ชีวิตพอเพียงกับการเลี้ยงกล้วยไม้
Group Blog
 
All Blogs
 
ทำฟาร์มโคนมต้องลงทุนเป็นเงินเท่าไหร่??? และได้กำไรเท่าไหร่

เป็นคำถามที่คนที่สนใจอยากทราบ ผมนำเสนอต่อจากบล็อกที่แล้วที่เขียนมาก่อนหน้า ที่ผมนำข้อมูลมาเสนอมีพื้นฐานจากข้อมูลดังนี้ครับ

1.ตั้งสมมติฐานว่า ผู้ที่เริ่มอาชีพยังไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง มีแต่เงินกับความตั้งใจที่จะเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหลักโดยพึ่งพารายได้จากอาชีพนี้โดยตรงครับ
2. เมื่อซื้อที่ดินมาแล้วเริ่มทำฟาร์มจากที่ดินเปล่าพัฒนามาจนถึงสร้างบ้าน สร้างโรงเรือนพักโค สร้างโรงรีดนม ซื้อโคเข้า รอโคคลอด รีดนม ส่งนม รับเงิน
3. การคิดการลงทุน แบบฟาร์มมาตรฐานคิดแบบหลักการของธุรกิจ มีดอกเบี้ย มีค่าเสื่อม ซึ่งต้องใช้เงินมากกว่าเกษตรกรที่ทำแบบพอเพียง ซึ่งเอาวัสดุในพื้นที่ บ้านอาจมีแล้ว โรงเรือนทำแบบง่ายๆ ซึ่งการลงทุนจะต่ำกว่าแบบที่คิดเต็มรูปแบบเชิงธุระกิจครับ

4. ประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มและผลผลิตนมต้องได้ตามค่ามาตรฐานหรือสูงกว่าของการเลี้ยงโคนมในเมืองไทยถึงจะได้ผลตอบแทนเท่ากับหรือสูงกว่าที่ประมาณไว้ครับ
ุ5.ราคานมดิบและค่าใช้จ่ายอาหารข้นอาหารหยาบและปัจจัยการผลิตอื่นๆต้องใกล้เคียงกับที่ประมาณการซึ่งเป็นราคา ณ 1มค 2554
6.ท่านที่มีรายการทรัพย์สินที่ต้องลงทุนอยู่แล้วก็จะลงทุนน้อยลงและได้ผลตอบแทนจากการลงทุนจากประมาณการมากขึ้น
7.ข้อมูลที่นำเสนอเป็นข้อมูลที่เกิดจากการเก็บข้อมูล ณ.เวลาหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ผู้นำไปใช้ต้องไปปรับตัวเลขให้ใกล้เคียงกับข้อมูลปัจจุบัน
8. ข้อมูลที่นำมาเสนอ ผมมอบความดีความชอบให้ทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงครับแล้วเราจะเริ่มเลี้ยงวัวนมกี่ตัวดี ถึงจะยึดเป็นอาชีพได้?????


ผมขอย้อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนที่เรียกย่อๆว่าโครงการ คปร ที่เกิดในปี 2539-2542 ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงวัวรีด 5 ตัว พร้อมปัจจัยการผลิต เช่นอาหาร คอกโครีด เครื่องรีดนม มีเกษตรกรเลี้ยงแล้วประสพผลสำเร็จ 60 %และขยายการเลี้ยงมาจนถึงปัจจุบัน อีก 40%
ต้องเลิกจากปัญหาต่างๆ เช่น ให้นมน้อย ขาดทุน ไม่ชอบอาชีพนี้ ล้มเหลวจากการจัดการ และเหตุผลนานับประการ

ส่วนใครจะเลี้ยงครั้งแรกขั้นต่ำควรเริ่ม 10 แม่เป็นอย่างน้อยครับแล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนในภายหลังก็ได้

แต่ Model ที่นำมาเสนอนี้เป็นการลงทุนขนาด 20 แม่รีดซึ่งเป็นขนาดเหมาะสมที่จะเริ่มและยึดเป็นอาชีพได้ครับ

ประการแรก ต้องหาซื้อที่ดิน ที่ต้องใกล้แหล่งรวบรวมน้ำนมดิบ ไม่ว่าไปเป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหรือสมาชิกศูนย์รวบรวมน้ำนมดิเอกชน จากนั้นต้องสร้างบ้านพัก เจ้าของฟาร์มและลูกจ้าง สร้างโรงพักโครีดนม โรงรีดนม โรงเรือน เลี้ยงลูกโค-โคสาว ต้องจัดซื้อโคสาวท้อง 3-6 เดือนที่ดีเข้าฟาร์ม นี่เป็นด่านแรกในการทำธุรกิจนี้ สมมุติฐาน ต้องการเลี้ยงโค 20 แม่รีด และให้นมเฉลี่ย 15 ลิตร/ตัว/วัน

ตารางต้นทุนการผลิตเบื้องต้นของฟาร์มโคนม (ณ.วันที่ 1 มค 2554)

รายการ ประสิทธิภาพการผลิต
ผลิตนมดิบรวม (ก.ก.)/วัน................................ 300
ผลิตนมดิบรวมทั้งเดือน (ก.ก.).......................... 9,000
ราคาน้ำนมดิบ (บาท/กก )................................16.00
ขายนมดิบได้ (บาท/เดือน)...............................144,000
ค่าอาหารทั้งหมด(บาท/เดือน)...........................70,350
ต้นทุนค่าอาหาร/นมดิบ 1 ลิตร...........................7.82
กำไรขั้นต้นจากการหักค่าอาหาร(บาท/เดือน)..........73,650
กำไรขั้นต้น (บาท/ ลิตร)....................................8.18

แต่ช้าก่อนนะครับยังมีค่าใช่จ่ายอื่นๆนอกจากค่าอาหารอีกนะครับติดตามต่อไปครับ

เราหาต้นทุนต่อการผลิตนมดิบ 1 ลิตร รายได้และผลกำไร ในฟาร์มเราได้ดังนี้ครับ

กำไร = รายได้ -ค่าใช้จ่าย

1.รายได้จากการขายนมดิบ (รายได้หลัก ยังมีรายอื่นๆอีกเล็กน้อยครับ)
ขายนมดิบได้ (บาท/เดือน) 144,000

2.รายจ่าย
..................................บาท/เดือน.......................%
ค่าอาหาร......................70,350.........................54.00
ค่าเสื่อมพันธุ์..................16,667.........................12.80
ค่าเสื่อมโรงเรือน..............7,917..........................6.08
ค่าเสื่อมเครื่องรีดนม..........1,667.........................1.31
ค่าเสื่อมสาธารณูปโภค.......2,500.........................1.94
ค่าจ้างแรงงาน..................12,000........................9.19
ค่ายาสัตว์และค่าสัตว์แพทย์..3,750.........................2.90
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ...................3,750.........................2.90
ค่าดอกเบี้ย.......................11,500.......................8.85

รวม...............130,101......................100

กำไรสุทธิ = 144,000 -130,101 = 13,889 บาท/เดือน
คิดเป็น = 10.7 %

และมีรายได้อื่นๆอีกเช่น การขายมูลวัวเพื่อเป็นปุ๋ยคอก และขายลูกโคตัวผู้ครับ
บางคนอาจจะคิดว่า 13,889 บาทต่อเดือนน้อย แต่อย่าลืมว่าถ้าไม่ได้กู้เงินมาลงทุนและฟาร์มขยายทุกๆปีใช้หนี้หมด หรือค่อยๆเพิ่มแม่วัวจาก 10 ตัวมาเป็น 20 แม่รีดใช้เวลาไม่นานครับไม่เกิน 4 ปี ก็ต้องบวกค่าดอกเบี้ยอีก 11,500 บาท รวมเป็นเงิน 25,389 บาท และท่านอย่าลืมว่าถ้ามีโคพันธุ์ดี ให้ผลผลิตได้มากกว่า 15 กก/ตัว/วัน เป็น 20 กก/ตัว/วัน ก็ทำได้จาก โคพันธุ์ดี อาหารที่ดี การจัดการที่ดี การควบคุมโรคที่ดีก็ทำได้ครับ และกำไรจะมากกว่าประมาณการครับ และยังมีทรัพย์สินเพิ่มจากแม่โคที่เพิ่มอย่างน้อย 25-50 % ของฝูง และการมีอาชีพที่มั่นคงเป็นของตนเอง เป็นนายตนเอง มีเงินเดือนจากนมที่มีให้ทุกเดือน และมีอาชีพส่งต่อให้ลูกๆได้

น่าสนใจใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่จะง่าย หรือยากเกินไปคนที่จะทำอาชีพนี้ คุณสมบัติของผู้เลี้ยงคือ ขยันต้องทำงานทุกวันไม่มีวันหยุด สุขภาพแข็งแรง รักสัตว์ ไม่เอาเปรียบวัว ให้กินอาหารน้อยเพื่อเอากำไรมากๆๆ แม่โคก็ผอม ผสมไม่ติด ไม่ได้นม ไม่มีรายได้ วัวมันก็จะเาเปรียบเราคือกินฟรี ไม่มีรายได้ ผมเรียกว่าวัวตกงานครับ


ทีนี้มาพูดถึงงบลงทุนกันเลยครับ


1. การหาที่ดินเพื่อทำฟาร์มเลี้ยงโคนม 20 แม่รีด ในขณะนี้การเลี้ยงโคนมคงต้องเลี้ยงแบบหนาแน่น(Intensive) คือ เลี้ยงในโรงเรือนใช้พื้นที่น้อยเพราะที่ดินแพงมาก การเลี้ยงแบบนี้ต้องมีพื้นที่อย่างต่ำ 10 ไร่ ถ้าต้องการที่ดินมีเพียงเอกสาร ส.ป.ก หรือใบ บ.ภ.ท5 ท่านหาซื้อได้ราวไร่ละ 50,000 - 60,000 บาท ในเขตการเลี้ยงโคนมที่มีสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเอกชนมาช่วยด้านการตลาดให้ แต่ถ้าท่านต้องการที่ดินมีเอกสารน.ส.3 ก. ,โฉนด ราคาจะสูงขึ้นไปราว 70,000 - 100,000บาท/ไร่ โดยสรุปสมมติหาที่ดินที่มีเพียงเอกสาร ส.ป.ก หรือใบ บ.ภ.ท 10 ไร่ ต้องลงทุนขึ้นต่ำ 500,000 บาท


2. โรงเรือนโคพัก ถ้าสร้างแบบแข็งแรงใช้ทนทานมีปัญหาน้อยในระหว่างการเลี้ยงภายใน 10 ปี คงต้องลงทุน อย่างน้อยตารางเมตรละ 3,000 - 4,000 บาท โดยเราให้ แม่โคนมมีพื้นที่ตัวละ 15 ตารางเมตร ในการที่เราต้องการ มีแม่โครีดนม 20 ตัวตลอดเวลา เราต้องมีฝูงโคนาง (โคให้ นม - โคดราย) อยู่ราว 120% คือมีราว 25 ตัว (โดยมีสัดส่วน
โครีด: โคดราย 80 % : 20%) โดยปีแรกแม่โคทุกตัวให้ผลผลิตแต่ปีที่ 2 เริ่มมีแม่โคผสมไม่ติดอยู่ราว 20 - 30% ตลอดเวลา และปีต่อๆ ไปด้วย สรุปเงินลงทุนส่วนนี้ = 25 x15 x 3,000 = 1,125,000 บาท


3. โรงเรือนลูกโค - โคสาว การลงทุนในส่วนนี้
เราต้องวางแผนเผื่อไว้ราว 5 - 8 เดือน หลังจากที่เราซื้อแม่โค
สาวท้องเข้าฟาร์มเราที่ตั้งท้องมา 3 - 5 เดือนเป็นอย่างน้อย
ซึ่งแม่โคสาวทั้ง 25 ตัวจะทยอยคลอดไปตามลำดับส่วนนี้ให้
ทำโรงเรือนกว้าง x ยาว 10 x 12 เมตร รวมอุปกรณ์กรงเลี้ยง
ลูกโค ค่าก่อสร้างตารางเมตรละ 3,500 บาท
สรุปเงินลงทุน = 3,500 x 10 x 12 = 420,000 บาท


4. โรงรีดนมและอุปกรณ์ เงินลงทุนในส่วนโรงรีด ให้ใช้พื้นที่ต่อแม่โค 5 ตารางเมตร/ตัว โดยคิดจากแม่โครีด 20 ตัว = 100 ตารางเมตร ค่าก่อสร้าง 3,000 บาท/ตารางเมตร ส่วนอุปกรณ์การรีดนมประมาณ 100,000 บาท
สรุปเงินลงทุนส่วนโรงรีด = 20 x 5 x 3,000 = 300,000 บาท
อุปกรณ์เครื่องรีด = 100,000 บาท
รวมเงินลงทุน = 400,000 บาท

5. เงินลงทุนแม่โคสาวเลี้ยงจนถึงคลอดลูก 25 ตัว ตัวละ 40,000 บาท สรุปเงินลงทุนส่วนนี้ 25 x 40,000 = 1,000,000 บาท

6. เงินลงทุนบ้านพักสำหรับเจ้าของฟาร์มและคนงาน
สรุปเงินลงทุนบ้านพัก = 500,000 บาท

7. เงินลงทุนในสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า บาดาล ถนน รั้ว
สรุปเงินลงทุนส่วนนี้ = 300,000 บาท

สรุปเงินลงทุนในการเลี้ยงโคนมให้มีโคนมรีดนมตลอดปี 20 ตัว ดังนี้

1.เงินลงทุนในที่ดิน 10 ไร่ ประมาณ.........................500,000 บาท
2. เงินลงทุนในโรงพักแม่โค.................................1,125,000 บาท
3. เงินลงทุนในโรงรีด.........................................400,000 บาท
4. เงินลงทุนในโรงเรือนลูกโค - โคสาว..................420,000 บาท
5. เงินลงทุนในแม่โคสาว - จนถึงคลอด 25 ตัว........1,000,000 บาท
6. เงินลงทุนบ้านพักเจ้าของและคนงาน...................500,000 บาท
7. เงินลงทุนสาธารณูปโภค.................................300,000 บาท
8. เงินลงทุนหมุนเวียนอื่นๆ..................................300,000 บาท

รวมเงินลงทุน 4,545,000 บาท
มีน้อยคนที่สนใจเลี้ยงที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากเงิน อย่างน้อยบ้านต้องมีอยู่แล้ว ที่ดินน่าจะมีเช่นกัน ก็ลดอย่างน้อย 1 ล้านบาทครับ ส่วนโรงเรือนและสาธารณูปโภคอาจจะทำแบบประหยัดได้เช่นกัน


จะเห็นว่าการลงทุนในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมลงทุนไม่ได้น้อยเลย จึงต้องตั้งใจเข้ามาประกอบ อาชีพนี้เพราะลงทุนสูง ไม่ใช่มาทำแบบมือสมัครเล่น โอกาสประสบความสำเร็จต่ำมาก ต้องเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับการเลี้ยง การจัดการที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะต้องทำให้แม่โคคลอดลูกช่วงห่างของการให้ลูกแต่ละตัว ไม่ควรเกิน 430วัน(Calving Interval) ถึงจะได้กำไรในแต่ละช่วงของการให้นม(Lactation) จึงจะอยู่ได้ในธุรกิจนี้

จากการคิดต้นทุนการผลิตน้ำนมต่อลิตร จะเห็นได้ว่า ค่าอาหารเป็นต้นทุนการผลิตหลัก ประมาณ 54% ของต้นทุนทั้งหมด ดังนั้น เราควรที่จะให้ความสนใจพิเศษในการจัดการด้านอาหารและการให้โปรแกรมอาหารแม่โคในฟาร์ม โดยเฉพาะการจัดการโปรแกรมอาหารตามแบบของซีพี จะช่วยทำให้คุ้มค่าการผลิตมากที่สุด


นอกจากนี้หากว่าเรากู้เงิน 1 ล้านบาท เพื่อมาทำฟาร์มเลี้ยงโคนมและกำหนดให้มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด
ข้างต้น โดยเริ่มจากการซื้อโคสาวที่ตั้งท้อง 3 เดือนมาเลี้ยง ผมได้ลองทำการวิเคราะห์กระแสเงินสด (Cash flow analysis)ดู จะพบว่า เราทำการเลี้ยงโคสาวท้องเหล่านี้อีก 6 เดือนก็จะคลอด (โคนมทั้งท้อง 9 เดือน) ถ้าแม่โคทั้ง 10 ตัวนี้ได้นมเฉลี่ยที่ 16 ลิตร/ตัว จะสามารถถึงจุดคุ้มทุน (Breakeven) ได้เมื่อสิ้นปีแรกของการตั้งฟาร์ม หมายถึงว่าถ้าเริ่ม
สร้างฟาร์มเดือนมกราคม โคคลอดพร้อมกันทุกตัว เดือนมิถุนายนก็เริ่มรีดนมขายได้ พอถึงสิ้นเดือนมกราคมปีถัดมาก็สามารถที่จะถึงจุดคุ้มทุนและเริ่มทำกำไรได้บ้างแล้ว จากนั้นกำไรจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามความสามารถในการจัดการฟาร์มของผู้เลี้ยงเอง ทั้งทางด้านอาหาร การจัดการ การป้องกันควบคุมโรคต่างๆ และในทางตรงกันข้ามถ้าโครีดทั้ง
10 ตัวนี้ได้นมเฉลี่ยน้อยกว่า 16 ลิตร/ตัว/วัน (อันเนื่องจากการจัดการแม่โคที่ไม่ถูกต้องก่อนและหลังคลอดหรือได้โคนมที่พันธุ์ไม่ดีมาเลี้ยง) ก็จะขาดทุนในการลงทุนเชิงธุรกิจและต้องใช้เวลานานกว่าที่จะถึงจุดคุ้มทุนการผลิต


โดยสรุปแล้ว ในการทำฟาร์มโคนมนั้น สิ่งที่จะช่วยให้มีกำไรมาก น้อยหรือขาดทุนจนต้องเลิกเลี้ยงไปขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการฟาร์มของผู้เลี้ยงเป็นหลัก ต้องมีความเข้าใจในการวางแผนการจัดการฟาร์มให้เป็นระบบ มุ่งให้ความสำคัญทั้งด้านพันธุ์ อาหารและการจัดการสมัยใหม่ไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะตามแบบการจัดการฟาร์มของ
ซีพี สำหรับโคในแต่ละระยะทั้งแม่โครีดนม แม่โคดรายและลูกโค โครุ่น โคสาว ที่จะเลี้ยงไว้เพื่อทดแทนฝูง


เพราะจุดอ่อนส่วนมากของเกษตรกรคือ มุ่งเน้นให้ความสำคัญเฉพาะ
กับแม่โครีดนมมากจนละเลยการจัดการในส่วนของโคดรายและโคทดแทนฝูง เพราะไปมองว่าโค 2 กลุ่มนี้ไม่ได้ให้ผลผลิตอะไร แต่ที่จริงแล้วอนาคตของฟาร์มขึ้นอยู่กับโคทั้ง2 กลุ่มนี้เป็นหลัก ถ้าจัดการไม่ดีก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆ และขาดทุนในที่สุดดังนั้นต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ต้องมองการจัดการฟาร์มโคนมทั้งระบบเป็นองค์รวมเพราะทุกๆ ส่วนในฟาร์มล้วนเป็นต้นทุนของการผลิตทั้งสิ้นจากนั้นเราจึงจะสามารถวางแผนดำเนินการและประเมินผลการลงทุนการทำฟาร์มได้อย่างเป็นระบบ จนสามารถทำกำไรได้คุ้มค่ากับการลงทุนทำฟาร์มโคนมในที่สุดสรุปโคนมเป็นอาชีพพระราชทาน มีเกษตรกรจำนวน 20,000 รายกระจายทั่วประเทศ ผลิตนมได้วันละ 2,000 ตัน ยังไม่พอกับความต้องการบริโภคภายในแต่กลไกราคานม ถูกควบคุมด้วยราคานมพร้อมดื่ม นมโรงเรียน และราคานมผงที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ราคานมดิบที่เกษตรกรได้รับบางครั้งไม่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น
จึงมีผู้ที่เข้ามาทำอาชีพนี้ไม่มาก เพราะผลิตยากแล้วยังต้องมาต่อสู้กับการปรับราคานมที่ต้องผ่านมติรัฐมนตรี ทำให้ราคาปรับช้า


เกษตรรายเล็กสายป่านสั้น ประสิทธิภาพต่ำ ขาดทุนเลิกเลี้ยง ล้มหายตายจากอาชีพนี้ไปที่เหลืออยู่ก็เป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าปรับตัวได้ดี แต่อย่าให้เขารับภาระหนักนานๆ เราอาจจะซื้อนมทุกหยดจากต่างประเทศ ถึงเวลานั้นคนไทยจะกินนมแพงกว่าปัจจุบันนี้แน่นอนครับติดตาม FB ได้ที่
มาแล้วครับคู่มือการเลี้ยงโคนมเล่มใหม่ ใครสนใจมีกติกาดังนี้

 1 .Add friend ที่เฟสบุ๊ค อาหารโคซีพีเอฟ
 2. ส่งชื่อ ที่อยู่จริงอย่างละเอียด รหัสไปรษณีย์ ที่สามารถส่งคู่มือได้ถึง(เราขอสงวนสิทธิ์งดส่งถ้าที่อยู่ไม่ชัดเจน)  รับรายชื่อทางเฟสบุ๊คทางเดียวครับ ทางบล็อคไม่ค่อยได้เข้ามาครับ
 3.บอกรายละเอียดเช่น สหกรณ์ที่ส่งนม เบอร์ถัง ลงรูปฟาร์ม ในเฟสบุ๊คเราจะให้สิทธิ์ท่านเป็นพิเศษ
  คู่มือพิมพ์สี่สีอย่างดีครับ 

ติตตามชมคลิปวิดิโอ การเลี้ยงโคนมที่ youtube ได้ตามนิ้ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCDIo2mOrTaV13LJ1--1RdBQCreate Date : 11 มกราคม 2554
Last Update : 19 พฤศจิกายน 2558 13:27:11 น. 236 comments
Counter : 88140 Pageviews.

 
แล้วราคานมของต่างประเทศถ้าเทียบกับบ้านเรา เป็นยังไงบ้างครับ


โดย: ช่างกั๊ก IP: 172.31.175.211, 118.173.234.96 วันที่: 12 มกราคม 2554 เวลา:16:39:51 น.  

 
ราคานมของต่างประเทศเป็นแบบลอยตัว ตามผลผลิตและความต้องการของตลาด ที่ผมพอมีข้อมูลประเทศฝรั่งเศษอยู่ที่ 12 บาท/กก แต่มีการเปลียนแปลงของราคา ส่วนของบ้านเราราคาเกษตรกรได้รับคือ 16.00-16.50 บาท/กก ราคาโรงานนมรับ 17 บาท/กก เป็นราคาประกันปรับขึ้นต้องผ่าน มติคณะรัฐมนตรี


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 13 มกราคม 2554 เวลา:13:22:12 น.  

 
แล้วต้นทุนค่าอาหาร 54% คือซื้อทั้งหมดเลยรึเปล่าครับ
ถ้าไม่ใช่ แสดงว่าถ้าเราปลูกหญ้า ข้าวโพด ถั่วได้เอง
ต้นทุนค่าอาหารก็จะถูกลง ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ?


โดย: ช่างกั๊ก IP: 172.31.175.211, 118.173.234.96 วันที่: 13 มกราคม 2554 เวลา:14:33:08 น.  

 
เป็นการคิดทั้งอาหารข้น(อาหารเม็ด)และอาหารหยาบ
คือ ต้นข้าวโพดหมักเป็นหลัก ใช้ร่วมกับ เถาถั่วลิสง หรือ ฟางข้าว ใช้หลักครับ กรณีปลูกเองก็คิดต้นทุนที่ลงทุน ผลผลิตที่ได้ ต้นทุนจะต่ำกว่าซื้อครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 13 มกราคม 2554 เวลา:23:17:30 น.  

 
สวัสดีครับคุณแจ้ห่ม47 ขอเป็นสมาชิกบล็อคด้วยคนครับ ผมติดตามและได้ความรู้มากๆเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม ครับ
รายงานตัวสักนิด ชื่อ สมพร ผิวทอง เลี้ยงโคนมอยู่ที่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม งานโคนมปีนี้ 2554 โครีดนมมากที่สุด ได้กี่โล/ต่อวัน ครับรบกวนด้วยนะครับ


โดย: โคนมนาเชือก IP: 125.26.184.127 วันที่: 17 มกราคม 2554 เวลา:9:26:29 น.  

