Group Blog
 
All blogs
 

โคลงสี่สุภาพในเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย


สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
โคลง ๔
๒ บุญเจ้าจอมภพพี้น แผ่นสยาม
แสยงพระยศยินขาม ขาดแกล้ว
พระฤทธิดั่งฤทธิ์ราม รอนราพณ์ แลฤๅ
ราญอริราชแผ้ว แผกแพ้ทุกภาย

ไพรินทรนาศเพี้ยง พลมาร
พระดั่งองค์อวตาร แต่กี้
แสนเศิกห่อนหาญราญ รอฤทธิ์ พระฤๅ
ดาลตระดกเดชลี้ ประลาตเหล้าแหล่งสถาน

เสด็จเสวยศวรรเยศอ้าง ไอศูรย์ สรวงฤๅ
เย็นพระยศปูนเดือน เด่นฟ้า
เกษมสุขส่องสมบูรณ์ บานทวีป
สว่างทุกข์ทุกธเรศหล้า แหล่งล้วนสรรเสริญ

โคลง ๔
๑๑ สาวสนมสนองนาถไท้ ทูลสาร
พระจักจรจากสถาน ถิ่นท้าว
เสด็จแดนทุรกันดาร ใดราช เสนอนา
ฤๅพระรานเสน่ห์ร้าว ด่วนร้างแรมไฉน

จำใจจำจากเจ้า จำจร
จำนิราศแรมสมร แม่ร้าง
เพราะเพื่อจักไปรอน อริราช แลแม่
จำทุกข์จำเทวษว้าง สวาทว้าหวั่นถวิล

ยินสารสมเด็จไท้ ภรรดา
ดาลสุชลธารา หยาดยัอย
เศียรซบแทบบาทา ทางเทวษ
ฤๅใคร่วายว่างสร้อย สร่างสิ้นกันแสง

ทูลแถลงแห่งบาปเบื้อง บูรพ์ไฉน
จึ่งบดินทร์เด็ดใจ จากห้อง
พระเสด็จแต่เดียวไกล แดนราช
ฤๅพระจักละน้อง อยู่ว้าวังขัง

กลางไพรใครเพื่อนท้าว นอนผลู
จักผทมเดียวดู แต่ไม้
พระเคยคณะพธู ทูลบาท
ฤๅพระจักตกไร้ นิราศร้างแรมสนม

กรมทุกข์เกรียมเทวษด้วย วนิดา
คิดใคร่ขัดบัญชา ท่านใช้
หากเกรงพระอาชญา บิตุราช
ร้อนระบมบ่มไหม้ สวาทเพี้ยงเพลิงสุม

ฝืนโศกปลอบนิ่มน้อง สนองนาง
อย่าพิลาปเยียวลาง ศึกหน้า
โศกนักจักหม่นหมาง หมองรูป
เรียมบ่ร้างรสช้า ด่วนร้อนคืนหลัง

ใช่เชิงชังแม่แล้ว จึ่งจร
ขัดพระเดชอดิศร ห่อนได้
จำเรียมนิราสมร เสมอชีพ
เชิญแม่ดับเทวษไห้ อยู่ถ้าคืนสม

บังคมบรมบาทไท้ แถลงพลาง
ขอใคร่โดยเสด็จทาง เถื่อนท้อง
เป็นเพื่อนบพิตรกลาง ไพรพฤกษ์ พระเอย
ห่างราชฤๅแรมห้อง อยู่ให้ใครถนอม

ไพรพนอมย่อมยากแท้ อย่าหวัง
เชิญเกษมเสวยวัง อยู่ถ้า
จักไปจักเป็นกัง วลพี่ นะแม่
เมื่อศึกนึกตั้งหน้า ติดน้องหน่วงหาญ

การยุทธ์สุดที่ห้าม แหนองค์
ครั้นจักโดยเสด็จดง ห่อนได้
อยู่หลังจักตั้งทรง แต่โศก แล้วนา
นอนจะเป็นนอนไข้ ข่าวท้าวคอยถาม

๒๒* ทรามรักอย่าร้องร่ำ กำสรวล
อยู่แม่อย่าเสวยครวญ ละห้อย
บ่นานบ่หน่ายนวล แหนงเสน่ห์ นุชนา
เสร็จทัพกลับถนอมสร้อย อย่าเศร้าเสียศรี

โคลง ๔
๒๖ จงเจริญชัเยศด้วย เดชะ
ชาวอยุธย์อย่าพะ พ่อได้
จงแพ้พินาศพระ วิริยภาพ พ่อนา
ชนะแด่สองท่านไท้ ธิราชเจ้าจอมสยาม

สงครามความเศิกซึ้ง แสนกล
จงพ่ออย่ายินยล แต่ตื้น
อย่าลองคะนองตน ตามชอบ ทำนา
การศึกลึกเล่ห์พื้น ล่อเลี้ยวหลอกหลอน

จงแจ้งแห่งเหตุเบื้อง โบราณ
เป็นประโยชน์ยุทธการ กล่าวไว้
เอาใจทหารหาญ เริงรื่น อยู่นา
อย่าระคนปนใกล้ เกลือกกลั้วขลาดเขลา

หนึ่งรู้พยุหเศิกไสร้ สบสถาน
เจนจิตวิทยาการ กาจแกล้ว
รู้เชิงพิชัยชาญ ชุมค่าย ควรนา
อาจจักรอนรณแผ้ว แผกแพ้พังหนี

หนึ่งรู้บำเหน็จให้ ขุนพล
อันสมรรถมือผจญ จืดเสี้ยน
อย่าหย่อนวิริยยล อย่างเกียจ
แปดประการกลเที้ยร ถ่องแท้ทางแถลง

จงจำคำพ่อไซร้ สั่งสอน
จงประสิทธิ์สมพร พ่อให้
จงเรืองพระฤทธิ์รอน อริราช
จงพ่อลุลาภได้ เผด็จด้าวแดนสยาม

โคลง ๔
๓๔ ไอยราฤทธิเลิศล้ำ ลือดิน
ดูดั่งพาหนะอินทร์ เอี่ยมฟ้า
อาจค้ำคชอรินทร์ รอนชีพ
ชาญศึกฮึกหาญกล้า กลั่นแกล้วกลางสมร

โคลง ๔
๓๗ มากมวลเมิลหมู่ดั้ง ดาษดา
กันแทรกแซงซ้ายขวา พรั่งพร้อม
คชค้ำค่ายพังคา โดดแล่น
โจมจับขับขี่ห้อม แห่ท้าวจากสถาน

โคลง ๔
๓๙ ดุรงค์เริงฤทธิ์ห้าว เห็จผยอง
หาญพยศลำพอง ผาดผ้าย
เผ่นผกหกเหินคะนอง ขนัดแน่น
ขนาบพยุหคชย้าย ย่างน้อยดำเนิน

โคลง ๔
๔๓ เสด็จพ้นทวาเรศข้าม คูเวียง
หวั่นฤทัยท่านเพียง จักว้า
พระองค์ก็อ่อนเอียง เอนอาสน์
อกระรัวมัวหน้า สั่นส้านเสียวแสยง

ลางแสดงแห่งเหตุแพ้ ไพรี
กริ่งกมลฤๅดี เดือดร้อน
รันทดทุกข์ทวี หวั่นเทวษ
ถวิลบ่วายขุ่นข้อน อกอั้นขวัญหาย

หลายครามาสู่สู้ ศึกหลวง
ไปบ่ไหวหวั่นทรวง เช่นนี้
ยิ่งนึกยิ่งหนักดวง แดพรั่น อยู่นา
แหนงประหลาดแล้วกี้ ก่อนไซร้ไป่เคย

