ประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ภายใต้แนวคิด “มนุษย์เงินออม”


ประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ภายใต้แนวคิด “มนุษย์เงินออม”

ประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ภายใต้แนวคิด “มนุษย์เงินออม”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ภายใต้แนวคิด “มนุษย์เงินออม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

 • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (รวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ด้วย)
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีส่งผลงานเข้าประกวดแบบเป็นทีม จะต้องเป็นสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งเพียงทีมเดียว
 • บุคคล/ ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 เรื่อง

เงื่อนไขการผลิตภาพยนตร์สั้น

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับประเด็นหัวข้อ “มนุษย์เงินออม”
 • ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้องส่งแผ่น DVD บันทึกผลงานเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MP4 หรือ MOV จำนวน 2 แผ่น (วงเล็บมุมซอง “ประกวดหนังสั้น”) จัดส่งตามที่อยู่รายละเอียดข้างต้น
 • การผลิตผลงานภาพยนตร์ ไม่จำกัดรูปแบบ สไตล์ เทคนิค ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ
 • ความละเอียดของภาพยนตร์ ต้องมีคุณภาพระดับ HD และมีขนาด 720x480 พิกเซล (Pixel) ขึ้นไป
 • ต้องมีภาพเสียงเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ โดยความยาว 5 - 15 นาที (รวมเครดิต)
 • ภายในภาพยนตร์สั้น ต้องมีโลโก้ของโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” และ //www.set.or.th/education ในช่วงก่อนเข้าภาพยนตร์ และโลโก้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วง End Credit ดาวน์โหลดโลโก้ได้ที่ //www.set.or.th/financialplanning
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ เป็นกล้อง DSLR หรือ กล้องที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ มีความละเอียดที่กล่าวข้างต้น
 • ผู้ประกวดต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ ผลิตผลงานขึ้นใหม่ โดยไม่ทำซ้ำ ไม่คัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นโดยไม่มีสิทธิ ไม่ว่าลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สิน ทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดนั้นจะได้จดแจ้งทางทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม และเป็นผลงานที่เข้าประกวดต้องไม่เคย
 • โครงการประกวดหนังสั้น โครงการ “เงินทองต้องวางแผน” โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งที่ 1 ผ่านการส่งประกวดหนังสั้น คลิป หรือการประกวดผลงานประเภทเดียวกันนี้ที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นนอกจากผู้ประกวดจะถูกตัดสิทธิจากการประกวดแล้ว ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
 • ผู้ประกวดต้องตกลงและยินยอมให้ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น (ไม่ว่าจะได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม) เป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะชน โฆษณา และพัฒนาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ประกวด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ //www.set.or.th/financialplanning สอบถามข้อมูลทาง https://www.facebook.com/filmmakerthai หรือโทร 0-2248-1400 นิตยสาร filmmaker (แพน,เนส,นิว)

การสมัครและการส่งผลงาน

 • เอกสารการสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • เค้าโครงเรื่องโดยย่อ ความยาวไม่เกิน 1หน้า กระดาษ A4 สร้างสรรค์ให้สอดคล้องในประเด็นหัวข้อ “มนุษย์เงินออม”
  • ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียด หน้า 1-2
  • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ //www.set.or.th/financialplanning
 • การส่งใบสมัคร
  • ทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง “สมัครประกวดหนังสั้น”)
  • ทางอีเมล์: filmmakeracademy2016@gmail.com ระบุชื่อเรื่อง: สมัครประกวดหนังสั้น
  • สมัครด้วยตนเอง (วงเล็บมุมซอง “สมัครประกวดหนังสั้น”)
 • ปิดรับใบสมัครในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
  • กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ปิดรับสมัครโดยนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • กรณีส่งใบสมัครทางอีเมล์ ปิดรับสมัครเวลา 24.00 น.
  • กรณีส่งใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 50 ทีม ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ทีมผ่านทางเว็บไซต์www.set.or.th/financialplanning
 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก ทั้ง 50 ทีม จะมีโอกาสได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทย ณ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MRT ศูนย์วัฒนธรรม) ในวันที่ 19 กันยายน 2559
 • หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องส่งผลงาน “บทภาพยนตร์”
  • ทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง “บทประกวดหนังสั้น”)
  • ทางอีเมล์: filmmakeracademy2016@gmail.com ระบุชื่อเรื่อง: บทประกวดหนังสั้น
  • ด้วยตนเองที่ (วงเล็บมุมซอง “บทประกวดหนังสั้น”)
 • หมดเขตการส่งผลงาน “บทภาพยนตร์” ในวันที่ 25 กันยายน 2559
  • กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ปิดรับสมัครโดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • กรณีส่งใบสมัครทางอีเมล์ ปิดรับสมัครเวลา 24.00 น.
  • กรณีส่งใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.
 • ประกาศผล 20 ผลงาน “บทภาพยนตร์” ที่ผ่านเข้ารอบ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ //www.set.or.th/financialplanning
 • หลังจากนั้น ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 ทีม ต้องส่งผลงาน “ภาพยนตร์สั้น”
  • ทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง “ประกวดหนังสั้น”)
  • ทางอีเมล์: filmmakeracademy2016@gmail.com ระบุชื่อเรื่อง: “ประกวดหนังสั้น”
  • ด้วยตนเองที่ (วงเล็บมุมซอง “ประกวดหนังสั้น”)
 • หมดเขตการส่งผลงานหนังสั้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
  • กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ปิดรับสมัครโดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • กรณีส่งใบสมัครทางอีเมล์ ปิดรับสมัครเวลา 24.00 น.
  • กรณีส่งใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.
 • วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรม Like&Share โหวตผลงานภาพยนตร์สั้น 20 ทีมสุดท้าย เพื่อชิงรางวัล Popular Vote
 • ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศในงานมหกรรมภาพยนตร์สั้น “เงินทองต้องวางแผน” โดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
 • การส่งเอกสารและผลงาน
  • ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
   บริษัท ไอดา มีเดีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
   65/23 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์
   ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
   กรุงเทพฯ 10310
  • ทางอีเมล์: filmmakeracademy2016@gmail.com พร้อมระบุชื่อเรื่อง
  • สมัครด้วยตนเอง
   บริษัท ไอดา มีเดีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
   65/23 อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 2
   ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
   กรุงเทพฯ 10310 (ในวันและเวลาราชการ)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลชนะเลิศและใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย ลำดับที่ 3-10 ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท 7 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-248 1400
 • www.facebook.com/filmmakerthaCreate Date : 08 สิงหาคม 2559
Last Update : 8 สิงหาคม 2559 14:10:50 น.
Counter : 477 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

สมาชิกหมายเลข 2870475
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]เมื่องานประจำเป็นฐาน เงินลงทุนคือความชันของอิสรภาพทางการเงิน

สนใจเปิดบัญชีหุ้น/tfex/แทรกความรู้การลงทุนและเทรดหุ้น
พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้ในแต่ละOrderหรือการเข้าซื้อลงทุนครับ

contact:4524akira@gmail.com
ID Line: akira_1721
http://www.facebook.com/stockforfriends
New Comments
All Blog