Group Blog
 
All blogs
 
โคลงสี่สุภาพในเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย


สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
โคลง ๔
๒ บุญเจ้าจอมภพพี้น แผ่นสยาม
แสยงพระยศยินขาม ขาดแกล้ว
พระฤทธิดั่งฤทธิ์ราม รอนราพณ์ แลฤๅ
ราญอริราชแผ้ว แผกแพ้ทุกภาย

ไพรินทรนาศเพี้ยง พลมาร
พระดั่งองค์อวตาร แต่กี้
แสนเศิกห่อนหาญราญ รอฤทธิ์ พระฤๅ
ดาลตระดกเดชลี้ ประลาตเหล้าแหล่งสถาน

เสด็จเสวยศวรรเยศอ้าง ไอศูรย์ สรวงฤๅ
เย็นพระยศปูนเดือน เด่นฟ้า
เกษมสุขส่องสมบูรณ์ บานทวีป
สว่างทุกข์ทุกธเรศหล้า แหล่งล้วนสรรเสริญ

โคลง ๔
๑๑ สาวสนมสนองนาถไท้ ทูลสาร
พระจักจรจากสถาน ถิ่นท้าว
เสด็จแดนทุรกันดาร ใดราช เสนอนา
ฤๅพระรานเสน่ห์ร้าว ด่วนร้างแรมไฉน

จำใจจำจากเจ้า จำจร
จำนิราศแรมสมร แม่ร้าง
เพราะเพื่อจักไปรอน อริราช แลแม่
จำทุกข์จำเทวษว้าง สวาทว้าหวั่นถวิล

ยินสารสมเด็จไท้ ภรรดา
ดาลสุชลธารา หยาดยัอย
เศียรซบแทบบาทา ทางเทวษ
ฤๅใคร่วายว่างสร้อย สร่างสิ้นกันแสง

ทูลแถลงแห่งบาปเบื้อง บูรพ์ไฉน
จึ่งบดินทร์เด็ดใจ จากห้อง
พระเสด็จแต่เดียวไกล แดนราช
ฤๅพระจักละน้อง อยู่ว้าวังขัง

กลางไพรใครเพื่อนท้าว นอนผลู
จักผทมเดียวดู แต่ไม้
พระเคยคณะพธู ทูลบาท
ฤๅพระจักตกไร้ นิราศร้างแรมสนม

กรมทุกข์เกรียมเทวษด้วย วนิดา
คิดใคร่ขัดบัญชา ท่านใช้
หากเกรงพระอาชญา บิตุราช
ร้อนระบมบ่มไหม้ สวาทเพี้ยงเพลิงสุม

ฝืนโศกปลอบนิ่มน้อง สนองนาง
อย่าพิลาปเยียวลาง ศึกหน้า
โศกนักจักหม่นหมาง หมองรูป
เรียมบ่ร้างรสช้า ด่วนร้อนคืนหลัง

ใช่เชิงชังแม่แล้ว จึ่งจร
ขัดพระเดชอดิศร ห่อนได้
จำเรียมนิราสมร เสมอชีพ
เชิญแม่ดับเทวษไห้ อยู่ถ้าคืนสม

บังคมบรมบาทไท้ แถลงพลาง
ขอใคร่โดยเสด็จทาง เถื่อนท้อง
เป็นเพื่อนบพิตรกลาง ไพรพฤกษ์ พระเอย
ห่างราชฤๅแรมห้อง อยู่ให้ใครถนอม

ไพรพนอมย่อมยากแท้ อย่าหวัง
เชิญเกษมเสวยวัง อยู่ถ้า
จักไปจักเป็นกัง วลพี่ นะแม่
เมื่อศึกนึกตั้งหน้า ติดน้องหน่วงหาญ

การยุทธ์สุดที่ห้าม แหนองค์
ครั้นจักโดยเสด็จดง ห่อนได้
อยู่หลังจักตั้งทรง แต่โศก แล้วนา
นอนจะเป็นนอนไข้ ข่าวท้าวคอยถาม

๒๒* ทรามรักอย่าร้องร่ำ กำสรวล
อยู่แม่อย่าเสวยครวญ ละห้อย
บ่นานบ่หน่ายนวล แหนงเสน่ห์ นุชนา
เสร็จทัพกลับถนอมสร้อย อย่าเศร้าเสียศรี

โคลง ๔
๒๖ จงเจริญชัเยศด้วย เดชะ
ชาวอยุธย์อย่าพะ พ่อได้
จงแพ้พินาศพระ วิริยภาพ พ่อนา
ชนะแด่สองท่านไท้ ธิราชเจ้าจอมสยาม

สงครามความเศิกซึ้ง แสนกล
จงพ่ออย่ายินยล แต่ตื้น
อย่าลองคะนองตน ตามชอบ ทำนา
การศึกลึกเล่ห์พื้น ล่อเลี้ยวหลอกหลอน

จงแจ้งแห่งเหตุเบื้อง โบราณ
เป็นประโยชน์ยุทธการ กล่าวไว้
เอาใจทหารหาญ เริงรื่น อยู่นา
อย่าระคนปนใกล้ เกลือกกลั้วขลาดเขลา

หนึ่งรู้พยุหเศิกไสร้ สบสถาน
เจนจิตวิทยาการ กาจแกล้ว
รู้เชิงพิชัยชาญ ชุมค่าย ควรนา
อาจจักรอนรณแผ้ว แผกแพ้พังหนี

หนึ่งรู้บำเหน็จให้ ขุนพล
อันสมรรถมือผจญ จืดเสี้ยน
อย่าหย่อนวิริยยล อย่างเกียจ
แปดประการกลเที้ยร ถ่องแท้ทางแถลง

จงจำคำพ่อไซร้ สั่งสอน
จงประสิทธิ์สมพร พ่อให้
จงเรืองพระฤทธิ์รอน อริราช
จงพ่อลุลาภได้ เผด็จด้าวแดนสยาม

โคลง ๔
๓๔ ไอยราฤทธิเลิศล้ำ ลือดิน
ดูดั่งพาหนะอินทร์ เอี่ยมฟ้า
อาจค้ำคชอรินทร์ รอนชีพ
ชาญศึกฮึกหาญกล้า กลั่นแกล้วกลางสมร

โคลง ๔
๓๗ มากมวลเมิลหมู่ดั้ง ดาษดา
กันแทรกแซงซ้ายขวา พรั่งพร้อม
คชค้ำค่ายพังคา โดดแล่น
โจมจับขับขี่ห้อม แห่ท้าวจากสถาน

โคลง ๔
๓๙ ดุรงค์เริงฤทธิ์ห้าว เห็จผยอง
หาญพยศลำพอง ผาดผ้าย
เผ่นผกหกเหินคะนอง ขนัดแน่น
ขนาบพยุหคชย้าย ย่างน้อยดำเนิน

โคลง ๔
๔๓ เสด็จพ้นทวาเรศข้าม คูเวียง
หวั่นฤทัยท่านเพียง จักว้า
พระองค์ก็อ่อนเอียง เอนอาสน์
อกระรัวมัวหน้า สั่นส้านเสียวแสยง

ลางแสดงแห่งเหตุแพ้ ไพรี
กริ่งกมลฤๅดี เดือดร้อน
รันทดทุกข์ทวี หวั่นเทวษ
ถวิลบ่วายขุ่นข้อน อกอั้นขวัญหาย

หลายครามาสู่สู้ ศึกหลวง
ไปบ่ไหวหวั่นทรวง เช่นนี้
ยิ่งนึกยิ่งหนักดวง แดพรั่น อยู่นา
แหนงประหลาดแล้วกี้ ก่อนไซร้ไป่เคย

อกเอ๋ยเอะหลากโอ้ รอยลาง
ทั้งพระเคราะห์ขัดขวาง โทษแท้
จักไปประยุทธ์กลาง อริราช
เกรงแต่ศึกจักเเพ้ เพลี่ยงพลั้งในสนาม

ความฉงนหม่นพักตร์เศร้า ศรีหมาง
ร้อนอุระราชพาง จักไหม้
พระแปรพระปฤษฎางค์ ดูถิ่น
ดูพระมนเทียรไท้ ธเรศเพี้ยงพังสมร

จำจรจำจากอ้า อาดูร
ดูประสาทแสงสูรย์ ส่องแก้ว
เรืองรัตน์จรัสจรูญ รัตน์รุ่ง เรืองนา
เรืองมณีนพแพร้ว เพริศพร้อยพรายฉาย

เสียดายคฤหาสน์ห้อง หอทอง
ยามวิโยคยุทธ์ปอง ปราบเสี้ยน
จักคืนบ่คืนครอง ฤๅแน่ ไฉนนา
หนักหฤทัยท่านเที้ยร เทวษตื้นตันทรวง

ระลวงรำลึกน้อง เนาวัง
ถวิลบ่ลืมความหลัง สั่งเจ้า
ปานฉะนี้สมรยัง จักโศก อยู่นา
ใครช่วยปลอบเปลื้องเศร้า สวาทให้สร่างศัลย์

จาบัลรันทดเพี้ยง พังดวง แดนา
บังบ่ให้ใครปวง รั่วรู้
พระโศกแต่ในทรวง ซ่อนเทวษ
ทำดั่งผ่องพักตร์ผู้ อื่นเอื้อมไป่ถึง

โคลง ๔
๕๖ เสด็จดลแดนราชเบื้อง บูรพา
พิศพนัสเนินผา ป่าไม้
รายเรียงรุกขผกา แกมลูก
แลตระการกลใกล้ หัตถ์เอื้อมเอาถึง

คำนึงนุชนาฏเนื้อ นวลสมร
แม้นแม่มาจักวอน พี่ชี้
จักบอกแก่บังอร ออกชื่อ เฌอนา
เรียมจักแนะนั่นนี้ โน่นโน้นเเนวพนม

ชวนชมคูหาศห้วย เหวธาร
ทั่วทุกหนแห่งละหาน หุบห้อง
ชมไพรพิศาลสถาน แถวเถี่อน
พลางพี่จักชวนน้อง ช่วยชี้ชมพลาง

ถวิลปางบำราศเจ้า จากเวียง
ยังเสนาะสำเนียง ละห้อย
ไพเราะมฤตเพียง ซึมซาบ ทรวงเอย
ไปบ่ลืมสารสร้อย แม่เศร้าสั่งเรียม

เกรียมใจจักโทษน้อง ฤๅควร
เพราะพี่ห้ามแหนนวล นุชไว้
มาเดียวอดูรครวญ คร่ำเนตร
แหนงว่าทุกข์ใครให้ โทษแท้เรียมทำ

ไป่โดยคำนุชไซร้ จึ่งกำ สรวลฤๅ
แม้ว่าโดยดั่งคำ แม่พร้อง
ปานฉะนี้จะเบิกบำ เทิงชื่น ชมนา
เพราะพี่มาด้วยน้อง จักชี้ชวนเกษม

เปรมใจใคร่กลับห้อง ไหรณ
รับสมรมายล ย่านไม้
เกรงราชกริ่งเกรงคน เขาค่อน ขอดนา
นึกบ่ลุเลยไท้ ธเรศร้อนรนทรวง

คิดปวงนาเรศรั้ง แรมวัง
ยามวิโยคเยาว์ยัง อยู่ห้อง
จักรุมอุระรัง รึงเทวษ
ถวิลบ่วายขุ่นข้อง คั่งแค้นใครโลม

คิดโฉมนงโพธผู้ เพ็ญศรี
เคยร่วมรมย์ฤๅดี ดับร้อน
ถนอมนุชแนบนาภี พูนเสน่ห์
นึกนิรารสข้อน อกไห้โหยถวิล

เคยยินเยาวเรศซั้น สารแสดง
ผสานดุริยดำแคง ขับร้อง
ยามร้างเสน่ห์แหนง เนาเถื่อน
สดับแต่เสียงสัตว์ก้อง พี่เพี้ยงขวัญหาย

เคยสายสมรแนบเนื้อ ถนอมองค์
ถวายสุคนธ์ธารสรง อยู่ซ้อง
ยามร้างคณะอนงค์ แหนงโศก
สระแต่สายชลห้อง แห่งห้วยเหวธาร

เคยผทมฐานแก้วก่อง ทองแกม
เนืองอนุชนอนแนม แนบหน้า
ยามร้างสมรแรม ราวเถื่อน
ผทมอยู่เอ้องค์อ้า อกร้าวหนาวทรวง

ปวงแสนเสาวลักษณ์ล้วน เคียมเคย
คิดเมื่อยามเรียมเสวย แวดล้อม
ปางร้างนิราเสบย บอมเทวษ
เสวยบ่ยลเยาว์ห้อม อยู่ให้เห็นโฉม

เคยตระโบมบัวมาศแก้ว กับกร
เกี้ยวตระกองบังอร อุ่นเนื้อ
ปางร้างนิราสมร มาเทวษ
ถวิลบ่วายรสเกื้อ กอดเกี้ยวก่ายเขนย

หน่ายเชยหนักอกช้ำ ก่ำทรวง
ถนัดดั่งภูผาหลวง ทุ่มแท้
หนักหาบที่พลปวง ปลงพัก ได้นา
หนักเสน่ห์นึกแก้ เกี่ยงให้เบาไฉน

ไย่ไย่คชไต่เต้า ตามทาง
พลางคะนึงนุชพลาง ท่านไห้
แลไหนบ่ลืมนาง หน่ายเสน่ห์
นึกบ่วายสวาทไท้ ธิราชร้าวรานสมร

โคลง ๔
๗๓ อ้าศรีเสาวภาคย์เพี้ยง เพ็ญแข
เรียมแต่ร้างรสแห ห่างเคล้า
ฤๅลืมสมรแล อื่นชื่น ไปเลย
ถวิลทุกข์ยามเย็นเช้า ชอกช้ำก่ำทรวง

แม้ดวงกมลาศได้ มาดล
โดยสถานแถวสถล ที่นี้
จักชวนแม่ชมบน บรรพต โพ้นแฮ
พลางแม่ชมเรียมชี้ แม่ชี้เรียมชม

ชมพนมพนาเวศห้วย เหวหิน
ทุกเซาะซอกศีขริน ร่องน้ำ
จักชวนแม่สรงสินธุ์ แสนสนุก
สนานอุทกท่าถ้ำ เถื่อนท้องแถวธาร

ทุกสถานธาเรศแม้น แมนผจง ไว้ฤๅ
หวังจักไว้ให้สรง เซาะน้ำ
ปางร้างอรอนงค์ แหนงโศก
สรงบ่สร่างใจช้ำ เช่นน้ำสระสมร

โคลง ๔
๗๙ มาเดียวเปลี่ยวอกอ้า อายสู
สถิตอยู่เอ้องค์ดู ละห้อย
พิศโพ้นพฤกษ์พบู บานเบิก ใจนา
พลางคะนึงนุชน้อย แน่งเนื้อนวลสงวน

พระครวญพระคร่ำไห้ โหยหา
พลางพระพิศพฤกษา กิ่งเกี้ยว
กลกรกนิษฐนา- รีรัตน์ เรียมฤๅ
ยามตระกองเอวเอี้ยว โอบอ้อมองค์เรียม

เฌอปรางเปรียบนาฏน้อง นวลปราง
รักดั่งรักนุชพาง พี่ม้วย
ช้องนางเฉกช้องนาง คลายคลี่ ลงฤๅ
โศกพี่โศกสมด้วย ดั่งไม้นามมี

อบเอยอบชื่นชี้ เฌอสม ญาฤๅ
อบว่าอรอบรม รื่นเร้า
อบเชยพี่เชยชม กลิ่นอบ เฌอนา
อบดั่งอบองค์เจ้า จักให้เรียมเชย

ขานางนึกคู่คู้ ขาสมร
พลางพี่โอบเอวอร แอบเคล้า
กระทุ่มดั่งทุ่มกร ตีอก เรียมฤๅ
เกดว่าเกศนุชเกล้า กลิ่นกลั้วเสาวคนธ์

เล็บมือนางนี้หนึ่ง นขา นางฤๅ
ต้องดั่งต้องบุษบา นิ่มน้อง
ชงโคคิดชงฆา นุชนาฏ เหมือนฤๅ
เรียมระเมียรเดื่อปล้อง ดั่งปล้องศอสมร

ซ่อนกลิ่นกลิ่นแก้วซ่อน นาสา เรียมฤๅ
ตาดว่าตาดพัสตรา หนุ่มเหน้า
สลาลิงเล่ห์ซองสลา นุชเทียบ ถวายฤๅ
สวาดดั่งเรียมสวาทเจ้า จากแล้วหลงครวญ

สลัดไดใดสลัดน้อง แหนงนอน ไพรฤๅ
เพราะเพื่อมาราญรอน เศิกไสร้
สละสละสมร เสมอชื่อ ไม้นา
นึกระกำนามไม้ แม่นแม้นทรวงเรียม

โม้โรกเหมีอนโรคเร้า รุมกาม
ไฟว่าไฟราคลาม ลวกร้อน
นางแย้มหนึ่งแย้มยาม เยาว์ยั่ว แย้มฤๅ
ตูมดั่งตูมตีข้อน อกอั้นกันแสง

สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ง ยามสาย
สายบ่หยุดเสน่ห์หาย ห่างเศร้า
กี่คืนกี่วันวาย วางเทวษ ราแม่
ถวิลทุกขวบค่ำเช้า หยุดได้ฉันใด

สุกรมกรมสุขไซร้ ไป่มี
กรมแต่ทุกข์เทวษทวี ห่อนเว้น
นมสวรรค์นึกบัวศรี เสาวภาคย์ พี่เอย
ถวิลบ่เคยขาดเคล้น คลาดน้องใครถนอม

โกสุมชุมช่อช้อย อรชร
เผยผกาเกสร ยั่วแย้ม
รวยรื่นรสคนธ์ขจร จังหวัด ไพรนา
กลิ่นตระการกลแก้ม เกศแก้วกูสงวน

โคลง ๔
๙๗ พิศวงสังเวชโอ้ อกตู
ยามวิโยคเยาว์ดู ดั่งใบ้
บพานพักตร์พธู เทียมชีพ แลนา
เรียมจักแนะนกไม้ บอกน้องไหนนาง

นางนวลนึกนิ่มน้อง นวลปราง
จากพรากพรากจากนาง หนึ่งนั้น
พิราบพิลาปคราง ครวญแข่ง ข้าฤๅ
บัวว่าบัวนุชปั้น อกน้องเรียมถนอม

ไก่แก้วคิดคู่แก้ว กลอยใจ เรียมฤๅ
แสกยิ่งแสกหฤทัย พี่เศร้า
นกออกนึกออกไพร พลัดแม่ เหมือนฤๅ
ชมแขกเต้าคู่เต้า แขกน้องนานคืน

ชมพูพิศพ่างผ้า ชมพู แม่ฤๅ
นกขมิ้นเหลืองดู ดั่งเจ้า
สร้อยทองเทียบสร้อยพธู อ่าอาตม์
แอ่นว่าแอ่นองค์เคล้า พี่เคล้าคลึงสมร

รังนานนึกหนึ่งร้าง รังนาน
เท้งทูดทูตเท้งสาร สื่อน้อง
แขวกขวานคู่ขวานราญ รอนอก เรียมฤๅ
กวักดั่งกวักหัตถ์ร้อง เรียกเจ้าหาหาย

คับแคเคียงคู่ขุ้ม เขาขัน
เอี้ยงและออกอัญชัน แซ่ซ้อง
กระหรอดกระเรียนจรัล เรียงร่าย อยู่นา
กระจิบกระจาบจ้อง จับไม้เมิลเมียง

กระเต็นกระตั้วตื่น แตกคน
ยูงย่องยอดยูงยล โยกย้าย
นกเปล้านกปลีปน ปลอมแปลก กันนา
คล่ำคล่ำคลิ้งโคลงคล้าย คู่เคล้าคลอเคลีย

เนืองนกจับมิ่งไม้ เรียมยล
คุมคู่อยู่ทุกตน ต่างร้อง
ตูเดียวอดูรทน ทุกข์ทุ่ม ทรวงนา
ฤๅบ่มีเพื่อนพร้อง พี่เพี้ยงอดสู

สัตวาวานเห็จห้อง หาวโพยม
ยังอนุชเฉิดโฉม ฟ่องฟ้า
เชิญสมรแม่มาโลม ลาญเทวษ เรียมเอย
จงพี่พลันพบหน้า แม่หน้านวลเฉลิม

เบญจวรรณวานเร่งร้อน เร็วบิน ไปเฮย
แจ้งที่แสนสุดถวิล วากว้า
ยามกินบ่เป็นกิน กินโศก
นอนดั่งนอนป่าช้า ชอกช้ำทรวงสลาย

สาลิกาอย่าพลอดเพ้อ ลำพัง เลยนา
วานประเวศสู่วัง สักน้อย
จำทูลทุกข์แถลงยัง เยาวเรศ แม่ฤๅ
จงแม่รู้เรียมสร้อย สุดอ้างอาดูร

แขกเต้าเต้าแขกน้อง นงพะงา หนึ่งรา
บอกว่าเรียมโหยหา ละห้อย
เชิญนุชเร่งเร็วมา ระงับโศก พี่เอย
ขอพี่พบพักตร์น้อย หนึ่งให้สร่างศัลย์

ไก่ฟ้าวานว่ายฟ้า หาวหน
หาสมรมายล เถื่อนท้อง
เชิญชมพนารญ เรียงรุ่น รุกข์แฮ
ชมพิหคเหินร้อง ร่ายไม้ไขเสียง

ห่อนเห็นสุโนกเอื้อ เอาภาร
เรียมเร่งลรรลุงลาน สวาทไหม้
รำลึกวิมลมาลย์ บัวมาศ กูเอย
มือลูบทรวงไล้ไล้ เทวษล้ำเหลือทน

พระโหยพระไห้ร่ำ รำจวน
พลางพระคำนึงนวล หนุ่มเหน้า
บ่เหือดบ่หายครวญ ครางคร่ำ อยู่แฮ
พระแต่โศกแต่เศร้า แต่สร้อยแสนทวี

โคลง ๔
๑๑๖ พระโทรมนัสย์เศร้า แสนศัลย์
พลางพระขับพลขันธ์ เคลื่อนคล้อย
พระพิศอเนกนันต์ เนืองสัตว์ นั้นนา
ไปบ่เหือดละห้อย ห่างไห้หาศรี

โยธีลีลาศแคล้ว คลาทาง
ทุกทั่วสัตว์ตื่นตาง แตกเต้า
กาสรสุกรกวาง ทรายซุ่ม ซุ้มนา
ละมั่งระมาดผาดผังเข้า ป่าลี้หนีซอน

กุญชรชักพวกผ้าย แฝงพง
ถึกกระทิงวิ่งวง แหวกเร้น
ยองทองย่องยรรยง ฝีย่าง ย่องนา
กระต่ายกระแตเต้น ตื่นต้อนกันหนี

ภูมีเมิลแมกไม้ ใจหวน โหยแฮ
เห็นแต่ลิงค่างชวน ท่านแย้ม
ลูกกกอกแอบอวล เต้นไต่ ไม้นา
บ้างเก็บผลไพล่แก้ม กัดปล้อนปลิดพลาง

แลพลางทางเทวษไห้ หาศรี
ยามพระสุริยลี ลดฟ้า
พระสดับแต่เสียงผี เผือนพูด กันแฮ
ปั่นหฤทัยท่านว้า หวาดเพี้ยงจักรผัน

สายัณห์หวั่นสวาทไท้ ธเรศตรี ศวรแฮ
สดับแต่เสียงชะนี ร่ายร้อง
เหวยเหวยเรียกสวามี มรณาศ
นึกดั่งเสียงนุชพร้อง พร่ำไห้หาเรียม

พระเกรียมกมเลศด้วย ดวงสมร
ฤๅใคร่วายอาวรณ์ ว่างเศร้า
พระทุกข์พระทอดถอน ใจเทวษ ถวิลนา
ร้อนอุระราชเร้า ที่ร้างแรมขวัญ

โคลง ๔
๑๒๗ พลมอญเมิลมืดท้อง รัถยา
อเนกนิกรอาชา ชาติช้าง
ทวนทองเถือกทอตา เปลือยปลาบ
เทียวธวัชแลสล้าง เฟื่องฟ้าปลิวปลาย

โคลง ๔
๑๒๙ ชาวสยามคร้ามเศิกสิ้น ทั้งผอง
นายและไพร่ไป่ปอง รบร้า
อพยพหลบหลีกมอง เอาเหตุ
ซุกซ่อนห่อนให้ข้า ศึกได้ไปเปน
โคลง ๔
๑๓๒ ดลยังเวียงด่านด้าว โดยมี
เมืองชื่อกาญจนบุรี ว่างว้าง
ผู้ใดบ่ออกตี ตอบต่อ ทัพนา
ยลแต่เหย้าเรือนร้าง อยู่ไร้ใครแรม

สอดแนมจักจับถ้อย ไถ่ความ
ฤๅบ่ได้ชาวสยาม สักผู้
จักสืบจักเสาะถาม เหตุห่อน รู้แฮ
รู้ว่าชาวเมืองรู้ เล่ห์แล้วหลีกหนี

ธก็กรีธาทัพเข้า เนาเมือง
ประทับอยู่แรมคืนเคือง สวาทไหม้
คำนึงนุชไป่เปลือง จิตท่าน ถวิลนา
เจ็บอรุะราชไข้ ขุ่นแค้นคับทรวง

ระลวงรำลึกอ้า บังอร
ยลแต่แสงศศิธร ถ่องฟ้า
แสงจันทร์บ่ส่องสมร หมดเทวษ
ถวิลบ่ลืมนวลหน้า แม่แม้นนวลจันทร์

คิดวันเรียมสั่งเจ้า จำจร มานา
เนืองพธูถวายกร นอบน้อม
นึกเชษฐ์เฉกจันทร ถ่องเมฆ แม้นฤๅ
พิศประกายรายล้อม เล่ห์เพี้ยงสาวสนม

เรียมกรมเกรียมเทวษไห้ โหยถวิล อรเอย
ฤๅใคร่จางใจจินต์ จืดเจ้า
ปางกินบ่เป็นกิน กินโศก
นอนบ่เป็นนอนเศร้า เสน่ห์ส้านเสียวสมร

โคลง ๔
๑๔๐ พระฝืนทุกข์เทวษกล้ำ แกล่ครวญ
ขับคชบทจรจวน จักเพล้
บรรลุพนมทวน เถื่อนที่ นั้นนา
เหตุอนาถหนักเอ้ อาจให้ชนเห็น

เกิดเป็นหมอกมืดห้อง เวหา หนเฮย
ลมชื่อเวรัมภา พัดคลุ้ม
หวนหอบหักฉัตรา คชขาด ลงแฮ
แลธุลีกลัดกลุ้ม เกลื่อนเพี้ยงจักรผัน

พระพลันเห็นเหตุไซร้ เสียวดวง แดเอย
ถนัดดั่งภูผาหลวง ตกต้อง
กระหม่ากระเหม่นทรวง สั่นซีด พักตร์นา
หนักหฤทัยท่านร้อง เรียกให้โหรทาย

ทั้งหลายล้วนจบแจ้ง เจนไสย ศาสตร์แฮ
เห็นตระหนักแน่ใน เหตุห้าว
จักทูลบ่ทูลไท เกรงโทษ ท่านนา
เสนอแต่ดีกลบร้าว เกลื่อนร้ายกลายดี

เหตุนี้ผิวเช้าชั่ว ฉุกเข็ญ
เกิดเมื่อยามเย็นดี ดอกไท้
อย่าขุ่นอย่าลำเค็ญ ใจเจ็บ พระเอย
พระจักลุลาภได้ เผด็จเสี้ยนศึกสยาม

เวียงรามฤๅอาจต้าน ต่อมือ ท่านแฮ
พระจักชาญชัยลือ ล่มฟ้า
ทุกท้าวบ่ท่าวถือ ตนต่อ พระเอย
โอนมกุฎก้มหน้า นอบน้อมถวายถวัลย์

เหี้ยมนั้นจึ่งหากให้ ฉัตรหัก เห็นแฮ
เพราะเพื่ออุปราชยศักดิ์ เสื่อมไสร้
พระภูบดีจัก ผดุงยศ พระนา
เวนพิภพพระให้ หน่อท้าวเสวยศวรรย์

ครั้นฟังบพิตรเพี้ยง ฟังหู หนึ่งนา
หูหนึ่งแหนงคำสู ซึ่งพร้อง
ไป่ไว้หฤทัยภู ธรพรั่น อยู่นา
นึกเร่งกริ่งเกรงต้อง แต่แพ้ดัสกร

พระร้อนอุระเต้น ตื่นภัย
หวาดกมลไหวไหว วาบว้ำ
กันแสงเสนาะใน ทรวงซ่อน โศกนา
พลางพระกลืนเทวษกล้ำ กลัดกลุ้มรุมสมร

ภูธรพลางให้เร่ง พลจร มานา
แหนงกระลึงลางหลอน เล่ห์ร้าย
รันทดระทวยถอน ใจใหญ่ อยู่แฮ
พลางพระขับคชย้าย ย่างเยื้องเหย่าเดิน

สระเทินสระทกแท้ ไทถวิล อยู่เฮย
ฤๅใคร่คลายใจจินต์ จืดสร้อย
คำนึงนฤบดินทร์ บิตุเรศ พระแฮ
พระเร่งลานละห้อย เทวษไห้โหยหา

อ้าจอมจักรพรรดิผู้ เพ็ญยศ
แม้พระเสียเอารส แก่เสี้ยน
จักเจ็บอุระระทด ทุกข์ใหญ่ หลวงนา
ถนัดดั่งพาหาเหี้ยน หั่นกลิ้งไกลองค์

ณรงค์นเรศวร์ด้าว ดัสกร
ใครจักอาจออกรอน รบสู้
เสียดายแผ่นดินมอญ พลันมอด ม้วยแฮ
เหตุบ่มีมือผู้ อื่นต้านทานเข็ญ

เอ็นดูภูธเรศเจ้า จอมถวัลย์
เปลี่ยวอุระราชรัน ทดแท้
พระชนม์ชราครัน ครองภพ พระเอย
เกรงบพิตรจักแพ้ เพลี่ยงพล้ำศึกสยาม

สงครามครานี้หนัก ใจเจ็บ ใจนา
เรียมเร่งแหนงหนาวเหน็บ อกโอ้
ลูกตายฤใครเก็บ ผีฝาก พระเอย
ผีจักเท้งที่โพล้ ที่เพล้ใครเผา

พระเนานัคเรศอ้า เอองค์
ฤๅบ่มีใครคง คู่ร้อน
จักริจักเริ่มรงค์ ฤๅลุ แล้วแฮ
พระจักขุ่นจักข้อน จักแค้นคับทรวง

พระคุณตวงเพียบพื้น ภูวดล
เต็มตรลอดแหล่งบน บ่อนใต้
พระเกิดพระก่อชนม์ ชุบชีพ มานา
เกรงบ่ทันลูกได้ กลับเต้าตอบสนอง

โคลง ๔
๑๕๙ ป่างนั้นนฤเบศเบื้อง บูรพา ภพแฮ
เฉลิมพิภพอโยธยา ยิ่งผู้
พระเดชดั่งรามรา ฆพเข่น เข็ญเฮย
ออกอเรนทร์รั่วรู้ เร่งร้าวราญสมร

ภูธรสถิตท้อง โรงธาร ท่านฤๅ
เถลิงมุขพิมาน มาศแต้ม
มนตรีชุลีกราน กราบแน่น เนืองนา
บัดบดีศวรแย้ม โอษฐ์เอื้อนปราศรัย

ไต่ถามถึงทุกข์ถ้อย ทวยชน
ต่างสนองเสนอกล แก่ท้าว
พระดัดคดีดล โดยเยี่ยง ยุกดิ์นา
เย็นอุระฤๅร้าว ราษฎร์ร้อนห่อนมี

นฤบดีดำรัสด้วย การยุทธ์
ซึ่งจักยอกัมพุช แผ่นโพ้น
พลบกยกเอาอุต ดมโชค ชัยนา
นับดฤษถีนี้โน้น แน่นั้นวันเมือ

พลเรือพลรบท้อง ทางชลา
เกณฑ์แต่พลพารา ปักษ์ใต้
ไปตีพุทไธธา นีมาศ เมืองเฮย
ตีป่าสักเสร็จให้ เร่งล้อมขอมหลวง

พระห่วงแต่ศึกเสี้ยน อัสดง
เกรงกระลับก่อรงค์ รั่วหล้า
คือใครจักคุมคง ควรคู่ เข็ญแฮ
อาจประกันกรุงถ้า ทัพข้อยคืนถึง

พระพึงพิเคราะห์ผู้ ภักดี ท่านนา
คือพระยาจักรี กาจแกล้ว
พระตรัสแด่มนตรี มอบมิ่ง เมืองเฮย
กูจักไกลกรุงแก้ว เกลือกช้าคลาคืน

เยียวพื้นภพแผ่นด้าว ตกไถง
ริพิบัติพูนภัย เพิ่มพ้อง
สูกันนครใจ ครอเคร่า กูเฮย
กูจักพลันคืนป้อง ปกหล้าแหล่งสยาม

สงครามพึ่งแผกเเพ้ เสียที
เเตกเมื่อต้นปีไป ห่อนช้า
บร้างกระลับมี มาขวบ นี้เลย
มีก็มีปีหน้า แน่แท้กูทาย

ทั้งหลายสดับถ้อยท่าน บรรหาร หนเฮย
ยังบ่เยื้อนสนองสาร ใส่เกล้า
บัดทูตนครกาญ จนถับ ถึงแฮ
พระยาอมาตย์นำเฝ้า บอกเบื้องเคืองเข็ญ
โคลง ๔
๑๗๓ นฤบาลสารเสร็จอ้าง ไป่ทัน หึงแฮ
ถับทูตทุกเขตขัณฑ์ ด่านด้าว
สิงห์สรรค์สุพรรรณบรร ลุถิ่น ท่านนา
เขาเร่งนำเฝ้าท้าว ถั่งถ้อยแถลงทูล

บดีศูรสั่งให้อ่าน สารา
พระราชรับบัญชา ท่านไซร้
แถลงลักษณะทุกธา นีบอก มานา
เสนอยุบลข่าวใกล้ ศึกตั้งในแดน

บัดมอญแล่นม้าลาด เลยแขวง
วิเศษชัยชาญแสดง ข่าวซ้ำ
เขานำอักษรแถลง ถวายดับ นั้นนา
พระเร่งชื่นฤๅช้ำ ที่ข้อเข็ญความ

จอมสยามขามศึกไซร้ ไป่มี
บานกมลเปรมปรีดิ์ ปราบเสี้ยน
สองสุริยกษัตรีย์ ตรัสด่อ กันแฮ
หาเลศมลายศึกเหี้ยน หั่นห้าวหายคม

สมเด็จผายโอษฐ์อื้น ปรึกษา
แด่ภิมุขมาตยา ทั่วผู้
จักโรมอริรา มัญเมื่อ นี้แฮ
รับที่ถิ่นฤๅสู้ นอกไซร้ไหนควร

ทั้งมวลหมู่มาตย์ซ้อง สารพลัน
ทูลพระจอมจรรโลง เลื่องหล้า
แถลงลักษณะปางบรรพ มาเทียบ ถวายแฮ
แนะที่ควรเสด็จค้า เศิกไซร้ไกลกรุง

โคลง ๔
๑๘๐ โทไท้ทรงสดับถ้อย ทูลถวาย
ถูกหฤทัยท่านผาย โอษฐ์พร้อง
สูตริก็ตรงหมาย เหมือนตริ ตูนา
ตริบ่ต่างกันต้อง ต่อน้ำใจตู

ภูธรสั่งให้เทียบ โยธี ทัพแฮ
ห้าหมื่นหมายบัญชี เรียกได้
เกณฑ์เมืองจัตวาตรี ไตรตรวจ เอานา
ยี่สิบสามเมืองใต้ เตรียบตั้งต่อฉาน

