" Beautiful, Healthy And Be Smart "
Group Blog
 
All blogs
 

เคน ภูภูมิ และ โทนี่ รากแก่น ชวนแฟนๆ ร่วมสนับสนุน โครงการ พีที เติมพลังสัมมาชีพ เพื่อสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ทางบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ผู้ประกอบธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปคุณภาพสูง
และผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมัน “พีที” กว่า 700 สาขาทั่วประเทศ
จัดงานแถลงข่าวโครงการ “พีที เติมพลังสัมมาชีพ” เป็นปีแรก

โดยเป็นโครงการเพื่อสังคมระยะยาวของพีที ที่มุ่งให้การสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส
องค์กรกุศลสาธารณะที่ดำเนินการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในการให้โอกาสที่สองของชีวิตแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่เป็นผู้มีความตั้งใจจริง
ให้ได้เข้ามาศึกษาวิชาชีพช่างในโรงเรียนพระดาบส


ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาวิชาชีพ
อันเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพราะเมื่อคนเรา
มีอาชีพติดตัวแล้ว ย่อมสามารถนำไปสร้างความเจริญ
สร้างประโยชน์อีกนานับประการให้แก่ชุมชนและประเทศชาติได้ 


พันเอกหญิง ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์ เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส
ประธานในพิธีเปิดโครงการ พีที เติมพลังสัมมาชีพ กล่าวถถึงโครงการนี้ว่า
“พันธกิจหลักของมูลนิธิพระดาบสตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจากโครงการพระดาบส
เมื่อ พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบันนี้ที่มีศิษย์พระดาบสเรียนจบและ
สามารถเป็นที่พึ่งของตนเอง ครอบครัวและสังคมได้อย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืนแล้วกว่า 1,462 คน ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสตามแนวพระราชดำริ
เพื่อให้มีวิชาช่างสำหรับประกอบอาชีพ และเป็นคนดี


ในแต่ละปีสามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้ปีละ 150 คน
โดยนอกจากโรงเรียนพระดาบสในกรุงเทพฯ แล้ว
ยังมีโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกหนึ่งแห่งที่อยู่ภายใต้
การบริหารของมูลนิธิพระดาบส การฝึกอบรมในโรงเรียนพระดาบสเป็นกิจกุศลสาธารณะ
ศิษย์พระดาบสจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องที่พักอาศัย อาหาร และค่าเล่าเรียน
เงินทุนที่นำมาใช้ในการดำเงินงานของมูลนิธิพระดาบสจึงมาจากการระดมเงินทุน
จากผู้มีจิตกุศล หน่วยงาน หรือบริษัทต่างๆ ที่มีความประสงค์ที่จะสนับสนุน
มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิฯ ได้พัฒนาการดำเนินงานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
และกำลังพัฒนาด้านกายภาพเพื่อรองรับการขยายงานในทุกๆ ด้าน

เช่น การรับศิษย์พระดาบสเข้าศึกษาต่อจำนวนมากขึ้น
อีกทั้งการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ
และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอและทันสมัย
การเข้ามาสนับสนุนของพีทีในครั้งนี้จึงถือเป็นเรี่ยวแรงสำคัญที่ทำให้
มูลนิธิพระดาบสสามารถพัฒนา และมอบโอกาสให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนได้ต่อไป”


ทางด้านพีที สถานีบริการน้ำมัน โดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กล่าวถึงการเข้ามาสนับสนุนมูลนิธิพระดาบสในโครงการนี้ว่า ว่า
“พีทีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
คนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาชีพ ด้วยความเชื่อที่ว่า ‘การมีวิชาชีพนั้น
ไปทำอะไรก็ได้ และไปได้ไกลกว่า’ ผู้มีวิชาชีพจึงเป็นฟันเฟืองสำคัญที่
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาต่อไปได้


ดังนั้นการสร้างอาชีพจึงเปรียบเสมือนการเติมพลังให้กับแผ่นดิน

พีทีจึงมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส
ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะกุศลที่ดำเนินการสนองพระราชดำริ
ที่มุ่งช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้มีวิชาช่าง
สำหรับประกอบสัมมาอาชีพและเป็นคนดีในสังคมต่อไป”