 
ตอบ คุณโคนมนาเชือก
ค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ 11 กก/ตัว/วัน รีดนม 300 วันได้ 3,300 ก.ก./ปี ครับ
ถ้าเลี้ยงโคสมบูรณ์อาหารหยาบและอาหารข้นเหมาะสม จะได้ที่ เฉลี่ย 15 กก/วัน หรือ ปีละ 4,500 กก/ปีครับ
ตามศักยภาพโคในเมืองไทยทีฟาร์มบริษัทได้เฉลี่ย
30 กก/วัน หรือปีละ 9,000 กก/ปี
และล่าสุดแชมป์โครีดนมมากไม่จำกัดอายุในงานโคนมแห่งชาติปี 2554โคที่เข้าแข่งขันได้นม 40 กก/วัน เกือบทุกตัวที่เข้าประกวด

ส่วนถ้าจะเลี้ยงควรได้เฉลี่ย 18 กก/ตัว/วัน ขึ้นไปถึงจะเรียกว่าดีครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 17 มกราคม 2554 เวลา:15:51:23 น.  

 
เรียนถามคุณแจ้ห่ม47 เรื่อง สูตรอาหารข้นครับ
วัตถุดิบ มี มันเส้น กากปาล์ม กระถินป่่น กากถั่วเหลือง รำรวม รำอ่อน แร่ดำ ผมควรใช้ส่วนผสมอย่างไรถึงจะเหมาะสมครับ อาหารสำเร็จ อสค 16% 21% CP 21% ขอบคุณครับ


โดย: โคนมนาเชือก IP: 113.53.108.251 วันที่: 17 มกราคม 2554 เวลา:22:00:01 น.  

 
ตอบคุณโคนมนาเชือก
ลองเข้า website ของกรมปศุสัตว์เขาจะมีการแนะนำการใช้วัตถุดิบแต่ละตัวครับ และสูตรอาหารสำหรับวัวแต่ละระยะ วัตถุดิบที่ใช้ต้องเช็คเรื่องการปลอมปน
รา และน้ำหนักที่ซื้อว่าได้ครบหรือไม่ครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 17 มกราคม 2554 เวลา:23:05:04 น.  

 
รบกวนคุณแจ้ห่ม47

ช่วนลงรายละเอียดค่าอาหาร 54% ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างได้มั้ยครับ
ขอบคุณครับ


โดย: ช่างกั๊ก IP: 172.31.175.211, 118.173.234.194 วันที่: 24 มกราคม 2554 เวลา:10:38:37 น.  

 
สวัสดีค่ะ คือตอนนี้หนูยังเรียนอยู่ม.4 คะ หนูเรียนสายวิทย์-คริณค่ะ หนูอยากเปิดฟาร์มเป็นของตนเองคะ พี่ช่วยแนะนำให้หน่อยนะคะ ถ้ามีฟาร์มเป็นของตนเองแล้ว โอกาสที่จะเกิดความก้าวหน้าทางอาชีพและขยายกิจการมาก น้อยเพียงใดคะ
แล้วเราจะสามารถทำควบคู่กับกิจการอื่นได้มากไหมคะ
แล้วระยะเวลาที่จะขยายกิจการนั้นนานไหมคะถ้าเปิดฟาร์มเล็กๆไม่ใหญ่มาก
ขอบคุีณคะ


โดย: นารีรัตน์ IP: 182.52.197.192 วันที่: 26 มกราคม 2554 เวลา:16:01:02 น.  

 
ตอบคุณ นารีรัตน์

ถ้าสนใจอาชีพนี้จริงขอแนะนำให้ไปเรียนปริญญาตรีทางสัตวศาสตร์ก่อนครับ เช่น ม.เกษตรศาสตร์,ม.ขอนแก่น,ม.เชียงใหม่,ม.แม่โจ้
ม.ลาดกระบัง,ม.บางพระ ก่อนครับ ค่อยตัดสินใจอีกครั้งครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 26 มกราคม 2554 เวลา:17:56:35 น.  

 
ขอคุยเกี่ยวกับเรื่องวัวด้วยคับ ผมก็เริ่มที่จะเลี้ยงวัว

กำลังศึกษารายละเอียดต่างๆอยู่

ได้เข้าไปถามสหกรณ์เค้าบอกว่าเริ่มรีด 5 ตัว

แต่ผมสงสัยว่าคงไม่มีใครขายวัวพร้อมรีดที่น้ำนมดีๆให้เรา

แต่ผมคิดที่จะซื้อวัวท้องแรก 3-8 เดือนเข้ามา

ซึ่งวัวจะคลอดไม่พร้อมกันแล้วสหกรณ์จะรับ

น้ำนมผมหรือไม่คับ


โดย: กะปอม IP: 125.24.233.17 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:13:22:32 น.  

 
ตอบคุณ กะปอม
แต่ผมสงสัยว่าคงไม่มีใครขายวัวพร้อมรีดที่น้ำนมดีๆให้เรา
>>ใช่แล้วครับ แต่เราก้มีวิธีดูลักษณะภายนอก ประวัติของพ่อและแม่ ประกอบ น้ำหนัก และสภาพภายนอก จากนั้นเอามาเลี้ยงปรับสายพันธุ์โดยใช้น้ำเชื้อที่ดีครับ


ซึ่งวัวจะคลอดไม่พร้อมกันแล้วสหกรณ์จะรับน้ำนมผมหรือไม่คับ
>>> คุณต้องไปสมัครสมาชิกสหกรณ์ก่อนครับ เมื่อได้เบอร์ถัง หรือ หมายเลขสมาชิก คุณก็สามารถส่งนมได้ครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:17:31:52 น.  

 
ขอถามเรื่องอาหารข้นนะคับ

ระหว่างซื้อสำเร็จรูปอย่างของซีพีหรือของบริษัทอื่น

กับเราหาวัตถุดิบเองแล้วมาเปรียบเทียบเรื่องโปรตีน

อันไหนดีกว่ากันเพราะถ้าผสมเอง

วัตถุดิบจะเสียเนื่องจากเก็บไว้ได้ไม่นาน

ผมก็เข้าใจว่าเราต้องมีการตุนอาหารไว้ให้โคในหน้าแล้ง

เช่นการหมักต่างๆรวมไปถึงฟาง ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้เป็นปี

ถ้าผมมีข้อสงสัยเพิ่มเติมขอเข้ามาคุยด้วยนะคับ

เพราะกำลังจะลองซื้อลูกวัวนมหย่านมแล้วมาเลี้ยง

สัก1ตัว ผมมีที่ที่ชัยบาดาลคับ


โดย: กะปอม IP: 125.25.187.199 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:16:06:58 น.  

 
ขอบคุณท่ให้คำปรึกษาท่ดิสำหรับผู้ท่สนใจเลี้ยงโคนม แม้ต้นทุนจะสูง แต่ก็เป็นอาชีพท่มั่นคงนะค่ะ


โดย: ละลาย IP: 223.205.216.83 วันที่: 5 มีนาคม 2554 เวลา:17:00:20 น.  

 
กิจการ หรือ SME ไหน

สนใจ สินเชื่อเพื่อการลงทุน เพื่อหมุนเวียนในธุรกิจของคุณ
หรือ

อยากกู้เงินเพื่อสานฝันตัวเองทำร้านเล็กๆ หรือ SME
รับเขียนแผนงานให้ค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆ ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ

ติดต่อได้นะค่ะ


โดย: beebarbie (beebarbie ) วันที่: 20 เมษายน 2554 เวลา:21:56:34 น.  

 
ถ้าหากเราปั่นกระถินผสมอาหารให้วัวกินๆในระยะยาวจะมีผลเสียรึเปล่าคะเพราะลองผสมไปให้วัวกินแล้ววัวน้ำนมดีขึ้นนะค่ะ โดยส่วนตัวคิดว่ากระถินเป็นพืชตระกูลถั่วน่าจะให้โปรตีน แต่ไม่ทราบว่าเป็นความคิดที่ผิดหรือเปล่า ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: beebee IP: 110.49.226.68 วันที่: 24 มิถุนายน 2554 เวลา:20:06:57 น.  

 
ตอบ คุณ beebee

กระถินจะมีสารพิษชื่อ ไมโมซิน ถ้ากินสดมันจะมีผลต่อระบบผิวหนัง เนื้อเยื่อ และ ระบบย่อยอาหาร
ดังนั้นการใช้กระถินจะทำให้สารพิษมันลดลงต้องนำ เอาไปตากแดด สัก 3 แดด การใช้กระถินส่วนมากจึงนิยมใช้ในรูปแห้งครับ และนิยมใช้ไม่เกิน 10% ของอาหารทั้งหมด การให้กระถินแล้วนมขึ้นมีสาเหตุมาจาก
>>คุณให้โปรตีน ไม่พอกับความต้องการ การใช้โปรตีนของวัวรีด 1 ตัว มีดังนี้ โปรตีนเพื่อการดำรงชีพ 450 กรัมต่อวัน และโปรตีนในการสร้างนม 90 กรัม/นม 1 ลิตร ยกตัวอย่างเช่น เช่น แม่วัว ให้นม 20 กก/วัน ต้องใช้โปรตีน =450+(90*20) =2,250 กรัม ถ้าอาหารคุณมีโปรตีนต่ำ หรือ ให้อาหารน้อยไม่พอ เช่นสมมติคุณให้อาหารข้นและอาหารหยาบ คิดแล้วรวมกันได้ 2,070 กรัม โปรตีน หายไป 180 กรัม นมก็จะหายไป 2 กก/วัน เมื่อคูณเอากระถินมาให้มันจะได้รับโปรตีนเพิ่ม นมจึงเพิ่มครับ แต่ถ้ามันได้รับเพียงพอแล้วนมจะไม่เพิ่มครับ มันจะเปลี่ยนเป็นไขมัน ทำให้แม่วัวอ้วนครับ ดังนั้นอาหารโคที่ดีต้องจัดสมดุลโปรตีน พลังงาน แร่ธาตุวิตามิน ให้สมดุล ตลอดจนการจัดโปรแกรมการให้อาหาร/ปริมาณการให้ในแต่ละช่วงให้ดี แม่วัวจึงจะให้ผลผลิตสูงสุด และการผสมติดที่ดีครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 25 มิถุนายน 2554 เวลา:16:29:10 น.  

 
ผลของสารพิษ ไมโมซินนี่ เกิดในระยะยาวหรือสั้นคะเนี่ย

ขอบคุนสำหรับคำตอบนะคะ


โดย: beebee IP: 110.49.241.146 วันที่: 25 มิถุนายน 2554 เวลา:21:23:46 น.  

 
ตอบคุณ beebee ผลของสารไมโมซิน เป็นระยะยาวครับ แต่ถ้าเราเอามาตากแห้งพิษมันจะถูกทำลายโดยความร้อนของแดด
แต่ที่น่ากลัวสำหรับวัวนมคือ ใบและหัวมันสำปะหลังสด มันมีสารไซยาไนด์ ถ้ากินสดๆ จะทำให้วัวตายได้ครับ จึงต้องตากแห้งหรือนำไปหมัก 21 วันเท่านั้นครับจึงจะใช้เลี้ยงสัตว์ได้


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 26 มิถุนายน 2554 เวลา:18:36:58 น.  

 
ราคาวัวนมสาว ท้องซัก3-5เดือน ราคาตัวละเท่าไหร่ครับ
ใครพอจะทราบบ้างแล้วหาซื้อขายได้ที่ไหนครับ

ผู้รู้รบกวนส่งเมล์ครับqa@siamngk.co.th
เนตร ครับ


โดย: เนตร IP: 192.168.0.90, 58.137.191.202 วันที่: 5 สิงหาคม 2554 เวลา:14:07:52 น.  

 
ตอบคุณเนตร การซื้อขายวัวแบ่งเป็น 2 แบบ
1. ราคาโคนมที่ขายเกษตรกรจะนิยมขายวัวสาวท้อง 6 เดือน เอาไปเลี้ยงอีก 2 เดือนจะคลอดและรีดนมต่อได้
ราคาบอกเป็นช่วงได้ประมาณ 30,000 -40,000 บาทต่อตัว แล้วแต่พันธุ์ประวัติคือคุณภาพน้ำเชื้อที่ใช้ ปริมาณการให้นมสูงสุดของแม่ นั่นจะส่งผลต่อวัวที่เราซื้อมาจะมีโอกาสให้นมได้มากหรือน้อยตามประวัติพันธุ์กรรม ซื้อแบบนี้พอโครีดก็ได้รับเงิน

2.การซื้อวัวแบบลูกโครุ่นอายุ 6 เดือนขึ้นไปราคาตั้งแต่6,000 บาทขึ้นไป แบบนี้จะได้จำนวนวัวมากกว่าแบบแรก แต่ต้องเอามาเลี้ยงอีก 1ปี จึงจะผสมพันธุ์ได้ และรอท้องอีก 8 เดือนจึงจะได้รีดนม
กว่าจะมีรายได้ต้องรอเกือบ 2 ปี ต้องจ่ายเงินนานกว่าจะได้ผลตอบแทน ทุนต้องหนา

แต่จำหลักง่ายว่า
1.วัวดีไม่ค่อยมีใครขาย เขาจะเลือกตัวที่คิดว่าให้นมน้อยที่สุดขาย ยกเว้นขายยกฟาร์มทุกตัว
2.วัวต้องตัวใหญ่ สมบูรณ์ จะดีกว่าวัวตัวเล็กผอมแกรน
3.ช่วงที่ราคาวัวต่ำคือ ช่วงเกษตรกรต้องการเงิน เช่น
ก่อนเปิดเทอม หรือ ช่วงใช้หนี้ ธกส

แหล่งซื้อ ก็มวกเหล็ก ปากช่อง ลำพญากลาง
อ.พัฒนานิคม


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 5 สิงหาคม 2554 เวลา:21:21:24 น.  

 
เข้ามาช้าไปไหมคะ....
ต้องการหาพันธมิตรทางธุรกิจคะ..อยากหาคนทำปศุสัตว์คะ

มีไร่อยู่บางสะพานน้อยคะ...ตอนนี้มีหญ้า(ส่วนใหญ่เป็นหญ้าคอมมิวนิส)ขึ้นเต็ม ในสวนปาล์มเล็กราว 50 ไร่ หากใครสนใจมาลงทุนเลี้ยงวัวจะวัวเนื้อ วัวนม (แถวนั้นมีสหกรณ์โคนมบางสะพาน) ก็ได้คะ
เมล์มาคุยได้คะ ddd.intertrade@gmail.com.....ต้องการลดต้นทุนคะ ตอนนี้จ่ายค่าตัดหญ้าเดือนละหลายหมื่นเลยคะในช่วงหน้าฝน เนื่องจากพื้นที่แถบนี้ค่าแรงแพงมั๊กๆๆๆๆ
เค้าล้ำ...คะ ค่าแรง 300 บาทต่อวันนะคะ


โดย: wanna IP: 124.120.209.17 วันที่: 10 สิงหาคม 2554 เวลา:19:36:52 น.  

 
ข้อมูลดีมากเลยครับ...ผมอ่าน 3รอบแล้วครับ ขออนุญาติเอาไปแชร์ข้อมูลหน่อยนะครับ...


โดย: ลดาญาฟาร์ม IP: 223.205.102.110 วันที่: 30 กันยายน 2554 เวลา:10:55:01 น.  

 
สวดยอดเลยครับพี่ท่าน


โดย: หมอพี IP: 110.49.232.58 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา:7:15:39 น.  

 
อยากได้ข้อมูลการจัดการวัวสาวท้องครับพี่ท่าน


โดย: หมอพี IP: 110.49.232.58 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา:7:19:16 น.  

 
ผมเป็นคนนึงครับที่อยากทำฟาร์มโคนม และอายุยังน้อยมาก สำหรับเรื่องเงินทุนยิ่งแย่ใหญ่ แต่อยากทำมาก เห็นพี่ตอบน้องคนนึงว่าให้ไปเรียนด้านสัตวศาสตร์ แต่ผมเรียนอย่างอื่นอยู่ครับ ไม่ทราบว่าเราจำเป็นต้องจบด้านนี้โดยตรงรึเปล่า เพราะผมเองไม่อยากเปลี่ยนสายที่เรียนผมปี3แล้วครับ
วัวสำหรับรีดนมนี่ราคา 30000-40000 จริืงหรอครับ แล้วถ้าเกิดว่าผมเรียนจบแล้วต้องการลงทุนเนี่ย พี่ว่าผมควรมีงบประมาณเท่าไรครับ(พอดีมีคนค้ำประกันที่สามารถกู้ได้) ผมไม่มีที่ดินไม่มีอะไรเลย เริ่มใหม่หมดทุกอย่าง แต่ทางครอบครัวยินดีช่วยผม รบกวนพี่ตอบหน่อยนะครับ


โดย: ฐาปนพงษ์ IP: 192.168.1.4, 180.183.0.32 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา:13:17:37 น.  

 
ได้ข้อมูลดีมากเลยค่ะ


โดย: นู๋นุ้ย IP: 125.25.25.95 วันที่: 9 ธันวาคม 2554 เวลา:10:29:04 น.  

 
อยากทราบแหล่งขายโคนมครับทั้งแบบพร้อมรีดและแบบแม่พันธุ์สาวสนใจอยากทำฟาร์มมากครับ


โดย: พิพัฒน์ IP: 118.32.217.168 วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:18:43:32 น.  

 
ผมสนใจการเลี้ยงโคนมอญุ่เหมือนกันครับ คิดว่าจะลองเริ่มสัก 20 แม่ แต่ปัญหาของผมก็คือ ปัจจุบันผมเลี้ยงโคเนื้ออยู่แล้ว ซึ่งเป็นที่รู้ๆอยู่ว่าวัวเนื้อและโคนมเลี้ยงรวมกันไม่ได้ จึงอยากจะหาทางออกโดยจะทำคอกแยกออกจากกันให้ห่างกันประมาณ 80-100 เมตร กั้นรั้วเป็นสัดส่วนรวมถึงคนเลี้ยงก็ใช้คนละคนกัน วัวทั้ง2ชนิดไม่สามารถที่จะมาเจอกันได้ ถ้าทำอย่างนี้จะพอเป็นไปได้ไหมครับ มีความเสี่ยงเรื่องโรคแค่ไหนครับ


โดย: ทินกร IP: 101.108.199.44 วันที่: 3 มกราคม 2555 เวลา:16:18:37 น.  

 
ตอบ คุณทินกร
แยกเล้าถูกต้องแล้วครับ โคเนื้อถ้าเป็นโคฝูงที่เราเลี้ยงปกติเพื่อผลิตลูก
ระวังเรื่องโรคแท้งติดต่อที่จะไปติดโคนม พาหะคือแมลงดูดเลือดครับ
ส่วนถ้าเลี้ยงเป็นโคขุนมีการซื้อวัวมาจากที่อื่นเข้ามาขุน สับเปลี่ยนตลอดปี ต้องระวังแท้งติดต่อ และโรคปากเท้าเปื่อยที่ติดมากับโคที่ซื้อเข้ามา ถ้ามั่นใจว่าคุม 2 โรคนี้ได้ก็เลี้ยงทั้งคู่ครับ ถ้าทำไม่ได้ควรเลี้ยงโคนมอย่างเดียว เพราะมูลค่าโคนมที่เสียหานจากโรคสูงกว่าโคเนื้อครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:8:18:28 น.  

 
มีเงินทุน ประมาณ 1 ล้าน(กู้)...นศ.จบมา 4 ปีอยู่ระหว่างหาทุน+หาประสบการณ์
- เช้าที่ดิน 10 ไร่
- ซื้อโคสาวท้อง 10 ตัว(4-7 ด.)
ทำโรงเรือนแบบชั่วคราวกึ่งถาวร
- ปลูกสร้างแปลงหญ้าเนเปียร์แบบประณีต ทำเป็นหญ้าหมักและตัดให้กินสด
- เลี้ยงแบบจำกัดพื้นที่(ขังคอก)
- น้ำประปา+ไฟฟ้า มี ขาดบ้านพักพนักงาน
- มีค่าใช้จ่ายคงที่ประมาณ 2 หมื่น
**อยากถามว่าถ้าผมออกจากงาน(ฟาร์มที่ทำอยู่) เพื่อไปทำของตัวเองจะดีมัย ประมาณปรายปีหรือต้นปี56นี้ ครับ


โดย: สองเมือง IP: 1.46.182.116 วันที่: 17 มกราคม 2555 เวลา:23:04:10 น.  

 
ตอบ คุณสองเมือง
- การจะทำธุระกิจอะไรก็ตามควรมีเงินทุน 60% กู้ 40% ถ้ากู้100%เกรงว่าจะทำงานเพื่อดอกเบี้ยครับ และช่วงวัวหยุดรีด ไม่ได้เงิน ต้องซื้ออาหารมาเลี้ยงวัว ต้องส่งดอก ไหนจะคนกินอีก ศึก 3 ด้านครับ
-การเช่าที่ดินก็เช่นกันเป็นไปได้ ควรซื้อดีกว่าครับ และการเช่าทำให้เราไม่สามารถทำเรื่องก่อสร้างแบบถาวรได้ การเลี้ยงวัวนมต้องทำต่อเนื่องครับ
-ซือวัวสาวท้อง จะมีสัดส่วนวัวรีดในปีแรก 8 หยุดรีด 2 ตัว นมถ้าได้เฉลี่ยสูงสุด 20 กก/ตัว/วัน (ได้วัวคุณภาพดีสุดๆ และเลี้ยงถูกต้อง) ก็ได้นมเฉลี่ยสูงสุดเพียง 160 กก/วัน รายได้กำไรเท่าไหร่คงคิดถูกนะครับ อย่าลืมหักค่าเงินกู้ และรายจ่าย 2 หมื่น (ผมว่าไปไม่รอดสำหรับวัวจำนวน 10 ตัว)

แนวทางถ้าจะให้คุ้มค่าใช้จ่าย(ต้องใช้แบบประหยัด ) ต้องมี 30 แม่รีดขึ้นไป ที่สำคัญต้องไม่กู้เงินมาเกิน 60ของการลงทุน และค่าใช้จ่ายคงที่ของคุณ 2 หมื่น สูงมากต่อเดือน+ค่าผ่อนหนี้ที่กู้มาด้วย ที่สำคัญคุณต้องประหยัดกินประหยัดใช้อย่างมากใน 3-4 ปีแรก เพราะกว่าฝูงลูกวัวที่เกิดมาจากแม่ โตเป็นวัวสาวและพร้อมขึ้นมารีดคุณต้องใส่เงินไปอีกเยอะครับ ดั้งนั้นกว่าจะมั่นคงในอาชีพนี้ต้องใช้เวลานานพอสมควร
ลองคิดดูให้ละเอียดครับ ถ้าคุณใจสู้ก็จะรอด ถ้าถอดใจเลี้ยงไม่ได้ผลผลิตตามเป้า อาจมีหนี้ติดตัว
แนวทางอีกทางคือไปหาซื้อลูกวัวรุ่นเพศเมีย 6เดือน -1 ปี ราคาไม่น่าเกิน 7,000-15,000 บาท มาสัก 20 ตัวแล้วค่อยๆให้คนช่วยเลี้ยง พอมันอายุสัก18 เดือน ผสม พอมันท้องสัก 6 เดือน คุณก็ลาออกมาก็ได้ครับ ค่อยๆลงทุนดีกว่าครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 19 มกราคม 2555 เวลา:20:39:25 น.  

 
ขอเพิ่มเติมข้อมูลคับ
- เงินกู้..กู้พ่อกับแม่คับ(ยังไม่คืนก็ได้ ไว้มีแล้วค่อยคืน..พ่อพูด)
- เช่าที่..ของพี่ชายคับ(ปลูกสร้างถาวรได้..สักระยะก็ซื้อคับ)
**ทำฟาร์มแบบทุนน้อยหน่อย
- ซื้อโคสาวท้อง 4-6 เดือน.......15 ตัว(500,000)
- บ้านพัก,โรงรีด,โรงเรือน(โครีด)ต่อเติม...150,000
- เครื่องมืออุปกรณ์........100,000
**เลี้ยงแบบไม่เลี้ยงโคทดแทน....ขายลูกออก(เพื่อลดต้นทุนการผลิต)......เลี้ยงได้ชักระยะ ก็ซื้อโคสาวท้องเพิ่ม(เงินจากการขายน้ำนม)
- ค่าใช่จ่ายส่วนตัวจริงๆประมาณ 8000 - 12000 คับ
**พอมีประสบการณ์การเลี้ยงมาบ้าง
**ถ้าจะดำเดินการแบบดังกล่าว ควรต้องปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขอะไรบ้างคับ แล้วที่สำคัญเริ่มที่ระดับเท่านี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าคับ

เพราะเพื่อนที่สนใจทำฟาร์มโคนมส่วนใหญ่(ผมคิดว่า)มีทุนดำเนินการไม่มาก ถ้าลงทุนที่ประมาณนี้ได้ผมว่า น่าจะมีฟาร์มโคนมเพิ่มขึ้นอีกมาก......ขอบคุณคับ


โดย: สองเมือง IP: 49.228.37.114 วันที่: 23 มกราคม 2555 เวลา:21:29:37 น.  

