Group Blog
 
All blogs
 
มาทำความรู้จัก SET50 Index Futures กันเถอะ - ตอนที่ 2 ลักษณะโดยทั่วไปของสัญญาฟิวเจอร์ส

สัญญาฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเหมือนกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทอื่น คือ เพื่อการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาสินค้าต่างๆ ในตลาด ทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้านั้นๆคาดการณ์ถึงกำไรขาดทุนของตนได้แม่นยำขึ้น โดยการกำหนดราคาซื้อขายในสัญญา ดังนั้นไม่ว่าสภาวะตลาดจะเป็นเช่นใด แต่ทั้งสองฝ่ายก็ได้ราคาที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งเป็นระดับราคาที่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย

ลักษณะทั่วไปของสัญญาฟิวเจอร์ส ประกอบด้วยส่วนสำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สินค้าอ้างอิง (Underlying Assets) หมายถึง สินค้าอะไรตามที่เราระบุในสัญญาฟิวเจอร์สว่าเรามีความประสงค์ที่จะทำการซื้อขายกัน เช่น ข้าว ยางพารา ทองคำ น้ำมันดิบ เหล็ก หรือแม้แต่หลักทรัพย์ หรือ ตราสารทางการเงินอื่นๆ เป็นต้น โดยในปัจจุบัน ตลาดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สในประเทศไทยมี 2 แห่ง คือ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ซึ่งเป็นตลาดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิง เป็นสินค้าเกษตรเท่านั้นและ ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ซึ่งเป็นตลาดที่มีการจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงอื่นๆที่มิใช่สินค้าเกษตร โดย ณ ปัจจุบันมีสัญญาฟิวเจอร์สประเภทเดียวที่มีการซื้อขายใน TFEX คือ SET50 Index Futures เท่านั้น

2. ราคาเสนอซื้อขาย และตัวคูณ (Price and Multiplier) ในส่วนของราคาเสนอซื้อขายนั้นคงไม่ต้องพูดถึงมาก เนื่องจากเป็นกลไกเดียวกับราคาเสนอซื้อขายของสินค้าอื่นๆ ในทางการค้าปกติอยู่แล้ว แต่ส่วนที่จะต้องอธิบายกันมากหน่อยคือ ตัวคูณ หรือ Multiplier - แล้วตัวคูณคืออะไร?

สมมติว่าสัญญาฟิวเจอร์สที่จะทำการซื้อขายนั้นไม่ได้มีการเสนอซื้อขายกันในหน่วยที่เป็นตัวเงิน เช่น ฟิวเจอร์ส ที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ ซึ่งการเสนอซื้อขายกระทำกันโดยการอ้างอิงตัวเลขดัชนี เช่น เสนอซื้อ SET50 Index Futures ที่ 540 จุด หรือเสนอขายที่ 520 จุด เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าเราไม่อาจจะทราบได้ว่าแต่ละสัญญามีมูลค่าเป็นเงินเท่ากับเท่าใด และให้ผลกำไร-ขาดทุนเป็นเงินเท่าใด ดังนั้นเพื่อให้ง่ายในการคำนวณมูลค่าของสัญญา และกำไร-ขาดทุน จึงมีการระบุตัวคูณขึ้นเพื่อแปลงตัวเลขดัชนีดังกล่าวให้เป็นมูลค่าของเงิน เช่น กำหนดตัวคูณเท่ากับ 1000 บาทต่อจุด ดังนั้นในกรณีที่มีการเสนอซื้อ SET50 Index Futures ที่ 540 จุด หรือเสนอขายที่ 520 จุด จะมีมูลค่า 540,000 บาท และ 520,000 บาทต่อสัญญาตามลำดับ เป็นต้น

3. วันทำการส่งมอบสินค้า (Delivery Date) ในสัญญาฟิวเจอร์สจะมีการกำหนดวันที่ที่จะต้องมีการส่งมอบสินค้าอ้างอิงอย่างชัดเจน และเมื่อถึงกำหนดดังกล่าวคู่สัญญาต้องทำตามข้อผูกมัดต่างๆในสัญญา และถือว่าสัญญามีอายุสิ้นสุดลง ณ วันดังกล่าว ดังนั้น วันทำการส่งมอบสินค้าจึงอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า วันหมดอายุของสัญญา (Expiratory Date)

