*** พื้นที่ส่วนตัวของ พันตำรวจเอก ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี นี้ จัดทำขึ้นเพื่อยืนหยัดในหลักการที่ว่า คนเรานั้นจะมีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดโดยบริบูรณ์ และความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีอำนาจใดจะพรากความเป็นมนุษย์ไปจากเราได้ ไม่ว่่าด้วยวิธีการใด ๆ และอำนาจผู้ใด ***
*** We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive to these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness. [Adopted in Congress 4 July 1776] ***
Group Blog
 
All Blogs
 

แก้ไข เรื่องประกันตัว เพิ่มโทษทางอาญากรณีหลบหนีและยกฟ้อง การฟ้องของผู้เสียหายได้ทันที : บาปเคราะห์แก้ไข เรื่องประกันตัว เพิ่มโทษทางอาญากรณีหลบหนีและยกฟ้อง การฟ้องของผู้เสียหายได้ทันที : บาปเคราะห์ของใคร

วันนี้ (๙ ตุลาคม ๖๐) ผมมีภารกิจ มาแสดงความเห็น ชี้แจงและให้ข้อคำแนะนำเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราวและการใช้สิทธิ์ฟ้องร้องคดี ในเรื่องนี้มีหลักเกณฑ์สำคัญคือการแก้ไขมาตรา 108 มาตรา 108/1 ใหม่ ให้พิจารณาว่าจะหลบหนีหรือไม่เป็นสำคัญก่อน กับการแก้ไขที่มีการกำหนดโทษผู้หลบหนีคดี ให้มีความผิดเพราะสถานะเป็นผู้หลบหนี อีกข้อหาหนึ่งเพิ่มเติมแม้ไม่ได้กระทำผิดอะไรเพิ่มเติม และสุดท้าย คือ การให้ดุลพินิจศาล ตามมาตรา 161/1 ให้ยกฟ้องกรณีผู้เสียหายใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ซึ่งหลักการทั้งหมดดูเหมือนจะดีมาก ๆ ครับ น่าชื่นชมเป็นที่สุด เพราะต้องการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงหลักประกัน และได้รับความคุ้มครองได้ฯ ..ท่านประธานในที่ประชุม ซึ่งเป็นประธานวิปรัฐบาล ในความเข้าใจของผมได้ให้สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ชี้แจงการทำประชาพิจารณ์ตามมาตรา 77/2 แล้วให้กระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกฤษฎีกาให้ความเห็นเพิ่มเติม สํานักงานศาลยุติธรรมโดยท่าน วิโรธ ได้ชี้แจงว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีการทำประชาพิจารณ์และมีผู้เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์..ส่วนสำนักงานกิจการศาลยุติธรรมโดยคุณวัลลภ นาคบัว ได้ให้ความเห็นว่ามีข้อกังวลบางประการ เช่น การกำหนดโทษเพิ่มเติมจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ให้กำหนดโทษทางอาญาเท่าที่จำเป็นหรือไม่ และเงื่อนไขการฟ้องคดีที่ให้ศาลยกฟ้องได้นั้นความจริงแล้วมีหลักประกันเรื่องการไต่สวนมูลฟ้องอยู่แล้ว น่าจะลองที่นาทบทวนศึกษาใหม่ซึ่งกระทรวงยุติธรรมรับที่จะนำไปศึกษาต่อไป...เมื่อท่านประธานเรียกให้ผมชี้แจง ผมได้นำเรียนว่าด้วยหลักการที่ร่างกฎหมายนี้กำหนด คือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและกำหนดให้มีการประกันตัวโดยไม่มีหลักทรัพย์ได้โดยให้เป็นดุลพินิจศาลนั้นและตลอดจนถึงการฟ้องคดีต้องกระทำโดยสุจริต โดยหลักการตามคำปรารถที่เขียนไว้ ผมจึงเห็นชอบด้วยในหลักการดังกล่าวและชื่นชมในคำปรารภดังกล่าวมาก ...อย่างไรก็ตาม ผมมีข้อสังเกตหลายประการ กล่าวคือ ๑) การเปลี่ยนแปลงในร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 108 ที่กำหนดให้ศาลพิจารณาคำร้องปล่อยชั่วคราวนั้น โดยเอาเงื่อนไขในการพิจารณาว่าจะหลบหนีหรือไม่มาเป็นหลักในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นประเด็นสำคัญก่อนที่จะกำหนดให้ดูปัจจัยอื่น ๆ แต่ให้ดูว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหนีหรือไม่เป็นสำคัญ ก็จะทำให้เป็นการกลับหลักเดิมที่ให้ปล่อยเป็นหลัก และไม่ปล่อยเป็นข้อยกเว้น ...สาเหตุเป็นเช่นนี้ เพราะ การพิจารณาว่าจะหรือไม่ ให้ดูที่ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความหนักเบาของข้อหาต่างๆนานา หรือการไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน ก็จะพิจารณาได้ง่ายว่า "จำเลยอาจจะหลบหนี เพราะข้อหาที่ถูกกล่าวหาร้ายแรง" เป็นต้น ....การกำหนดลักษณะนี้ จึงกลับหลักการตามวิอาญาดั้งเดิม รวมถึงยังเป็นการขัดหลักการต่างๆ เช่นหลักการที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมถึงรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ประชาชนหรือจำเลยได้รับสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อน จะปฏิบัติอย่างไรในขณะที่ทำให้เห็นว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ ...แต่ตามร่าง กม. นี้เท่ากับเป็นการกำหนดหลักการใหม่ คือ ถ้าเห็นว่า อาจจะหลบหนี และข้อหาร้ายแรง ก็ไม่ให้ประกันตัวเลย เช่นนี้ ย่อมมีผลโดยปริยายว่า เขาไม่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ขังไว้ เหมือนเป็นผู้กระทำผิด จึงกลับกลายเป็นว่าข้อสันนิษฐานว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ ถูกทำลายไปหมดสิ้น ...๒) ในเรื่องของการกำหนดโทษหลังจากที่นี้ไปแล้วเป็นการกำหนดโทษซ้ำซ้อนจากสถานะเพราะเขาเป็นผู้หลบหนีซึ่งถือเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักการ double jeopardy ไปในทันที ซึ่งไม่มีที่ใดในโลกเขาทำกัน ..หลักการในเรื่อง double jeopardy นั้น ลงโทษผู้กระทำผิด 2 ครั้งในการกระทำเดียวกัน ถ้ากำหนดให้มีโทษทางอาญาเพราะการหลบหนีก็เท่ากับลงโทษเพราะสถานะการหลบหนีของเขาไม่ใช่เพราะการกระทำที่กระทำผิดทางอาญากรณีนี้จึงเป็นการขัดหลักสากลและในทางอาชญาวิทยาก็ถือว่าการหลบหนีเป็นการลงโทษเพราะเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานไม่ได้พบญาติไม่ได้พบบุคคลที่เขารักในระยะเวลายาวนานซึ่งถือว่าเป็นการลงโทษที่สาสมกับการกระทำเช่นเดียวกันไม่ว่าเขาจะมีฐานะยากดีมีจนอย่างไรแต่เรื่องของหัวใจความยากดีมีจนไม่สามารถประกันความสุขทุกข์ได้ กระผมจึงไม่เห็นด้วยกับการกำหนดโทษทางอาญาเพราะสถานะดังกล่าว...๓) ในประการสุดท้าย เกี่ยวกับการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตามหลักการของกฎหมายไม่ว่าจะหลักการว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายหรือ principle of legality มีหลักการสำคัญคือคนโง่ที่สุดจะต้องอ่านกฎหมายนั้นเข้าใจได้เพราะกฎหมายมีความชัดเจนอย่างเพียงพอ...อย่างไรก็ตามการตัดสิทธิ์ประชาชนในการฟ้องคดีโดยอ้างว่าไม่สุจริต นั้นเป็นถ้อยคำที่มีความคลุมเครือและเปิดดุลพินิจให้ศาลได้อย่างมาก ซึ่งจะทำให้สิทธิของประชาชนผู้เสียหายไม่ได้รับหลักประกันเท่าที่ควรพิจารณา...ปัจจุบันปรากฏว่าเมื่อประชาชนฟ้องคดีเองศาลต้องดำเนินการไต่สวนคดีการไต่สวนคือหลักประกันที่ถือว่าเพียงพอแล้วในการคุ้มครองมิให้มีการฟ้องคดีอาญารวมทั้งโทษจากการฟ้องเท็จหรือโทษจากการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตนั้นด้วย ถือเป็นหลักประกันที่มากมายอย่างที่สุดแล้ว
...อีกประการหนึ่ง ในการติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยก็มีกระบวนการตามกฎหมายใหม่ที่ให้ศาลมีอำนาจเป็นผู้บริหารงานเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดอยู่แล้วโดยทั่วไปผมจึงไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าว...
หลังจากที่ผมชี้แจงผมก็นิ่งเงียบๆ เพราะฟังดูสำเนียงและคำกล่าวของท่านผู้เสนอกฎหมายทั้งสองท่านแล้ว เลยไม่คิดจะยกมือพูดอะไร รอประธานเรียกรอบสองดีกว่า เลยไม่ขอยกมือชี้แจงเอง เพราะไปก็จะมีแต่เรื่องยั่วยุให้ท่านโกรธหัวร้อนไปเสียเปล่าๆ ....จนแล้วจนรอด ประธานก็ไม่ได้เรียกผมพูดรอบสอง ก็ไม่เป็นไรครับ เพราะผมคิดว่า ผมได้ทำหน้าที่ของผมสมบูรณ์แล้ว เนื่องจาก ผมได้พูดตอนท้ายไว้แล้วของการชี้แจงครั้งแรกและครั้งเดียวว่าการแก้ไขกฎหมายใด ๆ มันมีต้นทุนและราคาของมัน วันนี้มีอำนาจวาสนาในการควบคุมทิศทางต่างๆ วันข้างหน้าอาจจะไม่ และหินก้อนนั้นมันอาจจะมาเข้าเท้าเราเอง หรือญาติของเราก็เป็นไปไม่ได้ โดยไม่ได้รับความเป็นธรรม ....โดยสรุป การแก้ไขกฎหมายต้องศึกษาให้ดีถึงความเป็นธรรมและผลกระทบระยะยาว ซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบในอนาคตได้ ด้วยความเคารพ จึงไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าว....เจริญพร
 