 
ดูจากข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไม่กดเรื่องการเงิน ก็ลงมือเลยครับ
จุดสำคัญของความสำเร็จในการทำฟาร์มวัวนม คือ
1.ผลผลิตนมต่อตัว (ยิ่งมากยิ่งต้นทุนต่อ ยิ่งกิโลกรัมต่ำ)
2.อัตราการผสมติด จะมีผลต่อระยะคลอดลูกต่อตัว (Calving interval)
ระยะที่เหมาะสม ไม่เกิน 450 วัน ถ้าวันท้องว่างมากหมายความว่าผสมติดยาก จะมีผลต่อการรีดนมในท้องถัดไป ถ้ามีจำนวนมากๆในฝูงปีถัดไปผลผลิตนมจะน้อยลงครับ

ฝากจุดสำคัญของการเล้ยงไว้ 2 ข้อ ขอให้ประสพผลสำเร็จในการเลี้ยงโคนมครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 24 มกราคม 2555 เวลา:8:42:05 น.  

 
มีที่ดิน3ไร่ต้องการเลี้ยงโคนมจะเริ่มสักกี่ตัวดี 10ตัวไหวไหมค่ะ


โดย: ลูกสาวหล้า IP: 125.26.180.128 วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:12:01:42 น.  

 
ตอบคุณ ลูกสาวหล้า

พื้นที่เพียงพอต่อการทำโรงเรือน และทำแปลงหญ้าบางส่วน อีกบางส่วนต้องซื้อฟาง หญ้าแห้ง ต้นข้าวโพดสด
ต้องดูเงินที่ลงทุนทุนครับ ตามกระทู้ข้างบน


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:22:23:53 น.  

 
คุณแจ้ห่มคะ มีวัวรีด15ตัว ได้น้ำนม200กิโลนี่ต่ำกว่ามาตรฐานมากมั้ยคะ แล้วจะเพิ่มกากเบียเปนอาหารเสริมให้วัวกินนี่จะดีต่อวัวรึเปล่า หากไม่เปนการรบกวนจะขออีเมลได้มั้ยคะมีเรื่องอยากปรึกษามากเชียว ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: beebee IP: 206.53.148.48 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:52:22 น.  

 
ตอบคุณ beebee
ค่าเฉลี่ยของฝูง อยู่ที่ 13.3 กก/วัน
มากหรือน้อยต้องดูค่าเฉลี่ยวันรีดนม (Days in milk)ครับ
หลักการคือเอาจำนวนวันที่รีดนมของแม่วัวทุกตัว มาบวกรวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนแม่วัว จะแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
1.ถ้าวันรีดนมเฉลี่ยต่ำกว่า 150 วัน แสดงว่าส่วนมากของฝูงแม่วัวคลอดใหม่ ระดับ 13 กก/ตัว/วัน ถือว่าไม่มาก ควรอยู่ที่ 15 กก/ตัว/วัน
2.ถ้าวันรีดนมสูงกว่า 200 วัน แสดงว่าแม่วัวส่วนใหญ่อยู่ระยะท้ายการรีดระดับ 13 กก/ตัว/วัน ถือว่าปกติ ปัจจัยที่มีผลต่อการให้นม
- พันธุ์
- การจัดการ โรงเรือน
- โปรแกรมการให้อาหารตามระยะการให้ผลผลิต
- คุณภาพอาหารหยาบ (หญ้า)
- สภาพอากาศโดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:23:51 น.  

 
คุณแจ้ห่ม47 ครับ ตอนนี้ผมกำลังจะเอาวัวสาวท้องแรกเข้าฟาร์มแล้ว 10 ตัว สิ้นเดือนนี้ แต่กังวลเรื่องอาหารมากครับ

ตัดสินใจสั่งข้าวโพดหมักมา 15 ต้น กะว่าจะให้เป็นอาหารหยาบหลัก และให้วัวเดินเล็มหญ้าเป็นรอง

ส่วนอาหารข้นกะว่าจะทำกากมันหมักและผสมกับอาหารเม็ดถุง

คุณแจ้ห่มคิดว่าถ้าใช้อาหารอย่างนี้ดีไหม เพราะว่าเห็นหลายฟาร์มอย่าง ซีพี ก็ใช้ข้าวโพดหมักเป็นหลัก และในกรณีอาหารข้นจะแบ่งสัดส่วนกากมันกับอาหารเม็ดยังไงดีครับ


โดย: กะปอม IP: 49.230.13.158 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:47:59 น.  

 
ตอบ คุณกะปอม

ต้องดูสภาพร่างกายวัวเป็นหลักครับถ้าวัวผอม จนเห็นกระดูกซี่โครง
ต้องปรับสภาพร่างกายโคให้ได้คะแนนร่างกาย 3-3.5 ครับ สังเกตจากผิวหนังและขนเป็นมัน แต่ไม่อ้วนจนไขมันเกาะที่โคนหาง จะมีผลต่อการคลอดคือ การคลอดยาก และการให้อาหารมากๆช่วงปลายก่อนคลอดอาหารจะไปลงที่ลูกทำให้ลูกตัวใหญ่ ถ้าแม่วัวตัวเล็กคลอดยาก อาจจะตายทั้งแม่และลูก หลักการให้อาหารแม่วัวก่อนคลอด 2 เดือน จะเน้นอาหารหยาบเป็นหลักครับ ส่วนอาหารข้นให้อาหารสูตร 21%โปรตีน ให้ไม่มาก วันละ 2-3 กก/ตัว/วัน ข้าวโพดหมักประมาณ 15 - 20 กก/ตัว/วัน ก็เพียงพอแล้ว ส่วนการให้ขี้มันพลังงานมันจะสูง จะทำให้ลูกตัวใหญ่เพราะขี้มันแม่วัวชอบกินเพราะมันมีความชื้น แม่วัวชอบกิน การให้ขี้มันควรให้หลังคลอดและให้เสริมกับอาหาร 10 กก/ตัว/วัน
ตัวที่ทำให้ปริมาณน้ำนมขึ้นพีค คือ โปรตีนในอาหาร ส่วนตัวที่ทำให้นมยืนนานคือแหล่งพลังงานในอาหาร องค์ประกอบน้ำนมและการเป็นสัดและผสมติดง่าย คือ วิตามินและแร่ธาตุ ต้องสมดุลกัน ถ้าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากไป เช่น ให้กากมันมาก นมจะตกเร็ว วัวก็จะอ้วนเนื่องจากได้รับพลังงานมากไป การผสมติดจะเป็นอัตราส่วนน้อยกว่า เราจัดอาหารสมดุลย์โปรตีน พลังงาน แร่ธาตุครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:50:16 น.  

 
ตอนนี้ทำแปรรูปนมสดเป็นโยเกิตและชีส ครีมเปรี้ยวใน สปป ลาว ต้องซื้อนมจากไทยอาทิตย์ละ ไม่น้อยกว่า 700 ลิตร อยากจะขยายตลาดแต่มีข้อจำกัดเรื่องวัตถุดิบ คือนมสด อยากจะทำฟาร์มเองเล็กๆ กำลังมองหาสถานที่เหมาะๆ อากาศเย็นสบาย มีวัตุดิบอาหารสัตว์ อยากจะมีแม่พันธุ์มาเลี้ยงสัก สิบตัวได้ที่ไหน


โดย: นงนุช IP: 115.84.78.226 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:56:47 น.  

 
ตอบคุณ นงนุช

นอกจากอากาศ อย่าลืมเรื่องการทำแปลงหญ้าด้วยนะครับ
วัวมาหาซื้อแถว อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และอาหารข้นก็จำเป็นสำหรับโคนมเช่นกันครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:35:50 น.  

 
พอจะทราบไหมคะว่าที่ภาคใต้มีฟาร์มโคนมเป็นระดับ SMEs ที่ไหนบ้าง เป็นต้นแบบฟาร์ม SMEอ่ะคะ รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ


โดย: เอื้อมพร IP: 118.173.145.253 วันที่: 6 มีนาคม 2555 เวลา:6:48:25 น.  

 
ตอบ คุณเอื้อมพร
ถ้ารายชื่อคงไม่รู้จัก ลองไปสอบถาม สหกรณ์พัทลุง หรือ สหกรณ์ชุมพรดูครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 6 มีนาคม 2555 เวลา:9:22:51 น.  

 
ขอบคุณคะ


โดย: เอื้อมพร IP: 110.164.182.41 วันที่: 6 มีนาคม 2555 เวลา:10:53:12 น.  

 
ขอปรึกษาคุณแจ้ห่ม 74 ครับ ว่าผมเพิ่งเอาโคนมท้อ
เข้าฟาร์มเมื่อวานนี้ 4 ตัว

ตามปรกติแล้วโคนมกินข้าวโพดหมักต่อวัน 22 กิโลกรัม ต่อตัว แต่ผมลองให้แค่ 60 กิโลกรัม โคกินไม่หมดครับ

ผมเข้าใจว่ามันอาจแปลกที่แต่มันจะใช้เวลาในการปรับตัวนานไหมครับ

และผมเอาอาหารเม็ดผสมกับข้าวโพดหมักให้โคกินทีเดียวพร้อมกันนี้จะเป็นอันตรายต่อโครึเปล่า เพราะมีคนบอกว่าให้กินแยกดีกว่า

ปล.ตื่นเต้นครับเพิ่งเลี้ยงวัวครั้งแรกในชีวิต


โดย: กะปอม IP: 110.49.249.253 วันที่: 11 มีนาคม 2555 เวลา:18:56:40 น.  

 
ตอบคุณ กะปอม

การให้อาหารโคนมท้อง ควรเน้นอาหารที่มีเยื่อใยสูงเช่น หญ้าสด หรือฟาง ข้าวโพดหมักควรให้หลังคลอดช่วงรีดนม เพราะข้าวโพดหมักจะให้พลังงานสูง ระยะ 2 เดือนสุดท้ายก่อนคลอด ลูกโคในท้องมันจะโตเร็วที่สุด อาหารที่มีพลังงานสูงมันจะส่งผ่านไปยังลูก ทำให้ลูกวัวโตคลอดยาก ปกติลูกวัวที่คลอดง่ายจะน้ำหักแรกคลอด 30-32 กก แต่ถ้าให้อาหารไม่ถูกลูกอาจจะโตได้ 40-45 กก ซึ่งเป็นสาเหตุของการคลอดยากในวัวสาว เพราะวัวสาวตัวจะเล็กครับ

การให้อาหารควรให้หญ้า 15-20 กก/ตัว +อาหารสำหรับวัวดราย CP 005- D วันละ 2-3 กก/ตัว/วัน ก็เพียงพอ อาหารจะช่วยลดปัญหารกค้าง ไข้นม และช่วยเรื่องการดึงแคลเซียมหลังคลอด พอคลอดแล้วก็กินอาหารโครีด 21% นาน 4 เดือน พอนมลดก็เปลี่ยนไปใช้อาหารโครีด 16% ครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 14 มีนาคม 2555 เวลา:22:37:51 น.  

 
พอดีที่บ้านทำไร่ข้าวโพดกับมันสำปะหลังไม่ทราบว่าเอามาให้วัวกินได้รึเปล่าครับโดยไม่ต้องหมัก


โดย: พิพัฒน์ IP: 1.217.113.163 วันที่: 21 มีนาคม 2555 เวลา:17:36:08 น.  

 
ตอบ คุณพิพัฒน์

ต้นข้าวโพด สามารถให้วัวได้ทั้งต้นสดและหมัก แต่ควรใช้เครื่องสับให้ได้ขนาดชิ้น 1 นิ้วจะดีที่สุดครับ

มันสำปะหลัง ไม่ว่าใบหรือหัวสดจะให้วัวกินไม่ได้เพราะมีสารพิษชื่อว่าซัยยาไนท์ มีพิษทำให้วัวตายได้ ต้องเอาใบหรือหัวไปตากแดดให้แห้ง สารพิษจึงจะสลายไปครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:7:21:06 น.  

 
ถ้าให้ต้นข้าวโพดหมักกับอาหารเม็ด เช้าเย็นและให้ฟางกินตลอดเวลา ถือว่าใช้ได้ไหมครับสำหรับโคนม

เพราะกลัวว่าพลังงานจะไม่พอ ส่วนเรื่องโปรตีนผมว่าจะยืนอาหารเม็ดเป็นหลัก หรือว่าควรจะเปลี่ยนเป็นต้นข้าวโพดพร้อมฝักหมักดีครับ เพราะราคาต่างกัน 20 สตางค์

ปล.ผมซื้ออาหารโคนมเข้าหมดเลยครับ ยังไม่มีหญ้าให้โคเดินเล็ม คงต้องรอหน้าฝนกะว่าจะปลูกรูซี่กับถั่วฮามาต้า เพราะว่าผมเลี้ยงโคนมคนเดียวครับ

ขอบคุณครับ


โดย: กะปอม IP: 110.49.30.189 วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:15:14:29 น.  

 
ตอบ คุณกะปอม

วิธีสังเกตว่าพลังงานจากอาหารให้วัวพอหรือไม่ คือ ดูที่ลักษณะขนและผิวต้องเป็นมันครับ วัวทีขาดพลังงานมากๆจะผอมจนเห็นซี่โครงชัดเจน ขาดมากๆผิวหนังจะกร้าน ขนเป็นสีน้ำตาล (กรณีบริเวณขนสีดำจะสังเกตง่าย จากสีดำจะกลายเป็นสีน้ำตาล ขนหยอง)

ตามหลักของต่างประเทศจะมีการให้้คะแนนร่างกายโคนม คะแนนที่ให้มี 1-5 คะแนน ถ้าผอมมากได้คะแนน 1 แนน ถ้าอ้วนมากให้ 5 คะแนน โคคลอดใหม่ควรมีคะแนนร่างก่ายอยู่ระหว่าง 2.5-3.5 คะแนน ถ้าสนใจสองค้นหาคำว่า cow body score condition จะมีรูปให้ดูครับ

ต้นข้าวโพดพร้อมฝักหมัก ให้คุณค่าด้านแหล่งพลังงานและโปรตีนดีกว่าต้นข้าวโพดไม่มีฝักครับโดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:16:31:30 น.  

 
คุณแจ้ห่ม47 คะคือตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องการเลี้ยงโคนม แต่เงินทุนไม่มากและไม่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงโคนมเลย และเห็นว่า คุณแจ้ห่ม47 อยู่ลำปางนี้เองอยากไปเที่ยวที่ฟาร์มได้หรือเปล่าคะ


โดย: รุ่งรวิน IP: 110.49.243.252 วันที่: 6 เมษายน 2555 เวลา:8:06:49 น.  

 
คุณแจ้ห่ม47ครับ ผมอยากจะเลี้ยงโคนมครับผมมีทุน 700000 บาทไม่ทราบว่าพอที่จะเลี้ยงวัวนมได้ไหมครับ และจะเลี้ยงได้กี่ตัวครับ ตอนนี้ผมทำงานรีดนมอยู่อิสราเอลครับ กลับบ้านอยากลองเลี้ยงดูครับนายจ้างเขาก็แนะนำให้เลี้ยงครับ


โดย: kem IP: 82.166.236.35 วันที่: 7 เมษายน 2555 เวลา:2:49:07 น.  

 
ตอบคุณ kem
เริ่มเลี้ยงได้ครับ ซื้อวัวสาวท้อง 6 เดือน ราคาสัก 35,000-40,000 บาท ได้10 ตัว เงินที่เหลือสร้างโรงเรือนและซื้อเครื่องรีดนม ไม่รวมค่าที่ดินและบ้านพักครับ วัวบ้านเราถ้าหาแถว อ.ปากช่อง อ.มวกเหล็ก อ.พัฒนานิคม ถ้าให้อาหารถูกต้อง ผลผลิตได้เกิน 15 กก/ตัว/วัน อยู่แล้วครับ
เอาใจช่วยเกษตรกรมือใหม่ครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 7 เมษายน 2555 เวลา:21:09:26 น.  

 
ตอบคุณ รุ่งรวิน

ขอบคุณที่สนใจครับ ถ้าสนใจส่ง อีเมล์แอดเดรทมาขอคู่มือการเลี้ยงโคนมได้ครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 7 เมษายน 2555 เวลา:21:12:49 น.  

 
อยากทราบเรื่องตลาดนมค่ะว่าอิกปีสองปีนี้จะเป็นยังไงคะ ว่าจะเปิดฟาร์มสิ้นปีนี้จะทันไหมคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: หนูบี IP: 1.217.113.163 วันที่: 8 เมษายน 2555 เวลา:20:17:52 น.  

 
ตอบคุณ หนูบี

ตลาดนมดิบ ไม่มีปัญหาเรื่องราคาเพราะรัฐบาลประกันราคาอยู่ที่ 18 บาท/กก และมีโครงการนมโรงเรียนที่ใช้นมดิบผลิต ดังนั้นถ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่มีปัญหาครับ
แต่การที่รัฐบาลประกันราคาก็มีข้อเสียเหมือนกัน การปรับราคานมแต่ละครั้งต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีใช้เวลานานหลายปี กว่าจะปรับได้ เราจึงเห็นเห็นเกษตรกรประท้วงเทนมเพื่อขอขึ้นราคา


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 9 เมษายน 2555 เวลา:8:45:21 น.  

 
ผมอยากเรียนถามคุณแจ้ห่มครับ
ว่า การทำเขตการค้าเสรี หรืออาเซียที่ทำอยู่นี้ จะมีผลต่อเกษตรกรโคนมไทยหรือเปล่า และอนาคต ทิศทางอาชีพการเลี้ยงโคนม..เป็นอย่างไร ขอบคุณครับ


โดย: ภูผา IP: 27.55.15.22 วันที่: 16 เมษายน 2555 เวลา:5:12:04 น.  

 
ตอบคุณ ภูผา

มีผลดีจากการที่ประเทศเรามีความก้าวหน้าที่สุดในเขตนี้ คือ
1.การขยายตลาดนมพร้อมดื่มเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มความต้องการนมและเพิ่มการเลี้ยง
2.การขายพันธุ์โคเขตร้อน ให้ประเทศเพื่อนบ้าน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงโคนมจริงๆคือ

ปัจจัยบวก คือโครงการนมโรงเรียนช่วยทำให้เกษตรกรมีที่ขายนมดิบ ถ้าบริหารดีๆโครงการนี้จะช่วยเกษตรกรได้มาก

ปัจจัยลบ คือ การประกันราคานม ในการปรับราคานมดิบแต่ละคร้งใช้เวลานาน ต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรี ทำให้ไม่สะท้อนต้นทุรที่แท้จริง

ราคานมผงและหางนมที่ผู้ผลิตรายใหญ่ เอามาขายในราคาต่ำ ทำให้โรงงานนมไม่ค่อบเพิ่มการรับซื้อนมดิบ (โดยเฉพาะนมเปรี้ยวที่ใช้นมผงเป็นวัตถุดิบในการผลิต)


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 18 เมษายน 2555 เวลา:9:28:41 น.  

 
อยากจะถามหน่อยค่ะว่าที่ดินสำหรับเลี้ยงโคควรเป็นแถวไหนค่ะ
ถึงจะดี


โดย: น้องจูน IP: 27.130.142.183 วันที่: 18 เมษายน 2555 เวลา:12:19:58 น.  

 
ตอบ คุณน้องจูน
หลักการง่ายๆ คือ อยู่ห่างศูนย์รับนม หรือ สหกรณ์โคนมไม่เกิน
20 กม มีไฟฟ้า มีน้ำ หรือ สามารถเจาะน้ำใต้ดินได้ ความอุดมสมูรณ์ของดินไม่ต้องมากก็ได้ ครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 18 เมษายน 2555 เวลา:22:05:34 น.  

 
สวัสดีอีกครั้งค่ะคุณแจ้ห่ม47 เคย Comment มาแล้วครั้งหนึ่้งว่าอยากเลี้ยงโคนมแต่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ วันนี้เลยส่งอีเมล์แอดเดรทมาให้ขอรบกวนคุณแจ้ห่ม47ส่งคู่มือการเลี้ยงโคนมมาให้หน่อยค่ะ ประมาณปลายเดือนหน้าจะเริ่มสร้างโรงเรือน คงจะเริ่มประมาณ 10ตัวก่อน ดิฉันบ้านอยู่ลำพูนค่ะ ถ้าต้องซื่้อวัวสาวกำลังท้องประมาณ 5-6 เดือนจะซื้อได้จากที่ไหนคะ ที่ไม่ไกลจนเกินไปและได้วัวที่ดีพอสมควรคะ รบกวนช่วยแนะนำหน่อยนะคะ คือตัดสินใจซื้อไปแล้วไม่อยากเสียใจทีหลังค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
Pongsakorn5964@hotmail.com


โดย: รุ่งรวิน IP: 110.49.250.230 วันที่: 26 เมษายน 2555 เวลา:22:35:55 น.  

 
สวัดดีครับคุณแจ้ห่ม 47
คือตอนนี้ผมกำลังจะปรับพื้นที่เพื่อปลูกหญ้า และที่สำหรับเลี้ยงโคนม(ที่บ้านทาลำพูนครับ) และกำลังศึกษาข้อมูลการเลี้ยงโคนม ถ้าท่านจะกรุณา ผมขอคู่มือการเลี้ยงโคนมด้วยครับ
ผมขอฝากอีเมลไว้ด้วย casino_tumzaa@hotmail.com
ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ด้วยครับ


โดย: ตั้มหละปูน IP: 58.9.38.114 วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:0:44:18 น.  

 
ผมอ่าน comment แล้วได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยครับ
ผมรบกวนขอ email address ของ คุณแจ้ห่ม 47 หน่อยครับ ตอนนี้ผมกำลังเริ่มโครงการเลี้ยงโคนมครับ ที่ เชียงใหม่
จะขอปรึกษาในจุดที่ผมสนใจเป็นพิเศษครับ
address ของผมครับ nutta_inkman@hotmail.com

ขอบคุณครับ

แม่ริม 1


โดย: แม่ริม 1 IP: 115.67.64.66 วันที่: 12 พฤษภาคม 2555 เวลา:5:27:55 น.  

 
คุณแจ้ห่ม 47 ครับ
ผมรบกวนขอคู่มือ การเลี้ยงโคนม ด้วยครับ
nutta_inkman@hotmail.com

ขอบคุณครับ

แม่ริม 1


โดย: แม่ริม 1 IP: 115.67.64.66 วันที่: 12 พฤษภาคม 2555 เวลา:5:33:36 น.  

 
ได้อ่านข้อมูล และ Commemt ทั้งหมด น่าสนใจมาก ตอนนี้ทำงานด้านสินเชื่อ และมีลูกค้าเลี้ยงโคนมมาขอสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง จึงอยากมีความรู้เรื่องวัวนมและการทำฟาร์มวัวนมเพิ่มขึ้น จึงขอรบกวนคุณ แจ้งห่ม47 อยากได้คู่มือการเลี้ยงโคนม , ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ของการเลี้ยงโคนม เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาสินเชื่อ รบกวนช่วยส่งเมลที่ mayu_24156@hotmail.com
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: mayu IP: 202.12.118.61 วันที่: 21 พฤษภาคม 2555 เวลา:15:02:39 น.  

 
สวัสดีครับ ไม่ทราบว่ามีแหล่งจำหนายวัวท้อง 6-7 เดือนไหมครับ ต้องการซัก 10 ตัว mathee_pom@hotmail.com ขอบคุณครับ


โดย: pom IP: 180.183.131.143 วันที่: 28 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:52:12 น.  

 
ตอบ คุณpom. ช่วงนี้หายากและวัวแพงมากครับ ขนาดแม่วััวปลดยังราคา 3หมื่นบาท ส่วนวัวสาวราคาน่าจะ4-5หมื่นบาทครับ. ถ้าอยากได้ต้องตระเวนหาแถวปากช่อง มวกเหล็ก หรือหนองโพ แต่ต้องสู้ราคาถึงจะได้วัวที่มีคุณภาพ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 28 พฤษภาคม 2555 เวลา:22:40:15 น.  

 
สวัสดีครับคุณแจ้ห่ม 47 หายไปนานกลับมาอีกทีมีข้อความมากมายเลยครับ ดีมากเลยครับ


โดย: ต้น IP: 121.164.204.12 วันที่: 30 พฤษภาคม 2555 เวลา:16:27:59 น.  

 
ขอบคุณทุกท่านที่เข้่ามาอ่านครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 31 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:52:36 น.  

 
โอ้ววว ขอบคุณมากครับคุณแจ้ห่มที่เขียนบทความนี้ขึ้นมา ความฝันของผมเลยน๊ะครับ แต่ดูท่าทางแล้วต้องฝ่าฟันกันมากพอสมควรเลย T_T


โดย: คุณชายซอดอง IP: 110.168.100.231 วันที่: 2 มิถุนายน 2555 เวลา:22:36:35 น.  

