สมาคมคนไทยใน Eskilstuna
 
การเมืองการปกครอง

การเมืองการปกครอง

รัฐสภา นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1971 สวีเดนมีรัฐสภา เรียกว่า รีคสด๊าก (Riksdag) เป็นระบบสภาเดียว โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสวีเดนเมื่อปี ค.ศ.1968-1969 ได้ยกเลิกระบบ 2 สภา ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1860 สมาชิกรัฐสภามีจำนวน 349 คน ดำรงตำแหน่งวาระ 4 ปี โดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนชาวสวีเดนทุกคนที่มี
อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของสวีเดนเป็นการเลือกตั้งในระบบสัดส่วน(proportional representation) ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีการกระจายที่นั่งระหว่างพรรคการเมืองต่าง ๆ ไปตามสัดส่วนของคะแนนเสียงที่พรรคต่าง ๆ ได้รับทั่วประเทศและป้องกันมิให้เกิดพรรคการเมืองเล็ก ๆ ขึ้นมากมาย พรรคการเมืองที่จะมีสมาชิกในรัฐสภาได้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4
รัฐสภาสวีเดนประกอบด้วย ประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 3 คน กรรมาธิการ 15 คณะ สมัยประชุมรัฐสภาจะมีอยู่ประมาณปีละ 8 เดือน โดยจะมีการปิดสมัยประชุมตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน-กันยายน คณะกรรมาธิการจะมีการประชุมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ส่วนการประชุมรัฐสภาจะมีทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันอังคาร-วันพฤหัสบดี

พรรคการเมือง

พรรคการเมืองที่สำคัญของสวีเดนที่มีที่นั่งในสภาในปัจจุบันมีอยู่ 7 พรรค คือ พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social Democratic Party) พรรคโมเดอเรท (Moderate Party) พรรคเสรีนิยม (Liberal Party) พรรคเซนเตอร์ (Center Party) พรรคคริสเตียนเดโมแครท (Christian Democratic Party) พรรคกรีน (Green Party) พรรคเลฟท์ (Left Party)

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน ค.ศ.1998

สำหรับการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กันยายน ค.ศ.1998 (2541) ปรากฏว่า พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี Goran Persson ยังคงได้รับเลือกตั้งมากที่สุด 131 ที่นั่ง (เมื่อปี ค.ศ.1994 ได้รับเลือกตั้ง 162 ที่นั่ง) อย่างไรก็ตาม แม้ว่า พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยจะไม่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากในสภาก็ตาม นายกรัฐมนตรี Persson ก็ได้จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ.1999
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ.2002
ผลปรากฏว่า พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยของนายกรัฐมนตรี Goran Persson ยังคงได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด 144 ที่นั่ง และได้จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวเสียงข้างน้อยในสภา และนายกรัฐมนตรี Goran Persson ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน

การปรับคณะรัฐมนตรีสวีเดน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2546 สำนักนายกรัฐมนตรีสวีเดนได้ประกาศปรับคณะรัฐมนตรีในบางตำแหน่ง โดยแต่งตั้งให้
นาง Laila Freivalds ( ไลลา ไฟรวัลด์) ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนคนใหม่สืบแทน
นาง Anna Lindh ซึ่งได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2546 และแต่งตั้งให้นาง Barbro Holmberg ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีดูแลกิจการนโยบายผู้ลี้ภัยและคนเข้าเมือง นาง Carin Jamtin ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีดูแลกิจการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสืบแทนนาย Jan O. Karlsson ซึ่งเป็นรัฐมนตรีดูแลกิจการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา นโยบายผู้ลี้ภัยและคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศสวีเดน
ในสมัยที่นาง Anna Lindh ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(2541-2546) นอกจากนี้ นาง Margareta Winberg รองนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกจากตำแหน่งในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ด้วยและจะไปดำรงตำแหน่ง
เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำบราซิล ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2546