การให้การสนับสนุนมูลนิธิพระดาบสของโครงการ พีที
เติมพลังสัมมาชีพ ในปี 2556 นี้ พีทีจะให้การสนับสนุนในแง่
ของเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนพระดาบสทั้งรุ่น
ซึ่งค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของมูลนิธิฯ ต่อนักเรียน 1 คน จะอยู่ที่ 80,000 บาทต่อปี
โดยเงินทุนนี้จะเริ่มใช้ในปี 2557 ซึ่งในเบื้องต้นพีทีจะมอบเงินทุนตั้งต้นจำนวน 2 ล้านบาท

และตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 30 พฤศจิการยน 2556 นี้
พีทีจะให้ลูกค้าผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันพีทีที่กระจายอยู่กว่า 700 สาขาทั่วประเทศ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้ โดยทุกครั้งที่เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันพีที
รายได้ทุกๆ 5 สตางค์ต่อลิตร จะถูกนำเข้าสมบททุนกับมูลนิธิและโรงเรียนพระดาบส
ภายใต้ โครงการ พีที เติมพลังสัมมาชีพ ทันที ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดโครงการปี 2556 นี้

เงินบริจาคทั้งหมดคาดว่าจะรวมเป็นเงินโดยประมาณทั้งสิ้น 17 ล้านบาท
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้
พีทียังได้วางแผนโครงการในระยะยาว ในปีที่ 2 จะเป็นการสนับสนุนเครื่องมือ
สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนพระดาบส เพื่อให้ศิษย์พระดาบสได้
มีความคุ้นเคยกับเครื่องมือต่างๆ สำหรับการประกอบอาชีพของตน และในปีที่ 3
จะเป็นการสนับสนุนการสอนวิธีคิดในการทำธุรกิจให้ศิษย์พระดาบส
เพื่อเป็นรากฐานในการวางแผนสร้างธุรกิจของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


อีกทั้งยังมีการวางแผนงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนทางมูลนิธิและศิษย์พระดาบส
ต่อไปในระยะยาวอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วพีทียังอยากเป็นอีกแรงหนึ่ง
ที่มีส่วนช่วยขยายศูนย์โรงเรียนพระดาบสให้กระจายอยู่ในภาคต่างๆ
เพื่อการเรียนรู้วิชาชีพครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 


ส่วน ดร. สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส
เผยถึงการเรียนการสอนในโรงเรียนพระดาบสว่า
“โรงเรียนพระดาบสเปิดสอนวิชาชีพระดับ ‘ประกาศนียบัตรพระดาบส’ หลักสูตร 1 ปี
ศิษย์พระดาบสที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจะได้รับโอกาสในการเลือกสาขา
ที่ตนสนใจเรียน ซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 8 สาขา คือ หลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้า
หลักสูตรวิชาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์
หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบำรุง
หลักสูตรวิชาชีพเคหบริบาล หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน
และหลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อม โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้สามารถ
นำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริง ได้ทดลองปฏิบัติกับเครื่องมือ
ด้วยตัวเองจริงๆ โดยมีครูผู้สอนประจำโรงเรียนทั้งหมด 19 คน
และดาบสอาสาที่มาจากสถานศึกษาและองค์กรชั้นนำต่างๆ อีกประมาณ 70 คน

โดยศิษย์ช่างพระดาบสทุกคนจะต้องเรียนเตรียมช่างเป็นระยะเวลา 3 – 4 เดือน
ก่อนเรียนตามหลักสูตร เพื่อฝึกทักษะความรู้พื้นฐานช่างและฝึกความอดทน
นอกจากนั้นศิษย์พระดาบสทุกคนจะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป
และทักษะชีวิตสัปดาห์ละ 1 วัน และต้องผ่านการฝึกงานใน
สถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ศิษย์พระดาบสทุกคนที่จบออกไป
มีความเป็นมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับ และสามารถทำงานเลี้ยงชีพ
ประพฤติตนดีไม่เป็นปัญหาแก่สังคม พร้อมถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้


โดยในช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคมของทุกปี จะเป็นช่วงของการรับสมัครศิษย์พระดาบส
จากทั่วประเทศ โดยนอกจากผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่มูลนิธิ
ได้กำหนดไว้แล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ จะต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง
มีศีลธรรมและวินัยในการดำรงชีวิต พร้อมที่จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ
การเข้าอยู่ประจำในโรงเรียนตลอดหลักสูตรสามารถ
เลิกอบายมุข บุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติดทุกชนิด” 


