UK Visit Visa ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
เตรียมเอกสารประกอบให้พร้อม

1.กรอกใบสมัครออนไลน์และพรินท์ออกมา
อย่าลืมเซ็นชื่อหลังจากพรินท์ออกมาแล้ว ในการกรอกสามารถกรอกไปบันทึกข้อมูลไปได้และหากติดขัดก็สามารถกลับไปกรอกใหม่ได้อีกครั้ง

2. เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1)พาสปอร์ตที่มีอายุการเดินทางเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
2)รูปถ่ายติดพาสปอร์ต ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
3) สำเนาบัตรประชาชน
4) พาสปอร์ตฉบับเก่าๆ หากมีแนบไปด้วย
5) หลักฐานการทำงานจากองค์กรหรือบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ หากเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ให้นำจดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษามา ในจดหมายทั้งรับรองงานและรับรองสถานภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา ควรระบุว่า “ทางองค์กร นายจ้างหรือหัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้ลางานได้ หรือหากเป็นนักเรียนก็ให้ระบุว่าเป็นวันหยุดปิดภาคเรียน” เป็นต้น
หากเป็นนายจ้างเสียเองก็ให้นำหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการอย่างใบประกอบธุรกิจหรือเอกสารสำคัญที่ยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของกิจการ 6) Bank Statements หรือสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนรวมทั้งตัวจริง หากไม่มีรายได้ก็ให้เตรียมในส่วนของสปอนเซอร์แทน เครดิตการ์ดไม่ถือเป็นเป็นหลักฐานทางการเงิน
7)หากมีสปอนเซอร์ให้ถ่ายเอกสารพาสปอร์ตของสปอนเซอร์ และสำเราบัญชีธนาคารอย่างน้อย 6 เดือน และ/หรือเอกสารจดทะเบียนบริษัทของสปอนเซอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ //aphrodite-life-in-england.blogspot.com/2011/09/uk-visa-invitation-letter-forms-for.html
8) หากสมัครวีซ่าท่องเที่ยวโดยมีจุดประสงค์เพื่อไปเยี่ยมเพื่อนหรือครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักร ก็ต้องแนบหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่เราจะไปเยี่ยมได้แก่
8.1 สำเนาพาสปอร์ต
8.2 หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณรู้จักคุ้นเคยกับเขาเป็นอย่างดี อาจเป็นจดหมายเชิญจากเขา อีเมลที่เขียนถึงกัน รูปถ่าย เป็นต้น สามารถให้เขาสแกนเอกสารและส่งไปให้คุณที่เมืองไทยผ่านอีเมลได้ค่ะ
9) ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าปัจจุบันคือ ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 7 พ.ค. 2554 จำนวน 3,952 บาทโดยต้องจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่ง "British Embassy Bangkok" กรุณาเตรียมตั๋วแลกเงินให้พร้อม ณ วันที่ท่านประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่า และหากไม่ต้องการเสียค่าธรรมเนียมการซื้อตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียร์เช็ค สามารถไปซื้อที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 25 สาขา หากลืมก็สามารถไปซื้อได้ที่ธนาคารนครหลวงไทยสาขาตึกที่รีเจ้นท์
10) หากเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครองต้องมีจดหมายรับรองจากผู้ปกครอง ระบุ....
* ที่อยู่โดยละเอียดที่เด็กนั้นจะไปพำนักอาศัยอยู่
* ชื่อของบุคคลที่เด็กนั้นจะไปพำนักอาศัยอยู่ด้วย
* แบบให้ความยินยอมที่ต้องกระทำและลงนามโดยบิดามารดาของเด็กนั้น
* ชื่อและหมายเลขหนังสือเดินทางของบุคคลที่จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรพร้อมกับเด็กนั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อการเดินทางไปสหราชอาณาจักรของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คลิกที่นี่
11.ใบเสร็จรับเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
12. แผนการเดินทาง
13 ใบจองตั๋วเครื่องบินซึ่งเป็นเพียงการจองยังไม่ออกตั๋ว
14. ใบจองโรงแรม (ถ้ามี)

3.จากนั้นก็จองวันยื่นใบสมัครออนไลน์ ดูรายละเอียดคลิกที่นี่4.ไปยื่นคำร้องกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักร วี เอฟ เอส อ่านรายละเอียดการเดินทางและขั้นตอนไปวีเอฟเอส คลิกที่นี่
ข้อควรรู้คือ
1. เอกสารหรือหลักฐานประกอบต้องแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษค่ะ และต้องนำไปประทับตรา (จะนำเรื่องนี้มาเสนอต่อไป)
2. หากได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้แล้ว ควรที่จะต้องทำแผนประกันการเดินทาง เพื่อคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วย บาดเจ็บ กระเป๋าสูญหายและสายการบินถูกเลื่อนหรือถูกยกเลิก จะสามารถเรียกค่าชดเชยได้

3. ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ต้องมี อีเมล พาสปอร์ตล่าสุดและพาสปอร์ตฉบับเก่าCreate Date : 26 กันยายน 2554
Last Update : 12 ตุลาคม 2554 1:08:20 น.
Counter : 1932 Pageviews.

