คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย
หมวดร่างกาย


พระเจ้า --------------------------> หัว ศีรษะ ของพระมหากษัตริย์

พระเศียร -------------------------> หัว ศีรษะ

พระสิรัฐิ, พระสีสกฏาหะ, กะโหลกพระเศียร --------------------> กะโหลกศีรษะ

เส้นพระเจ้า -------------------------> เส้นผม ของพระมหากษัตริย์

พระเกศา, พระเกศ, พระศก -------------------------> เส้นผม

ไรพระเกศ, ไรพระเกศา, ไรพระศก -------------------------> ไรผม

ขมวดพระศก, ขมวดพระเกศา -------------------------> ขมวดผมที่เป็นก้นหอย

พระโมลี, พระเมาลี -------------------------> จุก หรือมวยผม

พระจุไร -------------------------> ไรจุก ไรผม

พระจุฑามาศ -------------------------> มวยผม ท้ายทอย

พระเวณิ -------------------------> เปียผม ช้องผม

พระนลาฏ -------------------------> หน้าผาก

พระขนง, พระภมู -------------------------> คิ้ว

พระอุณาโลม -------------------------> ขนหว่างคิ้ง

พระเนตร, พระนัยนะ, พระจักษุ -------------------------> ดวงตา

พระเนตรดำ, ดวงพระเนตรดำ -------------------------> ตาดำ

พระเนตรขาว, ดวงพระเนตรขาว -------------------------> ตาขาว

พระกนีนิกา, พระเนตรดารา -------------------------> แก้วตา

หนังพระเนตร, หลังพระเนตร -------------------> หนังตา เปลือกตา หรือหลังตา

พระโลมจักษุ, ขนพระเนตร -------------------------> ขนตา

ขอบพระเนตร -------------------------> ขอบตา

ม่านพระเนตร -------------------------> ม่านตา

ต่อมพระเนตร -------------------------> ต่อมน้ำตา ท่อน้ำตา

พระอัสสุธารา, พระอัสสุชล, น้ำพระเนตร -------------------------> น้ำตา

พระนาสิก, พระนาสา -------------------------> จมูก

สันพระนาสิก, สันพระนาสา -------------------------> สันจมูก

ช่องพระนาสิก -------------------------> ช่องจมูก

พระโลมนาสิก, ขนพระนาสิก -------------------------> ขนจมูก

พระปราง -------------------------> แก้ม

พระกำโบล, กระพุ้งพระปราง -------------------------> กระพุ้งแก้ม

พระมัสสุ -------------------------> หนวด

พระทาฐิกะ, พระทาฒิกะ -------------------------> เครา หนวดที่คาง

พระโอษฐ์ -------------------------> ปาก ริมฝีปาก

พระตาลุ, เพดานพระโอษฐ์ -------------------------> เพดานปาก

พระทนต์ -------------------------> ฟัน

พระทันตมังสะ, พระทันตมังสา -------------------------> เหงือก

ไรพระทนต์ -------------------------> ไรฟัน

พระทาฐะ, พระทาฒะ -------------------------> เขี้ยว

พระกราม -------------------------> ฟันกราม

พระชิวหา -------------------------> ลิ้น

ต้นพระชิวหา, มูลพระชิวหา -------------------------> ต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้น

พระหนุ -------------------------> คาง

ต้นพระหนุ -------------------------> ขากรรไกร ขากรรไตร หรือขาตะไกร

พระกรรณ -------------------------> หู ใบหู

ช่องพระโสต, ช่องพระกรรณ -------------------------> ช่องหู

พระพักตร์ -------------------------> ดวงหน้า

พระศอ -------------------------> คอ

พระกัณฐมณี -------------------------> ลูกกระเดือก

ลำพระศอ -------------------------> ลำคอ

พระชัตตุ -------------------------> คอต่อ

พระรากขวัญ -------------------------> ไหปลาร้า

พระอังสา -------------------------> บ่า ไหล่

พระอังสกุฏ -------------------------> จะงอยบ่า

พระพาหา, พระพาหุ -------------------------> แขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงข้อศอก)

พระกร -------------------------> ปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)