นอกจากนี้ มูลนิธิพระดาบสยังได้มีศิลปินที่มีจิตอาสา
เพื่อเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในการประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ให้แพร่หลาย
อาทิ สำราญ ช่วยจำแนก (อี๊ด วงฟลาย), ฝันดี-ฝันเด่น จรรยาธนากร,
นิธิชัย ยศอมรสุนทร (หยวน ดราก้อนไฟว์), ศรัณย์ ศิริลักษณ์
(พอร์ช นักแสดงช่อง 7 สี), มาลีวัลย์ เจมีน่า, และ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
(นุ่น นักแสดงสาวชื่อดัง) ทั้งนี้ในวัน

เปิดตัวโครงการยังได้แขกรับเชิญพิเศษ เคน-ภูภูมิ พงศ์ภาณุ และ โทนี่ รากแก่น
พร้อมพิธีกรสาวสวย จอย-รินรณี ศรีเพ็ญ มาร่วมพูดคุยถึงมุมมองของ
แต่ละท่านเกี่ยวกับความสำคัญและโอกาสของการศึกษาวิชาชีพ 

โดย คุณสำราญ ช่วยจำแนก (อี๊ด วงฟลาย) กล่าวถึงการร่วมงานครั้งนี้ว่า
“วิชาชีพ เป็นการศึกษาที่เร็วที่สุด ตรงจุดที่สุด เมื่อเรียนจบก็มีงานรองรับ
มีจุดหมายชัดเจน ผมมีโอกาสเข้ามาเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์
ของมูลนิธิพระดาบสปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว คอยเป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราว
ของมูลนิธิ โรงเรียน และศิษย์พระดาบสแก่บุคคลภายนอก

 ผมรู้สึกดีใจมากที่ในระยะหลังๆ นี้เราเห็นมูลนิธิพระดาบสค่อยๆ เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น
คือ มีคนรู้จักและเห็นถึงความสำคัญของมูลนิธิพระดาบสโครงการ
ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มากขึ้น

 โดยเฉพาะล่าสุดรัฐบาลได้เริ่มสร้างแนวทางการเพิ่มสัดส่วนของนักเรียนสายอาชีพ
นั่นเป็นเพราะแรงงานสายอาชีพคือส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเฉพาะการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ แรงงานสายอาชีพ
จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ในขณะประเทศเรายังคงขาดแคลนแรงงานเหล่านี้
ดังนั้นการให้การศึกษาวิชาชีพแก่คนด้อยโอกาสเหล่านี้นอกจากจะเป็นการสร้าง
อาชีพติดตัวให้พวกเขาแล้ว ยังสร้างโอกาสในการทำงาน
และอาจมอบชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาอีกด้วย”


ด้าน คุณเคน-ภูภูมิ พงศ์ภาณุ พระเอกหนุ่มสุดฮอตที่เคยมีชีวิตวัยเด็ก
อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดกล่าวเสริมว่า “ตอนเด็กๆ ผมอยู่ต่างจังหวัด
เป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีพอโตขึ้นมาหน่อยประมาณขึ้นชั้นมัธยม 1
ก็มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ และมีโอกาสได้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิง
ได้ทำงานที่ผมรัก และได้เรียนรู้วิชาการแสดงจากครูเก่งๆ หลายท่าน ทำให้ผมมาถึงวันนี้ได้ 

การที่ผมเคยอยู่ต่างจังหวัดทำให้ผมเห็นถึงความสำคัญของ ‘โอกาส’
เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถได้รับโอกาสเหล่านี้ ยังมีคนอีกมาก
ที่อยากเรียนแต่ไม่ได้เรียน มูลนิธิพระดาบสจึงเป็นเหมือนโอกาสที่สองของชีวิต
ให้ผู้ที่ด้อยโอกาสได้เรียนรู้วิชาชีพ และสามารถนำความรู้ความสามารถที่เขามี
ไปต่อยอดทำอะไรได้อีกมากมาย อยากเชิญชวนพี่น้องๆ
มาร่วมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ผ่าน
การสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส หรือง่ายๆ เพียงแค่เข้าไป
เติมน้ำมันที่ปั๊มพีทีก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนครั้งนี้แล้วครับ”
คุณโทนี่ รากแก่น
แฮร์สไตล์สิสหนุ่มหล่อชื่อดัง ที่ยังควบตำแหน่งเป็น
พระเอกหนุ่มมากความสามารถ กล่าวว่า “การศึกษาวิชาชีพเป็นทางเลือก
อย่างหนึ่งที่เพิ่มโอกาสให้ตัวเอง เพราะการมีวิชาชีพทำให้คุณสามารถเลี้ยงชีพได้