0 comment
UK Visit Visaข้อมูลที่ปรากฏในวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
ข้อมูลที่จะปรากฏบนวีซ่าวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
บทความโดย Isa Lala
เกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
คนที่ต้องการเดินทางมายังประเทศอังกฤษเพื่อท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกนั้น ไม่ว่าจะมาเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน เยี่ยมแฟน เยี่ยมญาติ ควรทำเรื่องยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวมาที่เรียกว่า Visit Visa ซึ่งมีแบบ General Visit สำหรับคนที่เดินทางโดยไม่ไปเยี่ยมใคร หรือไปเยี่ยมเพื่อน/แฟนแต่ไม่ใช่คนในครอบครัว และอีกตัวคือ Family Visit Visa ตัวนี้สำหรับคนที่ต้องการไปเยี่ยมคนในครอบครัว ทั้งครอบครัวตัวเองและสามี การเดินทางมาไปสหราชอาณาจักรฐานะนักท่องเที่ยวหรือ Visitors ระยะเวลาที่ทางสถานทูตจะอนุมัติในวีซ่าของคุณ ที่เรียกว่า Duration of Stay จะมีอายุใช้ 180 วันเป็นมาตรฐาน (หากคุณต้องการขอวีซ่า 1,2,5,10 ปี ก็สามารถขอได้ ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ UK Border) และมักได้รับการอนุมัติให้เข้าออกได้มากกว่า 1 ครั้ง (Multiple Entry) อย่างไรก็ดี คุณควรอ่านรายละเอียดของวีซ่าเมื่อได้มาทุกครั้ง

ข้อมูลที่จะปรากฏบนวีซ่าวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
images by free.in.th
หมายเลขวีซ่า อยู่ตรงมุมบนขวา มักขึ้นต้นด้วย UK ตามด้วยตัวเลขและตัวอักษร

VALID FOR /VALABLE POUR ออกเพื่อให้เดินทางไปยังประเทศ ในที่นี้ก็คือ UNITED KNGDOM

FROM/ DU วันที่เริ่มใช้วีซ่าได้ (สามารถเดินทางเข้าประเทศได้)

UNTIL/AU วันที่วีซ่าหมดอายุการใช้งาน

TYPE OF VISA/ TYPE DE VISA ประเภทวีซ่า C Visit คือท่องเที่ยวทั่วไป โดยทั่วไปคือ Multiple (เข้าออกได้หลายครั้งจนกว่าวีซ่าจะหมดอายุ) หากเป็น Single คือ สามารถเข้า-ออกได้เพียงครั้งเดียว แต่ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าสหราชอาณาจักรจะได้รับ MULT (ย่อมาจาก Multiple)

NUMBER OF ENTRIES/ NOMBRE D’ ENTREES จำนวนครั้งที่ได้รับการอนุมัติให้เดินทางเข้า-ออกได้

DURATION OF STAY/ DUREE DE SEJOUR ระยะเวลาที่สามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรได้ตั้งแต่วันที่วีซ่าเริ่มใช้วีซ่าได้จนกระทั่งวันที่วีซ่าหมดอายุการใช้งาน โดยทั่วไปคือ 180 วัน

ON/ LE วันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า

NUMBER OF PASSPORT/ NUMERO DE PASSEPORT หมายเลขพาสปอร์ตของผู้ยื่นคำร้อง

SURENAME/NAME, NOM/PRENOM นามสกุลและชื่อของผู้ยื่นคำร้อง

REMARKS/REMARQUES> หมายเหตุ ประเภทวีซ่า

วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ/ประเทศที่ออกพาสปอร์ต

NO WORK OR RECOURSE TO PUBLIC FUND ห้ามทำงานและไม่มีสิทธิ์รับความสงเคราะห์ทางการเงินจากรัฐบาลของประเทศในสหราชอาณาจักร

หากคุณไม่ได้มีแผนการที่จะเดินทางในทันที ก็สามารถขอให้ระบุเลื่อนวันเริ่มใช้วีซ่าออกไปได้เป็นเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน ทั้งนี้ คุณควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกวีซ่าทราบแต่โดยปรกติในใบสมัครจะให้คุณระบุว่าจะเดินทางไป- กลับ เมื่อไร

ข้อควรตระหนัก:
1.หากไม่อยากมีปัญหาในการขอวีซ่าครั้งต่อไปก็ไม่ควรอยู่เกินวันเวลาที่ได้ในวีซ่า (Over Stay)

2.คุณสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยว (General Visit) ได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้นหากคุณอยู่ครบ 180 วัน เพราะกฎของ UK Border คือ ต้องอยู่ในประเทศตัวเองและในสหราชอาณาจักร 180 วัน ดังนั้นหากคุณต้องเดินทางตลอดทั้งปี เนื่องจากธุรกิจการงานหรือครอบครัว คุณควรขอเป็น Long-Term Visit อย่างไรก็ดี การขอ Long-Term Visit Visa นั้น หากเป็นการขอครั้งแรกและมีจุดประสงค์เพื่อไปเที่ยวและเยี่ยมครอบครัวสามี คำร้องของคุณอาจไม่ผ่าน ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Long-Term Visit Visa สามารถดูได้ที่

//www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/thailand/vfs-services/?langname=Thai


Free TextEditorCreate Date : 26 กันยายน 2554
Last Update : 26 กันยายน 2554 18:52:36 น.
Counter : 5765 Pageviews.

4 comment
1  2  

Valentine's Monthisa_lala11
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]