Group Blog
 
All Blogs
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการผ่าตัดแปลงเพศพ.ร.บ. แปลงเพศ 2552 (สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย)

ปัจจุบันการผ่าตัดแปลงเพศได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นการรักษาที่เหมาะสม เป็นประโยชน์และช่วยเหลือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า "บุคคลข้ามเพศ" (Transsexual) ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยใช้ศัลยกรรมช่วยสร้างอวัยวะเพศใหม่ให้ตรงกับเพศที่บุคคลนั้นต้องการ ในหลาย ๆ ครั้ง บุคคลเหล่านี้อาจถูกเรียกว่าเป็นผู้ป่วยด้านจิตเวชด้วยเหตุและปัจจัยบางอย่าง

ในประเทศตะวันตก มีการผ่าตัดแปลงเพศมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2500 ส่วนในประเทศไทยมีการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2518 จนกระทั่งฝีมือศัลยแพทย์ไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก นอกจากจะมีการผ่าตัดผู้ป่วยชาวไทยแล้ว ยังมีผู้ป่วยต่างชาติเดินทางเข้ามารับการผ่าตัดแปลงเพศในประเทศไทยตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา

ในประเทศตะวันตกรวมทั้งประเทศในเอเซีย อาทิ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เป็นต้น ผู้ที่จะขอรับการผ่าตัดได้จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินวินิจฉัยและการรักษาจากจิตแพทย์ แพทย์ด้านต่อมไร้ท่อรวมทั้งใช้ชีวิตในเพศที่ต้องการเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อน จากนั้นจิตแพทย์จึงจะออกหนังสือรับรองว่า ผู้ป่วยนั้นมีความเหมาะสมที่จะได้รับการผ่าตัดแปลงเพศ ศัลยแพทย์จึงสามารถทำผ่าตัดให้ผู้ป่วยได้ จากนั้นผู้ที่ได้รับการผ่าตัดในประเทศเหล่านั้นก็สามารถร้องขอให้รัฐเปลี่ยนสถานะทางเพศตามกฎหมายให้กับผู้ป่วยได้

สำหรับในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีกฎเกณฑ์การประเมินวินิจฉัยผู้ที่ขอรับการผ่าตัดโดยเคร่งครัด ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้พบจิตแพทย์หรือแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ ศัลยแพทย์แต่ละคนมีเกณฑ์คัดกรองประเมินผู้ป่วยที่ขอรับการผ่าตัดแปลงเพศแตกต่างกัน ไม่ว่าเรื่องอายุขั้นต่ำของผู้ป่วย ระยะเวลาที่ต้องได้รับการดูแลด้านจิตเวชมาก่อน ระยะเวลาในการใช้ฮอร์โมนก่อนผ่าตัด ระยะเวลาที่ต้องใช้ชีวิตแบบเพศตรงข้าม อย่างไรก็ตาม ก็ไม่เคยเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการแปลงเพศ อีกทั้งมีผู้ป่วยชาวต่างชาติจากทั่วโลกเดินทางเข้ามารับการผ่าตัดแปลงเพศมากขึ้นทุกปี จนกระทั่งเกิดกรณีวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการตัดลูกอัณฑะให้กับวัยรุ่นจำนวนมาก ทำให้แพทยสภาเห็นว่าจะต้องมีการพิจารณาออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาด้วยการแปลงเพศเหมือนในประเทศอื่น ๆ โดยมีความคาดหวังดังนี้

ประการที่หนึ่ง บุคคลข้ามเพศรวมทั้งผู้ที่มีความผิดปกติด้านเอกลักษณ์ทางเพศอื่น ๆ (Gender Identity Disorder) จะเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และได้รับการดูแลดีขึ้นและครอบคลุมมากขึ้นจากบุคลากรการแพทย์ต่าง ๆ อาทิ ได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง การให้ความรู้ความเข้าใจและการบำบัดรักษา ทั้งส่วนผู้ป่วยเอง ครอบครัว สังคม จากจิตแพทย์ ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนและให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องผลข้างเคียง และข้อระมัดระวังในการใช้ฮอร์โมนจากแพทย์ต่อมไร้ท่อ สุดท้ายคือ ได้รับการรักษาจากศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดแปลงเพศ

ประการที่สอง มีการรักษาและส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพให้กับแพทย์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการสัมมนาและออกหนังสือแนวทางปฏิบัติสำหรับจิตแพทย์ แพทย์ต่อมไร้ท่อ และศัลยแพทย์ ในการรักษาเพื่อแปลงเพศเป็นมาตรฐาน ลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งและการฟ้องร้องระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย กรณีเกิดปัญหาจากการรักษาเพื่อแปลงเพศในอนาคต

ประการที่สาม ช่วยให้สังคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลข้ามเพศมากขึ้น ในอดีตคงเป็นที่ทราบกันว่า บุคคลข้ามเพศถูกมองในเชิงลบและถูกกันออกจากสังคมมากเพียงใด แต่จากนี้ไป หลังบุคคลข้ามเพศได้รับการดูแลด้านการแพทย์จนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ก็จะมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคมสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ประการที่สี่ จากการประสานงานและจัดการประชุมสัมมนาร่วมหลายครั้งของแพทยสภากับราชวิทยาลัยจิตแพทย์ อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ สูตินรีแพทย์ และกุมารแพทย์ รวมทั้งส่วนราชการอื่น ๆ อาทิ ศาลฏีกา กองทัพ กระทรวงต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมอัยการ ก.พ. สภาทนายความ ฯลฯ น่าจะเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้รัฐพิจารณาการออกหรือแก้กฎหมาย เพื่อให้บุคคลข้ามเพศมีสิทธิต่าง ๆ ดีขึ้น หรือถึงกับเปลี่ยนสถานะทางเพศตามกฎหมายเป็นเพศใหม่หลังผ่าตัดได้

ทั้งหมดนี้น่าจะทำให้มองภาพออกว่า การบังคับใช้ข้อบังคับแพทยสภา เรื่องหลักเกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ. 2552 จะมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างไร แน่นอนว่า นับจากปลายเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป ก่อนที่บุคคลข้ามเพศแต่ละคนจะสามารถเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศได้นั้น จะต้องมีกระบวนการที่ใช้เวลามากขึ้น ขั้นตอนมากขึ้น เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จิตแพทย์ และแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ รวมทั้งสูตินรีแพทย์จำนวนหนึ่ง ที่ไม่เคยต้องมีส่วนในการรักษาเพื่อแปลงเพศ ก็จะต้องสละเวลาเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้มากขึ้น

ศัลยแพทย์จะผ่าตัดแปลงเพศให้กับผู้ป่วยได้ ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยมีหนังสือรับรองจากจิตแพทย์ 2 ท่าน หรือในกรณีผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามารับการผ่าตัด ก็จะต้องผ่านการคัดกรองและประเมินจากจิตแพทย์ไทย 1 ท่านก่อน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะช่วยคัดกรองให้ผู้ที่เหมาะสมจริง ๆ เท่านั้นที่จะได้รับการรักษาด้วยการแปลงเพศอย่างถาวร วงการแพทย์ของประเทศไทยก็จะได้รับความเชื่อถือในสายตาของนานาชาติมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง

From: กระปุกดอทคอมVIZIO VO37LF widescreen 1080p FullHDSamsung PN58B860 58 Inch 1080p PlasmaMitsubishi WD 65C9 65 Inch 1080p TheaterPanasonic VIERA TC P42X1 42 Inch PlasmaSamsung LN32B550 32 Inch 1080p TouchSamsung UN46B7000 46 Inch 1080p HDTVToshiba REGZA 55ZV650U 55 Inch ClearScanLG 47LH40 47 Inch 1080p 120HzSony Bravia KDL 26L5000 26 Inch BlackLG 26LH20 26 Inch Gloss BlackSamsung PN58B550 58 Inch 1080p PlasmaPanasonic VIERA TC P65S1 65 Inch PlasmaPanasonic TC P42G15 plasma widescreenEpson MovieMate V11H319220 Theater ProjectorCoby TFTV3217 32 LCD TVSony BRAVIA KDL 52Z5100 52 Inch 1080pVizio VA320M 32 Inch Full 1080pSamsung PN50B560 50 Inch 1080p PlasmaViore LC26VF59 26 Inch 1080p BlackSharp AQUOS LC52LE700UN 52 Inch 1080pVIZIO Class TruLED XVT472SV 47 InchSharp LC19DV27UT 19 Inch Built PlayerSamsung LN37B650 37 Inch 1080p TouchEpson PowerLite Cinema Theater ProjectorSamsung LN46B550 46 Inch 1080p TouchSharp AQUOS LC40LE700UN 40 Inch 1080pPanasonic VIERA TC P46S1 46 Inch PlasmaSony BRAVIA KDL 52W4100 52 Inch 1080pSony Bravia KDL 46XBR8 46 Inch TriluminosSharp AQUOS LC65E77UM 65 Inch 1080pJVC LT 32J300 Class Diagonal 1080pPanasonic VIERA TC P54G10 54 Inch PlasmaSony BRAVIA KDL 46V4100 46 Inch 1080pSamsung LN22B650 22 Inch 720p HDTVLG 47LH90 47 Inch Backlit InfusedSony BRAVIA KDL 40W5100 40 Inch 1080pPhilips 32PFL3504D F7 32 Inch 720pLG 42LH90 42 Inch Backlit InfusedToshiba 32AV502R 32 Inch 720p HDTVLC40VXF60SB 40 Inch Television Soundbar BundleLG 37LH20 37 Inch Gloss BlackViore LED24VF60 24 Inch 1080p BlackToshiba 37RV525R 37 inch 1080p HDTVSharp Aquos LC52D85U 52 Inch 1080pVIZIO SV471XVT 47 Inch XVT HDTVSony Bravia KDL 52XBR7 52 Inch 240HzSamsung LN19B650 19 Inch 720p HDTVToshiba 37RV525R 37 Inch 1080p LCDPanasonic VIERA TC L37S1 37 Inch 1080pLG 47LH55 47 Inch 1080p 240HzViore LED22VF60 22 Inch 1080p TelevisionSharp LC32D47UT 32 Inch HDTV BlackToshiba 26AV502R 26 Inch 720p HDTVLG 42LH40 42 Inch 1080p 120HzPhilips 32PFL6704D F7 32 Inch 1080pSharp AQUOS LC46LE700UN 46 Inch 1080pLG 42LH55 42 Inch 1080p 240HzToshiba REGZA 40XV645U 40 Inch 1080pLG 37LG50 37 Inch 1080p HDTVSamsung PN63B550 63 Inch 1080p PlasmaSony BRAVIA KDL 52W5100 52 Inch 1080pPanasonic VIERA TC P54S1 54 Inch PlasmaSony Bravia KDL 40V4100 40 Inch 1080pSamsung PN63B590 63 Inch 1080p PlasmaLG 60PS60 60 Inch 1080p PlasmaProscan 40LD45Q 40 Inch 1080p BlackViore LC32VF55 32 Inch 1080p HDTVLG 50PQ30 50 Inch 720p PlasmaJVC Kaboom System for IpodLG 55LH55 55 Inch 1080p 240HzToshiba 52XV648 52 Inch 1080p CinemaMitsubishi WD65C9 1080p 120Hz BundlePanasonic TC P58V10 plasma widescreenSamsung LN52B530 52 Inch 1080p HDTVMitsubishi WD 82737 82 Inch 1080p TheaterSamsung PN58B560 58 Inch 1080p PlasmaPanasonic TC P46G15 plasma widescreenSamsung LN46B500 46 Inch 1080p BlackSony BRAVIA KDL 52V5100 52 Inch 1080pVIZIO VT470M 47 Inch Full 1080pVIZIO VF551XVT widescreen Backlight technologyMitsubishi WD 60C9 60 Inch 1080p TheaterPhilips 22PFL3504D F7 22 Inch 720pSylvania LC320SLX 32 Inch 720p HDTVPanasonic VIERA TC L37X1 37 Inch 720pJVC Home 32 Inch LCD 1080PEpson Powerlite V11H337020 Theater ProjectorAuria EQ2488F 24 Inch 1080p PianoLG 50PS60 50 Inch Display CertificationMitsubishi WD 73837 73 Inch 1080p TheaterLG 47SL90 47 Inch 1080p GlossyMitsubishi WD 73737 73 Inch 1080p TheaterSony Bravia KDL 40XBR7 40 Inch 1080pMitsubishi WD 60737 60 Inch 1080p TheaterSony KDL 46W5150 BRAVIA widescreen FullHDLG 22LG31 22 Inch 720p WhiteSony BRAVIA KDL 46VE5 46 Inch Eco friendlyLG 47SL80 47 Inch Seamless 240HzMagnavox 42MF439B F7 42 Inch 1080pSony BRAVIA KDL 46W5100 46 Inch 1080pCreate Date : 16 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2553 10:57:19 น. 0 comments
Counter : 284 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Loveaddicted8
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add Loveaddicted8's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.