อกเอ๋ยเอะหลากโอ้ รอยลาง
ทั้งพระเคราะห์ขัดขวาง โทษแท้
จักไปประยุทธ์กลาง อริราช
เกรงแต่ศึกจักเเพ้ เพลี่ยงพลั้งในสนาม

ความฉงนหม่นพักตร์เศร้า ศรีหมาง
ร้อนอุระราชพาง จักไหม้
พระแปรพระปฤษฎางค์ ดูถิ่น
ดูพระมนเทียรไท้ ธเรศเพี้ยงพังสมร

จำจรจำจากอ้า อาดูร
ดูประสาทแสงสูรย์ ส่องแก้ว
เรืองรัตน์จรัสจรูญ รัตน์รุ่ง เรืองนา
เรืองมณีนพแพร้ว เพริศพร้อยพรายฉาย

เสียดายคฤหาสน์ห้อง หอทอง
ยามวิโยคยุทธ์ปอง ปราบเสี้ยน
จักคืนบ่คืนครอง ฤๅแน่ ไฉนนา
หนักหฤทัยท่านเที้ยร เทวษตื้นตันทรวง

ระลวงรำลึกน้อง เนาวัง
ถวิลบ่ลืมความหลัง สั่งเจ้า
ปานฉะนี้สมรยัง จักโศก อยู่นา
ใครช่วยปลอบเปลื้องเศร้า สวาทให้สร่างศัลย์

จาบัลรันทดเพี้ยง พังดวง แดนา
บังบ่ให้ใครปวง รั่วรู้
พระโศกแต่ในทรวง ซ่อนเทวษ
ทำดั่งผ่องพักตร์ผู้ อื่นเอื้อมไป่ถึง

โคลง ๔
๕๖ เสด็จดลแดนราชเบื้อง บูรพา
พิศพนัสเนินผา ป่าไม้
รายเรียงรุกขผกา แกมลูก
แลตระการกลใกล้ หัตถ์เอื้อมเอาถึง

คำนึงนุชนาฏเนื้อ นวลสมร
แม้นแม่มาจักวอน พี่ชี้
จักบอกแก่บังอร ออกชื่อ เฌอนา
เรียมจักแนะนั่นนี้ โน่นโน้นเเนวพนม

ชวนชมคูหาศห้วย เหวธาร
ทั่วทุกหนแห่งละหาน หุบห้อง
ชมไพรพิศาลสถาน แถวเถี่อน
พลางพี่จักชวนน้อง ช่วยชี้ชมพลาง

ถวิลปางบำราศเจ้า จากเวียง
ยังเสนาะสำเนียง ละห้อย
ไพเราะมฤตเพียง ซึมซาบ ทรวงเอย
ไปบ่ลืมสารสร้อย แม่เศร้าสั่งเรียม

เกรียมใจจักโทษน้อง ฤๅควร
เพราะพี่ห้ามแหนนวล นุชไว้
มาเดียวอดูรครวญ คร่ำเนตร
แหนงว่าทุกข์ใครให้ โทษแท้เรียมทำ

ไป่โดยคำนุชไซร้ จึ่งกำ สรวลฤๅ
แม้ว่าโดยดั่งคำ แม่พร้อง
ปานฉะนี้จะเบิกบำ เทิงชื่น ชมนา
เพราะพี่มาด้วยน้อง จักชี้ชวนเกษม

เปรมใจใคร่กลับห้อง ไหรณ
รับสมรมายล ย่านไม้
เกรงราชกริ่งเกรงคน เขาค่อน ขอดนา
นึกบ่ลุเลยไท้ ธเรศร้อนรนทรวง

คิดปวงนาเรศรั้ง แรมวัง
ยามวิโยคเยาว์ยัง อยู่ห้อง
จักรุมอุระรัง รึงเทวษ
ถวิลบ่วายขุ่นข้อง คั่งแค้นใครโลม

คิดโฉมนงโพธผู้ เพ็ญศรี
เคยร่วมรมย์ฤๅดี ดับร้อน
ถนอมนุชแนบนาภี พูนเสน่ห์
นึกนิรารสข้อน อกไห้โหยถวิล

เคยยินเยาวเรศซั้น สารแสดง
ผสานดุริยดำแคง ขับร้อง
ยามร้างเสน่ห์แหนง เนาเถื่อน
สดับแต่เสียงสัตว์ก้อง พี่เพี้ยงขวัญหาย

เคยสายสมรแนบเนื้อ ถนอมองค์
ถวายสุคนธ์ธารสรง อยู่ซ้อง
ยามร้างคณะอนงค์ แหนงโศก
สระแต่สายชลห้อง แห่งห้วยเหวธาร

เคยผทมฐานแก้วก่อง ทองแกม
เนืองอนุชนอนแนม แนบหน้า
ยามร้างสมรแรม ราวเถื่อน
ผทมอยู่เอ้องค์อ้า อกร้าวหนาวทรวง

ปวงแสนเสาวลักษณ์ล้วน เคียมเคย
คิดเมื่อยามเรียมเสวย แวดล้อม
ปางร้างนิราเสบย บอมเทวษ
เสวยบ่ยลเยาว์ห้อม อยู่ให้เห็นโฉม

เคยตระโบมบัวมาศแก้ว กับกร
เกี้ยวตระกองบังอร อุ่นเนื้อ
ปางร้างนิราสมร มาเทวษ
ถวิลบ่วายรสเกื้อ กอดเกี้ยวก่ายเขนย

หน่ายเชยหนักอกช้ำ ก่ำทรวง
ถนัดดั่งภูผาหลวง ทุ่มแท้
หนักหาบที่พลปวง ปลงพัก ได้นา
หนักเสน่ห์นึกแก้ เกี่ยงให้เบาไฉน

ไย่ไย่คชไต่เต้า ตามทาง
พลางคะนึงนุชพลาง ท่านไห้
แลไหนบ่ลืมนาง หน่ายเสน่ห์
นึกบ่วายสวาทไท้ ธิราชร้าวรานสมร

โคลง ๔
๗๓ อ้าศรีเสาวภาคย์เพี้ยง เพ็ญแข
เรียมแต่ร้างรสแห ห่างเคล้า
ฤๅลืมสมรแล อื่นชื่น ไปเลย
ถวิลทุกข์ยามเย็นเช้า ชอกช้ำก่ำทรวง

แม้ดวงกมลาศได้ มาดล
โดยสถานแถวสถล ที่นี้
จักชวนแม่ชมบน บรรพต โพ้นแฮ
พลางแม่ชมเรียมชี้ แม่ชี้เรียมชม

ชมพนมพนาเวศห้วย เหวหิน
ทุกเซาะซอกศีขริน ร่องน้ำ
จักชวนแม่สรงสินธุ์ แสนสนุก
สนานอุทกท่าถ้ำ เถื่อนท้องแถวธาร

ทุกสถานธาเรศแม้น แมนผจง ไว้ฤๅ
หวังจักไว้ให้สรง เซาะน้ำ
ปางร้างอรอนงค์ แหนงโศก
สรงบ่สร่างใจช้ำ เช่นน้ำสระสมร

โคลง ๔
๗๙ มาเดียวเปลี่ยวอกอ้า อายสู
สถิตอยู่เอ้องค์ดู ละห้อย
พิศโพ้นพฤกษ์พบู บานเบิก ใจนา
พลางคะนึงนุชน้อย แน่งเนื้อนวลสงวน

