Group Blog
 
All Blogs
 

การติดตั้งโอเพ่นบีเอสดีเบื้องต้น

การติดตั้งโอเพ่นบีเอสดีเบื้องต้น


การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยปกติจะต้องซื้อลิขสิทธิ์การ ใช้งานซึ่งมีราคาแตกต่างกันไป แต่ในกรณีของโปรแกรมโอเพ่นบีเอสดี เป็นโปรแกรมประเภทที่แจกจ่ายให้ใช้โดยไม่คิดมูลค่า สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้โดยไม่ผิดกฏหมาย โปรแกรมนี้จะพัฒนาออกเวอร์ชั่นใหม่ทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ออกใหม่อยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันจะได้ปรับปรุงข้อบกพร่องที่ตรวจพบในรุ่นปัจจุบัน ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้เงินสนับสนุนจากการบริจาก จากการขายแผ่นซีดี(ราคาถูก) ขายเสื้อยืดพิมพ์ตราสัญลักษณ์ของโปรแกรม ผู้พัฒนาไม่ได้หวังผลกำไรทางการค้า กลุ่มคนเหล่านี้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะทั่วโลกผ่านทาง อินเทอร์เน็ต

ผู้เขียนใช้โปรแกรมโอเพ่นบีเอสดี ในฐานะผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ฐานะผู้เขียนโปรแกรม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกโปรแกรมที่มั่นใจว่าปลอดภัยและสามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง และจากการทำงานกับโปรแกรมประเภทนี้มาหลายปีจึงเกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพ การทำงานของโปรแกรมโอเพ่นบีเอสดี

สิ่งที่ต้องมี

การนำโอเพ่นบีเอสดีมาใช้งานกับเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ตของคณะวิทยาการจัดการครั้งนี้

1. เตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับติดตั้งโปรแกรมโอเพ่นบีเอสดี จำนวน 1 เครือง

2. การ์ดแลน จำนวน 1 ใบ (ในกรณีที่ใช้เป็น NAT ใช้อย่างน้อย 2 ใบ)

3. สวิทช์ฮับ จำนวน 1 ตัว

3. แผ่นซีดี สำหรับติดตั้งโปรแกรมโอเพ่นบีเอสดี

สิ่งที่ต้องรู้

โปรแกรมโอเพ่นบีเอสดีเป็นโปรแกรม ประเภทยูนิกซ์ ดังนั้นผู้ใช้ต้องรู้คำสั่ง การใช้งานยูนิกซ์เบื้องต้น คำสั่งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานจะใช้ประมาณ 10 - 20 คำสั่ง ก็เพียงพอสำหรับการใช้งาน

เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมโอเพ่นบีเอสดีจะต้องต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้โปรแกรมสามารถดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาติดตั้งได้

กำหนดให้ IP Address ด้านที่ออกสู่อินเทอร์เน็ต ตามหมายเลขที่ได้รับมาจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่วนเลขไอพีฝั่งเครือข่ายภายในกำหนดให้เป็น Alias IP Address ในที่กำหนดเป็น 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0

การติดตั้งโปรแกรมโอเพ่นบีเอสดี

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม โอเพ่นบีเอสดีอย่างย่อ มีดังนี้

เตรียมคอมพิวเตอร์ที่มี ความเร็วตั้งแต่ P-133 MHz ขึ้นมา หน่วยความจํา อย่างน้อยที่สุด 64 MB Harddrive ขนาด 2 GB ขึ้นไป การ์ดแลน (NIC) อย่างน้อย 1 ใบ (ในกรณีที่ใช้เป็น NAT ใช้อย่างน้อย 2 ใบ) มี cdrom drive จํานวน 1 ตัว เครื่องนี้ต้องสามารถ boot จาก cdrom drive ได้

จากนั้นไปดาวน์โหลดโปรแกรม โอเพ่นบีเอสจากรายชื่อ link ที่ //wwwbsd.org/ftp.html

เมื่อได้ครบ ทุกไฟล์ จากนั้นนํามาเขียน ลง cdrom (สําหรับแผ่น boot ใช้ floppy disk ได้ สนใจวิธีทําอ่านได้ที่ //wwwbsd.org ) ผู้เขียนนํา ไฟล์ cd39.iso มาเขียนเป็นแผ่น boot โดยวิธี burn จํานวน 1 แผ่น ส่วนไฟล์ที่เหลือนํามาเขียนแบบธรรมดา (write data) รวมไว้อีก หนึ่งแผ่น โดยเวลาเขียนควรสร้าง directory เป็น /3.9/i386 โดยเอาทุกไฟล์ไว้ที่ ใน /3.9/i386 เพื่อความสะดวกในการระบุการหาที่เก็บไฟล์ในขั้นตอน ลงโปรแกรม หากไม่ทําตามนี้ต้องระบุให้ได้ว่าอยู่ที่ไหน เพื่อป้องกันความสับสนในตอนลงโปรแกรม การเขียน cdrom ผู้เขียนใช้ cdrom ขนาด 3.5 นิ้ว กะทัดรัดและสะดวกในการจัดเก็บ

