Group Blog
 
All blogs
 

วิธีการจดทะเบียนสมรส

วิธีการจดทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรสในสำนักทะเบียน

การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน

การจดทะเบียนสมรสในท้องที่ห่างไกลนอกสำนักทะเบียน

การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น

การจดทะเบียนสมรสโดยยื่นคำร้องต่อกำนัน

การแสดงวาจาหรือกริยาต่อหน้าพยาน

การจดทะเบียนสมรส ณ สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้จดทะเบียนสมรส
จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์
และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย
กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้

ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ

ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา

ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น

ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

หญิงหม้ายจะสมรสใหม่
เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่

- คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
- สมรสกับคู่สมรสเดิม
- มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
- ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้
- ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้

ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง
โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ
กิ่งอำเภอหรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดาและมารดา
หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม

คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย เป็นคนต่างด้าว
ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคล จากสถานทูตหรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด
หนังสือรับรองนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรอง
การแปลถูกต้อง ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขต
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส

บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ

หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น
มอบหมาย พร้อมแปล(กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)

สำเนาทะเบียนบ้าน


ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท
พร้อมจัดยานพาหนะ รับ - ส่ง นายทะเบียน

การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท


บริการตรวจสอบ "ทะเบียนสมรส"


ทางอินเตอร์เนท ที่เว็ปไซด์ //www.dopa.go.th/marry/Inqmarx.html

หรือ

ที่ กรมการปกครอง: งานทะเบียนสมรส สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1548ปัจจุบันนี้ สาวไทยที่จดทะเบียนแล้ว มีสิทธิ์เลือกที่จะใช้นามสกุลของตัวเองต่อไป หรือเปลี่ยนไปใช้นามสกุลสามี หรือจะใช้ทั้งสองนามสกุลก็ได้

 

Create Date : 19 กันยายน 2551    
Last Update : 19 กันยายน 2551 2:30:15 น.
Counter : 346 Pageviews.  

คุณควรใช้ "นาง" อะไร ในชีวิตสมรส

กฏหมายใหม่ให้อิสระกับสาวๆ

ที่จะเลือกใช้คำนำหน้าได้ทั้งนาง และนางสาว

รวมทั้งนามสกุลว่าจะต่อท้ายชื่อด้วยของตัวเอง หรือสามี

นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในสิทธิสตรีที่ควรเป็นมาช้านาน

แต่ถ้าพูดในข้อเท็จจริงของประสบการณ์ความรู้สึกแล้ว

คำนำหน้านั้นไม่สำคัญเท่าสถานภาพทางพฤตินัย...

แน่ใจแล้วหรือว่าวันนี้คุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่ในแบบที่ไม่ต้องหย่าร้าง

ก่อนที่บทสรุปจะเป็น Happy หรือ Tragedy Ending

มาหาคำตอบก่อนดีไหมว่าคำนำหน้า "นาง" อะไรควรจะอยู่ในทะเบียนสมรส


1. คุณคิดอย่างไรกับคำ "เสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร"
A. เอามันทำไมผัวนอกคอกน่ะ ค่าหัวยังไม่เท่าราคาทอง 2 สลึงเลย
B. ทองฉันก็ชอบ ผัวก็เอาค่ะ แต่ถ้าจะถูกยื้อแย่ง ก็ขอแบ่งทองก้นหีบมากหน่อย
C. คนสร้างของ ไม่ใช่ทองสร้างคนถ้าให้เลือกก็ต้องผัวสิคะ

2. คุณ Happy ที่จะสะสมสินสมรส หรือสินส่วนตัวมากกว่ากัน
A. สินส่วนตัว...ของฉันห้ามเกี่ยว แต่ขอเอี่ยวของสามี
B. พอๆ กัน สะสมสินส่วนตัวพร้อมกับหยอดลงขันสินสมรส
C. ผัวเมียก็คนๆ เดียวกัน แบ่งไปทำไมมี...ขอชื่นชีวีด้วยสินสมรส

3. การหย่าร้างที่มีมากขึ้นทุกปี มีผลต่อความเชื่อมั่นในชีวิตคู่คุณแค่ไหน
A. มากๆ ฉันเลยคิดว่าถ้าไม่เวิร์กก็ขอเลิกทันใจ
B. มีผล 30% แต่ไม่เป็นปัญหากับความรัก
C. ไม่มีผล เพราะฉันจะเลือกแต่งแต่กับคนที่ซื่อสัตย์ มั่นคง

4. คำว่า นาง ของแม่หม้ายในอดีต ให้ความรู้สึกอย่างไรกับคุณ
A. เหมือนมะม่วงปริมีตำหนิเพลี้ยไฟ
B. เป็นคำสรรพนามที่จำกัดความอิสระของผู้หญิง
C. เฉยๆ ก็คุ้นชินกันมานมนานแล้ว

5. จำเป็นแค่ไหนที่ลูกๆ จะต้องใช้นามสกุลพ่อ
A. ไม่จำเป็น ถ้าฉันมีก็จะให้ใช้นามสกุลตัวเองล่ะ
B. ถ้าแฟร์ๆ ก็ใช้ของพ่อคน ของแม่คน น่าจะดี
C. จำเป็นเพราะนี่คือธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรสืบทอด

6. การรับรู้ถึงสถานภาพการสมรสสำคัญกับคุณมากไหม
A. ไม่เลย ฉันจะแต่งจะเลิกไม่ใช่เรื่องของคนหัวเถิก ตายาว จะต้องมารับรู้
B. จำเป็นในแง่ที่เราได้แสดงความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ใจให้สังคมรับรู้
C. จำเป็นเพราะฉันและเขาได้ประกาศความเป็นเจ้าของต่อสังคม

7. คุณคิดว่าการแต่งงานคืออะไร
A. ปาร์ตี้ Anniversary ตัวเองและคนรัก
B. การให้เกียรติตัวเองและคู่รัก
C. การสร้างตีตราสร้างพันธะทางสังคมA: 1 B: 2 C: 3
0-7 นางสาว นามสกุลเดิม: ความไม่ศรัทธาต่อความซื่อสัตย์ รวมทั้งความหวาดระแวงต่อความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ ทำให้คุณเลือกที่จะยืนอยู่ในจุดมั่นคงของตัวเอง มากกว่าที่จะคล้อยตามคนรัก ดังนั้น คุณจึงชอบมีความสัมพันธ์ในแบบส่วนตัวเพื่อที่วันหนึ่งเกิดความแตกแยกกันขึ้น จะได้ไม่ต้องทนรับแรงกดดันต่อกระแสวิพากษ์ของสังคม ทั้งหมดนี้นำไปสู่บทสรุปที่คุณควรใช้สรรพนามและชื่อ-นามสกุลเดิมทุกประการ


8-15 นางสาว นามสกุลสามี / นาง นามสกุลเดิม: คุณมีศรัทธาต่อสถาบันครอบครัวในแบบที่เท่าเทียมกับการให้เกียรติและนับถือความเป็นตัวของตัวเอง ดังนั้น คุณจึงเลือกใช้ฟังก์ชั่นทุกอย่างในแบบสมดุล และเหมาะสมต่อสถานการณ์ สิ่งนี้สื่อได้ถึงสัมพันธภาพในความรักและครอบครัวที่คุณกำลังจะสร้างว่าเหตุผล และความรู้สึก คือสิ่งกำหนดบทบาทกฏเกณฑ์ชีวิต

16-21 นาง นามสกุลสามี: คุณก็ยึดมั่นต่อสถาบันครอบครัวอย่างเหนียวแน่นมีภาพลักษณ์และบทบาทในการเป็นสามีและภรรยาที่ชัดเจน คุณพร้อมที่จะลดอำนาจลงเป็นเพียงแม่บ้านที่ไร้ปากเสียงมีหน้าที่คือผลิตทายาทต่อยอดเจเนอเรชั่นใหม่ และให้การอบรมเลี้ยงดูในเรื่องปลีกย่อย นี่ไม่ใช่ความคิดที่ผิดหรือถูก แต่เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติของผู้หญิงอีกสปีชี่ส์ที่มีความสุขและพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นกันมานานตั้งแต่อดีต คำกล่าวทั้งหมดนำไปสู่บทสรุปสรรพนามที่เหมาะกับคุณคือ นาง ตามด้วยชื่อ และนามสกุลของสามีจากนิตยสาร WOMAN PLUS
เรื่อง : LuckyAries
 

Create Date : 19 กันยายน 2551    
Last Update : 19 กันยายน 2551 1:59:31 น.
Counter : 250 Pageviews.  

About Wedding
จริงๆก็ไม่รู้จะเขียนเกี่ยวกับไรดี เอาเป็นเรื่องใกล้ๆตัวก่อนดีกว่านะ

เรื่องเกี่ยวกับแต่งงาน ผู้หญิงบางคนใฝ่ฝันที่อยากจะใส่ชุดแต่งงาน
จริงๆแล้วเว็บ //www.weddingsquare.com
เว็บนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงานไว้เยอะมากเลย


ใครที่คิดที่อยากจะแต่งงานก็สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลพิธีการแต่งงาน
ตั้งแต่ดูฤกษ์ สถานที่ ชุดหมั้น-ชุดแต่งงาน ของชำรวย การ์ด
Packageถ่ายภาพหน้างาน Presentation จนถึงถ่ายรูปวันงานและ VDOวันงาน แม้กระทั่งเทคนิคเลือกแหวนเพชรก็มีนะแต่อยากแนะนำไอเดียตกแต่งธีมงานของพี่เอ๋ sushi@home สวยเก๋ดี ไม่รู้ซิเราชอบไอเดียการตกแต่งของพี่เอ๋มาก งานเราที่ผ่านมาก็แอบขโมยผลงานพี่เอ๋มาตกแต่งในงานเรา แต่ก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดี่ยว เอาเป็นว่าCopy ไอเดียพี่เขามา แถมพี่เอ๋เป็นกรูคอยช่วยเหลือตอบปัญหาธีมงานต่างๆในเว็บ weddingsquare ด้วยนะ

ไอเดียบางส่วนจากเว็บ weddingsquare
กล่องใส่ซองMy Song
 

Create Date : 10 กันยายน 2551    
Last Update : 19 กันยายน 2551 2:30:41 น.
Counter : 285 Pageviews.  


irinry
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


Friends' blogs
[Add irinry's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.