พระกัปประ, พระกโบระ -------------------------> ข้อศอก

พระกัจฉะ -------------------------> รักแร้

พระกัจฉโลมะ -------------------------> ขนรักแร้

พระหัตถ์ -------------------------> มือ

ข้อพระกร, ข้อพระหัตถ์ -------------------------> ข้อมือ

ฝ่าพระหัตถ์ -------------------------> ฝ่ามือ

หลังพระหัตถ์ -------------------------> หลังมือ

พระองคุลี, นิ้วพระหัตถ์ -------------------------> นิ้วมือ

พระอังคุฐ -------------------------> นิ้วหัวแม่มือ

พระดัชนี -------------------------> นิ้วชี้

พระมัชฌิมา -------------------------> นิ้วกลาง

พระอนามิกา -------------------------> นิ้วนาง

พระกนิษฐา -------------------------> นิ้วก้อย

ข้อนิ้วพระหัตถ์, พระองคุลีบัพ -------------------------> ข้อนิ้วมือ

พระมุฐิ, กำพระหัตถ์ -------------------------> กำมือ กำหมัด กำปั้น

พระนขา, พระกรชะ -------------------------> เล็บ

พระอุระ, พระทรวง -------------------------> อก

พระหทัย, พระกมล -------------------------> หัวใจ

พระถัน, พระเต้า, พระปโยธร -------------------------> เต้านม

ยอดพระถัน, พระจูจุกะ -------------------------> หัวนม

พระกษิรธารา -------------------------> น้ำนม

พระครรโภทร, พระคัพโภทร -------------------------> มีครรภ์ มีท้อง

พระอุทร -------------------------> ท้อง

พระนาภี -------------------------> สะดือ ท้อง

พระสกุล, พระครรภมล ----------------> รก สิ่งที่ติดมากับสายสะดือเด็กในครรภ์

สายพระสกุล -------------------------> สายรก

กล่องพระสกุล -------------------------> มดลูก

พระกฤษฎี, บั้นพระองค์, พระกฏิ -------------------------> สะเอว เอว

พระปรัศว์ -------------------------> สีข้าง

พระผาสุกะ -------------------------> ซี่โครง

พระปฤษฏางค์, พระขนอง -------------------------> หลัง

พระโสณี -------------------------> ตะโพก

พระที่นั่ง -------------------------> ก้น, ที่นั่งทับ

พระวัตถิ -------------------------> กระเพาะปัสสาวะ

พระคุยหฐาน, พระคุยหประเทศ -----------------> องค์ที่ลับชาย

พระโยนี -------------------------> องค์ที่ลับหญิง

พระอัณฑะ -------------------------> ลูกอัณฑะ

พระอูรุ -------------------------> ต้นขา โคนขา ขาอ่อน

พระเพลา -------------------------> ขา ตัก

พระชานุ -------------------------> เข่า

พระชงฆ์ -------------------------> แข้ง

หลังพระชงฆ์ -------------------------> น่อง

พระโคปผกะ -------------------------> ตาตุ่ม

นิ้วพระบาท -------------------------> นิ้วเท้า

พระบาท -------------------------> เท้า

ข้อพระบาท -------------------------> ข้อเท้า

หลังพระบาท -------------------------> หลังเท้า

ฝ่าพระบาท -------------------------> ฝ่าเท้า

พระปัณหิ, พระปราษณี, ส้นพระบาท ---------> ส้นเท้า

พระฉวี -------------------------> ผิวหนัง ผิวกาย

พระฉายา -------------------------> เงา

พระโลมา -------------------------> ขน

ผิวพระพักตร์, พระราศี -------------> ผิวหน้า

พระมังสา -------------------------> เนื้อ

กล้ามพระมังสา -------------------------> กล้ามเนื้อ

พระอสา -------------------------> สิว

พระปีฬกะ -------------------------> ไฝ ขี้แมลงวัน

พระปัปผาสะ -------------------------> ปอด

พระยกนะ (ยะ-กะ-นะ) -------------------------> ตับ

พระวักกะ -------------------------> ไต (โบราณว่า ม้าม)

พระปิหกะ -------------------------> ม้าม (โบราณว่า ไต)

พระอันตะ -------------------------> ไส้ใหญ่

พระอันตคุณ -------------------------> ไส้น้อย ไส้ทบ

พระกุญชะ -------------------------> ไส้พุง

พระนหารู -------------------------> เส้น เอ็น

เส้นพระโลหิต, หลอดพระโลหิต -------------------------> เส้นเลือด หลอดเลือด

หลอดพระวาโย -------------------------> หลอดลม

พระกิโลมกะ -------------------------> พังผืด

พระองคาพยพ -------------------------> ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

