It is never too late to be what you might have been " ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไป...ที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น "
:: Welcome to krulemon's weblog
วิจัยการศึกษา เรียนคณิต online กระดานข่าวเด็กคณิต/ศิษย์เก่า ติวเข้มGAT-PATกับETV มุมดูแลสุขภาพ
Group Blog
 
All blogs
 
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา [ TK ]


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ blog ของงานวิจัยการศึกษา ..หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Blog แห่งนี้จะเป็นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่สนใจงานวิจัยในชั้นเรียน (หรือไม่ได้สนใจ..แต่จำเป็นต้องทำ)ผู้เขียนไม่อยากให้บล็อกเป็นวิชาการมากเกินไป ก็เลยทำรูปแบบบล็อกเป็นแบบสบายๆไว้อ่านกันเล่นๆ ในบล็อกได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ทำวิจัยในชั้นเรียน..รวมทั้งเกร็ดความรู้อื่นๆที่น่าสนใจในการทำวิจัย.(ด้านล่าง)..
แล้วเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะคะ.


ดูรายละเอียดการเขียนโครงร่างการวิจัยด้านล่างเริ่มต้นกับวิจัยในชั้นเรียน

(คลิกที่หัวข้อเพื่ออ่าน)

ความรู้เบื่องต้นในการทำวิจัย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ประเภทของการวิจัย
การเลือกปัญหาในการวิจัย
ตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือและเทคนิคในการรวบรวมข้อมูล
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลความหมายข้อมูล
การเขียนรายงานวิจัย


แหล่งเรียนรู้สำหรับ การทำวิจัยในชั้นเรียน

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน
ห้องสมุดงานวิจัย
รวมงานวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

การเขียนเค้าโครงการวิจัย


เค้าโครงการวิจัย เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากเค้าโครงการวิจัยเป็นสิ่งที่จะบอกให้ทราบถึงแผนดำเนินงาน และขั้นตอนที่นักวิจัยจะกระทำ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัย นอกเหนือไปจากนี้ยังช่วยเป็นแนวทางในการประเมินโครงการวิจัยที่จะจัดกระทำขึ้นว่ามีความเป็นไปได้ จะก่อประโยชน์แก่วงวิชาการและสังคม และมีคุณค่าเพียงใด และในกรณีที่ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ การเขียนรายงานการวิจัยนั้นก็จะต้องอาศัยเค้าโครงการวิจัยเป็นแนวทางสำหรับการเขียนรายงานการวิจัยนั้นๆ ด้วย เค้าโครงการวิจัยประกอบด้วยส่วนที่สำคัญสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นบทนำและส่วนที่กล่าถึงวิธีการที่จะดำเนินการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