Create Date : 09 ตุลาคม 2560    
Last Update : 9 ตุลาคม 2560 15:02:16 น.
Counter : 1010 Pageviews.  

การอภิปรายว่าด้วย กม.การต่อต้านการทรมานฯ อุ้มหายและดักฟัง

สำหรับ เทปบันทึกภาพและเสียง นี้ เป็นการอภิปรายและให้ความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การต่อต้านการทรมาน การอุ้มหาย และร่าง พ.ร.บ.แก้ไข ป.วิ.อาญา ว่าด้วยการให้อำนาจดักรับข้อมูล หรือ การดักฟัง ข้อมูลของผู้ต้องหา หรือผู้กระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
ผมขอเชิญชวนท่านที่ติดตาม เว็บล๊อกนี้ ลองฟัง และให้ข้อคิดเห็นในคอมเม้นท์ เพื่อผมจะได้นำไปแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายต่อไป ครับ 


สำหรับผู้ที่สนใจติดตามฉบับเต็ม ซึ่งมีผู้อภิปราย หลายท่าน เช่น  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  มูลนิธิผสมผสานวัฒนธรรม ดร.ปกป้อง ศรีสนิท และ อื่น ๆ   เชิญเข้าชมได้ตามลิงก์ข้างบนครับ 
 

Create Date : 06 มกราคม 2558    
Last Update : 6 มกราคม 2558 16:58:59 น.
Counter : 731 Pageviews.  

รายงานผลกระทบจากการใช้ พ.ร.บ.ฯ คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.๒๕๕๕

ผมได้ร่วมงานกับคณะทำงานของ iLaw และ มูลนิธิของเยอรมัน ในการศึกษาผลกระทบของ พรบ.ฯ คอมพิวเตอร์ฯ ไว้  และเพิ่งจะมีการสัมมนาเมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๕๕ ที่ผ่านมา ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงขอเอาเผยแพร่ครับ  
สำหรับเนื้อหา ก็จะเป็นไปตาม ลิงก์ (คลิ๊ก) ที่แนบมาพร้อมนี้ครับ ถ้าสนใจลองเข้าไปดูครับผม  ในรายงานดังกล่าว ก็จะมีสาระสำคัญ ได้แ่ก่  

๑) ที่มาของการวิจัย 
๒) ข้อเท็จจริงและคดีที่เกิดขึ้นในรอบ ๔ ปีที่ผ่านมาหลัง พ.ร.บ.ฯ บังคับใช้ 
๓) ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะในการแก้ไข พรบ.ฯ คอมฯ  
๔) ศึกษาเปรียบเทียบกับ กม.อเมริกา ฯ จีน ฯ มาเลยฯ และ ไทย ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมหรือปิดกั้นสื่อออนไลน์ ฯ  
๕) ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ข้อมูลเบื้องต้น :  
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) เผยแพร่งานวิจัยหัวข้อ "ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น" 

ซึ่งมีคณะวิจัยประกอบด้วย 

๑) นางสาวสาวตรี สุขศรี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หัวหน้าคณะวิจัย) 

๒) พันตำรวจเอก ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ผู้กำกับการกลุ่มงานกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
และ

๓) นางสาวอรพิณ ยิ่งยงพัฒนา โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันเวลา :  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 : 13.00 น.