 
แจ้หม่47 ขอทราเบอร์ติดต่อตวยครับ ของผม TEL 083-5808123


โดย: 357 IP: 10.249.112.139, 182.255.13.55 วันที่: 8 มิถุนายน 2555 เวลา:13:09:41 น.  

 
ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากมีฟาร์มโคนมของตัวเอง
เรียนจบมาสีปี+หาประสบการ์ณฟาร์มมาอีกห้าปี
ขาดก้อแต่ทุนทรัพย์
ปลายปีนี้กะว่าจะลงมือทำ แต่มีทุนเพียง 600,000 บาท
ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่า
***อยากปรึกษาคุณแจ้ห่นว่า ทุนเท่านี้ควรจะวางแผนอย่างไรจะดีที่สุด(พลาดไม่ได้คับ..เพราะเก็บตังมานานมากกว่าจะได้)
ขอรบกวนด้วยนะครับ


โดย: คนล่าฝัน IP: 27.55.11.160 วันที่: 8 มิถุนายน 2555 เวลา:14:40:56 น.  

 
เรียนคุณแจ้ห่ม47 ผมอยากซื้อลูกโคนมตัวเมียสัก5-10ตัว จะหาซื้อได้ที่ไหนครับ ขอแบบเพิ่งหย่านมและราคาถูกๆๆ เพราะว่าจะเริ่มเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเพื่อที่จะได้หาความรู้คู่กับวัว ตั้งแต่เริ่มตันเผื่อจะได้ตัดสินใจว่าจะสู้หรือจะถอย ตอนนี้ผมมีตัวผู้อยู่สองตัว ได้รับพระราชทานมาจากโครงการโคนมวังสวนจิตรลดา รบกวนทุกท่านหน่อยนะครับ


โดย: เอนก IP: 115.87.37.235 วันที่: 8 มิถุนายน 2555 เวลา:19:46:39 น.  

 
ตอบคุณ357. สอบถามในบล็อดได้ครับ และได้ประโยชน์กับคนที่มีปัญหาเหมือนกันด้วยครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 8 มิถุนายน 2555 เวลา:23:49:02 น.  

 
ตอบคุณ คนล่าฝัน ถ้ามีเงินน้อยการสร้างโรงเรือนต้องทำจากวัสดุที่หาง่ายในพืนที่ราคาไม่แพงเช่น ไม้ไผ่ ไม้มะพร้าว. ไม้ยูคา ไม้สนกะให้มีอายุการใช้งานสัก5ปี หลังจากนั้นจะมีเงินมาหมุนเวียนสร้างโรงเรือนได้ สิ่งที่จำเป็นในการเริ่มฟาร์มคือเครื่องรีดนม ถ้าซื้อมือสองจากฟาร์มที่เลิกใช้ราคาไม่แพงมาก ส่วนวัวควรซื่้อวัวสาวท้องใกล้คลอดเริ่ม10ตัวเอามาเลี้ยงไม่เกิน2เดือนได้รีดนม. และต้องกันเงินบางส่วนมาปัจจัยก่รผลิคเช่นอาหาร.ถังนม. และค่าใช้จ่ายคนเลี้ยงครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 8 มิถุนายน 2555 เวลา:23:58:58 น.  

 
ตอบคุณเอนก ราคาโคช่วงนี้แพงครับ ยกตัวอย่างเช่นลูกโคนมตัวผู้แรกเกิดราคา 500-1200 บาท. ตัวเมียราคาสามเท่าของตัวผู้ครับ. ที่สำคัญหายากพอสมควร โคหย่านมราคายิ่งสูงขึ้นไปอีกครับ. ลองมาหาซื้อที่. อ.ปากช่อง หรือ. อ.พัฒนานิคม ลพบุรี น่าจะพอมีครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:0:04:38 น.  

 
อ้ายแจ้หม่ 47ผมได้ยินจากปี่ บ่าวว่าทางศูนย์วัวนม (วัวแดง)มีโครงการจะมาตั้งทางลำปาง บริเวณโรงพักห้างฉัตรและมีการสำรวจดูพื้นดูแล้วแต่จะสู้ทาง แจ่แดงลำพูนได้หรือไม่ก่อบ่ฮู้ รวมทั้งทางเชียงรายด้วย ทางอ้ายพอจะมีข้อมูลเรื่องนี้หรือไม่


โดย: 357 IP: 10.249.112.139, 182.255.13.61 วันที่: 13 มิถุนายน 2555 เวลา:9:01:51 น.  

 
ตอบคุณ357. เดิมโรงนม อสค ตั้งอยู่ที่ อ สวรค์โลก สุโขทัย แต่ปัจจุบันสุโขทัยเลิกเลี้ยงวัวนมกันเกือบหมด เลยต้องรับนมจาก. เชียงใหม่มาผลิตทำให้เสียต้นทุนค่าขนส่ง ตังนั้นการย้ายโรงงานมีโอกาสสูงครับ. ทำเลที่ดีคือ เชียงใหม่หรือลำพูนแต่ติดเรื่องราคาที่ดินที่แพงมาก โรงนมต้องใช้พื้นที่อย่างน้อย25ไร่. ห้างฉัตรราคาที่ดินไม่แพงหรืออาจมีที่ราชพัสดุให้เช่า. อีกอย่างก็ไม่ไกลมากจากเชียงใหม่ ส่วนเชียงรายเป็นไปได้ยากเพราะขนนมดิบย้อนขึ้นและขนนมสำเร็จลงมาขายเสีย ค่าขนส่งสองเด้งถ้าให้แน่ถามผู้จัดการสหกรณ์ที่ส่งนม อสค เช่น สก แม่โจ้. สก.ไชยปราการดูครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 13 มิถุนายน 2555 เวลา:17:38:53 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณแจ้ห่ม47 หายไปนานเลยน้อ ตอนนี้โรงเรือนทำเสร็จแล้วกำลังหาซื้อวัวสาวท้องอยู่ค่ะ ขอบอกว่าแพงมากๆ ถ้าจะลงไปซื่อแถวสระบุรี หรือราชบุรี รวมค่ารถ ค่านายหน้าตัวหนึ่งก็ประมาณเกือบสี่หมื่น ถ้าซื้อแถวๆ บ้านก็ราคาถูกลงมาหน่อย จึงอยากจะถามคุณแจ้ห่ม47ว่าถ้าเราต้องการเข้าอบรมกับ อสค ที่ไหนก็ได้เราต้องเริ่มต้นยังไงก่อนค่ะ เพราะตอนนี้ที่ศูนย์รับน้ำนมทั้ง 2 แห่งยังปิดรับสมัครชิกใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำนม จึงอยากมีความรู้เรื่องการเลี้ยงโคนมให้มากๆ ค่ะ


โดย: รุ่งรวิน IP: 49.229.112.251 วันที่: 20 มิถุนายน 2555 เวลา:10:10:50 น.  

 
ลองถามเจ้าหน้าที่. อสค ในพื้นที่. ถ้าไม่มีลองมาฝึกอบรมที่ ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน. ภาควิชาสัตวบาล มีหลักสูตรฝึกอบรมการเลี้ยงวัวนม. หลักสูตรอบรมผสมเทียมเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง จัดตลอดปีครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 20 มิถุนายน 2555 เวลา:22:39:54 น.  

 
ผมสนใจการเลี้ยงโคนมนะคับ จึงอยากถามคุณ แจ้ห่ม 47 และผู้รู้นะคับ
1 พื้นที่เลี้ยงคือ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จะเข้าสมาชิกสหกรณ์ไหนได้บ้างคับ และมีสหกรณ์ไหนรับน้ำนมบ้างอะคับ
2 ผมเข้าไปอ่านในการสมัคร สมาชิกสหกรณ์ ต้องมีใบผ่านการอบรมการเลี้ยงโคนมพื้นฐาน อยากถามว่ามีการอบรมที่ไหนบ้างอะคับ
3 เริ่มแรกว่าจะเลี้ยงวัว ตั้งครรภ์ ประมาณ 5 ตัว เปนไงบ้างคับ ดีไม่ดีอย่างไร
ขอคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะคับ


โดย: icezy IP: 180.183.150.178 วันที่: 26 มิถุนายน 2555 เวลา:14:29:30 น.  

 
ขอคู่มือการเลี้ยงโคนมด้วยนะคับ สนใจมากมาก อะคับ
isarapong2010@hotmail.com คับ


โดย: icezy IP: 180.183.150.178 วันที่: 26 มิถุนายน 2555 เวลา:14:42:39 น.  

 
อายุ 34 ปีแล้วอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองครับ สนใจการเลี้ยงโคนม เริ่มดูรายละเอียดได้ 2-3 วันแล้วอยากทำใจจะขาด แต่อยากไปเรียนรู้ที่ฟาร์มก่อนพอจะมีที่ไหนให้เรียนฟรีบ้างไหมครับเอาแบบทำงานให้ก็ได้ครับ แต่ผมต้องเป็นคนเลือกวันไปเองเพราะลาพักผ่อนไปครับ ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ผมอยู่ อ.ลำสนธิ


โดย: สุเทพ IP: 110.77.140.2 วันที่: 27 มิถุนายน 2555 เวลา:3:05:17 น.  

 
ผมมีไร่ 30 ไร่ ครับ เงินว่าจะกู้ 1 ล้าน ควรเริ่มทำอย่างไรก่อนดีครับ ถึงจะมีฟาร์มเป็นของตัวเอง มีคนรับทำโรงเรือนที่ติดต่อประจำไหมครับ และ 30ไร่ควรแบ่งอย่างไรดี


โดย: สุเทพ IP: 110.77.140.2 วันที่: 27 มิถุนายน 2555 เวลา:15:54:17 น.  

 
ผมขอคู่มือการเลี้ยงวัวนมบ้างได้ไหม 12may@windowslive.com
ขอขอบคุณล่วงหน้า อยากทำใจจะขาดแล้ว ช่วยทำให้ฝันผมเป็นจริงด้วยครับ


โดย: สุเทพ IP: 110.77.140.2 วันที่: 27 มิถุนายน 2555 เวลา:16:13:50 น.  

 
เรียน คุณแจ้ห่ม47 ผมมีที่ 10 กว่าไร่ติดแหล่งน้ำ มีน้ำทั้งปี มีโรงรีด โรงเรือน บ้านพัก สาธารณูปโภคครบ เมื่อก่อนเคยทำฟาร์มโคนมมาแล้ว อยู่ในเขตลำพญากลาง อยากจะทำฟาร์มอีกแต่ไม่มีทุนซื้อวัวและทุนในการปรับปรุงฟาร์ม หรือท่านใดสนใจอยากเช่าทำฟาร์มโคนมระยะยาว ลองคุยกันครับ lnw.toranong@gmail.com จึงรบกวนคุณแจ้ห่ม47 เผื่อจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกครับ ขอบคุณครับ


โดย: lnw IP: 49.49.159.134 วันที่: 2 กรกฎาคม 2555 เวลา:10:54:37 น.  

 
ตอบคุณ INW

ใครสนใจก็ลองติดต่อดูครับ ลำพญากลางเป็นแหล่งเลี้ยงโคนม มีศูนย์รับนม ทั้งเอกชน และ สกหรณ์ ทางที่ดีควรขายขาดดีกว่าครับ เพราะการเช่าจะทำให้คนเช่าไม่กล้าลงทุนมาก หรือ ใครอยู่จังหวัดใกล้เคียง ที่ทุนไม่มากลองมาเช่าสัก 10 ปี ลงทุนแต่ตัววัว และเครื่องรีด งบน้อยก็น่าสนครับ


ขออภัยที่ตอบช้า ติดภาระกิจครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 14 กรกฎาคม 2555 เวลา:18:11:30 น.  

 
บ้านผมเลื้ยงวัวมาตั้งแต่รุ่นแรกๆที่ลำพญากลางที่มีวัวทำมา 30กว่าปีแล้วครับตอนนนี้ผมทำงานที่ ปตท ระยองอยู่ สิ้นปีจะลงทุน 1000000 บาท ซื้อวัวมาสัก10ตัวก่อนแล้วก็ย้ายฟาร์มไปฝั่งตรงช้าม และทำโรงเรือนและซองรีดไหม่ครับ ซื้อวัว 10 ก็อยู่ตัวล่ะประมาณ 350000 น่าจะอยู่ประมาณนี้ และสร้างโรงเรือนประมาณ 250000 ที่เหลือเก็บไว้ยามวัวไกล้คลอด คือเป็นทุนไว้นะครับ ผมว่าจะผสมอาหารให้วัวผมกินเองเพื่อประหยัด เพราะเดี่ยวนี้ อาหารจากสหกรณ์ก็แพงมาก แล้วก็ไม่ได้มาตราฐานเลย และทำแปลงหญ้าไหม่เพื่อให้มีหญ้ากินตลอดปีครับ และอีกอย่างพี่ชายผมเค้าเป็นหมอผสมเทียมด้วย เรื่องวัวไม่มีปัญหา แต่ผมถามคุณนะครับว่าลงทุขนาดนี้ พอดีไหมครับที่ดินของเราเอง อีกอย่างผมลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้วย คุณลองแนะนำผมหน่อยนะครับ ว่าผสมอาหารกินเองดีไหมครับหลังคลอดและก่อนคลอด ผมกะว่าจะซื้อวัวเพิ่มอีกสักระยะช่วงวัวรีมนมได้ แล้วช่วยบอกสูตรผสมอาหารไหเผมหน่อยด้วยนะครับ แต่ก่อนตอนเด็กผมเคยช่วยพ่อผมผสมเอง เพื่อต้นทุนต่ำ อีก5 ปีคุณคิดว่าผมจะคืนทุนไหมครับ ผมลืมบอกไปบ้านผมอยู่ ลำพญากลางครับ


โดย: ปตท ระยอง IP: 118.174.141.228 วันที่: 21 กรกฎาคม 2555 เวลา:13:38:05 น.  

 
สวัดดีครับพี่แจ้ห่ม47

ผมอยู่ปากช่องครับมีที่ดินประมาณ 17 ไร่ไม่ทราบว่าสามารถเลี้ยงวัวนมได้กี่ตัวครับ และผมรบกวนข้อคู่มือการเลี้ยววัวนมจากพี่ด้วยได้ไหมครับ

ขอบคุณพี่มากครับ


โดย: ป๊อบ IP: 58.11.111.7 วันที่: 22 กรกฎาคม 2555 เวลา:16:59:55 น.  

 
ตอบคุณป๊อป
เลี้ยงไ้ด้เยอะครับเพราะเราเลี้ยงแบบประณีด. ซื้ออาหารหยาบเช่นฟางข้าวโพดหมัก
ถ้าเลี้ยงแบบปล่อยแปลงจะได้ประมาณ20แม่รีด
หนังสือหมดแล้วครับ ถ้าพิมพ์ใหม่จะแจ้งให้ทราบครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 23 กรกฎาคม 2555 เวลา:21:32:36 น.  

 
ขายวัวนมยกฟาร์มมีทั้งวัวรีด วัวดราย วัวรุ่นและวัวเล็กและพ่อพันธ์เป็นวัวขาวแดงน้ำเชื้อนอกเป็นฟาร์มอยู่ในภาคเหนือสนใจติดต่อได้ที่ 084-6120845


โดย: นมฟาร์ม IP: 223.207.122.250 วันที่: 29 กรกฎาคม 2555 เวลา:23:41:30 น.  

 
สวัส ดีครับ พี่แจ้ ผม สนใจโคนม มากเลยครับ ผมคิดว่าจะลงทุนทำดู ผมมีทุน ประมาณ 1.5 ล้านบาท ไม่กู้นะครับ แต่ปัญหาคือ ผมอยุ่ กทม. ผมกะว่าจะไปซื้อ ที่ ตวจ. แต่ก็อีกละครับ ผมไม่รุ้ว่า ซื้อจังหวัดไหน ราคาเท่าไร ใช้ กี่ไร่ ผมตรงๆเลยครับว่า อะไรก็เป็น ???? ของผมซะหมดแต่ผมขอรบกวนพี่แจ้ ช่วยแนะนำ จังหวัดที่เหมาะแก่การทำธุรกิจ และราคาที่ดิน ละผมไม่รุ้ว่า ต้นทุน 1.5 ล้านบ้าน มันจะพอสำหรับคนที่ไม่มี อะไรเลยไหมครับ คือจะทำใหม่ที่ ตจว. เลยอะครับ หรือถ้าไม่พอผมคงต้องกู้เพิ่ม และเพิ่มเท่าไร สำหรับ ผู้สนใจที่จะเริ่มทำ ธุรกิจนี้ ครับผม รบกวนพี่แจ้ห่ม 47 ด้วยครับผม ขอบคุณล่วงหน้าครับ


โดย: bob IP: 124.122.132.220 วันที่: 3 สิงหาคม 2555 เวลา:4:30:17 น.  

 
ตอบคุณ bob

ถ้ามีเงินไม่มากแนะนำให้เช่าฟาร์มเก่าที่เลิกและที่ดินครับ
ทำเลที่ไม่ไกลกรุงเทพมากแนะนำ ให้มาดูดังนี้
ทำเลที่ 1
สระบุรี >> อ.มวกเหล็ก อ.วังม่วง อ.พระพุทธบาท
ลพบุรี>>> อ.พัฒนานิคม,อ.ท่าหลวง อ.ชัยบาดาล
โคราช >> อ.ปากช่อง
ไม่ไกลจากกรุงเทพมาก มีการเลี้ยงหนาแน่น ราคานมสูง
มีศูนย์นมมาก ราคาค่าเช่าที่ดินไม่ควรเกิน 2,000 บาท/ไร่/ปีและ ราคาค่าเช่าโรงเรือนต่อรองดู ถ้าจะให้ดีต้องมีบ้านพักด้วยครับ จุดอ่อนทำเลนี้คือต้องซื้ออาหารหยาบช่วงหน้าแล้งและแรงงานหายากคครับ

ทำเลที่ 2
นครปฐม>>> อ.เมือง อ.กำแพงแสน
ราชบุรี >>> อ.โพธาราม อ.บ้านโป่ง
กาญจนบุรี >> อ.ท่าม่วง อ.เมือง
เพรชบุรี >>> อ.ชะอำ อ.ท่ายาง
ข้อดีจุดนี้คือ มีอาหารหยาบทั้งปี หลักๆคือ ต้นข้าวโพด
ระบบชลประทานดี
ข้อเสีย ค่าเช่าที่แพง คุณภาพวัวสู้ทำเลที่ 1 ไม่ได้ครับ ศูนย์รับนมก็น้อยกว่าทำเล 1

ลองคิดให้ดีก่อนครับไม่ใช่งานเบาๆ ทำเช้าเย็น 365 วัน แรงงานหายาก แต่ถ้าทำได้ก็มีเงินรายได้ทุกเดือน ถ้าชอบก็ลงมือครับ แนะนำให้เช่า แล้วเอาเงินไปลงตัววัา เครื่องรีด ถ้าไม่ไหวขายทิ้งก้ไม่ขาดทุนมาก และถอนตัวได้ง่าย ถ้าดีก็ขยับขยายซื้อที่เป็นของตัวเองก็ไม่สายครับ

ขออภัยที่ตอบช้าไปครับ ติดงาน


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:14:27:19 น.  

 
ขอบคุณพี่แจ้ห่ม 47 มากครับ เป็นความรู้และช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจมากๆเลยครับ ขอบคุณพี่แจ้มากครับ แล้วถ้าผมมีข้อสงสัยอะไรคงต้องกลับมาถามพี่แจ้ห่ม47 อีกละครับ รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ


โดย: bob IP: 124.120.103.141 วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:23:32:42 น.  

 
ครับผมแล้วถ้าผมไม่มีทุนผมอยากได้เงินสัก 2 ล้าน ในการทำฟาร์ม ผมจะต้องยังไงในการเขียนเรื่องกู้แบงค์ ผมอยากทำ


โดย: ชาตรี IP: 49.0.108.67 วันที่: 7 สิงหาคม 2555 เวลา:16:19:18 น.  

 
ตอบ คุณชาตรี

หลักการเขียนโครงการกู้แบงค์ถ้าเป็นแบงค์พานิชย์ทั่วไปจะยากมากที่จะอนุมัติ ที่พอจะพึ่งได้ ก็ ธนาคาร ธกส ครับ

แต่จะกู้เงินต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกันครับ เช่น คุณต้องการกู้ 2 ล้าน คุณต้องมีสินทรัพย์มูลค่าอย่างน้อย 4 ล้านบาทขึ้นไปถึงจะมีโอกาสกู้ผ่านครับ ลองสำรวจความพร้อมก่อนครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 7 สิงหาคม 2555 เวลา:20:55:21 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณแจ้ห่ม47 หายไปนานค่ะ ตอนนี้ซื้อวัวสาวท้องเข้าคอกแล้วตัวแรกจะเกิดประมาณเดือนตุลา ตื่นเต้นมากค่ะ สำรวจดูวัวทุกวันเลยเป็นห่วงกลัวมันจะเป็นนั่นนี่ ยังไงก็ขอคำแนะนำดีๆจากคุณแจ้ห่ม47ด้วยนะคะ


โดย: รุ่งรวิน IP: 110.49.233.207 วันที่: 7 สิงหาคม 2555 เวลา:21:42:14 น.  

 
สวัสดีครับ คุณ รุ่งรวิน ทำฟามนาน หรือยังครับ เป็นยังไงบ้างครับเลี้ยงยากไหม พบปัญหาไรบ้างครับ เลี้ยงวัวเท่าไรครับ กำไรดีไหมครับ อยากรู้มากครับ ผมก็คิดจะเริ่มอะครับ ช่วยแชร์ข้อมูลหน่อยนะครับ จะเป็นความรู้มากครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ


โดย: bob IP: 124.120.132.248 วันที่: 8 สิงหาคม 2555 เวลา:0:38:34 น.  

 
ผมตอนนี้เริ่มเลี้ยงแล้วคับ แต่ติดปัญหาเรื่องคอกรีดอยากได้แบบก้างปลา แต่ไม่มีแบบในการทำ ไม่ทราบว่าใครพอจะมีแบบคอกรีดแบบนี้มั่งคับผม


โดย: hardrock650 IP: 118.172.32.91 วันที่: 9 สิงหาคม 2555 เวลา:12:52:58 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ bob กำลังเริ่มเลี้ยงค่ะ ซื้อวัวสาวท้องมาเลี้ยง ประสบการณ์ยังไม่เท่าไหร่
ถามคุณแจ้ห่ม47ดีกว่า สุดยอดของที่สุดแล้วค่ะ


โดย: รุ่งรวิน IP: 110.49.224.17 วันที่: 11 สิงหาคม 2555 เวลา:21:25:29 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ bob กำลังเริ่มเลี้ยงค่ะ ซื้อวัวสาวท้องมาเลี้ยง ประสบการณ์ยังไม่เท่าไหร่
ถามคุณแจ้ห่ม47ดีกว่า สุดยอดของที่สุดแล้วค่ะ


โดย: รุ่งรวิน IP: 110.49.224.17 วันที่: 11 สิงหาคม 2555 เวลา:21:25:39 น.  

 
ถ้าจะซื้อวัวแบบลูกโครุ่นอายุ 6 เดือนมาเลี้ยงเพื่อที่จะทำให้ได้วัวสาวท้อง5-6เดือน..ขายนี้ไม่ว่าเป้นยังไงครับตลาดแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับ.


โดย: ป๋อง IP: 124.121.181.187 วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:10:42:07 น.  

 
ตอบ คุณป๋อง
ถ้าตามว่า ต้องเลี้ยงไปอีก12 เดือน จะได้แม่วัวอายุ18 เดือน น้ำหนักขั้นต่ำ 350 กก ถึงจะผสมได้ ใช้เวลา 6 เดือนถึงจะได้ตามคุณว่า คุณต้องใช้เวลา 12+6=18 เดือนหรือ 540วัน คลอดที่ 9 เดือน ระยะเวลา 630วัน ที่คุณลงทุนโดยไม่ได้เงินและต้องใส่เงินตลอดทุกวัน ดังนั้นคนที่เริ่มเลี้ยงใหม่จึงแนะนำให้ซื้อวัวท้อง 6-8 เดือน ถ้าพอมีเงิน เอามาเลี้ยงปรับสภาพวัวไม่เกิน 90 วัน แม่วัวคลอดให้นมก็เริ่มมีรายได้มาหมุนเวียน ถ้าทำเองเริ่มที่ 10-15 แม่ ถ้าจ้างต้อง 30 แม่ขึ้นไปถึงจะคุ้มทุน
แต่ถ้ามีทุนน้อยก็เริมจากลูกวัวที่หย่านมแล้ว ค่อยๆเลี้ยง ค่อยๆจ่ายเงินจะได้จำนวนตัวเยอะกว่า แต่ต้องใช้เวลา 2 ปีถีงจะได้รีดครับ ลองพิจารณาดูครับว่าทางไหนเหมาะกับคุณ แต่อย่าลืมว่าโคนมต้องทำงานทุกวันนะครับไม่มีวันหยุด จะจ้างต้องมีปริมาณแม่วัวที่เหมาะสม คนงานก็หายากครับ ไม่ง่ายถ้าคิดว่าพร้อมทำได้เลยครับ้ป็นอาชีพที่ทำยากตอนเริ่ม ถ้าทำได้เป็นอาชีพที่มั่นคงเป็นนายตัวเองครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:11:52:14 น.  