บรรหารให้จัดผู้ อาจอง
เอาพระศรีไสนรงค์ ฤทธิ์ห้าว
เป็นจอมพยุหยง ไปยั่ว ยุทธ์แฮ
นำนิกรทัพท้าว ออกร้ารอนเข็ญ

พระเห็นจักเปลี่ยวข้าง ขุนพล
เยียวบ่มีเพี่อนผจญ จึ่งใช้
พระราชฤทธานนต์ หนึ่งช่วย กันนา
เป็นปลัดทัพให้ ศึกสู้ทั้งสอง

กองหน้านฤนาถตั้ง เสร็จสาร สั่งแฮ
เร็วเร่งห้ำหั่นหาญ หักกล้า
บ่แตกบ่ต้านทาน มันรอด ไซร้ฤๅ
กูจักออกโรมร้า ศึกร้ายภายหลัง

ทั้งสองรับถ้อยท่าน ทูลลา แลเฮย
ยกพยุหแสนยา ย่างย้าย
โดยแดนทุราธวา วายถิ่น
ถีงที่หนองสร่ายท้าย ทุ่งกว้างทางหลวง

ปวงทัพปลูกค่ายสร้าง กลางสมร
ภูมิพยุหไกรสร ศึกตั้ง
เสนาพลากร ต่างรื่น เริงแฮ
คอยจักยอยุทธ์ยั้ง อยู่ถ้าทางเขญ

โคลง ๔
๑๘๘ มหิศวรสองราชเจ้า จักรพาล
เถลิงสมุทรพิมาน มาศย้อม
เฉกไพชยนต์สถาน ทิพยอาสน์ อินทร์เอย
แก้วก่องทองเถือกพร้อม เพริศพร้อยพรายแสง

เสด็จแสดงยศยิ่งหล้า ลือไตร ภพแฮ
องค์อดิศวรไท พี่ท้าว
ทรงศรีสมรรถชัย ชาญชื่อ เรือนา
เถกิงพระเกียรติอะคร้าว โลกล้วนถวายกร

ภูธรวรนุชน้อง นฤบาล
เถลิงชโลทกยาน ย่องน้ำ
ไกรสรมุขพิมาน มีชื่อ เรือนา
เรือมณีนพล้ำ เลิศแล้วหลากศรี

นาวีวรวิหคตั้ง ต่อฉาน ชื่อแฮ
ชัยสุพรรณหงส์พิมาน มาศแพร้ว
ทรงพระวิชัยชาญ ชัยชื่อ พระนา
เพราะพระชาญชเยศแผ้ว แผกพ้นภัยเข็ญ

เป็นมหาธวัชปักป้อง ปวงภัย โพ้นนา
นำนเรนทรไคล เคลื่อนคล้าย
กบี่ธุชโบกโบยใบ บังทัพ ท่านแฮ
ห้ามอมิตรหมู่ร้าย อย่าร้าโรมถึง

พึงพิศโพโรจน์ด้วย อภิรุม
บังแทรกสุริยสายชุม ฉัตรแพร้ว
กลิ้งกลดบดบังจุม พลผ่าน ภพนา
จามเรศรำเพยแผ้ว ผ่องพื้นแผ่นโพยม

ดาษโคมเวหาสห้อง หาวไสว
ประดับรัตนนาวาชัย เฉิดฟ้า
ทั้งสามศุภพิไล แลเลิศ แล้วแฮ
เพ็ญพระยศเจ้าหล้า โลกเพี้ยงพิศวง

ยรรยงพยุหบาตรเบื้อง เรือขุน
ทั่วทุกนายทุกมุล เตรียบตั้ง
มวลมาตย์ราชนิกุล เคียงคู่ กันแฮ
เถือกถกลกูบกั้ง พร่างแพร้วดาวเดือน

เกลื่อนกลาดดาษดั้งเรียบ เรือเขน
เรือพระครุฑภุชเคนทร์ เข่นแก้ว
เรือเศียรสัตว์เพียบเพญ ธารถิ่น
คุมคู่คอยเสด็จแคล้ว เคลื่อนคล้ายคลายขบวน

ครั้นควรพิชัยฤกษ์พร้อม เพรียงสมัย
โหรคระหึมฆ้องชัย กึกก้อง
พฤฒิพราหมณ์พรอกมนตร์ไสย สังข์เป่า ถวายนา
แตรตรลบเสียงซ้อง แซ่ซั้นบรรสาน

สำนานสนั่นอี้อ เอิกอรร ณพแฮ
โพนพาทย์เภรีรัน ครั่นครื้น
เสียงฆ้องแข่งขานกัน ตามหมวด หมู่นา
สระทกสระเทือนภูวพื้น แผ่นเพี้ยงหวั่นไหว

ไพลึกแหล่งหล้าลั่น ลือถึง สรวงฤๅ
เสียงอัคนีศรตึง ตื่นฟ้า
พลหาญฮึกโห่อึง เอิกโลก แล้วแฮ
ตระหนกทุกทวยธเรศหน้า เผือดแผ้วพังขวัญ

โคลง ๔
๒๐๑ เทวัญแสดงเหตุให้ สังหร เห็นแฮ
เห็นกระแสสาคร หลั่งล้น
ไหลลบวนาดอน แดนตก ทิศนา
พระแต่เพ่งฤๅพ้น ที่น้ำนองสาย

พระกรายกรย่างเยื้อง จรลี
ลุยมหาวารี เรี่ยวกว้าง
พอพานพะกุมภีล์ หนึ่งใหญ่ ไสร้นา
โถมปะทะเจ้าช้าง จักเคี้ยวขบองค์

พระทรงแสงดาบแก้ว กับกร
โจมประจัญฟันฟอน เฟื่องน้ำ
ต่างฤทธิ์ต่างรบรอน ราญชีพ กันแฮ
สระท้านทุกถิ่นท่าถ้ำ ท่งท้องชลธี

นฤบดีโถมถีบสู้ ศึกธาร
ฟอนฟาดสุงสุมาร มอดม้วย
สายสินธุ์ซึ่งนองพนานต์ หายเหือด แห้งแฮ
พระเร่งปรีดาด้วย เผด็จเสี้ยนเศิกกษัย

ทันใดดิลกเจ้า จอมถวัลย์
สร่างผทมถวิลฝัน ห่อนรู้
พระหาพระโหรพลัน พลางบอก ฝันนา
เร็วเร่งทายโดยกระทู้ ที่ถ้อยตูแถลง

พระโหรเห็นแจ้งจบ ในมูล ฝันแฮ
ถวายพยากรณ์ทูล แด่ไท้
สุบินบดินทร์สูร ฝันใฝ่ นั้นฤๅ
หากเทพสังหรให้ ธิราชรู้เป็นกล

นุสนธิ์ซึ่งน่านน้ำ นองพนา สณฑ์เฮย
หนปัจฉิมทิศา ท่วมไซร้
คือทัพอริรา มัญหมู่ นี้นา
สมดั่งลักษณ์ฝันไท้ ธเรศนั้นอย่าแหนง

เหตุแสดงแห่งราชพ้อง ภัยชลา
ได้แก่อุปราชา เชษฐ์ผู้
สงครามซึ่งเสด็จครา นี้ใหญ่ หลวงแฮ
แท้จักถึงยุทธ์สู้ ศึกชัางสองชน

ซึ่งผจญอริราชด้วย เดชะ
เพื่อพระเดโชชนะ ศึกน้ำ
คือองค์อมิตรพระ จักมอด เมือเฮย
เพราะพระหัตถ์หากห้ำ หั่นด้วยขอคม

เบื้องบรมขัตดิย์ท่องท้อง แถวธาร
พระจักไล่ลุยลาญ เศิกไสร้
ริปูบ่รอราญ ฤทธิ์ราช เลยพ่อ
พระจักชาญชเยศได้ ดั่งท้าวใฝ่ฝัน

โคลง ๔
๒๑๖ พระมีปีติตื้น เต็มมาน
ประณตนัขสโมธาน เทิดเกล้า
พระทรงอธิษฐาน ขอเดช พระเอย
คุ้มแต่ข้าพระเจ้า จักสู้ศึกเข็ญ

เป็นศรีสวัสดิ์แด่ข้อย ขอชัย
ขอชนะไพรี ทั่วทั้ง
ขอเป็นธวัชไป ปักทัพ เฉลิมนา
ขอพระเป็นฉัตรกั้ง เกลื่อนร้อนผ่อนเกษม

พระเปรมปราโมทย์น้อม วันทนา
พลางพระทรงไอยรา ฤทธิ์แกล้ว
พระคเชนทร์ชื่อไชยยา นุภาพ พ้นแฮ
อาจเข่นคชศึกแผ้ว แผกแพ้ทุกพาย

พลายปราบไตรจักรอ้าง เอิกฤทธิ์
อาจปราบคชทุกทิศ ทั่วไซร้
เอกาทศรถอิศ วรเสด็จ ทรงนา
นำคเชนทเรศไท้ ธิราชเจ้าจอมสยาม

งามเลิศคชลักษณ์ล้ำ แลลาน หลงแฮ
ครบเครื่องพระคชาธาร แต่งตั้ง
บรรยงก์พุดตานสถาน ทิพยอาสน์ เสมอฤๅ
เศวตฉัตรสวัสดิ์เกือบกั้ง ผ่องแผ้วอัมพร

คเชนทรทั้งคู่อ้าง ไอรา วัณฤๅ
มันตกติดกายา หยดท้อง
หูกวักแกว่งงวงงา เสยส่าย เศียรแฮ
หางก่งส่งเสียงก้อง เกริกหล้าแหล่งไหว

สองไทธิราชซั้น ทรงสาร ศึกเฮย
ดุดั่งองค์มัฆพาน ผ่านฟ้า
เถลิงสมิทธิคชาธาร ทิพยพ่าหน์ นั้นฤๅ
สู้อสูรศึกกล้า เสื่อมแกล้วกลัวหนี

โคลง ๔
๒๒๕ น่ายลพยุหทัพไท้ อยู่หัว สองแฮ
ชุมค่ายรายกลบัว กลีบซ้อน
แสนเศิกเพ่งพึงกลัว แกลนเดช ท่านนา
เถกิงพระเกียรติดั่งต้อน ศึกให้แตกหนี

โยธีเทียมด้วยพวก พลสรวง
ดูประดุจเต็มดวง ท่งกว้าง
กองหน้าและกองหลวง แลหลาก หลายแฮ
เสียงสนั่นม้าช้าง เฉกฟ้าดินไหว

พลไกรล้วนกลั่นแกล้ว กลางสมร
อาจจักหั่นหัวมอญ ขาดเกล้า
แสนยาพลากร ต่างหื่น หาญเฮย
คอยจักโรมจักเร้า จักร้าราญเขญ

โคลง ๔
๒๒๙ เสนีรับถ้อยท่าน ทุกตน
ต่างเร่งตรวจเตรียมพล ทุกผู้
พลหาญหื่นหนรณ เริงร่าน อยู่แฮ
คอยจักขับเคี่ยวสู้ เข่นเสี้ยนศึกสยาม

ครั้นยามสิบเอ็ดแล้ว เวลา ลุเอย
องค์อัครอุปราชา หน่อไทั
โสรจสรงรสธารา รวยรื่น ฉมนา
เฉลิมวิเลปน์ลูบไล้ เฟื่องฟุ้งเสาวคนธ์

เสร็จพระทรงเครื่องต้น แต่งกาย ท่านนา
สวมสอดสนับเพลาพราย อะเคื้อ
ภูษิตพิจิตรลาย แลเลิศ แล้วแฮ
ทรงสุภาภรณ์เสื้อ เกราะแก้วก่องศรี

ภูมีเฉวียงมาศสร้อย สังวาล เวียนนา
ประดับมรกตกาญจน์ กอบแก้ว
พาหุรัดรัตนประพาล โอภาส พิศแฮ
ตาบเพชรเก็จมาศแพร้ว พร่างพร้อยพรายแสง

ชายแครงแซงช่อช้อย ไฉไล
แลพิลาสชายไหว เพริศพริ้ง
รัตพัสตร์พิพัทธ์ไพ ฑูรย์ถ่อง แสงฤๅ
จรูญจรัสรัตนสะอิ้ง เจ็ดแก้วก่องศรี

นาคีภุชแผ่เกล้า เกลือกเศียร
คลี่อาตมออกเวียน หัตถ์ไท้
นพรัตน์เรียบรายเฉวียน ฉวัดวิ่ง แสงนา
เถือกเถกิงกลไต้ ตากรุ้งเรืองโพยม

แสงโสมแสงแก้วส่อง สุริยฉาย
อร่ามรัตนกุณฑลพราย พร่างฟ้า
อุณหิสวิจิตรราย ปัทมราช แลฤๅ
เจ็ดอุรุคเรียบหน้า ผกเกล้าเกลื่อนหงอน

อาภรณ์พิพิธพร้อม เพราองค์ เอี่ยมเอย
มาศมุททิกท่านทรง สอดนิ้ว
เรียบรัตน์คู่ควรคง ขัดค่า เมืองฤๅ
เรืองมณีนพริ้ว ร่วงรุ้งรังสี

นฤบดีทรงเครื่องถ้วน ถมอา คมแฮ
ล้วนเลขยันต์คาถา ทั่วแท้
สบสรรพพิทยา คุณเวท
หวังจะเกียดกันแก้ เกี่ยงพ้นภัยเขญ

ภเบนทร์บ่ายบาทขึ้น เกยหอ
ขี่คชชื่อพัทธกอ กาจกล้า
บ่เข็ดบ่ขามขอ เขาเงือด เงื้อแฮ
มันตกติดหลังหน้า เสือกเสื้องส่ายเสย

เคยศึกสู้ศึกไซร้ ไป่หนี ศึกแฮ
หาญสง่าไพรี แง่ง้ำ
เฉกช้างวัสวดี คิริเมขล์ แลเฮย
หกศอกคืบสูงซ้ำ เศษนิ้วเบญูจางค์

สรรพางค์พิลาสล้ำ อลง กรณ์เอย
ครบเครื่องคชาธารทรง เพริศแพร้ว
พรายแพนมยูรยง ยลยาบ อยู่นา
เศวตฉัตรพัดโบกแผ้ว ผ่องพื้นคัคนานต์

โอฬารแลเลิศด้วย อภิรุม
บังแทรกสุริยสายชุม ฉัตรชั้น
เสียงฆ้องแข่งขานรุม ระดมแห่ ฮึกแฮ
โพนพาทย์เภรีซั้น แซ่ซ้องกาหล

ขุนพลประจำคชแกล้ว เถลิงกลาง
สมเญศสมิงนันทมาง กาจกล้า
กรกุมมยูรหาง แพนเทิด ทายเฮย
พร่างพร่างพรายพรายฟ้า อยู่เพี้ยงเหินหาว

ด้าวท้ายกเรนทเรศผู้ พนักงาน
เมืองมลวนเป็นควาญ ขี่คว้าง
กรายกรกระลึงธาร ขอเข่น
คอยขับคชง่าง้าง เงือดเงื้อหงายคม

สมเด็จหน่อนาถด้าว อัสดง
อังกุสภุช ธำรง รูปง้าว
ครวัดครวีทรง แสดงเดช ท่านนา
เกริ่นพระเกียรติอะคร้าว ครั่นฟ้า ดินไหว

ไพบูลย์จัตุบทเบื้อง จำนำ คชเฮย
นันทสูราชสังครำ บาทหน้า
บาทหลังฝ่ายเฉวียงสดำ ขุนคู่ หนึ่งแฮ
นามชีพพรายชีพพร้า พรั่งพร้อมแห่แหน

แสนยาพลามาตย์ทั้ง ทวยสถล
สารแสะส่ำผองพล ไต่เท้า
สามสิบหมื่นหมายตน สามสิบ ร้อยนา
เนืองนิกรควบเข้า แต่งตั้งในสนาม

โคลง๔
๒๔๘ เสด็จแสดงพิริยพ่าห์เพี้ยง ไพจิต- ราเฮย
ปองปัจจามิตรแมน มุ่งฟ้า
อมราธิปสึงสถิต เมรุมิ่ง เมืองฤๅ
เสมออยุธเยศหล้า แหล่งไท้เถลิงถวัลย์

ผี้ว์บ่นั้นคือเศิกสู้ สงคราม โพ้นฤๅ
ปางราพณ์โรมรอนราม เรื่องอ้าง
ทวยทัพเทียบในสนาม เสนอเดช นั้นนา
สนั่นแต่เสียงม้าช้าง เฉกฟ้าดินสลาย

พรายแสงศัสเตรศจ้า จับโพยม
ทิวธวัชปัดปานโคม ไขว่คว้าง
ทวนมาศดาษดวดโดม ดูเถือก แถวแฮ
หอกแห่แลสลับสล้าง โล่ดั้งดาบเขน

เพญพวกพยุหยุทธ์แย้ง แผลงผลง
มณฑกนกสับจรง ลากล้อ
ทวยธนูกุทัณฑ์ทรง กำซาบ ศรแฮ
หาญศึกฮึกห่อนท้อ ถดท้ายภายหลัง

คับคั่งสระพรั่งพรึบพร้อม พลพฤนท์
ดูชระเดียดดื่นดิน ท่งท้อง
เฉกชโลทกธาริน แถวถั่ง มาฤๅ
ปางเมื่อพรรษาซ้อง สุดไซร้ไป่มี

ธุลีฟุ้งเฟื่องห้อง เวหา หนแฮ
ชระอับสุริยอาภา เผือดแผ้ว
มลักแลเล่ห์สนธยา ยามย่ำ ลงฤๅ
คล่ำคล่ำคลาพลแคล้ว คลาดคล้ายคลายขบวน

โคลง ๔
๒๕๗ หลายหมู่มากมิ่งม้า มาตงค์
สระพรึบพหลดุรงค์ ร่านร้าย
ศัสตราวุธทวนธง เถือกถ่อง แถวนา
อเนกนิกรผาดผ้าย เพียบหล้าแหล่งสถาน

โคลง ๔
๒๕๙ ปวงพหลรณเรศห้าว หื่นหาญ ศึกแฮ
ดูดั่งพลมัฆพาน ผ่านฟ้า
ปางผายพยุหแผลงผลาญ อสุรเศิก เสมอฤๅ
โรมอเรนทรใต้หล้า กลอกเกล้าแกลนหนี

ฤๅตรีภพนาถเจ้า จักรา วุธเฮย
โหมสิบเศียรลงกา ก่นมล้าง
พลพระพ่างพลพา นรพร่ำ เพรงพ่อ
เผด็จอมิตรอาจอ้าง ออกเอื้อมเอาเสมอ

หลั่งเลอลีลาศเต้า เต็มพฤนท์
สระพรั่งพิริยหัสดิน ดื่นม้า
พลตีนตากธรณิน เนื่องเนิ่น แนวแฮ
เทียวธวัชปัดป่วนฟ้า ฟ่องเฟื้อยปลายปลิว

ทิวทวนทองถ่องท้อง อัมพร
แสนส่ำศัสดรดู อะเคื้อ
ดาบดั้งดาบสองกร เถกิงดาบ เขนแฮ
ดาบโล่โตมรเงื้อ ง่าง้าวขาวคม

ระดมรดาษเที้ยร เถมินเชิง
ชูสินาดดำเกิง กาจกล้า
น้าวนกยกชุดเพลิง ไกวกวัด อยู่แฮ
หามแล่นแว่นไวถ้า ออกเข้าคือภมร

ไฟศรสามรรถแม้น ธนูรา เมศฤๅ
ชัยฉัตรรัตนจินดา ชื่ออ้าง
จรงเรียบเทียบทางถลา ล้อลาก หลายแฮ
มณฑกนกคุ่มล้าง ลวกเสี้ยนเศิกกษัย

หัยคชบทบาทเบื้อง ทวยสถล
เพียงพกภูวดลแดน ท่งท้อง
ธุลีเลวงอน ธการก่อ เกิดแฮ
หนแห่งเวหาสห้อง กลัดกลุ้มเกลื่อนสูรย์

มั่วมูลพลเพียบพื้น รัถยา
ขนัดนิกรโยธา เทียบไว้
เฉกกระแสสมุทรสา ครคลื่น คลาแฮ
คอยฤกษ์เบิกพยุหไท้ ธเรศแคล้วคลายขบวน

โคลง ๔
๒๗๑ ปางอุภัยภูเบศเบี้อง บูรพ์ถวัลย ราชย์แฮ
เรียบพิริยพลพรรค์ พรั่งพร้อม
เจียนจวบรวิวรรณ รางเรื่อ แลฤๅ
ทวยทิชากรน้อม นอบนิ้วเสนอทูล

เชิญไท้ยูรยาตรเต้า เตียงสนาน
ถวายมุทธาภิสิตธาร เพรียกพร้อง
ศิวเวทวิษณุบรรสาน สังข์โสรจ สรงแฮ
มหรทึกครึกเครงก้อง เกริกหล้าหวั่นไหว

ภูวไนยสวมเครื่องถ้วน อลง กรณ์เอย
สำหรับราชรณรงค์ เลิศแล้ว
สอดใส่สนับเพลาทรง ภูสิต แลนา
ฉลองพระองค์ตาดแพร้ว เพริศพร้อยพรายทอง

เรืองรองเจียระบาดช้อย ชายกระสัน
รัตพัสตร์รัตนสุวรรณ เวียดอ้อม
สังวาลวิวิธพรร โณภาส เฉวียงนา
ประดับมณีนพพร้อม พร่างรุ้งฉานฉาย

พรายแพร้วแก้วนิ้วท่าน ธำมรงค์
นพรัตน์รัตนควรคง คู่หล้า
มาลาลักษณะผจง กรวิก วาลแฮ
เสร็จเสด็จสู่เกยถ้า ฤกษ์ผ้ายพลหาญ

รวิวารวราวุธไท้ ธนูทรง
คือคู่ชัยยุทธยง เยี่ยงท้าว
ทวยแสนส่ำจัตุรงค์ เรียงเรียบ อยู่นา
อเนกพหลหื่นห้าว หั่นเสี้ยนศึกสลาย

โคลง ๔
๒๘๔* เบื้องบรมจักรพรรดิเกล้า กษัตรา
เถลิงพิภพทวารา เกริ่นแกล้ว
สถิตเกยรัตนราชา อาสน์โอ่ องค์เอย
คอยฤกษ์เบิกยุทธ์แผ้ว แผ่นพื้นหาวหน

บัดดลวลาหกชื้อ ชระอับ อยู่แฮ
แห่งทิศพายัพยล เยือกฟ้า
มลักแลกระลายกระลับ ลิวล่ง ไปเฮย
เผยผ่องภาณุเมศจ้า แจ่มแจ้งแสงฉาน

คัคนานต์นฤราสร้าง ราคิน
คือระเบียบรัตนอินทนิล ดาดไว้
บริสุทธิ์สร่างมลทิน ถ่องโทษ อยู่นา
นักษัตรสวัสดิเดชได้ โชคชี้ศุภผล

(มีต่อ)


Create Date : 17 เมษายน 2548
Last Update : 22 มกราคม 2549 20:59:27 น. 150 comments
Counter : 42099 Pageviews.

 
โคลง ๔
๒๘๘ ยรรยงพยุหยาตรย้าย ยอขบวน ทัพนา
นองน่านสารแสะมวล มากผู้
สรรพาวุธธงทวน ทายเทิด เถลิงแฮ
ตนและตนอาจสู้ ศึกร้อยฤๅขาม

โคลง ๔
๒๙๐ จึ่งไทเทเวศอ้าง สมมุติ
มิ่งมหิศวรมกุฎ เกศหล้า
เถลิงภพแผ่นอยุธ ยายิ่ง ยศแฮ
แสดงพระเดชฟุ้งฟ้า เฟื่องด้าวดินไหว

ภูวไนยผายโอษฐ์อื้น โชยงการ
แก่เทพทุกถิ่นสถาน ฉชั้น
โสฬสพรหมพิมาน กมลาสน์ แลนา
เชิญช่วยชุมโสตซั้น สดับถ้อยดูแถลง

ซึ่งแสร้งรังสฤษฏ์ใหั มาอุบัติ
ในประยูรเศวตฉัตร สืบเชื้อ
หวังผดุงบวรรัตน ตรัเยศ ยืนนา
ทำนุกพระศาสน์เกื้อ ก่อสร้างแสวงผล

กลใดไป่ช่วยแผ้ว นภา ดลฤๅ
ใสสรว่างธุมา มืดม้วย
มลักเล็งเหล่าพาธา ทวยเศิก สมรแฮ
เห็นตระหนักเนตรด้วย ดั่งนี้แหนงฉงาย

พอวายวรวากย์อ้าง โอษฐ์พระ
ดาลมหาวาตะ ตื่นฟ้า
ทรหึงทรหวลพระ พานพัด หาวแฮ
หอบธุมางค์จางจ้า จรัสด้าวแดนสมร

ภูธรเมิลอมิตรไท้ ธำรง สารแฮ
ครบสิบหกฉัตรทรง เทริดเกล้า
บ่จวนบ่จวบองค์ อุปราช แลฤๅ
พลางเร่งขับคชเต้า แต่ตั้งตาแสวง

โดยแขวงขวาทิศท้าว ทฤษฎี แลนา
บัดธเห็นขุนกรี หนึ่งไสร้
เถลิงฉัตรจัตุรพิรีย์ เรียงคั่ง ขูเฮย
หนแห่งฉายาไม้ ข่อยชี้เฌอนาม

ปิ่นสยามยลแท้ท่าน คะเนนึก อยู่นา
ถวิลว่าขุนศึกสำ นักโน้น
ทวยทัพเทียบพันลึก แลหลาก หลายแฮ
ครบเครื่องอุปโภคโพ้น เพ่งเพี้ยนพิศวง

โคลง ๔
๓๐๑ นฤบาลบพิตรเผ้า ภูวนา ยกแฮ
ผายสิหนาทกถา ท่านพร้อง
ไพเราะราชสุภา ษิตสื่อ สารนา
เสนอบ่มีข้อข้อง ขุ่นแค้นคำไข

อ้าไทภูธเรศหล้า แหล่งตะเลง โลกฤๅ
เผยพระยศยินเยง ย่านแกล้ว
สิบทิศทั่วลือละเวง หวั่นเดช ท่านนา
ไป่เริ่มรอฤทธิแผ้ว เผือดกล้าแกลนหนี

พระพี่พระผู้ผ่าน ภพอุต ดมเอย
ไป่ชอบเชษฐ์ยืนหยุด ร่มไม้
เชิญราชร่วมคชยุทธ์ เผยอเกียรติ ไว้แฮ
สืบกว่าสองเราไสร้ สุดสิ้นฤๅมี

หัสดีรณเรศอ้าง อวสาน นี้นา
นับอนาคตกาล ห่อนพ้อง
ขัตติยายุทธ์บรรหาร คชคู่ กันแฮ
คงแต่เผือพี่น้อง ตราบฟ้าดินกษัย

ไว้เป็นมหรสพซ้อง สุขศานติ์
สำหรับราชสำราญ เริ่มรั้ง
บำเทิงหฤทัยบาน ประติยุทธ์ นั้นนา
เสนอเนตรมนุษย์ตั้ง แต่หล้าเลอสรวง

ปวงไท้เทเวศทั้ง พรหมาน
เชิญประชุมในสถาน ที่นี้
ชมชื่นคชรำบาญ ตูต่อ กันแฮ
ใครเชี่ยวใครชาญชี้ ชเยศอ้างอวยเฉลิม

หวังเริ่มคุณเกียรติก้อง กลางรงค์
ยืนพระยศอยู่คง คู่หล้า
สงครามกษัตริย์ทรง ภพแผ่น สองฤๅ
สองราชรอนฤทธิ์ร้า เรื่องรู้สรเสริญ

ดำเนินพจนพากย์พร้อง พรรณนา
องค์อัครอุปราชา ท่านแจ้ง
กอบเกิดขัตติยมา นะนึก หาญเฮย
ขับคชเข้ายุทธ์แย้ง ด่วนด้วยโดยถวิล

หัสดินปิ่นธเรศไท้ โททรง
คือสมิทธิมาตงค์ หนึ่งอ้าง
หนึ่งคือคิริเมขล์มง คลอาสน์ มารเอย
เศียรส่ายหงายงาคว้าง ไขว่แคว้งแทงโถม

สองโจมสองจู่จ้วง บำรู
สองขัตติยสองขอชู เชิดด้ำ
กระลึงกระลอกดู ไวว่อง นักนา
ควาญขับคชแข่งค้ำ เข่นเขี้ยวในสนาม

งามสองสุริยราชล้ำ เลอพิศ นาพ่อ
พ่างพัชรินทรไพจิตร ศึกสร้าง
ฤๅรามเริ่มรณฤทธิ์ รบราพณ์ แลฤๅ
ทุกเทศทุกทิศอ้าง อื่นไท้ไป่เทียม

ขุนเสียมสามารถต้าน ขุนตะเลง
ขุนต่อขุนไป่เยง หย่อนห้าว
ยอหัตถ์เทิดลบองเลบง อังกุส ไกวแฮ
งามเร่งงามโทท้าว ท่านสู้ศึกสาร

คชยานขัตติเยศเบื้อง ออกถวัลย์
โถมประทะไป่ทัน เหยียบยั้ง
สารทรงราชรามัญ ลงล่าง แลนา
เสยส่ายท้ายทันต์ทั้ง คู่ค้ำคางเขิน

ดำเนินหนุนถนัดได้ เชิงชิด
หน่อนเรนทรทิศ ตกด้าว
เสด็จแสดงวราฤทธิ์ รำร่อน ขอแฮ
ฟอนฟาดแสงของ้าว อยู่เพี้ยงจักรผัน

เบื้องนั้นนฤนาถผู้ สยามินทร์
เบี่ยงพระมาลาผิน ห่อนพ้อง
ศัสตราวุธอรินทร์ ฤๅถูก องค์เอย
เพราะพระหัตถ์หากป้อง ปัดด้วยขอทรง

บัดมงคลพ่าห์ไท้ ทวารัติ
แว้งเหวี่ยงเบี่ยงเศียรสะบัด ตกใต้
อุกคลุกพลุกเงยงัด คอคช เศิกแฮ
เบนบ่ายหงายแหงนให้ ท่วงท้อทีถอย

พลอยพล้ำเพลียกถ้าท่าน ในรณ
บัดราชฟาดแสงพล พ่ายฟ้อน
พระเดชพระแสดงดล เผด็จคู่ เข็ญแฮ
ถนัดพระอังสาข้อน ขาดด้าวโดยขวา

อุรารานร้าวแยก ยลสยบ
เอนพระองค์ลงทบ ท่าวดิ้น
เหนือคอคชซอนซบ สังเวช
วายชิวาตม์สุดสิ้น สู่ฟ้าเสวยสวรรค์

บั้นท้ายคชาธเรศท้าว ไทยไผท
ถึงพิราลัยลาญ ชีพมล้าง
เพราะเพื่อพิพิธไพ รีราช แลนา
โซรมสาดตราดปืนขว้าง ตอกต้องตนสลาย

ฝ่ายองค์อิศวรนาถน้อง นฤบาล
แสดงยศคชยุทธยาน ยาตรเต้า
มางจาชโรราญ ฤทธิ์ราช แลฤๅ
เร็วเร่งคเชนทรเข้า เข่นค้ำบำรู

บัดภูธเรศพ่าห์ได้ เชิงชน
ลงล่างง้างโททนต์ เทิดใต้
พัชเนียงเบี่ยงเบนตน เซซวด ไปแฮ
หัวปั่นหันข้างให้ เพลี่ยงพลั้งเสียที

ภูมีมือง่าง้าว ของอน
ฟันฟาดขาดคอบร บั่นเกล้า
อินทรีย์ซบกุญชร เมือชีพ แลเฮย
เผยพระเกียรติผ่านเผ้า พี่น้องสองไท

ทันใดกลางคชเจ้า จุลจักร
มลายชิพิตลาญทัก ท่าวซ้ำ
เหลือหลามเหล่าปรปักษ์ ปีนป่าย เอาเอย
ตรึงอกพกตกขว้ำ อยู่เบื้องบนสาร

พระราญอริราชด้วย เดโช
สี่ทาสสนองบาทโท ท่านท้าว
พระยศยิ่งภิยโย ผ่านแผ่ ภพนา
สองรอดโดยเสด็จด้าว ศึกสู้เสียสอง

โคลง ๔
๓๒๙ นฤบดีดำรัสให้ ขุนพล
ควบพยุหพหล ไล่มล้าง
เสร็จเสด็จสู่ตำบล ถิ่นทัพ ท่านนา
ปูนชอบกอบชื่อช้าง คู่ค้ำเข่นเข็ญ

เป็นศักดิ์สมด้วยเผด็จ ปัจจา มิตรเอย
นามชื่อปราบหงสา เรียกร้อง
คือยอดขัตติยพา หนเห็จ ศึกแฮ
เฉลิมพระเกียรติเกริกท้อง ธเรศรู้สบสถาน

โคลง ๔
๓๓๒ ราชาชัเยศอื้น โองการ
รังสฤษฏ์พระสถูปสถาน ที่มล้าง
ขุนเข็ญคู่รำบาญ สวมศพ ไว้แฮ
หนตระพังตรุสร้าง สืบหล้าแหล่งเฉลิม

โคลง ๔
๓๓๔ กรุงรามฤทธิ์เฟื่องฟ้า ฟูภพ
ตระบัดบพิตรปรารภ ชอบพ้น
เจ้ารามราฆพ คงคู่ เสด็จนา
ตำแหน่งกลางช้างต้น ต่อด้วยดัสกร

กุญชรวรพ่าห์ท้าย เถลิงงาน
องค์อนุชนฤบาล บั่นเสี้ยน
ขุนศรีคชคงชาญ ชัเยศ ยิ่งนา
สนองบาทยาตรยุทธ์เที้ยน เพื่อนไท้ในรณ

สองผจญอริราชด้วย โดยเสด็จ
คุณขอบตอบบำเหน็จ ท่านให้
ครบเครื่องอุปโภคเสร็จ ทุกสิ่ง สรรพแฮ
เงินและทองทาสใช้ อีกทั้งทวยเชลย

แล้วเผยพจนารถซั้น บรรหาร
ยกชอบกอบบำนาญ ที่ม้วย
นายมหานุภาพควาญ กลางคช หนึ่งนา
หมื่นภักดีศวรด้วย ศึกสู้เสียตน

บัดดลดำรัสให้ ปูนยศ
ทรัพย์สิ่งศรีสำรด ทั่วทั้ง
บุตรทารท่านแทนทด ความชอบ เขานา
สมที่ภักดีตั้ง ต่อเหง้าเผ่าเฉลิม

โคลง ๔
๓๔๐ โองการท่านสั่งให้ ปรึกษา
โทษทุกทวยมาตยา ทั่วผู้
ลูกขุนรับบัญชา เชิญกฎ ออกเอย
ค้นขนบจบเจนรู้ รีตตั้งแต่ปาง

วางบทปรากฏอ้าง อัยการ เศิกแฮ
พบราชกฤษฎีกาขาน โทษไว้
เกณฑ์ใครควบในงาน ยุทธยาตร พระนา
ไปบ่ทันเสด็จไสร้ สู่สู้ศึกผจญ

ตนนั้นอุกฤษฏ์แท้ โทษา
ถึงประหารชีวา วอดม้วย
จงเห็นประจักษ์ตา ตามโทษ เขาแฮ
ใครอย่าดูเยี่ยงด้วย ดั่งนี้แหนงตาย

โคลง ๔
๓๔๘ สมเด็จพนรัตเจ้า จอมชี
ฉลองพจน์ราชวาที ท่านไท้
ทวยทูลละอองธุลี บัวบาท พระนา
พื้นภักดีต่อใต้ บทเบื้องเรณู

ดูผิดไป่รักท้าว ไป่เกรง
แผกระบอบแต่เพรง ห่อนพ้อง
พระเดชหากแสดงเอง อำนาจ พระนา
เสนอทุกทวยธเรศก้อง เกียรติอ้างอัศจรรย์