ลองเข้าไปรับฟังกันนะครับ  
 

Create Date : 16 พฤศจิกายน 2555    
Last Update : 16 พฤศจิกายน 2555 1:45:53 น.
Counter : 901 Pageviews.  

Rule of Engagement กับ คอป. และ แนวทางปฏิบัติของตำรวจ ในการชุมนุม

เมื่อหลายเดือนก่อน  ผมได้รับเชิญจาก คอป. ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศสและเยอรมัน เพื่อเสวนาทางวิชาการ เกี่ยวกับ Rule of Engagement หรือ กฎการใช้กำลัง ต่อกรณีการสลายการชุมนุมของรัฐบาล ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ของนายอภิสิทธิ์ ฯ ต่อผู้ชุมนุมชาวเสื้อแดงทั้งหลาย  คอป. พยายามค้นหาความจริงว่า รัฐบาลและทหาร ใช้กำลังสลายการชุมนุม ถูกต้องตามกฎการใช้กำลังหรือไม่ ในเหตุการณ์สำคัญ ๆ  จะมี ๒ กรณี คือ ๑๐ เม.ย.๒๕๕๓ ที่สี่แยกคอกวัว กับ  ต้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๓  ที่บริเวณแยกราชประสงค์  

เจ้าหน้าที่ คอป. เริ่มต้นด้วยการเปิดคลิ๊ป ของ  Al Jazeera เท่านั้น  และเน้นที่มีชายชุดดำยิงทหาร  เท่านั้นจริง ๆ  แล้วถามผู้เชี่ยวชาญว่า อย่างนี้ ทหารยิงประชาชนได้ไหม ????   


วันนั้น ผมจึงอดรนทนไม่ได้ พูดไปตรง ๆ ว่า มีข้อเท็จจริงมากมายที่ จนท. คอป. เสนอไม่ตรงกับความจริง เพราะเสนอไม่ครบถ้วน เช่น  ก่อนการสลายการชุมนุมที่สี่แยกคอกวัวนั้น  รัฐได้กระทำการอะไรบ้าง เช่น การโฆษณาชวนเชื่อทางโทรทัศน์ว่า กลุ่มประชาชนจะมาล้มล้างสถาบันสำคัญ ( คำสัมภาษณ์ของนายอภิสิทธิ์ฯ)  การใช้เฮลิคอปเตอร์โปรยกระป๋องแก๊สน้ำตาลงมาจากฟากฟ้า ระยะสูงใส่ฝูงชน  การใช้กระสุนจริงยิงใส่ประชาชน  รายงานผลการตรวจพิสูจน์ของผู้เชี่ยวชาญที่ยืนยันว่า กระสุนที่ใช้ยิงมาจากทิศทางที่ทหารตั้งกองกำลังอยู่เสียส่วนใหญ่ ฯลฯ   การปฏิบัติการในเวลากลางคืน ฯลฯ  


เท่าที่ผมรู้สึกได้  ผมเข้าใจของผมเองว่าเจ้าหน้าที่ คอป. พยายามจะโยงว่ามี ชายชุดดำ ดังนั้น ทหารจึงใช้กระสุนจริงยิงได้ทุกสถานการณ์  รวมถึงที่แยกราชประสงค์ด้วย  ซึ่งผมและผู้เชี่ยวชาญจาก ฝรั่งเศสและเยอรมัน  (ภายหลังจากที่ผมได้ให้ข้อมูลทั้งหมด โดย คอป. ไม่ได้โต้แย้งแม้แต่น้อย แต่อาจจะเคือง ๆ  ที่ไปเปิดเผยความจริงหลายส่วนทำให้ เขาไม่ได้ธงคำตอบอย่างที่เขาต้องการ)  ก็โต้แย้งอย่างหนักว่า ไม่ใช่หรอก  การที่จะอ้างชายชุดดำ มายิงใส่ประชาชนคนอื่น ไม่สามารถกระทำได้โดยเด็ดขาด  แม้ชายชุดดำจะอยู่ในกลุ่มประชาชนนั้น  จนท. ก็ยิงเข้าใส่ประชาชนไม่ได้ ต้องถอยมา ป้องกัน และตั้งรับ ไม่ใช่ยิงกะบาลประชาชนทีละราย 


ผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศสและเยอรมัน รวมทั้งผม ได้พูดถึงหลักการใช้กำลัง คือ หลักสัดส่วนและหลักความร้ายแรงน้อยที่สุด และ หากจะใช้กำลัง หรืออาวุธจริง ๆ  จะใช้ได้ต่อเมื่อประชาชนใช้อาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่ก่อน และจะใช้อาวุธยิงประชาชนผู้นั้นได้ เฉพาะในจุดที่ไม่สำคัญ ไม่ทำให้เสียชีวิตเท่านั้น  เช่น ยิงแขน ยิงขา เพื่อยับยั้ง ไม่ใช่เพื่อฆ่าให้ตาย 


หลักการที่สำคัญ คือ การ Monitor หรือ เฝ้าระวังการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ไม่ใช่ เฮ่ย กูสั่งแล้วนะ ให้ใช้อาวุธแค่จำเป็นเพื่อป้องกันตัวเท่านั้น แล้วปล่อยให้เจ้าหน้าที่ไปใช้ดุลพินิจยิงตายแล้วตายอีก ตายทุกวัน กูก็ไม่สนใจ เพราะกูสั่งการเป็นหลักกฎหมายไปแล้ว 


หลักการใช้กำลังที่สำคัญ คือ การ Monitor นี่แหละ  ถ้าสั่งแล้ว Monitor เห็นว่า มันมีผลร้ายแรง ต้องสั่งหยุดทันที  แล้วประเมินกันใหม่ว่าจะทำอะไรอย่างไร ?  หากผิดพลาดก็ต้องแก้ไขทันที ไม่ใช่รอให้ตาย ๙๐ กว่าศพ แล้วบอกว่า ไม่รู้ เจ้าหน้าที่ทำเอง  อย่างนี้ผิดร้ายแรง


ผลการเสวนาวันนั้น  คอป. ท้ายที่สุด ต้องยอมรับหลักการของคณะผู้เชี่ยวชาญและผมไป  เข้าใจว่า ทำให้ คอป. หนักใจมาก เพราะได้ยินว่า มีการ Focus Group ไปหลายครั้ง  พร้อมกับได้ข้อสรุปไปแล้วว่า ผู้ชุมนุมเท่านั้นที่ผิดกฎหมาย  สลายการชุมนุมชอบด้วยกฎหมาย   .... กลุ่มผม สรุปตรงกันข้าม  .... แล้วเขาก็จะไม่เชิญผมไปอีกแน่นอน 555555555555555555
สำหรับเอกสารต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะเสนอให้ ตร. สั่งการออกมา เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจของเราสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง กรณีที่จะต้องใช้มาตรการในการควบคุมการชุมนุม  ตามหลักสากล  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
เนื่องจาก ตร.มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยส่วนรวม ในขณะที่ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเปิดเผยและปราศจากอาวุธเพื่อแสดงความคิดเห็น เสนอข้อเรียกร้อง หรือต่อต้านการบริหารราชการของรัฐบาลซึ่งเสรีภาพดังกล่าวอาจถูกจำกัดได้โดยกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะได้ใช้ที่สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือในระหว่างเวลาที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามนัย มาตรา๖๓ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติเพื่อใช้ในการจัดการชุมนุมสาธารณะแต่ประการใดทำให้ ตร. ประสบความยากลำบากในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการชุมนุมสาธารณะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป มีความร้ายแรงถึงขนาดที่จะต้องใช้กำลังในการยุติการชุมนุม