รัฐบาล

อำนาจทางการเมืองเป็นของรัฐบาลและพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะรัฐมนตรีมีจำนวน 22 คน (เป็นชาย 11 คน หญิง 11 คน) มีนายกรัฐมนตรี 1 คน
ในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.1998 นายกรัฐมนตรี Persson ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงต่าง ๆ ใหม่ ดังนี้
- ยุบกระทรวงการขนส่งและคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวมกันเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์
- แบ่งความรับผิดชอบในกระทรวงต่าง ๆ ใหม่ อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรีดูแลเรื่องการเป็นประธานสหภาพยุโรปของสวีเดนในปี ค.ศ.2001 กระทรวงการต่างประเทศดูแลเพิ่มเติมนโยบายด้านการค้าและกิจการเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคบอลติก และกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ทำหน้าที่หลักในการประสานนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ก่อนปี ค.ศ.1971 สวีเดนถูกแบ่งออกเป็น 850 เทศบาล (Kommun) แต่ปัจจุบันได้ลดจำนวนลงเหลือเพียง 288 เทศบาล โดยแต่ละเทศบาลต่างมีสภาที่มาจากการเลือกตั้งอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวข้องกับการให้บริการและการอำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลกลางและเทศบาลมีการปกครองในระดับภูมิภาคประกอบด้วย 24 มณฑล โดยรัฐบาลกลางมีข้าหลวงมณฑลเป็นผู้แทนและมีคณะกรรมการบริหารมณฑล ข้าหลวงมณฑลได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางให้ดำรงตำแหน่งวาระ 6 ปี โดยมักจะคัดเลือกมาจากนักการเมือง แต่บุคคลเหล่านี้จะต้องลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญของการบริหารมณฑล
ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งข้าหลวงเป็นประธาน และสมาชิกคณะกรรมการบริหารมณฑลได้รับการแต่งตั้งจากสภามณฑล ภารกิจส่วนใหญ่ของการบริหารมณฑลมีลักษณะเป็นงานส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก แต่ละมณฑลมีสภามณฑลที่มาจากการเลือกตั้ง สภานี้มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในด้านอนามัยและสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการให้บริการในโรงพยาบาล การจัดการศึกษาบางประเภทและ การฝึกอาชีพ สภามณฑลมีสิทธิที่จะเก็บภาษีรายได้มาใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายได้ นับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี ค.ศ.1976 คนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในสวีเดนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปมีสิทธิที่จะออกเสียงเลือกตั้งและสมัครเข้ารับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งในสภาเทศบาลและสภามณฑล

ขอบคุณเว็ปบ้านไทยเอื้อเฟื้อข้อมูลค่ะ


Create Date : 21 มกราคม 2550
Last Update : 21 มกราคม 2550 4:25:49 น. 3 comments
Counter : 843 Pageviews.

 


โดย: ell IP: 58.8.139.35 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:13:32:52 น.  

 


โดย: sa IP: 202.28.12.6 วันที่: 29 มกราคม 2551 เวลา:14:26:58 น.  

 
กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมใจพร้อมกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 3 ก.ค. 2554 ตั้งแต่ 08.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ


โดย: กลุ่มเพื่อน 5.63 อ.ต. IP: 210.246.186.4 วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:7:06:22 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
 
 

jaruwan_2520
Location :
Eskilstuna Sweden

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]
สมาคมคนไทยใน Eskilstuna ได้ทำการจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มกราคม 2551(2008) โดยการรวมตัวของคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งในสวีเดน ติดตามต่อไปนะค่ะว่าคนไทยใน Eskilstuna เขาทำอะไรกันมั้งนะค่ะ
Vi startade Thaiförening som heter Mälardarens Eskilstuna Thaiförening i Jaruary 2008 för att du kan ser vad vi göra om thaiförening. Vi ses då!
Mvh.
Jaruwan
[Add jaruwan_2520's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com