เฉกพระสรรเพชญผู้ ธรรมิศร
เถลิงอาสน์อปราชิต ภาคใต้
วรพฤกษโพธิโมลิศ เฉลิมโลก แลเฮย
เสวยวิมุตติลาภได้ เผด็จเสี้ยนเศิกสมร

ปางอมรมั่วหมื่นถ้วน จักรพาล
สถิตที่มณฑลสถาน แท่นหญ้า
สายัณห์หมู่แมนมาร มาแวด วงแฮ
หวังประยุทธ์โรมร้า รวดรื้อบัลลังก์

ผิวทั้งทวยซ้อง สบสวรรค์
ชนะแต่บาบีพรรค์ พรั่งพร้อม
ไป่เป็นมหัศจรรย์ เจริญเกียรติ พระนา
เพราะอมรหากห้อม หากให้ชัยเฉลิม

ดาลเพิ่มคุณยศไท้ ธรรมรา ชาแฮ
เผอิญมรุคณะธาดา พ่ายผ้าย
เสด็จเหนือรัตนพุทธา อาสน์เอก องค์เอย
ขจัดอมิตรหมู่ร้าย เร่งต้อนตนหนี

โยธีบารเมศล้วน ดึงสา สิ้นแฮ
ขันเข่นมวลมารา อะคร้าว
ธรณินทรพนิดา ดาลน่าน น้ำเฮย
ถั่นท่วมทั่วธเรศด้าว หลั่งล้นเลอสถาน

สมภารสมโพธิพ้น พรรณนา
รังสฤษฏ์พระสมญา แพร่พร้อง
สรรเพชญพิชิตมา เรศเรียก นามฤๅ
สนั่นสำเนียงเกียรติก้อง เกริกหล้าแหล่งละเวง

ครั้นเครงนฤโฆษอื้อ อัศจรรย์
จบภวัครไกวัล ภพพ้น
เบื้องขวางเขตอนันต์ เนื่องจักร พาลแฮ
หนต่ำด่ำดึ่งด้น ภาคพื้นอเวจี

พระตรีโลกนาถแผ้ว เผด็จมาร
เฉกพระราชสมภาร พี่น้อง
เสด็จไร้พิริยะราญ อรินาศ ลงนา
เสนอพระยศยินก้อง เกียรติท้าวทุกพาย

ผิวหลายพยุหยุทธ์ร้า โรมรอน
ชนะอมิตรมวลมอญ มั่วมล้าง
พระเดชบ่ดาลขจร เจริญฤทธิ์ พระนา
ไปทั่วธเรศออกอ้าง เอิกฟ้าดินไหว

อย่าไทโทมนัสน้อย หฤทยา
เพื่อพระราชกฤษฎา แต่กี้
ทุกทวยเทพคณา ชุมช่วย พระเอย
แสดงพระเดโชชี้ ชเยศไว้ในสนาม

โคลง ๔
๓๖๓ แจ้งเหตุแห่งเหือดขึ้ง ในมนัส
จึ่งพระวันรัตวัด ป่าแก้ว
ถวายพรบวรศรีสวัสดิ์ สว่างโทษ ท่านนา
นฤทุกข์นฤภัยแผ้ว ผ่องพ้นอันตราย

ทั้งหลายทวยบาทเบื้อง บงกช
ควรโคตรโทษสาหส อะคร้าว
แต่ทูลธุลีบท สนองบาท มานา
เพรงพระอัยกาท้าว ตราบไท้พระเจ้าหลวง

ล่วงถึงบพิตรผู้ เถลิงถวัลย์ ราชย์ฤๅ
คือพุทธบรรษัทสรรพ์ สืบสร้าง
เชิญงดอดอวยทัณฑ์ ทวยโทษ นี้นา
เลยอย่าลาญชีพมล้าง หนึ่งครั้งขอเผือ

ไว้เพื่อผดุงเดชเจ้า จอมปราณ
ก่อเกิดราชรำบาญ ใหม่แมั
พูนเพิ่มพระสมภาร เพ็ญภพ พระนา
วายบ่หวังตนแก้ ชอบได้ไป่มี

โคลง ๔
๓๖๘ บัดผายพจน์พากย์เบื้อง บัณฑูร
เผยอยศพระยาชัยบูรณ์ แต่งตั้ง
นามเจ้าพระยาสูร สีหนาท เสนอนา
เถลิงพระพิษณุโลกรั้ง ราษฎร์ร้อนผ่อนเสบย

แล้วเผยเสาวนิศตั้ง โดยปอง
รังสฤษฏ์พระเชียงทอง หนึ่งผู้
ธำรงนครครอง เขตราช แลฤๅ
เวียงวิชัยก่อกู้ ขอบแคว้นแดนสยาม

เสนอนามหลวงจ่าเจ้า นครินทร์
สวรรคโลกแหล่งธานินทร์ หนึ่งนั้น
ทำนุกแผ่นปัฐพิน ผดุงภพ พระนา
คุ้มเขตสีมาขั้น ด่านด้าวเหนือชล

บัดดลดำรัสให้ พระศรี
เสาวราชมาตยามี ชอบอ้าง
อำรุงประชาชี ชมชื่น จิตแฮ
หนสุโขทัยสร้าง สืบหล้าอย่าศูนย์

บัณฑูรท่านสั่งซั้น สี่นาย
ลาบาทผาดผังผาย สู่เหย้า
รวมรวบราษฎรชาย หญิงใหญ่ น้อยนา
เนานครครอบเผ้า ไพร่ฟ้าพูนเกษม

โคลง ๔
๓๗๔ บรรหารอ่านทราบไสร้ โดยปอง
ขุนนครผู้ครอง เขื่อนขั้น
แจงจัดยุกกระบัตรสนอง เสนอต่าง ตนนา
นำทูตทั้งสามซั้น สู่ไท้ถึงสถาน

กรมการอื่นอีกห้า หกหลาย
คุมศุภลักษณ์ตังวาย สิ่งถ้วน
แสดงโดยดัสกรถวาย ถวัลยราชย์ มาเอย
โผอนสบสีมาม้วน มอบท้าวหนาวบุญ

เนืองขุนคุมทูตทั้ง สารา
อีกเครื่องราชบรรณา เนกนั้น
เร็วรัดเร่งนาวา วางวิ่ง
ลุแหล่งทวาเรศซั้น สู่ห้างแขกหอ

โคลง ๔
๓๗๘ จึ่งไท้ถวัลยราชเจ้า จักรพาล
ผายพจน์ราชโยงการ สั่งซั้น
เบิกทูตเบิกศุภสาร สวัสดิ์สื่อ เสนอนา
เนืองเนกคำนัลนั้น นอบน้อมบทมูล

สามแขกขุนสี่ไสร้ พาคลา
ลุแหล่งพะลานชาลา ท่ามท้อง
สรวมชีพมหาดออกญา ทูลเบิก แลเฮย
ตรีคาบกราบซ้องซ้อง สบถ้วนยวนสยาม

ขุนนามนฤนาถตั้ง ตามนา ศักดิ์เอย
อาลักษณ์เลิศปัญญา ยิ่งผู้
ศรีภูริปรีชา เชลงอรรถ แลฤๅ
แถลงเล่ห์สนเท่ห์รู้ ราชไม้ตรีสมาน

โคลง ๔
๓๘๒* ปิ่นสยามรามฤทธิ์แม้น เสมอเดช ท่านฤๅ
ดาลสดับแสดงแห่งเหตุ เหือดห้าว
ริปูหมู่มลาเขต โผอนออก มานา
บานเบิกหฤทัยท้าว ธิราชได้โดยประสงค์

จักรพงศ์ภูวนาถเผ้า พสุธาร
เผยพระราชปฏิสันถาร ถั่งถ้อย
บูรพ์ฉบับนับตรีวาร จารีต นั้นนา
ทักแขกแรกฤๅน้อย มากไซร้ไป่มี

ปางนี้เชียงใหม่ผู้ สวามิน
นฤโศกโรคราคิน ห่อนพ้อง
ผ่านภพแผ่นธรณิน นิตย์เยี่ยง ยุกดิ์ฤๅ
เกษมทุกทวยธเรศซ้อง สวัสดิ์แผ้วภัยกษัย

หนึ่งไสร้พิรุณร่วงฟ้า ฟูไพ ศรพณ์แฮ
โดยฤดูดาลไข น่านน้ำ
พูนพืชโภชนาใน นครเขต เขือฤๅ
อกราษฎร์ขาดเทวษช้ำ ชุ่มฟ้าฉ่าฝน

ไปดลภัเยศด้วย ดัสกร เกิดเฮย
รังเริ่มรณรงค์รอน รบร้า
เวียงสูสุขสถาวร วายเศิก แลฤๅ
สบส่ำสีมาข้า ขอบแคว้นแคลนเข็ญ

เย็นจิตไทไพร่พร้อม พราหมณ์ชี ชื่นฤๅ
ต่างแผ่ผลไมตรี ต่อตั้ง
บ่เบียดบ่เบียนบี ฑาโทษ กันแฮ
เลี้ยงชีพโดยสะดวกทั้ง ทั่วด้าวแดนไฉน

๓๘๘* รับไท้ธราภพเบื้อง บริหาร ท่านฤๅ
ขุนชื่ออำมาตย์ขาน คาบนั้น
ถามทูตทูตแถลงการ เขากล่าว สนองนา
สิ่งโทษโหดเหตุหั้น สุขสิ้นถิ่นเกษม

๓๘๙* พระเปรมปราโมทย์ให้ บำนาญ เนกเฮย
ตอบแต่งตังวายศาส์น ส่งเต้า
เขาลาคระไลสถาน ถวายราช เขานา
แขกราชขาดทุกข์เศร้า สวัสดิ์ได้ดั่งถวิล

โคลง ๔
๓๙๑ ยรรยงยศทั่วท้อง ธาษตรี
สยาเมศมิ่งโมลี เลิศล้น
ทวาราวดีศรี อยุธย์ยิ่ง ภพฤๅ
บุญบพิตรแผ่พ้น แผ่นหล้าเลอสรวง

พระคลวงเคลือบมาศแม้น มนเทียร ทิพย์เอย
สรรเพชญปราสาทเสถียร ถิ่นท้าว
คิมหันต์แห่งจำเนียร นิตย์ท่าน สถิตฤๅ
จรูญจรัสรัตน์อะคร้าว รั่วรุ้งเรืองไถง

อำไพรุคฤหาสน์ห้อง เหมันต์ ท่านแฮ
เรืองรพีพรรณจันทร์ จิ่มฟ้า
มังคลาภิเษกสวรรค์ สวัสดิ์สุข เสวยฤๅ
เรือนราชอาจอวดหล้า แหล่งเพี้ยงพิศวง

บรรยงก์ขัตติยศอ้าง สุริยา มรินทร์เอย
ยามฤดูพรรษา เสพไท้
อร่ามรัตนอาภา ไพโรจน์ แลฤๅ
บุญแต่งแสดงยศให้ เหตุสร้างปางหลัง

คลังกาญจน์คลังแก้วเกิด เนืองนอง เนกนา
ทุกทั่วประชาชนผอง เผือดร้อน
อันเพ็ญภพมูนมอง เมืองมั่ง แลเฮย
เย็นราษฎร์ขาดขุ่นข้อน ค่ำเช้าเนาเกษม

๑. ทานํ (การทำทาน)
พระเปรมปฏิบัติเบื้อง ทศธรรม์ ถ้วนแฮ
ทานวัตรพัศดุสรรพ์ สิ่งให้
ทวยเถมินมั่วหมู่พันิ พกพวก แคลนนา
วันละวันตั้งไว้ หกห้างแห่งสถาน

๒. สีลํ (การรักษาศีล)
เถลิงการกุศลสืบสร้าง เบญจางค ศีลเฮย
เนืองนิวัทธ์ฤๅวาง ว่างเว้น
บำเทิงหฤทัยทาง บุญเบื่อ บาปนา
แสวงสัคมัคโมกข์เร้น รอดรื้อสงสาร

๓. ปริจฺจาคํ (การบริจาคทรัพย์ทำบุญ)
สมภารพระก่อเกื้อ การก ธรรมแฮ
ชินศาสนุปถัมภก เพิ่มตั้ง
จตุราปัจเยศยก บริจาค ออกเอย
อวยแด่ชุมชีทั้ง ทั่วแคว้นแขวงสยาม

๔. อาชฺชวํ (ความซื่อตรง)
พระงามอุชุภาพพร้อม ไตรพิธ ทวารเฮย
กายกมลภาษิต ซื่อซ้อง
บำเพ็ญเพิ่มสุจริต เจริญสัตย์ สงวนนา
สิ่งคดปลดเปลื้องข้อง แต่ครั้งฤๅมี

๕. มทฺทวํ (ความอ่อนโยน)
ปรานีมาโนชน้อม มฤทู
ในนิกรชนชู ชุ่มเผ้า
พระเอื้อพระเอ็นดู โดยเที่ยง ธรรมนา
อดโทษโปรดเกศเกล้า ผิดพลั้งสั่งสอน

๖. ตปํ (คาามประพฤติตบะ)
สังวรอุโบสถสร้าง ประดิทิน
มาสประมาณวารถวิล สี่ถ้วน
อัษฎางคิกวิริยิน ทรีย์สงัด กามเอย
มละอิสริยสุขล้วน โลกซ้องสรรเสริญ

๗. อกฺโกธํ (ความไม่โกรธ)
ทรงเจริญมิตรภาพเพี้ยง พรหมาน
ทิศทศจรดทุกสถาน แผ่แผ้ว
ชัคสัตว์เสพสำราญ รมย์ทั่ว กันนา
เย็นยิ่งจันทรกานต์แก้ว เกิดน้ำฉ่ำแสง

๘. อวิหึสญฺจ (ความไม่เบียดเบียน)
เสด็จแสดงยศเยือกเหล้า แหล่งไผท
เพื่อพระกรุณาใน เขตข้า
บ่กอบบ่ก่อภัย พิบัติเบียด เบียนเอย
บานทุกหน้าถ้วนหน้า นอบนิ้วถวายพร

๙. ขนฺติญฺจ (คาามอดทน)
ถาวรอธิวาสน์เค้า ขันตี ธรรมฤๅ
ดำฤษณวิโรธราคี ขุ่นข้อน
เพ็ญผลพุทธบารมี วิมุตติสุข แสวงนา
เนืองโลกโศกเสื่อมร้อน สิ่งร้ายฤๅพาน

๑๐. อวิโรธนํ (ความไม่ประพฤติผิด)
พระญาณยลเยี่ยงเบื้อง โบราณ รีตนา
ในนิติราชศาสตร์สาร สืบไว้
บแปรประพฤติพาล แผกฉบับ บูรพ์เฮย
โดยชอบกอบกิจไท้ ธเรศตั้งแต่ปาง

ไป่วางขัตติยวัตรเว้น สักอัน
ทั่วทศพิธราชธรรม์ ท่านสร้าง
สงเคราะห์จัตุราบรร ษัทสุข เสมอนา
สังคฤหพัสดุอ้าง สี่ไสร้สืบผล

๑. สสฺสเมธํ (การบูชาด้ายข้าวกล้า)
ใดชนแคลนกล้าคู่ โคไถ
ทรงประสาทเสมอใจ จ่ายถ้วน
ปางผลเพิ่มพูนใน นาราษฎร์ นั้นฤๅ
ส่วนสิบหยิบยกล้วน หนึ่งไว้ในฉาง

๒. ปุริสเมธํ (การบูชาบุรุษ)
เสนางค์เนืองเนกหน้า ในสนม
ทั่วทุกหมู่ทุกกรม แต่งตั้ง
ผจงแจกธนสารสม สิ่งชอบ เขาแฮ
หกมาสอาจอวยครั้ง ขวบสิ้นคราสอง

๓. สมฺมาปาสํ (บ่วงอันชอบ)
ใดปองพาณิชย์สร้าง สินศูนย์
เสนอลักษณ์เพื่อเอาธูร ท่านให้
ไตรพรรษเพิ่มทวีคูณ คืนส่ง สนองนา
ปางราษฎร์ปราศทุกข์ไร้ สว่างร้อนผ่อนเกษม

๔. วาจาเปยฺยํ (วาจาเป็นที่รัก)
เอมโอชอมฤตอื้น โองการ ท่านฤๅ
ในอเนกคณะบริพาร ทุกหน้า
บหมิ่นประมาณฐาน พฤติภาพ เขาเฮย
ควรปู่คู่ลุงน้า หนึ่งนั้นบัณฑูร

๕. นิรคฺคลํ (การไม่มีลิ่มสลักคือไม่ต้องใส่กลอนประตูบ้าน)
ไพบูลย์สงเคราะห์ถ้วน ทวยชน
สังคฤหพัสดุผล เพิ่มพ้อง
บำเทิงธราดล โจรจืด แลแฮ
ทวารเย่าเปล่าลิ่มป้อง เปิดได้โดยถวิล

ประดิทินกรรมบถเบื้อง ทศางค์ สิ้นนา
สืบกุศลธรรมทาง ถ่องแท้
จักรพรรดิวัตรวิริยางค์ ยุกดิ์เยี่ยง แลฤๅ
ทวารทศพจนพากย์แก้ ก่อเกื้อเผื่อผล

๑. อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึ
(ทรงจักรวรรดิวัตรในชนภายใน และหมู่พลทหาร)
ชุมชนบริรักษ์ทั้ง หญิงชาย
ทั่วทุกนางทุกนาย ใฝ่เฝ้า
ทรงขจัดอุปัทวันตราย บำราศ ทุกข์นา
ใจใส่ไปค่ำเช้า ชื่นหน้าอ่าโฉม

๒. ขตฺติเยสุ (ในกษัตริย์ทั้งหลาย)
บรรโลมเลี้ยงโลกด้วย การุญ
ในขัตติยทุกขุน เขตด้าว
อำนวยรัตนวิบุล นาเนก แลเฮย
มีอาทิราชหัยห้าว เห็จเพี้ยงลมผัน

๓. อนุยนฺเตสุ (ในผู้ติดตามทั้งหลาย)
เนืองนันต์นราธิปผู้ เผ่าพงศ์
โดยเสด็จดำเนินคง คู่ไท้
พระเอื้อพระอวยมง คลยั่ว ยานแฮ
ดุรงค์รถคชพ่าหน์ให้ ห่อนเว้นเป็นเฉลิม

๔. พฺราหฺมณคหปติเกสุ (ในพราหมณ์และหบดีทั้งหลาย)
เผดิมผดุงชีพ่อพร้อม พราหมณ์ผอง
พัสตร์โภชน์โหติกูณฑ์กอง กอบถ้วน
นายกเย่าปูนปอง ประโยชน์ครบ ครันเฮย
สบสิ่งสำรดล้วน เครื่องใช้ไป่เหลือ

๕. เนคมชานปเทสุ (ในชาวนิคมและชาวชนบททั้งหลาย)
ผจงเจือแจงแจกทั้ง ชนบท สิ้นนา
ในนอกนิคมคามหมด ขอบขั้น
ภิยโยพระยศทศ ทิศร่ม ร้อนฤๅ
เย็นเฉกพรหมฉัตรชั้น เชิดฟ้าฟูฉาย

๖. สมณพฺราหฺมเณสุ (ในสมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย)
ทวยหลายลอยบาปร้าง รำงับ ราคฤๅ
บริสุทธิศีลสี่สรรพ สฤษฏ์รั้ง
สมณะหนึ่งนามนับ นามหนึ่ง พราหมณ์นา
นฤนาถอาจอวยทั้ง สิ่งถ้วนบริขาร

๗. มิคฺคปกฺขีสุ (ในเนื้อและนกทั้งหลาย)
อภัยทานท่านแต่งตั้ง ต่อสรรพ สัตว์เอย
มวลมฤคปักษีพรรค์ แผ่ก้าง
อย่าเริ่มอย่าริรัน ทำโทษ มันแฮ
ห้ามบ่ให้ใครมล้าง ล่วงพ้นชนม์กษัย

๘. อธมฺมการปฏิกฺขโป (ห้ามการไม่เป็นธรรม)
หฤทัยอนุเคราะห์ถ้วน ทาสภู
บาปสร่างสร้างบุญขู เขตท้าว
เบญจาพิธไพรู โรยเริด ลงฤๅ
เพราะเพื่อพระนาถน้าว หน่วงโน้มในกุศล

๙. อธนานํ ธนุปทานํ (การให้ทรัพย์แก่ผู้ไร้ทรัพย์ทั้งหลาย)
ชนใดใจขุ่นข้น ธนแคลน
ทรงจ่ายรายทรัพย์แสน สิ่งให้
อาวรณ์ห่อนหวงแหน หายิ่ง ยากแฮ
ชุบช่วยทวยธเรศไร้ เสื่อมร้อนรอนเข็ญ

๑๐. สมณพฺราหฺมเณ
อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺหาปุจฺฉนํ
(การเข้าไปหาสมณพราหมณ์แล้วถามปัญหา)
ปวงเป็นบาพรตพร้อม พรหมจรรย์
มานะมละสบสรรพ์ สิ่งเก้า
เสด็จสู่ศึกษาธรรม์ ถามโทษ คุณแฮ
เสร็จทราบบาปบุญเค้า ขาดข้อกังขา

๑๑. อธมฺมราคสฺส ปหานํ
(ละความกำหนัดในอธรรมคือล่วงประเวณี)
ภูวนายกนาถเกล้า กษัตรีย์
ขจัดจากอธรรมราคี เกลียดใกล้
ทุจริตราคฤดี โดยกล่าว ไว้นา
ทั่วอคมนิยฐานไท้ ธิราชร้างห่างขวน

๑๒. วิสมโลภสฺส ปหานํ
(การละความโลภอันไม่สม่ำเสมอเสีย)
ไป่ดลมหิจฉภาพเอื้อ เอาสาร ทรัพย์เฮย
แห่งบ่ให้เหตุพาล โอบอ้าง
โดยกิจกอบพลการ ปองประโยชน์ ตนนา
นามวิสมโลภมล้าง เล่ห์นั้นฤๅมี

พิธีทวาทศพร้อง พรรณนา นี้ฤๅ
จักรพรรดิวัตรจรรยา ชื่อชี้
เรืองรุ่งราชกฤษฎา ธิการเกียรติ เกริกแฮ
เจริญสวัสดิ์ขัตติเยศกี้ ก่อสร้างสืบแสวง

เสร็จแสดงพระยศเจ้า จอมอยุธ ยาเอย
องค์อดิศรสมมุติ เทพไท้
นเรศวรรัตนมกุฎ เกศกษัตริย์ สยามฤๅ
หวังอยู่คู่ธเรศไว้ ฟากฟ้าดินเฉลิม

รังเริ่มรจเรขอ้าง อรรถา แถลงเอย
เสมอทิพย์มาลย์ผกา เก็บร้อย
ฉลองบทรัชนรา ธิปผ่าน ภพฤๅ
โดยบ่เชี่ยวเชลงถ้อย ถ่องแท้แลฉงาย

บรรยายกลกาพย์แสร้ง สมญา ไว้แฮ
สมลักษณ์เล่ห์เสาวนา เรื่องรู้
"ตะเลงพ่าย" เพื่อตะเลงปรา ชัเยศ พระเอย
เสนอฤทธิ์สองราชสู้ ศึกช้างกลางสมร

อวยพรคณะปราชญ์พร้อม พิจารณ์ เทอญพ่อ
ใดวิรุธบรรหาร เหตุด้วย
จงเฉลิมแหล่งพสุธาร เจริญรอด หึงแฮ
มลายโลกอย่ามลายม้วย อรรถอื้นอัญขยม

กรมหมื่นนุชิต เชื้อ กวีวร
ชิโนรส มิ่งมหิศร เสกให้
ศรีสุคต พจนสุนทร เถลิงลักษณ์ นี้นา
ขัตติยวงศ์ ผจงโอษฐ์ไว้ สืบหล้าอย่าศูนย์

ไพบูลย์โดยบทเบื้อง โบราณ รีตฤๅ
รังสฤษฏ์พระหลานตู ต่อบ้าง
กปิษฐาขัตติยกุมาร สมมติ นามนา
หน่อบพิตรเจ้าช้าง เผือกผู้สามทรง

บรรจงเสาวเลขแล้ว หลายคุง ขวบฤๅ
ปางปิ่นธเรศอำรุง โลกเลี้ยง
ทำนุกเชตุพนผดุง เผดิมตึก เต็มเอย
อาวาสอาจเพ่งเพี้ยง แผ่นฟ้ามาเสมอ

อำเภอพิริยภาพพ้อง ปรีชา เชี่ยวแฮ
เสาะส่องสุขุมปัญญา กอบกู้
คามภีร์พากย์สุภา ษิตสืบ แสวงนา
สบสิ่งสรรพศัพท์รู้ รวบร้วมรวมเฉลย

มละเลยกิจอื่นเอื้อ เอาธูร เดียวพ่อ
สัมฤทธิ์มโนรถวิบูล บ่ร้าง
จงเป็นปัจเยศพูน ศราพก พระเอย
หนปักษ์ทักษิณสร้าง สฤษฏ์ได้ดั่งถวิล

แห่งปิ่นวิสุทธเทพไท้ ทศพล
อันอุบัติอนาคตดล อย่าแคล้ว
ปัญญา ธิกญาณยล สี่สัจ แลฤๅ
มล้างเกลศลามกแผ้ว ผ่องเพี้ยงเพ็ญแข

แปรมุขเมื่อมุ่งห้อง นฤพาน
พ้นจัตุเภทกันดาร ดัดดั้น
เบญจาพิธมวลมาร มลายล่ง แลเฮย
เสวยวิมุตติลาภซั้น เสร็จซ้องปองประสงค์

ผิววงว่ายวัฏเวิ้ง วารี โอฆฤๅ
บลุโลกุตรโมลี เลิศล้น
จงเจนจิตกวี วรวากย์ เฉลียวเอย
ตราบล่วงบ่วงภพพ้น เผด็จเสี้ยนเบียนสมร

จบกลอนเกลาพากย์อ้าง อภิปราย
เถลิงเกียรติราชบรรยาย ยศไท้
เฉกนพรัตน์ตังวาย วิจิตรแจก ไว้นา
เสนอหมู่เมธาให้ อ่านเอื้อนเตือนเกษม

จบ เสร็จเสาวพากย์ถ้อย วิตถาร แถลงนา
ลิลิต ราชพงศาวดาร แต่กี้
ตะเลง เหล่าดัสกรลาญ มลายชีพ ลงฤๅ
พ่าย พระเดชหลีกลี้ ประลาตต้อนแตกสยาม

17 เมษายน 2548 15:17:19 น.


โดย: KAVINT วันที่: 22 มกราคม 2549 เวลา:20:40:16 น.  

 
GREAT !!! Thank for bringing these poem to website krab :)โดย: mildsteel วันที่: 7 ธันวาคม 2548 เวลา:1:25:22 น.


ขอบคุณครับ คุณ mildsteel ขออนุญาตย้ายความเห็นนะครับ เนื่องจากเข้าไปแก้ไขข้อความไม่ได้เพราะเว็บเขาว่ายาวเกินน่ะครับ เลยต้องแบ่งเป็นสองความเห็น

สำหรับท่านที่สนใจอ่านเรื่องย่อที่มีร่ายและโคลงแบบอื่นด้วยไปอ่านที่นี่ก็ได้นะครับ

//www.geocities.com/independentwars/web4.html

ขอหมายเหตุนิดหนึ่งว่า เว็บนี้เขาข้ามโคลงไปหลายบท (เยอะเลยแหละ) อ่านประกอบกับโคลงที่นี่ก็ได้ครับ

ปล. โคลงที่นำมาลงนี้อาจจะยังมีพิมพ์ผิดอยู่อีกบ้าง ถ้าใครอ่านพบคำผิดช่วยแจ้งด้วยนะครับ


โดย: KAVINT วันที่: 31 มกราคม 2549 เวลา:23:46:19 น.  

 
มาศึกษา ครับ

อ่านเห็นแล้วเป็นบุญตาจริง ๆ


โดย: เชษฐภัทร วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:21:11:51 น.  

 
ร้อยเรียงอักขระคล้อง ...คำเขียน
คมคิดปลาบเปลวเทียน..ส่องน้ำ
ลนคลื่นกระเพื่อมเวียน...วนวาด
เทียนยิ่งย้อยหยาดย้ำ.....หยดคว้้างกลางกระแส

แปลความตามถนัดถ้อย...ทำนาย
บวกลบลำดับราย..........เล่ห์รู้
เรียงศิลป์ผูกเป็นสาย......ไสยศาสตร์
ตีเลขเป็นลาภสู้............เสี่ยงสร้างทางหวัง

ตำราดังก่องแก้ว.........เก็จกวิน
จินตภาพเกิดตามจินต์...จิตสร้าง
เสพสุขทุกข์เทวษถวิล....แสนวิจิตร
ดีกว่านั่งเทียนคว้าง........หยดน้ำตามขัน

ลิลิตตะเลงพ่ายน่าอ่านและน่านำมาศึกษาอย่างยิ่งครับ
พอดีเพิ่งจะหาไฟล์ฉบับเต็มเจอ (ไม่แน่ใจว่าโหลดมาจากไหน แต่มีพิมพ์ผิดอยู่มากพอสมควร)
เลยอยากแจกให้ผู้สนใจนำไปตรวจแก้ไขและนำมาศึกษา/จัดหน้านำขึ้นเว็บฯลฯ
ใครอยากได้บอกเมล์ไว้หลังไมค์นะครับ ขนาดประมาณ 106 Kโดย: KAVINT วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:19:20:35 น.  

 
อยากได้ค่ะ อยากให้ช่วยเสริมคำศัพท์หลักๆไว้ให้หน่อย เช่น ลมเวรัมภา ขอบพระคุณค่ะ kukuk888@hotmail.com


โดย: ไก่ IP: 58.9.110.237 วันที่: 21 พฤษภาคม 2549 เวลา:16:13:40 น.  

 


โดย: สเสะเนส IP: 203.151.72.142 วันที่: 1 มิถุนายน 2549 เวลา:7:37:57 น.  

 
เราควรอนุรักษ์วรรณคดีไทย


โดย: นาธาน IP: 203.151.141.194 วันที่: 13 มิถุนายน 2549 เวลา:11:16:29 น.  

 
น่าสนใจ


โดย: อองฟอง IP: 124.157.248.185 วันที่: 18 มิถุนายน 2549 เวลา:12:41:10 น.  

 
ชอบมากเลยเรื่องนี้


โดย: สไปร์ IP: 124.157.248.185 วันที่: 18 มิถุนายน 2549 เวลา:12:43:28 น.  

 
อยากให้มีการถอดคำประพันธ์เป็นตอนเป็นตอน


โดย: น้องโย IP: 203.188.12.103 วันที่: 22 มิถุนายน 2549 เวลา:8:23:57 น.  

 


โดย: เกิ๊กๆ IP: 125.25.147.153 วันที่: 10 กรกฎาคม 2549 เวลา:15:19:53 น.  

 


โดย: มะมีไรทำ IP: 125.25.147.153 วันที่: 10 กรกฎาคม 2549 เวลา:15:26:20 น.  

 
ทำไมไม่แปลโรงสี่สุภาพเป็นบทดีๆวะลัดทำม้าย.......


โดย: ไม่ IP: 203.151.24.11 วันที่: 13 กรกฎาคม 2549 เวลา:20:22:23 น.  

 
ทำไมไม่แปลโครงสี่สุภาพเป็นบทดีๆวะลัดทำม้าย........................


โดย: ไม่ IP: 203.151.24.11 วันที่: 13 กรกฎาคม 2549 เวลา:20:25:13 น.  

 
อยากได้ถอดความลิลิตตะเลงพ่ายตอนที่6(ศุภนิมิต)ด่วนกรุณาส่งมาที่skyline_pim@hotmail.comนะค่ะ
ขอขอบคุณ


โดย: ปิ่น IP: 61.19.114.74 วันที่: 24 กรกฎาคม 2549 เวลา:11:05:05 น.  

 
อยากได้รูปเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนลางร้ายของพระมหาอุปราชา ด่วน! เลยนะค่ะเพราะว่าจะได้ทำงานส่งครู
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: นางสาวพัชรินทร์ สร้อยสูงเนิน IP: 124.157.229.162 วันที่: 25 กรกฎาคม 2549 เวลา:10:06:25 น.  

 
อยากได้วิจารณ์ฉากและบรรยากาศของเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายง่า....กรุณาช่วยๆกานโพสให้หน่อยน่ะค๊าบบบบบบบ
กะลังทำรายงานยุง่า..อยากได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่ตัวเองอ่านอ่ะคับ..-/\\-.....


โดย: เดกน้อย IP: 202.28.35.1 วันที่: 19 สิงหาคม 2549 เวลา:11:44:42 น.  

 
ตอนที่ 1
เริ่มต้นบทกวี

ด้วยพระเดชานุภาพแห่กษัตริย์ไทยอันสะดวก และสง่าผ่าเผยเอาชนะเหล่าศัตรูผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย พระเกรียติยศเป็นที่โจษจันเลื่องลือเหมือนพลิกแผ่นฟ้า โลกสู้ไม่ได้ จึงเลื่องลือถึงชัยชนะอันสำเร็จด้วยพระปรีชาสามารถ ต่างหวั่นกรงในพระเกรียติยศ ต่างท้อใจจนไม่กล้าคิดฮึกเหิม จิตใจคิดแพ้จนไม่คิดจะกล้าสู้อีก ไม่กล้าแม้แต่ปรากฏตัวออกรบ ไม่กล้าสู้หน้าและสำแดงฤทธิ์อำนาจ พระเจ้าแผ่นดิน ทุกหนทุกแห่งกษัตริย์ ทุเขตทุกแคว้นน้อมมงกุฎ ( หมายถึงศีรษะ ) มานนบนอบ นำบ้านเมืองมาน้อมถวาย เป็นเมืองขึ้นแด่กษัตริย์ไทยผู้มีดอกบัวสวยงานรองรับเท้า ผู้มีอานุภาพหาผู้ใดเสมอมิได้ ผู้ปราบข้าศึกจนเป็นที่เกรงกลัวศพถูกบั่นหัวเกลื่อนกลาดมากมายเต็มทุ่ง เต็มเนินพม่ามอญพ่ายแพ้หนีไป กรุงศรอยุธยางดงามน่าพึงพอใจมีความสุขบันเทิงใจเป็นพิเศษ สบายใจทั้งในพระราชฐาน เย้ฯใจทั้งในพระราชวังที่ประทับประกอบไปด้วย เครื่องสอยต่างๆ เจริญด้วยทรัพย์อันอุดมสมบูรณ์ ทำแผ่นดิน ให้พ้นความลำบากทำบ้านเมืองให้ล้มเย็นเป็นสุขทุกเขตแดนเพลิดเพลินใจ เหล่าทหารช้างทหารม้าเหล่าทหารปืนไฟ พระเกรียติยศกึกก้องทั่วฟ้าเป็นที่ลือเลื่องทั่วแผ่นดินและทั่วโลกต่างสดุดี


เป็นบุญของพระเจ้าแผ่นดินสยามที่ศัตรูได้ยินพระกรียติยศเข้าก็เกรงกลัว ฤทธานุภาพ ( ของกษัตริย์ไทย ) นั้นเทียบเท่าฤทธิ์ของพระรามผู้ปราบทศกัณฐ์ ผู้ซึ่งสามารถรบข้าศึกให้พ่ายแพ้ได้ทุกเวลา

ข้าศึกพินาศไปดุจกำลังพลแห่งเทพบุตรมาร กษัตริย์สยามเหมือนพระนารายณ์ลงมาเกิดเมื่อครั้งก่อน ข้าศึกนับแสนไม่กล้าสู้รบกับฤทธิ์ของพระองค์ ต่างตกใจในเดชานุภาพ ต้องหลีกลี้หนีไปทุกแห่งหนของโลก

ครั้นเสวยราชสมบัติดุจสมบัตสวรรค์แล้ว ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ร่มเย็นดังแสงจันทร์ซึ่งลอยเด่นบฟ้า ส่องความสุขอันสบายใจเป็นที่ชื่นบานแก่มนุษย์โลก ความทุกข์ผ่อนคลายไป กษัตริย์จากทุกแห่งต่างพร้อมใจสรรเสริญ

โดย: เดกน้อย IP: 202.28.35.1 วันที่: 19 สิงหาคม 2549 เวลา:11:46:04 น.  