 
ขอบคุณมากครับที่ให้คำแนะนำครับ...

พอดีผมทำงานติดตั้งเครื่องรีดนมวัวอุปกรณ์ของ''Dalava''
ได้เห็นการทำงาน,รายได้ของผู้เลี้ยงทำให้เห้นช่องทางอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง..ในตอนที่ระหว่างเก็บเงิน..ก็หาข้อมูลให้ได้มากที่สุดครับ..ขออีกข้อถามครับ-
ไม่ทราบว่าวัวนี้ถ้าจะของซื้อจากโชคชัยทางฟาร์มมีขายให้กับเกษตรรายย่อยไหมครับ..ถ้าขายนี้ ขายอายุเท่าไหร่ครับ พอประมาณราคาเท่าไหร่ครับ..ขอบคุณมากครับ.
...ปล.วันนี้เห็นมีข่าวมาเทน้ำนมที่กทม...คุณแจ้ห่ม47มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ.


โดย: ป๋อง IP: 124.122.13.69 วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:15:37:15 น.  

 
ตอบคุณป๋อง
แนะนำให้หาซื้อแถว ปากช่อง มวกเหล็ก พัฒนานิคม จะต้านทานโรคและแมลงดีกว่าครับ เพราะมันผ่านการปรับตัวมาแล้วกับสภาพแวดล้อม ตัวที่ทนไม่ได้ก็ไปหมดแล้ว ที่เหลือทนทาน และปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ แต่มีข้อแนะนำดังนี้

1.ให้ดูพันธุ์ประวัติ โดยขอดูใบPedigree จะเป็นกระดาษแข็งของกรม หรือ สหกรณ์ออกให้เกษตรกร เป็นรายตัว วัวที่ซื้อควรเป็นลูกผสมพันธุ์ขาวดำ สายเลือด 75% ขึ้นไป ถ้าให้เหมาะสมควรอยู่ที่ 82.5% และเกิดจากน้ำเชื้อต่างประเทศ หรือ น้ำเชื้อ CP แพงกว่าแต่ทำนายได้ว่านมจะมาก
2.น้ำหนักวัวสาวท้องไม่ควรต่ำกว่า 450 กก ตัวเล็กกว่านี้แสดงว่าการเลี้ยงช่วงวัวรุ่นไม่ดี
3.อายุไม่ควรเกิน 2 ปี ถ้าอายุุ 3 ปี แสดงว่าแกรน
4. ผิวหนังเรียบเป็นมัน ขนไม่หยอง ไม่หอบง่าย มันจะทนร้อนได้ดีครับ
5. จังหวะที่จะซื้อได้ราคาต่ำ คือ ช่วงเปิดเทอม ช่วงใช้หนี้ ธกส ใช้หนี้กองทุนหมู่บ้าน จะต่อรองราคาได้และเกษตรกรขายง่ายกว่าช่วงอื่นๆ
6 วัวสาวท้อง 6 เดือนขึ้นไปราคา 40,000-45,000 บาท/ตัว แล้วแต่พันธุ์ประวัติ และประวัติการให้นมของแม่ แต่ราคาต่อรองได้ ให้วิ่งไปสอบถามรายฟาร์ม
7 ถ้าเป็นไปได้ให้ซื้อช่วงปลายฝน และหาวัวคลอดช่วง เดือน ตุลาคม-กุมภาพันธุ์ คือ อากาศมันเย็น วัวให้นมสูง ปัญหาโรคน้อย และผสมติดง่าย กว่าหน้าฝนและหน้าแล้งครับ

เทนมเพราะเงินชดเชยช่วงโรงงานนมถูกน้ำท่วม ยังไม่ได้ ฟาร์มไม่โดนน้ำท่วม แต่โรงงานผลิตนมน้ำท่วม เกษตรกรต้องเทนมทิ้ง ผมมองว่าเป็นโอกาสซื้อวัวถ้าราคามันลงมาครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:18:14:08 น.  

 
เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงโคนมตอนแรกเป็นฝ่ายบุคคลอยู่ที่อยุธยาน้ำท่วมบริษัทปิดเลยกลับมาอยู่บ้านเริ่มเลี้ยงวัวนมตอนนี้หนูอายุ 22 ปีแต่หนูฝันอยากมีฟาร์มโคนมเลยเริ่มจากรีดรวมกับพ่อและขอยืมเบอร์น้องชายส่ง ไปขอซื้อวัวรีดจากญาติ 3 ตัว เขาขายให้ในราคาไม่แพงนัก แต่ด้วยความที่ยังมือใหม่เลยไม่ได้สังเกตุได้แม่วัว 3 เต้ามา 2 ตัว เลยท้อแต่พอมันคลอดแล้วได้นมวันละ 25 โลต่อตัว อีกตัวนึงตอนคลอดไม่อยู่แล้วญาติมาทำคลอดให้ล้มฟาดซองรีดแม๊กฉับพลันได้นมไม่ดีเท่าไหร่ และก็ไปซื้อลูกวัวมาเลี้ยงอีก 2 ตัว วันนึงจะได้นม 60 โล แต่หนูก็ไม่ท้อเพราะหนูฝันง่าอายุ 25 ปีหนูจะต้องเปิดฟาร์มเองให้ได้ จึงอยากขอคำแนะนำจากพี่ทุกคน


โดย: เนม IP: 27.55.11.142 วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:11:24:32 น.  

 
คุณแจ้ห่มครับ..
ที่วัวของคุณเนมให้น้ำนม 25กก./ตัว นั้นมาจากสายพันธ์ หรืออาหาร หรือว่าทั้ง2ปัจจัยรวมกันครับ.


โดย: ป๋อง IP: 58.11.205.173 วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:15:05:15 น.  

 
ตอบ คุณเนม
ขนาดญาติกันยังย้อมวัวไม่ดีมาให้ เข้าตำราวัวดีไม่มีใครขาย อยากได้ต้องค่อยๆทำเองในฟาร์มครับ ค่อยๆทำครับเป็นอาชีพที่ต้องอดทน การซื้อลูกวัวมาค่อยๆเลี้ยงก็ถือว่าดีครับผมเอาใจช่วย


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:21:18:03 น.  

 
ตอบ คุณป๋อง

การที่วัวจะให้นมดีเรียงลำดับดังนี้

1.พันธุ์ต้องดี เปรียบเทียบกับเครื่องบินเจ๊ท บินเร็วกว่าเครื่องใบพัด วัวที่สายพันธุ์ดี ย่อมให้นมดีกว่าสายพันธุ์ไม่ดี
2.อาหารต้องดี มีมาตรฐาน ไม่ใช่ผสมเอาเองประหยัดต้นทุน คุณภาพอาหารก็แย่ ต่อให้วัวสายพันธุ์ดีอย่างไรนมก็ได้ไม่มากครับ มันจะฟ้องด้วยสายตาคือ วัวผอม ผสมติดยาก นมลดเร็ว แต่ต้องใช้เวาา 3-5 เดือน กว่าจะเห็นผล กว่าจะแก้คืนสภาพเดิมเป็นปี
3.การจัดการต้องดี หมายถึงโรงเรือน โรงรีด ที่พักวัวครับ
4.การป้องกันโรคต้องดี หมายถึงความสะอาดคอก ความสะอาดโรงเรือน การที่วัวคุณเนมเป็นเต้านมอักเสบ หรือเรียกกันในหมู่คนเลี้ยง ว่าวัวเป็นแมส แสดงว่าเต้านมติดเชื้อ อาจจะมาจากพื้นแฉะ หรือมีเชื้อในเต้านมตั้งแต่ท้องที่แล้ว ไม่ได้รักษาให้หายขาด พอมันคลอดใหม่มีนมในเต้าเชื้อที่ตกค้างมันเลยเพิ่มปริมาณเป็นเต้านมอักเสบครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:21:28:37 น.  

 
fu


โดย: 1 3 IP: 202.29.180.85 วันที่: 20 กันยายน 2555 เวลา:12:24:55 น.  

 
เข้ามาอ่า่นทุกวันเลยครับ หนุกดี
ผมเรียนสายนี้มาพอดี(สัตวศาสตร์)


โดย: คาวอย 13 IP: 223.204.56.3 วันที่: 24 กันยายน 2555 เวลา:13:44:46 น.  

 
ผมเป็นนักศึกษาอยากจะได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของฟาร์มโนมขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
ขอบคุณครับ


โดย: กชกร IP: 125.26.29.245 วันที่: 1 ตุลาคม 2555 เวลา:21:43:25 น.  

 
เริ่มมีความสนใจการเลี้ยงวัวนม แต่ไม่มีความรู้อะไรเลยครับ จบช่างมา ถ้าอยากทำฟาร์มบางต้องไปเรียนและศึกษาที่ไหนดีครับ และที่กำแพงเพชรจะเลี้ยงได้ไหมครับ


โดย: ไพโรจน์ IP: 58.97.37.61 วันที่: 2 ตุลาคม 2555 เวลา:12:06:51 น.  

 
ตอบคุณ ไพโรจน์

กำแพงเพรชไม่มีสหกรณ์โคนมที่จะรับนมดิบ ใกล้สุดก็ศูนย์รับนม อสค อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ไม่ทราบว่าไกลไปหรือเปล่า ถ้าสนใจลองไปสอบถามเจ้าหน้าที่ดูครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 2 ตุลาคม 2555 เวลา:21:10:18 น.  

 
ตอบคุณ กชกร
ให้ไปขอที่สำนักเศรฐษกิจเกษตร จะมีข้อมูลที่ต้องการครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 2 ตุลาคม 2555 เวลา:21:12:07 น.  

 
ขอขอบคุณมากครับกับข้อมูล เดี๋ยวผมลองไปสอบถาม อสค สุโขทัยก่อนละกันครับ


โดย: ไพโรจน์ IP: 116.68.159.61 วันที่: 4 ตุลาคม 2555 เวลา:12:43:43 น.  

 
แล้วการเข้าสู่ AEC มีผลกระทบต่อการเลี้ยงโคนมหรือเปล่า


โดย: supinporn IP: 110.171.22.54 วันที่: 12 ตุลาคม 2555 เวลา:22:08:19 น.  

 
บ้านอยู่แม่ออน เชียงใหม่ แต่สภาพพื้นที่เป็นภูเขา อากาศค่อนข้างชื้น และมีตัวดูดเลือด พวกตัวคุ้นเยอะ จะเลี้ยงได้หรือเปล่าค่ะ


โดย: Aom IP: 110.171.22.54 วันที่: 13 ตุลาคม 2555 เวลา:12:26:36 น.  

 
ตอบคุณAom
แม่ออน เป็นจุดที่เลี้ยงวัวที่สำคัญอีกแหล่งของเชียงใหม่
เลี้ยงวัวเป็นที่แรกๆของประเทศไทย ตามโครงการหลวงส่งเสริมมาเกิน 20 ปีครับ สนใจติดต่อสหกรณ์โคนมแม่ออน หรือ กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมแม่ผาตั้ง หรือ ศูนย์รับนมเฟรชมิลค์ บ้านออนหลวยครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 14 ตุลาคม 2555 เวลา:8:46:05 น.  

 
ตอบคุณ supinporn

การเปิด AEC วันที่ 1 มค 2558 มีผลต่อการเลี้ยงโคนมแน่นอนครับ 10 ประเทศ ที่เปิดเสรี การเลี้ยงโคนมของประเทศไทยก้าวหน้าที่สุด และมีโคนมที่ปรับสภาพเข้ากับเขตร้อนได้ดีกว่าประเทศอื่นๆ รองลงมาก็เวียตนาม ก็เอาโคนมของเราเข้าไปเลี้ย
มาเลเซียก็มาเอาพันธุ์เราไปครับ เพราะสั่งโคนมจากยุโรป อเมริกา ก็กลับบ้านเก่ากันหมด สรุปแล้วเราได้ประโยชน์ทุกด้านครับ

ความดีงามต้องยกย่องในหลวงของเราที่ท่านพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ประเทศเรา และมหามิตรคือประเทศเดนมาร์ค ที่ช่วยเราด้านนี้ตอนเริ่มต้นเลี้ยงครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 14 ตุลาคม 2555 เวลา:8:53:02 น.  

 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำฟาร์มเริ่มต้นที่ 10 ตัว มีเพียงที่ดิน จะต้องเสียเงินลงทุนค่าส่วนต่างๆในการทำฟารม์อีกเท่าไหร่


โดย: เด็กน้อยผู้มีความใฝ่ฝัน IP: 49.49.12.118 วันที่: 14 ตุลาคม 2555 เวลา:21:11:34 น.  

 
รวมทั้งการก่อสร้างโรงวัวครับ


โดย: เด็กน้อยผู้มีความใฝ่ฝัน IP: 49.49.12.118 วันที่: 14 ตุลาคม 2555 เวลา:21:18:45 น.  

 
ต้องการขายที่เลี้ยงโคนมนะค่ะ เป็นเนื่อที่ 15 ไร่ โรงเรือนทุกอย่างพร้อม มีบ้านพัก โดกังเก็บอาคาร คอกรีด สถานที่ปลูกหญ้า ลักษณะของฟาร์มเป็นฟร์ามมาตรฐานสามารถจะเป็นฟาร์มใหญ่ได้เลยค่ะ อยู่ห่างจากสถานที่รับซื้อน้ำนมดิบประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีสหกรณ์โคนมวาริชภูมิเป็นสถานที่รับซื้อน้ำนมดิบ และบริการด้านเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมทุกอย่าง พื้นที่อยู่ที่อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สนใจต้องการดูที่มีรูปภาพให้ดูค่ะหรือว่ามาชมสถานที่จริงได้ โทรมาได้ที่เบอร์ 0879486843 ชื่อดาค่ะ


โดย: อรชพร IP: 1.1.159.67 วันที่: 18 ตุลาคม 2555 เวลา:10:12:25 น.  

 
(ข้อความต่อ)ในพื้นที่ทำการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหลัก และสถานที่รับซื้อน้ำนมก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เองโดยการทำนม พลาสเจอร์ไรสืและยูเอชที ส่งในโครงการนมโรงเรียน ระบบการทำงานในรูปแบบของสหกรณ์ ตอนนี้ราคาพื้นฐานขั้นต่ำรับซื้อที่ราคา 17 บาท แต่มีการคุณภาพของน้ำนมถ้าคุณภาพดีมีการบวกราคาเพิ่มตอนนี้ที่ได้รับสูงสุอยู่ที่ราคา 18 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม และนอกจารับซื้อน้านมดิบจาสมาชิกแล้ว ทางสหกรณ์ยังรับซื้อและรับผลิตนมให้กับสหกรณ์โคนมอื่นด้วยในภาคอีสาน แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของสหกรณ์ค่ะ ใครมีเงินทุนและความตั้งใจเลี้ยงติดต่อมาได้ค่ะ 15 ไร่ 9 ล้าน บาท เพียงแค่ซื้อวัวแล้วนำเข้ามาสามารถเลี้ยงได้เลย ทุกอย่างพร้อม ติดต่อตามเบอร์โทรข้อความข้างบนเลยค่ะ


โดย: อรชพร IP: 1.1.159.67 วันที่: 18 ตุลาคม 2555 เวลา:10:26:04 น.  

 
ผมอยากจะทราบว่าลงทุนทำฟาร์มโคนมขนาดปานกลางพร้อมโคนม เท่าไหร่


โดย: ปอนด์ IP: 171.7.164.19 วันที่: 18 ตุลาคม 2555 เวลา:20:14:48 น.  

 
สวัสดีครับคุณแจ้ห่ม
ผมต้นครับอ่านมาตลอดเลยครับ ตอนนี้ผมใก้ลกลับบ้านแล้วครับ อยากไปทำตามที่ฝันไว้นะครับ. กลับไปต้องไปเลี้ยงโคนมให้ได้ครัับ อยากถามคุณแจ้ห่มครับว่าถ้าเรามีวัว5ตัวและเราปลูกหญ่าเนเปียร์ปากช่อง1ต้องปลูกหญ้ากี่ไร่ครับที่จะให้วัวกินทั้งปีนะครับ. และหญ้าตัวนี้นำมาตัดให้วัวกืนตัวละกี่กิโลกรัมดีครับ และถ้าสับขนาดประมาณ1นิ้วแล้วผสมอาหารข้นให้กินตอนหลังรีดนมจะดีไหมครับทคือตอนรีดนมจะไม่ฝึกให้กินอาหารแต่จะให้กินหลังจากรีดนมเสร็จนะครับ มันจะดีไหมครับ
ขอถามเท่านี้ก่อนนะครับ. ขอบคุณมากครับ


โดย: ต้น IP: 175.223.2.33 วันที่: 19 ตุลาคม 2555 เวลา:4:33:59 น.  

 
หญ้าเนเปียร์ปากช่องถ้าปลูกในเขตชลประทานได้ผลผลิตสูงสุด 10-15 ตัน/ไร่
สมมติได้ 8 ตัน/ไร่ วัว1 ตัว จะกินอาหารหยาบสดได้ ประมาณ 30 กก/ตัว/วัน
ถ้ามีวัว5ตัวจะกิน 150 กก/วัน ดังนั้น 1 ไร่ 8,000/150=53 วัน แต่อย่าลืมต้องทำหญ้าหมักครับ เพราะจะทยอยตัดไม่ได้เพราะมันออกดอกลำต้นมันจะแข็งมาก


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 19 ตุลาคม 2555 เวลา:16:51:49 น.  

 
สวัสดีครับ ขอบคุณมากเลยครับและอีกอย่างที่ถามคือตัดมาสับขนาด1นิ้วผสมกับอาหารข้นให้กินหลังจากรีดนมเสร็จแล้วจะดีไหมครับคือผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนแล้วให้กินพร้อมกันเลยนะครับจะได้อยู่ในกระเพาะนานๆนะครับ. ดีไหมครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับ
ด้วยความเคารพครับ
ต้น สุโขทัย


โดย: ต้น IP: 211.246.72.218 วันที่: 19 ตุลาคม 2555 เวลา:20:07:35 น.  

 
ตอบคุณต้น
ถ้าทำแบบคุณว่าได้จะดีครับ เป็นการกระจายอาหารข้นและอาหารหยาบให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ลดปัญหากระเพาะเป็นกรดเนื่องจากกินอาหารข้นมากเกินไป การผสมต้องคลุกเคล้าอาหารข้นกับอาหารหยาบให้ผสมกันได้ทั่ว เพราะไม่เช่นนั้นวัวจะเลือกกินอาหารข้นมากกว่าอาหารหยาบ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 19 ตุลาคม 2555 เวลา:20:15:13 น.  

 
ขอบพระคุณมากครับผมที่แนะนำมานะครับ


โดย: ต้น IP: 175.223.2.215 วันที่: 20 ตุลาคม 2555 เวลา:19:46:29 น.  

 
สวัสดีครับ พอจะทราบราคาโคนมคัดทิ้งบ้างไหมคับ กก.ละเท่าไหร่ พอดีผมจัคัดโคที่ไม่มีประสิทธิภาพออก


โดย: ยศภัธ IP: 122.155.42.168 วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:14:17:24 น.  

 
ราคาอยู่ที 60-65บาท/กก ครับคุณยศภัธ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:15:54:42 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณแจ้ห่ม นานๆโผล่มาทีค่ะ ตอนนี้แม่โคเกิดลูกแล้ว 1 ตัวเป็นตัวเมียดีใจมากๆ ค่ะ น้ำนมได้ประมาณ 15 กก. ต่อวัน ซึ่งปัญหาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเริ่มเข้าใจเมื่อกลับไปอ่านย้อนหลัง ก่อนที่แม่โคจะเป็นสัดอีกครั้งอยากถามคุณแจ้ห่มว่า แม่โคที่เราซื้อมาสายพันธ์อาจจะไม่ดีมากนักเราจะเลือกน้ำเชื้อยังไงเพื่อให้ลูกตัวต่อๆไปเป็นสายพันธ์ที่ดีน้ำนมเยอะๆ


โดย: รุ่งรวิน IP: 110.49.168.107 วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:22:32:52 น.  

 
เลือกน้ำเชื้อที่มีพันธุ์ประวัติ (pedigree) น้ำเชื้อต่างประเทศมักจะมีข้อมูล การให้นม รูปร่าง การปรับปรุงที่จะได้รับในรุ่นลูก โดยเฉพาะจากอเมริกา หรือของ CP ราคาจะอยู่ระหว่าง 150-300 บาท/หลอด. โคคลอดใหม่ต้องให้กินอาหาร 21% โปรตีนที่มีพลังงานสูงเช่น CP สูตร 21%โปรตีน จะช่วยเำิ่มนม และการเป็นสัตว์หลังคลอด เมื่อเป็นสัดภายใน 90 วัน ก็ผสมเลย


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:11:59:11 น.  

 
ฉันมีที่อยู่กำแพงเพชรอยากทำแต่ไม่มีสหกรณ์โคนมที่อยากทำเพราะอยากกลับบ้านไปอยู่ดูแลแม่เเละอยากชักชวนเพือนที่กำแพงทำอาชีพนี้เสริมเพราะคนที่นั้นมีพื้นที่กว่าอากาศก็ดีน่าที่จะทำฟาร์มโคนมได้ทำไงได้บ้างคะหรือไม่มีทางทำได้


โดย: กนกวรรณ ทองนาค IP: 223.204.215.38 วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:14:34:49 น.  

 
ต้องมีศูนย์รับนมดิบก่อนครับคุณกนกวรรณ
กำแพงเพรชสามารถเลี้ยงวัวเนื้อได้ครับถ้าสนใจ เอาวัวเนื้อไปขายที่ ตลาดนัดดอนโก จ สุโขทัย วัวเนื้อเลี้ยงวัวตัวเมียผลิตลูกวัว วัวรุ่นเหมือนการออมเงิน จะไม่ได้เงินทุกวันเหมือนวัวนม แต่เลี้ยงง่ายกว่า ถ้ามีพื้นที่ว่าง ปล่อยหากินเองและเสริมอาหารข้นเล็กน้อย


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:13:26:50 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณแจ้ห่ม47 ตอนนี้แม่โคคลอดลูกได้ 22 วันแล้วแต่ยังไม่มีอาการเป็นสัด อย่างนี้ถือว่าปกติหรือเปล่าค่ะ ต้องรอดูไปเรื่อยๆใช่ไหม และจากที่อ่านมาจากหลายๆตำรา ให้ผสมในรอบที่สองที่แม่โคเป็นสัดใช่ไหมค่ะ หรือว่าผสมเลยก็ได้


โดย: รุ่งรวิน IP: 110.49.250.164 วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:22:44:40 น.  

 
ตอบ รุ่งรวิน
ปกติแม่โคจะเป็นสัดภายใน 60 วันหลังคลอด เมื่อเป็นสัดครั้งแรกจะผสมหรือไม่ก็ได้ แต่ความสมบูรณ์ในการเป็นสัดครั้งที่ 2 จะดีกว่า
ถ้าเป็นสัดครั้งแรกแล้วผสมติดจำนวนวันท้องว่าง (days open) มันจะสั้น ทำให้การรีดนมในท้องต่อไปเร็วขึ้น
หลักการง่ายๆคือเราต้องผสมแม่โคให้ติดท้องภายใน
90ถึง120 วัน+ตั้งท้อง 283 วัน แม่วัวก็จะให้ลูกและรีดนมปีละรอบ ถ้าผสมติดช้าคลอดลูกช้าอาจจะรีดนม 2 ครั้งในระยะเวลา 3 ปี เสียเวลาและค่าอาหารในช่วงที่ผสมติดช้า ทำให้ต้นทุนการลี้ยงสูง อาจขาดทุนในที่สุด
ดังนั้น การผสมแม่วัวหลังคลอดจึงเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงโคนม ต้องผสมติดให้เร็วที่สุดครับ มันหมายถึงรายได้ของฟาร์มในอนาคต


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 28 ตุลาคม 2555 เวลา:9:11:13 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณแจ้ห่ม47 ปกติเวลาที่ใช้ในการรีดนมแต่ละครั้งต่อตัวประมาณ 6 นาทีแต่วันนี้ใช้เวลามากกว่าเดิม 4 นาทีนมถึงจะหมดเต้า จากที่สังเกตเต้าหน้า 1 เต้าที่หมดช้าที่สุด ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงถึงความผิดปกติอะไรหรือเปล่าค่ะ แต่เอานมไปส่งที่ศูนย์นมก็ผ่านนะคะ


โดย: รุ่งรวิน IP: 49.230.150.243 วันที่: 30 ตุลาคม 2555 เวลา:21:45:22 น.  

