*** พื้นที่ส่วนตัวของ พันตำรวจเอก ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี นี้ จัดทำขึ้นเพื่อยืนหยัดในหลักการที่ว่า คนเรานั้นจะมีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดโดยบริบูรณ์ และความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีอำนาจใดจะพรากความเป็นมนุษย์ไปจากเราได้ ไม่ว่่าด้วยวิธีการใด ๆ และอำนาจผู้ใด ***
*** We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive to these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness. [Adopted in Congress 4 July 1776] ***
Group Blog
 
All Blogs
 
คำสั่ง ตร. ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ เรื่อง การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา ฯลฯ

เรียน พนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

เนื่องจาก ตร. โดย พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร.(ฝ่ายกฎหมาย) ได้ริเริ่มเสนอ ผบ.ตร. ให้แต่งตั้ง พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร ที่ปรึกษากฎหมาย ตร. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เพื่อปรับปรุงการทำสำนวน และมาตรการเร่งรัดในการดำเนินการสอบสวนคดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และหลักประสิทธิภาพในการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน

ท้ายที่สุด ตร. ได้มีคำสั่ง ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลง ๑ ก.ค.๕๖
เรื่องการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวน และมาตรการควบคุมตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา ประกาศใช้แล้ว

ผมจึงขอนำเอกสารการสรุปสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสรุปไว้โดย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ ผบก.กองคดีอาญา ตร.  มาปรับปรุงและนำเสนอ ดังนี้


๑. ความเป็นมา

    แต่เดิมนั้น ตร. ได้ออกบันทึกสั่งการ ระเบียบ คำสั่ง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสอบสวนให้ถูกต้องตามหลักรัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน และหลักประสิทธิภาพในการสอบสวนคดีอาญา เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและเหยื่ออาชญากรรม อย่างสมดุล 


ตัวอย่างเช่น ตร.ได้มีคำสั่งที่ ๙๖๐/๒๕๓๗ลง ๑๐ ส.ค.๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุมตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวน คำสั่ง ตร.ที่ ๕๗๒/๒๕๓๘ ลง ๑๖ ส.ค.๓๘ เรื่องการอำนวยความยุติธรรมในการสอบสวน คำสั่ง ตร.ที่ ๗๕๓/๒๕๔๑ ที่ ๔๗๒/๒๕๕๐ เรื่องการทำสำนวนการสอบสวน และหนังสือเวียนของ ตร.กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสอบสวนให้ พงส.ถือปฏิบัติเป็นจำนวนมาก

คณะทำงานดังกล่าว จึงได้พยายามพิจารณาดำเนินการยกเลิกระเบียบต่าง ๆ และนำมาเรียบเรียง พร้อมกับเพิ่มเติมส่วนที่ขาดอยู่ไว้ในในคราวเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ในส่วนที่เป็นหลักการสำคัญ ๆ ที่อนุวรรติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ และ ป.วิ.อาญา อยู่แล้ว ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป  


แต่ในส่วนที่สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข และรวบรวมระเบียบต่าง ๆ ไว้ในคราวเดียวกัน จึงได้มีการประกาศใช้ คำสั่งที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่๑ ก.ค.๕๖ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค.๕๖ เป็นต้นไป


คำสั่งใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักการสำคัญของคำสั่งตร.ที่ ๙๖๐/๒๕๓๗ และรวบรวมระเบียบคำสั่งต่างๆเกี่ยวกับการสอบสวนได้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน แบ่งออกเป็น ๕ บท ได้แก่

บทที่ ๑ บททั่วไป

บทที่ ๒การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา

บทที่ ๓ การทำสำนวนการสอบสวน

บทที่ ๔ มาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา

บทที่ ๕ แบบพิมพ์ที่ใช้เกี่ยวกับคดี

๒. หลักการสำคัญของคำสั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่น

๑. การเสนอความเห็นทางคดี ให้อำนาจดุลพินิจแก่พนักงานสอบสวน ในการเสนอสั่งไม่ฟ้อง หากคดีนั้นไม่เป็นประโยชน์สาธารณะ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ


กรณีนี้ ได้กำหนดไว้ใน บทที่ ๓ ข้อ ๓.๙.๒การทำความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวนสำหรับคดีอาญาแผ่นดินที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน ๕ ปี หากพนักงานสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ พ.ศ.๒๕๕๔พนักงานสอบสวนอาจทำความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาและเสนอความเห็นพร้อมสำนวนการสอบสวนไปยังผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการสำหรับหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ เพื่อพิจารณามีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องก็ได้(บทที่ ๓ ข้อ ๓.๙.๒)


