แม้นเกิดเป็นปุถุชน หากแต่ประพฤติตนให้เป็นอารยชนได้ก็ไม่เสียทีที่เกิดเป็นคน
Group Blog
 
All Blogs
 

International Commercial Term ( INCO Term )

From Wikipedia, the free encyclopedia

By the 1920s, commercial traders had developed a set of trade terms to describe their rights and liabilities with regards to the sale and transport of goods. These trade terms consisted of short abbreviations for lengthy contract provisions. Unfortunately, there was no uniform interpretation of them in all countries, and therefore misunderstandings often arose in cross-border transactions. To improve this aspect of international trade, the International Chamber of Commerce (ICC) in Paris developed INCOTERMS or INternational COmmerce TERMS, a set of uniform rules for the interpretation of international commercial terms defining the costs, risks, and obligations of buyers and sellers in international transactions. First published in 1936, these rules have been periodically revised to account for changing models of transport and document delivery. These rules reflect state of the art transportation practices and closely corresponds to the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods. The current version is Incoterms 2000.

Incoterms deal with the questions related to the delivery of the products from the seller to the buyer. This includes the carriage of products, export and import clearance responsibilities, who pays for what, and who has risk for the condition of the products at different locations within the transport process. Incoterms are always used with a geographical location and do not deal with transfer of title.

They are devised and published by the International Chamber of Commerce (ICC). The English text is the original and official version of Incoterms 2000, which have been endorsed by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Authorized translations into 31 languages are available from ICC national committees.

Group E - Departure:

EXW. Ex Works (named place): the seller makes the goods available at his premises.

Group F - Main Carriage Unpaid:

FCA. Free Carrier (named place): the seller hands over the goods, cleared for export, into the custody of the first carrier (named by the buyer) at the named place. This term is suitable for all modes of transport, including carriage by air, rail, road, and containerised / multi-modal transport.

FAS. Free Alongside Ship (named loading port): free Alongside Ship: the seller must place the goods alongside the ship at the named port. The buyer must clear the goods for export. Suitable for maritime transport only.

FOB. Free On Board (named loading port): the classic maritime trade term, Free On Board: seller must load the goods on board the ship nominated by the buyer, cost and risk being divided at ship's rail. The seller must clear the goods for export. Maritime transport only.

Group C - Main Carriage Paid:

CFR. Cost and Freight (named destination port): seller must pay the costs and freight to bring the goods to the port of destination. However, risk is transferred to the buyer once the goods have crossed the ship's rail. Maritime transport only.

CIF. Cost, Insurance and Freight (named destination port): exactly the same as CFR except that the seller must in addition procure and pay for insurance for the buyer. Maritime transport only.

CPT. Carriage Paid To (named destination port): the general/containerised/multimodal equivalent of CFR. The seller pays for carriage to the named point of destination, but risk passes when the goods are handed over to the first carrier.

CIP. Carriage and Insurance Paid to (named destination port): the containerised transport/multimodal equivalent of CIF. Seller pays for carriage and insurance to the named destination point, but risk passes when the goods are handed over to the first carrier.

Group D - Arrival:
DAF. Delivered At Frontier (named place)
DES. Delivered Ex Ship (named port)
DEQ. Delivered Ex Quay (named port)
DDU. Delivered Duty Unpaid (named destination place)
DDP. Delivered Duty Paid (named destination place)
 

Create Date : 01 มีนาคม 2550    
Last Update : 1 มีนาคม 2550 11:25:11 น.
Counter : 470 Pageviews.  

เครื่องมือการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

(PAYMENT IN INTERNATIONAL TRADE)

Source of data :
//www.ebcitrade.com/articles/exp-003.htm

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. การชำระเงินด้วยเงินสด หรือ ชำระเงินล่วงหน้า (CASH WITH ORDER OR ADVANCE PAYMENT)
2. การชำระเงินด้วยวิธีการเปิดบัญชีขายเชื่อ (OPEN ACCOUNT)
3. การชำระเงินโดยใช้เอกสารเรียกเก็บผ่านธนาคาร (BILL FOR COLLOERTION)
4. การชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT)

ADVANCE PAYMENT
คือการซื้อขายสินค้าที่ผู้ซื้อต้องชำระเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขาย ก่อนที่ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าให้ การซื้อขายด้วยวิธีนี้ฝ่ายผู้ขายจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะได้รับเงินล่วงหน้าแล้ว ผู้ซื้ออาจจะต้องเสี่ยงกับการที่จะไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าอาจจะมีคุณภาพไม่ตรงกับที่ได้ตกลงกันไว้

OPEN ACCOUNT
ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อก่อนที่ผู้ซื้อจะชำระเงินค่าสินค้า โดยผู้ขายอาจให้เทอมการชำระเงินแก่ผู้ซื้อวิธีนี้ผู้ขายเสียเปรียบ

