บทเรียนออนไลท์คุณธรรมพื้นฐานแนะแนวอาชีพนิทานคุณธรรมแบบทดสอบวัดแววความสามารถพิเศษ
Group Blog
 
All blogs
 

แบบทดสอบหลังเรียนบทนำแบบทดสอบก่อนเรียนมารยาทที่ดีของชายที่มีต่อหญิงแบบทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบชนิดถูกผิดให้เลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว

1. มารยาทในการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามเป็นมารยาทสากลที่ทุกคนควรทราบ

ใช่

ไม่ใช่


2. นักเรียนคิดว่ามารยาทในการปฏิบัติตนต่อเพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องโบราณไม่เหมาะกับเด็กวัยรุ่นปัจจุบัน

ใช่

ไม่ใช่

3. นักเรียนคิดว่ามารยาทในการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามเป็นเรื่องไร้สาระ

ใช่

ไม่ใช่

4.ผู้ชายที่มีอุปนิสัยใจคอดี มีมารยาทวางตัวได้เหมาะสมแต่ยากจนเป็นสุภาพบุรุษ

ใช่

ไม่ใช่

5. ผู้หญิงที่มีการศึกษาดีแต่พูดจาไม่สุภาพและดูถูกผู้อื่นเป็นสภาพสตรี

ใช่

ไม่ใช่ 

Create Date : 04 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2550 13:03:12 น.
Counter : 813 Pageviews.  

มารยาทที่ดีของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีบทนำแบบทดสอบก่อนเรียนมารยาทที่ดีของชายที่มีต่อหญิงแบบทดสอบหลังเรียนสุภาพบุรุษ

สุภาพบุรุษตามคตินิยมในสังคมไทยนั้น ตรงกับคำว่า " ชายชาตรี "
หมายถึงผู้ชายที่มีอุปนิสัยใจคอ และกิริยามารยาท
" สมกับความเป็นชาย " ตามลักษณะของค่านิยมในสังคมดังกล่าว
สุภาพบุรุษพึงมีมารยาท โดยสมควร ดังต่อไปนี้

1.เป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้
2.ประพฤติตนสมกับความเป็นลูกผู้ชาย
3.เป็นผู้ให้เกียรติแก่สตรีในทุกโอกาส
4.วางตนเป็นที่ไว้วางใจแก่สตรีได้ทุกโอกาส
5.ไม่นำเอาเรื่องส่วนตัวของสตรีที่เกี่ยวข้องกับตนหรือผุ้อื่น
ในทางชู้สาวออกเปิดเผยให้ผุ้อื่นทราบ
6.ปกป้องช่วยเหลือและเป็นมิตรที่ดีแก่มิตรที่เป็นสตรี
7.ไม่ล่วงเกินสตรีที่ให้ความไว้วางใจแก่ตน ไม่วาทางกาย วาจา
หรือ จิตใจ
8.ไม่พูดจานินทา ลบหลู่ ดูถูก เหยียบหยามหรือรังแกสตรี
ไม่ว่าในกรณีใด ความอดกลั้นอันสูงส่งของสุภาพบุรุษจะเป็นหลัก
ของจิตใจไม่เสียมารยาทในข้อนี้ได้
9.รู้จักการให้อภัยแก่สตรีในทุกกรณี หากสตรีมีการล่วงเกินตน
ด้วย กาย วาจาหรือใจ
10.ควรหลีกเลี่ยงการคบหากับสตรีที่ไร้มารยาท ขาดเหตุผล
และมีจิตใจโหดร้าย

“สุภาพสตรี

สุภาพสตรีตามคตินิยมในสังคมไทยนั้น ตรงกับคำว่า " กุลสตรี "
หมายถึง สตรีที่มีตระกูล และมีมารยาทดี คำว่ามีตระกูล
มีความหมายลึกไปถึงความเป็นผู้ที่พ่อแม่ได้อบรมสั่งสอนมาดีแล้ว
มิได้หมายถึงชาติกำเนิดเท่านั้น ตามหลักของค่านิยมในสังคมดังกล่าว
สตรีพึงมีมารยาทโดยสมควร ดังต่อไปนี้