พระครวญพระคร่ำไห้ โหยหา
พลางพระพิศพฤกษา กิ่งเกี้ยว
กลกรกนิษฐนา- รีรัตน์ เรียมฤๅ
ยามตระกองเอวเอี้ยว โอบอ้อมองค์เรียม

เฌอปรางเปรียบนาฏน้อง นวลปราง
รักดั่งรักนุชพาง พี่ม้วย
ช้องนางเฉกช้องนาง คลายคลี่ ลงฤๅ
โศกพี่โศกสมด้วย ดั่งไม้นามมี

อบเอยอบชื่นชี้ เฌอสม ญาฤๅ
อบว่าอรอบรม รื่นเร้า
อบเชยพี่เชยชม กลิ่นอบ เฌอนา
อบดั่งอบองค์เจ้า จักให้เรียมเชย

ขานางนึกคู่คู้ ขาสมร
พลางพี่โอบเอวอร แอบเคล้า
กระทุ่มดั่งทุ่มกร ตีอก เรียมฤๅ
เกดว่าเกศนุชเกล้า กลิ่นกลั้วเสาวคนธ์

เล็บมือนางนี้หนึ่ง นขา นางฤๅ
ต้องดั่งต้องบุษบา นิ่มน้อง
ชงโคคิดชงฆา นุชนาฏ เหมือนฤๅ
เรียมระเมียรเดื่อปล้อง ดั่งปล้องศอสมร

ซ่อนกลิ่นกลิ่นแก้วซ่อน นาสา เรียมฤๅ
ตาดว่าตาดพัสตรา หนุ่มเหน้า
สลาลิงเล่ห์ซองสลา นุชเทียบ ถวายฤๅ
สวาดดั่งเรียมสวาทเจ้า จากแล้วหลงครวญ

สลัดไดใดสลัดน้อง แหนงนอน ไพรฤๅ
เพราะเพื่อมาราญรอน เศิกไสร้
สละสละสมร เสมอชื่อ ไม้นา
นึกระกำนามไม้ แม่นแม้นทรวงเรียม

โม้โรกเหมีอนโรคเร้า รุมกาม
ไฟว่าไฟราคลาม ลวกร้อน
นางแย้มหนึ่งแย้มยาม เยาว์ยั่ว แย้มฤๅ
ตูมดั่งตูมตีข้อน อกอั้นกันแสง

สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ง ยามสาย
สายบ่หยุดเสน่ห์หาย ห่างเศร้า
กี่คืนกี่วันวาย วางเทวษ ราแม่
ถวิลทุกขวบค่ำเช้า หยุดได้ฉันใด

สุกรมกรมสุขไซร้ ไป่มี
กรมแต่ทุกข์เทวษทวี ห่อนเว้น
นมสวรรค์นึกบัวศรี เสาวภาคย์ พี่เอย
ถวิลบ่เคยขาดเคล้น คลาดน้องใครถนอม

โกสุมชุมช่อช้อย อรชร
เผยผกาเกสร ยั่วแย้ม
รวยรื่นรสคนธ์ขจร จังหวัด ไพรนา
กลิ่นตระการกลแก้ม เกศแก้วกูสงวน

โคลง ๔
๙๗ พิศวงสังเวชโอ้ อกตู
ยามวิโยคเยาว์ดู ดั่งใบ้
บพานพักตร์พธู เทียมชีพ แลนา
เรียมจักแนะนกไม้ บอกน้องไหนนาง

นางนวลนึกนิ่มน้อง นวลปราง
จากพรากพรากจากนาง หนึ่งนั้น
พิราบพิลาปคราง ครวญแข่ง ข้าฤๅ
บัวว่าบัวนุชปั้น อกน้องเรียมถนอม

ไก่แก้วคิดคู่แก้ว กลอยใจ เรียมฤๅ
แสกยิ่งแสกหฤทัย พี่เศร้า
นกออกนึกออกไพร พลัดแม่ เหมือนฤๅ
ชมแขกเต้าคู่เต้า แขกน้องนานคืน

ชมพูพิศพ่างผ้า ชมพู แม่ฤๅ
นกขมิ้นเหลืองดู ดั่งเจ้า
สร้อยทองเทียบสร้อยพธู อ่าอาตม์
แอ่นว่าแอ่นองค์เคล้า พี่เคล้าคลึงสมร

รังนานนึกหนึ่งร้าง รังนาน
เท้งทูดทูตเท้งสาร สื่อน้อง
แขวกขวานคู่ขวานราญ รอนอก เรียมฤๅ
กวักดั่งกวักหัตถ์ร้อง เรียกเจ้าหาหาย

คับแคเคียงคู่ขุ้ม เขาขัน
เอี้ยงและออกอัญชัน แซ่ซ้อง
กระหรอดกระเรียนจรัล เรียงร่าย อยู่นา
กระจิบกระจาบจ้อง จับไม้เมิลเมียง

กระเต็นกระตั้วตื่น แตกคน
ยูงย่องยอดยูงยล โยกย้าย
นกเปล้านกปลีปน ปลอมแปลก กันนา
คล่ำคล่ำคลิ้งโคลงคล้าย คู่เคล้าคลอเคลีย

เนืองนกจับมิ่งไม้ เรียมยล
คุมคู่อยู่ทุกตน ต่างร้อง
ตูเดียวอดูรทน ทุกข์ทุ่ม ทรวงนา
ฤๅบ่มีเพื่อนพร้อง พี่เพี้ยงอดสู

สัตวาวานเห็จห้อง หาวโพยม
ยังอนุชเฉิดโฉม ฟ่องฟ้า
เชิญสมรแม่มาโลม ลาญเทวษ เรียมเอย
จงพี่พลันพบหน้า แม่หน้านวลเฉลิม

เบญจวรรณวานเร่งร้อน เร็วบิน ไปเฮย
แจ้งที่แสนสุดถวิล วากว้า
ยามกินบ่เป็นกิน กินโศก
นอนดั่งนอนป่าช้า ชอกช้ำทรวงสลาย

สาลิกาอย่าพลอดเพ้อ ลำพัง เลยนา
วานประเวศสู่วัง สักน้อย
จำทูลทุกข์แถลงยัง เยาวเรศ แม่ฤๅ
จงแม่รู้เรียมสร้อย สุดอ้างอาดูร

แขกเต้าเต้าแขกน้อง นงพะงา หนึ่งรา
บอกว่าเรียมโหยหา ละห้อย
เชิญนุชเร่งเร็วมา ระงับโศก พี่เอย
ขอพี่พบพักตร์น้อย หนึ่งให้สร่างศัลย์

ไก่ฟ้าวานว่ายฟ้า หาวหน
หาสมรมายล เถื่อนท้อง
เชิญชมพนารญ เรียงรุ่น รุกข์แฮ
ชมพิหคเหินร้อง ร่ายไม้ไขเสียง

ห่อนเห็นสุโนกเอื้อ เอาภาร
เรียมเร่งลรรลุงลาน สวาทไหม้
รำลึกวิมลมาลย์ บัวมาศ กูเอย
มือลูบทรวงไล้ไล้ เทวษล้ำเหลือทน

พระโหยพระไห้ร่ำ รำจวน
พลางพระคำนึงนวล หนุ่มเหน้า
บ่เหือดบ่หายครวญ ครางคร่ำ อยู่แฮ
พระแต่โศกแต่เศร้า แต่สร้อยแสนทวี

โคลง ๔
๑๑๖ พระโทรมนัสย์เศร้า แสนศัลย์
พลางพระขับพลขันธ์ เคลื่อนคล้อย
พระพิศอเนกนันต์ เนืองสัตว์ นั้นนา
ไปบ่เหือดละห้อย ห่างไห้หาศรี

