ร ะ เ บี ย ง บ้ า น


~ εїз ~ พวกเราก็เป็นดั่งผีเสื้อที่กระพือปีกนานแค่ชั่ววันแต่คิดว่านั่นคือเวลาชั่วนิรันดร์ (Carl Sagan) ~ εїз ~

 
  


ข อ ง ค น อ ย า ก เ ขี ย น
GalleRY | StoRY | DiaRY | etc.
.
คำทักทายจากเจ้าของบ้านผีเสื้อบิน
 
 ผี เ สื้ อ ยิ ป ซี 
ยินดีต้อนรับและสวัสดีค่ะ
อ่านงานเขียนและบันทึก [ไม่] ลับ
ได้ที่เมนูด้านล่างนะคะ
เชิญตามสบายค่ะ 
     ส มุ ด บั น ทึ ก ข อ ง ผี เ สื้ อ [Butterfly Diary]
 
ระเบียงบ้าน มองดูเมือง
[TOWN]
มองดูเล
[SEA]
บทกวี
ของผีเสื้อ
จดหมายจากเมืองชายทะเล นิทาน
ในร้านดอกไม้
 
PostCard
From Nowhere
บันทึก|เล่มเก่า
2552-2557
กล่อง
เก็บความทรงจำ
นักเดินทาง
ไร้ปีก
ฟังดนตรี
ไม่มีนิยาม
เอนหลัง
อ่านหนังสือ
 
บั น ทึ ก จ า ก นั ก เ ดิ น ท า ง ไ ร้ ปี ก
 
[พม่า] รอยย่ำ
ที่นำเราไป
[เวียดนาม]
ทำตามฝัน
[ฮ่องกง]Fly Me to Hongkong [เกาหลี]Let me see snow!! [แม่ฮ่องสอน] ผ่านพบผูกพัน สาละวิน|สายน้ำแห่งความหลัง
 
[เกาะช้าง]
ฉันจะไม่ลืมเธอ
[เกาะพีพี]
เพียงลำพัง
[สิมิลัน]ทะเลงามกับฟ้าคราม [ภูเก็ต]
ชิโนโปรตุกีส
[เกาะเสม็ด]
ในรอยเวลา
[เกาะล้าน]
พัทยาหลุดโลก
 
[สวนรถไฟ]
ดอกไม้ในสวน
[เขาใหญ่]
เดินป่า
[เขาใหญ่]
ทุ่งหญ้า
[หาดวนกร]
นอนเล่น
[ประจวบคีรีขันธ์]
ทะเลเช้าช้า
[อัมพวา]
สเน่ห์แม่กรอง
 