แต่การมีวิชาชีพและเป็นมืออาชีพสามารถทำให้คุณไปไกลได้กว่าที่คุณคิด
การที่จะเป็นมืออาชีพนั้นได้นั้นต้องมี 2 สิ่ง นั่นคือ ใจที่มุ่งมั่นและรักในสิ่งที่ทำ
บวกกับโอกาสที่ได้เรียนรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ได้ทำ ได้อยู่กับสิ่งนั้นจริงๆ
อย่างตัวผมเองกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย
ผมเคยฝึกเป็นลูกมือช่างทำผมที่ออสเตรเลียอยู่เป็นปีๆ ฝึกใช้ทักษะ
กับอุปกรณ์ทำผมต่างๆ ต้องฝึกฝนบ่อยๆ ตัดบ่อยๆ ยิ่งบ่อยยิ่งดี และติดตาม
เทรนด์แฟชั่นอยู่เสมอ จนมีวิชาชีพติดตัวพร้อมกับความเชี่ยวชาญ
ให้คนอื่นยอมรับว่าเราคือ มืออาชีพ

นั่นทำให้ผมได้มีโอกาสทำงาน
ที่ท้าทายและคาดไม่ถึงอีกมากมาย ผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการ
ที่ดีจึงอยากให้ทุกๆ คนช่วยกันบอกต่อโอกาสที่ดีนี้ต่อไปยังผู้ด้อยโอกาส
ที่มีความตั้งใจและสนใจอยากมีความรู้วิชาชีพให้เข้ามาสมัครเป็นศิษย์พระดาบสครับ”
 

Create Date : 29 กันยายน 2556    
Last Update : 29 กันยายน 2556 21:27:17 น.
Counter : 2789 Pageviews.  

[ ของใหม่ น่าลอง ] Belif’s journey - Skincare From KoreaBelif’s journey

ตำนานแห่งศาสตร์ความงามสมุนไพรธรรมชาติกว่า 150 ปี

สู่สกินแคร์ทันสมัย มิติใหม่จากประเทศเกาหลี

จากการรังสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เปี่ยมคุณภาพจากสมุนไพรธรรมชาตินานาชนิดด้วยสูตรลับเฉพาะทีมีมายาวนานกว่า 150 ปีที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกจึงได้มาซึ่งศาสตร์ความงามที่พัฒนามาสู่สกินแคร์บำรุงผิวทรงประสิทธิภาพ และทรงคุณค่าจากธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ Belif(บีลีฟ)

ที่พร้อมจะเติมเต็มความสุขและความงามให้ทุกๆวันของคุณ...


“Belif” (บีลีฟ) แบรนด์เครื่องสำอางสกินแคร์จากเกาหลีภายใต้
การดำเนินการของ
LG carecompany หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเครื่องยักษ์ใหญ่
ของเกาหลีโดยผลิตภัณฑ์ของบีลีฟได้พัฒนามาจากสูตรสมุนไพรของ
ดันแคน เนเพียร์ คุณหมอชาวสกอตแลนด์ผู้ซึ่งคิดค้นสูตรการรักษา
อาการเจ็บป่วยโดยใช้สมุนไพรจากธรรมชาติเป็นผลสำเร็จและได้รับการ
ยอมรับมากว่า150 ปี ด้วยสูตรลับเฉพาะจากเนเพียร์นี้ได้ถูกนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นำมาสู่สกินแคร์ที่ดีที่สุดภายใต้
Brand Belif ด้วยปรัชญาชัดเจนว่า

เน้นความจริงใจและใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

Brand history

ดร.ดันแคน เนเพียร์ผู้ก่อตั้งเนเพียร์ ซึ่งก็คือ ร้านขายยาในสกอตแลนด์โดย
ปัจจุบันยังคงเปิดดำเนินการอยู่ เริ่มแรก ดร. ดันแคน มีอาการไอเนื่องจาก
ไข้หวัดที่ตัวเองได้เป็นและอาการต่อเนื่องมาจนเรื้อรังกระทั้งอาการไม่หายสักที
เขาจึงคิดค้นวิธีรักษาตัวเอง โดยจากการสกัดสมุนไพรจนได้ไซรัปออกมาเมื่อมาลองรักษาดู
 ปรากฎพบว่าอาการหวัดของเขาและอาการไอได้หายเป็นปกติเขาจึงตัดสินใจ
ว่าเขาจะมุ่งมั่นศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดูแล
ตัวเองโดยไม่พึ่งสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์