 
ตอบคุณรุ่งรวิณ
ถ้าเป็นการรีดนมด้วยมือ ระยะเวลาที่เหมาะสม 8-15 นาที ตามปริมาณนมของแม่โค ไม่ควรใช้มากกว่านี้ เพราะฮอร์โมนออกซีโตซินที่แม่วัวหลั่งออกมาบีบกระเปาะน้ำนมมันจะมีผลประมาณนี้
ถ้าเป็นเครื่องรีด ไม่ควรเกิน8 นาที ให้เซ็คความดันเครื่ิองรีดค่ามาตรฐานอยู่ระหว่าง 50 มม. ของปรอท ลองไปดูเกจน์วัดความดัน มันจะมีแถบสีให้เข็มทาบแถบสีตอนทำงาน(ต้องเป็นเกจน์สำหรับเครื่องรีด) และอัตราการจังหวะหัวรีดต้อง 50-60 ครั้ง/นาทีครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 31 ตุลาคม 2555 เวลา:8:48:23 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณแจ้ห่ม47 ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบนะคะ และต่อๆไปหากพบปัญหาขอเข้ามา comment เรื่อยๆนะคะ เพราะคุณตอบเข้าใจง่ายดี เวลาถามหมอที่ศูนย์นมก็ดูเหมือนปัญหามันจะจิ๊บจ๊อยเกินไป

ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบค่ะ


โดย: รุ่งรวิน IP: 49.230.189.228 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:48:54 น.  

 
ยินดีตอบเสมอครับ คุณรุ่งรวิน แต่อาจจะช้าไปบ้างครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:23:27:30 น.  

 
สอบถามเรื่องอาหาร โคนมหน่อยครับ มีวัวรีดอยู่ 5 ตัวได้ 14-18 kg/ตัว/วัน มีบางตัวที่เต้านมใหญ่มากคิดว่าจะได้ถึง 20kg แต่ก็ไม่ถึงซักที อาหารที่ให้ ก็มี กากมัน ให้ 5-7 โล ต่อวัน กากถั่วเหลือง 0.8 กก กากเบียร์ให้ 5-7 กก (ต่อตัว) รำละเอียด ,กากปาล์ม,ใบกระถินบ้าง อันนี้ส่วนผสมน้อยหน่อย อาหารหยาบให้หญ้าสด +ฟางข้าว

ผมเลยลองเปลี่ยนสูตรอาหารบ้าง เพิ่มข้าวโพดหมักให้กินแยก ตัวละ 3 กก เพิ่ม ขาวโพดบดในอาหารข้นขึ้น 0.8 กก คิดต่อตัวนะครับ มีน้ำมักชีวภาพผสมในอาหารข้นอีก (น้ำหมักทำจาก นมเหลือง+เปลือกสับปะรด+กากน้ำตาล)
หลังจากที่ให้ข้าวโพดหมักวันแรก น้ำมนลดลงไปทุกตัวเลยครับ น้ำหนักรวมลดไป 10kg ตอนนี้ยังไม่เพิ่มเลยครับ ผมควรทำไงดีครับ (พี่ๆท่านใดมีสูตรอาหารเด็ดบอกผมบ้างนะครับ)


โดย: ป้อม IP: 180.183.131.26 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา:13:52:35 น.  

 
อ่อลืมบอกไปวัวเป็นวัวสาวท้องแรก ซื้อจากฟาร์มโชคชัย 47,000 นมที่ได้แบบนี้ขาดทุนแน่ๆเลยครับ


โดย: ป้อม IP: 180.183.131.26 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา:14:03:04 น.  

 
ตอบ คุณป้อม

ถ้าน้ำนมลด แล้ววัวผอมเห็นกระดูกนั่นแสดงว่า มันขาดพลังงานและโปรตีน มันคอนเฟิมส์ด้วยนมลดครับ วัวฟาร์มโชคชัยเป้นวัวที่คุณภาพใช้ได้ครับ ลองมาดูวัตถุแห้งที่วัวได้รับกันครับ
1.กากมัน ให้ 5-7 กก ความชื้น 80% ได้วัตถุแห้ง20%=1-1.4 กก
2.กากถั่วเหลือง 0.8 กก ความชื้น 13% ได้วัตถุแห้ง = 0.69 กก (ราคาแพง กก ละ 22.50 บาท เลยให้น้อยใช่ไหมครับ)
3. กากเบียร์ให้ 5-7 กกความชื้น 80% ได้วัตถุแห้ง20%=1-1.4 กก
4.รำละเอียด ,กากปาล์ม,ใบกระถินบ้าง เดาเอาว่า 2 กก

จาก 1-4 คิดเป็นน้ำหนักแห้ง 5.49 กก/ตัว/วัน

มาดูหลักการให้อาหารที่ถูกต้อง ต้องให้อาหารข้น50%และอาหารหยาบ50% ครับ ต้องการให้ได้นม 20 กิโล/ตัว/วัน

1.อาหารข้น คิดง่ายนม 2 กกต่ออาหารข้น 1 กก วัวต้องกิน
อาหารข้น 20หาร 2 =10 กก/วัน แต่อาหารข้นมีความชื้น 13% คิดเป็น วัตถุแห้ง 10*.87=8.70 กก แค่อาหารข้นก็กินไม่ครบ 3.21 กก/ตัว/วัน นมจึงไปไม่ถึง 20 กก/วัน
2.อาหารหยาบเป็นหญ้าสด ต้นข้าโพดสด ข้าวโพดหมัก วันให้นมกินประมาณ 25-35 กิโลกรัม/ตัว/วัน แค่อาหารทีกินมันยังได้ไม่ครบ ยังไม่นับโปรตีน และพลังงานขาดแน่นอน


>>>ผมเลยลองเปลี่ยนสูตรอาหารบ้าง เพิ่มข้าวโพดหมักให้กินแยก ตัวละ 3 กก เพิ่ม ขาวโพดบดในอาหารข้นขึ้น 0.8 กก คิดต่อตัวนะครับ มีน้ำมักชีวภาพผสมในอาหารข้นอีก (น้ำหมักทำจาก นมเหลือง+เปลือกสับปะรด+กากน้ำตาล)
>>> ข้าวโพดบดวัวมันจะย่อยไม่ค่อยได้ ลองสังเกตมูลวัวจะมีเกล็ดข้าวโพดที่ย่อยไม่ได้ และข้าวโพดบดมีโปรตีน 8-10% ข้าวโพดที่ใช้ในวัวนมต้องผ่านรรมวิธีนึ่งและบี้ด้วยเครื่องเฉพาะถึงจะใช้ประโยชน์ได้ และ เทียบกับกากถั่วเหลืองโปรตีน 44% จึงห่างกันครับ

หลักการคือ โปรตีนจะเป็นตัวให้นมได้สูง
พลังงานจะเป็นตัวให้นมได้ยืนนานไม่ลดเร็ว

ผมจะคำนวนโปรตีนในการสร้างนมแม่โคให้ทราบคร่าวๆดั้งนี้

1.โปรตีนสำหรับ ดำรงชีพแม่วัว 450 กรัม/ตัว/วัน
2. โปรตีนสำหรับการสร้างนม 90 กรัม/กิโลกรัมนมดิบ

ดังนั้นแม่วัวที่ให้นม 20 กิโลกรัม/วัน จะใช้โปรตีน

450+(20*90)= 2,250 กรัม/วัน
ถ้าใช้อาหาร CP 005-21 (โปรตีน 21%)มีโปรตีน = 210 กรัม/กิโลกรัมอาหาร ต้องให้อาหาร= 2250/210=10.7 กิโลกรัม/ตัว/วัน

ถ้าใช้อาหาร CP 005-16 (โปรตีน 16%)มีโปรตีน = 160 กรัม/กิโลกรัมอาหาร ต้องให้อาหาร= 2250/160 =14 กิโลกรัม/ตัว/วัน

สิ่งที่คุณป้อมต้องทำเพื่อให้ได้นมคืนมาและไต่ไปที่ 20 กก/ตัว/วันคือ
1.เพิ่มอาหารหยาบไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหมัก หรือหญ้าสดให้วัวกินได้วัน25-35 กิโลกรัม/ตัว/วัน
2.คำนวนโปรตีนในอาหารให้ได้เท่ากับความต้องการของแม่วัว ถ้าไม่อยากยุ่งยากก็ไปซื้ออาหารตามที่ผมแนะนำมาให้วัวครับ

วัวที่ขาดโปรตีนและพลังงาน นมมันจะค่อยๆลด ผอมจนเห็นซี่โครง และกระดูกสันหลังเป็นคันชัดเจน ส่งผมตามมาคือผสมไม่ติดแม่วัวไม่เป็นสัด การรีดนมในท้องต่อไปจะไม่เกิดขึ้น วัวจะกินอาหารฟรี ลองนึกดูครับว่ามีวัว 5 ตัวผสมไม่ติดสัก 3 ตัว ปีต่อไปรีด 2 ตัว จะได้นมเท่าไหร่ รายได้จะไม่พอทำฟาร์มนะครับ เพราะการผสมติดเป็นหัวใจของการเลี้ยง
อย่าลองวิชาด้านอาหารสัตว์เลยครับ ไม่ต้องพิสูจน์เพราะมีคนทำแบบนี้ ล้มเหลวมาแล้วครับคุณป้อมอย่าเดินซ้ำรอย
ด้วยความหวังดีครับโดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:34:00 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณแจ้ห่ม47 ต้องขอบคุณ คุณป้อมที่ถามมาอย่างนี้กะลังมีปัญหาอยู่พอดีเลย และพอดีเมื่อตอนหัวค่ำไปส่องดูแม่โครีดเห็นมีเลือดออกตรงช่องคลอด คือแม่โคมันนอนอยู่ แล้วเห็นเลือดกองอยู่ที่พื้นประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ อาการแบบนี้แสดงว่ามันผิดปกติอะไรค่ะ

@@ จากคำตอบด้านบนมีคำถามว่าที่ฟาร์มตอนนี้ให้อาหารน้อยไปหากเทียบกับที่คุณแจ้ห่มแนะนำมาหากต้องการปรับให้เข้ากับมาตรฐานคือเพิ่มขึ้น ให้เพิ่มทีเดียวเลย หรือค่อยปรับขึ้น ตอนนี้ให้ 5 kg. ต่อวัน (21%) ได้น้ำนมประมาณ 14-15 kg.
@@ หากปรับขึ้นแล้วทั้งอาหารหยาบและอาหารข้นแต่น้ำนมไม่ขึ้นตามจะทำไงค่ะ
@@ แล้วถ้าให้อาหารมากเกินไปมันจะอืดท้องมั๊ยค่ะ
@@ มีสูตรอาหารวัวท้องด้วยก็ดีเนาะ


โดย: รุ่งรวิน IP: 110.49.240.53 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:18:25 น.  

 
ตอบ คุณรุ่งระวิน
>>แม่โครีดเห็นมีเลือดออกตรงช่องคลอด คือแม่โคมันนอนอยู่ แล้วเห็นเลือดกองอยู่ที่พื้นประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ อาการแบบนี้แสดงว่ามันผิดปกติอะไรค่ะ
>>ถ้าเป็นแม่โคตลอดใหม่มันจะขับของเสียหลังการตลอด
ถ้าคลอดเกิน 20 วัน มีโอกาสที่มันจะเป็นสัดรอบแรก ต้องสังเกตว่ามีเมือกด้วยหรือไม่ครับ ถือว่าปกติครับ

@@ จากคำตอบด้านบนมีคำถามว่าที่ฟาร์มตอนนี้ให้อาหารน้อยไปหากเทียบกับที่คุณแจ้ห่มแนะนำมาหากต้องการปรับให้เข้ากับมาตรฐานคือเพิ่มขึ้น ให้เพิ่มทีเดียวเลย หรือค่อยปรับขึ้น ตอนนี้ให้ 5 kg. ต่อวัน (21%) ได้น้ำนมประมาณ 14-15 kg

>>> เราต้องเพิ่มทีละน้อยครับ วันละ 0.5 กก ค่อยๆเพิ่มจนได้สัดส่วนครับ ตามปกติวัวคลอดใหม่ สมมติได้นมเริ่มต้น 10
กิโลกรัม จะให้อาหาร 10/2 =5 กิโลกรัม เพิ่มอาหารอีก 0.5 กกเพื่อให้นมเพิ่มตามศักยภาพวัว จากนั้นนมเพิ่มก็เพิ่มอาหารอีก ใช้สูตรนี้เฉพาะ3เดือนแรกหลังคลอดเท่านั้น

@@ หากปรับขึ้นแล้วทั้งอาหารหยาบและอาหารข้นแต่น้ำนมไม่ขึ้นตามจะทำไงค่ะ

ต้องดูระยะให้นมครับ ถ้าหลังตลอด - 90 วันแรกมันนมมันจะขึ้น เพราะอยู่ช่วงขาขึ้นให้อาหารเพิ่มนมจะเพิ่มครับ ถ้าเลยช่วงนี้เป็นช่วงกลางให้นมโอกาสนมขึ้นน้อยลงครับ

@@ แล้วถ้าให้อาหารมากเกินไปมันจะอืดท้องมั๊ยค่ะ

ถ้าให้เยอะๆและวัวไม่ได้กินหญ้ามันจะเกิดกรดในกระเพาะครับ สังเกตแม่วัวจะไม่เคี้ยวเอื้อง เบื่ออาหาร มูลโคจะเหลวมีสีดำ การให้ที่ถูกต้องต่อมื้อไม่ควรเกิน 4 กก /มื้อ สมมติวัวให้นม 25 กก ต้องให้อาหาร 25/2 =12.5 กก ต้องให้อาหาร 12.5/4 = 3 มื้อ ครับ สองมื้อมันจะมากเกินไปกระเพาะเป็นกรด อาจเสริมช่วงค่ำอีกมื้อครับ (ทำยากครับไม่สะดวก แต่ทำได้จะดีต่อวัว และผลผลิตน้ำนมครับ)

@@ มีสูตรอาหารวัวท้องด้วยก็ดีเนาะ
ใช้อาหารเตรียมคลอด 2 เดือน CP 005-D ช่วยลดปัญหาไข้นมหลังคลอดครับโดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:47:36 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณแจ้ห่ม47 ตอนนี้ได้ปรับทั้งอาหารข้นและอาหารหยาบให้ได้สัดส่วนมากขึ้น ทีแรกมีแนวโน้มว่านมจะลดลง 0.8-1 กก วันสองวันที่ผ่านมาดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อย 14.2 กก/วัน แต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร

@ อาหารหยาบที่ให้มี เปลือกข้าวโพด ต้นข้าวโพด หญ้่าสด น้ำหนักรวมกัน 30กก/วัน แต่ดูมันกินเหมือนมันไม่ค่อยหิว กินๆ เขี่ยๆ แต่ก็กินทุกมื้อ

@ กากถั่วเหลืองชนิดที่ใช้ผสมอาหารสัตว์ เอามาให้กินเสริมจะดีไหม แล้วให้ยังไงค่ะ อาหารข้นตอนนี้ให้ 7กก/วัน

@ ลูกวัวตอนนี้ให้แต่นม เริ่มให้อาหารข้นได้หรือยังค่ะ แถวๆบ้านลูกวัวจะตายเพราะให้นมเยอะ อาหารเยอะบ่อย ก็เลยไม่กล้าที่จะใหมันกินมาก


โดย: รุ่งรวิน IP: 49.229.253.71 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:07:27 น.  

 
ขอสอบถามหน่อยนะครับพี่แจ้ห่ม47 ไม่ทราบว่าแถวๆบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มีสหกรณ์โคนม หรือว่าโรงงานรับน้ำนมดิบใกล้ๆหรือป่าวครับ พอดีมีที่ดินเลยอยากจะทำฟาร์มโคนมแถวๆนั้นอะครับ แล้วถ้าทำแถวนั้นโอกาสจะประสบความสำเร็จมีรึป่าวครับ ขอบคุณครับ


โดย: ต่าย IP: 27.55.1.191 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:50:24 น.  

 
ตอบคุณต่าย
มีครับ 2 แห่งคือ
1สหกรณ์ โคนมบ้านโฮ่ง เลี้ยวชวาตรงหอนาฬิกา ต.น้ำเพอะพะ
2 ศูนย์รับนมเอกชน เฟรชมิลค์. ครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:22:15 น.  

 
ขอบคุณพี่แจ้ห่ม47มากนะครับ แล้วจะเลือกส่งนมให้กับสหกรณ์หรือว่าเอกชนดีกว่ากันอะครับ ผมจะได้ไปสอบถามให้ถูกที่อะครับ


โดย: ต่าย IP: 27.55.13.2 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:0:30:01 น.  

 
สหกรณ์ดีกว่า ในแง่ความเป็นเจ้าของ คุณต่ายมีสิทธิออกเสียง1 เสียงครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:21:34 น.  

 
ขอบคุณที่ให้คำแนะนำนะครับ พี่แจ้ห่ม47ว่ายังไง ผมก็คงต้องตามครับ เพราะความรู้ยังไม่ค่อยมี ฮ่าๆๆ


โดย: ต่าย IP: 180.183.144.232 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:31:03 น.  

 
ขอรบกวนอีกทีนะครับ ฟาร์มพี่แจ้ห่ม47 ฟาร์มพี่อยู่ลำปางรึป่าวครับ ผมอยากจะขอเข้าไปศึกษาเป็นฟาร์มตัวอย่างได้ไหมครับ ขอบคุณครับ


โดย: ต่าย IP: 27.55.11.52 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา:23:27:22 น.  

 
สวัดดีติดตามอ่านมานานคิดว่าเป็นอาชีพที่สนใจอยากทำคะ ถ้ามีเงินทุน500000จะเริ่มต้นเลี้ยงกี่ตัวดีคะ ก่อนเริ่มเลี้ยงต้องไปทำอะไร ที่ใหนบ้างคะ อยู่ที่อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัยคะ


โดย: นุชท่าทอง IP: 175.28.32.70 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:29:19 น.  

 
ขออนุญาตท่านเจ้าของเว็บด้วยนะครับ สำหรับประกาศนี้
ที่บ้านผมทำฟาร์มโคนมอยู่ที่ประจวบฯครับ ตอนนี้มีวัวสาวท้องและวัวสาวรุ่นอยู่หลายตัว หากท่านใดมีความประสงค์อยากจะซื้อวัวนม เพื่อเพิ่มจำนวนวัวในฟาร์ม หรือเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงมองหาวัวนมพันธุ์ดีเข้าฟาร์ม ติดต่อสอบถามได้นะครับที่ 08-9689-5994 /หนุ่มฟาร์มโคนม ขอบคุณครับ


โดย: หนุ่มฟาร์มโคนม IP: 182.52.12.120 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:32:03 น.  

 
ขายวัวนมยกฟาร์มมีวัวรีด ท้อง ดราย สาว และวัวเล็ก พร้อมอุปกรณ์รีด จะขายไม่มีเวลาเพราะต้องทำงานประจำ สนใจโทรติดต่อ 084-6120845 อยู่จังหวัดแพร่ครับ


โดย: นมฟาร์ม IP: 223.204.65.250 วันที่: 7 ธันวาคม 2555 เวลา:12:16:59 น.  

 
เริ่มเลี้ยงใหม่ ลองศึกษาดูมาหลายแหล่งแล้ว
แต่อยากทราบปัญหาของคนที่เคยเริ่มเลียงมาก่อนครับว่ามีอะไรบ้าง ขอคำแนะนำหน่อยครับ


โดย: เหยินเป๋ IP: 58.137.119.78 วันที่: 12 ธันวาคม 2555 เวลา:1:20:15 น.  

 
คืออยากถามเกี่ยวกับการใช้เงินทำฟามโคนมที่100ไร่
เเละเเปรรูปนมด้วยรวมใช้เงินเท่าไรจะทำรายงานส่งครูค่ะ


โดย: พรชิตา IP: 125.27.131.18 วันที่: 15 ธันวาคม 2555 เวลา:10:18:24 น.  

 
ตอบ น้องพรชิตา
คำตอบมีในบทความแล้ว ลองอ่านและคำนวนดู ใช้บัญญัตไตรยาง คำนวนเอา
ต้องโทษระบบการศึกษาไทย ไม่สอนให้เด็กคิด ขาดจินตนาการ ชอบแบบให้คนอื่นป้อนให้ เหมือนโรงเรียนกวดวิชา ที่สอนให้ท่องจำ ไม่เน้นวิธีคิด
ขอบ่นหน่อยแล้วกัน เพราะอายุถึงเกณฑ์ที่จะบ่นแล้ว 5555


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 17 ธันวาคม 2555 เวลา:21:29:19 น.  

 
กำลังสนใจอยู่พอดี ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลย. ขอบคุณพี่แจ้ห่มมากๆนะครับ


โดย: มือใหม่ IP: 27.55.138.146 วันที่: 19 ธันวาคม 2555 เวลา:15:16:07 น.  

 
โตขึ้นผมจะทำฟาร์โคนม ครับ


โดย: ่อำนาจ ผลหลาย IP: 203.114.105.82 วันที่: 20 ธันวาคม 2555 เวลา:13:16:55 น.  

 

หวัดดีครับผมเป็นคนหนึ่งที่ฝันอยากมีฟาร์มวัวนมสาเหตุง่ายๆเลยคือชอบ ชอบตั้งแต่เด็ก เรียนด้านโคนมมา
โดยตลอดตั้งแต่ ปวช.ปวส. ป.ตรี(จบจากแม่โจ้)แต่ติดตรงความพร้อมตอนนี้เลยทำงานหาทุนไปก่อนหวังว่าสักวันฝันจะเป็นจิงสุดท้าย

ขอคู่มือการเลี้ยงโคนมด้วยนะคับchi63@hotmail.co.th


โดย: chi IP: 203.144.220.246 วันที่: 1 มกราคม 2556 เวลา:17:46:41 น.  

 
ขอถามหน่อยครับว่า จุดเด่น จุดอ่อน โอกาส อุปสรค ของฟาร์มโคนม ตอบให้หน่อยเพื่อจะได้ไปต่อยอดในการทำธุรกฺจฟาร์มโคนม ขอบคุณครับ _)


โดย: jeen IP: 158.108.116.228 วันที่: 10 มกราคม 2556 เวลา:19:30:04 น.  

 
สวัสดี

ผม ดร. จอห์นเพอร์รี่จาก U บริษัท สินเชื่อเจนี่ฉันจะนำเสนอคุณด้วยโปรแกรมเงินกู้ที่ช่วยให้เราเพื่อช่วยให้คนที่อยู่ในความยากลำบากทางการเงินและความช่วยเหลือทางการเงินต้อง คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงิน? มาที่นี่ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยแพงจาก 2%

หากคุณสนใจในการได้รับเงินกู้ยืมกรุณากรอก
แบบฟอร์มลงทะเบียนด้านล่าง

(1) ชื่อเต็ม:
(2) การกู้ยืมเงินที่ต้องการ:
ระยะเวลา (3) ของเงินกู้:
(4) ประเทศ:
หมายเลขโทรศัพท์ (5):

ติดต่อเราวันนี้ผ่านทาง email: daveangela002@gmail.com


โดย: LOAN OFFER IP: 41.220.69.65 วันที่: 20 มกราคม 2556 เวลา:16:54:43 น.  

 
คุณเเจ้ห่ม47ตอนนี้ผมกำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมอยู่ ตอนนี้ศึกษาข้อมูลมาได้ สี่ห้าเดือนเเล้ว ตอนนี้ผมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำโรงเรือนว่า อากาศควรเป็นแบบได และ ควรอยุ่ในภูมิอากาศแบบใหนถึงจะเหมาะสม ตอนนี้ผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเเล้ว ว่าจะศึกษาขอมูลอีกชักปีก่อนที่จะลงมือเปิด ฟามร์ ผมอยากให้พี่ลองเเนะนำ เรื่อง การทำโรงเรือน และสถานที่สำหรับชื้อ ลูกโคนม 6เดือนถึง1ปีมาเลี้ยงชัก10ตัวพี่ลองเเนะนำให้ผมหน่อยนนะคับ ขอบคุณคับ


โดย: jak IP: 118.172.38.142 วันที่: 21 มกราคม 2556 เวลา:21:12:52 น.  