 
 ฉบับที่01 | ความสุขมวลรวม
 ฉบับที่02 | ก้อนหินไม่ได้ละเมอ
 03 | นักฝันผู้เดินทางไปสู่ก้อนหินแห่งความโดดเดี่ยว
 ฉบับที่04 | พิพิธภัณฑ์ดาว
 ฉบับที่05 | การพบกันของภูเขาและทะเล
 ฉบับที่06 | ความสุขเสียงเหมือนนกร้อง
 ฉบับที่07 | ความรัก ความหลัง และมิตรภาพ
 ฉบับที่08 | เกิดจากดิน
 ฉบับที่09 | ลมธันวา
 ฉบับที่10 | บนถนนแปลกแยก
 ฉบับที่11 | ทะเลแห่งการก้าวผ่าน
 ฉบับที่12 | วันเวลากับเดือนปีที่โบยบินไป
 ฉบับที่13 | ฝันของเธอ ฝันของฉัน ฝันของใคร
 ความสดใสในวันเสาร์โบกมือให้แดดสีเศร้าวันอาทิตย์
 ฉบับที่15 | บันทึกไว้ในสายลมหนาว
 ฉบับที่16 | ดอกไม้แห่งมิตรภาพ
 ฉบับที่17 | เพลงรักในรอบสี่ปี
 ฉบับที่18 | สิบหกหกสิบ
 ฉบับที่19 | บทกวีฤดูร้อน
 ฉบับที่20 | ในสวนสวรรค์
 ฉบับที่21 | ชายแปลกหน้าที่ชานชาลา
 ฉบับที่22 | ทานตะวันหลังบ้านบานสวย
 ฉบับที่23 | เพียงเธอเชื่อมั่นในวันพิเศษ
 ฉบับที่24 | คิดถึงความคิดถึง
 ฉบับที่25 | วันนี้ฟ้าสวยดีนะ
 ฉบับที่26 | จดหมายจากผีเสื้อถึงเรียวรุ้ง
 ฉบับที่27 | ถนนสายนี้มีตะพาบ "รถติด"
 ฉบับที่28 | ฉันจะเล่าเรื่องเศร้าให้เราฟัง
 ฉบับที่29 | Up-Country Girl
 ฉบับที่30 | l • o • s • e
 ฉบับที่31 | Moon Illusion พระจันทร์หลอกเรา
 ฉบับที่32 | เมืองแห่งรักแรก(ไม่)พบ
 ฉบับที่33 | ฝ า ก ด า ว
 ฉบับที่34 | TRAPPIST-1 กับโลกคู่ขนาน
 ฉบับที่35 | ฝนตกลงในดินแดนแห่งน้ำตา
 ฉบับที่36 | เรามาจากภูเขา
 ฉบับที่37 | บ้านดอกปีบท้ายซอย
 ////////// ////////// ////////// //////////
 ////////// ////////// ////////// //////////
 ////////// ////////// ////////// ////////// 

 
 ::01:: ในวันที่ฉันหันหลังให้ความรัก
 ::02:: Postcard From Nowhere
 ::03:: เจ้าหลง (1)
 ::04:: เจ้าหลง (2)
 ::05:: นั่งเล่น
 ::06:: ฮัมเพลง
 ::07:: เช้าวันอีกวัน
 ::08:: จ๊อบ บรรจบ
 ::09:: :บทเพลงเดินทาง
 ::10:: เลือนหาย
 ::11:: กระดิ่งลม
 ::12:: โซฟาสารภาพ
 ::13:: โบเก้
 ::14:: หมอกจาง
 ::15:: เศษทรายและสายน้ำ
 ::16:: ชั่วโมงต้องมนต์
 ::17:: นักแต่งกลอนมือรางวัล
 ::18:: พวงดอกไม้
 ::19:: พื้นที่ส่วนตัว
 ::20:: กุหลาบขาวและเรื่องราวรักๆใคร่ๆ
 ::21:: The Judgement
 ::22:: ความฝันของป้าต้อย
 ::23:: มดตัวน้อยตัวนิด
 ::24:: เมื่อฝนโปรยปรายแล้วดอกไม้ก็ร้องเพลง
 ::25:: โปรดเรียกฉันในนามนั้น
 ::26:: ความลับของลัคกี้

 ::27:: Dreams For Sale
 ::28:: ล อ ย ท ะ เ ล
 ::29:: ฉั น กั บ พ ล อ ย
 ::30:: โฉมชบาคาราโอเกะ
 ::31:: ดวงดาวของกระดิ่งลม
 ::32:: ปลาอินทรีย์สุดขอบฟ้า
 ::33:: คืนข้ามปีกับลูกแมว
 ::34:: เธอจากมาจากป่าร้อยเอเคอร์
 ////////// 
 //////////
 //////////
 //////////
 //////////
 ////////// 