โยธีลีลาศแคล้ว คลาทาง
ทุกทั่วสัตว์ตื่นตาง แตกเต้า
กาสรสุกรกวาง ทรายซุ่ม ซุ้มนา
ละมั่งระมาดผาดผังเข้า ป่าลี้หนีซอน

กุญชรชักพวกผ้าย แฝงพง
ถึกกระทิงวิ่งวง แหวกเร้น
ยองทองย่องยรรยง ฝีย่าง ย่องนา
กระต่ายกระแตเต้น ตื่นต้อนกันหนี

ภูมีเมิลแมกไม้ ใจหวน โหยแฮ
เห็นแต่ลิงค่างชวน ท่านแย้ม
ลูกกกอกแอบอวล เต้นไต่ ไม้นา
บ้างเก็บผลไพล่แก้ม กัดปล้อนปลิดพลาง

แลพลางทางเทวษไห้ หาศรี
ยามพระสุริยลี ลดฟ้า
พระสดับแต่เสียงผี เผือนพูด กันแฮ
ปั่นหฤทัยท่านว้า หวาดเพี้ยงจักรผัน

สายัณห์หวั่นสวาทไท้ ธเรศตรี ศวรแฮ
สดับแต่เสียงชะนี ร่ายร้อง
เหวยเหวยเรียกสวามี มรณาศ
นึกดั่งเสียงนุชพร้อง พร่ำไห้หาเรียม

พระเกรียมกมเลศด้วย ดวงสมร
ฤๅใคร่วายอาวรณ์ ว่างเศร้า
พระทุกข์พระทอดถอน ใจเทวษ ถวิลนา
ร้อนอุระราชเร้า ที่ร้างแรมขวัญ

โคลง ๔
๑๒๗ พลมอญเมิลมืดท้อง รัถยา
อเนกนิกรอาชา ชาติช้าง
ทวนทองเถือกทอตา เปลือยปลาบ
เทียวธวัชแลสล้าง เฟื่องฟ้าปลิวปลาย

โคลง ๔
๑๒๙ ชาวสยามคร้ามเศิกสิ้น ทั้งผอง
นายและไพร่ไป่ปอง รบร้า
อพยพหลบหลีกมอง เอาเหตุ
ซุกซ่อนห่อนให้ข้า ศึกได้ไปเปน
โคลง ๔
๑๓๒ ดลยังเวียงด่านด้าว โดยมี
เมืองชื่อกาญจนบุรี ว่างว้าง
ผู้ใดบ่ออกตี ตอบต่อ ทัพนา
ยลแต่เหย้าเรือนร้าง อยู่ไร้ใครแรม

สอดแนมจักจับถ้อย ไถ่ความ
ฤๅบ่ได้ชาวสยาม สักผู้
จักสืบจักเสาะถาม เหตุห่อน รู้แฮ
รู้ว่าชาวเมืองรู้ เล่ห์แล้วหลีกหนี

ธก็กรีธาทัพเข้า เนาเมือง
ประทับอยู่แรมคืนเคือง สวาทไหม้
คำนึงนุชไป่เปลือง จิตท่าน ถวิลนา
เจ็บอรุะราชไข้ ขุ่นแค้นคับทรวง

ระลวงรำลึกอ้า บังอร
ยลแต่แสงศศิธร ถ่องฟ้า
แสงจันทร์บ่ส่องสมร หมดเทวษ
ถวิลบ่ลืมนวลหน้า แม่แม้นนวลจันทร์

คิดวันเรียมสั่งเจ้า จำจร มานา
เนืองพธูถวายกร นอบน้อม
นึกเชษฐ์เฉกจันทร ถ่องเมฆ แม้นฤๅ
พิศประกายรายล้อม เล่ห์เพี้ยงสาวสนม

เรียมกรมเกรียมเทวษไห้ โหยถวิล อรเอย
ฤๅใคร่จางใจจินต์ จืดเจ้า
ปางกินบ่เป็นกิน กินโศก
นอนบ่เป็นนอนเศร้า เสน่ห์ส้านเสียวสมร

โคลง ๔
๑๔๐ พระฝืนทุกข์เทวษกล้ำ แกล่ครวญ
ขับคชบทจรจวน จักเพล้
บรรลุพนมทวน เถื่อนที่ นั้นนา
เหตุอนาถหนักเอ้ อาจให้ชนเห็น

เกิดเป็นหมอกมืดห้อง เวหา หนเฮย
ลมชื่อเวรัมภา พัดคลุ้ม
หวนหอบหักฉัตรา คชขาด ลงแฮ
แลธุลีกลัดกลุ้ม เกลื่อนเพี้ยงจักรผัน

พระพลันเห็นเหตุไซร้ เสียวดวง แดเอย
ถนัดดั่งภูผาหลวง ตกต้อง
กระหม่ากระเหม่นทรวง สั่นซีด พักตร์นา
หนักหฤทัยท่านร้อง เรียกให้โหรทาย

ทั้งหลายล้วนจบแจ้ง เจนไสย ศาสตร์แฮ
เห็นตระหนักแน่ใน เหตุห้าว
จักทูลบ่ทูลไท เกรงโทษ ท่านนา
เสนอแต่ดีกลบร้าว เกลื่อนร้ายกลายดี

เหตุนี้ผิวเช้าชั่ว ฉุกเข็ญ
เกิดเมื่อยามเย็นดี ดอกไท้
อย่าขุ่นอย่าลำเค็ญ ใจเจ็บ พระเอย
พระจักลุลาภได้ เผด็จเสี้ยนศึกสยาม

เวียงรามฤๅอาจต้าน ต่อมือ ท่านแฮ
พระจักชาญชัยลือ ล่มฟ้า
ทุกท้าวบ่ท่าวถือ ตนต่อ พระเอย
โอนมกุฎก้มหน้า นอบน้อมถวายถวัลย์

เหี้ยมนั้นจึ่งหากให้ ฉัตรหัก เห็นแฮ
เพราะเพื่ออุปราชยศักดิ์ เสื่อมไสร้
พระภูบดีจัก ผดุงยศ พระนา
เวนพิภพพระให้ หน่อท้าวเสวยศวรรย์

ครั้นฟังบพิตรเพี้ยง ฟังหู หนึ่งนา
หูหนึ่งแหนงคำสู ซึ่งพร้อง
ไป่ไว้หฤทัยภู ธรพรั่น อยู่นา
นึกเร่งกริ่งเกรงต้อง แต่แพ้ดัสกร

พระร้อนอุระเต้น ตื่นภัย
หวาดกมลไหวไหว วาบว้ำ
กันแสงเสนาะใน ทรวงซ่อน โศกนา
พลางพระกลืนเทวษกล้ำ กลัดกลุ้มรุมสมร

ภูธรพลางให้เร่ง พลจร มานา
แหนงกระลึงลางหลอน เล่ห์ร้าย
รันทดระทวยถอน ใจใหญ่ อยู่แฮ
พลางพระขับคชย้าย ย่างเยื้องเหย่าเดิน

สระเทินสระทกแท้ ไทถวิล อยู่เฮย
ฤๅใคร่คลายใจจินต์ จืดสร้อย
คำนึงนฤบดินทร์ บิตุเรศ พระแฮ
พระเร่งลานละห้อย เทวษไห้โหยหา

อ้าจอมจักรพรรดิผู้ เพ็ญยศ
แม้พระเสียเอารส แก่เสี้ยน
จักเจ็บอุระระทด ทุกข์ใหญ่ หลวงนา
ถนัดดั่งพาหาเหี้ยน หั่นกลิ้งไกลองค์