เริ่มต้นลงโปรแกรมจากแผ่น CD-ROM แผ่นที่ 1

1. เปิด switch คอมพิวเตอร์ ใส่ cdrom ในช่อง CD-ROM เพื่อ boot ตามปกติ

2. โปรแกรม boot จะเริ่มต้นตามลําดับ จนถึง ให้เลือกคําสั่งเพื่อดําเนินการต่อ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลือก

( I )nstall , ( U )pgrade or ( S)hell

เลือก install โดยพิมพ์ I ลงใน prompt แล้วกด Enter เข้าสู่ลําดับต่อไปให้กด Enter ผ่านไป 2 ครั้ง คือผ่าน Terminal type ( VT 220 ) _ กด Enter ผ่าน

Do you wish to select a keyboard encoding table

( no ) กด Enter ผ่าน

จนกระทั่งถึงข้อความ Proceed with install ? ( no )

ให้พิมพ์ yes ลงไปแล้วกด Enter โปรแกรมจะตรวจสอบ Harddisk ที่มีตัวอย่างเช่น

Available disk are : wdo (ตัวอักษรแล้วแต่ชนิดของ Harddisk ถ้าเป็น scsi จะเป็น sdo, sd1 ตามลําดับ)

Which one is the root disk ? ( or done ) ( wdo ) กด Enter ผ่านไป

Do you want to use * all * of wdo for Open BSD ? ( no) ให้พิมพ์ yes แล้วกด Enter ผ่าน จะยุติลงมาถึง ข้อความ Initial label editor center ? for help at any prompt

ถ้าต้องการดูคําสั่งพิมพ์ ? จะแสดงรายการให้

พิมพ์ p m ลงไปจะแสดงรายละเอียดภายใน Harddisk

มีมากกว่า 1 แถวอักษร a b c d ตามลําดับ ให้ลบ partition a ไปตามลําดับ โดยพิมพ์ d ตามด้วย partition ที่ต้องการลบ

เช่น > d a

ยกเว้น c ซึ่งมีคําว่า unused ห้ามลบเพราะนี้คือตัวเลขแสดง Harddisk ที่มีจริง แสดงตาม

ขั้นตอนต่อไปก็คือสร้างภาพ Partition

โดยเริ่มจาก partition a โดยพิมพ์ a a หมายถึงเริ่มสร้าง partition a สิ่งที่จะต้องพิจารณาในขั้นตอนนี้ก็คือ ขนาดและจํานวน partition ดังนี้

/ ขนาดที่ควรมีอย่างน้อย 256 M ( ผู้เขียนใช้ขนาด 560 M )

/ swap ขนาดที่ควรมี 300 M ( ผู้เขียนใช้ขนาด 560 M )

/ tmp ขนาดที่ควรมี 120 M

/ usr

/ var

/ home

ขนาดของ /usr / var /home ควรจะกําหนดขนาด ของ usr ให้มากใกล้เคียงกับ /var ส่วน home สําหรับ user แต่ละคนอาจไม่ต่างมากนัก ใช้วิธีแบ่ง Harddisk ส่วนที่เหลือเป็น 3 ส่วน แบ่งใน home 1 ส่วน เช่น ถ้าเหลือ 5G ก็ใช้ /usr /var จํานวน 2 G ส่วน home ให้ขนาด 1 G ค่าเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับ Harddisk และความต้องการ

เมื่อเตรียมขนาด partition โดยจดแบ่งบนกระดาษแล้วให้แบ่งตามลําดับ ตั้งแต่ a b ข้าม c d e f ตามลําดับตามตัวอย่าง

เมื่อแบ่งเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ > p m จะแสดงรายการ

จากนั้นพิมพ์ >q ออกจาก fdisk และตามด้วย y หลังข้อความ Wite new label ? ( y ) หรือกด Enter ผ่านไปจะเป็นการ mount ตามลําดับโดยกด Enter เรียกไปจนครบทุก partition เมื่อถึง partition แรกอีกครั้ง พิมพ์ done ตามด้วยกด Enter จะปรากฎข้อความ OpenBSD filesystimes จะหยุดที่ข้อความ Are you really sure that you ‘re ready to proceed ? ( no ) พิมพ์ yes แล้วกด Enter

ที่ prompt ข้อความ system host name ? ( short form , e.g foo ) ให้พิมพ์ชื่อ host ที่ต้องการลงไป เช่น epr จากนั้นกด Enter

