*** พื้นที่ส่วนตัวของ พันตำรวจเอก ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี นี้ จัดทำขึ้นเพื่อยืนหยัดในหลักการที่ว่า คนเรานั้นจะมีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดโดยบริบูรณ์ และความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีอำนาจใดจะพรากความเป็นมนุษย์ไปจากเราได้ ไม่ว่่าด้วยวิธีการใด ๆ และอำนาจผู้ใด ***
*** We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive to these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness. [Adopted in Congress 4 July 1776] ***
Group Blog
 
All Blogs
 
ประวัติพันตำรวจเอก ดร.ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ตามรูปแบบอเมริกัน (American Style )

ตัวอย่างการเขียน Resume แบบอเมริกัน

พ.ต.อ.ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ
รองผู้บังคับการ กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี ( Deputy of Commander, Criminal Affairs Division, Royal Thai Police) 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
/
กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
อาคาร 1 ชั้น 14 ปทุมวัน กรุงเทพ 10110  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 081-4548965,0-2-205-3450
 อีเมลล์ : siriphon.ku@gmail.com


ประวัติการศึกษา
________________________________________

1. ปริญญาเอกทางกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา และรัฐธรรมนูญ (J.S.D. 2551) จาก University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบ (International Comparative Intellectual Property Law) จาก University of Oxford at St. Peter College ปี พ.ศ. 2550

2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชนและวิธีพิจารณาความอาญา) (LL.M. 2548) จาก University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง) (LL.M. 2547) จาก Indiana University – Bloomington (IUB) ประเทศสหรัฐอเมริกา

4. ประกาศนียบัตร Financial Complex Investigation (2546) จากสถาบัน International Law Enforcement Academy (ILEA)

5. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) (2546) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สมัยที่ 53 (2544)

7. นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) (2543) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รม.) สาขาบริหารรัฐกิจ (2540) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.(ตร.)) (2537) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.รุ่น 47)

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบันและประสบการณ์ทำงานในอดีต

________________________________________

1.รองผู้บังคับการ กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2560-ปัจจุบัน 

**** รับผิดชอบพิจารณาความเห็นแย้งคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คดีวิสามัญ คดีประมง คดียาเสพติด และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอื่น ๆ ตลอดจนให้ความเห็นและเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 


2.ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศเพื่อให้เป็นตามกฎหมาย (ILEA-Bangkok), 2558-2560

*** รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป งบประมาณ และการจัดการด้านการฝึกอบรม วินัย กฎหมาย การต้อนรับแขกจากต่างประเทศ และการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนเป็นเลขานุการ การประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-สหรัฐฯ ที่กำกับดูแลสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศ ไอเลีย กรุงเทพ

3. ผู้กำกับการ กลุ่มงานกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  2555- 2558 

****รับผิดชอบทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการยกร่างกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสบความสำเร็จในการยกร่างหรือร่วมอธิบายกับคณะกรรมการต่าง ๆ ของรัฐบาลในกฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ กฎหมายว่าด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยการดักรับข้อมูล หรือแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยการพิจารณาความเห็นแย้งของผู้บัญชาการภาค ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๕/๑ ตลอดจนการแก้ไขผู้รักษาการตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง กฎหมายจราจรทางบก และกฎหมายอื่น ๆ ที่รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้รักษาการให้ นายกรัฐมนตรีรักษาการร่วม หรือรักษาการเพียงลำพัง 

4.รองผู้กำกับการ ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา สำนักงานกฎหมายและคดี ปฎิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจและผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2551 - ปัจจุบัน 

ฝึกอบรมหลักสูตร Peace & Conflict Studies จาก The Rotary Foundation ( ก.พ.- เม.ย.53) และ ฝึกอบรมหลักสูตร Conflict Prevention and Conflict Management จาก Friedrich Naumann Foundation ประเทศเยอรมัน (ก.พ. 2552)


4. สารวัตร กลุ่มงานคดีอาญา กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและสอบสวน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ในหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร., (พ.ค.-พ.ย.2551)

เป็นคณะทำงานและตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการประชุมและชี้แจงกฎหมายแก่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, สภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ และ ตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการประชุมระหว่างประเทศที่มาเลเซีย


5. สารวัตรงาน 6 ฝ่ายตรวจสอบสำนวน กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายฯ 2544-2546.