6.1 ส่วนบทนำ ส่วนบทนำประกอบด้วยส่วนสำคัญต่างๆ ดังนี้

6.1.1 ความเป็นมาของปัญหาหรือหลักการและเหตุผลของการวิจัย
ข้อความในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่บอกให้ทราบภูมิหลังและที่มาของปัญหาในการวิจัย ในการเขียนข้อความส่วนนี้ ผู้ที่จะดำเนินการวิจัยจะต้องค้นคว้าและอ้างอิงถึงทฤษฎี หลักการและเหตุผลในเรื่องที่ตนเองจะศึกษาหาคำตอบจากการวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงแนวทางที่จะดำเนินการวิจัย
6.1.2 ข้อความที่เป็นหัวข้อปัญหาของการวิจัย
หลังจากที่ได้เขียนบทนำในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นมาของปัญหาในการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยก็จะต้องเขียนข้อความที่เป็นหัวข้อปัญหาของการวิจัย ซึ่งในส่วนนี้จะต้องบอกวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยกล่าวถึงจุดสำคัญที่ตนเองต้องการศึกษาให้จำเพาะเจาะจงเป็นข้อๆ ซึ่งในที่นี้ก็จะต้องกล่าวถึงตัวแปรสำคัญๆ ที่ทำการศึกษาไว้ด้วย
6.1.3 การประมวลรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จุดมุ่งหมายของการประมวลรายงานการวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่จะดำเนินการนั้น ก็เพื่อที่จะให้ผู้วิจัยทราบแวดวงของปัญหาในการวิจัยพร้อมทั้งภูมิหลัง หลักการและเหตุผลของเรื่องนั้นๆ ได้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับสร้างสมมติฐานในการวิจัยต่อไป การศึกษารายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้วิจัยจะต้องรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อมทั้งผลสรุปของรายงานการวิจัยแต่ละเรื่องไว้ด้วย เพื่อที่จะได้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแต่ละเรื่อง และจะได้ลงสรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยที่ได้มีผู้กระทำไปแล้ว
6.1.4 ความสำคัญของปัญหา ในการเขียนเค้าโครงการวิจัยนั้น ขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งก็คือ การกล่าวถึงความสำคัญของปัญหาในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะต้องชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานวิจัยของตนเองนั้นจะให้คำตอบแก่คำถามหรือปัญหาต่างๆ ในด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติอย่างไร ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยก็จะต้องกล่าวถึงทั้งการประยุกต์ผลของการวิจัยไปใช้ และนัยของความรู้ที่ได้จากการวิจัยนั้นๆ ด้วย
6.1.5 คำจำกัดความและนิยามศัพท์เฉพาะ
การเขียนข้อความซึ่งเป็นศัพท์ใหม่ๆ หรือเป็นศัพท์เฉพาะในแต่ละสาขาวิชานั้น ผู้วิจัยจะต้องให้ความหมายอย่างชัดเจน ซึ่งบางครั้งต้องเขียนออกมาในรูปของนิยามปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกัน
6.1.6 ขอบเขตของการวิจัย
ในการเขียนเค้าโครงการวิจัยนั้นผู้วิจัยจะต้องกล่าวถึง ขอบเขตของการวิจัยและรวมไปถึงข้อจำกัดในการวิจัยด้วย เพื่อที่จะไม่ให้การดำเนินงานวิจัยและผลของการวิจัยนั้นกินความกว้างขวางเกินไป ซึ่งก็จะเป็นการกระทบไปถึงงบประมาณในการวิจัยด้วย ในการกำหนดขอบเขตของการวิจัยแต่ละเรื่องผู้วิจัยควรจะได้พิจารณางบประมาณในการวิจัยและความเป็นไปได้ในการดำเนินงานวิจัยควบคู่กันไปด้วย

6.2 ส่วนวิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญๆ ดังต่อไปนี้

6.2.1 ตัวแปรในการวิจัย
ผู้วิจัยจะต้องกำหนดตัวแปรที่จะทำการศึกษาให้ชัดเจนว่า ตัวแปรใดคือตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ตัวแปรแทรกแซง หรือตัวแปรที่เป็นตัวกลาง พร้อมทั้งอธิบายธรรมชาติ คุณลักษณะและวิธีการที่จะได้มาซึ่งตัวแปรนั้นๆ ด้วย
6.2.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องกล่าวถึงประชากร ซึ่งเป็นจุดหมายที่ต้องการศึกษา ลักษณะของประชากร วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนของประชากรในการวิจัย และขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
6.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยทางด้านการศึกษาส่วนมากนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมักจะเป็น แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบวัดพฤติกรรมต่างๆ ผู้วิจัยจะต้องอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางเครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน ถ้าหากจะนำเครื่องมือการวัดผลที่เป็นมาตรฐานมาใช้จะต้องกล่าวถึง ลักษณะและคุณภาพของเครื่องมือนั้นๆ รวมทั้งชื่อของหน่วยงานที่ผลิตเครื่องมือวัดผลด้วย
6.2.4 การดำเนินการรวบรวมข้อมูล ในส่วนการดำเนินการรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะต้องกล่าวถึงขั้นตอนในการดำเนินงาน วิธีการที่จะดำเนินการกับเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ส่วนของการดำเนินการรวบรวมข้อมูลนี้เป็นส่วนที่จำเป็นและสำคัญในการเขียนเค้าโครงการวิจัยเชิงทดลอง
6.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในกรณีที่เค้าโครงการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะต้องอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติที่จะใช้วิเคราะห์ข้อมูลไว้ด้วย ในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเขียนสูตรหรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แต่ผู้วิจัยจะต้องตระหนักว่าวิธีการทางสถิติที่นำมาใช้นั้นสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลซึ่งได้กล่าวอ้างไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือข้อความที่เป็นหัวข้อปัญหาของการวิจัย ซึ่งอยู่ในส่วนบทนำของเค้าโครงการวิจัย


สรุปการเขียนเค้าโครงการวิจัย

• ชื่อโครงการวิจัย
• สาขาวิชาที่ดำเนินการวิจัย
• ชื่อผู้ดำเนินการวิจัย
• ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา หรือ หลักการและเหตุผล ของการวิจัย
• วัตถุประสงค์ของการวิจัย
• การประมวลวรรณกรรมและรายงานการวิจัยทีเกี่ยวข้อง
• คำจำกัดความและนิยามศัพท์เฉพาะ
• ขอบเขตของการวิจัย
• วิธีดำเนินการวิจัย
- ตัวแปรในการวิจัย
- กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย


ขอขอบคุณ:
รองศาสตราจารย์ ดร. จริยา เสถบุตร
ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Create Date : 10 กันยายน 2550
Last Update : 22 ธันวาคม 2550 8:02:52 น. 32 comments
Counter : 1840 Pageviews.