 
เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเรืองนี้วัยรุ่นส่วยใหญ่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหรรู้จักแต่ละครน้ำเน่าน่าเสียใจแทนบรรพบุรุษ


โดย: บุรุษนิรนาม IP: 125.25.23.42 วันที่: 21 สิงหาคม 2549 เวลา:20:46:15 น.  

 
เป็นเรื่องที่อ่านแล้วสนุมาก อยากให้ถอดคำประพันธ์ แต่ละบท คงจะสนุกกว่านี้เยอะเลยค่ะ


โดย: กุ๊ก IP: 125.25.2.67 วันที่: 24 สิงหาคม 2549 เวลา:20:58:54 น.  

 
ขอบมากเลยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากมากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทย


โดย: น่ารัก IP: 125.24.177.46 วันที่: 26 สิงหาคม 2549 เวลา:12:18:52 น.  

 
ชอบเรื่องนี้มากคะตอนยุทธหัตถี


โดย: ติ๊ดตี่5/7พิชัยรัตนาคาร IP: 61.19.40.206 วันที่: 12 กันยายน 2549 เวลา:14:11:18 น.  

 
อ่านแล้วสนุกมากค่ะ


โดย: pps IP: 58.8.158.248 วันที่: 13 กันยายน 2549 เวลา:16:58:58 น.  

 
- น่าจะมีรูปภาพประกอบเยอะๆ
- น่าจะถอดคำประพันธ์ มันอ่านไม่ค่อยเข้าใจอ่ะ
- จัดรูปแบบชิดซ้ายเชียว เอาให้มานกลางๆ หน่อยเด่~
อืม อืม ก็ดีนะ เรื่องมันใกล้จะสูญพันธ์แล้ว ไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่ หาอ่านได้ยากมั่กมั่ก เป็นเรื่องที่มีมานานตั้งแต่บรรพบุรุษไทย ขอให้ดำรงอยู่คู่ประวัติศาสตร์ไทยไปนานๆ นะ


โดย: GREAT BATTLE MASTER IP: 161.246.1.33 วันที่: 17 กันยายน 2549 เวลา:20:57:38 น.  

 
สุดยอด


โดย: เขียวโกะ IP: 203.172.162.194 วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:12:34:56 น.  

 
อ่านแล้วสวนติดตามจริงๆ


โดย: โบว์&นิ๊ค IP: 203.151.140.118 วันที่: 25 กันยายน 2549 เวลา:21:06:58 น.  

 
ช่วยถอดคำประพันธ์ตอนพระมหาอุปราชารำพึงถึงพระบิดาให้ด้ววย
ม่าไหวแล้ว


โดย: ช่วยด้วย IP: 58.8.50.114 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2549 เวลา:13:06:43 น.  

 


โดย: นุ่น IP: 203.113.45.132 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:40:35 น.  

 
หายากมากๆ


โดย: หญิง IP: 58.136.149.190 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2549 เวลา:21:23:14 น.  

 


โดย: แพรว IP: 203.148.212.134 วันที่: 5 ธันวาคม 2549 เวลา:10:26:33 น.  

 
แปลบทร้อยกรองเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย ตอนที่ 9 ให้หน่อยคะ

โดย: แพรว IP: 203.148.212.134 วันที่: 5 ธันวาคม 2549 เวลา:10:28:28 น.  

 

สถิโคลง ๔
๒๘๔* เบื้องบรมจักรพรรดิเกล้า กษัตรา
เถลิงพิภพทวารา เกริ่นแกล้ว
สถิตเกยรัตนราชา อาสน์โอ่ องค์เอย
คอยฤกษ์เบิกยุทธ์แผ้ว แผ่นพื้นหาวหน

บัดดลวลาหกชื้อ ชระอับ อยู่แฮ
แห่งทิศพายัพยล เยือกฟ้า
มลักแลกระลายกระลับ ลิวล่ง ไปเฮย
เผยผ่องภาณุเมศจ้า แจ่มแจ้งแสงฉาน

คัคนานต์นฤราสร้าง ราคิน
คือระเบียบรัตนอินทนิล ดาดไว้
บริสุทธิ์สร่างมลทิน ถ่องโทษ อยู่นา
นักษัตรสวัสดิเดชได้ โชคชี้ศุภผล

โคลง ๔
๒๘๘ ยรรยงพยุหยาตรย้าย ยอขบวน ทัพนา
นองน่านสารแสะมวล มากผู้
สรรพาวุธธงทวน ทายเทิด เถลิงแฮ
ตนและตนอาจสู้ ศึกร้อยฤๅขาม

โคลง ๔
๒๙๐ จึ่งไทเทเวศอ้าง สมมุติ
มิ่งมหิศวรมกุฎ เกศหล้า
เถลิงภพแผ่นอยุธ ยายิ่ง ยศแฮ
แสดงพระเดชฟุ้งฟ้า เฟื่องด้าวดินไหว

ภูวไนยผายโอษฐ์อื้น โชยงการ
แก่เทพทุกถิ่นสถาน ฉชั้น
โสฬสพรหมพิมาน กมลาสน์ แลนา
เชิญช่วยชุมโสตซั้น สดับถ้อยดูแถลง

ซึ่งแสร้งรังสฤษฏ์ใหั มาอุบัติ
ในประยูรเศวตฉัตร สืบเชื้อ
หวังผดุงบวรรัตน ตรัเยศ ยืนนา
ทำนุกพระศาสน์เกื้อ ก่อสร้างแสวงผล

กลใดไป่ช่วยแผ้ว นภา ดลฤๅ
ใสสรว่างธุมา มืดม้วย
มลักเล็งเหล่าพาธา ทวยเศิก สมรแฮ
เห็นตระหนักเนตรด้วย ดั่งนี้แหนงฉงาย

พอวายวรวากย์อ้าง โอษฐ์พระ
ดาลมหาวาตะ ตื่นฟ้า
ทรหึงทรหวลพระ พานพัด หาวแฮ
หอบธุมางค์จางจ้า จรัสด้าวแดนสมร

ภูธรเมิลอมิตรไท้ ธำรง สารแฮ
ครบสิบหกฉัตรทรง เทริดเกล้า
บ่จวนบ่จวบองค์ อุปราช แลฤๅ
พลางเร่งขับคชเต้า แต่ตั้งตาแสวง

โดยแขวงขวาทิศท้าว ทฤษฎี แลนา
บัดธเห็นขุนกรี หนึ่งไสร้
เถลิงฉัตรจัตุรพิรีย์ เรียงคั่ง ขูเฮย
หนแห่งฉายาไม้ ข่อยชี้เฌอนาม

ปิ่นสยามยลแท้ท่าน คะเนนึก อยู่นา
ถวิลว่าขุนศึกสำ นักโน้น
ทวยทัพเทียบพันลึก แลหลาก หลายแฮ
ครบเครื่องอุปโภคโพ้น เพ่งเพี้ยนพิศวง

แปลเป็นบทร้อยแก้วให้หน่อยค่ะ ด่วน


โดย: นุกนิก IP: 203.148.212.134 วันที่: 5 ธันวาคม 2549 เวลา:10:36:11 น.  

 
สถิโคลง ๔
๒๘๔* เบื้องบรมจักรพรรดิเกล้า กษัตรา
เถลิงพิภพทวารา เกริ่นแกล้ว
สถิตเกยรัตนราชา อาสน์โอ่ องค์เอย
คอยฤกษ์เบิกยุทธ์แผ้ว แผ่นพื้นหาวหน

บัดดลวลาหกชื้อ ชระอับ อยู่แฮ
แห่งทิศพายัพยล เยือกฟ้า
มลักแลกระลายกระลับ ลิวล่ง ไปเฮย
เผยผ่องภาณุเมศจ้า แจ่มแจ้งแสงฉาน

คัคนานต์นฤราสร้าง ราคิน
คือระเบียบรัตนอินทนิล ดาดไว้
บริสุทธิ์สร่างมลทิน ถ่องโทษ อยู่นา
นักษัตรสวัสดิเดชได้ โชคชี้ศุภผล

โคลง ๔
๒๘๘ ยรรยงพยุหยาตรย้าย ยอขบวน ทัพนา
นองน่านสารแสะมวล มากผู้
สรรพาวุธธงทวน ทายเทิด เถลิงแฮ
ตนและตนอาจสู้ ศึกร้อยฤๅขาม

โคลง ๔
๒๙๐ จึ่งไทเทเวศอ้าง สมมุติ
มิ่งมหิศวรมกุฎ เกศหล้า
เถลิงภพแผ่นอยุธ ยายิ่ง ยศแฮ
แสดงพระเดชฟุ้งฟ้า เฟื่องด้าวดินไหว

ภูวไนยผายโอษฐ์อื้น โชยงการ
แก่เทพทุกถิ่นสถาน ฉชั้น
โสฬสพรหมพิมาน กมลาสน์ แลนา
เชิญช่วยชุมโสตซั้น สดับถ้อยดูแถลง

ซึ่งแสร้งรังสฤษฏ์ใหั มาอุบัติ
ในประยูรเศวตฉัตร สืบเชื้อ
หวังผดุงบวรรัตน ตรัเยศ ยืนนา
ทำนุกพระศาสน์เกื้อ ก่อสร้างแสวงผล

กลใดไป่ช่วยแผ้ว นภา ดลฤๅ
ใสสรว่างธุมา มืดม้วย
มลักเล็งเหล่าพาธา ทวยเศิก สมรแฮ
เห็นตระหนักเนตรด้วย ดั่งนี้แหนงฉงาย

พอวายวรวากย์อ้าง โอษฐ์พระ
ดาลมหาวาตะ ตื่นฟ้า
ทรหึงทรหวลพระ พานพัด หาวแฮ
หอบธุมางค์จางจ้า จรัสด้าวแดนสมร

ภูธรเมิลอมิตรไท้ ธำรง สารแฮ
ครบสิบหกฉัตรทรง เทริดเกล้า
บ่จวนบ่จวบองค์ อุปราช แลฤๅ
พลางเร่งขับคชเต้า แต่ตั้งตาแสวง

โดยแขวงขวาทิศท้าว ทฤษฎี แลนา
บัดธเห็นขุนกรี หนึ่งไสร้
เถลิงฉัตรจัตุรพิรีย์ เรียงคั่ง ขูเฮย
หนแห่งฉายาไม้ ข่อยชี้เฌอนาม

ปิ่นสยามยลแท้ท่าน คะเนนึก อยู่นา
ถวิลว่าขุนศึกสำ นักโน้น
ทวยทัพเทียบพันลึก แลหลาก หลายแฮ
ครบเครื่องอุปโภคโพ้น เพ่งเพี้ยนพิศวง

แปลเป็นบทร้อยแก้วให้หน่อยค่ะ ด่วน


โดย: นุกนิก IP: 203.148.212.134 วันที่: 5 ธันวาคม 2549 เวลา:10:39:00 น.  

 


โดย: อ่านเก่ง IP: 203.156.35.184 วันที่: 17 ธันวาคม 2549 เวลา:18:54:18 น.  

 
ทำโครงงานเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่ายค่ะ
เรื่อง คุณค่าด้านเนื้อหาลิลิตตะเลงพ่าย
ใครมีคำแนะนำ หรือมีข้อมูล จะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
เด็กเตรียม........
bbb_nnn1723@hotmail.com


โดย: เด็กเตรียม IP: 125.24.169.198 วันที่: 20 ธันวาคม 2549 เวลา:17:31:25 น.  

 
อยากได้ถอดความ ศุภนิมิตค่ะ
ขอความกรุณาผู้รู้ทั้งหลายด้วยนะค่ะ


โดย: จาระบี IP: 203.172.104.6 วันที่: 30 ธันวาคม 2549 เวลา:22:51:39 น.  

 
ช่วยกานหน่อยนะค่ะ


โดย: จาระบี IP: 203.172.104.6 วันที่: 30 ธันวาคม 2549 เวลา:22:59:30 น.  

 


โดย: oop IP: 203.172.121.198 วันที่: 3 มกราคม 2550 เวลา:17:36:05 น.  

 
ช่วยหานิราชในเรื่องลิลิตตะเลงให้หน่อยซิค่ะ

ช่วยหน่อยนะค่ะ


โดย: กาดา IP: 58.147.117.131 วันที่: 4 มกราคม 2550 เวลา:19:51:18 น.  

 
ช่วยถอดความ พระมหาอุปราชรับพระราชบัญชาตีกรุงศรีอยุธยา หน่อยนะค่ะ
ขอบคุณค่ะโดย: นัส IP: 202.143.162.98 วันที่: 5 มกราคม 2550 เวลา:14:36:44 น.  

 
ช่วยหาศัพท์โบราณ ในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายให้หน่อย จะเป็นพระคุณอย่างสูง Thank you


โดย: kpr IP: 203.113.70.10 วันที่: 21 มกราคม 2550 เวลา:21:37:35 น.  

 โดย: โพน IP: 125.24.137.45 วันที่: 25 มกราคม 2550 เวลา:8:47:33 น.  

 
ฟไดกเเ


โดย: ฟ IP: 203.150.100.33 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:22:09:51 น.  

 
มีแต่พวกขอให้ทาม


โดย: -_-" IP: 125.25.129.122 วันที่: 26 มีนาคม 2550 เวลา:23:03:11 น.  

 


โดย: *_* IP: 203.113.51.100 วันที่: 6 มิถุนายน 2550 เวลา:18:41:06 น.  

 
ใครก็ได้ช่วยแต่งสักวาให้หน่อย
ส่งมาที่ da-ponjubjub@thaimail.com ด่วน


โดย: สมาชิกแก็งแมงโม้ ตัวที่ 3 IP: 203.172.168.136 วันที่: 20 มิถุนายน 2550 เวลา:11:13:28 น.  

 
อยากได้ภาพพระสุบินและพระนิมิตของสมเด็จพระนเรศวรช่วยส่งมาให้หน่อยด่วน


โดย: นน IP: 61.7.190.118 วันที่: 20 มิถุนายน 2550 เวลา:18:25:34 น.  

 


โดย: คนน่ารัก IP: 125.24.132.33 วันที่: 10 กรกฎาคม 2550 เวลา:19:27:08 น.  

 


โดย: คนน่ารัก IP: 125.24.132.33 วันที่: 10 กรกฎาคม 2550 เวลา:19:29:31 น.  

 
อยากให้มีคำศัพท์ในเรื่องนี้ด้วยค่ะ ต้องการนำไปทำโครงงานค่ะถ้าเป็นไปได้เอามาเร็วๆนะค่ะอยากได้จริงๆๆๆค่ะ


โดย: น้องฝ้าย IP: 203.113.51.196 วันที่: 13 กรกฎาคม 2550 เวลา:20:15:27 น.  

 
ตอนนี้กำลังทำโครงงานเรื่อง เครื่องทรงพระมหากษัตริย์ในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายหง่า แต่ยังหาไม่ได้เลย จะต้องส่งวันที่ 20 นี้แล้วอะ ใครมีข้อมูลก็บอกๆกันหน่อยนา


โดย: shs_31_26@hotmail.com IP: 124.157.203.139 วันที่: 14 กรกฎาคม 2550 เวลา:20:04:18 น.  

 
ทำมัย ยาวจัง

งานก็เยอะ เฮ่อ!

แต่ยังไงก็ต้อง ส่ง แว๊กก ตาลายโดย: เด็กโคราช IP: 203.154.65.194 วันที่: 27 กรกฎาคม 2550 เวลา:11:25:11 น.  

 
เนื้อหาดีมาก ขอบครุงนะคร่า

ในที่สุด ก็เจอแล้ว คิคิ

ขอบครุงมากๆคร่า ก๊ากกกกกก ดีใจๆๆ โฮะๆ


โดย: นู๋เล็ก งุงิ IP: 203.154.65.194 วันที่: 27 กรกฎาคม 2550 เวลา:11:30:34 น.  

 
มีแปลเป็นร้อยแก้วมั๊ยคับ


โดย: ภีม IP: 203.113.46.9 วันที่: 30 กรกฎาคม 2550 เวลา:18:39:12 น.  

 


โดย: 555+ IP: 202.29.43.200 วันที่: 1 สิงหาคม 2550 เวลา:12:29:45 น.  

 


โดย: อู๋ IP: 202.29.43.200 วันที่: 1 สิงหาคม 2550 เวลา:12:30:47 น.  

 
ทำไมถึงไม่มีพิธีกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ


โดย: ปังปอน IP: 124.157.228.222 วันที่: 3 สิงหาคม 2550 เวลา:14:53:43 น.  

 
น่าจะแปลให้ด้วยก็จะดี


โดย: น้ำตาล IP: 125.26.144.235 วันที่: 9 สิงหาคม 2550 เวลา:21:45:40 น.  

 
ช่วยบอกโครง4ของตอนที่หนึ่งได้มั้ยจ้า


โดย: หญิง IP: 202.28.27.3 วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:17:36:30 น.  

 

อยากได้ถอดความทุกๆโคลงอะค่ะ


โดย: กาวน์ IP: 117.47.49.209 วันที่: 24 สิงหาคม 2550 เวลา:20:23:24 น.  

 
หายากที่สุดเยย


โดย: เกมส์ IP: 58.147.44.163 วันที่: 10 กันยายน 2550 เวลา:15:02:41 น.  

 
ควรมีรูปภาพเยอะๆเนอะ ขอให้มีมากกว่านี้


โดย: เด็กเรียน IP: 125.26.214.150 วันที่: 21 กันยายน 2550 เวลา:9:12:20 น.  

 
สลัดไดใดสลัดน้อง แหนงนอน ไพรฤๅ
เพราะเพื่อมาราญรอน เศิกไสร้
สละสละสมร เสมอชื่อ ไม้นา
นึกระกำนามไม้ แม่นแม้นทรวงเรียม
ฯลฯ


๒๖/๘๘ โคลง๔
สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ง ยามสาย
สายบ่หยุดเสน่ห์หาย ห่างเศร้า
กี่คืนกี่วันวาย วางเทวษ ราแม่
ถวิลทุกขวบค่ำเช้า หยุดได้ฉันใด
ฯลฯ
ช่วยเเปล ให้หน่อย


โดย: Am_Ford++ IP: 61.19.69.2 วันที่: 22 กันยายน 2550 เวลา:9:24:45 น.  

 


โดย: ""<pom>"" IP: 203.113.57.72 วันที่: 26 กันยายน 2550 เวลา:13:38:38 น.  

 


โดย: ฮานะ IP: 222.123.89.226 วันที่: 27 กันยายน 2550 เวลา:8:31:25 น.  

 
ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดมากมากมากมากมากมากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: fern IP: 222.123.71.73 วันที่: 28 กันยายน 2550 เวลา:20:32:36 น.  

 
earthlovefernๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆรักเฟิร์น


โดย: earth IP: 124.157.165.5 วันที่: 28 กันยายน 2550 เวลา:20:36:28 น.  

 
เอิร์ธรักเฟร์นมากที่สุดแต่ไม่แสดงออกรักนิรมลคนหนึ่งเท่านั้นรักเฟิร์น


โดย: top IP: 124.157.165.5 วันที่: 28 กันยายน 2550 เวลา:20:42:11 น.  

 
ขอบคุงมากๆๆเลย


โดย: feriz IP: 222.123.170.129 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา:0:43:26 น.  

 
อยากได้บทร้อยแก้วคะ


โดย: เด็กสภา IP: 125.24.136.119 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2550 เวลา:8:46:18 น.  

 
ว่าแต่ ถ้าอยากได้แบบที่ถอดความแล้ไปหาที่ไหนอ่ะครับ


โดย: ????? IP: 203.113.17.173 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา:12:58:44 น.  

 
ถ้าได้ก็ส่งมาที่ pittaya_41@hotmail.com น๊ะครับ
ทุกตอนเลยก็ดีครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ


โดย: ????? IP: 203.113.17.173 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา:13:01:20 น.  

 
ใครมีคำศัพท์ลิลิตตะเลงพ่ายที่เป็นคำยาก ตอนที่12 ช่วยส่งมาให้ทีอย่างเร็วที่สุด ช่วยหน่อยน่ะต้องจริงๆ


โดย: เฟิร์น IP: 203.113.67.70 วันที่: 11 ธันวาคม 2550 เวลา:20:16:35 น.  

 
ใครมีคำศัพท์ลิลิตตะเลงพ่ายที่เป็นคำยาก ตอนที่12 ช่วยส่งมาให้ทีอย่างเร็วที่สุด ช่วยหน่อยน่ะต้องการจริงๆ
www.Beenarak2007@hotmail.com


โดย: เฟิร์น IP: 203.113.67.70 วันที่: 11 ธันวาคม 2550 เวลา:20:20:51 น.  

 
อ่านแล้วสนุกดี


โดย: *oo* IP: 124.120.83.94 วันที่: 23 ธันวาคม 2550 เวลา:16:04:15 น.  

 
ควรจะแปลให้เรียบร้อยด้วยซิคะ


โดย: น่ารักจัง IP: 125.24.142.128 วันที่: 25 ธันวาคม 2550 เวลา:14:11:56 น.  

 
หาอาไรก้อไมเจอ จะหาลิลิตะเลงพ่ายเกี่ยวกับคุณค่าอ่ะเข้าใจป่ะ


โดย: พลอย IP: 203.172.129.178 วันที่: 15 มกราคม 2551 เวลา:16:31:33 น.  

 
ขอองค์พระคริสต์ทรงสถิตเป็นนิจกาล**โปรดทรงอำนวยพระพรแก่ผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์เทอญ**


โดย: สภาคริสตจักรในประเทศไทย IP: 118.172.53.141 วันที่: 14 พฤษภาคม 2551 เวลา:10:29:16 น.  

 
อยากรู้หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามระดับภาษา สอดคล้องกับวัฒนธรรมและมีคุณธรรม


โดย: NANA IP: 202.91.19.206 วันที่: 25 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:23:37 น.  

 
ใครอยากมีเพื่อนแอดมาเลย top_siz@hotmail.com


โดย: TOP IP: 202.44.8.100 วันที่: 26 พฤษภาคม 2551 เวลา:19:32:39 น.  

 
มีสาระและความรู้ในการเล่นคำ อ่านแล้วได้คำศัพท์มากมาย


โดย: ลิงน้อย IP: 118.175.175.101 วันที่: 2 มิถุนายน 2551 เวลา:18:03:07 น.  

 
ใครรู้ว่า อายสู แปลว่าอะไรช่วยบอกด้วยนะค่ะ ต้องการด่วน ส่งพรุ่งนี้แล้ว


โดย: อ๋อม IP: 125.27.165.100 วันที่: 8 มิถุนายน 2551 เวลา:13:51:57 น.  

 
ช่วยหาให้หน่อยน้า


โดย: อ๋อม IP: 125.27.165.100 วันที่: 8 มิถุนายน 2551 เวลา:14:03:20 น.  

 
โยธีบารเมศล้วน ดึงสา สิ้นแฮ
ขันเข่นมวลมารา อะคร้าว
ธรณินทรพนิดา ดาลน่าน น้ำเฮย
ถั่นท่วมทั่วธเรศด้าว หลั่งล้นเลอสถาน


ตอนนี้แปลว่ารัยอ่ะ


โดย: 555 IP: 124.157.216.148 วันที่: 11 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:56:06 น.  

 
แปลเป็นร้อยแก้วหรือภาษาพูดธรรมดาให้หน่อยค่ะ


โดย: ฟ้า IP: 117.47.92.174 วันที่: 3 สิงหาคม 2551 เวลา:14:54:31 น.  

 
แปลเป็นบทร้อยแก้ว ตอนที่ 9 ให้หน่อยคะ


โดย: น้องตุ๊กติ๊ก IP: 125.26.139.236 วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:10:51:04 น.  

 
แปลเป็นร้อยแก้ว ตอนที่ 9 ให้หน่อยนะคะ


โดย: น้องตุ๊กติ๊ก IP: 125.26.139.236 วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:11:00:21 น.  

 
แปลเป็นร้อยแก้ว ตอนที่ 9 ให้หน่อยนะคะ


โดย: น้องตุ๊กติ๊ก IP: 125.26.139.236 วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:11:00:21 น.  

 
ใครรู้ศัพท์เรื่องนี้ช่วยบอกทีจะขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: มะปรางค์ IP: 118.172.176.226 วันที่: 15 กันยายน 2551 เวลา:22:46:47 น.  

 
สระเทินสระทกแท้ ไทถวิล อยู่เฮย
ฤๅใคร่คลายใจจินต์ จืดสร้อย
คำนึงนฤบดินทร์ บิตุเรศ พระแฮ
พระเร่งลานละห้อย เทวษไห้โหยหา

อ้าจอมจักรพรรดิผู้ เพ็ญยศ
แม้พระเสียเอารส แก่เสี้ยน
จักเจ็บอุระระทด ทุกข์ใหญ่ หลวงนา
ถนัดดั่งพาหาเหี้ยน หั่นกลิ้งไกลองค์

ณรงค์นเรศวร์ด้าว ดัสกร
ใครจักอาจออกรอน รบสู้
เสียดายแผ่นดินมอญ พลันมอด ม้วยแฮ
เหตุบ่มีมือผู้ อื่นต้านทานเข็ญ

เอ็นดูภูธเรศเจ้า จอมถวัลย์
เปลี่ยวอุระราชรัน ทดแท้
พระชนม์ชราครัน ครองภพ พระเอย
เกรงบพิตรจักแพ้ เพลี่ยงพล้ำศึกสยาม

สงครามครานี้หนัก ใจเจ็บ ใจนา
เรียมเร่งแหนงหนาวเหน็บ อกโอ้
ลูกตายฤใครเก็บ ผีฝาก พระเอย
ผีจักเท้งที่โพล้ ที่เพล้ใครเผา

พระเนานัคเรศอ้า เอองค์
ฤๅบ่มีใครคง คู่ร้อน
จักริจักเริ่มรงค์ ฤๅลุ แล้วแฮ
พระจักขุ่นจักข้อน จักแค้นคับทรวง

พระคุณตวงเพียบพื้น ภูวดล
เต็มตรลอดแหล่งบน บ่อนใต้
พระเกิดพระก่อชนม์ ชุบชีพ มานา
เกรงบ่ทันลูกได้ กลับเต้าตอบสนอง*ช่วยแปลเป็นความหมายให้ได้ไหมค่ะ*

พอดีต้องส่งพุ่งนั้แล้วอ่ะค่ะ

ขอบคุงมากมากค่ะ

ถ้าแปลให้

*--*


โดย: หญิง IP: 125.24.187.58 วันที่: 16 กันยายน 2551 เวลา:19:57:38 น.  

 
ช่วยถอดคำประพันธ์ลิลิตทั้ง 12 ตอนให้หน่อยค่ะ


โดย: หญิงใหญ่ สวาย IP: 125.26.114.19 วันที่: 24 กันยายน 2551 เวลา:9:29:47 น.  

 
ช่วยแปลความหมายร้อยแก้วให้หน่อยนะค่ะด่วนค่ะโดย: มะปราง IP: 118.173.158.196 วันที่: 28 ตุลาคม 2551 เวลา:18:38:03 น.  

 
อยากได้ศัพท์ที่เป็นอาวุธน่ะ
หาให้หน่อย


โดย: Reventon IP: 117.47.234.167 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:09:46 น.  

 
ทายใจค่ะ
ข้อความ : ทดสอบ...ความรัก...ของตัวเอง
ทดสอบความเซ็กซี่ [[ ถ้าโกงขอให้ไม่เปนความจิง ]]
เอากระดาษมาแผ่นนึงแล้วเขียน1-10

(ห้ามโกงเด็ดขาด)
1. คุณมีผมสีเข้มหรือสีอ่อน

2. ถ้าเกิดได้ไปเดท คุณจะเลือกไปกินข้าว2ต่อ2 หรือไปปาร์ตี้

3. สีโปรดของคุณคืออะไร ระหว่าง ชมพู, เหลือง, ฟ้าอ่อน , หรือ เขียวน้ำทะเล

4. กิจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุดระหว่าง โต้คลื่น , เสก็ต , หรือ สกี

5. ถ้าจะเลือกท่าเรือระหว่าง อู่เรือรบเก่า , อู่แปซิฟิค หรือ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต คุณจะเลือก

อันไหน

6. รัฐที่คุณชอบที่สุดคือรัฐใดระหว่าง แคลิฟอร์เนีย , ฟลอริดา , หรือ โอไฮโอ

7. ในฤดูร้อนคุณจะไป ทะเล หรือ จะไปที่ๆเย็นกว่านี้

8. เกิดเดือนอะไร

9. คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้านหรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน

10. ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ
---=====อธิษฐาน=====---

*เริ่ม เลย*
***********
*คำตอบ*

1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก

2. ไปกินข้าว2ต่อ2-โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น

3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง

4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ

5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่

6. แคลิฟอร์เนีย - คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ-

เงียบ เย็น

7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และ หัวโบราน

8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น

พฤษภาคม-ใจเย็นมาก ~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฎาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม- สนุก

สนาน ~ กันยายน-เงียบ ~ ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น

(ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น

9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ

10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ !!


โดย: AOR IP: 125.27.117.242 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:17:56:49 น.  

 
ตำราผีบอก
...ข้าพเจ้า
เป็นผู้ได้รับจดหมายดังต้นฉบับ..จึงได้ทำการพิมพ์เผยแพร่ต่อมายังท่าน(พิมพ์ตามต้นฉบับที่ได้รับ)...ขอให้
ท่านนำไปบอกต่อเป็นวิทยาทาน.ท่านจะโชคดีมีความสุขตลอดกาล..ตำรานี้
แก้โรคมะเร็ง..ผู้เป็นมะเร็งจะหายโดยไม่คาดคิด สำหรับมะเร็งภายในจะหายภายใน 6 วัน
วิธีรักษา ไปที่ร้านขายยาจีนซื้อ 1.หังเตย 1 ตำลึง 2.หัวขิง 1 ตำลึง 3.ก้อนเกลือ 3 ก้อน 4.หัวข่า 1
ตำลึง..นำมารวมกัน แล้วแช่น้ำทิ้งไว้ 1 วัน ในน้ำ 1 ชาม ให่ดื่มจนหมดชาม (สูตรรักษาเนื้องอกมะเร็ง)
สรรพนามในการรักษา หลังจากดื่มน้ำแล้ว ควนอื่มน้ำมากๆ นำส่วนที่เหลือมารับประทาน
ยานี้จะขับเอาของเสียออกมาทางอุจจาระ หรือปัสสาวะ ไม่ต้องตกใจ เป็นการขับของเสียออกมาหมดแล้วจะปกติ
ตำรานี้ห้ามซื้อหรือเป็นเงินในการรักษาและขอยาเก็บไว้เป็นส่วนตัวโดยเด็ดขาด
หากท่านผู้อื่นได้รับด้วยศรัทธาและกุสลจิตของท่านและครอบครัวท่านจะประสบแต่ความสุขความสมหวังทุกประการ
เจ้าคุณนิมิต เจ้าคุรวัดกลางให้บอกท่านเถิด
ตัวอย่าง
- ส.ส. จังหวัดชลบุรี..ไม่ยอมบอกก็ถึงแก่กรรม
- คุณเติมศักดิ์ ได้รับจดหมายแล้วส่งต่อไป 29 ฉบับ ท่านถูกรางวัลที่1
- คุณเลิศศรี ได้รับจดหมายแล้วส่งต่อ 20 ฉบับ..ปรากฎครอบครัวป่วยกระทันหัน..จึงส่งต่อ 29
ฉบับ..ปรากฎว่าครอบครัวหายป่วยและถูกรางวัลที่ 1 ถึง 2 ฉบับรวยมาก
- คุณวิภาวดี อยู่เฉยๆ ได้รับจดหมายแล้ว.ไม่ทำตาม.ให้น้องส่งแทน..น้องถูกรางวัลที่ 2 ถึง 2 ฉบับ
- คุณศิริพัฒน์ ได้รับจดหมายแล้ว..ไม่ปฏิบัติตามที่พระครูบอก เพียง 10 วัน
เสียชีวิต...เมื่อท่านได้รับจดหมายฉบับนี้แล้ว..กรุราบอกต่อไปในที่ต่างๆเพียง 29 ฉบับ
แล้วท่านจะประสบแต่ความสุขและโชคดีไม่มีวันสิ้นสุด...มีผู้ไม่เขียนไม่ทำตามไม่ศรัทธาเหมือนส.ส.ชลบุรี
ที่ไปราชการที่เชียงใหม่ 7 วัน หัวใจวายถึงแก่กรรม
จดหมายนี้..ห้ามแจกในหมู่บ้านเป็นอันขาด
ตำราผีบอก..ต้องบอกแล้วส่งต่อ..แล้งซื้อลอตเตอรี่..เลขอะไรก็ได้ที่ท่านชอบ..ไม่เชื่อก็ลองทำตามเถิด..
ขอให้โชคดี


พระคาถา ชินบัญชร แบบย่อ
สมเด็จพระพุทธจารย์ โต พรหมรังษี
(ตั้งนะโม 3 จบ๗
ชิ นะ บัญ ชะ ระ ปะริ ตังมัง รัก ขะตุ สัพพาทา
กระดาษแผ่นนี้ส่งมาเพื่อให้ท่านโชคดี แผ่นแรกอยู่ที่อังกฤษ ได้รับแล้ว รวยแล้ว 9 คน โชคดีมาถึงแล้ว
คุณจะได้รับโชคภายใน 7 วัน หลังจากคุณได้รับแล้วรีบแจ้งต่อไป นี่ไม่ใช่ภาระการหลอกลวงเพื่อสนุกสนาน
คุณจะได้รับโชคทางไปรษณีย์ คุณไม่ต้องส่งเงินเพื่อความเชื่อถือ คุณอย่าเก็บจดหมายนี้ไว้
ต้องไปจากคุณภายใน 7 วัน หรือ 168 ชั่วโมง
ทหารอังกฤษได้รับเงิน 170 ดอลลาร์ไดเสียงได้รับเงิน 10000 ปอน์ดแต่ต้องเสียไปเพราะไม่ทำตามภายใน 7 วัน
หลังจากได้รับจดหมายฉบับนี้ แล้วรีบส่งต่อให้เพื่อนที่รู้จัก แล้วระยะหนึ่ง
คุณจะแปลกใจว่าเป็นความจริง..ว่าภายในวันหนึ่งอะไรเกิดขึ้น แม้ว่าคุณจะไม่เชื่อโชคก็อย่าเพิกเฉย
- โทโร แทชเชอร์ ได้รับเงินแล้วส่งต่อภายใน 120 ชั่วโมง เขาโดนไล่ออกจากงาน
แต่เมื่อเขาได้รับจดหมายอีกครั้ง เขาถ่ายเอกสารส่งทันที..ในไม่ช้าก็ได้งานใหม่ เวร์ชาย
ได้รับจดหมายแต่ไม่เชื่อ..ดยนทิ้ง..หลังจากนั้นเขาตายในปี 1996
ผู้หญิง แคริฟอร์เนีย
ด้รับจดหมาย..แต่หล่อนอ่านไม่ออกจึงเก็บไว้..ที่หล่อนเจ็บป่วย.ประสบปัญหาต่างๆ..จนในที่สุดก็ให้คนพิมพ์ส
่งต่อไป..ผลปรากฎถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 2 ถึง 2 คู่ ติดต่อกัน. คุณชัยยงค์ ด้รับจดหมาย แต่ไม่สน
เขาก็เสียชีวิตเพราะเชื่อเพื่อนฝูง
ขอให้ส่งภายใน 7 วัน จำนวน 29 ฉบับ. แล้วซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็ได้ที่ท่านชอบ.
ถ้าไม่เชื่อลองทำตาม..ท่านบอกไว้
ขอให้โชคดี
พระครูวิจิตร ธรรมโชติโดย: namtan IP: 203.172.221.134 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา:11:03:11 น.  