5.1 พิจารณาสำนวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง เสนอความเห็นชอบและความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145
5.2 เป็นคณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการร่างกฎหมาย ระเบียบ ตามคำสั่ง ตร. หลายคณะ เช่น คณะกรรมการแก้ไขข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับมหาดไทยว่าด้วยการจับกุมทหาร
5.3 จัดทำคู่มือและคำแนะนำการตรวจสอบสำนวนคดีอาญาและการทำความเห็นแย้ง เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคดีทางอาญาอื่น ๆ


6. สารวัตรงานนโยบายและแผน (ปฏิบัติหน้าที่ สารวัตรธุรการและกำลังพล กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายฯ) 2543-2544หน้าที่พิเศษ

________________________________________

1. อนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ กฎหมาย (อ.ก.ตร.กฎหมาย) ปี พ.ศ. 2554 - 2557

2. อนุกรรมการ การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ( พ.ศ. 2553-2554)

3. อนกรรมการ ประมวลงานปฎิรูประบบงานตำรวจ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553

4. อนุกรรมการฯ ที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2553

5. อนุกรรมการฯ พิจารณาอุทธรณ์ ระบบโครงข่าย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

6. อนุกรรมการฯ ที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2552 - 2555 

7. อนุกรรมการ ฯ คณะกรรมาธิการตำรวจ วุฒิสภา พ.ศ. 2552 - 2554

8. คณะกรรมการ ร่างกฎเกณฑ์การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลพิเศษ
(ออนไลน์) ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2551

9. คณะกรรมการ ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการชุมนุม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2551

10. คณะกรรมการ ร่างกฎหมายอื่น ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


งานวิจัย และบทความตีพิมพ์ ในวารสาร
________________________________________


ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ,สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น :ความแตกต่างในการวิพากษ์วิจารณ์ตามหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย, วารสารนิติสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 
ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, สิทธิผู้ต้องหาในการมีทนายความและการพัฒนาจรรยาบรรณของทนายความในประเทศไทย,วารสารรพี สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558: 98-111
ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ: แนวคิด ปัญหา และตัวแบบกฎหมายว่าด้วยอำนาจของรัฐในการจัดชุมนุมสาธารณะของประเทศไทย, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558) หน้า 87-169
ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ,ความเข้าใจบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา, วารสารหอกฎหมาย ( วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ),ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ( มิถุนายน 2557) หน้า 26-48

ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, แนวคิดในการพัฒนากระบวนการสอบสวนคดีอาญา : การเข้าถึงข้อมูลและกำหนดข้อสันนิษฐานบางประการ, วารสารนิติพัฒน์ นิด้า ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557) หน้า 23-34
ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, ความรับผิดทางอาญา : เปรียบเทียบไทยกับสหรัฐอเมริกา, วารสารวิชาการตำรวจ ปีที่ 49 ฉบับที่ 436 (กรกฎาคม - กันยายน 2556) หน้า 22-29 
ศิริพลกุศลศิลป์วุฒิ และคณะ, รายงานวิจัยเรื่อง การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญาอย่างมีประสิทธิภาพ, เสนอกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๕๖
ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ และคณะ, การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และการลดความเป็นอันตรายของการใช้ยาเสพติด (Decriminalization and Harm-reduction) , สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2554

ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูุง (Advanced Comparative Criminal Justice Administration), หน่วยที่ 11 เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นตำรวจของประเทศต่าง ๆ (หนังสือประกอบการสอน หลักสูตร ปริญญาโท ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 


ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ และคณะ, การศึกษาเกี่ยวกับการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนบนเครือข่ายออนไลน์, โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ , 2554

ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ และคณะ, การศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบงานตำรวจ (Security Sector and Police Reform), โดยการสนับสนุนของ Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand, 2554


ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ, วารสารตำรวจ ปีที่ 47 ฉบับที่ 426 (ม.ค.- มี.ค. 2554) 35-47 (สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://pc.edupol.org/download/article/article3.pdf )

ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, หลักการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกา : บทเรียนที่อาจนำมาใช้ในประเทศไทย, บทบัณฑิตย์. เล่มที่ 66 ตอนที่ 3 (กันยายน 2553) : 18-55.


ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, ความรับผิดทางอาญา : เปรียบเทียบไทยกับสหรัฐอเมริกา, ใน 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร : ยืนหยัดบนหลักนิติธรรม, สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล บรรณาธิการ, (พฤษภาคม) 2552
ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจกับความรับผิดตามกฎหมาย, บทบัณฑิตย์ เล่ม 65 ตอน 1 (มีนาคม 2552) : 176 - 198


ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองของสหรัฐอเมริกา, วารสารรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1(2552), หน้า 217-230


ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมของประเทศสหรัฐอเมริกา, วารสาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (ม.ค.2552) 11-21


ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, ความเห็นต่อหลักกฎหมาย ป.ป.ช.เกี่ยวกับอำนาจในการชี้มูลทางวินัยข้าราชการตำรวจ,
วารสารตำรวจ ปีที่ 45 ฉบับที่ 419 (เม.ย.-มิ.ย.2552) 28-33

ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, การรับคำรับสารภาพในประเทศอังกฤษ,วารสารกฎหมายมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2551) 60-84


ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, ปรากฎการณ์การกระทำผิดของตำรวจกับแนวคิดในการแก้ไขปัญหา, วารสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา ประจำเดือนพฤษภาคม 2551 , ปีที่ 21 , ฉบับที่ 226, หน้า 9-12

ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, กฎหมายว่าด้วยคำรับสารภาพ : บทนำและความสำคัญของคำรับสารภาพ, บทบัณฑิตย์ 63 (มี.ค.2550) 131 – 159

ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, ตำรวจกับกระบวนการยุติธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา, วารสารวิชาการตำรวจ, 2547ประสบการณ์การสอน
________________________________________

1. บรรยายพิเศษ ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๕๕ เกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานของศาลสหรัฐฯ และ บทบาทของตำรวจในกระบวนการยุติธรรมในประเทศสหรัฐฯ

2. บรรยายพิเศษ ว่าด้วย Law & Social Control สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. บรรยายพิเศษ ว่าด้วยตำรวจกับกระบวนการยุติธรรม ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. บรรยายพิเศษ ว่าด้วยจริยธรรม และความรับผิดของแพทย์ตามกฎหมาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. บรรยายพิเศษวิชา กม.อาญาชั้นสูง ภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตร LL.M. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. บรรยายพิเศษวิชา กม.อาญาชั้นสูง ภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตร LL.M. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

7. บรรยายพิเศษวิชา กม.อาญาชั้นสูง หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

8. บรรยายพิเศษวิชา กม.ทรัพย์สินทางปัญญา หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง

9. บรรยายพิเศษวิชา กม.ทรัพย์สินทางปัญญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

10. บรรยายพิเศษวิชา กม.ระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์

11. บรรยายพิเศษวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12. บรรยายพิเศษวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยตาปี จว.สุราษฎร์ธานี

13. บรรยายพิเศษวิชา กฎหมายละเมิดและสัญญาชั้นสูง หลักสูตรปริญญาโททางกฎหมาย วิทยาตาปี จว.สุราษฎร์ธานี

14.อดีตผู้บรรยายพิเศษวิชากฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายอาญา และหลักรัฐประศาสนาศาสตร์ ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ, สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา และ สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์)เกียรติประวัติด้านอื่น ๆ

________________________________________

1. รางวัลเรียนดี และลักษณะทหารดี โรงเรียนเตรียมทหาร 2531

2. รางวัลเรียนดี (สอบไล่ได้อันดับที่สอง) และ รางวัลลักษณะทหารดี (ได้รับแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้านักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 47 ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2537