 
ตอบคุณ jak
ผมอยากให้คุณมาดูผู้เลี้ยงโคนม แถว อ พัฒนานิคม ลพบุรี
แถว อ ปากช่อง ตำบลลำพญากลาง ตำบลซับสนุ่น ครับ วันเสาร์ อาทิตย์ลองขับไปดูจะมีฟาร์มวัวนมตลอดเส้นทาง เข้าไปถามดูครับ แต้ต้องช่วงที่เขาว่างจากการรีดนมนะครับ เวลา 10.00-14.00 น ช่วงนั้นเขาจะว่าง ถามทั้งฟาร์มขนาดเล็ก- ใหญ่ ถามแบบคนไม่รู้ผมว่าแต่ละฟาร์มยินดีให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจเลี้ยงครับ
การที่เอาลูวัวมาเลี้ยงเราจะเสียเวลา ต้องลงทุนค่าอาหาร กว่าจะรีดได้ก็ปีกว่ากลัวคุณจะท้อใจครับ

อีกอย่างลองมาเที่ยว อสค. (องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย) อยู่ อ มวกเหล็ก จะมีพาทัวร์ฟาร์มวััวนม และถ้าสนใจ ลองถามเจ้าหน้าที่ส่งเสริมว่ามีการเปิดอบรมการเลี้ยงโคนม ช่วงไหนบ้าง เมื่อจะเอาจริงๆก็ค่อยหาพื้นที่หาซื้อวัวในภายหลัง
เราต้องชอบสัตว์ และจะเลี้ยงจริงๆค่อยตัดสินใจอีกทีครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:17:59:38 น.  

 
คุณแจ้ห่ม47คะ อยากเริ่มเลี้ยงโคนมน่ะค่ะมีที่อยู่ที่พัฒนานิคม(กำลังจะเริ่มทำฟาร์ม) อยากรู้ว่าการซื้อโคเด็กมาเลี้ยงแล้วผสมเองกับการซื้อโคสาวท้อง6เดือนมาเลี้ยงอย่างไหนจะดีกว่ากันคะเพราะมีความคิดว่าถ้าเราผสมเองลูกที่จะคลอดออกมาเราก็จะรู้ว่าเราผสมพ่อตัวไหนไปอีกอย่างเราเลี้ยงแต่เล็กก็จะดูแลดีกว่ามั๊ยคะ


โดย: chompu IP: 101.108.207.191 วันที่: 31 มกราคม 2556 เวลา:15:50:14 น.  

 
ตอบคุณ chompu
แบบแรกจะเสียเวลาอย่างน้อย 2 ปีกว่าจะรีดนมได้ มีแต่ค่าใช้จา่ย แต่ข้อดีคือลงทุนซื้อต่อตัวน้อย แต่ต้องมาเสียค่าเลี้ยงดู ค่าอาหาร ค่าคนงาน มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับจนกว่าจะรีดนม แต่พอคิดแล้วพอๆกับซื้อวัวสาวท้อง ตามความเห็นผมควรเริ่มที่วัสาวท้อง ลงทุนเยอะหน่อยแต่่ได้รับเงินเร็ว


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:15:40:39 น.  

 
คุณแจ้ห่ม47คะคุณคิดว่าอนาคตเกษตรกรไทยที่ทำฟาร์มโคนมจะไปรอดมั๊ยคะ เมื่อเปิดเสรีทางการค้า(มีโอกาสได้ฟังการบรรยายที่งานอสค.ปี56)ดูไม่ค่อยมีอนาคตเลย เพราะรู้สึจะเน้นไปทางขายตัวโคมากกว่าน้ำนม มันจะคุ้มกับการที่เราลงทุนลงแรงมั้ยคะ


โดย: chompu IP: 101.108.173.47 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:21:45:28 น.  

 
ตอบ คุณchompu


ถ้าเปิด AEC ผมว่าเป็นผลบวกกับเกษตรกรไทย ขนาดยังไม่เปิด 2 ปีที่ผ่านมา มาเลเซีย เวียตนาม ยังมาซื้อวัวนมจากบ้านเราไปเลี้ยงเลยครับ เรื่องวัวนมในประเทศกลุ่ม AEC เราเป็นผู้นำครับ เพราะพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านทรงพระราชทานอาชีพวัวนมให้คนไทยครับ ประเทศอื่นๆเพิ่่งเริ่มหัดเลี้ยงครับยิ่งธุรกิจการแปรรูปนมของเราก้าวไปไกลแลัว

เราต้องปรับตัวเรื่องประสิทธิภาพครับการเลี้ยงครับ ต้องให้ผลผลิตเฉลี่ย 15 กก/ตัว/วัน ขึ้นไปครับ และที่สำคัญต้องจำกัดโควต้านมผงให้เป็นไปตามกติกาที่วางไว้โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:23:45:18 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณแจ้ห่ม 47 มาเป็นระยะๆ ค่ะ ตอนนี้แม่วัวเกิดลูกแล้ว 5 ตัวเป็นตัวเมียแค่หนึ่งตัวเอง เสียดายมาก ตอนนี้ปัญหามีอยู่ว่าตัวแรกเกิดได้สี่เดือนกว่าแล้วยังไม่เป็นสัดซักที หลังคลอดต้องดูแลยังไง ให้ยาหรือวิตามินอะไรค่ะ วัวถึงจะสมบูรณ์และพร้อมที่จะเป็นสัด ถามเผื่ิอตัวอื่นๆ ค่ะ


โดย: รุ่งรวิน IP: 182.232.244.13 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:11:31:01 น.  

 
ตอบคุณ รุ่งรวิน

ลองดูแม่วัวว่าผอมจนเห็นกระดูกและขนหยาบหรือไม่ ถ้าใช่แสดงว่าวัวมันขาดพลังงานและโปรตีน เพราะช่วง 3 เดือนแรกนมมันจะสูงสุดของการให้นม เมื่อวัวมันกินอาหารไม่ได้ หรือให้อาหารมันน้อย แม่วัวจะดึงเอาไขมันที่สะสมในร่างกาย และดึงเอาโปรตีนจากกล้ามเนื้อมาสร้างนมมันจึงผอมโดยเฉพาะโคที่ให้นมมากๆ ดังนั้นรังไข่มันจะไม่ทำงาน วิตามินอะไรก็ช่วยไม่ได้ เราต้องให้อาหาร 21% โปรตีน ตามสัดส่วนนม 2 อาหาร 1 อาหารหยาบก็ต้องเป้นหญ้าสด ถ้าเป็นฟางคงเอาร่างกายกลับมาให้สมบูรณ์ช้าครับ
เราต้องใช้เวลาอีก 2-5 เดือนก็ร่างกายมันจะฟื้นหลังนมมันลดลง คุณต้องดูแลจัดการด้านอาหาร วิตามินหรือฮอร์โมนด์เร่งการเป็นสัดไม่ได้ผล จนกว่าร่างกายแม่โคจะกลับมาครับ การให้ลูกในท้องถัดไปจะเลื่อนไปอีกครับเมื่อคุณผสมไม่ติด อีก 10 เดือนถัดไปรายได้คุณจะลดเพราะแม่วัวให้นมลดตามธรรมชาติ แม่วัวคลอดช้ารีดนมไม่ได้เนื่องจากผสมติดช้า การที่มีแม่วัวน้อยตัวรายได้จะลดลงชัดเจนครับ คุณต้องหาแม่วัวมาเพิ่ม ไม่งั้นต้องหาเงินสำรองจ่ายรอจนกว่าแม่วัวจะคลอด ผมจึงเน้นว่าต้องผสมให้ติดภายใน 120 วันหลังคลอดด้วยเหตุนี้ครับ

สรุป ให้อาหารข้นและอาหารหยาบฟื้นสภาพแม่วัวและผสมให้ติดเร็วๆครับ เอาใจช่วยครับ

ติดตามที่ Facebook ด้านบนได้ครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:16:46:25 น.  

 
ขายโคนมสาวท้อง คลอด 22 กุมภาพันธ์ 2556 1 ตัว
ราคา 40000 บาท (รูปร่างขนาดกลาง สีขาว-ดำ
พ่อเพนกลิน ของอสค.) วัวอยู่ ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

087-9345538


โดย: แสง 087-93445538 IP: 115.87.78.131 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:14:13:17 น.  

 
มีข้อสงสัยเรียนถามคุณแจ้ห่ม. วัวสาวท้อง 6 เดือน มีน้ำนมไหลออกจากหัวนมคู่หน้าทั้งสอง แต่ไม่ได้ไหลตลอดเวลา ไหลตอนเย็นช่วงกินอาหาร สุขภาพทั่วไปแข็งแรง กินอาหารปกติ. ช่วยกรุณาตอบด่วนนะคะ มือใหม่หัดเลี้ยซื้อขาย 10 ตัว จากอำเภอพัฒนานิคม. ขอบคุณคะ่


โดย: แก้ว IP: 182.52.29.247 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:13:40:16 น.  

 
โตขึ้นอยากทำฟาร์มโคนม


โดย: โบ๊ทคนหล่อ IP: 61.19.212.180 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:9:44:25 น.  

 
จากปัญหาของคุณ รุ่งรวิน วัวผมเองก็ 3-4 เดือน กว่าจะเป็นสัดแล้วต้องผสม 2-3 คร้้งกว่าจะติด บางที่วัวเป็นสัดเราไม่รู้ตัวก็มีครับ ตอนนี้ปรับอาหารให้กินเยอะและคุณภาพมากขึึ้น เพิ่มร่มเงาให้เยอะขึ้น การเป็นสัดก็เริ่มดีขึ้นครับ

ตอบท่านที่อยากรู้ปัญหานะครับ ผมเริ่มทำฟาร์มเมื่อ กลางปี 55 ซื้อวัวจากฟาร์มโชคชัย 8 ตัว ตายตอนคลอดไป 1 ได้ลูกวัวสาว 5 ตัว ลงทุนไปประมาณ 7 แสน
ตอนนี้รายรับสุทธิ 1 หมื่นบาทต่อเดือน ได้นม 90 กก/วัน (ฟาร์มผมใช้เครื่องปั่นไฟ,น้ำน้อย,แล้ง,ส่งนมระยะทาง 13 กม)

1.เริ่มจากโรงเรื่อนและอุปกรณ์เลย เกินงบที่วางไว้ไปเยอะครับ แล้วใช้ไปได้ซักพักจะรู้ว่าอุปกรณ์มันชำรุดได้แน่นอน ซื้อของดีๆราคาสูงๆไปเลยครับ
2.แรงงาน ผมจ้างเลี้ยงครับ หายาก อยู่กับเราไม่นานผมเปลี่ยนไปหลายคนละภายในระยะเวลาไม่ถึงปี คนเลี้ยงบางคนก็ไม่ชำนาญการเลี้ยง สุดท้ายต้องออกจากงานไปเลี้ยงเอง
3.อาหาร มีบ้างไม่มีบ้าง คุณภาพของอาหารด้วย ผมอยู่อุดรไปซื้อกากเบียร์สดที่ขอนแก่น ให้นมดีแต่มีบ้างไม่มีบ้าง สุดท้ายต้องตัดออกไป ตอนนี้แก้ด้วยการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ให้เยอะๆครับ และใช้อาหารสูตร 21 ครับผม อาหารที่ซื้อมาผสมเองคุณภาพไม่ถึงครับ น้ำนมไม่นิ่งขึ้นๆลงๆ
4.เรื่องของผลผลิตนมไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกตอนขายวัวนะครับ 15 กก/ตัว สำหรับวัวสาวท้องยากมาก วัวที่คลอดใหม่ๆ 3 เดือนแรกก็ได้นมดีแต่สูงสุดมันก็ยัง 13-20kg แต่หลังจาก 3 เดือนแรกก็ลดลงไปเหลือ 7-15 kg ทำให้ค่าเฉลี่ยมันก็ไม่ถึง 15 กก/ตัว ที่ฟาร์มของผมเหลือ 12 กก/ตัว อนาคตลดลงอีก แต่ค่าจ้างมีแต่จะเพิ่ม แล้วยังมีค่าเลี้ยงวัวรุ่นอีก รายจ่ายเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ


การซื้อวัวของผม ผมมองหาที่วัวสาวท้องเลยครับ
ที่ฟาร์มโชคชัยผมว่าก็โอเคนะเลือกได้เลย จะเอาคลอดเดือนไหน แต่ราคาสูง 45-48 ส่วนที่อื่นๆ ราชบุรี ลพบุรี หมวกเหล็ก ปากช่อง ท้องส่วนมากก็ 3-6 เดือนราคาก็ 30-45 ผมไปดูมาหลายที่ครับ ปัญหาคือซื้อไปก็ต้องไปเลี้ยงอีกนานกว่าจะคลอดแล้วจะเอาที่ละเยอะๆก็ไม่ได้ ไหนจะเรื่องของสายพันธ์อีก ก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับ

ถ้าสนใจรายละเอียดย่อยก็เมล์มาคุยกันนะครับ mathee_pom@hotmail.com
ป้อม


โดย: ป้อม IP: 183.89.148.102 วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:10:15:07 น.  

 
คุณแจ้ห่ม 47
กระทู้นี้ดีมากเลยครับ...
ผมมีความสนใจในกาทำฟาร์มโคนมครับ
ผมรบกวนขอคู่มือ การเลี้ยงโคนม หน่อยครับ
sriboonruang_222@hotmail.com
คือผมคิดว่าถ้ามีเครือข่ายการทำฟาร์มโคนม เยอะๆ เราก็จะสามารถ ต่อรองกับ รัฐได้ ในเรื่องราค่านม อะครับ

ขอขอบคุณ ล่วงหน้า สำหรับคู่มือ ครับ


โดย: เย้ยยุทธจักร IP: 125.25.105.142 วันที่: 28 มีนาคม 2556 เวลา:14:35:13 น.  

 
ถามผู้รู้ครับ ? วัวสาวที่ฟาร์มคลอด เกือบสองอาทิตย์แล้ว
ยังกินอาหารน้อยอยู่เลย ปริมาณน้ำนม 12 กิโลกรัม ทำอย่างไรวัวถึงจะกินอาหารมากกว่านี้ ขอบคุณครับ


โดย: ก่ำ IP: 110.77.241.137 วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:12:38:40 น.  

 
ตอบ คุณก่ำ
เกิดอาการคีโตซีส วัวจะเบื่ออาหาร ผอม นมไม่ขึ้น เกิดมากช่วงหลังตลอด
การแก้ปัญหาคือ เอาโปรปิลีนไกลคอล(ชื่อการค้า คีโตนิก เป็นสารกลูโคสชนิดหนึ่ง) 400 CC+น้ำ 1 ลิตร กรอกวันละครั้ง 7 วัน ถ้าฉีดวิตามิน B12 ร่วมด้วยจะช่วยครับ

วิธีง่ายๆ ใช้อาหารเตรียมวัวก่อนคลอด CPF
อาหารโครีด CP 005-21 (4 กก/วัน) และ
อาหาร โคดรายพิเศษ CP 005-DS (0.5 กก/วัน)>>> อาหารจะมี ไนอาซีน ซิลิเนียม วิตามิน ADE ให้แม่วัวได้รับทุกวันปัญหานี้จะหายไม่มี และช่วยลดปัญหารกค้างอีกด้วยครับโดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:13:05:55 น.  

 
ขอบคุณครับ คุณแจ้ห่ม


โดย: ก่ำ IP: 119.42.93.159 วันที่: 14 เมษายน 2556 เวลา:11:21:07 น.  

 
ขอข้อมูลการเลี้ยงหน่อยคับ verapon165@hotmail.com

ขอบคุณคับ


โดย: กล้า IP: 118.173.124.239 วันที่: 17 เมษายน 2556 เวลา:11:04:27 น.  

 
ขอด้วยครับpi.put@hotmail.com


โดย: piput IP: 118.32.205.42 วันที่: 15 พฤษภาคม 2556 เวลา:4:09:04 น.  

 
ขอข้อมูลการเลี้ยงโคนมด้วยค่ะ
bumbim_2105@hotmail.com
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: bumbim IP: 115.67.98.224 วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:12:42:09 น.  

 
ขอข้อมูลการเลี้ยงโคนมด้วยค่ะ
bumbim_2105@hotmail.com
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: bumbim IP: 115.67.98.224 วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:12:03 น.  

 
ขอข้อมูลการเลี้ยงโคนมด้วยคนค่ะ
nun73120@hotmail.co.th
ขอบคุณค่ะ


โดย: chompu IP: 101.108.192.221 วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:43:36 น.  

 
ขอข้อมูลการเลี้ยงโคนมด้วยครับ
โดยเฉพาะเรื่องการจัดการด้านอาหารโคนม
ที่ฟาร์มจะให้กินอาหาร CP +ฟาง
ไม่มีหญ้าสดให้กิน โคหนักประมาณ 600 กิโล
น้ำนม 20-25 กก/ตัว/วัน ช่วงพีค 30-35 กก/ตัว/วัน


โดย: chin IP: 124.120.247.43 วันที่: 28 พฤษภาคม 2556 เวลา:9:28:40 น.  

 
ถามคุณ chin ครับ น้ำนมฟาร์มคุณเยาะมาก อาหารข้น มีอะไรบ้างครับให้วัวกินวันละ กิีี่กิโล ช่วยบอกหน่อยครับ
อยู่ที่ฟาร์มวัวท้องแรก รีดนมเดือนที่ 3 ได้ 16 กิโล
อยากได้สูตรอาหารของคุณ chin
ขอบคุณครับ


โดย: กำ่่ IP: 182.52.108.5 วันที่: 28 พฤษภาคม 2556 เวลา:11:28:16 น.  

 
เงียบไปเลยครับกระทู้ช่วงนี้ผมอ่านตั้งแต่แรกจนปัจจุบันเลยครับได้ความรู้มากเลยทีเดียวผมเป็นคนหนึ่งครับที่อยากมีฟาร์มวัวนมครับแต่ยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักตอนนี้ก็กะลังศึกษาอยู่ครับผมขอถามความเป็นไปได้ได้มั้ยครับว่าถ้าผมจะขอยื่นกู้ต้องร่างโครงการมั้ยครับแล้วต้องกับธนาคารอะไรครับ
เพราะผมอยากทำล้วนๆบวกใจครับสถานะทางการเงินตอนนี้เป็นสถาปนิกบริษัทเอกชนครับรายได้ก็ประมาณ 22000 บาทครับ(ที่บอกในที่นี้เพื่อที่อยากแจ้งเพื่อประกอบการพิจารณานะครับ) ความเป็นไปได้ที่จะกู้ทำฟาร์มวัวนี้เป็นไปได้มากแค่ไหนครับ เพราะเท่าที่อ่านมารู้สึกจะเป็นไปได้ยากมากครับแต่อยากจะถามความเป็นไปไดและแน่ใจอีกทีครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ


โดย: Aekkachai IP: 171.99.18.30 วันที่: 3 มิถุนายน 2556 เวลา:11:46:18 น.  

 
เยี่ยมปัยเลย


โดย: นำค้าง IP: 61.19.123.222 วันที่: 4 มิถุนายน 2556 เวลา:13:40:20 น.  

 
ตอบคุณ Aekkachai

ต้องเก็บเงิน หรือมีที่ดินในเชตการเลี้ยงก่อนตรับ
ช่วงนี้ธนาคารที่ปล่อยกู้ ก็มีแต่ ธกส เท่านั้นและต้องอยู่ในเขตการเลี้ยงโคนมถึงจะปล่อยกู้ง่าย
ช่วงนี้งานเยอะครับเลยไม่ได้เขียนบล็อกว่างๆจะมาเขียนเพิ่มครับ

เอาง่ายผมขอแนะนำดังนี้
ก่อนเลี้ยงลองไปคุยกับคนเลี้ยงถึงปัญหาและอุปสรรค์การทำฟาร์มวัวนม
มาแถว อ.มวกเหล็ก หรือ อ.ปากช่อง สอบถามก่อนครับเจอฟาร์มก็ลงไปสอบถามเลยตรับ คนเลี้ยงโคนมส่วนมากนิสัยดี พร้อมให้ข้อมูลครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 4 มิถุนายน 2556 เวลา:22:37:00 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้มาก อยากถามผู้รู้ ว่า โคปลดระวางการรีดนมแล้วจะขายได้ราคาประมาณตัวละเท่าไหร่ และโคทีเลี้ยงไว้เป็นแม่พันธ์แล้วไม่ได้คุณภาพ ขายได้ราคาตัวละเท่าไหร่ อยากได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เนื่องจากต้องคำนึงด้วยว่าหากเลี้ยงไปแล้วได้ผลไม่ดีต้องขายจะขาดทุนมากหรือไม่


โดย: คนอยากเลี้ยงวัว IP: 58.181.200.88 วันที่: 7 มิถุนายน 2556 เวลา:15:55:27 น.  

 
ตอบ คนอยากเลี้ยงวัว

โคปลดระวางการรีดนมแล้วจะขายได้ราคาประมาณตัวละเท่าไหร่
>>>ช่วงนี้ราคาวัวดีมากครับ ซื้อเป็นน้ำหนัก 70-80 บาท/กิโลกรัม
แม่วัวปลดจะน้ำหนัก 500 กิโลกรัมขึ้นไป ก็ตก 40,000 บาท +++


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 8 มิถุนายน 2556 เวลา:18:59:01 น.  

 
ตอนนี้เริ่มเลี้ยงวัวนมมาได้สัก 2 ปี แล้วค่ะ มีวัวรีด 20 ตัว วัวท้องมีประมาณ 10 ตัว ค่ะ แต่เฉลี่ยน้ำนมวัว ได้ 10 กก/ตัว/วัน ค่ะ ค่อนข้างที่จะน้อย และวัวก็มีลักษณะผอม วันก่อนวัวคลอดลูกแล้วลูกตายค่ะ ส่วนแม่วัวก็ไม่มีแรงลุกไม่ได้เลย เนื่องจากผอมมากขณะท้อง ไม่แน่ใจว่าวัวรีดนม และวัวตั้งท้อง ต้องใช้สูตรอาหารอะไรดีค่ะ เพราะอยากจะผสมอาหารเอง ตอนนี้ใช้แต่กากแป้ง กากเบียร์ และอาหารเม็ด, ผง สำเร็จ ที่ซื้อสหกรณ์ค่ะ รบกวนขอสูตรอาหารหน่อยได้มั้ยค่ะ ฟาร์อยู่ที่ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ค่ะ


โดย: พูนประเสริฐฟาร์ม IP: 101.51.182.139 วันที่: 19 มิถุนายน 2556 เวลา:11:27:35 น.  

 
ขอคำแนะนำหน่อยคับคุณแจ้ห่ม47
1.ถ้าผมซื้อลูกวัวรุ่นเพศเมีย ประมาณ 6 เดือน-1 ปี มาเลี้ยง ราคาช่วงนี้ประมาณตัวละเท่าไรคับ
2.อาหารที่ให้กับลูกวัวช่วงอายุประมาณนี้ควรเป็นอาหารประเภทไหนดีคับ
3.จะผสมได้ต้องอายุประมาณ 18 เดือนใช่รึป่าวคับ ช่วงก่อนถึง 18 เดือนควรเลี้ยงแบบไหน หรือว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนถึงจะดีคับ
4.แล้วถ้าผมมีแต่ตัวเมีย ในการผสม มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร+อะไรบ้างคับ
5.ถ้าเมื่อถึงอายุ 18 เดือน ทำการผสมแล้ว ผ่านช่วงท้องมาแล้ว ผมยังไม่สามารถขยายโรงเรือน โรงพักลูกโค หรือโรงรีดได้ ถ้าผมจำเป็นต้องขายวัวออกไปแบบนี้เลย ราคาจะได้อยู่ประมาณเท่าไรคับ ในความคิดคุณแจ้ห่ม47 คิดว่าคุ้มหรือเหมาะสมหรือไม่คับ
6.ช่วยแนะนำพันธ์โคนม ที่น่าจะโอเคให้หน่อยได้มั้ยคับ
7.ถ้าผมไม่รีบขายนม จะผสมเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆได้รึป่าวคับ
8.ผมอยู่ จ.ตากคับ มีที่ แต่คิดว่าจะซื้อลูกวัวนมมาให้คนรู้จักช่วยเลี้ยงไปก่อน แล้วค่อยขยับขยาย
9.ผมมีทุนประมาณ 5-6 แสนน่ะคับ รบกวนช่วยแนะนำหน่อยคับ
ถามหลายข้อไปหน่อย รบกวนด้วยคับ


โดย: คนอยากเริ่ม IP: 171.4.79.224 วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:18:34:44 น.  

 
เรียนุณแจ้ห่ม47
ผมอ่านแล้วมีเกร็ดตวามรู้น่าสนใจดี
แต่ผมอยาดถามในมุมกลับว่า
ดิมคุณพ่อให้เช่าที่เดือนลั1000
ปัจจุบันจะจาอสัญญาควรเก็บเท่าไรขคงเหมาสม
ที่ปากชาอง ๕ไร่ ปลูกบ้านกะอยู่ร่วม๙แสน
เกษตรกรมีวัวสาว 50ตัวจากเมื่อ3ปีก่อนมร10
อยาดขอคำแนะนำเพราะเห็นใจคนมำเกษตรแจ่ก็ห่วงตุณพ่อ
ถูกเอาเปรียบ
ขอขอบคุณในตวามกรุณา
ลูกพ่อ


โดย: ลูกเจ้าของที่ IP: 27.55.164.45 วันที่: 2 กรกฎาคม 2556 เวลา:23:03:51 น.  