 น ก สี ข า ว
 ล ม ห น า ว พ ลั ด ถิ่ น
 ใ ต้ เ ง า ฝ น ค น เ ดิ น ท า ง
 โ ล ก ใ บ ใ ห ม่
 ก ร ะ ท่ อ ม ส า ย ล ม ผ่ า น
 ท า ง แ ส ง จั น ท ร์
 ส ดั บ เ ดื อ น ก ล า ง ใจ
 B l u e s - g o n e - b y
 เ ง า
 ก ร ะ ต่ า ย ห ม า ย จั น ท ร์
 โ ล ก ไ ห ว ใ น ใ จ ฉั น
 บ ท จ ร แ ห่ ง ท้ อ ง ท ะ เ ล
 ห น า ว ล ม แ ล้ ง
 ป ร า ร ถ น า ที่ ส า บ สู ญ
 เ ม ฆ ลั บ ต ะ วั น พ ร ะ จั น ท ร์ ท ะ เ ล
 เราต่างเปลี่ยวเหงาบนดวงดาวสีน้ำเงิน
 ส บ า ย ดี ห รื อ เ ป ล่ า
 ชั่ ว ค รู่ ชั่ ว ย า ม
 ยั ง อ ยู่ ใ น ค ว า ม ท ร ง จำ
 นั ก ดู ต ะ วั น
 ใ น น า ม ค ว า ม ห วั ง
 ร ะ บำ เ ม็ ด ฝ น
 ด อ ก ไ ม้ ใ น ส า ย ฝ น
 บ า ง ถ้ อ ย คำ
 ข อ ใ ห้ ใ จ ไ ด้ รั ก ใ ค ร สั ก ค น
 มิ อ า จ เ อ่ ย คำ ใ ด ดั่ ง ใ จ นึ ก
 ล ม เ พ ล ม พั ด
 ก ร ะ ท่ อ ม ด ว ง ใ จ
 ด า ริ ก า
 ห รื อ เ ป็ น เ พี ย ง
 สู่ ดิ น
 ดิ น แ ด น แ ห่ ง ค ว า ม ฝั น
 เ พ ล ง น ก
 ที่ ห ม า ย ข อ ง หั ว ใ จ
 ดิ น แ ด น แ ห่ ง รั ก
 เ ก็ บ ฝั น
 ล ม ห น า ว
 ส า ย ล ม เ ดิ น ท า ง
 ในวันเหงาเหงาเพื่อนเราบางคนชอบร้องเพลง
 //////////

  
////////// ////////// ////////// ////////// ////////// ////////// ////////// ////////// ////////// ////////// //////////


สมุดบันทึกเล่มหนึ่งบอกกับเด็กหญิงว่า
ฉันไม่ใช่หนังสือทรงคุณค่าและยิ่งใหญ่
แต่ละหน้าล้วนมีบาดแผล
มีเรื่องราวแสนเศร้าเสียมากมาย
ในบางครั้งก็มีเรื่องพร่ำเพ้อวุ่นวายจนเกินงาม

เด็กหญิงบอกกับสมุดบันทึกว่า
ฉันไม่ได้ตามหาเรื่องยิ่งใหญ่ใดๆ

หากว่า
เธอมีหน้ากระดาษว่างเปล่าเหลืออยู่บ้าง
ช่วยมอบมันให้แก่ฉันได้ไหม
ฉันอยากจะวาดเรือกระดาษสักลำ
บรรทุกถ้อยคำเหล่านั้นไว้ให้เต็มลำเรือ
แล้วออกเดินทางไปพร้อมกัน
ในวันที่ฉัน...ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว

 
 
~ εїз ~
 


 
 Create Date : 06 กุมภาพันธ์ 2558
Last Update : 3 กุมภาพันธ์ 2564 23:40:49 น. 16 comments
Counter : 3256 Pageviews.

 
บล็อกสวยงามจังค่ะ ชอบอ้ะ

อาร์ตละมุนมากๆ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 18 สิงหาคม 2558 เวลา:8:35:59 น.  

 
เข้ามาแล้ว งง
เขาเมนท์กันตรงไหนหว่า

บล็อกหวานมากค่ะ

อยากหวานได้แบบนี้บ้างจัง

พยายามจะลบเขามาหลายครั้ง
ไม่เคยสำเร็จเลย
ครั้งที่แล้วมากที่สุด
สี่วันเอง...

แต่ก็ดีนะคะ
พอลบเขาแล้ว
โผล่ให้เขาเห็นอีกที
เหมือนตัวเองสำคัญมานิดนึง

ขอบคุณค่ะ
แวะไปคุยได้นะคะ
บางทีก็เหงา...


โดย: sunny-low วันที่: 1 ธันวาคม 2558 เวลา:15:58:32 น.  