3. พนักงานสอบสวนดีเด่น กรมตำรวจ 2538

4. สอบไล่ได้เป็นลำดับที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543

5. สอบไล่เนติบัณฑิต สมัยที่ 53 ได้คะแนนสูงสุดใน 10 ลำดับแรก 2544

6. สอบไล่ได้อันดับหนึ่ง โรงเรียนสารวัตร รุ่น 56 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ

7. เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ศึกษาต่อปริญญาโทและเอกทางกฎหมาย ณ สหรัฐอเมริกา 2546

8. ได้รับคัดเลือกเป็นคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย ธนาคารโลก (World Bank) 2547 (แต่ประสงค์จะรับราชการต่อไป จึงตอบปฏิเสธ)

9. ได้รับทุนไปศึกษาวิจัยงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น จาก Center For East Asian Pacific Studies (EAPS), University of Illinois 2549

10. ได้รับทุนไปศึกษากฎหมายว่าด้วยคำรับสารภาพ ประเทศอังกฤษ จากศูนย์ศึกษา Law & Economic, College of Law University of Illinois 2550

11. ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรม Friedrich Naumann Foundation ประเทศเยอรมันนี ปี พ.ศ. 2552ตัวอย่างการเขียน Resume : American Style


เนื่องจากเห็นว่า มีหัวข้อกระทู้ในพันทิพ มากพอสมควรที่ถามเกี่ยวกับการเขียน Resume ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับผม คือ เมื่อตอนผมได้ทุนรัฐบาลใหม่ ๆ ผมไม่ทราบวิธีการเขียนประวัติ (Resume) ตามแบบที่ควรจะเป็น ทำให้เขียนประวัติตัวเองยาว เยิ่นเย่อ ประมาณ ๕ หน้า ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถดึงดูดผู้พิจารณาประวัติให้สนใจได้

ผมจึงคิดว่า ถ้าได้นำตัวอย่างการเขียนประวัติตามแบบ American Style มาเสนอไว้ อาจจะเป็นประโยชน์ต่อน้อง ๆ ไม่มากก็น้อย ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างการเขียน Resume แบบ American Style ที่มีจุดเด่น คือ สั้น กระทัดรัด และ ใช้คำที่เรียกว่า Powerful words ในการนำเสนอผลงานหรือประวัติที่ผ่านมาแล้ว ลองมาดูตัวอย่างข้อมูลที่สมมุติขึ้น (ซึ่งอาจจะตรงกับข้อมูลของใครคนใดคนหนึ่ง หรือผสมผสานกับของผู้เขียนเองก็เป็นได้) แล้วอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมด้านล่างนะครับ

Pol.Col. Siriphon Kusonsinwut

Criminal Affairs Division, Royal Thai Police , Bangkok 10110 Thailand: 
● Tel. +6681 454-8965, +6681 703 2929 , +6682 973 2313 ● Siriphon.ku@alumni.illinois.edu


EDUCATION:


University of Illinois College of Law, Champaign, Illinois
● Doctor of Science of Law (J.S.D. / Ph.D. in Law ), May (2008)
University of Oxford at St. Peter College
● International Comparative Intellectual Property Law Program (2007)
University of Illinois College of Law
● Scholarships granted by East Asian & Pacific Studies Center (EAPS) and Illinois Law & Economic Program (ILEP) to study the Japanese Criminal Justice System, 2006.
● Masters Degree in Law, May 2005
● Candidate of a legal consultant for Legal Vice Presidency department of World Bank 2005
School of Law, Indiana University – Bloomington, Indiana
● Masters Degree in Law, May 2004
● Top 5% of Class (G.P.A. 3.96/4.00)
Faculty of Law, Thammasat University, Bangkok, Thailand
● Masters Degree in Law (Public Law), May 2003
Thai Bar Association, Bangkok, Thailand
● Barrister-at-Law, 2001
● Top 1% of Class
Faculty of Law, Thammasat University, Bangkok, Thailand
● Bachelors Degree in Law,(2nd class of honor), February 2000
● Top 1% of class
Faculty of Political Science, Thammasat University, Bangkok, Thailand
● Masters Degree in Political Science (Public Administration), May 1997
Royal Police Academy of Thailand, Nakornpratom, Thailand
● Bachelors Degree in Public Administration (Police Science), March 1994
● Top 1% of class
● Certificate of Excellent Study and Leadership Award.LEGAL EXPERIENCE:

International Law Enforcement Academy (ILEA-Bangkok)

Chief of Administration 2015 to present

Legal Affairs and Litigation Division, Royal Thai Police Department

Superintendent of  Legal Affairs and Consultant 2012 to 2015

        Criminal Affairs Division, Royal Thai Police Department:
       Deputy Superintendent of Criminal Appallate Process 2008 to 2012
       Inspector of Legal Consultant , 2008 to 2008
       Inspector of section 6 (Economic Crime Audit), 2001 to 2003. 
         ● Advised the Commissioner on the legality of non-prosecutorial charges of economic crimes according to Article 145 of Thailand Criminal Procedure Code
         ● Served on several legal and technical committees and prepared proposal to law amendment of Thai Police Department
         ● Served as a representative of the Police Department on regulation and law amendment committees of other govermental offices
         ● Completed the course of the Financial Complex Investigation of International Law Enforcement Academy (ILEA)
        Inspector of public personnel, 2001 to 2002.
        ● Managed the human resources, including investigated the police misconduct
        ● Conducted several researches to Legal Affair Division to develp police personnel, and reorganized Legal Affair Division

       Central Investigation Bureau, Royal Thai Police Headquarters:
       Policy and Planning Maker, 1999 to 2001. 
       ● Designed the policies and plans to suppress and control the crime.
      Investigator, 1994 to 1999
       ● Conducted the criminal investigations, including the financial crime.
       ● Received the outstanding judicial police officer award

       Metro Police Bureau, Royal Thai Police Department:
       ● Criminal Investigation Assistant and Judicial Police Practitioner, 1994 to 1994TEACHING EXPERIENCE:

1.Lecturer for Judicial Training 2008 : Evidence Admission Standard and Criminal Procedure in the United States

2. Lecture for Thammasat Medical School : Ethics and Legal Responsibility of the Medical Personnel

3. Lecture for Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University: Law & Social Control

4. Special Lecture at Police Nursing College, and Other Rajabhat Institutes, 2000 to 2003 : Taught courses of: Criminal law, Law of Evidence, and Public Administration


PUBLICATION:
 Siriphon Kusonsinwut, Right to Effective Defense Counsel, Research Proposed to theMinister of Justice, 2013

Siriphon Kusonsinwut, Decriminalizationand Harm-reduction for some type of drugs, Research Proposed to the NarcoticControl Board, 2011

Siriphon Kusonsinwut, Internet Censorship Measure: Result and Impact, Research Proposed to Heinrich Boll Stiftung, 2011

          Siriphon Kusonsinwut, Security Sector and Police Reform, ResearchProposed to the Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand, 2011

Siriphon Kusonsinwut, AdvancedComparative Criminal Justice Administration, Sukhothai Thammathirat OpenUniversity, 2011  

Articles

Siriphon Kusonsinwut. Freedom of Expression:Differentiation between Thai and America, Chiangmai University Law Journal, 8 vol. 2 ( July – December, 2015), pp.152-189

Siriphon Kusonsinwut, Effective Defense Counsel:Ethics and Enhancing, Thai Bar Association Journal, 2015, pp.98-111

Siriphon Kusonsinwut, Rights to Public Assembly:Concept and Proposal for Thailand, Surathani-Rajabht University,1 vol. (January – June, 2015) pp. 87-169

Siriphon Kusonsinwut, The Concept of the AmericanTrade Mark Law, Thai Commerce Chamber University Law Journal, 6 vol. 1 (June2014) pp. 26-48

Siriphon Kusonsinwut, The Legal Concept toDevelop the Criminal Investigation: Draft for Interception Law and Some Presumption,NIDA Law Journal, 3 vol. 1 (January - June 2014 ) pp. 23-34