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักกฎการใช้กำลัง(Rule of Engagement) ศปก.ตร. จึงได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายกับการชุมนุมโดยฝ่าฝืนกฎหมายสำหรับในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ กม. ใน //www.tsd.police.go.th ในเอกสารลำดับที่ ๓๑ แล้วแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการชุมนุมสาธารณะจึงกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑.เจ้าหน้าที่ตำรวจพึงระลึกว่าประชาชนย่อมมีเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในการชุมนุมโดยสงบเปิดเผยและปราศจากอาวุธ ในขณะเดียวกันการใช้เสรีภาพดังกล่าวก็จะต้องไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอื่นจนเกินสมควรเช่น สิทธิและเสรีภาพในการเดินทางและสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองที่ดำรงชีวิตเป็นปกติสุขดังนั้น การใช้เสรีภาพในการชุมนุมที่ขัดต่อหลักการดังกล่าวจึงถือเป็นการชุมนุมที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ เช่นการชุมนุมเพื่อปิดล้อมประตูเพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าออกที่ทำการการใช้ไม้รั้วลวดหนาม ยางรถยนต์ราดน้ำมันขวางถนนไว้เพื่อให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพจนไม่กล้าที่จะเข้าไปหรือออกจากที่ทำการราชการอันเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นย่อมไม่ถือว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบที่จะได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตามนัยคำพิพากษาศาลปกครอง ที่ ๑๖๐๕/๒๕๕๑ ลง ๙ ต.ค.๕๑

๒.ในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการชุมนุมที่สงบอันจะได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญาและการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๖ (๓) และ (๔) ย่อมมีอำนาจที่จะยุติการชุมนุมได้โดยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่จะเป็นและเหมาะสมตามหลักสากลที่ใช้ในการยุติการชุมนุมของประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้ภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๓.ในภาวะปกติที่ยังไม่มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น โดยปกติย่อมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและก่อนที่จะมีการใช้กำลังตามกฎการใช้กำลังในการยุติการชุมนุม ผู้รับผิดชอบเหตุการณ์จะต้องเตรียมการดังนี้

๓.๑การสืบสวนและสอบสวนเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์และการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่างๆ (รายละเอียดปรากฏตาม คู่มือหน้า ๑๙ – ๒๖) ในภายหลัง ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ในการระหว่างการชุมนุมอาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการจับกุมผู้กระทำผิดดำเนินคดีในทันทีซ้ำยังก่อให้เกิดการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงยิ่งขึ้น ผู้บัญชาการเหตุการณ์ จึงต้องดำเนินการพิจารณาจัดตั้งห้องปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสั่งการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตลอดจนการอำนวยการแฝงตัวเพื่อหาข่าวตลอดจนจัดให้มีการจัดเก็บพยานหลักฐานในการดำเนินคดีเมื่อสถานการณ์เหมาะสมในภายหลังได้โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่บันทึกภาพและเสียงคำปราศรัย ตลอดจนพฤติการณ์ต่าง ๆในระหว่างการชุมนุม โดยการบันทึกข้อเท็จจริงให้ต่อเนื่องโดยไม่ตัดต่อเท่าที่จะทำได้รวมถึงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์หรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operation) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการชุมนุมและแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

๓.๒การแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนและการรวบรวบพยานหลักฐาน ให้ดำเนินการเมื่อพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนท้องที่ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนระดับบก. บช. หรือ เสนอให้ ตร. แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน (รายละเอียดปรากฏตามคู่มือ หน้า ๕๒ – ๕๖)

๓.๓การจับกุมและการควบคุม เมื่อมีการจับกุมผู้กระทำผิดแล้วให้พิจารณาความเหมาะสมในการจัดหาสถานที่ควบคุมตัวผู้กระทำผิดให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและขีดความสามารถในการป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายจากการจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ ซึ่งปกติจะควบคุมที่สถานีตำรวจแห่งท้องที่นั้นแต่ถ้าพิจารณาแล้วการควบคุมตัวจะทำให้เกิดความความไม่ปลอดภัยหรือผู้ต้องหามีจำนวนมาก ก็ให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อใช้สถานที่อื่นในการควบคุมตัวผู้กระทำผิดเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม ป.ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๖ บทที่ ๒ ข้อ ๑๓๙ (รายละเอียดปรากฏตาม คู่มือ หน้า ๕๖ – ๕๗ )

๓.๔การสรุปสำนวนการสอบสวน การทำความเห็นทางคดี และ สืบพยานล่วงหน้าเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง และความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐอำนาจการสั่งคดีเป็นของ ผบ.ตร. จึงให้ให้หัวหน้าพนักงานสอบสวน สรุปมีความเห็นเสนอผบ.ตร. ต่อไป ในกรณีที่จำเป็นต้องคุ้มครองพยานหรือสืบพยานไว้ล่วงหน้าเนื่องจากพยานมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศหรือทางคดีมีลักษณะยุ่งยากหรือจะมีการทำลายพยานหลักฐาน หรือข่มขู่พยาน ก็ให้พนักงานสอบสวนประสานงานยังพนักงานอัยการเพื่อพยานไว้ล่วงหน้าและให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง ( รายละเอียดปรากฏตาม คู่มือ หน้า ๕๗-๕๘)

๔.ในกรณีที่จะต้องมีการใช้กำลังเพื่อยุติการชุมนุม ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประเมินสถานการณ์และสั่งให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการของการใช้กฎการใช้กำลังโดยเคร่งครัดซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีไป โดยอาจจะสรุปขั้นตอนได้ ดังนี้

๔.๑การเจรจา และขอความร่วมมือให้ชุมนุมโดยสงบ และไม่กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะเรียกว่า“แนวเจรจาขั้นสุดท้าย”

๔.๒ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ทุกขั้นตอน โดยการใช้เครื่องขยายเสียงและป้ายคำเตือนประกอบการใช้เครื่องขยายเสียงนั้น โดยจัดทำป้ายประกาศต่อผู้ชุมนุมและบันทึกภาพและเสียงประกอบกันไว้ เช่น โปรดชุมนุมโดยสงบ,การปิดเส้นทางจราจร ถือว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบ, การปิดกั้นหรือกระทำการขัดขวางการเข้าออกสถานที่ราชการถือเป็นการชุมนุมไม่สงบ, ห้ามผู้ชุมนุมรุกล้ำเข้าไปในสถานที่ราชการ, หากรุกล้ำเข้าสถานที่ราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องใช้มาตรการเพื่อยุติการยุติการชุมนุม ฯลฯ  , เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะใช้มาตรการ ดังนี้ ......”

