บทเรียนออนไลท์คุณธรรมพื้นฐานแนะแนวอาชีพนิทานคุณธรรมแบบทดสอบวัดแววความสามารถพิเศษ
Group Blog
 
All blogs
 

กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic)ลักษณะโดยทั่วไป

ชอบกิจกรรมเกี่ยวกับนามธรรม เป็นอิสระ รักความงาม มีความเป็นตัวของตัวเองสูงชอบใช้ชีวิตและกิจกรรมแบบตามลำพัง ไม่ค่อยควบคุมตัวเอง มักทำตามใจที่ปรารถนา มีความต้องการแสดงออกถึงลักษณะของตนเอง ชอบทางศิลปะ ไม่ชอบเลียนแบบ มีความคิดริเริ่ม หลีกเลี่ยงงานประเภทใช้ระเบียบแบบแผน

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีสุนทรีย์ มีศิลปะ ชอบคิดคำนึงชอบครุ่นคิดคนเดียว เก็บตัว

การประเมินตนเอง

มีความอิสระสูง มีความเข้าใจตนเองสูง มีความสามารถในการควบคุมตนเอง มีความสามารถในการแสดงความรู้สึก

อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ

นักเขียนการ์ตูน
นักเขียนประกาศโฆษณา
นักประชาสัมพันธ์
นักหนังสือพิมพ์
นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
นักออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์
นักออกแบบฉากละคร
นักออกแบบเครื่องประดับ
นักออกแบบแฟชั่น
นักออกแบบเว็บไซต์
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
ผู้แปลภาษาต่างประเทศ
ผู้สื่อข่าว
ภูมิสถาปนิก
มัณฑนากร
สถาปนิก

ที่มา...ขอขอบคุณเวปแนะแนวอาชีพ
//www.jobnorththailand.com 

Create Date : 14 ตุลาคม 2550    
Last Update : 7 กันยายน 2553 13:14:24 น.
Counter : 5991 Pageviews.  

กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative)


กลุ่มที่ 2

ลักษณะโดยทั่วไป


ชอบคิด สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ชอบแก้ปัญหา ชอบใฝ่หาความรู้มีหลักการ ชอบทำงานที่สลับซับซ้อนมากกว่าเป็นผู้ลงมือทำ ไม่ยึดติดประเพณีนิยม หลีกเลี่ยงการค้า การชักชวนเข้าสังคมและการเลียนแบบ

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความเห็นรุนแรง มีความบากบั่น อุทิศเวลาให้กับงาน เก็บตัวไม่ใคร่สนใจสังคม

การประเมินตนเอง

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบเอาอย่างใคร มีความร่าเริงต่ำ

อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ

จักษุแพทย์
จิตแพทย์
ทันตแพทย์
นักเคมี
นักจิตวิทยา
นักชีววิทยา
นักเทคนิคการแพทย์
นักฟิสิกส์
นักโลหะกรรม
นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์การตลาด
นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
นักวิจัย
นักเศรษฐศาสตร์
นักสถิติ
ผู้จัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผู้บริหารระบบข่าวสาร
ผู้วางแผนการผลิต
พนักงานเครื่องประมวลผลอัตโนมัติ
นักรังสีเทคนิค
แพทย์ทั่วไป
เภสัชกร
วิศวกรไฟฟ้า
วิสัญญีแพทย์
ศัลยแพทย์
สัตวแพทย์ทั่วไป

ที่มา....ขอขอบคุณเวปแนะแนวอาชีพ
//www.jobnorththailand.com
 

Create Date : 14 ตุลาคม 2550    
Last Update : 17 ตุลาคม 2550 10:00:52 น.
Counter : 310 Pageviews.  

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)


กลุ่มที่ 1

ลักษณะโดยทั่วไป


ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งของ เช่น เครื่องจักรกล ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องสังคมกับบุคคลอื่นชอบเป็นจุดสนใจของผู้อื่น ค่อนข้างก้าวร้าว มีลักษณะเป็นชาย มีค่านิยมทางเศรฐกิจและในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน ยึดถือประเพณีนิยม

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น กล้าแสดงผลงาน ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคม

การประเมินตนเอง

มีความเป็นผู้นำต่ำ มีทักษะในการสื่อสารต่ำ มีสุนทรีต่ำ

อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ช่างเขียนแบบทั่วไป
ช่างเขียนแบบ (สถาปัตยกรรม)
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างซ่อมและติดตั้งวางสายไฟฟ้า
ช่างเทคนิคเครื่องกล
ช่างเทคนิคเครื่องยนต์
ช่างเทคนิคอากาศยานและเครื่องยนต์
ช่างทันตกรรม
ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์
ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์
ช่างเทคนิคไฟฟ้า
ช่างแท่นพิมพ์ออฟเซ็ท
ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์
ช่างฟิต
ช่างสำรวจ
นักกายภาพบำบัด
นักเทคโนโลยีทางการศึกษา
นักบิน
นักอาชญาวิทยา
เจ้าหน้าที่จราจรทางอากาศ
ผู้ประกอบอาหาร
วิศวกรการบิน
วิศวกรเครื่องกลรถยนต์
วิศวกรเครื่องกล(ทั่วไป)
วิศวกรปรับอากาศ
วิศวกรโทรคมนาคม
วิศวกรโยธา
วิศวกรอุตสาหการที่มา - - -> ขอขอบคุณเวปแนะแนวอาชีพ
//www.jobnorththailand.com
 

Create Date : 14 ตุลาคม 2550    
Last Update : 17 ตุลาคม 2550 9:44:57 น.
Counter : 599 Pageviews.  

แนะแนวอาชีพการแนะแนวอาชีพ เป็นกระบวนการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนมีงานทำโดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้หางานทำ และประชาชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจในโลกของอาชีพและการทำงาน ซึ่งจะทำให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนไป การแนะแนวอาชีพจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้ด้วยตนเอง อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความถนัด ความเข้าใจ ค่านิยม ของสังคม ตลอดจน สภาวะทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลอาชีพ จัดทำขึ้นโดยกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน เพื่อประโยชน์แก่นักแนะแนวอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้หางานทำ ครูแนะแนว และประชาชนทั่วไป ที่จะใช้เป็นข้อมูลศึกษาในรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ ลักษณะและสภาพการทำงาน โอกาสการมีงานทำ ความก้าวหน้าของแต่ละอาชีพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยประกอบด้วยข้อมูลอาชีพต่าง ๆ ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จำนวน 100 อาชีพ โดยแยกตามกลุ่มบุคลิกภาพ 6 กลุ่ม


กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ


ที่มา...ขอขอบคุณเวปแนะแนวอาชีพ
 

Create Date : 14 ตุลาคม 2550    
Last Update : 17 ตุลาคม 2550 9:23:01 น.
Counter : 341 Pageviews.  

1  2  

malliga
Location :
สุโขทัย Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
แนะแนวการศึกษา พัฒนาคน พัฒนาชาติ
Friends' blogs
[Add malliga's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.