 
ตำราผีบอก
...ข้าพเจ้า
เป็นผู้ได้รับจดหมายดังต้นฉบับ..จึงได้ทำการพิมพ์เผยแพร่ต่อมายังท่าน(พิมพ์ตามต้นฉบับที่ได้รับ)...ขอให้
ท่านนำไปบอกต่อเป็นวิทยาทาน.ท่านจะโชคดีมีความสุขตลอดกาล..ตำรานี้
แก้โรคมะเร็ง..ผู้เป็นมะเร็งจะหายโดยไม่คาดคิด สำหรับมะเร็งภายในจะหายภายใน 6 วัน
วิธีรักษา ไปที่ร้านขายยาจีนซื้อ 1.หังเตย 1 ตำลึง 2.หัวขิง 1 ตำลึง 3.ก้อนเกลือ 3 ก้อน 4.หัวข่า 1
ตำลึง..นำมารวมกัน แล้วแช่น้ำทิ้งไว้ 1 วัน ในน้ำ 1 ชาม ให่ดื่มจนหมดชาม (สูตรรักษาเนื้องอกมะเร็ง)
สรรพนามในการรักษา หลังจากดื่มน้ำแล้ว ควนอื่มน้ำมากๆ นำส่วนที่เหลือมารับประทาน
ยานี้จะขับเอาของเสียออกมาทางอุจจาระ หรือปัสสาวะ ไม่ต้องตกใจ เป็นการขับของเสียออกมาหมดแล้วจะปกติ
ตำรานี้ห้ามซื้อหรือเป็นเงินในการรักษาและขอยาเก็บไว้เป็นส่วนตัวโดยเด็ดขาด
หากท่านผู้อื่นได้รับด้วยศรัทธาและกุสลจิตของท่านและครอบครัวท่านจะประสบแต่ความสุขความสมหวังทุกประการ
เจ้าคุณนิมิต เจ้าคุรวัดกลางให้บอกท่านเถิด
ตัวอย่าง
- ส.ส. จังหวัดชลบุรี..ไม่ยอมบอกก็ถึงแก่กรรม
- คุณเติมศักดิ์ ได้รับจดหมายแล้วส่งต่อไป 29 ฉบับ ท่านถูกรางวัลที่1
- คุณเลิศศรี ได้รับจดหมายแล้วส่งต่อ 20 ฉบับ..ปรากฎครอบครัวป่วยกระทันหัน..จึงส่งต่อ 29
ฉบับ..ปรากฎว่าครอบครัวหายป่วยและถูกรางวัลที่ 1 ถึง 2 ฉบับรวยมาก
- คุณวิภาวดี อยู่เฉยๆ ได้รับจดหมายแล้ว.ไม่ทำตาม.ให้น้องส่งแทน..น้องถูกรางวัลที่ 2 ถึง 2 ฉบับ
- คุณศิริพัฒน์ ได้รับจดหมายแล้ว..ไม่ปฏิบัติตามที่พระครูบอก เพียง 10 วัน
เสียชีวิต...เมื่อท่านได้รับจดหมายฉบับนี้แล้ว..กรุราบอกต่อไปในที่ต่างๆเพียง 29 ฉบับ
แล้วท่านจะประสบแต่ความสุขและโชคดีไม่มีวันสิ้นสุด...มีผู้ไม่เขียนไม่ทำตามไม่ศรัทธาเหมือนส.ส.ชลบุรี
ที่ไปราชการที่เชียงใหม่ 7 วัน หัวใจวายถึงแก่กรรม
จดหมายนี้..ห้ามแจกในหมู่บ้านเป็นอันขาด
ตำราผีบอก..ต้องบอกแล้วส่งต่อ..แล้งซื้อลอตเตอรี่..เลขอะไรก็ได้ที่ท่านชอบ..ไม่เชื่อก็ลองทำตามเถิด..
ขอให้โชคดี


พระคาถา ชินบัญชร แบบย่อ
สมเด็จพระพุทธจารย์ โต พรหมรังษี
(ตั้งนะโม 3 จบ๗
ชิ นะ บัญ ชะ ระ ปะริ ตังมัง รัก ขะตุ สัพพาทา
กระดาษแผ่นนี้ส่งมาเพื่อให้ท่านโชคดี แผ่นแรกอยู่ที่อังกฤษ ได้รับแล้ว รวยแล้ว 9 คน โชคดีมาถึงแล้ว
คุณจะได้รับโชคภายใน 7 วัน หลังจากคุณได้รับแล้วรีบแจ้งต่อไป นี่ไม่ใช่ภาระการหลอกลวงเพื่อสนุกสนาน
คุณจะได้รับโชคทางไปรษณีย์ คุณไม่ต้องส่งเงินเพื่อความเชื่อถือ คุณอย่าเก็บจดหมายนี้ไว้
ต้องไปจากคุณภายใน 7 วัน หรือ 168 ชั่วโมง
ทหารอังกฤษได้รับเงิน 170 ดอลลาร์ไดเสียงได้รับเงิน 10000 ปอน์ดแต่ต้องเสียไปเพราะไม่ทำตามภายใน 7 วัน
หลังจากได้รับจดหมายฉบับนี้ แล้วรีบส่งต่อให้เพื่อนที่รู้จัก แล้วระยะหนึ่ง
คุณจะแปลกใจว่าเป็นความจริง..ว่าภายในวันหนึ่งอะไรเกิดขึ้น แม้ว่าคุณจะไม่เชื่อโชคก็อย่าเพิกเฉย
- โทโร แทชเชอร์ ได้รับเงินแล้วส่งต่อภายใน 120 ชั่วโมง เขาโดนไล่ออกจากงาน
แต่เมื่อเขาได้รับจดหมายอีกครั้ง เขาถ่ายเอกสารส่งทันที..ในไม่ช้าก็ได้งานใหม่ เวร์ชาย
ได้รับจดหมายแต่ไม่เชื่อ..ดยนทิ้ง..หลังจากนั้นเขาตายในปี 1996
ผู้หญิง แคริฟอร์เนีย
ด้รับจดหมาย..แต่หล่อนอ่านไม่ออกจึงเก็บไว้..ที่หล่อนเจ็บป่วย.ประสบปัญหาต่างๆ..จนในที่สุดก็ให้คนพิมพ์ส
่งต่อไป..ผลปรากฎถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 2 ถึง 2 คู่ ติดต่อกัน. คุณชัยยงค์ ด้รับจดหมาย แต่ไม่สน
เขาก็เสียชีวิตเพราะเชื่อเพื่อนฝูง
ขอให้ส่งภายใน 7 วัน จำนวน 29 ฉบับ. แล้วซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็ได้ที่ท่านชอบ.
ถ้าไม่เชื่อลองทำตาม..ท่านบอกไว้
ขอให้โชคดี
พระครูวิจิตร ธรรมโชติโดย: namtan IP: 203.172.221.134 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา:11:04:03 น.  

 
ตำราผีบอก
...ข้าพเจ้า
เป็นผู้ได้รับจดหมายดังต้นฉบับ..จึงได้ทำการพิมพ์เผยแพร่ต่อมายังท่าน(พิมพ์ตามต้นฉบับที่ได้รับ)...ขอให้
ท่านนำไปบอกต่อเป็นวิทยาทาน.ท่านจะโชคดีมีความสุขตลอดกาล..ตำรานี้
แก้โรคมะเร็ง..ผู้เป็นมะเร็งจะหายโดยไม่คาดคิด สำหรับมะเร็งภายในจะหายภายใน 6 วัน
วิธีรักษา ไปที่ร้านขายยาจีนซื้อ 1.หังเตย 1 ตำลึง 2.หัวขิง 1 ตำลึง 3.ก้อนเกลือ 3 ก้อน 4.หัวข่า 1
ตำลึง..นำมารวมกัน แล้วแช่น้ำทิ้งไว้ 1 วัน ในน้ำ 1 ชาม ให่ดื่มจนหมดชาม (สูตรรักษาเนื้องอกมะเร็ง)
สรรพนามในการรักษา หลังจากดื่มน้ำแล้ว ควนอื่มน้ำมากๆ นำส่วนที่เหลือมารับประทาน
ยานี้จะขับเอาของเสียออกมาทางอุจจาระ หรือปัสสาวะ ไม่ต้องตกใจ เป็นการขับของเสียออกมาหมดแล้วจะปกติ
ตำรานี้ห้ามซื้อหรือเป็นเงินในการรักษาและขอยาเก็บไว้เป็นส่วนตัวโดยเด็ดขาด
หากท่านผู้อื่นได้รับด้วยศรัทธาและกุสลจิตของท่านและครอบครัวท่านจะประสบแต่ความสุขความสมหวังทุกประการ
เจ้าคุณนิมิต เจ้าคุรวัดกลางให้บอกท่านเถิด
ตัวอย่าง
- ส.ส. จังหวัดชลบุรี..ไม่ยอมบอกก็ถึงแก่กรรม
- คุณเติมศักดิ์ ได้รับจดหมายแล้วส่งต่อไป 29 ฉบับ ท่านถูกรางวัลที่1
- คุณเลิศศรี ได้รับจดหมายแล้วส่งต่อ 20 ฉบับ..ปรากฎครอบครัวป่วยกระทันหัน..จึงส่งต่อ 29
ฉบับ..ปรากฎว่าครอบครัวหายป่วยและถูกรางวัลที่ 1 ถึง 2 ฉบับรวยมาก
- คุณวิภาวดี อยู่เฉยๆ ได้รับจดหมายแล้ว.ไม่ทำตาม.ให้น้องส่งแทน..น้องถูกรางวัลที่ 2 ถึง 2 ฉบับ
- คุณศิริพัฒน์ ได้รับจดหมายแล้ว..ไม่ปฏิบัติตามที่พระครูบอก เพียง 10 วัน
เสียชีวิต...เมื่อท่านได้รับจดหมายฉบับนี้แล้ว..กรุราบอกต่อไปในที่ต่างๆเพียง 29 ฉบับ
แล้วท่านจะประสบแต่ความสุขและโชคดีไม่มีวันสิ้นสุด...มีผู้ไม่เขียนไม่ทำตามไม่ศรัทธาเหมือนส.ส.ชลบุรี
ที่ไปราชการที่เชียงใหม่ 7 วัน หัวใจวายถึงแก่กรรม
จดหมายนี้..ห้ามแจกในหมู่บ้านเป็นอันขาด
ตำราผีบอก..ต้องบอกแล้วส่งต่อ..แล้งซื้อลอตเตอรี่..เลขอะไรก็ได้ที่ท่านชอบ..ไม่เชื่อก็ลองทำตามเถิด..
ขอให้โชคดี


พระคาถา ชินบัญชร แบบย่อ
สมเด็จพระพุทธจารย์ โต พรหมรังษี
(ตั้งนะโม 3 จบ๗
ชิ นะ บัญ ชะ ระ ปะริ ตังมัง รัก ขะตุ สัพพาทา
กระดาษแผ่นนี้ส่งมาเพื่อให้ท่านโชคดี แผ่นแรกอยู่ที่อังกฤษ ได้รับแล้ว รวยแล้ว 9 คน โชคดีมาถึงแล้ว
คุณจะได้รับโชคภายใน 7 วัน หลังจากคุณได้รับแล้วรีบแจ้งต่อไป นี่ไม่ใช่ภาระการหลอกลวงเพื่อสนุกสนาน
คุณจะได้รับโชคทางไปรษณีย์ คุณไม่ต้องส่งเงินเพื่อความเชื่อถือ คุณอย่าเก็บจดหมายนี้ไว้
ต้องไปจากคุณภายใน 7 วัน หรือ 168 ชั่วโมง
ทหารอังกฤษได้รับเงิน 170 ดอลลาร์ไดเสียงได้รับเงิน 10000 ปอน์ดแต่ต้องเสียไปเพราะไม่ทำตามภายใน 7 วัน
หลังจากได้รับจดหมายฉบับนี้ แล้วรีบส่งต่อให้เพื่อนที่รู้จัก แล้วระยะหนึ่ง
คุณจะแปลกใจว่าเป็นความจริง..ว่าภายในวันหนึ่งอะไรเกิดขึ้น แม้ว่าคุณจะไม่เชื่อโชคก็อย่าเพิกเฉย
- โทโร แทชเชอร์ ได้รับเงินแล้วส่งต่อภายใน 120 ชั่วโมง เขาโดนไล่ออกจากงาน
แต่เมื่อเขาได้รับจดหมายอีกครั้ง เขาถ่ายเอกสารส่งทันที..ในไม่ช้าก็ได้งานใหม่ เวร์ชาย
ได้รับจดหมายแต่ไม่เชื่อ..ดยนทิ้ง..หลังจากนั้นเขาตายในปี 1996
ผู้หญิง แคริฟอร์เนีย
ด้รับจดหมาย..แต่หล่อนอ่านไม่ออกจึงเก็บไว้..ที่หล่อนเจ็บป่วย.ประสบปัญหาต่างๆ..จนในที่สุดก็ให้คนพิมพ์ส
่งต่อไป..ผลปรากฎถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 2 ถึง 2 คู่ ติดต่อกัน. คุณชัยยงค์ ด้รับจดหมาย แต่ไม่สน
เขาก็เสียชีวิตเพราะเชื่อเพื่อนฝูง
ขอให้ส่งภายใน 7 วัน จำนวน 29 ฉบับ. แล้วซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็ได้ที่ท่านชอบ.
ถ้าไม่เชื่อลองทำตาม..ท่านบอกไว้
ขอให้โชคดี
พระครูวิจิตร ธรรมโชติโดย: namtan IP: 203.172.221.134 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา:11:05:25 น.  

 
ตำราผีบอก
...ข้าพเจ้า
เป็นผู้ได้รับจดหมายดังต้นฉบับ..จึงได้ทำการพิมพ์เผยแพร่ต่อมายังท่าน(พิมพ์ตามต้นฉบับที่ได้รับ)...ขอให้
ท่านนำไปบอกต่อเป็นวิทยาทาน.ท่านจะโชคดีมีความสุขตลอดกาล..ตำรานี้
แก้โรคมะเร็ง..ผู้เป็นมะเร็งจะหายโดยไม่คาดคิด สำหรับมะเร็งภายในจะหายภายใน 6 วัน
วิธีรักษา ไปที่ร้านขายยาจีนซื้อ 1.หังเตย 1 ตำลึง 2.หัวขิง 1 ตำลึง 3.ก้อนเกลือ 3 ก้อน 4.หัวข่า 1
ตำลึง..นำมารวมกัน แล้วแช่น้ำทิ้งไว้ 1 วัน ในน้ำ 1 ชาม ให่ดื่มจนหมดชาม (สูตรรักษาเนื้องอกมะเร็ง)
สรรพนามในการรักษา หลังจากดื่มน้ำแล้ว ควนอื่มน้ำมากๆ นำส่วนที่เหลือมารับประทาน
ยานี้จะขับเอาของเสียออกมาทางอุจจาระ หรือปัสสาวะ ไม่ต้องตกใจ เป็นการขับของเสียออกมาหมดแล้วจะปกติ
ตำรานี้ห้ามซื้อหรือเป็นเงินในการรักษาและขอยาเก็บไว้เป็นส่วนตัวโดยเด็ดขาด
หากท่านผู้อื่นได้รับด้วยศรัทธาและกุสลจิตของท่านและครอบครัวท่านจะประสบแต่ความสุขความสมหวังทุกประการ
เจ้าคุณนิมิต เจ้าคุรวัดกลางให้บอกท่านเถิด
ตัวอย่าง
- ส.ส. จังหวัดชลบุรี..ไม่ยอมบอกก็ถึงแก่กรรม
- คุณเติมศักดิ์ ได้รับจดหมายแล้วส่งต่อไป 29 ฉบับ ท่านถูกรางวัลที่1
- คุณเลิศศรี ได้รับจดหมายแล้วส่งต่อ 20 ฉบับ..ปรากฎครอบครัวป่วยกระทันหัน..จึงส่งต่อ 29
ฉบับ..ปรากฎว่าครอบครัวหายป่วยและถูกรางวัลที่ 1 ถึง 2 ฉบับรวยมาก
- คุณวิภาวดี อยู่เฉยๆ ได้รับจดหมายแล้ว.ไม่ทำตาม.ให้น้องส่งแทน..น้องถูกรางวัลที่ 2 ถึง 2 ฉบับ
- คุณศิริพัฒน์ ได้รับจดหมายแล้ว..ไม่ปฏิบัติตามที่พระครูบอก เพียง 10 วัน
เสียชีวิต...เมื่อท่านได้รับจดหมายฉบับนี้แล้ว..กรุราบอกต่อไปในที่ต่างๆเพียง 29 ฉบับ
แล้วท่านจะประสบแต่ความสุขและโชคดีไม่มีวันสิ้นสุด...มีผู้ไม่เขียนไม่ทำตามไม่ศรัทธาเหมือนส.ส.ชลบุรี
ที่ไปราชการที่เชียงใหม่ 7 วัน หัวใจวายถึงแก่กรรม
จดหมายนี้..ห้ามแจกในหมู่บ้านเป็นอันขาด
ตำราผีบอก..ต้องบอกแล้วส่งต่อ..แล้งซื้อลอตเตอรี่..เลขอะไรก็ได้ที่ท่านชอบ..ไม่เชื่อก็ลองทำตามเถิด..
ขอให้โชคดี


พระคาถา ชินบัญชร แบบย่อ
สมเด็จพระพุทธจารย์ โต พรหมรังษี
(ตั้งนะโม 3 จบ๗
ชิ นะ บัญ ชะ ระ ปะริ ตังมัง รัก ขะตุ สัพพาทา
กระดาษแผ่นนี้ส่งมาเพื่อให้ท่านโชคดี แผ่นแรกอยู่ที่อังกฤษ ได้รับแล้ว รวยแล้ว 9 คน โชคดีมาถึงแล้ว
คุณจะได้รับโชคภายใน 7 วัน หลังจากคุณได้รับแล้วรีบแจ้งต่อไป นี่ไม่ใช่ภาระการหลอกลวงเพื่อสนุกสนาน
คุณจะได้รับโชคทางไปรษณีย์ คุณไม่ต้องส่งเงินเพื่อความเชื่อถือ คุณอย่าเก็บจดหมายนี้ไว้
ต้องไปจากคุณภายใน 7 วัน หรือ 168 ชั่วโมง
ทหารอังกฤษได้รับเงิน 170 ดอลลาร์ไดเสียงได้รับเงิน 10000 ปอน์ดแต่ต้องเสียไปเพราะไม่ทำตามภายใน 7 วัน
หลังจากได้รับจดหมายฉบับนี้ แล้วรีบส่งต่อให้เพื่อนที่รู้จัก แล้วระยะหนึ่ง
คุณจะแปลกใจว่าเป็นความจริง..ว่าภายในวันหนึ่งอะไรเกิดขึ้น แม้ว่าคุณจะไม่เชื่อโชคก็อย่าเพิกเฉย
- โทโร แทชเชอร์ ได้รับเงินแล้วส่งต่อภายใน 120 ชั่วโมง เขาโดนไล่ออกจากงาน
แต่เมื่อเขาได้รับจดหมายอีกครั้ง เขาถ่ายเอกสารส่งทันที..ในไม่ช้าก็ได้งานใหม่ เวร์ชาย
ได้รับจดหมายแต่ไม่เชื่อ..ดยนทิ้ง..หลังจากนั้นเขาตายในปี 1996
ผู้หญิง แคริฟอร์เนีย
ด้รับจดหมาย..แต่หล่อนอ่านไม่ออกจึงเก็บไว้..ที่หล่อนเจ็บป่วย.ประสบปัญหาต่างๆ..จนในที่สุดก็ให้คนพิมพ์ส
่งต่อไป..ผลปรากฎถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 2 ถึง 2 คู่ ติดต่อกัน. คุณชัยยงค์ ด้รับจดหมาย แต่ไม่สน
เขาก็เสียชีวิตเพราะเชื่อเพื่อนฝูง
ขอให้ส่งภายใน 7 วัน จำนวน 29 ฉบับ. แล้วซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็ได้ที่ท่านชอบ.
ถ้าไม่เชื่อลองทำตาม..ท่านบอกไว้
ขอให้โชคดี
พระครูวิจิตร ธรรมโชติ


โดย: namtan IP: 203.172.221.134 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา:11:24:01 น.  

 
โคลง ๔
๒ บุญเจ้าจอมภพพี้น แผ่นสยาม
แสยงพระยศยินขาม ขาดแกล้ว
พระฤทธิดั่งฤทธิ์ราม รอนราพณ์ แลฤๅ
ราญอริราชแผ้ว แผกแพ้ทุกภาย

ไพรินทรนาศเพี้ยง พลมาร
พระดั่งองค์อวตาร แต่กี้
แสนเศิกห่อนหาญราญ รอฤทธิ์ พระฤๅ
ดาลตระดกเดชลี้ ประลาตเหล้าแหล่งสถาน

เสด็จเสวยศวรรเยศอ้าง ไอศูรย์ สรวงฤๅ
เย็นพระยศปูนเดือน เด่นฟ้า
เกษมสุขส่องสมบูรณ์ บานทวีป
สว่างทุกข์ทุกธเรศหล้า แหล่งล้วนสรรเสริญ

โคลง ๔
๑๑ สาวสนมสนองนาถไท้ ทูลสาร
พระจักจรจากสถาน ถิ่นท้าว
เสด็จแดนทุรกันดาร ใดราช เสนอนา
ฤๅพระรานเสน่ห์ร้าว ด่วนร้างแรมไฉน

จำใจจำจากเจ้า จำจร
จำนิราศแรมสมร แม่ร้าง
เพราะเพื่อจักไปรอน อริราช แลแม่
จำทุกข์จำเทวษว้าง สวาทว้าหวั่นถวิล

ยินสารสมเด็จไท้ ภรรดา
ดาลสุชลธารา หยาดยัอย
เศียรซบแทบบาทา ทางเทวษ
ฤๅใคร่วายว่างสร้อย สร่างสิ้นกันแสง

ทูลแถลงแห่งบาปเบื้อง บูรพ์ไฉน
จึ่งบดินทร์เด็ดใจ จากห้อง
พระเสด็จแต่เดียวไกล แดนราช
ฤๅพระจักละน้อง อยู่ว้าวังขัง

กลางไพรใครเพื่อนท้าว นอนผลู
จักผทมเดียวดู แต่ไม้
พระเคยคณะพธู ทูลบาท
ฤๅพระจักตกไร้ นิราศร้างแรมสนม

กรมทุกข์เกรียมเทวษด้วย วนิดา
คิดใคร่ขัดบัญชา ท่านใช้
หากเกรงพระอาชญา บิตุราช
ร้อนระบมบ่มไหม้ สวาทเพี้ยงเพลิงสุม

ฝืนโศกปลอบนิ่มน้อง สนองนาง
อย่าพิลาปเยียวลาง ศึกหน้า
โศกนักจักหม่นหมาง หมองรูป
เรียมบ่ร้างรสช้า ด่วนร้อนคืนหลัง

ใช่เชิงชังแม่แล้ว จึ่งจร
ขัดพระเดชอดิศร ห่อนได้
จำเรียมนิราสมร เสมอชีพ
เชิญแม่ดับเทวษไห้ อยู่ถ้าคืนสม

บังคมบรมบาทไท้ แถลงพลาง
ขอใคร่โดยเสด็จทาง เถื่อนท้อง
เป็นเพื่อนบพิตรกลาง ไพรพฤกษ์ พระเอย
ห่างราชฤๅแรมห้อง อยู่ให้ใครถนอม

ไพรพนอมย่อมยากแท้ อย่าหวัง
เชิญเกษมเสวยวัง อยู่ถ้า
จักไปจักเป็นกัง วลพี่ นะแม่
เมื่อศึกนึกตั้งหน้า ติดน้องหน่วงหาญ

การยุทธ์สุดที่ห้าม แหนองค์
ครั้นจักโดยเสด็จดง ห่อนได้
อยู่หลังจักตั้งทรง แต่โศก แล้วนา
นอนจะเป็นนอนไข้ ข่าวท้าวคอยถาม

๒๒* ทรามรักอย่าร้องร่ำ กำสรวล
อยู่แม่อย่าเสวยครวญ ละห้อย
บ่นานบ่หน่ายนวล แหนงเสน่ห์ นุชนา
เสร็จทัพกลับถนอมสร้อย อย่าเศร้าเสียศรี

โคลง ๔
๒๖ จงเจริญชัเยศด้วย เดชะ
ชาวอยุธย์อย่าพะ พ่อได้
จงแพ้พินาศพระ วิริยภาพ พ่อนา
ชนะแด่สองท่านไท้ ธิราชเจ้าจอมสยาม

สงครามความเศิกซึ้ง แสนกล
จงพ่ออย่ายินยล แต่ตื้น
อย่าลองคะนองตน ตามชอบ ทำนา
การศึกลึกเล่ห์พื้น ล่อเลี้ยวหลอกหลอน

จงแจ้งแห่งเหตุเบื้อง โบราณ
เป็นประโยชน์ยุทธการ กล่าวไว้
เอาใจทหารหาญ เริงรื่น อยู่นา
อย่าระคนปนใกล้ เกลือกกลั้วขลาดเขลา

หนึ่งรู้พยุหเศิกไสร้ สบสถาน
เจนจิตวิทยาการ กาจแกล้ว
รู้เชิงพิชัยชาญ ชุมค่าย ควรนา
อาจจักรอนรณแผ้ว แผกแพ้พังหนี

หนึ่งรู้บำเหน็จให้ ขุนพล
อันสมรรถมือผจญ จืดเสี้ยน
อย่าหย่อนวิริยยล อย่างเกียจ
แปดประการกลเที้ยร ถ่องแท้ทางแถลง

จงจำคำพ่อไซร้ สั่งสอน
จงประสิทธิ์สมพร พ่อให้
จงเรืองพระฤทธิ์รอน อริราช
จงพ่อลุลาภได้ เผด็จด้าวแดนสยาม

โคลง ๔
๓๔ ไอยราฤทธิเลิศล้ำ ลือดิน
ดูดั่งพาหนะอินทร์ เอี่ยมฟ้า
อาจค้ำคชอรินทร์ รอนชีพ
ชาญศึกฮึกหาญกล้า กลั่นแกล้วกลางสมร

โคลง ๔
๓๗ มากมวลเมิลหมู่ดั้ง ดาษดา
กันแทรกแซงซ้ายขวา พรั่งพร้อม
คชค้ำค่ายพังคา โดดแล่น
โจมจับขับขี่ห้อม แห่ท้าวจากสถาน

โคลง ๔
๓๙ ดุรงค์เริงฤทธิ์ห้าว เห็จผยอง
หาญพยศลำพอง ผาดผ้าย
เผ่นผกหกเหินคะนอง ขนัดแน่น
ขนาบพยุหคชย้าย ย่างน้อยดำเนิน

โคลง ๔
๔๓ เสด็จพ้นทวาเรศข้าม คูเวียง
หวั่นฤทัยท่านเพียง จักว้า
พระองค์ก็อ่อนเอียง เอนอาสน์
อกระรัวมัวหน้า สั่นส้านเสียวแสยง

ลางแสดงแห่งเหตุแพ้ ไพรี
กริ่งกมลฤๅดี เดือดร้อน
รันทดทุกข์ทวี หวั่นเทวษ
ถวิลบ่วายขุ่นข้อน อกอั้นขวัญหาย

หลายครามาสู่สู้ ศึกหลวง
ไปบ่ไหวหวั่นทรวง เช่นนี้
ยิ่งนึกยิ่งหนักดวง แดพรั่น อยู่นา
แหนงประหลาดแล้วกี้ ก่อนไซร้ไป่เคย

อกเอ๋ยเอะหลากโอ้ รอยลาง
ทั้งพระเคราะห์ขัดขวาง โทษแท้
จักไปประยุทธ์กลาง อริราช
เกรงแต่ศึกจักเเพ้ เพลี่ยงพลั้งในสนาม

ความฉงนหม่นพักตร์เศร้า ศรีหมาง
ร้อนอุระราชพาง จักไหม้
พระแปรพระปฤษฎางค์ ดูถิ่น
ดูพระมนเทียรไท้ ธเรศเพี้ยงพังสมร

จำจรจำจากอ้า อาดูร
ดูประสาทแสงสูรย์ ส่องแก้ว
เรืองรัตน์จรัสจรูญ รัตน์รุ่ง เรืองนา
เรืองมณีนพแพร้ว เพริศพร้อยพรายฉาย

เสียดายคฤหาสน์ห้อง หอทอง
ยามวิโยคยุทธ์ปอง ปราบเสี้ยน
จักคืนบ่คืนครอง ฤๅแน่ ไฉนนา
หนักหฤทัยท่านเที้ยร เทวษตื้นตันทรวง

ระลวงรำลึกน้อง เนาวัง
ถวิลบ่ลืมความหลัง สั่งเจ้า
ปานฉะนี้สมรยัง จักโศก อยู่นา
ใครช่วยปลอบเปลื้องเศร้า สวาทให้สร่างศัลย์

จาบัลรันทดเพี้ยง พังดวง แดนา
บังบ่ให้ใครปวง รั่วรู้
พระโศกแต่ในทรวง ซ่อนเทวษ
ทำดั่งผ่องพักตร์ผู้ อื่นเอื้อมไป่ถึง

โคลง ๔
๕๖ เสด็จดลแดนราชเบื้อง บูรพา
พิศพนัสเนินผา ป่าไม้
รายเรียงรุกขผกา แกมลูก
แลตระการกลใกล้ หัตถ์เอื้อมเอาถึง

คำนึงนุชนาฏเนื้อ นวลสมร
แม้นแม่มาจักวอน พี่ชี้
จักบอกแก่บังอร ออกชื่อ เฌอนา
เรียมจักแนะนั่นนี้ โน่นโน้นเเนวพนม

ชวนชมคูหาศห้วย เหวธาร
ทั่วทุกหนแห่งละหาน หุบห้อง
ชมไพรพิศาลสถาน แถวเถี่อน
พลางพี่จักชวนน้อง ช่วยชี้ชมพลาง

ถวิลปางบำราศเจ้า จากเวียง
ยังเสนาะสำเนียง ละห้อย
ไพเราะมฤตเพียง ซึมซาบ ทรวงเอย
ไปบ่ลืมสารสร้อย แม่เศร้าสั่งเรียม

เกรียมใจจักโทษน้อง ฤๅควร
เพราะพี่ห้ามแหนนวล นุชไว้
มาเดียวอดูรครวญ คร่ำเนตร
แหนงว่าทุกข์ใครให้ โทษแท้เรียมทำ

ไป่โดยคำนุชไซร้ จึ่งกำ สรวลฤๅ
แม้ว่าโดยดั่งคำ แม่พร้อง
ปานฉะนี้จะเบิกบำ เทิงชื่น ชมนา
เพราะพี่มาด้วยน้อง จักชี้ชวนเกษม

เปรมใจใคร่กลับห้อง ไหรณ
รับสมรมายล ย่านไม้
เกรงราชกริ่งเกรงคน เขาค่อน ขอดนา
นึกบ่ลุเลยไท้ ธเรศร้อนรนทรวง

คิดปวงนาเรศรั้ง แรมวัง
ยามวิโยคเยาว์ยัง อยู่ห้อง
จักรุมอุระรัง รึงเทวษ
ถวิลบ่วายขุ่นข้อง คั่งแค้นใครโลม

คิดโฉมนงโพธผู้ เพ็ญศรี
เคยร่วมรมย์ฤๅดี ดับร้อน
ถนอมนุชแนบนาภี พูนเสน่ห์
นึกนิรารสข้อน อกไห้โหยถวิล

เคยยินเยาวเรศซั้น สารแสดง
ผสานดุริยดำแคง ขับร้อง
ยามร้างเสน่ห์แหนง เนาเถื่อน
สดับแต่เสียงสัตว์ก้อง พี่เพี้ยงขวัญหาย

เคยสายสมรแนบเนื้อ ถนอมองค์
ถวายสุคนธ์ธารสรง อยู่ซ้อง
ยามร้างคณะอนงค์ แหนงโศก
สระแต่สายชลห้อง แห่งห้วยเหวธาร

เคยผทมฐานแก้วก่อง ทองแกม
เนืองอนุชนอนแนม แนบหน้า
ยามร้างสมรแรม ราวเถื่อน
ผทมอยู่เอ้องค์อ้า อกร้าวหนาวทรวง

ปวงแสนเสาวลักษณ์ล้วน เคียมเคย
คิดเมื่อยามเรียมเสวย แวดล้อม
ปางร้างนิราเสบย บอมเทวษ
เสวยบ่ยลเยาว์ห้อม อยู่ให้เห็นโฉม

เคยตระโบมบัวมาศแก้ว กับกร
เกี้ยวตระกองบังอร อุ่นเนื้อ
ปางร้างนิราสมร มาเทวษ
ถวิลบ่วายรสเกื้อ กอดเกี้ยวก่ายเขนย

หน่ายเชยหนักอกช้ำ ก่ำทรวง
ถนัดดั่งภูผาหลวง ทุ่มแท้
หนักหาบที่พลปวง ปลงพัก ได้นา
หนักเสน่ห์นึกแก้ เกี่ยงให้เบาไฉน

ไย่ไย่คชไต่เต้า ตามทาง
พลางคะนึงนุชพลาง ท่านไห้
แลไหนบ่ลืมนาง หน่ายเสน่ห์
นึกบ่วายสวาทไท้ ธิราชร้าวรานสมร

โคลง ๔
๗๓ อ้าศรีเสาวภาคย์เพี้ยง เพ็ญแข
เรียมแต่ร้างรสแห ห่างเคล้า
ฤๅลืมสมรแล อื่นชื่น ไปเลย
ถวิลทุกข์ยามเย็นเช้า ชอกช้ำก่ำทรวง

แม้ดวงกมลาศได้ มาดล
โดยสถานแถวสถล ที่นี้
จักชวนแม่ชมบน บรรพต โพ้นแฮ
พลางแม่ชมเรียมชี้ แม่ชี้เรียมชม

ชมพนมพนาเวศห้วย เหวหิน
ทุกเซาะซอกศีขริน ร่องน้ำ
จักชวนแม่สรงสินธุ์ แสนสนุก
สนานอุทกท่าถ้ำ เถื่อนท้องแถวธาร

ทุกสถานธาเรศแม้น แมนผจง ไว้ฤๅ
หวังจักไว้ให้สรง เซาะน้ำ
ปางร้างอรอนงค์ แหนงโศก
สรงบ่สร่างใจช้ำ เช่นน้ำสระสมร

โคลง ๔
๗๙ มาเดียวเปลี่ยวอกอ้า อายสู
สถิตอยู่เอ้องค์ดู ละห้อย
พิศโพ้นพฤกษ์พบู บานเบิก ใจนา
พลางคะนึงนุชน้อย แน่งเนื้อนวลสงวน

พระครวญพระคร่ำไห้ โหยหา
พลางพระพิศพฤกษา กิ่งเกี้ยว
กลกรกนิษฐนา- รีรัตน์ เรียมฤๅ
ยามตระกองเอวเอี้ยว โอบอ้อมองค์เรียม

เฌอปรางเปรียบนาฏน้อง นวลปราง
รักดั่งรักนุชพาง พี่ม้วย
ช้องนางเฉกช้องนาง คลายคลี่ ลงฤๅ
โศกพี่โศกสมด้วย ดั่งไม้นามมี

อบเอยอบชื่นชี้ เฌอสม ญาฤๅ
อบว่าอรอบรม รื่นเร้า
อบเชยพี่เชยชม กลิ่นอบ เฌอนา
อบดั่งอบองค์เจ้า จักให้เรียมเชย

ขานางนึกคู่คู้ ขาสมร
พลางพี่โอบเอวอร แอบเคล้า
กระทุ่มดั่งทุ่มกร ตีอก เรียมฤๅ
เกดว่าเกศนุชเกล้า กลิ่นกลั้วเสาวคนธ์