ผลจากการศึกษาของ ดร.ดันแคน ได้ต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย
ต่อมาเมื่อประสบความสำเร็จกับการคิดค้นสูตรต่างๆเขาได้เปิดคลีนิคสมุนไพรแห่งแรก
ที่เมือง
Edinbergh ประเทศสกอตแลนด์ ในช่วงค.ศ.1860

.ปัจจุบันนี้ร้านขายยาในชื่อร้านเนเพียร์ยังคงดำเนินการต่อมา
เป็นเวลานานกว่า
150 ปีและเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นร้านขายสมุนไพร
ที่มีชื่อเสียงโด่งดังน่าเชื่อถือมากที่สุดสกอตแลนด์โดยเหล่าบุคคล
ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ในร้านเนเพียร์ต่างก็เห็นพ้องตามหลักปรัชญาของ
ผู้ก่อตั้ง
Belif ที่ว่า “วัตถุดิบที่ดีที่สุดย่อมรังสรรค์มาสู่ประสิทธิภาพที่สุด”

คุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับมานานกว่า
150 ปี คือการใช้ส่วนผสมธรรมชาติแท้จริง
สกัดเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ทรงประสิทธิภาพพิเศษสุดเพื่อความปลอดภัย
ในชีวิต และการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพหลักปรัชญานี้จะทรงคุณค่าได้
เกิดจากการใช้วัตถุธรรมชาติและสูตรลับที่จริงใจเพื่อดูแลร่างกาย
และจิตใจมาช้านานกว่า
150 ปี

From ENDIBERD Come To KOREA

Belif Concept

Belif เป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่มาจากสมุนไพรธรรมชาติ
มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพที่แท้จริงและคุณค่า
ที่ได้มาด้วยวิธีการและเครื่องมือการผลิต จากปรัชญาและประสบการณ์
ของพ่อค้ายาสมุนไพรชาวสก๊อตแลนด์ที่มีมายาวนานกว่า
150 ปี

The True Ingredients: ส่วนผสมที่แท้จริง

คัดสรรส่วนผสมที่นำมาใช้อย่างระมัดระวัง โดยเลือกสมุนไพรจาก
ธรรมชาติและหายากเพื่อนำมาเป็นส่วนผสมที่ช่วยดูแลผิวพรรณ

True Formula: สูตรที่แท้จริง

Belif ใช้สูตรจากต้นตำหรับแห่งเนเพียร์ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนวิธีการ
และเครื่องมือในการผลิต พร้อมปรัชญาที่ยังคงไว้

True Safety: ความปลอดภัยที่แท้จริง

Belif เป็นสูตรสมุนไพรบริสุทธิ์ไม่ผสมวัตถุกันเสีย สีสังเคราะห์ น้ำหอม
น้ำมันหรือส่วนผสมที่ได้จากสัตว์

True Benefit: คุณประโยชน์ที่ได้อย่างแท้จริง

Belif หลีกเลี่ยงการโฆษณาที่เกินจริงและบรรจุภัณฑ์ที่ตกแต่งหรูหรา
มอบเพียงความจริงใจและประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

True Timelessness: เหนือกาลเวลาอย่างแท้จริง

Belif มอบความสง่างามให้กับผู้บริโภคผู้ที่เข้าใจในความจริง
และคุณค่าของกาลเวลาที่ให้ประสบการณ์ที่ลึกซึ้งในการดูแลผิวอย่างแท้จริง


ในศตวรรษที่ 21 Belifได้นำปรัญชาแห่งเนเพียร์มาใช้อีกครั้ง

ในศตวรรษที่ 21 Belif ได้นำปรัญชาของเนเพียร์โดยได้นำเครื่องมือ
และกระบวนการทางศาสตร์แห่งสมุนไพรแบบดั้งเดิม เมื่อ
150 ปีที่ผ่านมา
กลับมาใช้อีกครั้ง ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของ
Belif มีหลักฐานชัดเจน
แสดงให้เห็นว่ามีความเรียบง่ายและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ในการนำเสนอ
ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ด้วยฉลากแสดงส่วนผสมตามความจริงและ
ไม่นำเสนอบรรจุภัณฑ์หรือสรรพคุณที่เกินความจริง

Real: บรรจุภัณฑ์ที่สวยหรูหรือการโฆษณาไม่จำเป็นเท่าใดนักBelif
เราให้ความมั่นใจในส่วนผสมที่แท้จริงและการได้รับ
ประสิทธิภาพของเครื่องสำอางอย่างแท้จริง