๔.๓เมื่อได้แจ้งเตือน ภายหลังขั้นตอน “แนวเจรจาขั้นสุดท้าย” แล้ว อาจจะการกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องยึดหลักว่า การใช้กำลังจะต้อง “กระทำเพื่อป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่นตามสมควรและได้หลักสัดส่วนของภยันตรายเท่านั้น” โดยแถวแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องห่างจากแนวผู้ชุมนุมไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตรเพื่อให้เป็นไปตามระยะปลอดภัยในการใช้สารเคมีภัณฑ์ เช่น แก๊สน้ำตา ส่วนการใช้อาวุธปืนในการป้องกันตนเองนั้นให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่นแต่เฉพาะภยันตรายที่ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตและใกล้จะถึงเท่านั้น และในการยิงด้วยอาวุธปืนจะต้องยิงในจุดที่ไม่ทำให้ผู้ชุมนุมอาจเสียชีวิตได้เท่านั้น

ก่อนการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องประกาศให้ยุติการชุมนุม มิฉะนั้นจะเป็นความผิดตาม ป.อาญามาตรา ๒๑๖ และ จะมีการใช้กำลังในการยุติการชุมนุมต่อไป สำหรับการใช้กำลังจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

(๑)การแสดงกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยการจัดรูปขบวนประกอบโล่และกระบอง ต่อผู้ชุมนุม

(๒) การใช้คำสั่งเตือนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยการประกาศและป้ายข้อความประกอบกัน

(๓)การใช้มือเปล่าจับกุม หรือมือเปล่าจับล็อกบังคับ

(๔)การใช้เครื่องพันธนาการ ปืนยิงตาข่าย

(๕)การใช้คลื่นเสียง ซึ่งจะต้องเปิดดังไม่เกิน ๑๖๐ เดซิเบลเพื่อมิให้เกิดอันตรายเกินสมควร

(๖)การใช้น้ำฉีด โดยการฉีดลงพื้น หรือฉีดใส่ตัวผู้ชุมนุมแต่จะต้องระมัดระวังมิให้ฉีดในบริเวณที่บอบบางของร่างกาย เช่น ดวงตา เป็นต้น

(๗) การใช้อุปกรณ์เคมี เช่น แก๊สน้ำตา สเปรย์พริกไท ทั้งนี้การใช้แก๊สน้ำตา จะต้องเริ่มจากปริมาณน้อย เพื่อให้ผู้ชุมนุมแตกกระจายตัวออกจากกันแล้วจึงเริ่มใช้แก๊สน้ำตาในปริมาณมากขึ้น ทั้งนี้ การขว้างแก๊สน้ำตา จุดตกของแก๊สจะต้องห่างจากฝูงชนในกรณีที่เป็นที่คับแคบ อากาศไม่ถ่ายเท ไม่ควรใช้แก๊สน้ำตา และจะหลีกเลี่ยงไม่ขว้างใส่บุคคลโดยตรง

(๘)การใช้กระบอง หรืออุปกรณ์การตีซึ่งจะต้องไม่ตีในจุดสำคัญที่อาจทำให้ผู้ถูกตีเสียชีวิตได้

สำหรับรายละเอียดวิธีการปฏิบัตินั้นของกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ ๑ กองทัพบก จะมีรายละเอียด ดังนี้

(๑)กฎการใช้กำลังของทหาร มี ๓ ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ๑) เจรจา ๒) แจ้งเตือน และ ๓)การใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก

(๒)มาตรการจากเบาไปหาหนัก เมื่อมีการชุมนุมไม่งบให้ดำเนินการ ๗ ขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก ได้แก่ ๑) การจัดรูปขบวนประกอบโล่ กระบอง ๒)การแจ้งเตือนผู้ชุมนุมให้ทราบถึงขึ้นตอนว่าจะมีการใช้กำลังต่อผู้ชุมนุม ๓)การใช้โล่ผลักดันผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ ๔) การใช้คลื่นเสียงและการใช้น้ำฉีด ๕)การใช้อุปกรณ์เคมี หรือแก๊สน้ำตาชนิดขว้าง ๖) การใช้กระบอง และ ๗)การใช้กระสุนยางที่ยิงจากปืนลูกซอง

(๓)ขั้นตอนการใช้กำลัง จากข้อ (๒) ใน ๑) – ๔) เป็นอำนาจหน้าที่ของ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่จะต้องตัดสินใจ ส่วนการใช้มาตรการ ข้อ (๒) ใน ๕) – ๗)เป็นหน้าที่หน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นลงจะต้องมีการแจ้งเตือนผู้ชุมนุมถึงขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปทุกครั้ง

๕.กรณีที่สถานการณ์รุนแรง จนรัฐบาลประกาศสถานการณ์ความมั่นคงหรือสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วให้ถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับหลัก นิติรัฐและนิติธรรม สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติเป็นไปตาม คู่มือ หน้า๒๖ – ๕๐

อนึ่งในการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการใด ๆ ผู้บังคับบัญชาจะต้องคำนึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหลักผลประโยชน์สาธารณะของรัฐโดยส่วนรวม การใช้มาตรการใด ๆ ตามกฎหมาย จึงจำต้องสอดคล้องกับหลักความชอบด้วยกฎหมายหลักสัดส่วน และหลักความรุนแรงน้อยที่สุดที่มาตรการดังกล่าวยังสามารถทำให้รักษาผลประโยชน์สาธารณะของรัฐไว้ได้ มาตรการต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้นจึงเป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบในการดำเนินการให้สอคล้องกับสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีโดยผู้บัญชาการเหตุการณ์จะต้องประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและสั่งการให้ใช้มาตรการที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ ปฏิบัติอื่น ๆ ให้ยึดถือตามนโยบายรัฐบาล คู่มือ และคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

Create Date : 08 สิงหาคม 2555    
Last Update : 8 สิงหาคม 2555 8:47:17 น.
Counter : 1476 Pageviews.  

การคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสหรัฐอเมริกา

พ.ต.ท.ดร.ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ1.หลักประกันทางกฎหมายในการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

สหรัฐอเมริกา ให้ความคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิด (Freedom of Expression) อย่างจริงจัง โดยได้มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือ The First Amendment ซึ่งมิให้รัฐตรากฎหมายใด ๆ ในการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิด เสรีภาพในการตีพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ สิทธิในการชุมนุม และ การเรียกร้องให้รัฐบาลในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยเหตุนี้ การจำกัดเสรีภาพดังกล่าว จึงไม่อาจกระทำได้ บนปรัชญาการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยเสรีในลักษณะ Free Market of Information ซึ่งจะทำให้สังคมได้รับรู้ความจริงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตย องค์กรศาลได้พัฒนามาตรการเพื่อให้เป็นไปตาม The First Amendment โดยย่อดังนี้ หากเป็นการแสดงออกซึ่งความเห็นที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐอาจจะกระทำได้เพียงการกำหนดวิธีการ เวลา หรือ สถานที่ในการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น ( เรียกข้อกำหนดดังกล่าวว่า Content-neutral regulation ) ส่วนกฎเกณฑ์ที่ประสงค์จะห้ามหรือจำกัดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาสาระ ( เรียกข้อกำหนดนี้ว่า Content-based regulation) ศาลจะพิจารณาว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้นด้วยมาตรฐานที่เข้มข้น (Strict scrutiny) ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญตามหลัก First Amendment หรือไม่ ซึ่งโดยปกติศาลจะวินิจฉัยว่า กฎเกณฑ์ของรัฐที่จำกัด Content-Based ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ในขณะที่เป็นกฎที่จัดระเบียบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลา (Time) สถานที่ (Place) หรือ วิธีการ (Manner) ในลักษณะ Content-neutral ที่ไม่ได้มีผลเป็นการห้ามการแสดงความคิดเห็น ศาลจะพิจารณาตามหลัก Rationale standard กล่าวคือ พิจารณาว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าว มีเหตุผลที่ดีเพียงพอหรือไม่ หากผ่านมาตรฐานดังกล่าว กฎเกณฑ์ดังกล่าวก็จะชอบด้วยหลัก First Amendment

2. ข้อยกเว้นเกี่ยวกับหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ในสหรัฐอเมริกา ได้แบ่งประเภทของถ้อยคำ (Speech / Expression) เป็นสองประเภท ได้แก่ การแสดงออกซึ่งความเห็นที่ไม่ได้รับคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเลย ตัวอย่างเช่น ถ้อยคำที่มีลักษณะสื่อทางเพศลามกอนาจาร (obscenity) การแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยการหลอกลวง (fraudulent misrepresentation) การใส่ความให้ร้าย (defamation) การสนับสนุนหรือยุยงให้มีการกระทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง (advocacy of imminent lawless) และ ถ้อยคำที่ยั่วยุให้มีการต่อสู้หรือทำร้ายกัน (fighting words) รวมถึงกรณีที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองมิให้มีการกระทำผิดต่อเด็กหรือเยาวชน หรือ โพสต์ในอินเตอร์เนต เป็นต้น

ประเภทที่สอง ได้แก่ ถ้อยคำที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น หากรัฐประสงค์ที่จะกำหนดระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวแล้ว ย่อมถือเป็นการจำกัดและควบคุมการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในเนื้อหานั้นโดยตรง (content-based) อันถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ

สำหรับในกรณีแรก เป็นกรณีที่ถ้อยคำที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนั้น จะมีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การจำกัดเนื้อหาที่จะแสดงออก และ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่รัฐตรากฎเกณฑ์ในการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดโดยตรง จะเข้าข้อสันนิษฐานว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่ รัฐจะพิสูจน์ให้ศาลเชื่อตามมาตรฐานขั้นสูงสุด (Strict scrutiny) ว่ามาตรการดังกล่าวเข้าองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้

1.มาตรการนั้น เพื่อรักษาผลประโยชน์อันจำเป็นอย่างยิ่งของรัฐ (Compelling government objective)

2. มาตรการนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็น (Necessary) ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ และ

3. มาตรการนั้น เป็นวิธีการที่รุนแรงน้อยที่สุด และแคบที่สุด (Narrowly as possible to achieve that objective) กล่าวคือ ไม่มีช่องทางอื่นที่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกแล้ว

หากรัฐสามารถพิสูจน์ได้ครบองค์ประกอบทั้งสามประการข้างต้น ก็จะถือได้ว่ามาตรการดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ในกรณีที่รัฐประสงค์จะออกกฎเกณฑ์ทั่วไปที่เป็นเพียงการจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีการแสดงความคิดเห็น เวลา หรือ สถานที่ ในลักษณะเป็น Content-neutral รัฐจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า มาตรการที่ใช้ดังกล่าวนั้น ครบองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้

1.กฎเกณฑ์นั้น เพื่อคุ้มครองประโยชน์อันสำคัญของรัฐ (Significant governmental interest)

2. เป็นวิธีการที่รุนแรงน้อยที่สุด (Narrowly tailored to serve that governmental interest) และ

3. ต้องมีทางเลือกอื่นในการแสดงความคิดเห็น (Alternative channels) ให้แก่ประชาชน

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่ใช่การจำกัดเนื้อหาของคำพูดดังกล่าวแล้ว ศาลจะพิจารณาไม่เข้มข้นมากนัก ซึ่งถ้ารัฐบาลพิสูจน์ได้ว่ารัฐบาลมีเหตุผลเพียงพอตามหลัก Rationale standard แล้ว ศาลก็จะถือว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ในกรณีที่รัฐได้ตรากฎเกณฑ์ในการควบคุมการแสดงความคิดเห็นใด ๆ นอกจากจะต้องผ่านมาตรฐาน Judicial review ข้างต้นแล้ว กฎเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะที่มีผลบังคับใช้กว้างขวางเกินสมควร (Overbreadth) และจะต้องไม่มีลักษณะที่คลุมเครือ (Vagueness)

3.หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสื่อออนไลน์

ในสหรัฐอเมริกานั้น สื่อสารมวลชน (media) จะได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ โดยรัฐไม่อาจจะกำหนดข้อปฏิบัติต่อสื่อสารมวลชนในทางไม่ชอบธรรมได้ อันเป็นการยับยั้งใช้ในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว (Chilling effect) รวมถึงการยับยั้ง หรือ ตรวจสอบการพิมพ์ก่อนจัดพิมพ์ (Prior restraints) โดยมีกฎหมายพิเศษในการควบคุมสื่อออนไลน์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับภาพโป๊ หรือความมั่นคงของรัฐ ได้แก่

1.กฎหมายที่ว่าด้วยการสื่อสาร หรือ The Communications Act of 1934 แก้ไข 1996, 2003

