It is never too late to be what you might have been " ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไป...ที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น "
:: Welcome to krulemon's weblog
วิจัยการศึกษา เรียนคณิต online กระดานข่าวเด็กคณิต/ศิษย์เก่า ติวเข้มGAT-PATกับETV มุมดูแลสุขภาพ
Group Blog
 
All blogs
 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(T.K.)


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ blog ของงานวิจัยการศึกษา ..หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Blog แห่งนี้จะเป็นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่สนใจงานวิจัยในชั้นเรียน (หรือไม่ได้สนใจ..แต่จำเป็นต้องทำ)ผู้เขียนไม่อยากให้บล็อกเป็นวิชาการมากเกินไป ก็เลยทำรูปแบบบล็อกเป็นแบบสบายๆไว้อ่านกันเล่นๆ ในบล็อกได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ทำวิจัยในชั้นเรียน..รวมทั้งเกร็ดความรู้อื่นๆที่น่าสนใจในการทำวิจัย.(ด้านล่าง)..
แล้วเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะคะ.


ดูรายละเอียดการเขียนโครงร่างการวิจัยด้านล่างเริ่มต้นกับวิจัยในชั้นเรียน

(คลิกที่หัวข้อเพื่ออ่าน)

ความรู้เบื่องต้นในการทำวิจัย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ประเภทของการวิจัย
การเลือกปัญหาในการวิจัย
ตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือและเทคนิคในการรวบรวมข้อมูล
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลความหมายข้อมูล
การเขียนรายงานวิจัย


แหล่งเรียนรู้สำหรับ การทำวิจัยในชั้นเรียน

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน
ห้องสมุดงานวิจัย
รวมงานวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

การเขียนเค้าโครงการวิจัย


เค้าโครงการวิจัย เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากเค้าโครงการวิจัยเป็นสิ่งที่จะบอกให้ทราบถึงแผนดำเนินงาน และขั้นตอนที่นักวิจัยจะกระทำ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัย นอกเหนือไปจากนี้ยังช่วยเป็นแนวทางในการประเมินโครงการวิจัยที่จะจัดกระทำขึ้นว่ามีความเป็นไปได้ จะก่อประโยชน์แก่วงวิชาการและสังคม และมีคุณค่าเพียงใด และในกรณีที่ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ การเขียนรายงานการวิจัยนั้นก็จะต้องอาศัยเค้าโครงการวิจัยเป็นแนวทางสำหรับการเขียนรายงานการวิจัยนั้นๆ ด้วย เค้าโครงการวิจัยประกอบด้วยส่วนที่สำคัญสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นบทนำและส่วนที่กล่าถึงวิธีการที่จะดำเนินการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