Simple: Belif หลีกเลี่ยงสารที่เป็นอันตรายให้ได้มากที่สุดเพื่อ
ความปลอดภัยของผิวผู้บริโภค เน้นใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ


Sincere:
คุณภาพที่โดดเด่นมาจากการผสมผสานวิธีการแบบ
ดั้งเดิมสูตรลับเฉพาะของดร.ดันแคน เนเพียร์ ส่วนผสมจากธรรมชาติ
และความจริงใจของ
Belif ได้ส่งมอบความเชื่อมั่นของส่วนผสมว่า
ปลอดภัยอย่างแท้จริงผ่านทางผิวหนัง

True Formulla

เนเพียร์ส่งผ่านคุณค่าที่แท้จริงผ่าน Belif!

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์สูตรลับเฉพาะ Belif ใช้ศาสตร์
แห่งสมุนไพรในการดูแลร่างกาย และจิตใจเนเพียร์เป็น
ร้านขายสมุนไพรแห่งแรกในอังกฤษ ก่อตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร
ดร.ดันแคนเนเพียร์ ในปี ค.ศ.
1860 กว่า 150 ปีที่ผ่านมาเนเพียร์
ประสบความสำเร็จในฐานะเป็นผู้นำศาสตร์ทางด้านยาสมุนไพร


Belif ได้ดำเนินวิธีการผลิตยาสมุนไพรแบบดั้งเดิมมากว่า 150ปี
สูตรยาสมุนไพรทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการวิจัยและพิสูจน์จาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร โดย ดี แอทคินสัน (
Dee Atkinson)
ผู้เป็นเจ้าของและผู้สืบทอดเนเพียร์ ปรัชญาของเนเพียร์คือมอบ
ความปลอดภัยและความจริงใจที่มีประสิทธิภาพจนถึงปัจจุบัน
รายละเอียดที่ปรากฎของ
Belif
จะแสดงส่วนผสมที่เป็นแบบฉบับดั้งเดิมของเนเพียร์

True Quality, True Value

คุณค่าที่แท้จริงประสบการณ์เกี่ยวกับคุณค่าที่แท้จริงของ Belif
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่ได้รับ 100% โดยหลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ที่หรูหรา
และใหญ่เกินความเป็นจริง การหลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น
เพื่อให้เหลือเฉพาะสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง ให้คุ้มค่ากับ
ราคาที่ซื้อความปลอดภัย ไม่มีส่วนผสมสารที่เป็นอันตรายและ
เป็นสารที่แสดงในฉลากเท่านั้น ฉลากที่แท้จริงและถูกต้องเพิ่มความปลอดภัย
ให้กับผู้ใช้แสดงส่วนผสมทุกอย่างที่ใช้เพื่อประสิทธิภาพที่ได้รับ
ไม่บรรยายสรรพคุณส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติเกินความเป็นจริง
เช่น เพิ่มความชุ่มชื้นต่อต้านริ้วรอยและขาวกระจ่างใส
แสดงส่วนผสมทุกอย่างที่ใช้เพื่อประสิทธิภาพ

และเพื่อความปลอดภัย จึงไม่มีส่วนผสมดังต่อไปนี้

· น้ำมันจากแร่ธาตุ

· น้ำหอมสังเคราะห์

· สีสังเคราะห์

· วัตถุกันเสีย

· ส่วนผสมที่ได้จากสัตว์

· มีการทดสอบทางการแพทย์
แสดงให้เห็นว่าสูตรที่ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อผิว
 


เชิญสัมผัสความงามทรงคุณค่าด้วยสมุนไพรธรรมชาติจากสกินแคร์ทันสมัย
ภายใต้แบรนด์
Belif ได้แล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอาง Belif
ณ เดอะมอลล์บางกะปิ และพบกับสาขาสยามพารากอน
ในเดือนมิถุนายน2556 
 

Create Date : 04 มิถุนายน 2556    
Last Update : 29 กันยายน 2556 21:31:35 น.
Counter : 2276 Pageviews.  