 
นาน ๆ จะพบเวปดีๆ มีเนื้อหาสาระเพียบ อ่านง่าย สวยงามมาก
เป็นกำลังใจให้นะครับ

แล้วจะแวะมาเยี่ยมบ่อยๆ ครับโดย: BIGWAT IP: 203.146.11.154 วันที่: 10 กันยายน 2550 เวลา:14:39:40 น.  

 
ขอบคุณอาจารย์กรรณิการ์ มากกกกกๆๆๆๆ... ที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับทำวิจัยแม้กระทั่งการทำโครงงาน ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆครับ


โดย: tom IP: 117.47.41.100 วันที่: 19 กันยายน 2550 เวลา:17:44:58 น.  

 
ชอบบีจีอ๊ะ สวยยยย


โดย: จูหน่านพ วันที่: 28 กันยายน 2550 เวลา:11:26:09 น.  

 
บล๊อคสวยดีนะครับ

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมที่บล๊อค ด้วยนะครับ


โดย: หลังคาดำแดง วันที่: 2 พฤศจิกายน 2550 เวลา:23:10:37 น.  

 
ได้ความรู้มากๆเลยจ๊ะ

ขอให้ทำบิวท์ในครัวไวไวนะคะ

แล้วจะมาเยี่ยมใหม่ค่ะ


โดย: janeko วันที่: 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา:18:34:55 น.  

 
อา...เวบวิชาการ อ่านไม่ได้ สมองไม่รับ

ฮ่าๆๆๆ ดีๆ ครับ ทำเวบความรู้ไว้ ต่างจากของผม เวบอะไรก็ไม่รู้สักอย่าง...

เฮ้อ...


โดย: ฤทัยนาวา วันที่: 9 พฤศจิกายน 2550 เวลา:11:06:05 น.  

 
ดีจ้า


โดย: จูหน่านพ วันที่: 11 พฤศจิกายน 2550 เวลา:13:03:52 น.  

 


แวะมาเยี่ยม55555


โดย: เจ้าชายสีน้ำเงิน วันที่: 11 พฤศจิกายน 2550 เวลา:23:00:20 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณครูกรรณิการ์ (ใช่ไหมคะ)
พอดีเห็นชื่อว่าแวะไปเยี่ยมบล็อกค่ะ เลยเข้ามาขอบพระคุณ
อ้าว...เป็นคนวงการศึกษาเช่นเดียวกันเลยค่ะ
แต่อาร์มอยู่วงการ วิทยาศาสตร์ศึกษา ใกล้กับคณิตศาสตร์ศึกษา
ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ เผื่อจะได้มีข้อมูลทางการศึกษามาแลกเปลี่ยนกันค่ะ

ยินดีที่ได้รู้จัก และขออนุญาติ add bog ค่ะ


โดย: มิสซิสอาร์โนลด์ วันที่: 13 พฤศจิกายน 2550 เวลา:11:35:57 น.  

 
สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากมายสำหรับสาระประโยชน์ที่นำมาเสนอ บล่อกน่ารักมากๆ


โดย: โซบะคุง วันที่: 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา:7:32:16 น.  

 
มีสาระมากครับ บล๊อคสวยด้วย


โดย: ต่อตระกูล วันที่: 15 พฤศจิกายน 2550 เวลา:19:22:07 น.  

 โดย: pukilf วันที่: 19 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:46:18 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่ะ
เป็นบ๊อกงานวิจัยที่น่ารักจังค่ะ


โดย: นู๋กาแฟ (BeCoffee ) วันที่: 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา:22:52:36 น.  

 
พูดเรื่องงานวิจัย ไม่มักเลยค๊า ก่าจะผ่านมาได้แทบกระอักเลือด


โดย: warnyen วันที่: 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา:23:39:55 น.  

 โดย: pukilf วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:11:54:17 น.  

 
มาเยี่ยมบล๊อกค่ะ ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ ค่ะ


โดย: Talatoppy (talatoppy ) วันที่: 13 มกราคม 2551 เวลา:4:22:39 น.  