ณรงค์นเรศวร์ด้าว ดัสกร
ใครจักอาจออกรอน รบสู้
เสียดายแผ่นดินมอญ พลันมอด ม้วยแฮ
เหตุบ่มีมือผู้ อื่นต้านทานเข็ญ

เอ็นดูภูธเรศเจ้า จอมถวัลย์
เปลี่ยวอุระราชรัน ทดแท้
พระชนม์ชราครัน ครองภพ พระเอย
เกรงบพิตรจักแพ้ เพลี่ยงพล้ำศึกสยาม

สงครามครานี้หนัก ใจเจ็บ ใจนา
เรียมเร่งแหนงหนาวเหน็บ อกโอ้
ลูกตายฤใครเก็บ ผีฝาก พระเอย
ผีจักเท้งที่โพล้ ที่เพล้ใครเผา

พระเนานัคเรศอ้า เอองค์
ฤๅบ่มีใครคง คู่ร้อน
จักริจักเริ่มรงค์ ฤๅลุ แล้วแฮ
พระจักขุ่นจักข้อน จักแค้นคับทรวง

พระคุณตวงเพียบพื้น ภูวดล
เต็มตรลอดแหล่งบน บ่อนใต้
พระเกิดพระก่อชนม์ ชุบชีพ มานา
เกรงบ่ทันลูกได้ กลับเต้าตอบสนอง

โคลง ๔
๑๕๙ ป่างนั้นนฤเบศเบื้อง บูรพา ภพแฮ
เฉลิมพิภพอโยธยา ยิ่งผู้
พระเดชดั่งรามรา ฆพเข่น เข็ญเฮย
ออกอเรนทร์รั่วรู้ เร่งร้าวราญสมร

ภูธรสถิตท้อง โรงธาร ท่านฤๅ
เถลิงมุขพิมาน มาศแต้ม
มนตรีชุลีกราน กราบแน่น เนืองนา
บัดบดีศวรแย้ม โอษฐ์เอื้อนปราศรัย

ไต่ถามถึงทุกข์ถ้อย ทวยชน
ต่างสนองเสนอกล แก่ท้าว
พระดัดคดีดล โดยเยี่ยง ยุกดิ์นา
เย็นอุระฤๅร้าว ราษฎร์ร้อนห่อนมี

นฤบดีดำรัสด้วย การยุทธ์
ซึ่งจักยอกัมพุช แผ่นโพ้น
พลบกยกเอาอุต ดมโชค ชัยนา
นับดฤษถีนี้โน้น แน่นั้นวันเมือ

พลเรือพลรบท้อง ทางชลา
เกณฑ์แต่พลพารา ปักษ์ใต้
ไปตีพุทไธธา นีมาศ เมืองเฮย
ตีป่าสักเสร็จให้ เร่งล้อมขอมหลวง

พระห่วงแต่ศึกเสี้ยน อัสดง
เกรงกระลับก่อรงค์ รั่วหล้า
คือใครจักคุมคง ควรคู่ เข็ญแฮ
อาจประกันกรุงถ้า ทัพข้อยคืนถึง

พระพึงพิเคราะห์ผู้ ภักดี ท่านนา
คือพระยาจักรี กาจแกล้ว
พระตรัสแด่มนตรี มอบมิ่ง เมืองเฮย
กูจักไกลกรุงแก้ว เกลือกช้าคลาคืน

เยียวพื้นภพแผ่นด้าว ตกไถง
ริพิบัติพูนภัย เพิ่มพ้อง
สูกันนครใจ ครอเคร่า กูเฮย
กูจักพลันคืนป้อง ปกหล้าแหล่งสยาม

สงครามพึ่งแผกเเพ้ เสียที
เเตกเมื่อต้นปีไป ห่อนช้า
บร้างกระลับมี มาขวบ นี้เลย
มีก็มีปีหน้า แน่แท้กูทาย

ทั้งหลายสดับถ้อยท่าน บรรหาร หนเฮย
ยังบ่เยื้อนสนองสาร ใส่เกล้า
บัดทูตนครกาญ จนถับ ถึงแฮ
พระยาอมาตย์นำเฝ้า บอกเบื้องเคืองเข็ญ
โคลง ๔
๑๗๓ นฤบาลสารเสร็จอ้าง ไป่ทัน หึงแฮ
ถับทูตทุกเขตขัณฑ์ ด่านด้าว
สิงห์สรรค์สุพรรรณบรร ลุถิ่น ท่านนา
เขาเร่งนำเฝ้าท้าว ถั่งถ้อยแถลงทูล

บดีศูรสั่งให้อ่าน สารา
พระราชรับบัญชา ท่านไซร้
แถลงลักษณะทุกธา นีบอก มานา
เสนอยุบลข่าวใกล้ ศึกตั้งในแดน

บัดมอญแล่นม้าลาด เลยแขวง
วิเศษชัยชาญแสดง ข่าวซ้ำ
เขานำอักษรแถลง ถวายดับ นั้นนา
พระเร่งชื่นฤๅช้ำ ที่ข้อเข็ญความ

จอมสยามขามศึกไซร้ ไป่มี
บานกมลเปรมปรีดิ์ ปราบเสี้ยน
สองสุริยกษัตรีย์ ตรัสด่อ กันแฮ
หาเลศมลายศึกเหี้ยน หั่นห้าวหายคม

สมเด็จผายโอษฐ์อื้น ปรึกษา
แด่ภิมุขมาตยา ทั่วผู้
จักโรมอริรา มัญเมื่อ นี้แฮ
รับที่ถิ่นฤๅสู้ นอกไซร้ไหนควร

ทั้งมวลหมู่มาตย์ซ้อง สารพลัน
ทูลพระจอมจรรโลง เลื่องหล้า
แถลงลักษณะปางบรรพ มาเทียบ ถวายแฮ
แนะที่ควรเสด็จค้า เศิกไซร้ไกลกรุง

โคลง ๔
๑๘๐ โทไท้ทรงสดับถ้อย ทูลถวาย
ถูกหฤทัยท่านผาย โอษฐ์พร้อง
สูตริก็ตรงหมาย เหมือนตริ ตูนา
ตริบ่ต่างกันต้อง ต่อน้ำใจตู

ภูธรสั่งให้เทียบ โยธี ทัพแฮ
ห้าหมื่นหมายบัญชี เรียกได้
เกณฑ์เมืองจัตวาตรี ไตรตรวจ เอานา
ยี่สิบสามเมืองใต้ เตรียบตั้งต่อฉาน

บรรหารให้จัดผู้ อาจอง
เอาพระศรีไสนรงค์ ฤทธิ์ห้าว
เป็นจอมพยุหยง ไปยั่ว ยุทธ์แฮ
นำนิกรทัพท้าว ออกร้ารอนเข็ญ

พระเห็นจักเปลี่ยวข้าง ขุนพล
เยียวบ่มีเพี่อนผจญ จึ่งใช้
พระราชฤทธานนต์ หนึ่งช่วย กันนา
เป็นปลัดทัพให้ ศึกสู้ทั้งสอง

กองหน้านฤนาถตั้ง เสร็จสาร สั่งแฮ
เร็วเร่งห้ำหั่นหาญ หักกล้า
บ่แตกบ่ต้านทาน มันรอด ไซร้ฤๅ
กูจักออกโรมร้า ศึกร้ายภายหลัง