6.1 ส่วนบทนำ ส่วนบทนำประกอบด้วยส่วนสำคัญต่างๆ ดังนี้

6.1.1 ความเป็นมาของปัญหาหรือหลักการและเหตุผลของการวิจัย
ข้อความในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่บอกให้ทราบภูมิหลังและที่มาของปัญหาในการวิจัย ในการเขียนข้อความส่วนนี้ ผู้ที่จะดำเนินการวิจัยจะต้องค้นคว้าและอ้างอิงถึงทฤษฎี หลักการและเหตุผลในเรื่องที่ตนเองจะศึกษาหาคำตอบจากการวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงแนวทางที่จะดำเนินการวิจัย
6.1.2 ข้อความที่เป็นหัวข้อปัญหาของการวิจัย
หลังจากที่ได้เขียนบทนำในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นมาของปัญหาในการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยก็จะต้องเขียนข้อความที่เป็นหัวข้อปัญหาของการวิจัย ซึ่งในส่วนนี้จะต้องบอกวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยกล่าวถึงจุดสำคัญที่ตนเองต้องการศึกษาให้จำเพาะเจาะจงเป็นข้อๆ ซึ่งในที่นี้ก็จะต้องกล่าวถึงตัวแปรสำคัญๆ ที่ทำการศึกษาไว้ด้วย
6.1.3 การประมวลรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จุดมุ่งหมายของการประมวลรายงานการวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่จะดำเนินการนั้น ก็เพื่อที่จะให้ผู้วิจัยทราบแวดวงของปัญหาในการวิจัยพร้อมทั้งภูมิหลัง หลักการและเหตุผลของเรื่องนั้นๆ ได้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับสร้างสมมติฐานในการวิจัยต่อไป การศึกษารายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้วิจัยจะต้องรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อมทั้งผลสรุปของรายงานการวิจัยแต่ละเรื่องไว้ด้วย เพื่อที่จะได้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแต่ละเรื่อง และจะได้ลงสรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยที่ได้มีผู้กระทำไปแล้ว
6.1.4 ความสำคัญของปัญหา ในการเขียนเค้าโครงการวิจัยนั้น ขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งก็คือ การกล่าวถึงความสำคัญของปัญหาในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะต้องชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานวิจัยของตนเองนั้นจะให้คำตอบแก่คำถามหรือปัญหาต่างๆ ในด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติอย่างไร ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยก็จะต้องกล่าวถึงทั้งการประยุกต์ผลของการวิจัยไปใช้ และนัยของความรู้ที่ได้จากการวิจัยนั้นๆ ด้วย
6.1.5 คำจำกัดความและนิยามศัพท์เฉพาะ
การเขียนข้อความซึ่งเป็นศัพท์ใหม่ๆ หรือเป็นศัพท์เฉพาะในแต่ละสาขาวิชานั้น ผู้วิจัยจะต้องให้ความหมายอย่างชัดเจน ซึ่งบางครั้งต้องเขียนออกมาในรูปของนิยามปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกัน
6.1.6 ขอบเขตของการวิจัย
ในการเขียนเค้าโครงการวิจัยนั้นผู้วิจัยจะต้องกล่าวถึง ขอบเขตของการวิจัยและรวมไปถึงข้อจำกัดในการวิจัยด้วย เพื่อที่จะไม่ให้การดำเนินงานวิจัยและผลของการวิจัยนั้นกินความกว้างขวางเกินไป ซึ่งก็จะเป็นการกระทบไปถึงงบประมาณในการวิจัยด้วย ในการกำหนดขอบเขตของการวิจัยแต่ละเรื่องผู้วิจัยควรจะได้พิจารณางบประมาณในการวิจัยและความเป็นไปได้ในการดำเนินงานวิจัยควบคู่กันไปด้วย

6.2 ส่วนวิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญๆ ดังต่อไปนี้

6.2.1 ตัวแปรในการวิจัย
ผู้วิจัยจะต้องกำหนดตัวแปรที่จะทำการศึกษาให้ชัดเจนว่า ตัวแปรใดคือตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ตัวแปรแทรกแซง หรือตัวแปรที่เป็นตัวกลาง พร้อมทั้งอธิบายธรรมชาติ คุณลักษณะและวิธีการที่จะได้มาซึ่งตัวแปรนั้นๆ ด้วย
6.2.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องกล่าวถึงประชากร ซึ่งเป็นจุดหมายที่ต้องการศึกษา ลักษณะของประชากร วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนของประชากรในการวิจัย และขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
6.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยทางด้านการศึกษาส่วนมากนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมักจะเป็น แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบวัดพฤติกรรมต่างๆ ผู้วิจัยจะต้องอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางเครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน ถ้าหากจะนำเครื่องมือการวัดผลที่เป็นมาตรฐานมาใช้จะต้องกล่าวถึง ลักษณะและคุณภาพของเครื่องมือนั้นๆ รวมทั้งชื่อของหน่วยงานที่ผลิตเครื่องมือวัดผลด้วย
6.2.4 การดำเนินการรวบรวมข้อมูล ในส่วนการดำเนินการรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะต้องกล่าวถึงขั้นตอนในการดำเนินงาน วิธีการที่จะดำเนินการกับเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ส่วนของการดำเนินการรวบรวมข้อมูลนี้เป็นส่วนที่จำเป็นและสำคัญในการเขียนเค้าโครงการวิจัยเชิงทดลอง
6.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในกรณีที่เค้าโครงการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะต้องอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติที่จะใช้วิเคราะห์ข้อมูลไว้ด้วย ในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเขียนสูตรหรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แต่ผู้วิจัยจะต้องตระหนักว่าวิธีการทางสถิติที่นำมาใช้นั้นสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลซึ่งได้กล่าวอ้างไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือข้อความที่เป็นหัวข้อปัญหาของการวิจัย ซึ่งอยู่ในส่วนบทนำของเค้าโครงการวิจัย