BILL FOR COLLECTION
เมื่อผู้ขายส่งสินค้าแล้วผู้ขายจะส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินผ่านธนาคารของผู้ขายไปยังธนาคารของผู้ซื้อ เพื่อให้ธนาคารผู้ซื้อเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้ออีกต่อหนึ่ง โดยธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บจะต้องยึดถือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับตั๋วเรียกเก็บ ฉบับที่ 522 ของสภาหอการค้านานาชาติ (URR 522)

BILL FOR COLLECTION แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. CLEAN COLLECTION คือ ตั๋วเรียกเก็บที่ไม่มีเอกสารทางการค้าประกอบ มีเพียงเอกสารทาง
การเงิน ตั๋วประเภทนี้เกิดจากการที่ผู้ขายส่งสินค้าให้ผู้ซื้อโดยตรงและส่งตั๋วแลกเงิน / ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือเช็คมาให้
ธนาคารดำเนินการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ
2. DOCUMENTARY COLLECTION คือตั๋วเรียกเก็บเงินที่มีเอกสารทางการค้าประกอบ แบ่งเป็น
2 ประเภท คือ
2.1 D/P (DOCUMENT AGAINST PAYMENT) คือการค้าที่ระบุเงื่อนไขให้ผู้ซื้อต้องชำระค่าสินค้ากับธนาคารที่ทำหน้าที่เรียกเก็บเงินก่อน จึงจะได้รับเอกสารการขนส่ง/ส่งออก
ไปรับสินค้าได้ การค้าขายประเภทนี้สามารถตกลงชำระเงินเป็น SIGHT หรือ TERM ก็ได้
2.2 D/A (DOCUMENT AGAINST ACCEPTANCE) คือตั๋วเรียกเก็บที่มีกำหนดระยะเวลาโดยเมื่อผู้ซื้อลงนามรับรองตั๋วแล้ว ธนาคารจะส่งมอบเอกสารการขนส่ง/ส่งออกต่างๆ ให้
ผู้ซื้อ เพื่อไปออกสินค้าโดยธนาคารจะเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อเมื่อตั๋วครบกำหนดชำระ

LETTER OF CREDIT
คือตราสารที่ออกโดยธนาคาร (ISSUING BANK) ตามคำสั่งของผู้ซื้อ (APPLICANT) ส่งให้แก่ผู้ขาย (BENEFICIARY) เพื่อรับรองการชำระเงินตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตราสารนั้น เมื่อผู้ขายได้ยื่นเอกสารตามเงื่อนไขและข้อบังคับทุกประการ

รูปแบบของการเปิด LETTER OF CREDIT
1. เปิดมาเป็นจดหมาย
2. เปิดมาเป็น TELEX
3. เปิดมาเป็น SWIFT
การเปิด L/C ทุกรูปแบบจะต้องมีการตรวจสอบความแท้จริง (AUTHENTICATION) ของ L/C โดย ADIVSING BANK ซึ่งถ้าเปิด L/C ในรูปแบบของจดหมาย / TELEX จะต้องมีข้อความระบุแจ้งอยู่ภายใต้ UCP 500 แต่ถ้าเป็น SWIFT ไม่ต้องระบุ

ประเภทของ LETTER OF CREDIT
1. REVOCABLE LETTER OF CREDIT (L/C ประเภทเพิกถอนได้)
1.1 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขของ L/C ได้
1.2 ธนาคารผู้เปิด L/C จะต้องชำระเงินให้ธนาคารผู้เรียกเก็บเงินที่ได้ยื่นเอกสารส่งออกซึ่งถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไข L/C ทุกประการ ในกรณีที่ธนาคารนั้น ๆ ได้ส่งเอกสารมาเรียกเก็บก่อนได้รับการแจ้งบอกเลิกหรือแก้ไช
2. IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT (L/C ประเภทเพิกถอนไม่ได้)การจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจะต้องได้รับการยินยอมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน L/C.
ในกรณีที่ L/C ไม่ระบุประเภทของ L/C ไว้ให้ถือเป็นประเภทเพิกถอนไม่ได้

ชนิดของ LETTER OF CREDIT
1. REVOLVING L/C
2. BACK TO BACK L/C
3. RED CLAUSE L/C
4. CONFIRMED L/C
5. STAND BY L/C
6. TRANSFERABLE L/C

REVOLVING L/C หรือ L/C ชนิดหมุนเวียน
แบ่งเป็น AUTOMATIC OR CONTROLLED L/C ชนิดนี้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. แบบ CUMULATIVE
2. แบบ NON-CUMULATIVE
BACK TO BACK L/C
เป็น L/C ที่ผู้ส่งออกนำมาเพื่อสนับสนุนหรือหนุนหลัง (BACK) ในการขอให้ธนาคารของตนเปิด L/C ฉบับที่สอง เพื่อซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเพื่อนำมาขายต่อให้ผู้ซื้อรายแรกตาม L/C ฉบับแรก