เล็บมือนางนี้หนึ่ง นขา นางฤๅ
ต้องดั่งต้องบุษบา นิ่มน้อง
ชงโคคิดชงฆา นุชนาฏ เหมือนฤๅ
เรียมระเมียรเดื่อปล้อง ดั่งปล้องศอสมร

ซ่อนกลิ่นกลิ่นแก้วซ่อน นาสา เรียมฤๅ
ตาดว่าตาดพัสตรา หนุ่มเหน้า
สลาลิงเล่ห์ซองสลา นุชเทียบ ถวายฤๅ
สวาดดั่งเรียมสวาทเจ้า จากแล้วหลงครวญ

สลัดไดใดสลัดน้อง แหนงนอน ไพรฤๅ
เพราะเพื่อมาราญรอน เศิกไสร้
สละสละสมร เสมอชื่อ ไม้นา
นึกระกำนามไม้ แม่นแม้นทรวงเรียม

โม้โรกเหมีอนโรคเร้า รุมกาม
ไฟว่าไฟราคลาม ลวกร้อน
นางแย้มหนึ่งแย้มยาม เยาว์ยั่ว แย้มฤๅ
ตูมดั่งตูมตีข้อน อกอั้นกันแสง

สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ง ยามสาย
สายบ่หยุดเสน่ห์หาย ห่างเศร้า
กี่คืนกี่วันวาย วางเทวษ ราแม่
ถวิลทุกขวบค่ำเช้า หยุดได้ฉันใด

สุกรมกรมสุขไซร้ ไป่มี
กรมแต่ทุกข์เทวษทวี ห่อนเว้น
นมสวรรค์นึกบัวศรี เสาวภาคย์ พี่เอย
ถวิลบ่เคยขาดเคล้น คลาดน้องใครถนอม

โกสุมชุมช่อช้อย อรชร
เผยผกาเกสร ยั่วแย้ม
รวยรื่นรสคนธ์ขจร จังหวัด ไพรนา
กลิ่นตระการกลแก้ม เกศแก้วกูสงวน

โคลง ๔
๙๗ พิศวงสังเวชโอ้ อกตู
ยามวิโยคเยาว์ดู ดั่งใบ้
บพานพักตร์พธู เทียมชีพ แลนา
เรียมจักแนะนกไม้ บอกน้องไหนนาง

นางนวลนึกนิ่มน้อง นวลปราง
จากพรากพรากจากนาง หนึ่งนั้น
พิราบพิลาปคราง ครวญแข่ง ข้าฤๅ
บัวว่าบัวนุชปั้น อกน้องเรียมถนอม

ไก่แก้วคิดคู่แก้ว กลอยใจ เรียมฤๅ
แสกยิ่งแสกหฤทัย พี่เศร้า
นกออกนึกออกไพร พลัดแม่ เหมือนฤๅ
ชมแขกเต้าคู่เต้า แขกน้องนานคืน

ชมพูพิศพ่างผ้า ชมพู แม่ฤๅ
นกขมิ้นเหลืองดู ดั่งเจ้า
สร้อยทองเทียบสร้อยพธู อ่าอาตม์
แอ่นว่าแอ่นองค์เคล้า พี่เคล้าคลึงสมร

รังนานนึกหนึ่งร้าง รังนาน
เท้งทูดทูตเท้งสาร สื่อน้อง
แขวกขวานคู่ขวานราญ รอนอก เรียมฤๅ
กวักดั่งกวักหัตถ์ร้อง เรียกเจ้าหาหาย

คับแคเคียงคู่ขุ้ม เขาขัน
เอี้ยงและออกอัญชัน แซ่ซ้อง
กระหรอดกระเรียนจรัล เรียงร่าย อยู่นา
กระจิบกระจาบจ้อง จับไม้เมิลเมียง

กระเต็นกระตั้วตื่น แตกคน
ยูงย่องยอดยูงยล โยกย้าย
นกเปล้านกปลีปน ปลอมแปลก กันนา
คล่ำคล่ำคลิ้งโคลงคล้าย คู่เคล้าคลอเคลีย

เนืองนกจับมิ่งไม้ เรียมยล
คุมคู่อยู่ทุกตน ต่างร้อง
ตูเดียวอดูรทน ทุกข์ทุ่ม ทรวงนา
ฤๅบ่มีเพื่อนพร้อง พี่เพี้ยงอดสู

สัตวาวานเห็จห้อง หาวโพยม
ยังอนุชเฉิดโฉม ฟ่องฟ้า
เชิญสมรแม่มาโลม ลาญเทวษ เรียมเอย
จงพี่พลันพบหน้า แม่หน้านวลเฉลิม

เบญจวรรณวานเร่งร้อน เร็วบิน ไปเฮย
แจ้งที่แสนสุดถวิล วากว้า
ยามกินบ่เป็นกิน กินโศก
นอนดั่งนอนป่าช้า ชอกช้ำทรวงสลาย

สาลิกาอย่าพลอดเพ้อ ลำพัง เลยนา
วานประเวศสู่วัง สักน้อย
จำทูลทุกข์แถลงยัง เยาวเรศ แม่ฤๅ
จงแม่รู้เรียมสร้อย สุดอ้างอาดูร

แขกเต้าเต้าแขกน้อง นงพะงา หนึ่งรา
บอกว่าเรียมโหยหา ละห้อย
เชิญนุชเร่งเร็วมา ระงับโศก พี่เอย
ขอพี่พบพักตร์น้อย หนึ่งให้สร่างศัลย์

ไก่ฟ้าวานว่ายฟ้า หาวหน
หาสมรมายล เถื่อนท้อง
เชิญชมพนารญ เรียงรุ่น รุกข์แฮ
ชมพิหคเหินร้อง ร่ายไม้ไขเสียง

ห่อนเห็นสุโนกเอื้อ เอาภาร
เรียมเร่งลรรลุงลาน สวาทไหม้
รำลึกวิมลมาลย์ บัวมาศ กูเอย
มือลูบทรวงไล้ไล้ เทวษล้ำเหลือทน

พระโหยพระไห้ร่ำ รำจวน
พลางพระคำนึงนวล หนุ่มเหน้า
บ่เหือดบ่หายครวญ ครางคร่ำ อยู่แฮ
พระแต่โศกแต่เศร้า แต่สร้อยแสนทวี

โคลง ๔
๑๑๖ พระโทรมนัสย์เศร้า แสนศัลย์
พลางพระขับพลขันธ์ เคลื่อนคล้อย
พระพิศอเนกนันต์ เนืองสัตว์ นั้นนา
ไปบ่เหือดละห้อย ห่างไห้หาศรี

โยธีลีลาศแคล้ว คลาทาง
ทุกทั่วสัตว์ตื่นตาง แตกเต้า
กาสรสุกรกวาง ทรายซุ่ม ซุ้มนา
ละมั่งระมาดผาดผังเข้า ป่าลี้หนีซอน

กุญชรชักพวกผ้าย แฝงพง
ถึกกระทิงวิ่งวง แหวกเร้น
ยองทองย่องยรรยง ฝีย่าง ย่องนา
กระต่ายกระแตเต้น ตื่นต้อนกันหนี

ภูมีเมิลแมกไม้ ใจหวน โหยแฮ
เห็นแต่ลิงค่างชวน ท่านแย้ม
ลูกกกอกแอบอวล เต้นไต่ ไม้นา
บ้างเก็บผลไพล่แก้ม กัดปล้อนปลิดพลาง

แลพลางทางเทวษไห้ หาศรี
ยามพระสุริยลี ลดฟ้า
พระสดับแต่เสียงผี เผือนพูด กันแฮ
ปั่นหฤทัยท่านว้า หวาดเพี้ยงจักรผัน

สายัณห์หวั่นสวาทไท้ ธเรศตรี ศวรแฮ
สดับแต่เสียงชะนี ร่ายร้อง
เหวยเหวยเรียกสวามี มรณาศ
นึกดั่งเสียงนุชพร้อง พร่ำไห้หาเรียม

พระเกรียมกมเลศด้วย ดวงสมร
ฤๅใคร่วายอาวรณ์ ว่างเศร้า
พระทุกข์พระทอดถอน ใจเทวษ ถวิลนา
ร้อนอุระราชเร้า ที่ร้างแรมขวัญ

โคลง ๔
๑๒๗ พลมอญเมิลมืดท้อง รัถยา
อเนกนิกรอาชา ชาติช้าง
ทวนทองเถือกทอตา เปลือยปลาบ
เทียวธวัชแลสล้าง เฟื่องฟ้าปลิวปลาย

โคลง ๔
๑๒๙ ชาวสยามคร้ามเศิกสิ้น ทั้งผอง
นายและไพร่ไป่ปอง รบร้า
อพยพหลบหลีกมอง เอาเหตุ
ซุกซ่อนห่อนให้ข้า ศึกได้ไปเปน
โคลง ๔
๑๓๒ ดลยังเวียงด่านด้าว โดยมี
เมืองชื่อกาญจนบุรี ว่างว้าง
ผู้ใดบ่ออกตี ตอบต่อ ทัพนา
ยลแต่เหย้าเรือนร้าง อยู่ไร้ใครแรม

สอดแนมจักจับถ้อย ไถ่ความ
ฤๅบ่ได้ชาวสยาม สักผู้
จักสืบจักเสาะถาม เหตุห่อน รู้แฮ
รู้ว่าชาวเมืองรู้ เล่ห์แล้วหลีกหนี

ธก็กรีธาทัพเข้า เนาเมือง
ประทับอยู่แรมคืนเคือง สวาทไหม้
คำนึงนุชไป่เปลือง จิตท่าน ถวิลนา
เจ็บอรุะราชไข้ ขุ่นแค้นคับทรวง

ระลวงรำลึกอ้า บังอร
ยลแต่แสงศศิธร ถ่องฟ้า
แสงจันทร์บ่ส่องสมร หมดเทวษ
ถวิลบ่ลืมนวลหน้า แม่แม้นนวลจันทร์

คิดวันเรียมสั่งเจ้า จำจร มานา
เนืองพธูถวายกร นอบน้อม
นึกเชษฐ์เฉกจันทร ถ่องเมฆ แม้นฤๅ
พิศประกายรายล้อม เล่ห์เพี้ยงสาวสนม

เรียมกรมเกรียมเทวษไห้ โหยถวิล อรเอย
ฤๅใคร่จางใจจินต์ จืดเจ้า
ปางกินบ่เป็นกิน กินโศก
นอนบ่เป็นนอนเศร้า เสน่ห์ส้านเสียวสมร

โคลง ๔
๑๔๐ พระฝืนทุกข์เทวษกล้ำ แกล่ครวญ
ขับคชบทจรจวน จักเพล้
บรรลุพนมทวน เถื่อนที่ นั้นนา
เหตุอนาถหนักเอ้ อาจให้ชนเห็น

เกิดเป็นหมอกมืดห้อง เวหา หนเฮย
ลมชื่อเวรัมภา พัดคลุ้ม
หวนหอบหักฉัตรา คชขาด ลงแฮ
แลธุลีกลัดกลุ้ม เกลื่อนเพี้ยงจักรผัน

พระพลันเห็นเหตุไซร้ เสียวดวง แดเอย
ถนัดดั่งภูผาหลวง ตกต้อง
กระหม่ากระเหม่นทรวง สั่นซีด พักตร์นา
หนักหฤทัยท่านร้อง เรียกให้โหรทาย

ทั้งหลายล้วนจบแจ้ง เจนไสย ศาสตร์แฮ
เห็นตระหนักแน่ใน เหตุห้าว
จักทูลบ่ทูลไท เกรงโทษ ท่านนา
เสนอแต่ดีกลบร้าว เกลื่อนร้ายกลายดี

เหตุนี้ผิวเช้าชั่ว ฉุกเข็ญ
เกิดเมื่อยามเย็นดี ดอกไท้
อย่าขุ่นอย่าลำเค็ญ ใจเจ็บ พระเอย
พระจักลุลาภได้ เผด็จเสี้ยนศึกสยาม

เวียงรามฤๅอาจต้าน ต่อมือ ท่านแฮ
พระจักชาญชัยลือ ล่มฟ้า
ทุกท้าวบ่ท่าวถือ ตนต่อ พระเอย
โอนมกุฎก้มหน้า นอบน้อมถวายถวัลย์

เหี้ยมนั้นจึ่งหากให้ ฉัตรหัก เห็นแฮ
เพราะเพื่ออุปราชยศักดิ์ เสื่อมไสร้
พระภูบดีจัก ผดุงยศ พระนา
เวนพิภพพระให้ หน่อท้าวเสวยศวรรย์

ครั้นฟังบพิตรเพี้ยง ฟังหู หนึ่งนา
หูหนึ่งแหนงคำสู ซึ่งพร้อง
ไป่ไว้หฤทัยภู ธรพรั่น อยู่นา
นึกเร่งกริ่งเกรงต้อง แต่แพ้ดัสกร

พระร้อนอุระเต้น ตื่นภัย
หวาดกมลไหวไหว วาบว้ำ
กันแสงเสนาะใน ทรวงซ่อน โศกนา
พลางพระกลืนเทวษกล้ำ กลัดกลุ้มรุมสมร

ภูธรพลางให้เร่ง พลจร มานา
แหนงกระลึงลางหลอน เล่ห์ร้าย
รันทดระทวยถอน ใจใหญ่ อยู่แฮ
พลางพระขับคชย้าย ย่างเยื้องเหย่าเดิน

สระเทินสระทกแท้ ไทถวิล อยู่เฮย
ฤๅใคร่คลายใจจินต์ จืดสร้อย
คำนึงนฤบดินทร์ บิตุเรศ พระแฮ
พระเร่งลานละห้อย เทวษไห้โหยหา

อ้าจอมจักรพรรดิผู้ เพ็ญยศ
แม้พระเสียเอารส แก่เสี้ยน
จักเจ็บอุระระทด ทุกข์ใหญ่ หลวงนา
ถนัดดั่งพาหาเหี้ยน หั่นกลิ้งไกลองค์

ณรงค์นเรศวร์ด้าว ดัสกร
ใครจักอาจออกรอน รบสู้
เสียดายแผ่นดินมอญ พลันมอด ม้วยแฮ
เหตุบ่มีมือผู้ อื่นต้านทานเข็ญ

เอ็นดูภูธเรศเจ้า จอมถวัลย์
เปลี่ยวอุระราชรัน ทดแท้
พระชนม์ชราครัน ครองภพ พระเอย
เกรงบพิตรจักแพ้ เพลี่ยงพล้ำศึกสยาม

สงครามครานี้หนัก ใจเจ็บ ใจนา
เรียมเร่งแหนงหนาวเหน็บ อกโอ้
ลูกตายฤใครเก็บ ผีฝาก พระเอย
ผีจักเท้งที่โพล้ ที่เพล้ใครเผา

พระเนานัคเรศอ้า เอองค์
ฤๅบ่มีใครคง คู่ร้อน
จักริจักเริ่มรงค์ ฤๅลุ แล้วแฮ
พระจักขุ่นจักข้อน จักแค้นคับทรวง

พระคุณตวงเพียบพื้น ภูวดล
เต็มตรลอดแหล่งบน บ่อนใต้
พระเกิดพระก่อชนม์ ชุบชีพ มานา
เกรงบ่ทันลูกได้ กลับเต้าตอบสนอง

โคลง ๔
๑๕๙ ป่างนั้นนฤเบศเบื้อง บูรพา ภพแฮ
เฉลิมพิภพอโยธยา ยิ่งผู้
พระเดชดั่งรามรา ฆพเข่น เข็ญเฮย
ออกอเรนทร์รั่วรู้ เร่งร้าวราญสมร

ภูธรสถิตท้อง โรงธาร ท่านฤๅ
เถลิงมุขพิมาน มาศแต้ม
มนตรีชุลีกราน กราบแน่น เนืองนา
บัดบดีศวรแย้ม โอษฐ์เอื้อนปราศรัย

ไต่ถามถึงทุกข์ถ้อย ทวยชน
ต่างสนองเสนอกล แก่ท้าว
พระดัดคดีดล โดยเยี่ยง ยุกดิ์นา
เย็นอุระฤๅร้าว ราษฎร์ร้อนห่อนมี

นฤบดีดำรัสด้วย การยุทธ์
ซึ่งจักยอกัมพุช แผ่นโพ้น
พลบกยกเอาอุต ดมโชค ชัยนา
นับดฤษถีนี้โน้น แน่นั้นวันเมือ

พลเรือพลรบท้อง ทางชลา
เกณฑ์แต่พลพารา ปักษ์ใต้
ไปตีพุทไธธา นีมาศ เมืองเฮย
ตีป่าสักเสร็จให้ เร่งล้อมขอมหลวง

พระห่วงแต่ศึกเสี้ยน อัสดง
เกรงกระลับก่อรงค์ รั่วหล้า
คือใครจักคุมคง ควรคู่ เข็ญแฮ
อาจประกันกรุงถ้า ทัพข้อยคืนถึง

พระพึงพิเคราะห์ผู้ ภักดี ท่านนา
คือพระยาจักรี กาจแกล้ว
พระตรัสแด่มนตรี มอบมิ่ง เมืองเฮย
กูจักไกลกรุงแก้ว เกลือกช้าคลาคืน

เยียวพื้นภพแผ่นด้าว ตกไถง
ริพิบัติพูนภัย เพิ่มพ้อง
สูกันนครใจ ครอเคร่า กูเฮย
กูจักพลันคืนป้อง ปกหล้าแหล่งสยาม

สงครามพึ่งแผกเเพ้ เสียที
เเตกเมื่อต้นปีไป ห่อนช้า
บร้างกระลับมี มาขวบ นี้เลย
มีก็มีปีหน้า แน่แท้กูทาย

ทั้งหลายสดับถ้อยท่าน บรรหาร หนเฮย
ยังบ่เยื้อนสนองสาร ใส่เกล้า
บัดทูตนครกาญ จนถับ ถึงแฮ
พระยาอมาตย์นำเฝ้า บอกเบื้องเคืองเข็ญ
โคลง ๔
๑๗๓ นฤบาลสารเสร็จอ้าง ไป่ทัน หึงแฮ
ถับทูตทุกเขตขัณฑ์ ด่านด้าว
สิงห์สรรค์สุพรรรณบรร ลุถิ่น ท่านนา
เขาเร่งนำเฝ้าท้าว ถั่งถ้อยแถลงทูล

บดีศูรสั่งให้อ่าน สารา
พระราชรับบัญชา ท่านไซร้
แถลงลักษณะทุกธา นีบอก มานา
เสนอยุบลข่าวใกล้ ศึกตั้งในแดน

บัดมอญแล่นม้าลาด เลยแขวง
วิเศษชัยชาญแสดง ข่าวซ้ำ
เขานำอักษรแถลง ถวายดับ นั้นนา
พระเร่งชื่นฤๅช้ำ ที่ข้อเข็ญความ

จอมสยามขามศึกไซร้ ไป่มี
บานกมลเปรมปรีดิ์ ปราบเสี้ยน
สองสุริยกษัตรีย์ ตรัสด่อ กันแฮ
หาเลศมลายศึกเหี้ยน หั่นห้าวหายคม

สมเด็จผายโอษฐ์อื้น ปรึกษา
แด่ภิมุขมาตยา ทั่วผู้
จักโรมอริรา มัญเมื่อ นี้แฮ
รับที่ถิ่นฤๅสู้ นอกไซร้ไหนควร

ทั้งมวลหมู่มาตย์ซ้อง สารพลัน
ทูลพระจอมจรรโลง เลื่องหล้า
แถลงลักษณะปางบรรพ มาเทียบ ถวายแฮ
แนะที่ควรเสด็จค้า เศิกไซร้ไกลกรุง

โคลง ๔
๑๘๐ โทไท้ทรงสดับถ้อย ทูลถวาย
ถูกหฤทัยท่านผาย โอษฐ์พร้อง
สูตริก็ตรงหมาย เหมือนตริ ตูนา
ตริบ่ต่างกันต้อง ต่อน้ำใจตู

ภูธรสั่งให้เทียบ โยธี ทัพแฮ
ห้าหมื่นหมายบัญชี เรียกได้
เกณฑ์เมืองจัตวาตรี ไตรตรวจ เอานา
ยี่สิบสามเมืองใต้ เตรียบตั้งต่อฉาน

บรรหารให้จัดผู้ อาจอง
เอาพระศรีไสนรงค์ ฤทธิ์ห้าว
เป็นจอมพยุหยง ไปยั่ว ยุทธ์แฮ
นำนิกรทัพท้าว ออกร้ารอนเข็ญ

พระเห็นจักเปลี่ยวข้าง ขุนพล
เยียวบ่มีเพี่อนผจญ จึ่งใช้
พระราชฤทธานนต์ หนึ่งช่วย กันนา
เป็นปลัดทัพให้ ศึกสู้ทั้งสอง

กองหน้านฤนาถตั้ง เสร็จสาร สั่งแฮ
เร็วเร่งห้ำหั่นหาญ หักกล้า
บ่แตกบ่ต้านทาน มันรอด ไซร้ฤๅ
กูจักออกโรมร้า ศึกร้ายภายหลัง

ทั้งสองรับถ้อยท่าน ทูลลา แลเฮย
ยกพยุหแสนยา ย่างย้าย
โดยแดนทุราธวา วายถิ่น
ถีงที่หนองสร่ายท้าย ทุ่งกว้างทางหลวง

ปวงทัพปลูกค่ายสร้าง กลางสมร
ภูมิพยุหไกรสร ศึกตั้ง
เสนาพลากร ต่างรื่น เริงแฮ
คอยจักยอยุทธ์ยั้ง อยู่ถ้าทางเขญ

โคลง ๔
๑๘๘ มหิศวรสองราชเจ้า จักรพาล
เถลิงสมุทรพิมาน มาศย้อม
เฉกไพชยนต์สถาน ทิพยอาสน์ อินทร์เอย
แก้วก่องทองเถือกพร้อม เพริศพร้อยพรายแสง

เสด็จแสดงยศยิ่งหล้า ลือไตร ภพแฮ
องค์อดิศวรไท พี่ท้าว
ทรงศรีสมรรถชัย ชาญชื่อ เรือนา
เถกิงพระเกียรติอะคร้าว โลกล้วนถวายกร

ภูธรวรนุชน้อง นฤบาล
เถลิงชโลทกยาน ย่องน้ำ
ไกรสรมุขพิมาน มีชื่อ เรือนา
เรือมณีนพล้ำ เลิศแล้วหลากศรี

นาวีวรวิหคตั้ง ต่อฉาน ชื่อแฮ
ชัยสุพรรณหงส์พิมาน มาศแพร้ว
ทรงพระวิชัยชาญ ชัยชื่อ พระนา
เพราะพระชาญชเยศแผ้ว แผกพ้นภัยเข็ญ

เป็นมหาธวัชปักป้อง ปวงภัย โพ้นนา
นำนเรนทรไคล เคลื่อนคล้าย
กบี่ธุชโบกโบยใบ บังทัพ ท่านแฮ
ห้ามอมิตรหมู่ร้าย อย่าร้าโรมถึง

พึงพิศโพโรจน์ด้วย อภิรุม
บังแทรกสุริยสายชุม ฉัตรแพร้ว
กลิ้งกลดบดบังจุม พลผ่าน ภพนา
จามเรศรำเพยแผ้ว ผ่องพื้นแผ่นโพยม

ดาษโคมเวหาสห้อง หาวไสว
ประดับรัตนนาวาชัย เฉิดฟ้า
ทั้งสามศุภพิไล แลเลิศ แล้วแฮ
เพ็ญพระยศเจ้าหล้า โลกเพี้ยงพิศวง

ยรรยงพยุหบาตรเบื้อง เรือขุน
ทั่วทุกนายทุกมุล เตรียบตั้ง
มวลมาตย์ราชนิกุล เคียงคู่ กันแฮ
เถือกถกลกูบกั้ง พร่างแพร้วดาวเดือน

เกลื่อนกลาดดาษดั้งเรียบ เรือเขน
เรือพระครุฑภุชเคนทร์ เข่นแก้ว
เรือเศียรสัตว์เพียบเพญ ธารถิ่น
คุมคู่คอยเสด็จแคล้ว เคลื่อนคล้ายคลายขบวน

ครั้นควรพิชัยฤกษ์พร้อม เพรียงสมัย
โหรคระหึมฆ้องชัย กึกก้อง
พฤฒิพราหมณ์พรอกมนตร์ไสย สังข์เป่า ถวายนา
แตรตรลบเสียงซ้อง แซ่ซั้นบรรสาน

สำนานสนั่นอี้อ เอิกอรร ณพแฮ
โพนพาทย์เภรีรัน ครั่นครื้น
เสียงฆ้องแข่งขานกัน ตามหมวด หมู่นา
สระทกสระเทือนภูวพื้น แผ่นเพี้ยงหวั่นไหว

ไพลึกแหล่งหล้าลั่น ลือถึง สรวงฤๅ
เสียงอัคนีศรตึง ตื่นฟ้า
พลหาญฮึกโห่อึง เอิกโลก แล้วแฮ
ตระหนกทุกทวยธเรศหน้า เผือดแผ้วพังขวัญ

แปลเป็นบทร้อยแก้วให้หน่อยค่ะ ด่วน
โดย: ตอง IP: 125.24.163.89 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:44:40 น.  

 
โคลง ๔
๒ บุญเจ้าจอมภพพี้น แผ่นสยาม
แสยงพระยศยินขาม ขาดแกล้ว
พระฤทธิดั่งฤทธิ์ราม รอนราพณ์ แลฤๅ
ราญอริราชแผ้ว แผกแพ้ทุกภาย

ไพรินทรนาศเพี้ยง พลมาร
พระดั่งองค์อวตาร แต่กี้
แสนเศิกห่อนหาญราญ รอฤทธิ์ พระฤๅ
ดาลตระดกเดชลี้ ประลาตเหล้าแหล่งสถาน

เสด็จเสวยศวรรเยศอ้าง ไอศูรย์ สรวงฤๅ
เย็นพระยศปูนเดือน เด่นฟ้า
เกษมสุขส่องสมบูรณ์ บานทวีป
สว่างทุกข์ทุกธเรศหล้า แหล่งล้วนสรรเสริญ

โคลง ๔
๑๑ สาวสนมสนองนาถไท้ ทูลสาร
พระจักจรจากสถาน ถิ่นท้าว
เสด็จแดนทุรกันดาร ใดราช เสนอนา
ฤๅพระรานเสน่ห์ร้าว ด่วนร้างแรมไฉน

จำใจจำจากเจ้า จำจร
จำนิราศแรมสมร แม่ร้าง
เพราะเพื่อจักไปรอน อริราช แลแม่
จำทุกข์จำเทวษว้าง สวาทว้าหวั่นถวิล

ยินสารสมเด็จไท้ ภรรดา
ดาลสุชลธารา หยาดยัอย
เศียรซบแทบบาทา ทางเทวษ
ฤๅใคร่วายว่างสร้อย สร่างสิ้นกันแสง

ทูลแถลงแห่งบาปเบื้อง บูรพ์ไฉน
จึ่งบดินทร์เด็ดใจ จากห้อง
พระเสด็จแต่เดียวไกล แดนราช
ฤๅพระจักละน้อง อยู่ว้าวังขัง

กลางไพรใครเพื่อนท้าว นอนผลู
จักผทมเดียวดู แต่ไม้
พระเคยคณะพธู ทูลบาท
ฤๅพระจักตกไร้ นิราศร้างแรมสนม

กรมทุกข์เกรียมเทวษด้วย วนิดา
คิดใคร่ขัดบัญชา ท่านใช้
หากเกรงพระอาชญา บิตุราช
ร้อนระบมบ่มไหม้ สวาทเพี้ยงเพลิงสุม

ฝืนโศกปลอบนิ่มน้อง สนองนาง
อย่าพิลาปเยียวลาง ศึกหน้า
โศกนักจักหม่นหมาง หมองรูป
เรียมบ่ร้างรสช้า ด่วนร้อนคืนหลัง

ใช่เชิงชังแม่แล้ว จึ่งจร
ขัดพระเดชอดิศร ห่อนได้
จำเรียมนิราสมร เสมอชีพ
เชิญแม่ดับเทวษไห้ อยู่ถ้าคืนสม

บังคมบรมบาทไท้ แถลงพลาง
ขอใคร่โดยเสด็จทาง เถื่อนท้อง
เป็นเพื่อนบพิตรกลาง ไพรพฤกษ์ พระเอย
ห่างราชฤๅแรมห้อง อยู่ให้ใครถนอม

ไพรพนอมย่อมยากแท้ อย่าหวัง
เชิญเกษมเสวยวัง อยู่ถ้า
จักไปจักเป็นกัง วลพี่ นะแม่
เมื่อศึกนึกตั้งหน้า ติดน้องหน่วงหาญ

การยุทธ์สุดที่ห้าม แหนองค์
ครั้นจักโดยเสด็จดง ห่อนได้
อยู่หลังจักตั้งทรง แต่โศก แล้วนา
นอนจะเป็นนอนไข้ ข่าวท้าวคอยถาม

๒๒* ทรามรักอย่าร้องร่ำ กำสรวล
อยู่แม่อย่าเสวยครวญ ละห้อย
บ่นานบ่หน่ายนวล แหนงเสน่ห์ นุชนา
เสร็จทัพกลับถนอมสร้อย อย่าเศร้าเสียศรี

โคลง ๔
๒๖ จงเจริญชัเยศด้วย เดชะ
ชาวอยุธย์อย่าพะ พ่อได้
จงแพ้พินาศพระ วิริยภาพ พ่อนา
ชนะแด่สองท่านไท้ ธิราชเจ้าจอมสยาม

สงครามความเศิกซึ้ง แสนกล
จงพ่ออย่ายินยล แต่ตื้น
อย่าลองคะนองตน ตามชอบ ทำนา
การศึกลึกเล่ห์พื้น ล่อเลี้ยวหลอกหลอน

จงแจ้งแห่งเหตุเบื้อง โบราณ
เป็นประโยชน์ยุทธการ กล่าวไว้
เอาใจทหารหาญ เริงรื่น อยู่นา
อย่าระคนปนใกล้ เกลือกกลั้วขลาดเขลา

หนึ่งรู้พยุหเศิกไสร้ สบสถาน
เจนจิตวิทยาการ กาจแกล้ว
รู้เชิงพิชัยชาญ ชุมค่าย ควรนา
อาจจักรอนรณแผ้ว แผกแพ้พังหนี

หนึ่งรู้บำเหน็จให้ ขุนพล
อันสมรรถมือผจญ จืดเสี้ยน
อย่าหย่อนวิริยยล อย่างเกียจ
แปดประการกลเที้ยร ถ่องแท้ทางแถลง

จงจำคำพ่อไซร้ สั่งสอน
จงประสิทธิ์สมพร พ่อให้
จงเรืองพระฤทธิ์รอน อริราช
จงพ่อลุลาภได้ เผด็จด้าวแดนสยาม

โคลง ๔
๓๔ ไอยราฤทธิเลิศล้ำ ลือดิน
ดูดั่งพาหนะอินทร์ เอี่ยมฟ้า
อาจค้ำคชอรินทร์ รอนชีพ
ชาญศึกฮึกหาญกล้า กลั่นแกล้วกลางสมร

โคลง ๔
๓๗ มากมวลเมิลหมู่ดั้ง ดาษดา
กันแทรกแซงซ้ายขวา พรั่งพร้อม
คชค้ำค่ายพังคา โดดแล่น
โจมจับขับขี่ห้อม แห่ท้าวจากสถาน

โคลง ๔
๓๙ ดุรงค์เริงฤทธิ์ห้าว เห็จผยอง
หาญพยศลำพอง ผาดผ้าย
เผ่นผกหกเหินคะนอง ขนัดแน่น
ขนาบพยุหคชย้าย ย่างน้อยดำเนิน

โคลง ๔
๔๓ เสด็จพ้นทวาเรศข้าม คูเวียง
หวั่นฤทัยท่านเพียง จักว้า
พระองค์ก็อ่อนเอียง เอนอาสน์
อกระรัวมัวหน้า สั่นส้านเสียวแสยง

ลางแสดงแห่งเหตุแพ้ ไพรี
กริ่งกมลฤๅดี เดือดร้อน
รันทดทุกข์ทวี หวั่นเทวษ
ถวิลบ่วายขุ่นข้อน อกอั้นขวัญหาย

หลายครามาสู่สู้ ศึกหลวง
ไปบ่ไหวหวั่นทรวง เช่นนี้
ยิ่งนึกยิ่งหนักดวง แดพรั่น อยู่นา
แหนงประหลาดแล้วกี้ ก่อนไซร้ไป่เคย

อกเอ๋ยเอะหลากโอ้ รอยลาง
ทั้งพระเคราะห์ขัดขวาง โทษแท้
จักไปประยุทธ์กลาง อริราช
เกรงแต่ศึกจักเเพ้ เพลี่ยงพลั้งในสนาม

ความฉงนหม่นพักตร์เศร้า ศรีหมาง
ร้อนอุระราชพาง จักไหม้
พระแปรพระปฤษฎางค์ ดูถิ่น
ดูพระมนเทียรไท้ ธเรศเพี้ยงพังสมร

จำจรจำจากอ้า อาดูร
ดูประสาทแสงสูรย์ ส่องแก้ว
เรืองรัตน์จรัสจรูญ รัตน์รุ่ง เรืองนา
เรืองมณีนพแพร้ว เพริศพร้อยพรายฉาย

เสียดายคฤหาสน์ห้อง หอทอง
ยามวิโยคยุทธ์ปอง ปราบเสี้ยน
จักคืนบ่คืนครอง ฤๅแน่ ไฉนนา
หนักหฤทัยท่านเที้ยร เทวษตื้นตันทรวง

ระลวงรำลึกน้อง เนาวัง
ถวิลบ่ลืมความหลัง สั่งเจ้า
ปานฉะนี้สมรยัง จักโศก อยู่นา
ใครช่วยปลอบเปลื้องเศร้า สวาทให้สร่างศัลย์

จาบัลรันทดเพี้ยง พังดวง แดนา
บังบ่ให้ใครปวง รั่วรู้
พระโศกแต่ในทรวง ซ่อนเทวษ
ทำดั่งผ่องพักตร์ผู้ อื่นเอื้อมไป่ถึง

โคลง ๔
๕๖ เสด็จดลแดนราชเบื้อง บูรพา
พิศพนัสเนินผา ป่าไม้
รายเรียงรุกขผกา แกมลูก
แลตระการกลใกล้ หัตถ์เอื้อมเอาถึง

คำนึงนุชนาฏเนื้อ นวลสมร
แม้นแม่มาจักวอน พี่ชี้
จักบอกแก่บังอร ออกชื่อ เฌอนา
เรียมจักแนะนั่นนี้ โน่นโน้นเเนวพนม

ชวนชมคูหาศห้วย เหวธาร
ทั่วทุกหนแห่งละหาน หุบห้อง
ชมไพรพิศาลสถาน แถวเถี่อน
พลางพี่จักชวนน้อง ช่วยชี้ชมพลาง

ถวิลปางบำราศเจ้า จากเวียง
ยังเสนาะสำเนียง ละห้อย
ไพเราะมฤตเพียง ซึมซาบ ทรวงเอย
ไปบ่ลืมสารสร้อย แม่เศร้าสั่งเรียม

เกรียมใจจักโทษน้อง ฤๅควร
เพราะพี่ห้ามแหนนวล นุชไว้
มาเดียวอดูรครวญ คร่ำเนตร
แหนงว่าทุกข์ใครให้ โทษแท้เรียมทำ

ไป่โดยคำนุชไซร้ จึ่งกำ สรวลฤๅ
แม้ว่าโดยดั่งคำ แม่พร้อง
ปานฉะนี้จะเบิกบำ เทิงชื่น ชมนา
เพราะพี่มาด้วยน้อง จักชี้ชวนเกษม

เปรมใจใคร่กลับห้อง ไหรณ
รับสมรมายล ย่านไม้
เกรงราชกริ่งเกรงคน เขาค่อน ขอดนา
นึกบ่ลุเลยไท้ ธเรศร้อนรนทรวง