 
555 ยินดีที่ได้คุยค่ะคุณ sunny-lowโดย: ผีเสื้อยิปซี วันที่: 1 ธันวาคม 2558 เวลา:16:24:00 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปชมภาพ ตลุยเมืองโบราณ
ปีหน้าคงเจอคุณนะ


โดย: ชมพร วันที่: 13 มีนาคม 2559 เวลา:14:53:37 น.  

 
@ชมพร >> ยินดีค่ะโดย: ผีเสื้อยิปซี วันที่: 17 มีนาคม 2559 เวลา:20:48:57 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปทักทายค่ะ
ยินดีที่เรียกป้าเก๋า เหมือนคนอื่น


โดย: ป้าเก๋า (ชมพร ) วันที่: 24 มีนาคม 2559 เวลา:10:47:11 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปให้กำลังใจ
ตั้งใจมาโหวต แต่ไม่สามารถโหวตได้ กด Like 8jt

การ์ตูนเหมาะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ลืมเลือนภาษาอังกฤษ ได้มาฟื้นก็เพลินดีค่ะ


โดย: ป้าเก๋า (ชมพร ) วันที่: 9 เมษายน 2559 เวลา:22:15:39 น.  

 
ชอบบ้านนี้จัง
ดูสวยสบายตา

แต่พอจะหาว่าหัวข้อไหนอัพเดทล่าสุด

ไม่รู้จะหายังไงค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 12 เมษายน 2559 เวลา:10:29:19 น.  

 
สวัสดีค่ะ
โหวดสาขาLiterature Blog


โดย: newyorknurse วันที่: 17 เมษายน 2559 เวลา:2:26:21 น.  

 
เชยจังหาที่โหวตไม่เจอค่ะ. ทำไงดีคะ
ขอเป็นเพื่อนด้วยค่ะ


โดย: ตุ๊กจ้ะ วันที่: 18 พฤษภาคม 2559 เวลา:11:29:58 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณตุ๊ก

ที่คุณตุ๊กหาที่โหวตไม่เจอในหน้านี้
เพราะว่าหน้านี้เราอัพไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ
เลยหมดเขตโหวตไปแล้ว ^^

เข้าไปกดโหวตได้ที่หน้าอื่นๆที่เมนูด้านข้างก็ได้ค่ะ

^^ ยินดีเสมอค่ะ^^โดย: ผีเสื้อยิปซี วันที่: 19 พฤษภาคม 2559 เวลา:13:32:14 น.  

 
เข้าบล็อกนี้ไม่ผิดหวัง
ภาพสวยสบายตา
ดำดดนใจจ๊ะคุณตุ๊ก


โดย: อุ้มสี วันที่: 28 พฤษภาคม 2559 เวลา:16:47:18 น.  

 
สวยงามมากครับผมมม

ไอดอลผมเลยอ่ะ


โดย: ชอบบล็อกนี้มากกกกๆๆ (Tongstory95 ) วันที่: 1 กรกฎาคม 2559 เวลา:15:18:33 น.  

 


หวาน น่ารัก อ่ะ

ภาพน่ารักมาก ดูสบายตามาเลยย ชอบบบ


โดย: 27-077-50 (สมาชิกหมายเลข 2707750 ) วันที่: 15 กันยายน 2562 เวลา:10:19:49 น.  

 
แปะคอมเม้นท์ทิ้งไว้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ซะหน่อย ^^


โดย: ผีเสื้อยิปซี วันที่: 14 ตุลาคม 2562 เวลา:12:50:39 น.  

 
แปะคอมเม้นท์ทิ้งไว้เนื่องในโอกาสสายสะพายอันใหม่ อิอิ


โดย: ผีเสื้อยิปซี วันที่: 21 มกราคม 2563 เวลา:12:34:56 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ผีเสื้อยิปซี
Location :
ด า ว บี 6 1 2 * Togo

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 51 คน [?]


I can't go back to yesterday
b e c a u s e
I was a different person then.

♥️
Alice in Wonderland


Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ผีเสื้อยิปซี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.