:: งานฉลองครบรอบ 100 ปี ปากกา Sheaffer ::

สวัสดีครับทุกคน พอดีกุ้งได้มีโอกาส

ไปร่วมงานฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี 
Sheaffer

ปากกาแบรนด์หรู
ที่ราชนาวิกสภามาครับ

บรรยากาศในงานก็คล้ายๆนิทรรศการที่

แสดงประวัติความเป็นมาของแบรนด์นั่นเองครับ
พอมาถึงงาน แขกก็ร่วมกันลงชื่อ เพื่อแสดงความยินดีนะครับ
ในงานจะมีการเลี้ยงอาหารว่าง ซึ่่งรสชาติดี

ดูหรูหรา สมกับงานเฉลิมฉลองเลยล่ะครับ
พอเริ่มงาน พิธีกรได้กล่างเปิดงาน โดยเชิญให้คุณ มาร์ค วัลแด เวียร์เดิล

(ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ผลิตภัณฑ์ บิค ภูมิภาคอินโดจีนและประเทศไทย) 

มากล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับ
โดยบรรยากาศในงาน มีการจัดแสดงปากการุ่นคลาสสิกและรุ่นพิเศษต่างๆ

ที่น่าสนใจมากมาย พี่น้ำตาลแอบกุ้งบอกว่า

บางด้ามก็เป็นปากกาที่หายากต้องยืมมาจัดแสดงเลยทีเดียว


ส่วนด้านล่างนี้ เป็น Collection พิเศษที่ออกแบบโดยเฟอร์รารี่

แบรนด์รถยนต์สุดหรูเลยทีเดียว

ดูรายละเอียด Collection นี้เพิ่มเติมได้ที่ 

//www.sheaffer.com/en/ferrari


ในช่วงท้ายของงาน ได้มีการแสดงหุ่นละครเล็กในเราชมกันด้วย

กุ้งชอบมาก (เมื่อก่อนคิดว่า การแสดงละครไทยๆนั้น น่าเบื่อ)

แต่ปรากฏว่าสนุกมากกกก นักแสดงเก่งมากกก

ทำให้หุ่นละครมีชีวิตขึ้นมาได้จริงๆ ขอชื่นชมมากๆครับภายในงาน ยังมีการแสดง Fashion Show โดยให้

นางแบบและนายแบบ ถือปากกา Sheaffer แต่ละรุ่นออกมาเดินเผยโฉม Collection ที่ออกแบบพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี
ของการก่อตั้งและผลิตปากกา Sheaffer

Sheaffer เปิดตัวปากการุ่นลิมิเตดที่ออกมาถึง 3 รุ่น

"Sheaffer Centanial Limited Edition"
มีให้เลือกด้วยกัน 2 แบบ

"Centennial Sterling Silver Limited Edition"

แบบเงินสเตอร์ลิงสลัก แหนบเงิน หัวปากกา Sheaffer Inlaid Nib ทำจากพัลลาเดียม

ทองคำ 18K ราคาจำหน่าย 3,750 US$ 

ราคาจำหน่ายในไทย 190,000 บาท มีจำหน่ายเพียง 2 ด้ามในไทย

และ 516 ด้ามในโลก ตัวเลขนี้สื่อถึงเดือนและวันที่ก่อตั้ง Sheaffer

"Centennial 18K Solid Gold Limited Edition"

แบบทองคำแท้สลัก 18K แหนบทอง หัวปากกา Sheaffer Inlaid Nib ทำจากทองคำ 18K

ราคาจำหน่าย 28,000 US$
ราคาจำหน่ายในไทย 990,000 บาท มีจำหน่ายเพียง 1 ด้ามในไทย

และ 45 ด้ามในโลก 

และโอกาศพิเศษแบบนี้ Sheaffer ได้จัดกิจกรรมพิเศษ ด้วยการหักรายได้ 10%

จากการจำหน่ายปากกา Sheaffer ทุกด้าม ที่จำหน่ายภายในระยะเวลา 100 วัน

(ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 จนครบ 100 วัน)

รายได้จากการจัดรายการนี้มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

เพื่อนำไปใช้พัฒนาสังคมและประเทศต่อไป
ร่ำลากันไปด้วยภาพที่ถ่ายร่วมกับกับพี่วา Aiwa และพี่น้ำตาล Bemynails ครับ


 

Create Date : 21 พฤษภาคม 2556    
Last Update : 21 พฤษภาคม 2556 10:40:02 น.
Counter : 2912 Pageviews.  