4. การส่งมอบ (Delivery) และการชำระราคา (Settlement) การส่งมอบและการชำระราคาของสัญญาฟิวเจอร์ส สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ กล่าวคือ

4.1. การส่งมอบสินค้าที่เกิดขึ้นจริง (Physical Delivery) ยกตัวอย่างเช่น หากเราทำสัญญาฟิวเจอร์สที่จะซื้อข้าวจำนวน 1 ตัน ราคาตันละ 12,000 บาท และมีกำหนดส่งมอบในวันที่ 31 มีนาคม 2549 และมีข้อกำหนดว่าเป็นการส่งมอบสินค้าจริงที่ ท่าเรือกรุงเทพ เมื่อถึงกำหนดวันที่ 31 มีนาคม 2549 เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปรับข้าวจำนวน 1 ตันจากผู้ขาย ณ ท่าเรือกรุงเทพ และมีการชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขายในวันนั้นแล้ว สัญญาถือเป็นสิ้นสุด เป็นต้น

4.2. การชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) ในกรณีนี้จะไม่มีการส่งมอบสินค้ากันจริงๆ แต่จะเป็นการชำระส่วนต่างระหว่างราคาที่ทำสัญญาไว้ กับราคาของสินค้านั้นๆที่ซื้อขายกันจริงในตลาดในวันที่สัญญาหมดอายุ เช่น หากเราทำสัญญาสัญญาฟิวเจอร์สที่จะซื้อข้าวจำนวน 1 ตัน ราคาตันละ 12,000 บาท และมีกำหนดส่งมอบในวันที่ 31 มีนาคม 2549 และมีการกำหนดให้เป็นการชำระราคาเป็นเงินสด โดยใช้ราคาซื้อขายข้าวในวันที่สัญญาหมดอายุเป็นตัวอ้างอิง เมื่อถึงวันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่งเป็นวันส่งมอบ ราคาข้าวในตลาด คือ 13,500 บาทต่อตัน เราจะได้รับเงินจากส่วนต่างราคาจำนวน 1,500 บาท จากคู่สัญญาของเราในวันที่สัญญาหมดอายุแทน โดยไม่มีการส่งมอบสินค้าคือ ข้าว ให้แก่กันแต่อย่างใด

มาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะมีคำถามว่า “อ้าว! แล้วคนที่ต้องการสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้าแบบนี้ ได้รับเฉพาะเงินส่วนต่างราคา แล้วสัญญาฟิวเจอร์ส จะมีประโยชน์อะไร” แต่ในความเป็นจริงคนที่ต้องการสินค้าก็สามารถไปซื้อสินค้าในตลาดสินค้าปกติขณะนั้นได้อยู่แล้ว และใช้ส่วนต่างราคาที่ได้มาจากฟิวเจอร์สมาชำระส่วนเกินราคาในตลาดในปัจจุบัน เช่น จากตัวอย่างข้างต้น เราก็เข้าไปซื้อข้าวที่ขายกันอยู่ในตลาดค้าข้าวในวันที่ 31 มีนาคม 2549 โดยชำระราคาปัจจุบันที่ตันละ 13,500 บาท แต่เราซื้อสัญญาฟิวเจอร์สไว้ก่อนหน้านี้แล้วและได้กำไรจากฟิวเจอร์สในวันเดียวกันจำนวน 1,500 บาท ก็นำมาชดเชยกัน โดยหักกลบกันแล้วเราก็ยังได้ซื้อข้าวในราคา 12,000 ซึ่งเป็นราคาเดียวกับที่ระบุไว้ในสัญญาฟิวเจอร์ส อยู่ดี ในทางกลับกันในส่วนของคนขายซึ่งต้องจ่ายส่วนต่างราคาให้กับเรา 1,500 บาท ก็เอาสินค้าไปขายในตลาดค้าข้าวปกติซึ่งจะได้รับเงินตามราคาปัจจุบันจำนวน 13,500 บาท หักกลบกันแล้วผู้ขายก็ได้รับเงินทั้งสิ้นจำนวน 12,000 บาทตามที่ระบุไว้ในสัญญา จะเห็นได้ว่าทุกฝ่ายก็ยังได้ราคาตามต้องการ