1.เป็นผู้ครองตนอยู่โดยปราศจากมลทิน อยู่ในกรอบของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม
2.เป็นผู้มีจิตใจหนักแน่น มีสัจจะ เชื่อถือได้
3.เมื่อพบปะบุรุษ ไม่สมควรส่งเสียงให้เขาเหลียวหลัง
หรือจ้องมองเขาจนเกินควร และไม่ควรทักบุรุษก่อน เว้นแต่
เป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อน
4.ไม่ควรให้ของที่ระลึกต่างหน้า ตลอดจนรูปถ่ายหรือตำบล
ที่อยู่ของตนแก่บุรุษที่เพิ่งรู้จักกัน
5.ไม่ควรอยู่กับบุรุษสองต่อสองในที่ลับตาคนและในเวลาค่ำมืด
6.ไม่ควรเข้าไปในบ้านของบุรุษ ที่มีเพียงเขาอยู่คนเดียว
และไม่ควรเข้าไปในห้องนอนของบุรุษด้วย
7.อย่าถือวิสาสะกับบุรุษมากเกินไป เช่น ทุบตี หยิกหยอกล้อ
หรือล้วงกระเป๋าเสื้อของบุรุษ เป็นต้น
8.ไม่ควรปรนนิบัติบุรุษจนเกินเหตุเกินควร แม้จะเป็นญาติ
เกี่ยวดองกัน
9.เมื่อได้รับของกำนัลจากบุรุษไม่ต้องสนใจต่อสิ่งของนั้นมากนัก
เพียงแต่กล่าวขอบคุณและควรเก็บความพึงพอใจไว้ในใจ
อย่าแสดงออกให้บุรุษเห็นนอกหน้า
10.พึงเป็นคนสงบเงียบวางตน ให้เป็นที่เกรงใจของบุรุษ
11.อย่าประพฤติตนเป็นคนจัดจ้านว่ากล่าวขู่เข็นบุรุษ ซึ่งจะทำให้
ตนเองเป็นผู้ขาดความนิยมจากบุรุษเพศไป
12. อย่าแสดงอาการเย่อหยิ่งหรือกล่าววาจาทักทายดูถูก
เหยียดหยามต่อบุรุษ เพราะไม่ใช่เป็นการวางตัวที่ดีของสุภาพสตรี
13.อย่าเก็บเรื่องของผู้อื่นมานินทาให้สุภาพบุรุษฟัง ถ้าแสดงนิสัย
เช่นนี้บ่อย ๆ เขาจะคิดว่าคงนำเรื่องของเขาไปนินทาให้ผู้อื่นฟังด้วย
ทำให้คิดรังเกียจขึ้นมาได้
14.ความอดทน อดกลั้น อดออม เป็นคุณสมบัติที่ดียิ่งของกุลสตรี
 

Create Date : 29 ตุลาคม 2550    
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2550 13:02:26 น.
Counter : 5386 Pageviews.  

แบบทดสอบก่อนเรียนบทนำแบบทดสอบก่อนเรียนมารยาทที่ดีของชายที่มีต่อหญิงแบบทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบชนิดถูกผิดให้เลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว

1. มารยาทในการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามเป็นมารยาทสากลที่ทุกคนควรทราบ

ใช่

ไม่ใช่


2. นักเรียนคิดว่ามารยาทในการปฏิบัติตนต่อเพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องโบราณไม่เหมาะกับเด็กวัยรุ่นปัจจุบัน

ใช่

ไม่ใช่

3. นักเรียนคิดว่ามารยาทในการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามเป็นเรื่องไร้สาระ

ใช่

ไม่ใช่

4.ผู้ชายที่มีอุปนิสัยใจคอดี มีมารยาทวางตัวได้เหมาะสมแต่ยากจนเป็นสุภาพบุรุษ

ใช่

ไม่ใช่

5. ผู้หญิงที่มีการศึกษาดีแต่พูดจาไม่สุภาพและดูถูกผู้อื่นเป็นสภาพสตรี

ใช่

ไม่ใช่ 

Create Date : 29 ตุลาคม 2550    
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2550 13:01:35 น.
Counter : 436 Pageviews.  

มารยาทที่ดีของชายที่มีต่อหญิง....บทนำ


บทนำแบบทดสอบก่อนเรียนมารยาทที่ดีของชายที่มีต่อหญิงแบบทดสอบหลังเรียน
บทนำ ....

การวางตัวให้เหมาะสมกับเพศต่างข้ามเป็นการสร้างเสน่ห์ ให้กับตนเอง ทั้งยังเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไปที่ได้พบเห็น ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของนักเรียนอัสสัมชัญมาตั้งแต่ในอดีต

 

Create Date : 29 ตุลาคม 2550    
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2550 12:59:47 น.
Counter : 557 Pageviews.  


malliga
Location :
สุโขทัย Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
แนะแนวการศึกษา พัฒนาคน พัฒนาชาติ
Friends' blogs
[Add malliga's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.