ทั้งสองรับถ้อยท่าน ทูลลา แลเฮย
ยกพยุหแสนยา ย่างย้าย
โดยแดนทุราธวา วายถิ่น
ถีงที่หนองสร่ายท้าย ทุ่งกว้างทางหลวง

ปวงทัพปลูกค่ายสร้าง กลางสมร
ภูมิพยุหไกรสร ศึกตั้ง
เสนาพลากร ต่างรื่น เริงแฮ
คอยจักยอยุทธ์ยั้ง อยู่ถ้าทางเขญ

โคลง ๔
๑๘๘ มหิศวรสองราชเจ้า จักรพาล
เถลิงสมุทรพิมาน มาศย้อม
เฉกไพชยนต์สถาน ทิพยอาสน์ อินทร์เอย
แก้วก่องทองเถือกพร้อม เพริศพร้อยพรายแสง

เสด็จแสดงยศยิ่งหล้า ลือไตร ภพแฮ
องค์อดิศวรไท พี่ท้าว
ทรงศรีสมรรถชัย ชาญชื่อ เรือนา
เถกิงพระเกียรติอะคร้าว โลกล้วนถวายกร

ภูธรวรนุชน้อง นฤบาล
เถลิงชโลทกยาน ย่องน้ำ
ไกรสรมุขพิมาน มีชื่อ เรือนา
เรือมณีนพล้ำ เลิศแล้วหลากศรี

นาวีวรวิหคตั้ง ต่อฉาน ชื่อแฮ
ชัยสุพรรณหงส์พิมาน มาศแพร้ว
ทรงพระวิชัยชาญ ชัยชื่อ พระนา
เพราะพระชาญชเยศแผ้ว แผกพ้นภัยเข็ญ

เป็นมหาธวัชปักป้อง ปวงภัย โพ้นนา
นำนเรนทรไคล เคลื่อนคล้าย
กบี่ธุชโบกโบยใบ บังทัพ ท่านแฮ
ห้ามอมิตรหมู่ร้าย อย่าร้าโรมถึง

พึงพิศโพโรจน์ด้วย อภิรุม
บังแทรกสุริยสายชุม ฉัตรแพร้ว
กลิ้งกลดบดบังจุม พลผ่าน ภพนา
จามเรศรำเพยแผ้ว ผ่องพื้นแผ่นโพยม

ดาษโคมเวหาสห้อง หาวไสว
ประดับรัตนนาวาชัย เฉิดฟ้า
ทั้งสามศุภพิไล แลเลิศ แล้วแฮ
เพ็ญพระยศเจ้าหล้า โลกเพี้ยงพิศวง

ยรรยงพยุหบาตรเบื้อง เรือขุน
ทั่วทุกนายทุกมุล เตรียบตั้ง
มวลมาตย์ราชนิกุล เคียงคู่ กันแฮ
เถือกถกลกูบกั้ง พร่างแพร้วดาวเดือน

เกลื่อนกลาดดาษดั้งเรียบ เรือเขน
เรือพระครุฑภุชเคนทร์ เข่นแก้ว
เรือเศียรสัตว์เพียบเพญ ธารถิ่น
คุมคู่คอยเสด็จแคล้ว เคลื่อนคล้ายคลายขบวน

ครั้นควรพิชัยฤกษ์พร้อม เพรียงสมัย
โหรคระหึมฆ้องชัย กึกก้อง
พฤฒิพราหมณ์พรอกมนตร์ไสย สังข์เป่า ถวายนา
แตรตรลบเสียงซ้อง แซ่ซั้นบรรสาน

สำนานสนั่นอี้อ เอิกอรร ณพแฮ
โพนพาทย์เภรีรัน ครั่นครื้น
เสียงฆ้องแข่งขานกัน ตามหมวด หมู่นา
สระทกสระเทือนภูวพื้น แผ่นเพี้ยงหวั่นไหว

ไพลึกแหล่งหล้าลั่น ลือถึง สรวงฤๅ
เสียงอัคนีศรตึง ตื่นฟ้า
พลหาญฮึกโห่อึง เอิกโลก แล้วแฮ
ตระหนกทุกทวยธเรศหน้า เผือดแผ้วพังขวัญ

โคลง ๔
๒๐๑ เทวัญแสดงเหตุให้ สังหร เห็นแฮ
เห็นกระแสสาคร หลั่งล้น
ไหลลบวนาดอน แดนตก ทิศนา
พระแต่เพ่งฤๅพ้น ที่น้ำนองสาย

พระกรายกรย่างเยื้อง จรลี
ลุยมหาวารี เรี่ยวกว้าง
พอพานพะกุมภีล์ หนึ่งใหญ่ ไสร้นา
โถมปะทะเจ้าช้าง จักเคี้ยวขบองค์

พระทรงแสงดาบแก้ว กับกร
โจมประจัญฟันฟอน เฟื่องน้ำ
ต่างฤทธิ์ต่างรบรอน ราญชีพ กันแฮ
สระท้านทุกถิ่นท่าถ้ำ ท่งท้องชลธี

นฤบดีโถมถีบสู้ ศึกธาร
ฟอนฟาดสุงสุมาร มอดม้วย
สายสินธุ์ซึ่งนองพนานต์ หายเหือด แห้งแฮ
พระเร่งปรีดาด้วย เผด็จเสี้ยนเศิกกษัย

ทันใดดิลกเจ้า จอมถวัลย์
สร่างผทมถวิลฝัน ห่อนรู้
พระหาพระโหรพลัน พลางบอก ฝันนา
เร็วเร่งทายโดยกระทู้ ที่ถ้อยตูแถลง

พระโหรเห็นแจ้งจบ ในมูล ฝันแฮ
ถวายพยากรณ์ทูล แด่ไท้
สุบินบดินทร์สูร ฝันใฝ่ นั้นฤๅ
หากเทพสังหรให้ ธิราชรู้เป็นกล

นุสนธิ์ซึ่งน่านน้ำ นองพนา สณฑ์เฮย
หนปัจฉิมทิศา ท่วมไซร้
คือทัพอริรา มัญหมู่ นี้นา
สมดั่งลักษณ์ฝันไท้ ธเรศนั้นอย่าแหนง

เหตุแสดงแห่งราชพ้อง ภัยชลา
ได้แก่อุปราชา เชษฐ์ผู้
สงครามซึ่งเสด็จครา นี้ใหญ่ หลวงแฮ
แท้จักถึงยุทธ์สู้ ศึกชัางสองชน

ซึ่งผจญอริราชด้วย เดชะ
เพื่อพระเดโชชนะ ศึกน้ำ
คือองค์อมิตรพระ จักมอด เมือเฮย
เพราะพระหัตถ์หากห้ำ หั่นด้วยขอคม

เบื้องบรมขัตดิย์ท่องท้อง แถวธาร
พระจักไล่ลุยลาญ เศิกไสร้
ริปูบ่รอราญ ฤทธิ์ราช เลยพ่อ
พระจักชาญชเยศได้ ดั่งท้าวใฝ่ฝัน

โคลง ๔
๒๑๖ พระมีปีติตื้น เต็มมาน
ประณตนัขสโมธาน เทิดเกล้า
พระทรงอธิษฐาน ขอเดช พระเอย
คุ้มแต่ข้าพระเจ้า จักสู้ศึกเข็ญ

เป็นศรีสวัสดิ์แด่ข้อย ขอชัย
ขอชนะไพรี ทั่วทั้ง
ขอเป็นธวัชไป ปักทัพ เฉลิมนา
ขอพระเป็นฉัตรกั้ง เกลื่อนร้อนผ่อนเกษม