อีกครั้งที่หลายคนอาจจะถามว่า “มันยุ่งยากขนาดนี้ ทำไมไม่ส่งมอบและชำระจริงให้มันเสร็จซะทีเดียวล่ะ” คำตอบก็คือ สัญญาฟิวเจอร์สเป็นสัญญาที่เป็นมาตรฐาน ดังนั้นการกำหนดสถานที่ส่งมอบจะต้องเหมือนกันในทุกสัญญาที่มีสินค้าอ้างอิงเดียวกัน และมีวันส่งมอบในวันเดียวกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะกำหนดให้เป็นที่ท่าเรือ หรือท่าอากาศยาน หรือศูนย์กลางการกระจายสินค้าที่เป็นสากลอื่นๆ คราวนี้ลองจินตนาการดูว่า หากบริษัทผลิตยางรถยนต์ที่อยู่ทางภาคใต้ต้องการซื้อยางพาราไปทำการผลิตโดยการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความผันผวนของราคา แต่เมื่อสิ้นสุดสัญญาต้องไปรับสินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ ทั้งๆที่แหล่งผลิตยางพาราก็อยู่ที่ภาคใต้ คนขายก็ต้องขนไปท่าเรือ คนซื้อก็ต้องขนกลับมา ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งสองฝ่าย ดังนั้นการชำระราคาโดยชำระเป็นเงินสดจะช่วยลดความซ้ำซ้อนลงมาได้ โดยชำระเงินกันแค่ส่วนต่างราคา แล้วคนที่ต้องการสินค้าก็ไปหาซื้อสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆ และคนขายก็เอาสินค้ามาขายในท้องถิ่นของตน แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงได้ราคาเท่ากับราคาในสัญญาฟิวเจอร์ส

สัญญาฟิวเจอร์สส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักจะกำหนดให้ใช้การชำระราคาเป็นเงินสด ด้วยหลักคิดง่ายๆ ว่าเคลื่อนย้ายเงินง่ายกว่าเคลื่อนย้ายสินค้า นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถซื้อขายฟิวเจอร์สที่มีสินค้าอ้างอิงที่เป็นสินค้าไม่มีตัวตนได้ เช่น SET50 Index Futures ที่จะกล่าวถึงต่อไป โดยมีสินค้าอ้างอิงคือดัชนี SET50 ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเมื่อหมดสัญญาแล้วก็ไม่มีใครสามารถหา SET50 มาส่งมอบได้การชำระส่วนต่างของราคาก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในฟิวเจอร์สประเภทนี้


ลักษณะทั่วไปของสัญญาฟิวเจอร์สโดยทั่วไปก็มีเท่านี้แหละครับ ในตอนหน้าจะแนะนำให้รู้จักกับ ศัพท์เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายฟิวเจอร์ส พร้อมกับแนะนำให้รู้จักกับ SET50 Index Futures กันเสียที ต้องขออภัยที่กล่าวนำมาซะยืดยาวแต่มันจำเป็นครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่พอเข้าเรื่อง Index Futures คงยังไม่เบื่อกัน และหวังว่าจะยังคงติดตามกันต่อไปนะครับCreate Date : 10 พฤษภาคม 2549
Last Update : 10 พฤษภาคม 2549 18:11:43 น. 12 comments
Counter : 1081 Pageviews.

 
อ่านยากมาก เปลี่ยนสีเหอะ


โดย: pacapao IP: 61.47.119.156 วันที่: 10 พฤษภาคม 2549 เวลา:17:23:25 น.  

 
ได้ยินมาตั้งนาน อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี
รออ่านตอนต่อไปครับ


โดย: ptksoft IP: 203.154.208.21 วันที่: 10 พฤษภาคม 2549 เวลา:18:28:49 น.  