๒. การกำหนดระยะเวลาการสอบสวนคดี ซึ่งแบ่งได้ ดังนี้

๒.๑ คดีอาญาทั่วไปและสำนวนคดีจราจรทางบก

๒.๒.๑คดีไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำผิด แบ่งเป็น ๒ ประเภท

(๑)กรณีที่พนักงานสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนแล้วไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ต้องทำการสืบสวนสอบสวนต่อไป

ก.คดีอาญาทั่วไปและคดีจราจรทางบก ต้องทำการสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือนนับแต่วันที่รับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ

ข.คดีอุกฉกรรจ์ต้องทำการสอบสวนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับแต่วันที่รับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ


เมื่อพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนมาตามกำหนดระยะเวลาแล้วให้มีความเห็นงดการสอบสวนหรือเห็นควรให้งดการสอบสวนเสนอสำนวนพร้อมความเห็นไปยังผู้บังคับการ หรือผู้บัญชาการสำหรับหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการเพื่อพิจารณามีความเห็นทางคดี


(๒)กรณีที่พนักงานสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนแล้วมีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ต้องทำการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อที่จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดให้พนักงานสอบสวนทำการสืบสวนได้ภายในอายุความ


ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดตาม (๑) แล้วให้เสนอสำนวนตามลำดับชั้นจนถึงผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการสำหรับหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ภายใน ๓๐ วันพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการสอบสวนได้ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือนและขออนุมัติขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือนจนกว่าเหตุแห่งความจำเป็นจะเสร็จสิ้น


๒.๒.๒คดีรู้ตัวผู้กระทำความผิดแต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้

(๑) คดีอาญาทั่วไปและคดีจราจรทางบก ให้สอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ เดือน

(๒) คดีอุกฉกรรจ์ให้สอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ เดือน


กรณีพนักงานสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนแล้วคดีมีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ต้องทำการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม ให้ทำการสืบสวนสอบสวนได้ภายในอายุความทั้งนี้ ต้องขอขยายเวลาตามเช่นเดียวกับคดีไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้วมีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ต้องทำการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม

๓.คดีที่ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาโดยไม่มีการจับกุม

ให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน๒ เดือน สำหรับคดีอาญาทั่วไปและคดีจราจรทางบก และภายใน ๓ เดือน สำหรับคดีอุกฉกรรจ์และให้ผู้บังคับการอนุมัติให้ขยายเวลาได้ตามความจำเป็นครั้งละ ๓๐ วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน๖ เดือน

(บทที่ ๔ ข้อ ๓.๑.๑, ๓.๑.๒ และ ๓.๑.๕ )

อนึ่งคำสั่งนี้ไม่มีผลกระทบถึงการดำเนินการใดๆที่ได้กระทำไปแล้วก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ สำกรับการดำเนินการเรื่องใดที่กำหนดในคำสั่งนี้ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้ในวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ

โอกาสนี้ จึงขอเรียนแจ้งมายังพนักงานสอบสวนให้ไปทำการศึกษาทำความเข้าใจคำสั่งนี้เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง       และ สามารถดาวโหลดคำสั่งนี้ได้ทางเวปไซด์กองคดีอาญา WWW. CRIMINALAFFAIRS.POLICE.GO.TH

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะได้จัดทำแผ่นซีดีและหนังสือเพื่อแจกจ่ายไว้ประจำทุกหน่วยงานต่อไป
Create Date : 06 กรกฎาคม 2556
Last Update : 21 พฤษภาคม 2558 15:15:42 น. 1 comments
Counter : 4616 Pageviews.

 
ok


โดย: ran IP: 110.164.75.167 วันที่: 8 กรกฎาคม 2556 เวลา:13:12:18 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
POL_US
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]
คลิ๊ก เพื่อ Update blog พ.ต.อ.ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ได้ที่นี่
http://www.jurisprudence.bloggang.com


รู้จักผู้เขียน : About Me.

" Anti-Fucking Coup Forever "


University of Illinois

22 Nobel Prize & 19 Pulitzer Prize & More than 80 National Academy of Sciences (NAS) members***คำขวัญ : พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า

ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ

ชาติหวังกำลังฝีมือ

เจ้าคือความหวังทั้งมวล*** ความสุข จะเป็นจริงได้ เมื่อมีการแบ่งปัน :

Happiness is only real when shared!


ANTI-COUP FOREVER: THE END CANNOT JUSTIFY THE MEANS!


Online Users


Locations of visitors to this page
New Comments
Friends' blogs
[Add POL_US's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.