Telecommunication Act ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 501, 502, 507 และ มาตรา 509 หรือ Communication Decency Act ( CDA ) ได้มีบทบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ เช่น มาตรา 502 เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลามกอนาจาร หรือ การรบกวนรังควานโดยใช้เครื่องมือสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ( Obscene or Harrasing use of telecommunications facilities under the Communications Act of 1934) มาตรา 507 เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลามกอนาจาร ซึ่งกระทำโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Clarification of current laws regarding communication of obscene materials through the use of computer) และ มาตรา 509 ว่าด้วยอำนาจในการจัดการการสื่อสารในโลกออนไลน์ ของสมาชิกในครอบครัว ( Online Family Empowerment) ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว จะต้องระวางโทษในลักษณะเดียวกัน คือ ปรับและจำคุกไม่เกิน 2 ปี เว้นแต่เป็นผู้ให้แก่ผู้ให้บริการทางอินเตอร์เนต สำหรับบทกำหนดโทษ ได้แก่ โทษปรับไม่เกิน 50,000 เหรียญ หรือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น

2.กฎหมายว่าด้วย Child Pornography Prevention Act of 1996 (CPPA)

CPPA มาตรา 2256(8)(B) นั้น ห้ามการกระทำการใด ๆ ในลักษณะ ภาพเสมือนจริง (Visual depiction) ไม่ว่าจะสร้างขึ้นโดยวิธีการใด กล่าวคือ หากภาพดังกล่าวมีลักษณะเป็นภาพที่เด็กหรือผู้เยาว์กำลังกระทำการทางเพศ (engaging in sexually explicit conduct) มาตรา 2258(2) ห้ามการผลิตภาพยนตร์โป๊ โดยเจตนาที่จะให้เห็นว่าเป็นภาพเด็กหรือเยาวชนเป็นผู้แสดงเพื่อชักชวนหรือกระตุ้นในความต้องการทางเพศ หรือร่วมเพศ มาตรา 2256(8)(D) ห้ามการโฆษณาโดยใช้ภาพเด็กในการโฆษณาวัตถุลามกอนาจาร

3.กฎหมายว่าด้วย Children’s Online Protection Act

กฎหมายนี้ กำหนดโทษทางอาญา สำหรับกรณีที่มีการเสนอเนื้อหาผ่านระบบออนไลน์ โดยเสนอหรือโพสต์ไว้บนเวปไซต์เพื่อการค้า หากเนื้อหานั้นมีลักษณะไม่เหมาะสม หรือ offensive ต่อเด็ก นอกจากนี้ ยังมี Children’s Internet Protection Act ซึ่งกำหนดให้โรงเรียน และห้องสมุดจะต้องใช้มาตรการในการป้องกัน หรือตรวจสอบ (Filters) มิให้มีการกระทำผิดตามกฎหมายนี้

4.กฎหมายว่าด้วย Protect Act of 2003

กฎหมายนี้ ห้ามหลอกลวงเกี่ยวกับชื่อเวปไซต์นั้น โดยกำหนดให้เป็นความผิด หากมีการใช้ชื่อ Domain name เพื่อเป็นการหลอกลวงให้บุคคล ใด ๆ เข้าไปในเวปไซต์นั้น เพื่อเข้าไปดูภาพลามกอนาจาร หรือ เป็นการหลอกลวงเด็กให้เข้าไปในเวปไซต์ โดยเนื้อหานั้นเป็นอันตรายต่อเด็ก

5.กฎหมายว่าด้วย Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006

กฎหมายนี้ ได้ห้ามการกระทำการซึ่งเป็นการใช้ถ้อยคำ หรือ ภาพดิจิตอล เพื่อหลอกลวงผู้อื่น ในการเข้าไปดูภาพลามก หรือ หลอกลวงเด็กเพื่อเข้าไปดูวัตถุหรือสื่อที่เป็นอันตรายต่อเด็ก

6.กฎหมายว่าด้วย Stored Communications Act

กฎหมาย นี้ ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกหมายเรียกข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้ ดังนั้น ชื่อบัญชีและรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และ การใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งรวมถึง Internet Protocol address จะต้องถูกเก็บบันทึกไว้ และ จะต้องส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอ

7.กฎหมายว่าด้วย Communications Assistance for Law Enforcement Act of 1994

กฎหมายนี้ ให้พัฒนาการดักฟัและเข้าถึงข้อมูล (Interception technologies) และ บังคับให้ service providers จะต้องสร้างระบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

8. กฎหมายว่าด้วย USA PATRIOT Act

กฎหมายนี้ USA PATRIOT Act 2001 ที่ให้อำนาจแก่หน่วยงานความมั่นคงของรัฐ รวมถึง FBI สามารถใช้เทคโนโลยี ในการเฝ้าระวังระบบอีเมลล์ และ เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ ในกรณีที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายต่อผลประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

9.กฎหมายว่าด้วย SPAM

CAN-SPAM Act of 2003 โดยกำหนดให้บริษัทหรือผู้โฆษณาจะต้องแสดงข้อความชัดเจนเพียงพอให้ทราบอีเมลล์ที่ส่งไปเป็นโฆษณา โดยจะต้องมีคำว่า ADV อย่างชัดเจน
4.นโยบายของรัฐในการการควบคุมเนื้อหาบนโลกอินเตอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา จะมีการควบคุมเสรีภาพบนโลกออนไลน์ 2 ลักษณะ ได้แก่ กรณีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สำหรับเด็ก และ ความมั่นคงของรัฐ ซึ่งอาจจะมีการดำเนินการหลายวิธี เช่น การกลั่นกรองตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต (Filter) หรือ การปิดกั้น (Block) รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลเวปไซต์ที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการในกรณีที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น เช่น ตามกฎหมาย Children’s Internet Protection Act กำหนดเงื่อนไขให้แก่โรงเรียนและห้องสมุด จะต้องพัฒนาให้ระบบอินเตอร์เนตนั้นปลอดภัยสำหรับเยาวชนและเด็ก โดยโรงเรียนและห้องสมุดจะต้องมีระบบป้องกัน หรือ ระบบ Filter ในระบบอินเตอร์ที่เชื่อมต่อของโรงเรียนหรือห้องสมุดนั้น และ กฎหมาย Child Online Protection Act (COPA) ก็ยังได้กำหนดให้ผู้ให้บริการทางอินเตอร์ หรือ ISPs จะต้องมีการแจ้งแก่ผู้รับบริการว่า มีการติดตั้งระบบ software ในการกลั่นกรองข้อมูลนั้น ผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ก็เห็นพ้องด้วย และ ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลในการปิดกั้น Child Pornography ด้วยเช่นกัน

กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประสงค์จะได้ข้อมูลบางประเภท เช่น Account records และ Subscriber information หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สมัครใช้อีเมลล์ และรายละเอียดข้อมูล จากบริษัทผู้ให้บริการทางอินเตอร์ หรือ Internet Service Provider กรณีนี้ รัฐบาลได้ตรารัฐบัญญัติชื่อว่า Stored Communications Act ( 18 U.S.C.§§ 2701-2712 ) ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกหมายเรียกข้อมูลดังกล่าวได้ ดังนั้น ชื่อบัญชีและรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตาม Fourth Amendment ซึ่งรวมถึง Internet Protocol address ที่ใช้ในการสนับสนุนการสนทนาหรือสื่อสาร