สรุปการเขียนเค้าโครงการวิจัย

• ชื่อโครงการวิจัย
• สาขาวิชาที่ดำเนินการวิจัย
• ชื่อผู้ดำเนินการวิจัย
• ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา หรือ หลักการและเหตุผล ของการวิจัย
• วัตถุประสงค์ของการวิจัย
• การประมวลวรรณกรรมและรายงานการวิจัยทีเกี่ยวข้อง
• คำจำกัดความและนิยามศัพท์เฉพาะ
• ขอบเขตของการวิจัย
• วิธีดำเนินการวิจัย
- ตัวแปรในการวิจัย
- กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย


ขอขอบคุณ:
รองศาสตราจารย์ ดร. จริยา เสถบุตร
ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Create Date : 25 สิงหาคม 2551
Last Update : 6 กันยายน 2552 12:25:44 น. 9 comments
Counter : 5433 Pageviews.

 
บล้อกนี้เนื้อหาดีจัง
ขอแอดไว้เป็นเพื่อนนะครับ
แล้วจะมาเยี่ยมบ่อยๆ


โดย: ครูเอก วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:3:37:45 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมชมค่า

อ่านๆในนี้เหมือนกันจ้ะค่ะ เกิดมาไม่เคยเห็น ไม่เคยกินเลย แต่เห็นละอยากๆๆ

ลองทำ ก็กดไปดูบลีอกแม่เฮือนนะคะ ละเอี๊อยด ละเอียดกว่าเยอะ


โดย: แซลลี่ (lazypiggy ) วันที่: 16 มกราคม 2552 เวลา:19:56:40 น.  

 
หายเครียดเลย - -"
ขอบคุณนะคร่ะ
^^::


โดย: nancy Advertisting IP: 125.25.100.93 วันที่: 30 มิถุนายน 2552 เวลา:16:44:01 น.  

 
ทำให้มีความรูเพิ่มเติมอีกเยอะ


โดย: ครูนิต IP: 125.27.90.60 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:08:18 น.  

 
ขอบคุณมากเลยครับ ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยเยอะเลยที่สำคัญเป็นข้อมูลสอบคอมด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ...


โดย: เมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริ IP: 113.53.102.69 วันที่: 16 สิงหาคม 2553 เวลา:9:18:44 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะที่นำเสนอเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ และเป็นข้อมูลในการอบรม
e-training
โดย: อาทิตยา พันธชนะ IP: 118.173.169.190 วันที่: 19 ตุลาคม 2553 เวลา:22:39:13 น.  

 
ดีจังค่ะ ที่อย่างน้อยการเขียนบล็อกนี้ ก็เป็นประโยชน์ต่อคนอ่าน ขอให้สนุกได้ความรู้กับการ e-training กันนะคะ (จขบ. กำลังเรียนเหมือนกันค่ะ)


โดย: kanni_m IP: 113.53.126.238 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:22:55 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ


โดย: nan IP: 110.77.197.34 วันที่: 27 กันยายน 2555 เวลา:15:12:45 น.  

 
อ่านแล้วเข้าใจขอบคุณคะขอaddเก็บไว้นะคะ


โดย: วรนุช โตเข็ม IP: 111.84.99.63 วันที่: 5 กันยายน 2556 เวลา:13:56:20 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

kanni_m
Location :
ลำพูน Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
พรสวรรค์..ไม่ได้มีกันทุกคน.."พรแสวง" ต่างหากที่ทุกคนมีได้..และทำให้เราประสบความสำเร็จ

Krulemon ^_^

Google


จำนวนผู้ชมทั้งหมด จำนวนผู้ชมขณะนี้:

กล่องอภิปราย www.KruLemon.com

Friends' blogs
[Add kanni_m's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.