 
ผมว่าเอาข้อเท็จจริงมายกตัวอย่างจะดีมากครับ
คนที่เขาเล่น set 50 เค้าคงอย่างเอาเรื่องจริงเพือที่เขาจะลงทุนได้จริงๆนะครับ เหมือนในปัจจุบันคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นหน่อยเพราะไม่รู้จะมำอย่างไร เช่นจะไปเปิดบัญชืที่ไหน ต้องมีเงินขั้นต้นเท่าไร เป็นต้อง ทฤาฎีนั้นผมว่ามันไม่ช่วยให้นักลงทุนไปลงทุนใน set 50 หรอกครับ


โดย: ปตท IP: 203.121.152.137 วันที่: 10 พฤษภาคม 2549 เวลา:19:08:21 น.  

 
คูณ: ปตท คงอ่านแล้วงงๆ ผมก็งงๆ เช่นกันโดยเฉพาะข้อ 2
-สั้น ๆ เปิดพอร์ตกับโบรก ซื้อ 1 สัญญา วางเงินประกัน(มาร์จิน) 50000 บาท กำไร ไม่มีปัญหา ขาดทุน (ซื้อแล้วลง หรือ ขายแล้วขึ้น) ไปให้ลากไป 15 จุด เราขาดทุนคำนวนเป็น 15000 บาท ถ้า ไม่ปิดสัญญา ต้องเติม ทันที่ 15000 บาท


โดย: k.... IP: 61.47.104.122 วันที่: 13 พฤษภาคม 2549 เวลา:21:03:39 น.  

 
เห็นด้วยครับ ใช้ cut&paste จากหนังสือแบบนี้

มือใหม่อ่านแล้วงงงวย


โดย: มะตูม IP: 203.144.225.157 วันที่: 15 พฤษภาคม 2549 เวลา:15:41:07 น.  

 
การเติมเงินหรือไม่ขึ้นอยู่กับ

เงินประกันขั้นต้นและขั้นตําของแต่ละโบรกนะครับ

ไม่จัเป้นว่าจะต้อง 15 จุด


โดย: มะตุม IP: 203.144.225.157 วันที่: 15 พฤษภาคม 2549 เวลา:15:43:04 น.  

 
มะตุม ว่าการเติมเงิน ไม่จัเป้นว่าจะต้อง 15 จุด แต่ที่แน่ๆ ถ้าขาดทุน 15 จุด ต้อง (ภาษา อังกฤษคือ NEED
)ต้องเตืมเงิน จำนวนหนึ่ง หรือลองบอกโยรกไหน วาง 50000 บาท ขาดทุน 15 จุดแล้วไม่ต้องเติม จะไปเปิด
เทรด


โดย: .. IP: 125.25.153.89 วันที่: 20 สิงหาคม 2549 เวลา:14:52:07 น.  

 
hi.. eventhough i cant understand but i would like to get in touch with the author.. thank you...


โดย: kimming IP: 60.53.1.197 วันที่: 28 พฤษภาคม 2550 เวลา:12:17:38 น.  

 
ดีจังคะ เพิ่งเคยเห็น blog ที่มีเรื่องพวกนี้ (การเงิน) น่าสนใจมากคะ


โดย: jaja IP: 58.64.102.151 วันที่: 8 กันยายน 2550 เวลา:0:46:59 น.  

 
อ่านแล้ว

ได้ความรุ้มากค่ะ แต่ยังงงนิดหน่อยกะ สินค้าอ้างอิง = =

ไงก้ขอบคุนนะค่า


โดย: jurn IP: 198.101.44.40 วันที่: 22 เมษายน 2551 เวลา:10:01:57 น.  

 
แว้บมาอ่านข้อมูลเสริมความรู้ค่ะ อิอิ


โดย: ตุ๊กตา IP: 58.8.44.102 วันที่: 10 กันยายน 2552 เวลา:15:30:17 น.  

 
จะอ่านยากก็ตรงที่ตรงกับ ลายชิ้นมะนาวนี่แหละครับ ^^


โดย: IEEE IP: 171.7.194.85 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:17:50:34 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

lemontree
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]
ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการขอสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ และการฟื้นฟูกิจการ ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ในแผนกวาณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งFriends' blogs
[Add lemontree's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.