พระมัตถลุงค์ -------------------------> มันในสมอง

พระธมนี -------------------------> เส้นประสาท

พระลสิกา -------------------------> น้ำในไขข้อ

พระปิตตะ -------------------------> ดี น้ำดี

พระเขฬะ -------------------------> น้ำลาย

พระเสมหะ -------------------------> เสลด

มูลพระนาสิก -------------------------> น้ำมูก

มูลพระนขา -------------------------> ขี้เล็บ

พระเสโท -------------------------> เหงื่อ

พระเมโท -------------------------> ไคล

พระบุพโพ -------------------------> น้ำหนอง น้ำเหลือง

พระอุหลบ, พระบุษปะ -------------------------> เลือดประจำเดือนหญิง

พระอัฐิ -------------------------> กระดูก

พระอังคาร, พระสรีรางคาร -------------------------> เถ้ากระดูก

พระอังสัฐิ -------------------------> กระดูกไหล่

พระหนุฐิ -------------------------> กระดูกคาง

พระคีวัฐิ -------------------------> กระดูกคอ

พระพาหัฐิ -------------------------> กระดูกแขน

พระอุรัฐิ -------------------------> กระดูกหน้าอก

พระผาสุกัฐิ -------------------------> กระดูกซี่โครง

พระปิฐิกัณฐกัฐิ -------------------------> กระดูกสันหลัง

พระกฏิฐิ -------------------------> กระดูกสะเอว

พระอูรัฐิ -------------------------> กระดูกขา

พระชังฆัฐิ -------------------------> กระดูกแข้ง

พระปาทัฐิ -------------------------> กระดูกเท้า

พระหัตถัฐิ -------------------------> กระดูกมือ

พระยอด -------------------------> ฝี, หัวฝี

พระบังคนหนัก -------------------------> อุจจาระ

พระบังคนเบา -------------------------> ปัสสาวะ

พระปัสสาสะ -------------------------> ลมหายใจเข้า

พระอัสสาสะ -------------------------> ลมหายใจออก

พระชีพจร -------------------------> ชีพจร

อุณหภูมิพระวรกาย -------------------------> อุณหภูมิของร่างกาย

พระวาโย -------------------------> ลมCreate Date : 13 กันยายน 2550
Last Update : 25 มิถุนายน 2551 7:59:00 น.
Counter : 1480 Pageviews.

7 comments
  

ได้ความรู้มากๆเลยค่ะ แต่นานหน่อยกว่าจะหาเจอ
โดย: poppy IP: 124.120.81.108 วันที่: 5 มีนาคม 2551 เวลา:17:58:48 น.
  
ขอบคุณค่ะ พอดีคำค่อนข้างมาก ดังนั้นวิธีจะหาให้ได้เร็ว

ขึ้น คือ ต้องรู้ว่าคำที่จะหาอยู่ในหมวดใด แล้วเลือกดู

เฉพาะหมวด โดยไปคลิกที่หมวดที่ต้องการ ข้างบนซ้ายมือ

ค่ะ
โดย: Khunmook IP: 203.113.0.205 วันที่: 6 มีนาคม 2551 เวลา:12:30:17 น.
  
ขอบคุณค่ะ ที่เอาสาระดี ๆ มาประดับความรู้กันค่ะ บางคำมาดามไม่ทราบจิง ๆค่ะ
โดย: Madame Kp วันที่: 12 มีนาคม 2551 เวลา:15:13:08 น.
  
ครูไห้มาเปงการบ้านพอดเลย หมวดร่างกาย ขอบคุงมากๆนะคระ
โดย: มอญ IP: 125.26.107.14 วันที่: 12 พฤษภาคม 2551 เวลา:18:20:57 น.
  
หุหุ... เยอะจัง แต่มัยมีแต่ที่นู๋รู้อ่า- - ''
โดย: อ่าน่ะน้องPang IP: 58.9.93.147 วันที่: 6 มิถุนายน 2551 เวลา:12:31:14 น.
  
ใจมากงับครูให้ทำเหมือนกัน
โดย: อิ อือิ IP: 124.157.164.144 วันที่: 7 มิถุนายน 2551 เวลา:22:03:24 น.
  
ขอบคุณทุกๆ คนที่แวะมาดู Blog ของหนูมุก
โดย: Khunmook IP: 203.113.0.205 วันที่: 9 มิถุนายน 2551 เวลา:9:19:27 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Khunmook
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ผู้มาเยือน