RED CLAUSE L/C
เป็น L/C ซึ่งระบุเงื่อนไขให้ผู้ส่งออกสามารถเบิกเงินล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ เป็นสินเชื่อที่ผู้ซื้อให้แก่ผู้ขายโดยตรง

CONFIRMED L/C
เป็น L/C ที่ผู้ขายอาจจะขอให้ธนาคารอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารผู้เปิด L/C (ISSUING BANK) ยืนยันการชำระเงินเนื่องจากผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในสถานะของประเทศและธนาคารผู้เปิด L/C

STAND BY L/C
เป็น L/C ที่เปิดขึ้นเพื่อค้ำประกันลูกค้าหรือค้ำประกันสินเชื่อ หรือค้ำประกันการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง

TRANSFERABLE L/C
เป็น L/C ซึ่งผู้รับผลประโยชน์คนแรก (1st BENEFICIARY) สามารถโอนประโยชน์และสิทธิตาม L/C ที่ได้รับให้แก่ผู้รับผลประโยชน์คนที่สอง (2ND BENEFICIARY) ซึ่งการโอน L/C นี้สามารถโอนได้เต็มจำนวนหรือเพียงบางส่วนก็ได้ เพียงแต่ผู้ที่รับโอน L/C ไม่สามารถโอนต่อไปให้กับบุคคลที่สามได้
เงื่อนไขใน L/C ต้องระบุว่าเป็น TRANSFERABLE L/C การโอน L/C จะต้องโอนโดยคงข้อตกลงและเงื่อนไขเหมือนเช่นที่ระบุไว้ในเครดิตซึ่งเปิดตั้งแต่ครั้งแรก แต่ก็ยกเว้นให้สามารถลดหรือตัดทอนโดยเลือกใช้ข้อหนึ่งข้อใด หรือทุกข้อดังต่อไปนี้ได้

1. L/C EXPIRED
2. LATE SHIPMENT
3. LATE PRESENTATION
4. UNIT PRICE
5. CREDIT AMOUNT

ประเภทของ TRANSFERABLE L/C
1. TRANSFERABLE WITHOUT SUBSTITUTION OF INVOICE
2. TRANSFERABLE WITH SUBSTITUTION

เงื่อนไขการชำระเงินตาม L/C (TERM OF PAYMENT)
1. เงื่อนไขการชำระเงินเมื่อเห็น (AT SIGHT)
2. เงื่อนไขการชำระเงินที่มีกำหนดเวลา (DEFERRED PAYMENT) เช่น
2.1 30 DAYS AFTER SHIPMENT DATE
2.2 DAYS FROM B/L DATE
2.3 120 DAYS AFTER SIGHT

ผู้ส่งออกไม่ควรรับเงื่อนไขใน L/C ดังต่อไปนี้
1. PAYMENT WILL BE EFFECTED UPON RELEASE BY USA CUSTOMS
2. THIS CREDIT AVAILABLE FOR PAYMENT TO BENEFICIARIES AFTER GOODS RELEASE BY THE EGYPTIAN AUTHORITIES.
3. ALL BANK CHARGE OUTSIDE THAILAND ARE FOR BENEFICIARY’S ACCOUNT.

เอกสารการนำเข้า – ส่งออก แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ
1. เอกสารทางการเงิน ประกอบด้วย
1.1 DRAFT หรือ BILL OF EXCHANGE
1.2 PROMISSORY NOTE
1.3 CHEQUE
2. เอกสารทางการค้า ประกอบด้วย
2.1 COMMERCIAL INVOICE
2.2 เอกสารการขนส่ง เช่น
2.2.1 BILL OF LADING
2.2.2 AIR WAY BILL
2.2.3 TRUCK BILL OF LADING
2.2.4 CARGO RECEIPT
2.2.5 POSTAL RECEIPT
2.3 เอกสารการประกันภัย
2.4 เอกสารอื่น ๆ เช่น
2.4.1 CERTIFICATE OF ORIGIN
2.4.2 CERTIFICATE OF INSPECTION
2.4.3 CERTIFICATE OF WEIGHT
2.4.4 CERTIFICATE OF HEALTH
2.4.5 PACKING LIST
2.4.6 SANITARY CERTIFICATE
2.4.7 BENEFICIARY ‘S CERTIFICATE
 

Create Date : 26 มกราคม 2550    
Last Update : 26 มกราคม 2550 16:04:28 น.
Counter : 9708 Pageviews.  


kwangroong
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add kwangroong's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.