sloth-knowledge
 
ประกาศแล้ว!! รายชื่อผู้สมัคร ก.พ. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ก.พ. 2562 ประกาศแล้ว!!! รายชื่อผู้สมัคร ก.พ. 62

วันที่หลายๆคนรอคอยมาถึงแล้ว กับการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ก.พ. 62 


 (ส่วนวัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ. ประจำปี 2562 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก ของ ก.พ. จะประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสํานักงาน ก.พ.  เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562 
 

ศูนย์สอบ กรุงเทพฯและปริมณฑล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท
 
ศูนย์สอบ พระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท
 
ศูนย์สอบ ราชบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท
 
ศูนย์สอบ ฉะเชิงเทรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท
 
ศูนย์สอบ ชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท
 
ศูนย์สอบ เชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท
 
ศูนย์สอบ พิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท
 
ศูนย์สอบ นครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท
 
ศูนย์สอบ อุดรธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท
 
ศูนย์สอบ อุบลราชธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท
 
ศูนย์สอบ ขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท
 
ศูนย์สอบ สุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท
 
ศูนย์สอบ สงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท

ที่มา : www.ประกาศผลสอบ.com


----------------------------

ภาค ก. ก.พ. 2562 สอบวิชาอะไรบ้าง

หลักสูตรและวิชาที่ใช้ในการสอบ ก.พ.

1. ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

(1.) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
(ก) ด้านการคิดคํานวณ
โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ
(ข) ด้านเหตุผล
โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคํา ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจําลองต่าง ๆ

(2.) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
(ก) ด้านความเข้าใจภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทําความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กําหนดให้ แล้วตอบคําถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
(ข) ด้านการใช้ภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

2. ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
โดยวิธีการสอบข้อเขียน
เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสําคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
 

 
**อย่ารอช้าเตรียมตัวให้พร้อม เคาะตำราหาหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. กันเลย อนาคตอยู่ในมือคุณ
อยากสอบผ่านแค่คลิ๊ก 
423
 https://serazu.com/web/news/252
สายราชการห้ามพลาด!!อัพเดตก่อนใคร ติดตามข่าวสารสอบเข้าราชการทั้งหมดได้ที่  https://serazu.com/web/news/index/3 


Create Date : 23 เมษายน 2562
Last Update : 24 เมษายน 2562 9:31:29 น. 0 comments
Counter : 2226 Pageviews.  
 
Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

สมาชิกหมายเลข 4597360
 
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
New Comments
[Add สมาชิกหมายเลข 4597360's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com