คิดปวงนาเรศรั้ง แรมวัง
ยามวิโยคเยาว์ยัง อยู่ห้อง
จักรุมอุระรัง รึงเทวษ
ถวิลบ่วายขุ่นข้อง คั่งแค้นใครโลม

คิดโฉมนงโพธผู้ เพ็ญศรี
เคยร่วมรมย์ฤๅดี ดับร้อน
ถนอมนุชแนบนาภี พูนเสน่ห์
นึกนิรารสข้อน อกไห้โหยถวิล

เคยยินเยาวเรศซั้น สารแสดง
ผสานดุริยดำแคง ขับร้อง
ยามร้างเสน่ห์แหนง เนาเถื่อน
สดับแต่เสียงสัตว์ก้อง พี่เพี้ยงขวัญหาย

เคยสายสมรแนบเนื้อ ถนอมองค์
ถวายสุคนธ์ธารสรง อยู่ซ้อง
ยามร้างคณะอนงค์ แหนงโศก
สระแต่สายชลห้อง แห่งห้วยเหวธาร

เคยผทมฐานแก้วก่อง ทองแกม
เนืองอนุชนอนแนม แนบหน้า
ยามร้างสมรแรม ราวเถื่อน
ผทมอยู่เอ้องค์อ้า อกร้าวหนาวทรวง

ปวงแสนเสาวลักษณ์ล้วน เคียมเคย
คิดเมื่อยามเรียมเสวย แวดล้อม
ปางร้างนิราเสบย บอมเทวษ
เสวยบ่ยลเยาว์ห้อม อยู่ให้เห็นโฉม

เคยตระโบมบัวมาศแก้ว กับกร
เกี้ยวตระกองบังอร อุ่นเนื้อ
ปางร้างนิราสมร มาเทวษ
ถวิลบ่วายรสเกื้อ กอดเกี้ยวก่ายเขนย

หน่ายเชยหนักอกช้ำ ก่ำทรวง
ถนัดดั่งภูผาหลวง ทุ่มแท้
หนักหาบที่พลปวง ปลงพัก ได้นา
หนักเสน่ห์นึกแก้ เกี่ยงให้เบาไฉน

ไย่ไย่คชไต่เต้า ตามทาง
พลางคะนึงนุชพลาง ท่านไห้
แลไหนบ่ลืมนาง หน่ายเสน่ห์
นึกบ่วายสวาทไท้ ธิราชร้าวรานสมร

โคลง ๔
๗๓ อ้าศรีเสาวภาคย์เพี้ยง เพ็ญแข
เรียมแต่ร้างรสแห ห่างเคล้า
ฤๅลืมสมรแล อื่นชื่น ไปเลย
ถวิลทุกข์ยามเย็นเช้า ชอกช้ำก่ำทรวง

แม้ดวงกมลาศได้ มาดล
โดยสถานแถวสถล ที่นี้
จักชวนแม่ชมบน บรรพต โพ้นแฮ
พลางแม่ชมเรียมชี้ แม่ชี้เรียมชม

ชมพนมพนาเวศห้วย เหวหิน
ทุกเซาะซอกศีขริน ร่องน้ำ
จักชวนแม่สรงสินธุ์ แสนสนุก
สนานอุทกท่าถ้ำ เถื่อนท้องแถวธาร

ทุกสถานธาเรศแม้น แมนผจง ไว้ฤๅ
หวังจักไว้ให้สรง เซาะน้ำ
ปางร้างอรอนงค์ แหนงโศก
สรงบ่สร่างใจช้ำ เช่นน้ำสระสมร

โคลง ๔
๗๙ มาเดียวเปลี่ยวอกอ้า อายสู
สถิตอยู่เอ้องค์ดู ละห้อย
พิศโพ้นพฤกษ์พบู บานเบิก ใจนา
พลางคะนึงนุชน้อย แน่งเนื้อนวลสงวน

พระครวญพระคร่ำไห้ โหยหา
พลางพระพิศพฤกษา กิ่งเกี้ยว
กลกรกนิษฐนา- รีรัตน์ เรียมฤๅ
ยามตระกองเอวเอี้ยว โอบอ้อมองค์เรียม

เฌอปรางเปรียบนาฏน้อง นวลปราง
รักดั่งรักนุชพาง พี่ม้วย
ช้องนางเฉกช้องนาง คลายคลี่ ลงฤๅ
โศกพี่โศกสมด้วย ดั่งไม้นามมี

อบเอยอบชื่นชี้ เฌอสม ญาฤๅ
อบว่าอรอบรม รื่นเร้า
อบเชยพี่เชยชม กลิ่นอบ เฌอนา
อบดั่งอบองค์เจ้า จักให้เรียมเชย

ขานางนึกคู่คู้ ขาสมร
พลางพี่โอบเอวอร แอบเคล้า
กระทุ่มดั่งทุ่มกร ตีอก เรียมฤๅ
เกดว่าเกศนุชเกล้า กลิ่นกลั้วเสาวคนธ์

เล็บมือนางนี้หนึ่ง นขา นางฤๅ
ต้องดั่งต้องบุษบา นิ่มน้อง
ชงโคคิดชงฆา นุชนาฏ เหมือนฤๅ
เรียมระเมียรเดื่อปล้อง ดั่งปล้องศอสมร

ซ่อนกลิ่นกลิ่นแก้วซ่อน นาสา เรียมฤๅ
ตาดว่าตาดพัสตรา หนุ่มเหน้า
สลาลิงเล่ห์ซองสลา นุชเทียบ ถวายฤๅ
สวาดดั่งเรียมสวาทเจ้า จากแล้วหลงครวญ

สลัดไดใดสลัดน้อง แหนงนอน ไพรฤๅ
เพราะเพื่อมาราญรอน เศิกไสร้
สละสละสมร เสมอชื่อ ไม้นา
นึกระกำนามไม้ แม่นแม้นทรวงเรียม

โม้โรกเหมีอนโรคเร้า รุมกาม
ไฟว่าไฟราคลาม ลวกร้อน
นางแย้มหนึ่งแย้มยาม เยาว์ยั่ว แย้มฤๅ
ตูมดั่งตูมตีข้อน อกอั้นกันแสง

สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ง ยามสาย
สายบ่หยุดเสน่ห์หาย ห่างเศร้า
กี่คืนกี่วันวาย วางเทวษ ราแม่
ถวิลทุกขวบค่ำเช้า หยุดได้ฉันใด

สุกรมกรมสุขไซร้ ไป่มี
กรมแต่ทุกข์เทวษทวี ห่อนเว้น
นมสวรรค์นึกบัวศรี เสาวภาคย์ พี่เอย
ถวิลบ่เคยขาดเคล้น คลาดน้องใครถนอม

โกสุมชุมช่อช้อย อรชร
เผยผกาเกสร ยั่วแย้ม
รวยรื่นรสคนธ์ขจร จังหวัด ไพรนา
กลิ่นตระการกลแก้ม เกศแก้วกูสงวน

โคลง ๔
๙๗ พิศวงสังเวชโอ้ อกตู
ยามวิโยคเยาว์ดู ดั่งใบ้
บพานพักตร์พธู เทียมชีพ แลนา
เรียมจักแนะนกไม้ บอกน้องไหนนาง

นางนวลนึกนิ่มน้อง นวลปราง
จากพรากพรากจากนาง หนึ่งนั้น
พิราบพิลาปคราง ครวญแข่ง ข้าฤๅ
บัวว่าบัวนุชปั้น อกน้องเรียมถนอม

ไก่แก้วคิดคู่แก้ว กลอยใจ เรียมฤๅ
แสกยิ่งแสกหฤทัย พี่เศร้า
นกออกนึกออกไพร พลัดแม่ เหมือนฤๅ
ชมแขกเต้าคู่เต้า แขกน้องนานคืน

ชมพูพิศพ่างผ้า ชมพู แม่ฤๅ
นกขมิ้นเหลืองดู ดั่งเจ้า
สร้อยทองเทียบสร้อยพธู อ่าอาตม์
แอ่นว่าแอ่นองค์เคล้า พี่เคล้าคลึงสมร

รังนานนึกหนึ่งร้าง รังนาน
เท้งทูดทูตเท้งสาร สื่อน้อง
แขวกขวานคู่ขวานราญ รอนอก เรียมฤๅ
กวักดั่งกวักหัตถ์ร้อง เรียกเจ้าหาหาย

คับแคเคียงคู่ขุ้ม เขาขัน
เอี้ยงและออกอัญชัน แซ่ซ้อง
กระหรอดกระเรียนจรัล เรียงร่าย อยู่นา
กระจิบกระจาบจ้อง จับไม้เมิลเมียง

กระเต็นกระตั้วตื่น แตกคน
ยูงย่องยอดยูงยล โยกย้าย
นกเปล้านกปลีปน ปลอมแปลก กันนา
คล่ำคล่ำคลิ้งโคลงคล้าย คู่เคล้าคลอเคลีย

เนืองนกจับมิ่งไม้ เรียมยล
คุมคู่อยู่ทุกตน ต่างร้อง
ตูเดียวอดูรทน ทุกข์ทุ่ม ทรวงนา
ฤๅบ่มีเพื่อนพร้อง พี่เพี้ยงอดสู

สัตวาวานเห็จห้อง หาวโพยม
ยังอนุชเฉิดโฉม ฟ่องฟ้า
เชิญสมรแม่มาโลม ลาญเทวษ เรียมเอย
จงพี่พลันพบหน้า แม่หน้านวลเฉลิม

เบญจวรรณวานเร่งร้อน เร็วบิน ไปเฮย
แจ้งที่แสนสุดถวิล วากว้า
ยามกินบ่เป็นกิน กินโศก
นอนดั่งนอนป่าช้า ชอกช้ำทรวงสลาย

สาลิกาอย่าพลอดเพ้อ ลำพัง เลยนา
วานประเวศสู่วัง สักน้อย
จำทูลทุกข์แถลงยัง เยาวเรศ แม่ฤๅ
จงแม่รู้เรียมสร้อย สุดอ้างอาดูร

แขกเต้าเต้าแขกน้อง นงพะงา หนึ่งรา
บอกว่าเรียมโหยหา ละห้อย
เชิญนุชเร่งเร็วมา ระงับโศก พี่เอย
ขอพี่พบพักตร์น้อย หนึ่งให้สร่างศัลย์

ไก่ฟ้าวานว่ายฟ้า หาวหน
หาสมรมายล เถื่อนท้อง
เชิญชมพนารญ เรียงรุ่น รุกข์แฮ
ชมพิหคเหินร้อง ร่ายไม้ไขเสียง

ห่อนเห็นสุโนกเอื้อ เอาภาร
เรียมเร่งลรรลุงลาน สวาทไหม้
รำลึกวิมลมาลย์ บัวมาศ กูเอย
มือลูบทรวงไล้ไล้ เทวษล้ำเหลือทน

พระโหยพระไห้ร่ำ รำจวน
พลางพระคำนึงนวล หนุ่มเหน้า
บ่เหือดบ่หายครวญ ครางคร่ำ อยู่แฮ
พระแต่โศกแต่เศร้า แต่สร้อยแสนทวี

โคลง ๔
๑๑๖ พระโทรมนัสย์เศร้า แสนศัลย์
พลางพระขับพลขันธ์ เคลื่อนคล้อย
พระพิศอเนกนันต์ เนืองสัตว์ นั้นนา
ไปบ่เหือดละห้อย ห่างไห้หาศรี

โยธีลีลาศแคล้ว คลาทาง
ทุกทั่วสัตว์ตื่นตาง แตกเต้า
กาสรสุกรกวาง ทรายซุ่ม ซุ้มนา
ละมั่งระมาดผาดผังเข้า ป่าลี้หนีซอน

กุญชรชักพวกผ้าย แฝงพง
ถึกกระทิงวิ่งวง แหวกเร้น
ยองทองย่องยรรยง ฝีย่าง ย่องนา
กระต่ายกระแตเต้น ตื่นต้อนกันหนี

ภูมีเมิลแมกไม้ ใจหวน โหยแฮ
เห็นแต่ลิงค่างชวน ท่านแย้ม
ลูกกกอกแอบอวล เต้นไต่ ไม้นา
บ้างเก็บผลไพล่แก้ม กัดปล้อนปลิดพลาง

แลพลางทางเทวษไห้ หาศรี
ยามพระสุริยลี ลดฟ้า
พระสดับแต่เสียงผี เผือนพูด กันแฮ
ปั่นหฤทัยท่านว้า หวาดเพี้ยงจักรผัน

สายัณห์หวั่นสวาทไท้ ธเรศตรี ศวรแฮ
สดับแต่เสียงชะนี ร่ายร้อง
เหวยเหวยเรียกสวามี มรณาศ
นึกดั่งเสียงนุชพร้อง พร่ำไห้หาเรียม

พระเกรียมกมเลศด้วย ดวงสมร
ฤๅใคร่วายอาวรณ์ ว่างเศร้า
พระทุกข์พระทอดถอน ใจเทวษ ถวิลนา
ร้อนอุระราชเร้า ที่ร้างแรมขวัญ

โคลง ๔
๑๒๗ พลมอญเมิลมืดท้อง รัถยา
อเนกนิกรอาชา ชาติช้าง
ทวนทองเถือกทอตา เปลือยปลาบ
เทียวธวัชแลสล้าง เฟื่องฟ้าปลิวปลาย

โคลง ๔
๑๒๙ ชาวสยามคร้ามเศิกสิ้น ทั้งผอง
นายและไพร่ไป่ปอง รบร้า
อพยพหลบหลีกมอง เอาเหตุ
ซุกซ่อนห่อนให้ข้า ศึกได้ไปเปน
โคลง ๔
๑๓๒ ดลยังเวียงด่านด้าว โดยมี
เมืองชื่อกาญจนบุรี ว่างว้าง
ผู้ใดบ่ออกตี ตอบต่อ ทัพนา
ยลแต่เหย้าเรือนร้าง อยู่ไร้ใครแรม

สอดแนมจักจับถ้อย ไถ่ความ
ฤๅบ่ได้ชาวสยาม สักผู้
จักสืบจักเสาะถาม เหตุห่อน รู้แฮ
รู้ว่าชาวเมืองรู้ เล่ห์แล้วหลีกหนี

ธก็กรีธาทัพเข้า เนาเมือง
ประทับอยู่แรมคืนเคือง สวาทไหม้
คำนึงนุชไป่เปลือง จิตท่าน ถวิลนา
เจ็บอรุะราชไข้ ขุ่นแค้นคับทรวง

ระลวงรำลึกอ้า บังอร
ยลแต่แสงศศิธร ถ่องฟ้า
แสงจันทร์บ่ส่องสมร หมดเทวษ
ถวิลบ่ลืมนวลหน้า แม่แม้นนวลจันทร์

คิดวันเรียมสั่งเจ้า จำจร มานา
เนืองพธูถวายกร นอบน้อม
นึกเชษฐ์เฉกจันทร ถ่องเมฆ แม้นฤๅ
พิศประกายรายล้อม เล่ห์เพี้ยงสาวสนม

เรียมกรมเกรียมเทวษไห้ โหยถวิล อรเอย
ฤๅใคร่จางใจจินต์ จืดเจ้า
ปางกินบ่เป็นกิน กินโศก
นอนบ่เป็นนอนเศร้า เสน่ห์ส้านเสียวสมร

โคลง ๔
๑๔๐ พระฝืนทุกข์เทวษกล้ำ แกล่ครวญ
ขับคชบทจรจวน จักเพล้
บรรลุพนมทวน เถื่อนที่ นั้นนา
เหตุอนาถหนักเอ้ อาจให้ชนเห็น

เกิดเป็นหมอกมืดห้อง เวหา หนเฮย
ลมชื่อเวรัมภา พัดคลุ้ม
หวนหอบหักฉัตรา คชขาด ลงแฮ
แลธุลีกลัดกลุ้ม เกลื่อนเพี้ยงจักรผัน

พระพลันเห็นเหตุไซร้ เสียวดวง แดเอย
ถนัดดั่งภูผาหลวง ตกต้อง
กระหม่ากระเหม่นทรวง สั่นซีด พักตร์นา
หนักหฤทัยท่านร้อง เรียกให้โหรทาย

ทั้งหลายล้วนจบแจ้ง เจนไสย ศาสตร์แฮ
เห็นตระหนักแน่ใน เหตุห้าว
จักทูลบ่ทูลไท เกรงโทษ ท่านนา
เสนอแต่ดีกลบร้าว เกลื่อนร้ายกลายดี

เหตุนี้ผิวเช้าชั่ว ฉุกเข็ญ
เกิดเมื่อยามเย็นดี ดอกไท้
อย่าขุ่นอย่าลำเค็ญ ใจเจ็บ พระเอย
พระจักลุลาภได้ เผด็จเสี้ยนศึกสยาม

เวียงรามฤๅอาจต้าน ต่อมือ ท่านแฮ
พระจักชาญชัยลือ ล่มฟ้า
ทุกท้าวบ่ท่าวถือ ตนต่อ พระเอย
โอนมกุฎก้มหน้า นอบน้อมถวายถวัลย์

เหี้ยมนั้นจึ่งหากให้ ฉัตรหัก เห็นแฮ
เพราะเพื่ออุปราชยศักดิ์ เสื่อมไสร้
พระภูบดีจัก ผดุงยศ พระนา
เวนพิภพพระให้ หน่อท้าวเสวยศวรรย์

ครั้นฟังบพิตรเพี้ยง ฟังหู หนึ่งนา
หูหนึ่งแหนงคำสู ซึ่งพร้อง
ไป่ไว้หฤทัยภู ธรพรั่น อยู่นา
นึกเร่งกริ่งเกรงต้อง แต่แพ้ดัสกร

พระร้อนอุระเต้น ตื่นภัย
หวาดกมลไหวไหว วาบว้ำ
กันแสงเสนาะใน ทรวงซ่อน โศกนา
พลางพระกลืนเทวษกล้ำ กลัดกลุ้มรุมสมร

ภูธรพลางให้เร่ง พลจร มานา
แหนงกระลึงลางหลอน เล่ห์ร้าย
รันทดระทวยถอน ใจใหญ่ อยู่แฮ
พลางพระขับคชย้าย ย่างเยื้องเหย่าเดิน

สระเทินสระทกแท้ ไทถวิล อยู่เฮย
ฤๅใคร่คลายใจจินต์ จืดสร้อย
คำนึงนฤบดินทร์ บิตุเรศ พระแฮ
พระเร่งลานละห้อย เทวษไห้โหยหา

อ้าจอมจักรพรรดิผู้ เพ็ญยศ
แม้พระเสียเอารส แก่เสี้ยน
จักเจ็บอุระระทด ทุกข์ใหญ่ หลวงนา
ถนัดดั่งพาหาเหี้ยน หั่นกลิ้งไกลองค์

ณรงค์นเรศวร์ด้าว ดัสกร
ใครจักอาจออกรอน รบสู้
เสียดายแผ่นดินมอญ พลันมอด ม้วยแฮ
เหตุบ่มีมือผู้ อื่นต้านทานเข็ญ

เอ็นดูภูธเรศเจ้า จอมถวัลย์
เปลี่ยวอุระราชรัน ทดแท้
พระชนม์ชราครัน ครองภพ พระเอย
เกรงบพิตรจักแพ้ เพลี่ยงพล้ำศึกสยาม

สงครามครานี้หนัก ใจเจ็บ ใจนา
เรียมเร่งแหนงหนาวเหน็บ อกโอ้
ลูกตายฤใครเก็บ ผีฝาก พระเอย
ผีจักเท้งที่โพล้ ที่เพล้ใครเผา

พระเนานัคเรศอ้า เอองค์
ฤๅบ่มีใครคง คู่ร้อน
จักริจักเริ่มรงค์ ฤๅลุ แล้วแฮ
พระจักขุ่นจักข้อน จักแค้นคับทรวง

พระคุณตวงเพียบพื้น ภูวดล
เต็มตรลอดแหล่งบน บ่อนใต้
พระเกิดพระก่อชนม์ ชุบชีพ มานา
เกรงบ่ทันลูกได้ กลับเต้าตอบสนอง

โคลง ๔
๑๕๙ ป่างนั้นนฤเบศเบื้อง บูรพา ภพแฮ
เฉลิมพิภพอโยธยา ยิ่งผู้
พระเดชดั่งรามรา ฆพเข่น เข็ญเฮย
ออกอเรนทร์รั่วรู้ เร่งร้าวราญสมร

ภูธรสถิตท้อง โรงธาร ท่านฤๅ
เถลิงมุขพิมาน มาศแต้ม
มนตรีชุลีกราน กราบแน่น เนืองนา
บัดบดีศวรแย้ม โอษฐ์เอื้อนปราศรัย

ไต่ถามถึงทุกข์ถ้อย ทวยชน
ต่างสนองเสนอกล แก่ท้าว
พระดัดคดีดล โดยเยี่ยง ยุกดิ์นา
เย็นอุระฤๅร้าว ราษฎร์ร้อนห่อนมี

นฤบดีดำรัสด้วย การยุทธ์
ซึ่งจักยอกัมพุช แผ่นโพ้น
พลบกยกเอาอุต ดมโชค ชัยนา
นับดฤษถีนี้โน้น แน่นั้นวันเมือ

พลเรือพลรบท้อง ทางชลา
เกณฑ์แต่พลพารา ปักษ์ใต้
ไปตีพุทไธธา นีมาศ เมืองเฮย
ตีป่าสักเสร็จให้ เร่งล้อมขอมหลวง

พระห่วงแต่ศึกเสี้ยน อัสดง
เกรงกระลับก่อรงค์ รั่วหล้า
คือใครจักคุมคง ควรคู่ เข็ญแฮ
อาจประกันกรุงถ้า ทัพข้อยคืนถึง

พระพึงพิเคราะห์ผู้ ภักดี ท่านนา
คือพระยาจักรี กาจแกล้ว
พระตรัสแด่มนตรี มอบมิ่ง เมืองเฮย
กูจักไกลกรุงแก้ว เกลือกช้าคลาคืน

เยียวพื้นภพแผ่นด้าว ตกไถง
ริพิบัติพูนภัย เพิ่มพ้อง
สูกันนครใจ ครอเคร่า กูเฮย
กูจักพลันคืนป้อง ปกหล้าแหล่งสยาม

สงครามพึ่งแผกเเพ้ เสียที
เเตกเมื่อต้นปีไป ห่อนช้า
บร้างกระลับมี มาขวบ นี้เลย
มีก็มีปีหน้า แน่แท้กูทาย

ทั้งหลายสดับถ้อยท่าน บรรหาร หนเฮย
ยังบ่เยื้อนสนองสาร ใส่เกล้า
บัดทูตนครกาญ จนถับ ถึงแฮ
พระยาอมาตย์นำเฝ้า บอกเบื้องเคืองเข็ญ
โคลง ๔
๑๗๓ นฤบาลสารเสร็จอ้าง ไป่ทัน หึงแฮ
ถับทูตทุกเขตขัณฑ์ ด่านด้าว
สิงห์สรรค์สุพรรรณบรร ลุถิ่น ท่านนา
เขาเร่งนำเฝ้าท้าว ถั่งถ้อยแถลงทูล

บดีศูรสั่งให้อ่าน สารา
พระราชรับบัญชา ท่านไซร้
แถลงลักษณะทุกธา นีบอก มานา
เสนอยุบลข่าวใกล้ ศึกตั้งในแดน

บัดมอญแล่นม้าลาด เลยแขวง
วิเศษชัยชาญแสดง ข่าวซ้ำ
เขานำอักษรแถลง ถวายดับ นั้นนา
พระเร่งชื่นฤๅช้ำ ที่ข้อเข็ญความ

จอมสยามขามศึกไซร้ ไป่มี
บานกมลเปรมปรีดิ์ ปราบเสี้ยน
สองสุริยกษัตรีย์ ตรัสด่อ กันแฮ
หาเลศมลายศึกเหี้ยน หั่นห้าวหายคม

สมเด็จผายโอษฐ์อื้น ปรึกษา
แด่ภิมุขมาตยา ทั่วผู้
จักโรมอริรา มัญเมื่อ นี้แฮ
รับที่ถิ่นฤๅสู้ นอกไซร้ไหนควร

ทั้งมวลหมู่มาตย์ซ้อง สารพลัน
ทูลพระจอมจรรโลง เลื่องหล้า
แถลงลักษณะปางบรรพ มาเทียบ ถวายแฮ
แนะที่ควรเสด็จค้า เศิกไซร้ไกลกรุง

โคลง ๔
๑๘๐ โทไท้ทรงสดับถ้อย ทูลถวาย
ถูกหฤทัยท่านผาย โอษฐ์พร้อง
สูตริก็ตรงหมาย เหมือนตริ ตูนา
ตริบ่ต่างกันต้อง ต่อน้ำใจตู

ภูธรสั่งให้เทียบ โยธี ทัพแฮ
ห้าหมื่นหมายบัญชี เรียกได้
เกณฑ์เมืองจัตวาตรี ไตรตรวจ เอานา
ยี่สิบสามเมืองใต้ เตรียบตั้งต่อฉาน

บรรหารให้จัดผู้ อาจอง
เอาพระศรีไสนรงค์ ฤทธิ์ห้าว
เป็นจอมพยุหยง ไปยั่ว ยุทธ์แฮ
นำนิกรทัพท้าว ออกร้ารอนเข็ญ

พระเห็นจักเปลี่ยวข้าง ขุนพล
เยียวบ่มีเพี่อนผจญ จึ่งใช้
พระราชฤทธานนต์ หนึ่งช่วย กันนา
เป็นปลัดทัพให้ ศึกสู้ทั้งสอง

กองหน้านฤนาถตั้ง เสร็จสาร สั่งแฮ
เร็วเร่งห้ำหั่นหาญ หักกล้า
บ่แตกบ่ต้านทาน มันรอด ไซร้ฤๅ
กูจักออกโรมร้า ศึกร้ายภายหลัง

ทั้งสองรับถ้อยท่าน ทูลลา แลเฮย
ยกพยุหแสนยา ย่างย้าย
โดยแดนทุราธวา วายถิ่น
ถีงที่หนองสร่ายท้าย ทุ่งกว้างทางหลวง

ปวงทัพปลูกค่ายสร้าง กลางสมร
ภูมิพยุหไกรสร ศึกตั้ง
เสนาพลากร ต่างรื่น เริงแฮ
คอยจักยอยุทธ์ยั้ง อยู่ถ้าทางเขญ

โคลง ๔
๑๘๘ มหิศวรสองราชเจ้า จักรพาล
เถลิงสมุทรพิมาน มาศย้อม
เฉกไพชยนต์สถาน ทิพยอาสน์ อินทร์เอย
แก้วก่องทองเถือกพร้อม เพริศพร้อยพรายแสง

เสด็จแสดงยศยิ่งหล้า ลือไตร ภพแฮ
องค์อดิศวรไท พี่ท้าว
ทรงศรีสมรรถชัย ชาญชื่อ เรือนา
เถกิงพระเกียรติอะคร้าว โลกล้วนถวายกร

ภูธรวรนุชน้อง นฤบาล
เถลิงชโลทกยาน ย่องน้ำ
ไกรสรมุขพิมาน มีชื่อ เรือนา
เรือมณีนพล้ำ เลิศแล้วหลากศรี

นาวีวรวิหคตั้ง ต่อฉาน ชื่อแฮ
ชัยสุพรรณหงส์พิมาน มาศแพร้ว
ทรงพระวิชัยชาญ ชัยชื่อ พระนา
เพราะพระชาญชเยศแผ้ว แผกพ้นภัยเข็ญ

เป็นมหาธวัชปักป้อง ปวงภัย โพ้นนา
นำนเรนทรไคล เคลื่อนคล้าย
กบี่ธุชโบกโบยใบ บังทัพ ท่านแฮ
ห้ามอมิตรหมู่ร้าย อย่าร้าโรมถึง

พึงพิศโพโรจน์ด้วย อภิรุม
บังแทรกสุริยสายชุม ฉัตรแพร้ว
กลิ้งกลดบดบังจุม พลผ่าน ภพนา
จามเรศรำเพยแผ้ว ผ่องพื้นแผ่นโพยม

ดาษโคมเวหาสห้อง หาวไสว
ประดับรัตนนาวาชัย เฉิดฟ้า
ทั้งสามศุภพิไล แลเลิศ แล้วแฮ
เพ็ญพระยศเจ้าหล้า โลกเพี้ยงพิศวง

ยรรยงพยุหบาตรเบื้อง เรือขุน
ทั่วทุกนายทุกมุล เตรียบตั้ง
มวลมาตย์ราชนิกุล เคียงคู่ กันแฮ
เถือกถกลกูบกั้ง พร่างแพร้วดาวเดือน

เกลื่อนกลาดดาษดั้งเรียบ เรือเขน
เรือพระครุฑภุชเคนทร์ เข่นแก้ว
เรือเศียรสัตว์เพียบเพญ ธารถิ่น
คุมคู่คอยเสด็จแคล้ว เคลื่อนคล้ายคลายขบวน

ครั้นควรพิชัยฤกษ์พร้อม เพรียงสมัย
โหรคระหึมฆ้องชัย กึกก้อง
พฤฒิพราหมณ์พรอกมนตร์ไสย สังข์เป่า ถวายนา
แตรตรลบเสียงซ้อง แซ่ซั้นบรรสาน

สำนานสนั่นอี้อ เอิกอรร ณพแฮ
โพนพาทย์เภรีรัน ครั่นครื้น
เสียงฆ้องแข่งขานกัน ตามหมวด หมู่นา
สระทกสระเทือนภูวพื้น แผ่นเพี้ยงหวั่นไหว

ไพลึกแหล่งหล้าลั่น ลือถึง สรวงฤๅ
เสียงอัคนีศรตึง ตื่นฟ้า
พลหาญฮึกโห่อึง เอิกโลก แล้วแฮ
ตระหนกทุกทวยธเรศหน้า เผือดแผ้วพังขวัญ

แปลเป็นบทร้อยแก้วให้หน่อยค่ะ ด่วน
โดย: wiyada481@hotmail.com IP: 118.173.34.68 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:50:36 น.  

 
โดยแขวงขวาทิศท้าว ทฤษฎี แลนา
บัดธเห็นขุนกรี หนึ่งไสร้
เถลิงฉัตรจัตุรพิรีย์ เรียงคั่ง ขูเฮย
หนแห่งฉายาไม้ ข่อยชี้เฌอนาม

แปลให้หนู๋ ที***

ด่วน มาก


โดย: jib IP: 203.148.249.88 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา:21:05:40 น.  

 
เทวัญแสดงเหตุให้ สังหร เห็นแฮ
เห็นกระแสสาคร หลั่งล้น
ไหลลบวนาดอน แดนตก ทิศนา
พระแต่เพ่งฤๅพ้น ที่น้ำนองสาย

แปลใก้ที
ด่วนมาก


โดย: mind IP: 124.157.148.34 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:25:09 น.  

 
พระพลันเห็นเหตุไซร้ เสียวดวง แดเอย
ถนัดดั่งภูผาหลวง ตกต้อง
กระหม่ากระเหม่นทรวง สั่นซีด พักตร์นา
หนักหฤทัยท่านร้อง เรียกให้โหรทาย
แปลให้ด้วยนะ

ด่วนมากๆเลยจิงๆๆ


โดย: sai IP: 124.157.148.34 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:27:31 น.  

 
สามแขกขุนสี่ไสร้ พาคลา
ลุแหล่งพะลานชาลา ท่ามท้อง
สรวมชีพมหาดออกญา ทูลเบิก แลเฮย
ตรีคาบกราบซ้องซ้อง สบถ้วนยวนสยาม

แปลให้หนู๋ ที***

ด่วน มาก


โดย: เฟริน IP: 118.173.180.139 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:12:43:36 น.  

 
อยากรู้คําเฉลย


โดย: คอรี นิจัง IP: 118.175.209.5 วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:11:33:20 น.  

 
อยากรู้คําเฉลย


โดย: คอรี นิจัง IP: 118.175.209.5 วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:11:33:21 น.  

 
อยากรู้คําเฉลย


โดย: คอรี นิจัง IP: 118.175.209.5 วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:11:33:23 น.  

 
อยากรู้คําเฉลย


โดย: คอรี นิจัง IP: 118.175.209.5 วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:11:33:24 น.  

 
อยากรู้คําเฉลย


โดย: คอรี นิจัง IP: 118.175.209.5 วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:11:33:24 น.  

 
คำศัพท์ลิลิตตะเลงพ่าย ตอน 7 8


โดย: คิด IP: 203.172.218.233 วันที่: 14 มกราคม 2552 เวลา:10:10:22 น.  

 
ก็ดี.............. งั้นๆ


โดย: ดนุนัย IP: 203.156.89.77 วันที่: 14 มกราคม 2552 เวลา:21:52:13 น.  

 
อยากได้คำศัพท์อ่า


โดย: opat IP: 202.143.142.23 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:29:56 น.  

 
อยากได้ศัพท์จิงๆอ่าช่วยหน่อนน่ะ


โดย: fiat IP: 118.174.68.237 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:53:15 น.  

 
ดีมากๆเลยค่ะ


โดย: nana IP: 61.7.171.253 วันที่: 7 มิถุนายน 2552 เวลา:15:33:58 น.  

 
ถอดคำประพันธ์ให้หน่อย


โดย: นักเรียน IP: 61.19.158.3 วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:10:11:41 น.  

 
ดำเนินหนุนถนัดได้


โดย: ขกว IP: 125.26.151.20 วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:27:32 น.  

 
ช่วย ถอดความอันนี้ให้ออยหย่อนนะ


ภูธรเมิลอมิตรไท้ ธำรง สารแฮ
ครบสิบหกฉัตรทรง เทริดเกล้า
บ่จวนบ่จวบองค์ อุปราช แลฤๅ
พลางเร่งขับคชเต้า แต่ตั้งตาแสวง


โดย: ออย IP: 118.172.210.142 วันที่: 24 สิงหาคม 2552 เวลา:19:43:46 น.  

 
ด่วนนนนนๆๆๆๆ


โดย: ออย IP: 118.172.210.142 วันที่: 24 สิงหาคม 2552 เวลา:19:45:35 น.  

 
ช่วยแปล
สระเทินสระทกแท้ ไทถวิล อยู่เฮย
ฤๅใคร่คลายใจจินต์ จืดสร้อย
คำนึงนฤบดินทร์ บิตุเรศ พระแฮ
พระเร่งลานละห้อย เทวษไห้โหยหา

อ้าจอมจักรพรรดิผู้ เพ็ญยศ
แม้พระเสียเอารส แก่เสี้ยน
จักเจ็บอุระระทด ทุกข์ใหญ่ หลวงนา
ถนัดดั่งพาหาเหี้ยน หั่นกลิ้งไกลองค์

ณรงค์นเรศวร์ด้าว ดัสกร
ใครจักอาจออกรอน รบสู้
เสียดายแผ่นดินมอญ พลันมอด ม้วยแฮ
เหตุบ่มีมือผู้ อื่นต้านทานเข็ญ

เอ็นดูภูธเรศเจ้า จอมถวัลย์
เปลี่ยวอุระราชรัน ทดแท้
พระชนม์ชราครัน ครองภพ พระเอย
เกรงบพิตรจักแพ้ เพลี่ยงพล้ำศึกสยาม

สงครามครานี้หนัก ใจเจ็บ ใจนา
เรียมเร่งแหนงหนาวเหน็บ อกโอ้
ลูกตายฤใครเก็บ ผีฝาก พระเอย
ผีจักเท้งที่โพล้ ที่เพล้ใครเผา

พระเนานัคเรศอ้า เอองค์
ฤๅบ่มีใครคง คู่ร้อน
จักริจักเริ่มรงค์ ฤๅลุ แล้วแฮ
พระจักขุ่นจักข้อน จักแค้นคับทรวง

พระคุณตวงเพียบพื้น ภูวดล
เต็มตรลอดแหล่งบน บ่อนใต้
พระเกิดพระก่อชนม์ ชุบชีพ มานา
เกรงบ่ทันลูกได้ กลับเต้าตอบสนอง


ให้หน่อยสิค่ะ
แล้วส่งมาที่ ninew-13@hotmail.com นะค่ะด่วนด้วยละ


โดย: นินิวค่ะ IP: 114.128.240.6 วันที่: 13 กันยายน 2552 เวลา:10:32:26 น.  