ผ่านที่ configure the network ( yes ) กด Enter Available interfaces are : le 1 ( ชื่อ nic card) Which one do you wish to initialized ? ( or done ) ( le1) กด Enter ผ่านไป ขั้นตอนต่างๆ จะหยุดที่ Edit host with ed ? ( no ) กด Enter ผ่านไป จากนั้นทุกขั้นตอน ที่ prompt กด Enter ผ่านจนถึง Password for root account ? ( will not echo ) พิมพ์ Password

Password for root account ( again ) พิมพ์ Password

ลงโปรแกรมจากแผ่น CD-ROM แผ่นที่ 2 เมื่อถึงข้อความ where are the install sets ? ( or done ) ให้เอา CD – ROM แผ่น boot ออกแล้วใส่ CD-ROM ที่ 2 ลงไป จากนั้นพิมพ์ C ลงไป เพื่อเลือกการลงโปแกรมจาก CD-ROM โปรแกรมจะอ่าน CD-ROM อีกครั้ง จะแสดงรายการ( หากตอนสร้าง director ของโปรแกรมใน CD-ROM ไม่เหมือนค่า defaut ให้พิมพ์เป็น director อื่น เช่นพิมพ์ /i386 เพื่อให้ค้นหาข้อมูลใน CD-ROMได้ถูกต้อง ) เพื่อความสะดวกในการจัดการในภายหลัง กด Enter ผ่านไปเพื่อเลือก หากไม่ลงเพิ่ม พิมพ์ done แล้วกด Enter เมื่อถึง Ready to install sets ? ( yes) กด Enter

ขั้นตอนการลงโปรแกรมจะเป็นไปตามลําดับ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจะกลับมาที่ข้อความ

Where are the install sets? ( or done ) ( done ) พิมพ์ done แล้วกด Enter

จากนั้น กด Enter ที่ Start sshd ( 8 ) by default ? ( yes )

Do you expect to run the x window system ? ( yes ) หากต้องการใช้ X window กด Enter ผ่าน แนะนําว่า ตอบ no ก่อนเพื่อประหยัดเวลาทํางาน กด Enter ผ่านไปทุกๆ prompt จนถึงข้อความให้ใส่เวลาสถานที่ ( Canada/Mountain) พิมพ์ Asia/Bangkok ลงไป สามารถตรวจดูได้โดยกด ?

เมื่อกด Enter ผ่านไปแล้ว จะหยุดที่ prompt

พิมพ์ halt แล้วกด Enter

กด Space bar 1 ครั้ง เครื่อง boot ใหม่ จากนั้น เอา CD-ROM ออก การลงโปรแกรม OpenBSD จะสมบูรณ์

เริ่ม boot OpenBSD ครั้งแรกจะเข้าสู่กระบวนการboot จะปรากฎข้อความ Termind type ? ( vt 220 ) กด Enter ผ่านไป จะเข้าสู่ prompt เริ่มต้นใช้งานต่อไป

เนื่องจากการติดตั้งโปรแกรมโอเพ่นบีเอสดี จะรวดเร็วหรือล่าช้าส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ประกอบ ดังนั้น ผู้ที่ติดตั้งโปรแกรมโอเพ่นบีเอสดี รายใหม่ อาจทดลองติดตั้งหลายๆ ครั้ง เพื่อศึกษาและควรอ่านเอกสารคำแนะนำในการติดตั้งเพิ่มเติมที่ //wwwbsd.org
 

Create Date : 27 สิงหาคม 2550    
Last Update : 27 สิงหาคม 2550 13:59:11 น.
Counter : 353 Pageviews.  

เอกสารประกอบการติดตั้ง DNS บน FreeBSD 6.2

เพื่อนๆถามกันเยอะขี้เกียจตอบปัญหาเดิมๆผมเลยเขียนทำเป็นเอกสารไว้ให้ครับ
ยังไงก็อย่าเอาไอพีผมไปใช้เล่นกันนะครับเพราะเป็นโดเมนและไอพีที่ผมใช้งานจริงอยู่ ณ เวลานี้

//www.catburiram.com/files/DNS_FreeBSD62.zip

สังเกตดูนะครับว่าผมจะไม่ใช้ CNAME เลย มีเหตุผลครับลองดูที่
//202.129.24.143
และ
//www.catburiram.com
หรือ
//catburiram.com

ทุกอย่างทำงานคู่กันกับ Virtual Hosts ของ Apache ครับ
ของคุณxdisc
 

Create Date : 27 สิงหาคม 2550    
Last Update : 27 สิงหาคม 2550 13:53:24 น.
Counter : 329 Pageviews.  

Documents : เอกสารเผยแพร่ การติดตั้ง FAMP บน FreeBSD 6.2
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่นี้ได้ที่

//bsd.psru.ac.th/FreeBSD62/

อ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
 

Create Date : 27 สิงหาคม 2550    
Last Update : 27 สิงหาคม 2550 13:50:59 น.
Counter : 265 Pageviews.  

1  2  

pe_mag
Location :
นครศรีธรรมราช Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add pe_mag's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.