Siriphon Kusonsinwut, Comparative CriminalLiability Concept: Thai and American, Police Journal, 19vol. 436 ( July – September, 2013) pp. 22-29

           Siriphon Kusonsinwut, Understanding of Peace and Conflict Resolution in Thai Context forthe Police Officers, Police Journal, 47 vol. 426 (January – March, 2011) pp.35-47

           Siriphon Kusonsinwut, The Concept of American Criminal Investigation Process: Applicable Lesson for Thailand, Thai Bar Association Law Journal, vol. 66 (3), (September,2010), pp. 18-55

          Siriphon Kusonsinwut, Police Appointment and the Criminal Liability, Thai Bar AssociationLaw Journal, 65 (1) (March, 2009) pp. 176-198

Siriphon Kusonsinwut, Legal Concept of Anti-Corruption Law regarding the Disciplinary Action in Police Force,Police Journal, 45 vol. 419 (April-June, 2009) pp.28-33

Siriphon Kusonsinwut, The American Legal Concept of Right to Public Assembly, Ubon Ratchathani Law Journal, 2 vol.3 ( January 2009) pp.11-21

          Siriphon Kusonsinwut, Police Misconduct Phenomena and the Resolution, Bar Association Newsletter, May 2008, 21 vol. 226, pp. 9-12


          Siriphon Kusonsinwut, Confession Admissibility in United Kingdom,
Naresuan University Law Journal, 1 vol. 1 (2008) pp. 60-84

           Siriphon Kusonsinwut, Confession Law: Introduction and it’s vitality, Bar Association Law Journal, 63 ( March 2007) pp.131 – 159

           Siriphon Kusonsinwut, Police and Criminal Justice Administration in the United States, Police Journal, 2004
LANGUAGE:

Thai (Native); English : Fluent/ Fair/ Poor (เลือกคุณสมบัติที่ตรงกับเรา)

สำหรับการเขียน Resume ข้างต้น เป็นการเขียนตามแบบอเมริกัน


การเขียนประวัติของตนเอง นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก หากเราต้องการเสนอตัวตนของเราต่อโรงเรียนที่เราจะสมัครเรียนต่อ หรือสมัครงานในประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ทุกแห่ง จะต้องมีแผนก Career Service ซึ่งนอกจากจะคอยแนะนำและจัดหางานรองรับให้แก่นักเรียนตนเองแล้ว สิ่งที่จำเป็นที่สุดที่แผนกนี้จะดำเนินการ คือ การอบรมเรื่องการเขียน resume & cover letter ให้กับนักเรียนของตนเองเสมอ เพราะเขาถือว่าเป็นปัจจัยแรกที่สำคัญมาก เนื่องจากมันสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ที่คัดเลือกใบสมัครจากหลักร้อยหลักพัน ได้รับการการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาได้

การเขียนประวัติแบบอเมริกันไสตล์นั้น มีหลายแบบ แต่รูปแบบที่ผมได้นำเสนอข้างต้น เป็นตัวอย่างที่ Career Service Office ที่ College of Law, UIUC มหาวิทยาลัยของผมได้ให้คำแนะนำ และตรวจสอบแล้ว ในการเขียน Resume โดยทั่วไปมีหลักการสำคัญ ๆ ดังนี้

(๑) ส่วนหัวกระดาษ ให้เขียนชื่อสกุล ขีดเส้นใต้ และที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์และอีเมลล์ที่ติตต่อได้ โดยไม่ต้องมีคำว่า Resume

(๒) ส่วนที่สองเป็นประวัติการศึกษา เรียงลำดับจาก ปัจจุบันย้อนหลังลงไป (ส่วนใหญ่จะระบุการศึกษาแค่ระดับปริญญาตรี) โดยใช้อักษรตัวหนาที่ชื่อมหาวิทยาลัย และ ใช้ Bullet point เพื่อแสดงว่าในระหว่างที่เรียนในสถานศึกษานั้น ได้รับคุณวุฒิอะไร มีเกียรติบัตรที่เป็นที่น่ายกย่องหรือไม่ อย่างไร