:: ของใหม่ น่าลอง :: La Roche-Posay :: เจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยน Physiological Shower-Gelลา โรช-โพเซย์

ฟิสิโอโลจิคอล ชาวเวอร์-เจล

PHYSIOLOGICAL SHOWER-GEL

เจลอาบน้ำ ฟิสิโอโลจิคอล ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนให้ความชุ่มชื้น

ปราศจากสารสบู่ และพาราเบน สำหรับผิวบอบบาง ระคายเคืองง่าย
เนื้อเจลบางเบาและสดใส มอบกลิ่นหอมอ่อนๆให้ผิวของคุณอย่างอ่อนโยน

เพื่อการดูแลผิวบอบบางระคายเคืองง่าย


มีค่า pH ใกล้เคียงระดับเป็นกลาง 

ปราศจากสารสบู่ 

ปราศจากแอลกอฮอล์ 

ไม่มีสารแต่งสี 

ปราศจากพาราเบน


วิธีใช้ : บีบเจลอาบน้ำ ฟิสิโอโลจิคอล ใส่มือเพียงปริมาณน้อย ลูบไล้พร้อมนวดเบาๆบนผิวที่เปียก และล้างออกด้วยน้ำสะอาด ล้างออกทันทีในกรณีที่สัมผัสตา  

ปริมาณสุทธิ 400 มิลลิลิตร

ราคา 550 บาท

Link ที่เกี่ยวข้อง :
https://www.facebook.com/LaRochePosayThailand
 

Create Date : 31 มีนาคม 2556    
Last Update : 31 มีนาคม 2556 21:08:10 น.
Counter : 3787 Pageviews.  

:: งานเปิดตัว :: เครื่องสำอาง MISSHA สาขาแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้มีงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแบรนด์
เครื่องสำอางเกาหลีชื่อดัง นั่นคือ Missha นั่นเอง
ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ เป็นการเปิดตัวสาขาแรกในประเทศไทยเลยทีเดียว

โดย Shop ตั้งอยู่ที่ สยามสแควร์ ซอย 11

ภายในงานนอกจากสองหนุ่มสุดฮอตแล้วยังพบกับ Beauty Blogger และเซเลบบริตี้ชื่อดังมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย จากนั้นสองหนุ่ม  ดงบังชิงกิ (TVXQ) ได้ขยับจากร้านที่สยามแสควร์ ซอย 11 ไปพบปะพูดคุยกับแฟนๆ ที่ลานหน้าดิจิตอลเกทเวย์ต่อไป

= ภาพบรรยากาศงาน The MISSHA MIRACLE GRAND OPENING =
= Product ที่ทางแบรนด์ให้มาทดลอง =ประกอบด้วย :

1. Missha
Time Revolution The First Treatment Essence (42,000 won)

ทรีทเม้นต์เอสเซนส์นวัตกรรมใหม่จากมิชชา
ช่วยยกกระชับผิว  
ลดเลือนริ้วรอย ให้ผิวขาวกระจ่างใส


2. Missha Super Aqua Detoxifying Peeling Gel+ 100ml (10,800 won)

สครับเจลสูตรอ่อนโยนช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าโดยไม่ทำให้ระคายเคืองผิว
3. Missha Time Revolution Night Repair
Science Activator Ampoule 50ml. 

เซรั่มเข้มข้นนวัตกรรมใหม่จากมิชชา ด้วยส่วนประกอบ triplex-activating system ช่วยฟื้นฟูผิวในตอนกลางคืน ช่วยยกกระชับผิว ลดเลือนริ้วรอย

4. Missha Super Aqua Cell Renew Snail cream 47ml.

ครีมบำรุงผิวหน้า สูตรอควา มีสกัดจากเมือกหอยทาก 70% ฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ให้สวยสว่างใส ให้ความชุ่มชื้น มีความยืดหยุ่น ผิวนุ่มเนียน ไร้ริ้วรอย จะสีผิวสม่ำเสมอ เนื้อครีมไม่เหนียวเหนอะหนะ

4. Missha Time Revolution Immortal Youth Cream

ครีมบำรุงผิวหน้า ปฏิวัติผิวให้กลับมาสู่วัยเยาว์ด้วยครีม 2 ประสิทธิภาพ
ช่วยต่อต้านริ้วรอยที่เเก่ก่อนวัยและให้หน้าขาวกระจ่างใส

Link ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/pages/MISSHA-Thailand
 

Create Date : 31 มีนาคม 2556    
Last Update : 31 มีนาคม 2556 10:56:17 น.
Counter : 6715 Pageviews.  

1  2  3  4  

kunginter
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 448 คน [?]
Let's Talk About Health And Beauty Stuffs :)

 • MyFreeCopyright.com Registered & Protected
 • New Comments
  Friends' blogs
  [Add kunginter's blog to your web]
  Links
   

   Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.