 
ช่วยถอดความอันนี้หน่อยค่ะ ส่งพรุ่งนี้แล้วจริงๆ

จึ่งไทเทเวศอ้าง สมมุติ
มิ่งมหิศวรมกุฏ เกศหล้า
เถลิงภพแผ่นอยุธ- ยายิ่ง ยศแฮ
แสดงพระเดชฟุ้งฟ้า เฟื่องด้าวดินไหว

ภูวไนยผายโอษฐ์อื้น โชยงการ
แก่เทพทุกถิ่นสถาน ฉชั้น
โสฬสพรหมพิมาน กมลาสน์ แลนา
เชิญช่วยชุมโสดชั้น สดับถ้อยดูแถลง

ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ


โดย: ช่วยหนูหน่อย IP: 203.144.180.65 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:25:18 น.  

 
เหตุแสดงแห่งราชพ้อง ภัยชลา
ได้แก่อุปราชา เชษฐ์ผู้
สงครามซึ่งเสด็จครา นี้ใหญ่ หลวงแฮ
แท้จักถึงยุทธ์สู้ ศึกชัางสองชน

ซึ่งผจญอริราชด้วย เดชะ
เพื่อพระเดโชชนะ ศึกน้ำ
คือองค์อมิตรพระ จักมอด เมือเฮย
เพราะพระหัตถ์หากห้ำ หั่นด้วยขอคม

เบื้องบรมขัตดิย์ท่องท้อง แถวธาร
พระจักไล่ลุยลาญ เศิกไสร้
ริปูบ่รอราญ ฤทธิ์ราช เลยพ่อ
พระจักชาญชเยศได้ ดั่งท้าวใฝ่ฝัน

ช่วยแปลให้ผมหน่อย
ตอนนี้ที่นะครับ
ด่วน
ขอบคุณครับ


โดย: มนตรี IP: 192.168.5.166, 119.42.110.94 วันที่: 16 ธันวาคม 2552 เวลา:16:32:51 น.  

 
แต่งร่ายไม่ได้ครับช่วยผมแต่งที่นะครับ


โดย: ครบ ครับ IP: 192.168.182.81, 202.143.139.210 วันที่: 5 มกราคม 2553 เวลา:13:29:43 น.  

 
ตำราผีบอก
...ข้าพเจ้า
เป็นผู้ได้รับจดหมายดังต้นฉบับ..จึงได้ทำการพิมพ์เผยแพร่ต่อมายังท่าน(พิมพ์ตามต้นฉบับที่ได้รับ)...ขอให้
ท่านนำไปบอกต่อเป็นวิทยาทาน.ท่านจะโชคดีมีความสุขตลอดกาล..ตำรานี้
แก้โรคมะเร็ง..ผู้เป็นมะเร็งจะหายโดยไม่คาดคิด สำหรับมะเร็งภายในจะหายภายใน 6 วัน
วิธีรักษา ไปที่ร้านขายยาจีนซื้อ 1.หังเตย 1 ตำลึง 2.หัวขิง 1 ตำลึง 3.ก้อนเกลือ 3 ก้อน 4.หัวข่า 1
ตำลึง..นำมารวมกัน แล้วแช่น้ำทิ้งไว้ 1 วัน ในน้ำ 1 ชาม ให่ดื่มจนหมดชาม (สูตรรักษาเนื้องอกมะเร็ง)
สรรพนามในการรักษา หลังจากดื่มน้ำแล้ว ควนอื่มน้ำมากๆ นำส่วนที่เหลือมารับประทาน
ยานี้จะขับเอาของเสียออกมาทางอุจจาระ หรือปัสสาวะ ไม่ต้องตกใจ เป็นการขับของเสียออกมาหมดแล้วจะปกติ
ตำรานี้ห้ามซื้อหรือเป็นเงินในการรักษาและขอยาเก็บไว้เป็นส่วนตัวโดยเด็ดขาด
หากท่านผู้อื่นได้รับด้วยศรัทธาและกุสลจิตของท่านและครอบครัวท่านจะประสบแต่ความสุขความสมหวังทุกประการ
เจ้าคุณนิมิต เจ้าคุรวัดกลางให้บอกท่านเถิด
ตัวอย่าง
- ส.ส. จังหวัดชลบุรี..ไม่ยอมบอกก็ถึงแก่กรรม
- คุณเติมศักดิ์ ได้รับจดหมายแล้วส่งต่อไป 29 ฉบับ ท่านถูกรางวัลที่1
- คุณเลิศศรี ได้รับจดหมายแล้วส่งต่อ 20 ฉบับ..ปรากฎครอบครัวป่วยกระทันหัน..จึงส่งต่อ 29
ฉบับ..ปรากฎว่าครอบครัวหายป่วยและถูกรางวัลที่ 1 ถึง 2 ฉบับรวยมาก
- คุณวิภาวดี อยู่เฉยๆ ได้รับจดหมายแล้ว.ไม่ทำตาม.ให้น้องส่งแทน..น้องถูกรางวัลที่ 2 ถึง 2 ฉบับ
- คุณศิริพัฒน์ ได้รับจดหมายแล้ว..ไม่ปฏิบัติตามที่พระครูบอก เพียง 10 วัน
เสียชีวิต...เมื่อท่านได้รับจดหมายฉบับนี้แล้ว..กรุราบอกต่อไปในที่ต่างๆเพียง 29 ฉบับ
แล้วท่านจะประสบแต่ความสุขและโชคดีไม่มีวันสิ้นสุด...มีผู้ไม่เขียนไม่ทำตามไม่ศรัทธาเหมือนส.ส.ชลบุรี
ที่ไปราชการที่เชียงใหม่ 7 วัน หัวใจวายถึงแก่กรรม
จดหมายนี้..ห้ามแจกในหมู่บ้านเป็นอันขาด
ตำราผีบอก..ต้องบอกแล้วส่งต่อ..แล้งซื้อลอตเตอรี่..เลขอะไรก็ได้ที่ท่านชอบ..ไม่เชื่อก็ลองทำตามเถิด..
ขอให้โชคดี


พระคาถา ชินบัญชร แบบย่อ
สมเด็จพระพุทธจารย์ โต พรหมรังษี
(ตั้งนะโม 3 จบ๗
ชิ นะ บัญ ชะ ระ ปะริ ตังมัง รัก ขะตุ สัพพาทา
กระดาษแผ่นนี้ส่งมาเพื่อให้ท่านโชคดี แผ่นแรกอยู่ที่อังกฤษ ได้รับแล้ว รวยแล้ว 9 คน โชคดีมาถึงแล้ว
คุณจะได้รับโชคภายใน 7 วัน หลังจากคุณได้รับแล้วรีบแจ้งต่อไป นี่ไม่ใช่ภาระการหลอกลวงเพื่อสนุกสนาน
คุณจะได้รับโชคทางไปรษณีย์ คุณไม่ต้องส่งเงินเพื่อความเชื่อถือ คุณอย่าเก็บจดหมายนี้ไว้
ต้องไปจากคุณภายใน 7 วัน หรือ 168 ชั่วโมง
ทหารอังกฤษได้รับเงิน 170 ดอลลาร์ไดเสียงได้รับเงิน 10000 ปอน์ดแต่ต้องเสียไปเพราะไม่ทำตามภายใน 7 วัน
หลังจากได้รับจดหมายฉบับนี้ แล้วรีบส่งต่อให้เพื่อนที่รู้จัก แล้วระยะหนึ่ง
คุณจะแปลกใจว่าเป็นความจริง..ว่าภายในวันหนึ่งอะไรเกิดขึ้น แม้ว่าคุณจะไม่เชื่อโชคก็อย่าเพิกเฉย
- โทโร แทชเชอร์ ได้รับเงินแล้วส่งต่อภายใน 120 ชั่วโมง เขาโดนไล่ออกจากงาน
แต่เมื่อเขาได้รับจดหมายอีกครั้ง เขาถ่ายเอกสารส่งทันที..ในไม่ช้าก็ได้งานใหม่ เวร์ชาย
ได้รับจดหมายแต่ไม่เชื่อ..ดยนทิ้ง..หลังจากนั้นเขาตายในปี 1996
ผู้หญิง แคริฟอร์เนีย
ด้รับจดหมาย..แต่หล่อนอ่านไม่ออกจึงเก็บไว้..ที่หล่อนเจ็บป่วย.ประสบปัญหาต่างๆ..จนในที่สุดก็ให้คนพิมพ์ส
่งต่อไป..ผลปรากฎถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 2 ถึง 2 คู่ ติดต่อกัน. คุณชัยยงค์ ด้รับจดหมาย แต่ไม่สน
เขาก็เสียชีวิตเพราะเชื่อเพื่อนฝูง
ขอให้ส่งภายใน 7 วัน จำนวน 29 ฉบับ. แล้วซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็ได้ที่ท่านชอบ.
ถ้าไม่เชื่อลองทำตาม..ท่านบอกไว้
ขอให้โชคดี
พระครูวิจิตร ธรรมโชติโดย: ... IP: 113.53.4.37 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:53:53 น.  

 
ตำราผีบอก
...ข้าพเจ้า
เป็นผู้ได้รับจดหมายดังต้นฉบับ..จึงได้ทำการพิมพ์เผยแพร่ต่อมายังท่าน(พิมพ์ตามต้นฉบับที่ได้รับ)...ขอให้
ท่านนำไปบอกต่อเป็นวิทยาทาน.ท่านจะโชคดีมีความสุขตลอดกาล..ตำรานี้
แก้โรคมะเร็ง..ผู้เป็นมะเร็งจะหายโดยไม่คาดคิด สำหรับมะเร็งภายในจะหายภายใน 6 วัน
วิธีรักษา ไปที่ร้านขายยาจีนซื้อ 1.หังเตย 1 ตำลึง 2.หัวขิง 1 ตำลึง 3.ก้อนเกลือ 3 ก้อน 4.หัวข่า 1
ตำลึง..นำมารวมกัน แล้วแช่น้ำทิ้งไว้ 1 วัน ในน้ำ 1 ชาม ให่ดื่มจนหมดชาม (สูตรรักษาเนื้องอกมะเร็ง)
สรรพนามในการรักษา หลังจากดื่มน้ำแล้ว ควนอื่มน้ำมากๆ นำส่วนที่เหลือมารับประทาน
ยานี้จะขับเอาของเสียออกมาทางอุจจาระ หรือปัสสาวะ ไม่ต้องตกใจ เป็นการขับของเสียออกมาหมดแล้วจะปกติ
ตำรานี้ห้ามซื้อหรือเป็นเงินในการรักษาและขอยาเก็บไว้เป็นส่วนตัวโดยเด็ดขาด
หากท่านผู้อื่นได้รับด้วยศรัทธาและกุสลจิตของท่านและครอบครัวท่านจะประสบแต่ความสุขความสมหวังทุกประการ
เจ้าคุณนิมิต เจ้าคุรวัดกลางให้บอกท่านเถิด
ตัวอย่าง
- ส.ส. จังหวัดชลบุรี..ไม่ยอมบอกก็ถึงแก่กรรม
- คุณเติมศักดิ์ ได้รับจดหมายแล้วส่งต่อไป 29 ฉบับ ท่านถูกรางวัลที่1
- คุณเลิศศรี ได้รับจดหมายแล้วส่งต่อ 20 ฉบับ..ปรากฎครอบครัวป่วยกระทันหัน..จึงส่งต่อ 29
ฉบับ..ปรากฎว่าครอบครัวหายป่วยและถูกรางวัลที่ 1 ถึง 2 ฉบับรวยมาก
- คุณวิภาวดี อยู่เฉยๆ ได้รับจดหมายแล้ว.ไม่ทำตาม.ให้น้องส่งแทน..น้องถูกรางวัลที่ 2 ถึง 2 ฉบับ
- คุณศิริพัฒน์ ได้รับจดหมายแล้ว..ไม่ปฏิบัติตามที่พระครูบอก เพียง 10 วัน
เสียชีวิต...เมื่อท่านได้รับจดหมายฉบับนี้แล้ว..กรุราบอกต่อไปในที่ต่างๆเพียง 29 ฉบับ
แล้วท่านจะประสบแต่ความสุขและโชคดีไม่มีวันสิ้นสุด...มีผู้ไม่เขียนไม่ทำตามไม่ศรัทธาเหมือนส.ส.ชลบุรี
ที่ไปราชการที่เชียงใหม่ 7 วัน หัวใจวายถึงแก่กรรม
จดหมายนี้..ห้ามแจกในหมู่บ้านเป็นอันขาด
ตำราผีบอก..ต้องบอกแล้วส่งต่อ..แล้งซื้อลอตเตอรี่..เลขอะไรก็ได้ที่ท่านชอบ..ไม่เชื่อก็ลองทำตามเถิด..
ขอให้โชคดี


พระคาถา ชินบัญชร แบบย่อ
สมเด็จพระพุทธจารย์ โต พรหมรังษี
(ตั้งนะโม 3 จบ๗
ชิ นะ บัญ ชะ ระ ปะริ ตังมัง รัก ขะตุ สัพพาทา
กระดาษแผ่นนี้ส่งมาเพื่อให้ท่านโชคดี แผ่นแรกอยู่ที่อังกฤษ ได้รับแล้ว รวยแล้ว 9 คน โชคดีมาถึงแล้ว
คุณจะได้รับโชคภายใน 7 วัน หลังจากคุณได้รับแล้วรีบแจ้งต่อไป นี่ไม่ใช่ภาระการหลอกลวงเพื่อสนุกสนาน
คุณจะได้รับโชคทางไปรษณีย์ คุณไม่ต้องส่งเงินเพื่อความเชื่อถือ คุณอย่าเก็บจดหมายนี้ไว้
ต้องไปจากคุณภายใน 7 วัน หรือ 168 ชั่วโมง
ทหารอังกฤษได้รับเงิน 170 ดอลลาร์ไดเสียงได้รับเงิน 10000 ปอน์ดแต่ต้องเสียไปเพราะไม่ทำตามภายใน 7 วัน
หลังจากได้รับจดหมายฉบับนี้ แล้วรีบส่งต่อให้เพื่อนที่รู้จัก แล้วระยะหนึ่ง
คุณจะแปลกใจว่าเป็นความจริง..ว่าภายในวันหนึ่งอะไรเกิดขึ้น แม้ว่าคุณจะไม่เชื่อโชคก็อย่าเพิกเฉย
- โทโร แทชเชอร์ ได้รับเงินแล้วส่งต่อภายใน 120 ชั่วโมง เขาโดนไล่ออกจากงาน
แต่เมื่อเขาได้รับจดหมายอีกครั้ง เขาถ่ายเอกสารส่งทันที..ในไม่ช้าก็ได้งานใหม่ เวร์ชาย
ได้รับจดหมายแต่ไม่เชื่อ..ดยนทิ้ง..หลังจากนั้นเขาตายในปี 1996
ผู้หญิง แคริฟอร์เนีย
ด้รับจดหมาย..แต่หล่อนอ่านไม่ออกจึงเก็บไว้..ที่หล่อนเจ็บป่วย.ประสบปัญหาต่างๆ..จนในที่สุดก็ให้คนพิมพ์ส
่งต่อไป..ผลปรากฎถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 2 ถึง 2 คู่ ติดต่อกัน. คุณชัยยงค์ ด้รับจดหมาย แต่ไม่สน
เขาก็เสียชีวิตเพราะเชื่อเพื่อนฝูง
ขอให้ส่งภายใน 7 วัน จำนวน 29 ฉบับ. แล้วซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็ได้ที่ท่านชอบ.
ถ้าไม่เชื่อลองทำตาม..ท่านบอกไว้
ขอให้โชคดี
พระครูวิจิตร ธรรมโชติโดย: 258 IP: 113.53.4.37 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:55:02 น.  

 
ช่วยแปลให้หน่อยค่ะ
เทวัญแสดงเหตุให้ สังหร เห็นแฮ
เห็นกระแสสาคร หลั่งล้น
ไหลลบวนาดอน แดนตก ทิศนา
พระแต่เพ่งฟาพ้น ที่นำนองสาย


โดย: อินทุอร IP: 111.84.62.142 วันที่: 24 พฤษภาคม 2553 เวลา:20:45:22 น.  

 
โคลง ๔
๒๖ จงเจริญชัเยศด้วย เดชะ
ชาวอยุธย์อย่าพะ พ่อได้
จงแพ้พินาศพระ วิริยภาพ พ่อนา
ชนะแด่สองท่านไท้ ธิราชเจ้าจอมสยาม

สงครามความเศิกซึ้ง แสนกล
จงพ่ออย่ายินยล แต่ตื้น
อย่าลองคะนองตน ตามชอบ ทำนา
การศึกลึกเล่ห์พื้น ล่อเลี้ยวหลอกหลอน

จงแจ้งแห่งเหตุเบื้อง โบราณ
เป็นประโยชน์ยุทธการ กล่าวไว้
เอาใจทหารหาญ เริงรื่น อยู่นา
อย่าระคนปนใกล้ เกลือกกลั้วขลาดเขลา

หนึ่งรู้พยุหเศิกไสร้ สบสถาน
เจนจิตวิทยาการ กาจแกล้ว
รู้เชิงพิชัยชาญ ชุมค่าย ควรนา
อาจจักรอนรณแผ้ว แผกแพ้พังหนี

หนึ่งรู้บำเหน็จให้ ขุนพล
อันสมรรถมือผจญ จืดเสี้ยน
อย่าหย่อนวิริยยล อย่างเกียจ
แปดประการกลเที้ยร ถ่องแท้ทางแถลง

จงจำคำพ่อไซร้ สั่งสอน
จงประสิทธิ์สมพร พ่อให้
จงเรืองพระฤทธิ์รอน อริราช
จงพ่อลุลาภได้ เผด็จด้าวแดนสยาม


โคลง ๔
๗๙ มาเดียวเปลี่ยวอกอ้า อายสู
สถิตอยู่เอ้องค์ดู ละห้อย
พิศโพ้นพฤกษ์พบู บานเบิก ใจนา
พลางคะนึงนุชน้อย แน่งเนื้อนวลสงวน

สลัดไดใดสลัดน้อง แหนงนอน ไพรฤๅ
เพราะเพื่อมาราญรอน เศิกไสร้
สละสละสมร เสมอชื่อ ไม้นา
นึกระกำนามไม้ แม่นแม้นทรวงเรียม


แปลให้หน่อยค่ะ ด่วนมากถึงมากที่สุด !!
ส่งมาที่ k.a_ng@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ ๆ


โดย: kang IP: 180.180.150.5 วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:20:27:46 น.  

 
แสด


โดย: คุย IP: 115.67.94.76 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:11:35:17 น.  

 
โวย


โดย: กุเอง IP: 115.67.94.76 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:11:36:20 น.  

 
ขายไอดีรี5เซิฟmj


โดย: สาวกwy IP: 115.67.94.76 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:11:37:18 น.  

 

๑๔๐ พระฝืนทุกข์เทวษกล้ำ แกล่ครวญ
ขับคชบทจรจวน จักเพล้
บรรลุพนมทวน เถื่อนที่ นั้นนา
เหตุอนาถหนักเอ้ อาจให้ชนเห็น

เกิดเป็นหมอกมืดห้อง เวหา หนเฮย
ลมชื่อเวรัมภา พัดคลุ้ม
หวนหอบหักฉัตรา คชขาด ลงแฮ
แลธุลีกลัดกลุ้ม เกลื่


โดย: pop IP: 119.31.44.142 วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:16:44:51 น.  

 
ไม่เหนถอดเปนเรื่องเปนราวเร๊ย
แบบเปนการเปนงานอ้ะ

ไม่รุ้เรื่องอ้ะน๊ !!!!


โดย: นิรนาม IP: 117.47.97.177 วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:57:40 น.  

 
DDDDDDDD


โดย: เด IP: 118.173.180.228 วันที่: 23 กรกฎาคม 2553 เวลา:7:08:53 น.  

 
..........ดีมากเรยคระขอขอบใจมากน่ะคระจะดีมากๆถ้ากรุณาแปลความหมายให้ด้วญ.............................


โดย: ใบหญ้า IP: 118.173.236.46 วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:13:09:48 น.  

 
แปอารายม่ายเห็นรู้เรื่องเรยอ่ะ......................................แปให้ใหม่ด้ายป่ะคะ ขอบใจมากน่ะค่ะ เก่งมากที่สามารถแป บทนี้ด้ายอ่ะ เจ๋งปายเรายค่ะ บายๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
วันหลังเดี่ยวมาเม็นห่ายไหม่อานะ


โดย: ต้นอ้อ IP: 118.173.236.46 วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:13:16:11 น.  

 
แปอารายม่ายเห็นรู้เรื่องเรยอ่ะ......................................แปให้ใหม่ด้ายป่ะคะ ขอบใจมากน่ะค่ะ เก่งมากที่สามารถแป บทนี้ด้ายอ่ะ เจ๋งปายเรยค่ะ บายๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
วันหลังเดี่ยวมาเม็นห่ายไหม่อานะ


โดย: ต้นอ้อ IP: 118.173.236.46 วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:13:18:04 น.  

 
ช่วยที่นะค่ะ ช่วยแปลลิลิตตะเลงพ่ายให้ทีนะค่ะ
จักเป็นพระคุณอย่าสูงค่ะ

นุสนธิ์ซึ่งน่านน้ำ นองพนา สณฑ์เฮย
หนปัจฉิมทิศา ท่วมไซร้
คือทัพอริรา- มัญหมู่ นี้นา
สมดั่งลักษณ์ฝันไท้ ธเรศนั้นอย่าแหนง

ช่วยเมล์ให้ด้วยนะค่ะ
Tik_ju@hotmail.comโดย: นู๋หย๋อง IP: 202.29.57.216 วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:16:08:02 น.  

 
ตำราผีบอก
...ข้าพเจ้า
เป็นผู้ได้รับจดหมายดังต้นฉบับ..จึงได้ทำการพิมพ์เผยแพร่ต่อมายังท่าน(พิมพ์ตามต้นฉบับที่ได้รับ)...ขอให้
ท่านนำไปบอกต่อเป็นวิทยาทาน.ท่านจะโชคดีมีความสุขตลอดกาล..ตำรานี้
แก้โรคมะเร็ง..ผู้เป็นมะเร็งจะหายโดยไม่คาดคิด สำหรับมะเร็งภายในจะหายภายใน 6 วัน
วิธีรักษา ไปที่ร้านขายยาจีนซื้อ 1.หังเตย 1 ตำลึง 2.หัวขิง 1 ตำลึง 3.ก้อนเกลือ 3 ก้อน 4.หัวข่า 1
ตำลึง..นำมารวมกัน แล้วแช่น้ำทิ้งไว้ 1 วัน ในน้ำ 1 ชาม ให่ดื่มจนหมดชาม (สูตรรักษาเนื้องอกมะเร็ง)
สรรพนามในการรักษา หลังจากดื่มน้ำแล้ว ควนอื่มน้ำมากๆ นำส่วนที่เหลือมารับประทาน
ยานี้จะขับเอาของเสียออกมาทางอุจจาระ หรือปัสสาวะ ไม่ต้องตกใจ เป็นการขับของเสียออกมาหมดแล้วจะปกติ
ตำรานี้ห้ามซื้อหรือเป็นเงินในการรักษาและขอยาเก็บไว้เป็นส่วนตัวโดยเด็ดขาด
หากท่านผู้อื่นได้รับด้วยศรัทธาและกุสลจิตของท่านและครอบครัวท่านจะประสบแต่ความสุขความสมหวังทุกประการ
เจ้าคุณนิมิต เจ้าคุรวัดกลางให้บอกท่านเถิด
ตัวอย่าง
- ส.ส. จังหวัดชลบุรี..ไม่ยอมบอกก็ถึงแก่กรรม
- คุณเติมศักดิ์ ได้รับจดหมายแล้วส่งต่อไป 29 ฉบับ ท่านถูกรางวัลที่1
- คุณเลิศศรี ได้รับจดหมายแล้วส่งต่อ 20 ฉบับ..ปรากฎครอบครัวป่วยกระทันหัน..จึงส่งต่อ 29
ฉบับ..ปรากฎว่าครอบครัวหายป่วยและถูกรางวัลที่ 1 ถึง 2 ฉบับรวยมาก
- คุณวิภาวดี อยู่เฉยๆ ได้รับจดหมายแล้ว.ไม่ทำตาม.ให้น้องส่งแทน..น้องถูกรางวัลที่ 2 ถึง 2 ฉบับ
- คุณศิริพัฒน์ ได้รับจดหมายแล้ว..ไม่ปฏิบัติตามที่พระครูบอก เพียง 10 วัน
เสียชีวิต...เมื่อท่านได้รับจดหมายฉบับนี้แล้ว..กรุราบอกต่อไปในที่ต่างๆเพียง 29 ฉบับ
แล้วท่านจะประสบแต่ความสุขและโชคดีไม่มีวันสิ้นสุด...มีผู้ไม่เขียนไม่ทำตามไม่ศรัทธาเหมือนส.ส.ชลบุรี
ที่ไปราชการที่เชียงใหม่ 7 วัน หัวใจวายถึงแก่กรรม
จดหมายนี้..ห้ามแจกในหมู่บ้านเป็นอันขาด
ตำราผีบอก..ต้องบอกแล้วส่งต่อ..แล้งซื้อลอตเตอรี่..เลขอะไรก็ได้ที่ท่านชอบ..ไม่เชื่อก็ลองทำตามเถิด..
ขอให้โชคดี


พระคาถา ชินบัญชร แบบย่อ
สมเด็จพระพุทธจารย์ โต พรหมรังษี
(ตั้งนะโม 3 จบ๗
ชิ นะ บัญ ชะ ระ ปะริ ตังมัง รัก ขะตุ สัพพาทา
กระดาษแผ่นนี้ส่งมาเพื่อให้ท่านโชคดี แผ่นแรกอยู่ที่อังกฤษ ได้รับแล้ว รวยแล้ว 9 คน โชคดีมาถึงแล้ว
คุณจะได้รับโชคภายใน 7 วัน หลังจากคุณได้รับแล้วรีบแจ้งต่อไป นี่ไม่ใช่ภาระการหลอกลวงเพื่อสนุกสนาน
คุณจะได้รับโชคทางไปรษณีย์ คุณไม่ต้องส่งเงินเพื่อความเชื่อถือ คุณอย่าเก็บจดหมายนี้ไว้
ต้องไปจากคุณภายใน 7 วัน หรือ 168 ชั่วโมง
ทหารอังกฤษได้รับเงิน 170 ดอลลาร์ไดเสียงได้รับเงิน 10000 ปอน์ดแต่ต้องเสียไปเพราะไม่ทำตามภายใน 7 วัน
หลังจากได้รับจดหมายฉบับนี้ แล้วรีบส่งต่อให้เพื่อนที่รู้จัก แล้วระยะหนึ่ง
คุณจะแปลกใจว่าเป็นความจริง..ว่าภายในวันหนึ่งอะไรเกิดขึ้น แม้ว่าคุณจะไม่เชื่อโชคก็อย่าเพิกเฉย
- โทโร แทชเชอร์ ได้รับเงินแล้วส่งต่อภายใน 120 ชั่วโมง เขาโดนไล่ออกจากงาน
แต่เมื่อเขาได้รับจดหมายอีกครั้ง เขาถ่ายเอกสารส่งทันที..ในไม่ช้าก็ได้งานใหม่ เวร์ชาย
ได้รับจดหมายแต่ไม่เชื่อ..ดยนทิ้ง..หลังจากนั้นเขาตายในปี 1996
ผู้หญิง แคริฟอร์เนีย
ด้รับจดหมาย..แต่หล่อนอ่านไม่ออกจึงเก็บไว้..ที่หล่อนเจ็บป่วย.ประสบปัญหาต่างๆ..จนในที่สุดก็ให้คนพิมพ์ส
่งต่อไป..ผลปรากฎถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 2 ถึง 2 คู่ ติดต่อกัน. คุณชัยยงค์ ด้รับจดหมาย แต่ไม่สน
เขาก็เสียชีวิตเพราะเชื่อเพื่อนฝูง
ขอให้ส่งภายใน 7 วัน จำนวน 29 ฉบับ. แล้วซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็ได้ที่ท่านชอบ.
ถ้าไม่เชื่อลองทำตาม..ท่านบอกไว้
ขอให้โชคดี
พระครูวิจิตร ธรรมโชติโดย: .... IP: 223.205.34.92 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:33:30 น.  

 
เหตุแสดงแห่งราชพ้อง ภัยชลา
ได้แก่อุปราชา เชษฐ์ผู้
สงครามซึ่งเสด็จครา นี้ใหญ่ หลวงแฮ
แท้จักถึงยุทธ์สู้ ศึกชัางสองชน

ซึ่งผจญอริราชด้วย เดชะ
เพื่อพระเดโชชนะ ศึกน้ำ
คือองค์อมิตรพระ จักมอด เมือเฮย
เพราะพระหัตถ์หากห้ำ หั่นด้วยขอคม

ช่วยแปลให้ด้วยนะคะ ข้อร้องล่ะ แปลไม่ได้เลยค่ะ ด่วน!!!


โดย: ket IP: 110.49.127.203 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:16:10 น.  

 
อยากทราบตอนที่23(154) 25(155) 27(156) 28(201) 29(202) 30(203) 31(204)
ขอบคุงน่ะค่ะ


โดย: ดา IP: 118.174.220.36 วันที่: 14 ธันวาคม 2553 เวลา:20:31:35 น.  

 
ทำมัยไม่แปลแต่ละบทด้วยค่ะ


โดย: nunu IP: 1.46.4.201 วันที่: 30 สิงหาคม 2554 เวลา:20:23:35 น.  

 
ทำมัยมั่ยแปลด้วยห่ะ
แล้วทำมัยมั่ยบอกประเภทฮะ
บอกแค่นี้คัยจะไปรู้เรื่องห่ะ


โดย: FM:) IP: 192.168.5.34, 192.168.0.3, 202.143.150.13 วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:14:33:59 น.  

 
DON'T WORRY


โดย: FEY LOVE MAI IP: 192.168.5.34, 192.168.0.3, 110.164.64.205 วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:14:44:34 น.  

 
โคลง ๔
๑๘๐ โทไท้ทรงสดับถ้อย ทูลถวาย
ถูกหฤทัยท่านผาย โอษฐ์พร้อง
สูตริก็ตรงหมาย เหมือนตริ ตูนา
ตริบ่ต่างกันต้อง ต่อน้ำใจตู

ภูธรสั่งให้เทียบ โยธี ทัพแฮ
ห้าหมื่นหมายบัญชี เรียกได้
เกณฑ์เมืองจัตวาตรี ไตรตรวจ เอานา
ยี่สิบสามเมืองใต้ เตรียบตั้งต่อฉาน

บรรหารให้จัดผู้ อาจอง
เอาพระศรีไสนรงค์ ฤทธิ์ห้าว
เป็นจอมพยุหยง ไปยั่ว ยุทธ์แฮ
นำนิกรทัพท้าว ออกร้ารอนเข็ญ

พระเห็นจักเปลี่ยวข้าง ขุนพล
เยียวบ่มีเพี่อนผจญ จึ่งใช้
พระราชฤทธานนต์ หนึ่งช่วย กันนา
เป็นปลัดทัพให้ ศึกสู้ทั้งสอง

กองหน้านฤนาถตั้ง เสร็จสาร สั่งแฮ
เร็วเร่งห้ำหั่นหาญ หักกล้า
บ่แตกบ่ต้านทาน มันรอด ไซร้ฤๅ
กูจักออกโรมร้า ศึกร้ายภายหลัง

ทั้งสองรับถ้อยท่าน ทูลลา แลเฮย
ยกพยุหแสนยา ย่างย้าย
โดยแดนทุราธวา วายถิ่น
ถีงที่หนองสร่ายท้าย ทุ่งกว้างทางหลวง

ปวงทัพปลูกค่ายสร้าง กลางสมร
ภูมิพยุหไกรสร ศึกตั้ง
เสนาพลากร ต่างรื่น เริงแฮ
คอยจักยอยุทธ์ยั้ง อยู่ถ้าทางเขญ

แปลให้หน่อยคับบบ!!!!!ด่วนนนน (ขอบคุนล่วงหน้าคับ)


โดย: กัน IP: 223.207.4.197 วันที่: 21 มกราคม 2555 เวลา:22:16:30 น.  

 
ทั้งสองรับถ้อยท่าน ทูลลา แลเฮย
ยกพยุหแสนยา ย่างย้าย
โดยแดนทุราธวา วายถิ่น
ถีงที่หนองสร่ายท้าย ทุ่งกว้างทางหลวง


โดย: หหหหห IP: 101.51.42.229 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:06:32 น.  

 
นุสนธิ์ซึ่งน่านน้ำ นองพนา สณฑ์เฮย
หนปัจฉิมทิศา ท่วมไซร้
คือทัพอริรา มัญหมู่ นี้นา
สมดั่งลักษณ์ฝันไท้ ธเรศนั้นอย่าแหนง


ช่วยแปลให้หน่อยนะคะ ขอร้องๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: เฟิร์น IP: 115.67.160.130 วันที่: 23 พฤษภาคม 2555 เวลา:19:26:52 น.  

 
นุสนธิ์ซึ่งน่านน้ำ นองพนา สณฑ์เฮย
หนปัจฉิมทิศา ท่วมไซร้
คือทัพอริรา มัญหมู่ นี้นา
สมดั่งลักษณ์ฝันไท้ ธเรศนั้นอย่าแหนง
ช่วยหน่อยๆๆๆ

fern_wb@hotmail,com


โดย: . IP: 115.67.160.130 วันที่: 23 พฤษภาคม 2555 เวลา:19:30:32 น.  

 
ช่วยแปลความ โคลง๔ ตอน ๓๓๒ ด้วยคะ

ราชาชัเยศอื้น โองการ
รังสฤษฎ์พระสถูปสถาน ที่มล้าง
ขุนเข็ญคู่รำบาญ สวมศพ ไว้แฮ
หนตระฟังตรุสสร้าง สืบหล้าแหล่งเฉลิม


โดย: อุไรวรรณ IP: 101.51.137.37 วันที่: 9 ธันวาคม 2555 เวลา:13:52:49 น.  

 
ช่วยแปลความ โคลง๔ ตอน ๓๓๒ ด้วยคะ

ราชาชัเยศอื้น โองการ
รังสฤษฎ์พระสถูปสถาน ที่มล้าง
ขุนเข็ญคู่รำบาญ สวมศพ ไว้แฮ
หนตระฟังตรุสสร้าง สืบหล้าแหล่งเฉลิม


โดย: อุไรวรรณ IP: 101.51.137.37 วันที่: 9 ธันวาคม 2555 เวลา:14:11:27 น.  

 
๓๓(๒o๖)
พระโหรเห็นแจ้งจบ ในมูล ฝันแฮ
ถวายพยากรณ์ทูล แด่ไท้
สุบินบดินทร์สูร ฝันใฝ่ นั้นฤๅ
หากเทพสังหรให้ ธิราชรู้เป็นกล

(ถอดคำประพันธ์บทนี้ให้หน่อยน๊าา ^^)


โดย: หนามเตย IP: 1.1.153.53 วันที่: 5 มิถุนายน 2556 เวลา:20:40:04 น.  

 
เชิญไท้ยูรยาตรเต้า เตียงสนาน
ถวายมุทธาภิสิตธาร เพรียกพร้อง
ศิวเวทวิษณุบรรสาน สังข์โสรจ สรงแฮ
มหรทึกครึกเครงก้อง เกริกหล้าหวั่นไหว
ฯลฯ


โดย: จินดา IP: 14.207.243.74 วันที่: 18 กันยายน 2558 เวลา:17:57:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

KAVINT
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Hi!
Friends' blogs
[Add KAVINT's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.