสตร์ บางเขน 5,878.3500-5,123.3500 สาขาเกษตรเขตร้อน นานาชาติ ภาคพิเศษ บางเขน 4,438.4000-4,438.4000

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 6,501.2500-6,027.5000 สาขาการจัดการ 6,341.2500-5,767.0000 สาขาการจัดการการผลิต 6,484.0000-5,811.5000 สาขาการตลาด 6,512.0000-5,898.2500 สาขาบัญชี 6,828.2500-6,312.2500 สาขาบัญชี ภาคพิเศษ 6,284.2500-5,740.0000 คณะประมง สาขาประมง 6,754.0000-4,963.0000

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา 6,551.2500-6,130.5000 สาขาภาษาอังกฤษ 8,043.7500-7,035.0000 สาขาภาษาฝรั่งเศส 7,081.2500-6,141.2500 สาขาภาษาเยอรมัน 6,646.2500-5,470.0000 สาขาภาษาญี่ปุ่น 7,888.7500-7,120.0000 สาขาภาษาจีน เลือกสอบอังกฤษ 2 7,777.5000-7,043.7500 เลือกสอบจีน 7,813.7500-7,001.2500 สาขาภาษาไทย 7,512.0000-5,910.5000 สาขาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีไทย 6,944.5000-6,436.7500 สาขาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ 7,506.0000-6,896.5000 สาขาการเดินทางและท่องเที่ยว เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2 6,596.2500-6,328.7500 เลือกสอบฝรั่งเศส 6,547.5000-6,358.7500 เลือกสอบเยอรมัน 6,912.5000-6,912.5000 เลือกสอบอาหรับ0.0000-0.0000 เลือกสอบจีน6,676.2500-6,328.7500 เลือกสอบญี่ปุ่น 6,915.0000-6,345.0000

สาขาการโรงแรม เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2 6,392.5000-6,195.0000 เลือกสอบฝรั่งเศส 6,728.7500-6,266.2500 เลือกสอบเยอรมัน 6,478.7500-6,248.7500 เลือกสอบอาหรับ 0.0000-0.0000 เลือกสอบจีน 6,432.5000-6,197.5000 เลือกสอบญี่ปุ่น 7,321.2500-6,226.2500 สาขาสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 1) 7,340.0000-6,930.2500 สาขาสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 2) 7,109.0000-6,918.7500 สาขาสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 3) 7,084.7500-6,930.0000 สาขาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 7,025.0000-6,183.7500

คณะวนศาสตร์ สาขาวนศาสตร์ 6,435.3500-5,236.5000 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 5,483.6500-4,929.4000 สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ-6,119.1000-5,401.8500 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์-6,151.5000-5,600.7500 สาขาเคมี 6,648.7500-5,887.6500 สาขาเคมีอุตสาหกรรม 6,614.3500-5,815.5000 สาขาชีววิทยา 6,395.6500-5,747.3500 สาขาสัตววิทยา 5,975.4000-5,365.1000 สาขาพฤกษศาสตร์ 5,938.9000-5,123.6000 สาขาพันธุศาสตร์ 6,329.3500-5,419.0000 สาขาจุลชีววิทยา 6,364.0000-5,591.4000 สาขาชีวเคมี 6,404.6000-5,854.4000 สาขารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5,867.6500-5,342.5000 สาขาฟิสิกส์ 5,946.3500-5,249.3500 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6,726.8500-5,950.6500 สาขาสถิติ 5,979.7500-5,337.5000 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6,037.1500-5,234.4000 สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 6,470.8500-5,350.1000 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 5,937.3500-5,204.1500

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางเขน 7,639.2000-6,740.5000 สาขาวิศวกรรมโยธา บางเขน 6,737.3000-5,907.0000 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บางเขน 6,576.2000-5,831.0000 สาขาวิศวกรรมโยธา ทรัพยากรน้ำ บางเขน 5,884.8000-5,312.3000 กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 7,744.3000-6,216.5000 สาขาวิศวกรรมวัสดุ 6,503.7000-5,723.5000 กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (โครงการภาคพิเศษ) สาขาวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมไฟฟ้า ฯลฯ 6,212.7000-4,997.8000 สาขาวิศวกรรมเคมี (โครงการฯภาคพิเศษ) 6,801.3000-5,539.3000 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการภาคพิเศษ) 5,879.7000-4,984.0000

กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 6,178.0000-4,420.5000 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ บางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) 6,576.5000-5,024.2000 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต บางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) 5,558.8000-4,436.3000 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และสาขาบริหารธุรกิจ ฯลฯ 6,322.2000-5,269.2000 สาขาการจัดการการบิน ภาคพิเศษ บางเขน 6,166.6500-5,589.1000 สาขาเทคโนโลยีการบิน ภาคพิเศษ บางเขน 6,511.1000-5,457.5000

สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิศวกรรมโยธาชลประทาน 5,752.3000-4,816.5000


ที่มา: //www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu01260552§ionid=0107&day=2009-05-26

Create Date : 26 พฤษภาคม 2552
Last Update : 26 พฤษภาคม 2552 12:02:10 น. 2 comments
Counter : 480 Pageviews.

 
ปัจจุบันขั้นตอนการเรียนมากมายได้ใจจริงๆ

ขอบคุณที่นำมาฝาก จ๊ะโดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 26 พฤษภาคม 2552 เวลา:15:58:51 น.  

 
ใช่เลยครับ

มันมีขั้ตอนเยอะจริง ๆ


โดย: byonya วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:8:33:08 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

byonya
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
I am not a perfect, but simple!

 
 
Custom Search 
 

Website น่าสนใจ  
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท

เว็บการศึกษา Eduzones.com

Business Web Directory .biz - Business Directory
 


Word of the Day

This Day in History

Quote of the Day

Hangman
Friends' blogs
[Add byonya's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.