พระเปรมปราโมทย์น้อม วันทนา
พลางพระทรงไอยรา ฤทธิ์แกล้ว
พระคเชนทร์ชื่อไชยยา นุภาพ พ้นแฮ
อาจเข่นคชศึกแผ้ว แผกแพ้ทุกพาย

พลายปราบไตรจักรอ้าง เอิกฤทธิ์
อาจปราบคชทุกทิศ ทั่วไซร้
เอกาทศรถอิศ วรเสด็จ ทรงนา
นำคเชนทเรศไท้ ธิราชเจ้าจอมสยาม

งามเลิศคชลักษณ์ล้ำ แลลาน หลงแฮ
ครบเครื่องพระคชาธาร แต่งตั้ง
บรรยงก์พุดตานสถาน ทิพยอาสน์ เสมอฤๅ
เศวตฉัตรสวัสดิ์เกือบกั้ง ผ่องแผ้วอัมพร

คเชนทรทั้งคู่อ้าง ไอรา วัณฤๅ
มันตกติดกายา หยดท้อง
หูกวักแกว่งงวงงา เสยส่าย เศียรแฮ
หางก่งส่งเสียงก้อง เกริกหล้าแหล่งไหว

สองไทธิราชซั้น ทรงสาร ศึกเฮย
ดุดั่งองค์มัฆพาน ผ่านฟ้า
เถลิงสมิทธิคชาธาร ทิพยพ่าหน์ นั้นฤๅ
สู้อสูรศึกกล้า เสื่อมแกล้วกลัวหนี

โคลง ๔
๒๒๕ น่ายลพยุหทัพไท้ อยู่หัว สองแฮ
ชุมค่ายรายกลบัว กลีบซ้อน
แสนเศิกเพ่งพึงกลัว แกลนเดช ท่านนา
เถกิงพระเกียรติดั่งต้อน ศึกให้แตกหนี

โยธีเทียมด้วยพวก พลสรวง
ดูประดุจเต็มดวง ท่งกว้าง
กองหน้าและกองหลวง แลหลาก หลายแฮ
เสียงสนั่นม้าช้าง เฉกฟ้าดินไหว

พลไกรล้วนกลั่นแกล้ว กลางสมร
อาจจักหั่นหัวมอญ ขาดเกล้า
แสนยาพลากร ต่างหื่น หาญเฮย
คอยจักโรมจักเร้า จักร้าราญเขญ

โคลง ๔
๒๒๙ เสนีรับถ้อยท่าน ทุกตน
ต่างเร่งตรวจเตรียมพล ทุกผู้
พลหาญหื่นหนรณ เริงร่าน อยู่แฮ
คอยจักขับเคี่ยวสู้ เข่นเสี้ยนศึกสยาม

ครั้นยามสิบเอ็ดแล้ว เวลา ลุเอย
องค์อัครอุปราชา หน่อไทั
โสรจสรงรสธารา รวยรื่น ฉมนา
เฉลิมวิเลปน์ลูบไล้ เฟื่องฟุ้งเสาวคนธ์

เสร็จพระทรงเครื่องต้น แต่งกาย ท่านนา
สวมสอดสนับเพลาพราย อะเคื้อ
ภูษิตพิจิตรลาย แลเลิศ แล้วแฮ
ทรงสุภาภรณ์เสื้อ เกราะแก้วก่องศรี

ภูมีเฉวียงมาศสร้อย สังวาล เวียนนา
ประดับมรกตกาญจน์ กอบแก้ว
พาหุรัดรัตนประพาล โอภาส พิศแฮ
ตาบเพชรเก็จมาศแพร้ว พร่างพร้อยพรายแสง

ชายแครงแซงช่อช้อย ไฉไล
แลพิลาสชายไหว เพริศพริ้ง
รัตพัสตร์พิพัทธ์ไพ ฑูรย์ถ่อง แสงฤๅ
จรูญจรัสรัตนสะอิ้ง เจ็ดแก้วก่องศรี

นาคีภุชแผ่เกล้า เกลือกเศียร
คลี่อาตมออกเวียน หัตถ์ไท้
นพรัตน์เรียบรายเฉวียน ฉวัดวิ่ง แสงนา
เถือกเถกิงกลไต้ ตากรุ้งเรืองโพยม

แสงโสมแสงแก้วส่อง สุริยฉาย
อร่ามรัตนกุณฑลพราย พร่างฟ้า
อุณหิสวิจิตรราย ปัทมราช แลฤๅ
เจ็ดอุรุคเรียบหน้า ผกเกล้าเกลื่อนหงอน

อาภรณ์พิพิธพร้อม เพราองค์ เอี่ยมเอย
มาศมุททิกท่านทรง สอดนิ้ว
เรียบรัตน์คู่ควรคง ขัดค่า เมืองฤๅ
เรืองมณีนพริ้ว ร่วงรุ้งรังสี

นฤบดีทรงเครื่องถ้วน ถมอา คมแฮ
ล้วนเลขยันต์คาถา ทั่วแท้
สบสรรพพิทยา คุณเวท
หวังจะเกียดกันแก้ เกี่ยงพ้นภัยเขญ

ภเบนทร์บ่ายบาทขึ้น เกยหอ
ขี่คชชื่อพัทธกอ กาจกล้า
บ่เข็ดบ่ขามขอ เขาเงือด เงื้อแฮ
มันตกติดหลังหน้า เสือกเสื้องส่ายเสย

เคยศึกสู้ศึกไซร้ ไป่หนี ศึกแฮ
หาญสง่าไพรี แง่ง้ำ
เฉกช้างวัสวดี คิริเมขล์ แลเฮย
หกศอกคืบสูงซ้ำ เศษนิ้วเบญูจางค์

สรรพางค์พิลาสล้ำ อลง กรณ์เอย
ครบเครื่องคชาธารทรง เพริศแพร้ว
พรายแพนมยูรยง ยลยาบ อยู่นา
เศวตฉัตรพัดโบกแผ้ว ผ่องพื้นคัคนานต์

โอฬารแลเลิศด้วย อภิรุม
บังแทรกสุริยสายชุม ฉัตรชั้น
เสียงฆ้องแข่งขานรุม ระดมแห่ ฮึกแฮ
โพนพาทย์เภรีซั้น แซ่ซ้องกาหล

ขุนพลประจำคชแกล้ว เถลิงกลาง
สมเญศสมิงนันทมาง กาจกล้า
กรกุมมยูรหาง แพนเทิด ทายเฮย
พร่างพร่างพรายพรายฟ้า อยู่เพี้ยงเหินหาว

ด้าวท้ายกเรนทเรศผู้ พนักงาน
เมืองมลวนเป็นควาญ ขี่คว้าง
กรายกรกระลึงธาร ขอเข่น
คอยขับคชง่าง้าง เงือดเงื้อหงายคม

สมเด็จหน่อนาถด้าว อัสดง
อังกุสภุช ธำรง รูปง้าว
ครวัดครวีทรง แสดงเดช ท่านนา
เกริ่นพระเกียรติอะคร้าว ครั่นฟ้า ดินไหว

ไพบูลย์จัตุบทเบื้อง จำนำ คชเฮย
นันทสูราชสังครำ บาทหน้า
บาทหลังฝ่ายเฉวียงสดำ ขุนคู่ หนึ่งแฮ
นามชีพพรายชีพพร้า พรั่งพร้อมแห่แหน

แสนยาพลามาตย์ทั้ง ทวยสถล
สารแสะส่ำผองพล ไต่เท้า
สามสิบหมื่นหมายตน สามสิบ ร้อยนา
เนืองนิกรควบเข้า แต่งตั้งในสนาม

