sloth-knowledge
 
ข่าวดี!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 760 อัตรา


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 760 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 24 ตุลาคม 2562

ข่าวดีมาแล้วจ้าาาา กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 760 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 24 ตุลาคม 2562

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 400 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

2. ตำแหน่ง นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 80 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

3. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 230 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การเลขานุการ การโรงแรมและบริการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน
- เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ อุตสาหกรรมบริการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การเลขานุการ การโรงแรมและบริการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน
- เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ อุตสาหกรรมบริการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร
- เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12650 80 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

9. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ การออกแบบ ศิลปหัตถกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน
- เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 24 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


Create Date : 19 กันยายน 2562
Last Update : 19 กันยายน 2562 9:26:00 น. 1 comments
Counter : 1650 Pageviews.  
 
 
 
 
https://ttp2900.wixsite.com/liferoad แว่นตากันแสงสีฟ้าราคาถูก
 
 

โดย: Life road (สมาชิกหมายเลข 5621827 ) วันที่: 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา:20:48:42 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

สมาชิกหมายเลข 4597360
 
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
New Comments
[Add สมาชิกหมายเลข 4597360's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com