sloth-knowledge
 
ข่าวดี!!สอบบรรจุครู ไม่มีใบวิชาชีพได้ 98 สาขากมว.คุรุสภา เปิดทาง สอศ. สอบบรรจุครูไม่มีใบวิชาชีพได้ 98 สาขาวิชา 

ข่าวดีมาแล้วจ้าาาา รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภา เปิดเผยว่า

"ตามที่ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการคุรุสภา ขอหารือการยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับครูอาชีวศึกษาโดยระบุว่า ขณะนี้ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลนลงวันที่ 9 ม.ค.2558 ได้หมดอายุลงแล้ว ขอให้คุรุสภาออกประกาศฉบับใหม่ ให้ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยในสาขาวิชาขาดแคลนด้านอาชีวศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขาวิชา สามารถสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เพื่อให้ผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ สามารถเข้ามาเป็นครูอาชีวศึกษาได้ นั้น
ที่ประชุม กมว.ได้พิจารณาแล้วและอนุญาตให้บรรจุครูอาชีวะไปก่อนได้ โดยยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สำหรับประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลนที่ สอศ.เสนอขออนุญาตบรรจุ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 98 สาขาวิชา อาทิ ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชั่น เทคนิคแว่นตาและเลนส์ เป็นต้น

ตนได้เสนอแนวคิดต่อที่ประชุม กมว.ว่า ขณะนี้มีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ซึ่งทำหน้าที่ในการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพต่างๆ ดังนั้น น่าจะมีการประสานกับ สคช.ว่า มีการทดสอบในสาขาวิชาที่ สอศ.ขาดแคลนหรือไม่ หากมีก็ควรให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆและอยากเป็นครูอาชีวศึกษาได้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะ เพื่อมั่นใจได้ว่าเราจะได้คนที่เก่งจริงเข้ามาเป็นครู และเป็นหลักประกันให้แก่เด็กได้ว่าได้เรียนกับครูที่เก่ง"
 


รายชื่อสาขาขาดแคลนเดิมที่ สอศ. เคยขอ มีดังนี้

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
1) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 2) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3) ไฟฟ้ากำลัง
4) โทรคมนาคม
 5) แมคคาทรอนิกส์
6) เครื่องวัดและควบคุม
7) เทคนิคอุตสาหกรรม
8) เทคนิคการผลิต
9) ช่างกลโรงงาน
10) เขียนแบบเครื่องกล
11) เครื่องกล
12) เครื่องมือและซ่อมบำรุง
13) ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
14) แม่พิมพ์โลหะ
 15) แม่พิมพ์พลาสติก
16) ช่างยนต์
17) ช่างก่อสร้าง
18) โยธา
19) ช่างสำรวจ
20) สถาปัตยกรรม/มัณฑนศิลป์/ออกแบบตกแต่ง
21) อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
22) อุตสาหกรรมต่อเรือ
 23) พาณิชย์นาวี
24) การจัดการโลจิสติกส์
 25) อุตสาหกรรมยาง
 26) เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
27) ปิโตรเคมี
28) การพิมพ์
 29) การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
30) การขุดเจาะน้ำมัน
31) เทคโนโลยีแสงและเสียง
32) ปิโตรเลียม
33) เทคนิคพลังงาน
 34) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
35) ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
36) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
37) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
38) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
39) การท่องเที่ยว
40) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ประเภทวิชาพณิชยกรรม
41) สาขาวิชาเลขานุการ
42) การจัดการธุรกิจ
43) การจัดการสำนักงาน
 44) การตลาด
45) การบัญชี
 46) บริหารธุรกิจและพณิชยการ
 47) โลจิสติกส์
48) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
49) ธุรกิจค้าปลีก
50) การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
51) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
52) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
 53) เสื้อผ้าสำเร็จรูป
54) เคมีสิ่งทอ

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์
55) สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
56) ช่างกลเกษตร
 57) เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
58) เทคโนโลยีภูมิทัศน์
59) ผลิตภัณฑ์ยาง
60) พืชศาสตร์
61) สัตว์ศาสตร์
62) พืชไร่
63) ปฐพีวิทยา

ประเภทวิชาการประมง
64) สาขาวิชาการควบคุมเครื่องจักร(เรือประมง)
65) ประมงทะเล
 66) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
67) แปรรูปสัตว์น้ำ
68) อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ประเภทวิชาคหกรรม
69) สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
70) คหกรรมศาสตร์
71) เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย
72) เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
73) แฟชั่นและสิ่งทอ
74) สปาและความงาม
 75) เสริมสวย(เทคโนโลยีความงาม)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
76) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
77) ศิลปกรรม
78) เซรามิค/เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา
79) ศิลปหัตถกรรม(รูปพรรณและเครื่องสาน)
 80) การออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี
81) ช่างทองหลวง
82) การออกแบบ
83) คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
84) คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
85) การถ่ายภาพและวิดีทัศน์
86) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องหนัง สาขาวิชาขาดแคลนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสนอเพิ่มเติมอีก 12 สาขา ได้แก่
87) นิติศาสตร์
88) อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน
 89) การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม
90) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
91) เคมีอุตสาหกรรม
92) วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
93) วิศวกรรมพลังงาน/พลังงานทดแทน
94) เทคโนโลยีระบบราง/วิศวกรรมขนส่งระบบราง
95) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบันเทิง/แอนนิเมชั่น
96) การตลาดดิจิตอล
 97) อุตสาหกรรมศิลป์
 98) ช่างเครื่องเรือนและตกแต่ง 


ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 


***อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมอ่านหนังสือรอเลยครั้งนี้ต้องไม่พลาดแน่นอน " เคาะตำราหาหนังสือ " สอบครูผู้ช่วย ได้ที่นี่

อยากสอบติด
>> คลิก <<หนังสือ สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูอาชีวะ
ราคา 280 บาทสั่งซื้อครบ 500 บาท (ส่งฟรีแบบประหยัด)

สนใจ สั่งซื้อหนังสือ "ได้ที่"

Line@ : @serazu
Website: 
www.serazu.comสายราชการห้ามพลาด!!อัพเดตก่อนใคร ติดตามข่าวสารสอบเข้าราชการทั้งหมดได้ที่  https://serazu.com/web/news/index/3 
 
 


Create Date : 25 เมษายน 2562
Last Update : 26 เมษายน 2562 9:19:49 น. 0 comments
Counter : 1038 Pageviews.  
 
Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

สมาชิกหมายเลข 4597360
 
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
New Comments
[Add สมาชิกหมายเลข 4597360's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com