 
ยินดีมากค่ะที่ได้เข้ามากชมงานวิจัย
ชื่อหญิงนะค่ะ ตอนนี้กำลังหาเรื่อง
ที่จะทำวิจัยอยู่ ยังตัดสินใจยังไม่ได้เลย


โดย: ying IP: 125.26.140.82 วันที่: 30 มกราคม 2551 เวลา:15:14:14 น.  

 
ขอเป็นกำลังใจให้
ที่อาจารย์ได้สร้างสรรสิ่งดี ดี ให้กับการศึกษาไทยอีกแรง


โดย: AJ.SEK IP: 202.149.24.129 วันที่: 5 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:12:24 น.  

 
ตอนเข้ามาใหม่ๆก็ออกจะงงๆ
ว่าบล๊อกนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ
แต่พอเห็นแล้วดีค่ะ ให้ความรู้ดี
แล้วจะมาใหม่นะค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปเที่ยวบ้าน.


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 16 สิงหาคม 2551 เวลา:16:25:36 น.  

 
แวะมารับสาระดีๆเกี่ยวกับงานวิจัยค่ะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 10 ธันวาคม 2551 เวลา:21:19:04 น.  

 
AI-NET


โดย: AI-NET (mlmboy ) วันที่: 13 ธันวาคม 2551 เวลา:17:14:39 น.  

 
ขอบคูณมากที่ทำLink ไปที่
//www.moe.go.th/wijai/profile1.html


โดย: nithitad IP: 119.42.70.194 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:10:43:06 น.  

 
ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: นนนนนนนนนนนนนนนนน IP: 118.175.188.183 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:21:46:21 น.  

 
เราจะหางานวิจัยที่เป็นของต่างประเทศได้ที่ไหนค่ะ...ช่วยตอบด้วยนะค่ะ
..............ขอบคุณค่ะ


โดย: Puii IP: 10.0.0.253, 117.47.128.235 วันที่: 29 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:54:11 น.  

 
ลองเข้าไปดูฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ น่าจะมีสารสนเทศอยู่บ้าง
(ขออภัยที่ตอบช้าค่ะ ไม่รู้ว่าจะทันการณ์หรือเปล่า)


โดย: kanni_m IP: 113.53.20.179 วันที่: 19 ตุลาคม 2552 เวลา:15:36:11 น.  

 
ขอบคุณที่มาเยี่ยมชมบ้านนะค่ะ


โดย: Moonoi <(^ oo ^)> (Mumu Moonoi ) วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:42:48 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้
ดีมากเลยค่ะ แล้วจะแวะมาใหม่นะคะ


โดย: kru yayee IP: 223.204.82.102 วันที่: 18 กรกฎาคม 2554 เวลา:6:52:23 น.  

 
ดีมากๆเลยค่ะมีข้อมูลดีให้ได้ศึกษา


โดย: ประนิดา IP: 110.49.235.224 วันที่: 6 เมษายน 2555 เวลา:23:26:50 น.  

 
ดีมากค่ะได้ความรู้มาก


โดย: อัญชนา IP: 49.48.91.195 วันที่: 2 กันยายน 2555 เวลา:16:20:31 น.  

 
มีประโยชน์มากสำหรับนักศึกษาท่ีต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ท่ีสอน ขอเป็นกำลังใจ


โดย: ดร.ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง IP: 115.67.35.120 วันที่: 25 กรกฎาคม 2556 เวลา:19:46:00 น.  

 
มีประโยชน์มากสำหรับนักศึกษาท่ีต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ท่ีสอน ขอเป็นกำลังใจ


โดย: ดร.ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง IP: 115.67.35.120 วันที่: 25 กรกฎาคม 2556 เวลา:19:46:01 น.  

 
กำลังจะแนนำให้นักศึกษา M.ed.ที่กำลังจะทำวิจัยเข้าเยี่ยมชม มีประโยชน์มาก ครับขอเป็นกำลังใจ


โดย: ดร.ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง IP: 58.10.94.104 วันที่: 5 ธันวาคม 2556 เวลา:9:47:14 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

kanni_m
Location :
ลำพูน Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
พรสวรรค์..ไม่ได้มีกันทุกคน.."พรแสวง" ต่างหากที่ทุกคนมีได้..และทำให้เราประสบความสำเร็จ

Krulemon ^_^

Google


จำนวนผู้ชมทั้งหมด จำนวนผู้ชมขณะนี้:

กล่องอภิปราย www.KruLemon.com

Friends' blogs
[Add kanni_m's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.