(๓) ส่วนที่สาม เป็นประวัติการทำงาน เขียนเรียงลำดับจากหน่วยงานปัจจุบันสุด ย้อนหลังลงไป ให้สังเกตใช้อักษรตัวหนา ที่ชื่อหน่วยงานที่เราปฏิบัติงานมา แต่ตัวเอน กับตำแหน่งงานที่เราปฏิบัติ หลังจากนั้น ให้ใช้ Bullet point เพื่อแสดงว่างานที่ทำ คืออะไร โดยให้ใช้กริยาเป็นอดีตกาลฯ เสมอ

(๔) ส่วนอื่น ๆ ที่เราเห็นว่าสำคัญ เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการศึกษา หรือ ความรับผิดชอบและความสำเร็จที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรมนั้น ท่านได้ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง ท่านมีความสามารถในการพัฒนาองค์กรอย่างไร มีความสามารถในการควบคุมและบริหารงานงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไร เป็นต้น

หลักการที่สำคัญในการเขียนประวัติ


หลักการทั่วไป คือ การเขียนประวัติต้องสั้นกะทัดรัด ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ เพราะฝรั่งจะขี้เกียจอ่านมาก ๆ โดยเฉพาะการสมัครงานที่มีคนสมัครหลายร้อยหลายพันคน การเขียนประวัติที่ไม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูด ก็ยากที่จะได้รับการเลือกขึ้นไปพิจารณา

การใช้ถ้อยคำ ต้องเป็น powerful words ซึ่งสามารถดึงดูดใจผู้อ่านได้ในทันทีทันใด เช่นว่า เขียนเกี่ยวกับประวัติการทำงาน ก็ต้องบ่งบอกความสำคัญของตำแหน่งหน้าที่การงาน งบประมาณที่ได้รับและความสำเร็จในการบริหารงานฯ ประสิทธิภาพงานเพิ่มขึ้นอย่างไร ฯลฯ นอกจากนี้ จะต้องไม่มีรูปภาพ หรือสิ่งอื่นใด ที่จะรบกวนสายตาผู้อ่าน โดยเฉพาะการพิมพ์ผิดพลาด เป็นเรื่องที่ไม่สามารถให้อภัยได้ในสายตาของผู้พิจารณา ...(ซึ่งผมทำผิดเป็นประจำ เฮ้อ....)
หมายเหตุ

(๑) คำศัพท์บางคำ เช่น "Resume" และ "I" โดยหลักการแล้ว จะไม่ปรากฎในแบบฟอร์มดังกล่าวข้างต้นเลย
(๒) ปกติจะใช้แค่สีดำในการพิมพ์ตัวอักษรเท่านั้น (แต่ที่ผมใช้สีแตกต่างเพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น)
(๓) สังเกต การใช้เครื่อง ● นี้ โดยปกติ จะต้องย่อหน้าเข้าไปอีกประมาณ ๕ เคาะครับ แต่บังเอิญไม่ทราบคำสั่งที่จะให้ทำให้ปรากฎใน blog นี้ครับ
ปล. หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ
Create Date : 27 ตุลาคม 2548
Last Update : 16 มกราคม 2561 17:13:10 น. 0 comments
Counter : 11591 Pageviews.

POL_US
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 81 คน [?]
คลิ๊ก เพื่อ Update blog พ.ต.อ.ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ได้ที่นี่
http://www.jurisprudence.bloggang.com


รู้จักผู้เขียน : About Me.

" Anti-Fucking Coup Forever "


University of Illinois

22 Nobel Prize & 19 Pulitzer Prize & More than 80 National Academy of Sciences (NAS) members***คำขวัญ : พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า

ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ

ชาติหวังกำลังฝีมือ

เจ้าคือความหวังทั้งมวล*** ความสุข จะเป็นจริงได้ เมื่อมีการแบ่งปัน :

Happiness is only real when shared!


ANTI-COUP FOREVER: THE END CANNOT JUSTIFY THE MEANS!


Online Users


Locations of visitors to this page
New Comments
Friends' blogs
[Add POL_US's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.