ในด้านความมั่นคง รัฐบาลสหรัฐฯ ยังได้ดำเนินการมาตรการที่ดูเสมือนว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมาก ได้แก่ การใช้มาตรการตรวจสอบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Surveillance Laws) โดยเฉพาะในยุค Digital Age สภาคองเกรส ได้ตรากฎหมาย ในปี ค.ศ.1994 ที่เรียกว่า Communications Assistance for Law Enforcement Act ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบการดักฟังและเข้าถึงข้อมูล หรือ Interception technologies และ บังคับให้ service providers จะต้องสร้างระบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ National Security Agency (NSA) ยังได้มีการใช้เทคโนโลยี Internet spy เป็นต้นว่า "Carnivore" ซึ่งทำให้ FBI มีความสามารถในการตรวจสอบ ดักฟัง และ วิเคราะห์ระบบอีเมลล์ได้จำนวนมหาศาล ทั้งผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย และบุคคลทั่วไปในลักษณะเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่อาจจะเข้าถึงข้อมูลของเอกชนได้ตามอำเภอใจ โดยกฎหมาย Privacy Protection Act of 1980 ได้กำหนดไว้ว่า เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นว่าการค้นจะนำไปสู่การยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงความคิด เช่น การตีพิมพ์ หรือ การโพสต์ข้อความหรือบทความใน World Wide Web เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตาม Privacy Protection Act (PPA) (42 U.S.C. §2000aa) โดยจะต้องขอรับความเห็นชอบจากผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ( Deputy Assistant Attorney General ) แผนกคดีอาญา และ The Computer Crime and Intellectual Property Search (CCIPS) ซึ่งเป็นฝ่ายวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรมก่อนเสมอ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ก็ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้หมายเรียกเพื่อขอพยานหลักฐานจากสำนักพิมพ์ หรือ บุคคลที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น Internet-based journal, publisher of role-playing gamesได้ โดยจะต้องละเว้นจากการค้นหากไม่จำเป็น

5.ปฎิกริยาจากสังคมอเมริกัน

จากข้อเท็จจริงที่มีการพัฒนาระบบการดักฟังโดย National Security Agency (NSA) และ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ที่มีการใช้ เทคโนโลยี Internet spy เป็นต้นว่า "Carnivore" ซึ่งทำให้ FBI มีความสามารถในการตรวจสอบ ดักฟัง และ วิเคราะห์ระบบอีเมลล์ได้จำนวนมหาศาล ทั้งผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย และบุคคลทั่วไปในลักษณะเดียวกัน ทำให้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำการที่ฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการกล่าวอ้างว่า เพื่อความปลอดภัยของชาติ จึงจำเป็นจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการต่อต้านจากประชาชนชาวอเมริกันบางส่วน รวมถึง หน่วยงานเอกชนไม่แสวงกำไร เช่น American Civil Liberties Union ได้ดำเนินการรณรงค์เพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ประชาชนจำนวนไม่น้อย ไม่รู้สึกว่ามาตรการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาใช้ในการป้องกันภัยจากการก่อการร้ายนั้น ไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบเวปไซต์ หรือ อีเมลล์ ฯลฯ เป็นสิ่งที่เลวร้ายจนไม่อาจจะยอมรับได้ แต่ในสภาวะปกติทั่วไป รัฐบาลสหรัฐอเมริกา จะไม่ใช้วิธีการปิดกั้นเวปไซต์ (Blocking) ที่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาล แต่อาจจะมีการตรวจสอบเวปไซต์ หรือ การกลั่นกรองเวปไซต์ (Filtering) จะมีเฉพาะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาพลามกอนาจาร หรือที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงจากภัยการก่อการร้าย ส่วนการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติของสาธารณะเท่านั้น รัฐบาลสหรัฐอเมริกา จึงไม่มีการใช้มาตรการที่ไม่ชอบด้วยหลักนิติรัฐมาใช้เพื่อดำเนินการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างในทางการเมืองได้ แม้แต่ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เช่น กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงภายใน หรือ DOMESTIC SECURITY ซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้ง HOMELAND SECURITY DEPARTMENT ขึ้นมา และมีการนิยามถึงอำนาจหน้าที่อย่างชัดแจ้งว่าเป็นการดำเนินการกับการก่อการร้ายที่ก่อภยันตรายอย่างร้ายแรงขึ้นโดยบุคคลภายนอก หรือต่างชาติเป็นสำคัญ โดยการก่อการร้ายนั้น ได้ถูกนิยามไว้ว่า หมายถึง การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการที่เป็นภยันตรายต่อชีวิตมนุษย์ หรือ จะมีผลอย่างแน่แท้ในการทำลายสาธารณูปโภคหรือทรัพยากรสำคัญของชาติอย่างร้ายแรง และ เป็นการกระทำที่ละเมิดหรือขัดต่อกฎหมายอาญาของสหรัฐฯ และการกระทำดังกล่าวข้างต้น จะต้องปรากฏว่า เป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่หรือภัยคุกคามต่อพลเรือน หรือ ต้องการบังคับรัฐบาลโดยวิธีการเดียวกัน หรือ การกระทำที่เป็นการทำลายล้างอย่างร้ายแรง การลอบสังหาร หรือ การลักพาตัว ดังนั้น กฎหมายนี้ จึงไม่ได้ให้อำนาจใด ๆ แก่รัฐบาลในการใช้อำนาจพิเศษกระทำการใด ๆ ต่อประชาชนของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อได้พิจารณาถึง กฎหมายบริหารราชการในภาวะฉุกเฉินหรือ NATIONAL EMERGENCY MANAGEMENT นั้น ก็ได้มีการกำหนดนิยามไว้เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีอำนาจเข้าไปแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัตินั้นเป็นสำคัญ โดยตามกฎหมายนี้ ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า Federal Emergency Management Agency หรือ FEMA ขึ้น โดยให้มีอำนาจในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญ

 

Create Date : 23 พฤศจิกายน 2553    
Last Update : 23 พฤศจิกายน 2553 17:30:33 น.
Counter : 5377 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  

POL_US
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 82 คน [?]
คลิ๊ก เพื่อ Update blog พ.ต.อ.ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ได้ที่นี่
http://www.jurisprudence.bloggang.com


รู้จักผู้เขียน : About Me.

" Anti-Fucking Coup Forever "


University of Illinois

22 Nobel Prize & 19 Pulitzer Prize & More than 80 National Academy of Sciences (NAS) members***คำขวัญ : พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า

ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ

ชาติหวังกำลังฝีมือ

เจ้าคือความหวังทั้งมวล*** ความสุข จะเป็นจริงได้ เมื่อมีการแบ่งปัน :

Happiness is only real when shared!


ANTI-COUP FOREVER: THE END CANNOT JUSTIFY THE MEANS!


Online Users


Locations of visitors to this page
New Comments
Friends' blogs
[Add POL_US's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.