Group Blog
 
All blogs
 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน

 

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโครงการ
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาไทย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

ที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

เด็กชายนัฐพล 

หาญขว้าง

ผ่าน

เด็กชายสาธิต 

อินต๊ะปั๋น

ผ่าน

เด็กหญิงกนกวรรณ 

สุวรรณกาศ

ผ่าน

เด็กหญิงจิรประภา

ศรีธิ

ผ่าน

เด็กหญิงจิณห์วรา 

หน่อแก้ว

ผ่าน

เด็กชายรณกฤต 

พร้อมสุภา

ผ่าน

เด็กหญิงนารีรัตน์

สมแยง

ผ่าน

เด็กหญิงสุภาพร 

แดนป่ากลาง 

ผ่าน

เด็กหญิงอรปรียา

ภักดีภิบาล

ผ่าน

๑๐

เด็กชายรัฐพงศ์  

สินเทียม

ผ่าน

๑๑

เด็กหญิงธมนพร

สิงห์แก้วเจริญ

ผ่าน

๑๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา 

สมบูรณ์ใจ

ผ่าน

๑๓

นางสาวพัชรพร 

เจริญวงศ์

ผ่าน

๑๔

นายจิรายุ 

จันทะลอย

ผ่าน

๑๕

นางสาวอรัญญารัตน์

ถะนา

ผ่าน

๑๖

นางสาวสุภาวดี  

รุ่งกลิ่น

ผ่าน

๑๗

นางสาวกรุณาพร

จักรอินทร์

ผ่าน

๑๘

นายภูวนาท  

ผดุงพันธ์

ผ่าน

๑๙

นางสาววันวิสา

เขื่อนคำ

ผ่าน

๒๐

นางสาวพัทธ์ธีรา

หมื่นเถ

ผ่าน

๒๑

นางสาวอุษณีย์   

ถาน้อย

สำรอง

๒๒

เด็กชายวิชชากร

วงศ์ฝั้น

สำรอง

๒๓

เด็กชายรัฐชานนท์

กาวารี

สำรอง
 

Create Date : 06 พฤษภาคม 2555    
Last Update : 6 พฤษภาคม 2555 22:47:34 น.
Counter : 271 Pageviews.  

การสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาไทย

 การสอบคัดเลือกนักเรียนในโครงการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจักรคำคณาทร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจักรคำคณาทร
มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โปรแกรมการเรียนวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักเรียน Gifted Thai ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนจักรคำคณาทร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๒๐ คน
โดยมีรายละเอียดดังนี้


คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒. เป็นนักเรียนที่เรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์
๓. มีผลการเรียนดังนี้
     ๓.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
             ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
     ๓.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
             (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนา 
             และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
             ทุกวิชาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๔. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยมี คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม
๕. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๖. เป็นผู้ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
๗. เป็นผู้มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองด้านภาษาไทย


วิธีการและกำหนดการรับสมัคร

๑. กรอกรายละเอียดข้อมูลการรับสมัครให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
    ๑.๑ นักเรียนจักรคำคณาทรเดิม วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
    ๑.๒ นักเรียนใหม่ วันที่ ๓๐ เมษายน ถึง ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒. โรงเรียนจักรคำคณาทร จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
     และมีสิทธิ์สอบในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ทาง
     //www.chakkham.ac.th และ
     //jk-giftedthai.bloggang.com


หลักฐานประกอบการสมัคร
รูปถ่ายนักเรียนจำนวน ๑ รูป
เอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน ๑ ฉบับ


สถานที่สอบ
ห้อง ๕๓๕ อาคารอินทยงยศโชติ


กำหนดการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียน วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
1. เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. รายวิชาที่สอบความถนัดทางภาษาไทย
(ครอบคลุมเนื้อหาความความสามารถในการอ่าน หลักภาษา วรรณคดี
จินตนาการและสร้างสรรค์ทางภาษาไทยความสามารถในการเขียน
ภาษาไทย และการถอดรหัสภาษาไทย)
2. เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐น. รายวิชาที่สอบการวัดแววความสามารถพิเศษ
ด้านภาษาไทย (ครอบคลุมเนื้อหาการฟัง ดูพูดอ่าน และเขียน ความสามารถ
การคิดวิเคราะห์และการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมความถนัดและ
ความสามารถพิเศษทางภาษาไทย)


สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง ๕๓๕ อาคารอินทยงยศโชติ
ตั้งแต่เวลา๑๕.๐๐น. เป็นต้นไป
หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์
   - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


ประกาศผลการสอบข้อเขียน
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา๐๙.๐๐ น.
ณ สำนักงานบริหาร
วิชาการ หรือ //www.chakkham.ac.th และ
//jk-giftedthai.bloggang.com


ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
๑. การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัว
    ประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนของโรงเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยม
    ศึกษาปีที่ ๓ แสดงในวันสอบ
๒. ผู้สมัครต้องเข้าสอบตามตารางสอบเวลาและสถานที่ที่กำหนด
๓. ทุจริตการสอบปรับตกทุกวิชา


วิธีการติดต่อสอบถาม
ณ สำนักงานบริหารวิชาการ หรือ //www.chakkham.ac.th และ
//jk-giftedthai.bloggang.com


คณะกรรมการดำเนินการสอบ
๑. นายวรรณพงค์ ขันติสิทธิ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์
๒. นางสมจิตต์ ขันติสิทธิ์ กรรมการออกข้อสอบ
๓. นางนภารัตน์ พัชราพิชญ์ กรรมการตรวจข้อสอบ
๔. นายจิรานนท์ วิชัยคำ กรรมการตรวจข้อสอบ

 

Create Date : 23 มีนาคม 2555    
Last Update : 24 มีนาคม 2555 0:51:35 น.
Counter : 461 Pageviews.  


ToOkKaTaHiMa
Location :
ลำพูน Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add ToOkKaTaHiMa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.