 
ขอคำแนะนำหน่อยครับคุณแจ้ห่ม47 อยากจะถามพี่ว่าหากมีที่ดินประมาณ 7-8 รวมตัวบ้านแล้วน่ะครับ พอเลี้ยงวัวได้กี่ตัวครับ พอดีมีที่ดินใกล้บ้านแต่มันเป็นผืนเล็กแยกกันอ่าครับ คือหากเรามีเงินทุนประมาณ ล้านนิดๆนี้น่าจะเลี้ยงวัวได้สูงสุดกี่ตัวครับ บวกรวมโรงเรือนด้วยน่ะครับ


โดย: กำลังเรียนอยู่เลยครับ IP: 49.49.27.133 วันที่: 5 กรกฎาคม 2556 เวลา:2:50:52 น.  

 
อยากซื้อ วัวพึ่งอย่านม ราคาเท่าไร ครับ ซื้อได้ที่ไหน


โดย: สำเนียง IP: 171.98.75.32 วันที่: 10 กรกฎาคม 2556 เวลา:20:29:14 น.  

 
เรียนคุณแจ้ห่ม วัวสาวที่ฟาร์มท้อง 8 เดือน เต้านมอักเสบ เกิดจากอะไร และมีวิธีการรักษาไหมครับ

ขอบคุณครับ


โดย: ก่ำ IP: 119.42.95.36 วันที่: 17 กรกฎาคม 2556 เวลา:20:08:50 น.  

 
รบกวนขอคู่มือการเลี้ยงโคนมหน่อยคับคุณแจ้ห่ม
อีเมลนี้นะครับ allblack17n@hotmail.com
ตอนนี้อยากทำอาชีพนี้มากเลย ไปดูที่+คำนวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆไปบ้างแล้ว
แต่อยากศึกษาการเลี้ยงให้เข้าใจมากๆก่อนลงมือทำครับ
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
ขอบคุณครับ


โดย: คนอยากเริ่ม IP: 223.207.88.170 วันที่: 19 กรกฎาคม 2556 เวลา:8:25:50 น.  

 
ขอถามหน่อยครับ
ต้นข้าวโพดข้าวเหนียวใช้เลี้ยงวัวนม นมลดจริงหรือเปลาครับ


โดย: ตุ้ย IP: 110.77.241.228 วันที่: 20 กรกฎาคม 2556 เวลา:18:43:05 น.  

 
เรียนคุณแจ้ห่ม ซื้อที่ แถวอำเภอเกาะคา อากศร้อนมาก
จะเลี้ยงโคนมได้เปล่า คัอยู่ แถวบ้านนาแก้ว


โดย: สำเนียง IP: 171.98.75.32 วันที่: 15 สิงหาคม 2556 เวลา:19:56:21 น.  

 
ผมสนใจที่จะเลี้ยงวัวนมใครพอจะแนะนำได้บ้างครับขออีเมล์และเบอร์โทรหน่อยครับ ขอบคุณครับ


โดย: หมูน้อย IP: 118.172.123.200 วันที่: 16 สิงหาคม 2556 เวลา:22:11:12 น.  

 
สวัสวัดดีครับคุณแจ้ห่ม47รบกวนขอคู่มือการเลี้ยงโคนมหน่อยนะครับ dumkevng5952@hotmail.com สนใจที่จะเลี้ยงโคนมจริงๆครับ ขอขอบคุณครับ


โดย: หมูน้อย IP: 118.172.126.138 วันที่: 17 สิงหาคม 2556 เวลา:15:55:54 น.  

 
ติดตามข้อมูลใน เฟสบุ๊ค (อาหารโคซีพีเอฟ ) ได้เลยครับ สำหรับข้อมูลการเลี้ยงโคนม ผมจะทะยอยเอามาลงครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 30 สิงหาคม 2556 เวลา:23:11:18 น.  

 
ผมอยากรู้ ผลการใช้ใบมันสำปะหลังเลี้ยงโครีดนม เพื่อลดอาการเต้านมอักเสบอ่ะครับ ว่ามันลดได้จริงไหมครับ แล้วใช้เลี้ยงยังไงครับ ครูให้ผมศึกษาครับ


โดย: Tor IP: 202.29.238.189 วันที่: 2 ตุลาคม 2556 เวลา:13:14:02 น.  

 
ตอบน้อง Tor

ใบมันสำปะหลังไม่เกี่ยวกับการลดอาการเต้านมอักเสบครับ
เต้านมอักเสบเกิดจากการติดเชื้อในเต้านม โดยเชื้อเข้าทางรูหัวนมตอน
ที่รีดนมแบบไม่ถูกสุขลักษณะ พอเชื้อเข้าไปในเต้านมเจอนมที่เป็นอาหารที่เชื้อชอบเกิดการแบ่งตัว ทำลายเซลกลั่นน้ำนม เกิดอักเสบร้อนบวมแดง
การรักษาต้องรีดนมออก เช้าเย็น และใช้ยาปฎิชีวะนะสอดเข้าเต้านมเพื่อรักษา ใช้เวลา 5-7 วัน จึงจะหาย ระหว่างน้นใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นปะคบเต้า
จะทำให้เต้านมอักเสบหายเร็วขึ้น

มาต่อในส่วนมันสำปะหลัง ใบและหัว สดๆ จะมีสารพิษชื่อ ไซด์ยาไนต์วัวกินมากๆจะตาย ดังนั้นก่อนเอามาเลี้ยงวัวต้องตากให้แห้งเพื่อทำลายสารไชด์ยาไนด์ หรือ เราจะเห็นเป็นมันเส้นนั้นเองครับ ขอให้ได้เกรด A


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 6 ตุลาคม 2556 เวลา:12:29:10 น.  

 
Facebook ไม่ได้อัพเดทเหรอคับ. จะเข้าไปติดตามอะคับ^ ^


โดย: Jibby IP: 171.100.1.217 วันที่: 25 มีนาคม 2557 เวลา:3:03:15 น.  

 
ขอสอบถามคะ
ต้องการมีฟาร์มเป็นของตัวเอง มีคนเสนอขา่ยในราคา 3 ล้านบาท รวมที่ดิน โรงเรือน โคนม ประมาน15-20 ตัว อุปกรณ์ มีพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงโคให้แล้ว อยากถามว่าถ้ากู้เงินมาทำจะคุ้มไหมคะ
ปล. ช่วยตอบหน่อยคะ กี่ปีถึงคุ้มทุน ขอบคุณคะ


โดย: สัชชา IP: 223.205.120.74 วันที่: 12 เมษายน 2557 เวลา:17:05:17 น.  

 
ตอบคุณ สัชชา ข้อมูลไม่ละเอียดครับ
ที่ดินกี่ไร่
โรงเรือน มีกีหลัง สภาพ วัสดุ
โคนมมีกี่ตัว
>แม่โครีด
>โครุ่น -โคสาว
>ลูกโค
>อุปกรณ์ฟาร์มมีอะไรบ้าง

ลองแจ้งมาใหม่ครับ เงิน 3 ล้านถือว่ามากเอาการอยู่ครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 5 พฤษภาคม 2557 เวลา:16:39:31 น.  

 
รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
ผมมีเงิน450000บาท มีทีดินว่าง10ไร่
มีไม้ยูคา2ไร่ใว้ก่อสร้าง แทบจะทุกอย่างสร้างเองพ่อเป็นช่าง
อยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมีอะไรบ้าง
เหลือจากค่าก่อสร้าง จะเหลือพอซ้ื้อวัวไหม และจะพอหรือไม่กับฟาร์มวัว
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ


โดย: บอมบ์ IP: 58.9.166.194 วันที่: 13 พฤษภาคม 2557 เวลา:18:54:26 น.  

 
ผมมีที่ดินอยู่แสลงพันวังม่วง บริเวณใกล้เคียงมีศูนย์รับนำ้นมดิบอยู่ 3 แห่งรถรับนำ้นมดิบมารับนำ้นมดิบถึงที่ ผมอยากเลี้ยงวัวนมตั้งแต่เด็กแต่ไม่มีโอกาสเพราะคุณพ่อที่เป็นสัตวแพทย์เสียชีวิตลงตั้งยังหมุ่ม ผมทำงานหนักมาทั้งชีวิตปีนี้อายุ57มีทุกอยา่งพร้อมอยากเลี้งวัวนมแต่ไม่มีความรู้ เลยอยากหาผู้ทีสนใจการเลี้ยงวัวนมมาเลี้ยงวัวด้วยกันที่ที่ดินของผมที่มีอยู่ 54ไร่ เงินทุนผมออกเองทั้งหมด ยินดิรับฟังทุกข้อเสนอ


โดย: ทวิวัฒน์ IP: 171.96.240.29 วันที่: 22 พฤษภาคม 2557 เวลา:10:06:05 น.  

 
ตอบคุณ บอมบ์
ค่าก่อสร้างโรงเรือนพักโคเอาแบบประหยัดผมให้100,000บาท ค่าเครื่องรีดนม
50,000บาท เหลือเงินซื้อโคสาวท้อง300000/50000=6 ตัว วัวเริ่มต้น6 ตัวน้อยไครับ ควรหาเงินมาซื้อเพิ่มอีก 4 ตีว ราว 2 แสนบาท และเงินค่าอาหารระหว่างรอวัวคลอด ประมาณ 80 บาท/ตัว/วัน เดือนละ24,000 บาทขึ้นกับว่าวัวที่ซื้อท้องกี่เดือน วัวคลอด 283-285 วันครับ รอเก็บเงินให้ครบและควรเริ่มที่10แม่รีดเป็นอย่างต่ำครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 1 มิถุนายน 2557 เวลา:9:33:23 น.  

 
ตอบคุณทวีวัฒน์
ถ้าไม่มาดูแลเองในฟาร์มทุกวันไม่แนะนำให้ลงทุนยกเว้น
จะได้คนดี เอาใจใส่ รักวัว (หายากครับ) และตอนนี้แรงงานหายากมากครับ
ถ้ามาทำเองต้องแข็งแรง งานวัวนมไม่มีวันหนุดทำ365วัน รีดนมวันละ2ครั้งครับ
เวลาเลิกจะขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน วัวกำไรหายเกินครึ่ง


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 1 มิถุนายน 2557 เวลา:9:40:10 น.  

 
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?
Louis Vuitton Outlet Bags //www.children-socks.com/


โดย: Louis Vuitton Outlet Bags IP: 94.23.252.21 วันที่: 3 สิงหาคม 2557 เวลา:15:40:32 น.  

 
ยาก เลี้ยงวัวนมบ้างแต่ไม่รู้จะเริ่มยัง​ใงเพราะไม่ได้​เรียนด้านเกษตร


โดย: สายฝน IP: 94.23.252.21 วันที่: 28 กันยายน 2557 เวลา:5:23:49 น.  

 
อยากเลี้ยงโคนมแต่ต้องใช้เงินทุนในการกู้มาซื้อโคนม จำนวนน 10 แม่ ไม่ทราบว่าจะต้องใช้เท่าไหร่ และอุปกรณ์ในการใช้รีด เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่โดยคราวเพราะมีโรงเรือนพร้อมขาดแค่เพียงโคนมค่ะ


โดย: ส้ม IP: 1.0.211.108 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา:17:07:41 น.  

 
สวัสดีครับคุณแจ้ห่ม47 อ่านสนุกมากครับนี่เกือบตี2 แล้วพึ่งอ่านจบ ผมมีแผนจะทำโรงเรือนในเดือน ม.ค. 58 นี้คงใช้เวลา 2-3เดือนกว่าจะเสร็จอยากขอปรึกษาว่าระหว่างนี้ถ้าปลูกหญ้าเนเปียไปด้วยโดยเจาะน้ำบาดาลไปรดหญ้าเนื่องจากเป็นหน้าแล้งโดยปลูกประมาณ 2 ไร่จะเป็นไปได้ไหมครับ
ขอคู่มือเลี้ยงโคนมด้วยนะครับ tongchemist19@hotmail.co.th เเป็นกระทู้ทีให้ความรู้เยอะมากครับ ขอบคุณครับ


โดย: ภากร IP: 223.205.248.232 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา:1:56:31 น.  

 
สวัสดีครับคุณแจ้ห่ม47 อ่านสนุกมากครับนี่เกือบตี2 แล้วพึ่งอ่านจบ ผมมีแผนจะทำโรงเรือนในเดือน ม.ค. 58 นี้คงใช้เวลา 2-3เดือนกว่าจะเสร็จอยากขอปรึกษาว่าระหว่างนี้ถ้าปลูกหญ้าเนเปียไปด้วยโดยเจาะน้ำบาดาลไปรดหญ้าเนื่องจากเป็นหน้าแล้งโดยปลูกประมาณ 2 ไร่จะเป็นไปได้ไหมครับ
ขอคู่มือเลี้ยงโคนมด้วยนะครับ tongchemist19@hotmail.co.th เเป็นกระทู้ทีให้ความรู้เยอะมากครับ ขอบคุณครับ


โดย: ภากร IP: 223.205.249.183 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา:23:24:25 น.  

 
ต้องการวัวสาวท้อง 10กว่าถึง20 ตัว ครับท่านใดพอช่วยเหลือได้บ้างครับ


โดย: ภากร IP: 223.205.243.14 วันที่: 28 มกราคม 2558 เวลา:21:14:27 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้มากครับ
ผมขอคู่มือการเลี้ยงโคนมด้วยครับ
Email phanuwat.2528@gmail.com
ขอบคุณครับ


โดย: ภาณุวัฒน์ IP: 27.55.140.233 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:10:27 น.  

 
***บริการรับ ซื้อ-ขายวัวนมครับ สนใจสอบถามได้ที่ 085-1482527ครับ


โดย: ป๋อง IP: 192.99.14.34 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:43:21 น.  

 
ขอบคุณมากครับสำหรับบทความดีๆ ผมอยากได้คู่มือการเลี้ยงด้วยคนครับ siripoom265@hotmail.com


โดย: Siripoom IP: 157.7.205.214 วันที่: 3 มีนาคม 2558 เวลา:22:30:42 น.  

 
สวัสดีครับคุณแจ้ห่ม47
ได้ความรู้เยอะเลยครับ แต่อยากได้คู่มือการเลี้ยงมาศึกษาเพิ่มเติมอีก
รบกวนช่วยส่งให้ด้วยครับ tikwut@hotmail.com
ขอบพระคุณมากครับ


โดย: ติ๊ก IP: 49.230.106.165 วันที่: 11 มีนาคม 2558 เวลา:14:52:47 น.  

 
อยากได้คู่มือการเลี้ยงมาศึกษาการเลี้ยงวัวนมค่ะ สนใจอยากเลี้ยง
รบกวนช่วยส่งให้ด้วยน่ะค่ะ duangkamol_t@live.com
ขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาให้อ่านน่ะค่ะ มันมีประโยชน์มากสำหรับมือใหม่ที่
จะเลี้ยงวัวนมเลยค่ะ


โดย: หนู IP: 61.91.171.2 วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:16:05:21 น.  

 
อยากได้คู่มือการเลี้ยงคะ yaya_2582@hotmail.com
ขอบคุณมากคะ


โดย: yaya IP: 203.144.220.246 วันที่: 21 เมษายน 2558 เวลา:11:58:48 น.  

 
หวัดดีครับคุณเจ้ห่ม 47

ปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี สามารถเลี้ยงโคนมได้มั้ยครับหมายถึงมีสหกรณ์ใกล้ๆมั้ยครับ


โดย: pop IP: 119.42.115.124 วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:14:07:31 น.  

 
สวัสดีครับอ้ายแจ้ห่ม 47

ผมเป็นคนหละปูน สนใจที่จะทำฟาร์มโคนมครับ
ใคร่ขอข้อมูลเลี้ยงโคนม เพิ่มเติมครับ ช่วยส่งที่อีเมลล์
Eakapon.chy@gmail.com และขอฮื้อมีความสุขทั้งครอบครัวตลอดปี๋ใหม่เมืองบ้านเฮาครับเน้อครับ ขอบคุณครับ


โดย: เอกพล IP: 183.89.105.106 วันที่: 26 เมษายน 2558 เวลา:10:24:20 น.  

 
ถ้าจะเริ่มเลี้ยงวัวนม ซื้อวัวน้อยมาเลี้ยงก่อนจะดีหรือไม่ค่ะ


โดย: เอ๊ะ IP: 49.230.197.27 วันที่: 6 พฤษภาคม 2558 เวลา:20:26:09 น.  

 
อยากสอบถามผู้มีความรู้เรื่อง การรักษาหรือการกำจัดเยื่อพังผืด ที่เกาะติดดท่อน้ำนมวัว ที่เป็นหลังจากติดโรคปาก เท้าเปื่อย มีวิธีแก้ไข รักษาหายได้อย่างไร ครับ


โดย: s.s farm IP: 118.172.74.209 วันที่: 9 ธันวาคม 2558 เวลา:21:42:04 น.  

 
ลงทุนปุ๊บปั๊บไม่เกิน 2 ปี เจ๊งค่ะ เลี้ยงให้สำเร็จต้องใช้แผนระยะยาว + ความอดทน + ความสม่ำเสมอ+ขยัน จะเห็นว่ารายรับจากการขายนมค่อนข้างสูง หากมาลบกับรายจ่ายที่มาก บางคนติดลบนะคะ เนื่องจากของกินวัวราคาแพงฟาร์มส่วนใหญ่ซื้อของกินมาจากโรงงาน เลี้ยงวัวมา20กว่าปีแล้ว เริ่มจากวัว 2 ตัว จนปัจจุบันมีวัว 70 ตัว(มีทุกช่วงวัย วัวต้องมีการแทนที่แลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันในช่วงที่แม่วัวพักท้อง วัวสาวท้องก็จะคลอดให้นมได้ ส่วนลูกวัวเล็กมีไว้เพื่อแทนที่แม่วัวแก่ที่ไม่มีนมแล้วหรือวัวเสียๆ หากจะซื้อวัวสาวท้องราคามันสูง ได้ไม่คุ้มเสียค่ะ บางฟาร์มมีขายวัวเลี้ยงวัวนะคะ) ทดลองการเลี้ยงมาทุกรูปแบบ พบว่า ปลูกเอง กินเอง จึงจะอยู่ในภาวะสมดุล เทคนิค ลดรายจ่ายให้ได้มากที่สุด หากจะซื้อต้องซื้อของราคาไม่แพง การบริหารฟาร์มให้อยู่รอดเป็นสิ่งสำคัญมาก มีที่ดิน 10 ไร่ก็เพียงพอในการเป็นแหล่งอาหาร ปลูกข้าวโพด ร่วมกับหญ้าเปีย แล้วเอาขี้วัวเปียกไปใส่เป็นปุ๋ย ข้าวโพดงามมาก จะแนะนำสูตรง่ายๆในการบริหารนะ การจ่ายเงินของสหกรณ์ทุก 10 วันค่ะ
รายจ่าย = ค่าอาหารเม็ด(12,000/10วัน ซื้อจากสหกรณ์) + กากมันสำปะหลัง(10,000/10วัน)= 22,000/10วัน ซื้อของกินแค่นี้พอค่ะ มันเปลือง
รายได้ = 65,000/10วัน (น้ำนมดิบวันละประมาณ 300 kg วัวรีด 30 แม่ ฟาร์มอื่นจะรีดนมได้ตัวละ 20 kgหรือมากกว่านี้ก้ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงกับระยะเวลาที่รีดนมมาอะนะ วัวสาวหลังคลอดมันก็ได้นมเยอะอยู่ รีดไปนานๆน้ำนมแห้งอ่ะ)
คงเหลือ = ุ65,000 - 22,000 = 43,000 /10วัน x 3 = 129,000/เดือน นี่คิดคร่าวๆ
ส่วนรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ได้แก่ ค่าจ้างคนงาน (10,000บาท/เดือน/คน) ลงทุนกับเครื่องจักรจะดีกว่าจ้างคนงานนะ เช่น ซื้อรถไถ ช็อปสำหรับตัดหญ้า บ้านเราเลี้ยงวัว 70 ตัวด้วยคน 2 คน ทำกันเองภายในครอบครัวค่ะ ประหยัดแต่เหนื่อยมาก ตื่นตั้งแต่ตี 2.30น. เสร็จงาน 19.00น. ไม่ได้พักเลยนะ วันหยุดไม่มี ห้ามป่วยห้ามตายไม่ได้ไม่ไหวไม่มี เลี้ยงวัวเป็นงานที่หนักและลงทุนสูง ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะได้ทุนคืน หากแรงกายไม่ไหวก้เจ๊งได้อ่ะ เราเห็นมาหลายรายแล้วที่ลงทุนหลายล้านสุดท้ายก็ขายฟาร์มทิ้ง คือถ้าเจ้าของฟาร์มไม่ทำเอง จ้างคนงาน รายได้มันก็จะไม่เหลืออ่ะ อีกอย่างต้องวางแผนวัวพักท้อง วัวรีด วัวผสมทั้งที่ติดกับไม่ติดด้วยนะ จัดการน้ำนมให้อยู่ในระดับที่คงที่ ไม่หายไม่ลด ปัญหาความเครียดจะตามมาหากหาของกินให้วัวไม่ทัน ของโรงงานมันก็ไม่แน่นอน นี่แหละที่เราต้องมาปลูกเอง กินเอง ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ปลูกข้าวโพดหมุนเวียนใน 10 ไร่ มันทำได้จริงๆนะ ต้นทุนก็ลด อย่าดูแค่รายได้ที่ว่าสูง แต่มันต้องแลกมาหลายอย่าง เช่น อิสระ เวลาที่จะให้ครอบครัว อยากไปทะเลค้างคืนหลายๆวันก็ทำไม่ได้ ข้อดีก็มีเหมือนกัน อย่างเช่น ไม่ต้องยุ่งกับใคร อิสระตรงที่ไม่ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาใคร ไม่ต้องอยู่ในสังคมที่มันน่าเบื่ออ่ะแบบแข่งขันแก่งแย่งชิงดี เครียดกว่าอีก นี่ทำเยอะก็ได้เยอะ ขยัยมากก็ได้มาก ลดต้นทุนได้มาก ก้ได้เงินคงเหลือมาก
ปะไปเตรียมเค้าคอกวัวได้ สู้ๆโดย: เด็กเลี้ยงวัว IP: 202.28.182.5 วันที่: 1 มีนาคม 2559 เวลา:1:58:14 น.  

 
อยากเลี้ยงโคนมบ้าง...


โดย: นางฉันท์สิบุษ เวียงสันเทียะ IP: 171.97.197.217 วันที่: 2 พฤษภาคม 2559 เวลา:14:38:47 น.  

 
คือผมมีความฝันอยากทำฟามเป็นของตัวเองมาเลยครับ แต่ไมร฿้จะเริ่มตรงไหนก่อน และอีกอย่าง กำลังเรียนมหาลัยด้วย อยากจะวางแผ่นก่อนเรียนจบไรงี้


โดย: นายฉัตรชัย IP: 96.30.101.96 วันที่: 2 มิถุนายน 2560 เวลา:9:54:53 น.  

 
ตอบคุณฉัตรชัย
ต้องหาที่ส่งนมก่อนครับ
อยู่จังหวัดไหนล่ะครับ ถ้าอยู่ในแหล่งเลี้ยงโคนมจะง่ายครับ


โดย: แจ้ห่ม47 วันที่: 1 กันยายน 2560 เวลา:22:13:39 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

แจ้ห่ม47
Location :
ลำปาง Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 109 คน [?]
ที่อยู่หลัก ลพบุรี ลำปาง และ ปทุมธานี
ที่อยู่ที่อื่นๆ ตามเขตการขายที่ดูแล ภาคตะวันตก ภาคใต้และ ภาคอิสานตอนบน (ทัวร์นกขมิ้นทุกเดือน เนื่องจากดูแลฝ่ายขายครับ ไม่ได้หนีหนี้ 555)
ภาพทุกภาพไม่สงวนลิขสิทธิ์ ถ้านำไปเผยแพร่เพื่อ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ผิดกฏหมายหรือศีลธรรม เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาติ ไม่หวงครับ ขอกันกินมากกว่านั้นแต่ขอให้อ้างอิงแหล่งที่มาของรูปด้วยครับ ขออภัยหากตอบท่านช้า หรือเข้าไปเม้นต์ท่านช้า ผมใช้เนตผ่านมือถือครับช้ามากๆขออภัย และ หากผิดพลั้งไป ต้องขออภัยเพราะความรู้ต่ำ
New Comments
Friends' blogs
[Add แจ้ห่ม47's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.