โคลง๔
๒๔๘ เสด็จแสดงพิริยพ่าห์เพี้ยง ไพจิต- ราเฮย
ปองปัจจามิตรแมน มุ่งฟ้า
อมราธิปสึงสถิต เมรุมิ่ง เมืองฤๅ
เสมออยุธเยศหล้า แหล่งไท้เถลิงถวัลย์

ผี้ว์บ่นั้นคือเศิกสู้ สงคราม โพ้นฤๅ
ปางราพณ์โรมรอนราม เรื่องอ้าง
ทวยทัพเทียบในสนาม เสนอเดช นั้นนา
สนั่นแต่เสียงม้าช้าง เฉกฟ้าดินสลาย

พรายแสงศัสเตรศจ้า จับโพยม
ทิวธวัชปัดปานโคม ไขว่คว้าง
ทวนมาศดาษดวดโดม ดูเถือก แถวแฮ
หอกแห่แลสลับสล้าง โล่ดั้งดาบเขน

เพญพวกพยุหยุทธ์แย้ง แผลงผลง
มณฑกนกสับจรง ลากล้อ
ทวยธนูกุทัณฑ์ทรง กำซาบ ศรแฮ
หาญศึกฮึกห่อนท้อ ถดท้ายภายหลัง

คับคั่งสระพรั่งพรึบพร้อม พลพฤนท์
ดูชระเดียดดื่นดิน ท่งท้อง
เฉกชโลทกธาริน แถวถั่ง มาฤๅ
ปางเมื่อพรรษาซ้อง สุดไซร้ไป่มี

ธุลีฟุ้งเฟื่องห้อง เวหา หนแฮ
ชระอับสุริยอาภา เผือดแผ้ว
มลักแลเล่ห์สนธยา ยามย่ำ ลงฤๅ
คล่ำคล่ำคลาพลแคล้ว คลาดคล้ายคลายขบวน

โคลง ๔
๒๕๗ หลายหมู่มากมิ่งม้า มาตงค์
สระพรึบพหลดุรงค์ ร่านร้าย
ศัสตราวุธทวนธง เถือกถ่อง แถวนา
อเนกนิกรผาดผ้าย เพียบหล้าแหล่งสถาน

โคลง ๔
๒๕๙ ปวงพหลรณเรศห้าว หื่นหาญ ศึกแฮ
ดูดั่งพลมัฆพาน ผ่านฟ้า
ปางผายพยุหแผลงผลาญ อสุรเศิก เสมอฤๅ
โรมอเรนทรใต้หล้า กลอกเกล้าแกลนหนี

ฤๅตรีภพนาถเจ้า จักรา วุธเฮย
โหมสิบเศียรลงกา ก่นมล้าง
พลพระพ่างพลพา นรพร่ำ เพรงพ่อ
เผด็จอมิตรอาจอ้าง ออกเอื้อมเอาเสมอ

หลั่งเลอลีลาศเต้า เต็มพฤนท์
สระพรั่งพิริยหัสดิน ดื่นม้า
พลตีนตากธรณิน เนื่องเนิ่น แนวแฮ
เทียวธวัชปัดป่วนฟ้า ฟ่องเฟื้อยปลายปลิว

ทิวทวนทองถ่องท้อง อัมพร
แสนส่ำศัสดรดู อะเคื้อ
ดาบดั้งดาบสองกร เถกิงดาบ เขนแฮ
ดาบโล่โตมรเงื้อ ง่าง้าวขาวคม

ระดมรดาษเที้ยร เถมินเชิง
ชูสินาดดำเกิง กาจกล้า
น้าวนกยกชุดเพลิง ไกวกวัด อยู่แฮ
หามแล่นแว่นไวถ้า ออกเข้าคือภมร

ไฟศรสามรรถแม้น ธนูรา เมศฤๅ
ชัยฉัตรรัตนจินดา ชื่ออ้าง
จรงเรียบเทียบทางถลา ล้อลาก หลายแฮ
มณฑกนกคุ่มล้าง ลวกเสี้ยนเศิกกษัย

หัยคชบทบาทเบื้อง ทวยสถล
เพียงพกภูวดลแดน ท่งท้อง
ธุลีเลวงอน ธการก่อ เกิดแฮ
หนแห่งเวหาสห้อง กลัดกลุ้มเกลื่อนสูรย์

มั่วมูลพลเพียบพื้น รัถยา
ขนัดนิกรโยธา เทียบไว้
เฉกกระแสสมุทรสา ครคลื่น คลาแฮ
คอยฤกษ์เบิกพยุหไท้ ธเรศแคล้วคลายขบวน

โคลง ๔
๒๗๑ ปางอุภัยภูเบศเบี้อง บูรพ์ถวัลย ราชย์แฮ
เรียบพิริยพลพรรค์ พรั่งพร้อม
เจียนจวบรวิวรรณ รางเรื่อ แลฤๅ
ทวยทิชากรน้อม นอบนิ้วเสนอทูล

เชิญไท้ยูรยาตรเต้า เตียงสนาน
ถวายมุทธาภิสิตธาร เพรียกพร้อง
ศิวเวทวิษณุบรรสาน สังข์โสรจ สรงแฮ
มหรทึกครึกเครงก้อง เกริกหล้าหวั่นไหว

ภูวไนยสวมเครื่องถ้วน อลง กรณ์เอย
สำหรับราชรณรงค์ เลิศแล้ว
สอดใส่สนับเพลาทรง ภูสิต แลนา
ฉลองพระองค์ตาดแพร้ว เพริศพร้อยพรายทอง

เรืองรองเจียระบาดช้อย ชายกระสัน
รัตพัสตร์รัตนสุวรรณ เวียดอ้อม
สังวาลวิวิธพรร โณภาส เฉวียงนา
ประดับมณีนพพร้อม พร่างรุ้งฉานฉาย

พรายแพร้วแก้วนิ้วท่าน ธำมรงค์
นพรัตน์รัตนควรคง คู่หล้า
มาลาลักษณะผจง กรวิก วาลแฮ
เสร็จเสด็จสู่เกยถ้า ฤกษ์ผ้ายพลหาญ

รวิวารวราวุธไท้ ธนูทรง
คือคู่ชัยยุทธยง เยี่ยงท้าว
ทวยแสนส่ำจัตุรงค์ เรียงเรียบ อยู่นา
อเนกพหลหื่นห้าว หั่นเสี้ยนศึกสลาย

โคลง ๔
๒๘๔* เบื้องบรมจักรพรรดิเกล้า กษัตรา
เถลิงพิภพทวารา เกริ่นแกล้ว
สถิตเกยรัตนราชา อาสน์โอ่ องค์เอย
คอยฤกษ์เบิกยุทธ์แผ้ว แผ่นพื้นหาวหน

บัดดลวลาหกชื้อ ชระอับ อยู่แฮ
แห่งทิศพายัพยล เยือกฟ้า
มลักแลกระลายกระลับ ลิวล่ง ไปเฮย
เผยผ่องภาณุเมศจ้า แจ่มแจ้งแสงฉาน

คัคนานต์นฤราสร้าง ราคิน
คือระเบียบรัตนอินทนิล ดาดไว้
บริสุทธิ์สร่างมลทิน ถ่องโทษ อยู่นา
นักษัตรสวัสดิเดชได้ โชคชี้ศุภผล

(มีต่อ)
 

Create Date : 17 เมษายน 2548    
Last Update : 22 มกราคม 2549 20:59:27 น.
Counter : 44404 Pageviews.  


KAVINT
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Hi!
Friends' blogs
[Add KAVINT's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.