พระคาถาชินบัญชร และคำแปล

พระชินบัญชรคาถา ของเจ้าประคุณสมเด็จพนะพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) วัดระฆังโฆสิตาราม

     พระคาถานี้ถ้าใครท่องได้ขึ้นใจ ภาวนาทุกคืนวัน จะทำให้เกิดโชคลาภ เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง บันดาลให้แคล้วคลาดปลอดภัยเหมือนมีพระสมเด็จอยู่กับตัวตั้ง ๑oo องค์

     เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนาพระชินบัญชรคาถา ควรตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าประคุณสมเด็จด้วยคำว่า                 

    
 ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง  ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง
 อัตถิ กาเย กายะ ญายะ  เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา
 อิติปิ โส ภะคะวา  ยะมะราชาโน
 ท้าวเวสสุวัณโณ  มรณัง   สุขัง
 อะระหัง   สุคะโต  นะโม   พุทธายะ
   
 ชะยาสะนากะตา   พุทธา เชตะวา   มารัง   สะวาหะนัง 
 จะตุสัจจาสะภัง   ระสัง เย   ปิวิงสุ   นะราสะภา 
 ตัณหังกะราทะโย   พุทธา อัฏฐะวีสะติ   นายะกา 
 สัพเพ   ปะติฏฐิตา   มัยหัง มัตถะเก   เต   มุนิสสะรา 
 สีเส   ปะติฏฐิโต   มัยหัง พุทโธ   ธัมโม   ทะวิโลจะเน 
 สังโฆ   ปะติฏฐิโต   มัยหัง อุเร   สัพพะคุณากะโร 
 หะทะเย   เม   อะนุรุทโธ สารีปุตโต   จะ   ทักขิเณ 
 โกณฑัญโญ   ปิฎฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน   จะวามะเก 
 ทักขิเณ   สะวะเน   มัยหัง อาสุง   อานันทะราหุโล 
 กัสสะโป   จะ   มะหานาโม อุภาสุง   วามะโสตะเก 
 เกสันเต   ปะฏฐิภาคัสมิง สุริโยวะ   ปะภภังกะโร 
 นิสินโน   สิริสัมปันโน โสภิโต   มุนิ   ปุงคะโว 
 กุมาระกัสสะโป   เถโร มะเหสี   จิตตะวาทะโก 
โส   มัยหัง   วะทะเน   นิจจัง ปะติฏฐาสิ   คุณากะโร 
 ปุณโณ   อังคุลิมาโลจะ อุปาลี   นันทะสีวะลี 
 เถรา   ปัญจะอิเมชาตา นะลาเต   ติละกา   มะมะ 
 เสสาสีติ   มะหาเถรา วิชิตา   ชินะสาวะกา 
 เอเตสีติ   มะหาเถรา ชิตะวันโต   ชิโนระสา 
ชะลันตา   สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ   สัณฐิตา 
 ระตะนัง   ปุระโต   อาสิ ทักขิเณ   เมจจะสุตตะกัง 
 ธะชัคคัง   ปัจฉะโต อาสิ วาเม   อังคุลิมาละกัง 
 ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ   สุตตะกัง 
 อากาเส   ฉะทะนัง   อาสิ เสสา   ปาการะสัณฐิตา 
 ชินานานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตา 
 วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา 
 อะเสสา   วินะยัง   ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา 
 วะสะโต   เม   สะกิจเจนะ สะทา   สัมพุทธปัญชะเร 
 ชินะ   ปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง   มะฮี   ตะเล 
 สะทา   ปาเลนตุ   มัง   สัพเพ เต   มะหาปุริสาสะภา 
 อิจเจวะมันโต สุคุตโต   สุรักโข 
 ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว 
 ธัมมานุภาเวนะ  ชิตาริสังโฆ
 สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย 
 สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิชินะปัญชะเรติ. 

 


 

คำแปลพระชินบัญชรคาถา

         ขอให้พระพุทธนราสภจอมมุนีนายกทั้ง ๒๘ พระองค์ มีพระพุทธเจ้า พระนามว่าตัณหังกร เป็นอาทิ บรรดาที่ประทับนั่งเหนืออาสนะชัย ทรงชำนะมารพร้อมด้วยพาหนะ ได้ดื่มรส คือจตุสัจจธรรมอันประเสริฐ จงมาประดิษฐานอยู่ ณ เบื้องกระหม่อมของข้าพเจ้า
         ขอให้พระพุทธ จงมาประดิษฐานอยู่เหนือเศียรเกล้าแห่งข้าพเจ้า
         ขอให้พระธรรม จงมาประดิษฐานอยู่ที่ตาทั้งสองของข้าพเจ้า
         ขอให้พระสงฆ์องค์บ่อเกิดแห่งความดีทั้งปวง จงมาประดิษฐานอยู่ที่อุระแห่งข้าพเจ้า
         ขอให้พระอนุรุทธเถระ จงมาประดิษฐานที่ดวงหทัยแห่งข้าพเจ้า พระสารีบุตร จงมาประดิษฐาน ณ เบื้องขวา พระโกฑัญญะ จงมาอยู่ ณ เบื้องหลัง และพระโมคัลลานะ จงมาอยู่ ณ เบื้องซ้าย
         ขอให้พระอานนท์ และพระราหุล จงอยู่ ณ โสตเบื้องขวา พระกัสสปะและพระมหานามะทั้งสององค์ จงอยู่ ณ เบื้องซ้าย
         ขอให้พระโสภิตจอมมุนี ทรงสมบูรณ์ด้วยสิริความสว่าง (แก่ประชาชน) ประดุจดวงอาทิตย์ จงสถิตนั่ง ณ ส่วนเบื้องหลังตั้งแต่ริมผมขึ้นไป (แห่งข้าพเจ้า)
         ขอให้พระกุมารกัสสัปเถระ ผู้มีวาทะอันไพจิตรเป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ จงมาประดิษฐานอยู่ที่ปาก (วทเน) แห่งข้าพเจ้าเป็นเนืองนิจ
         ขอให้พระเถระ คือ พระปุณณะ พระองคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสิวลี ๕ องค์นี้ จงเกิดเป็นประดุจต่อมไฝ หรือรอยเจิมที่นฃาฏ (หน้าผาก) แห่งข้าพเจ้า
         ขอให้พระอิสีติมหาเถระชินนะสาวกชิโนรส ผู้พิชิตชำนะมารรุ่งโรจน์อยู่ด้วยเดชแห่งศีล นอกจากนั้นจงมาสถิตอยู่ที่อวัยวะน้อยใหญ่ (แห่งข้าพเจ้า)
         ขอให้พระรัตนสูตรจงอยู่ข้างหน้า เมตตสูตรจงอยู่ข้างขวา ธชัคคสูตรจงอยู่ข้างหลัง อังคุลีมาลสูตรจงอยู่ข้างซ้าย ขันธปริตร โมรปริตรและอาฏานาฏิยสูตรจงเป็นเพดานกางกันในอากาศ ขอบรรดาพระสูตรอันประเสริฐต่างๆ ของพระชินะนอกจากนั้นจงตั้งเป็นประดุจกำแพงล้อมไว้ ๗ ชั้น
         เมื่อข้าพเจ้ายังดำเนินกิจของตนอยู่ (เข้าใจว่าบวชอยู่) ในธรรมวินัย
         อันระบบแห่งพระสัมมาสัมพุทธะ ขอให้บรรดาอุปัทวันตรายทั้งภายนอกและภายในอันกิดแต่ลอมร้ายและศัตรูเป็นอาทิ จงถึงความย่อยยับไปด้วยเดชแห่งพระชินมุนี อันหาที่สุดมิได้โดยไม่เหลือกาลทุกเมื่อ
         ขอให้พระพุทธองค์ผู้เป็นมหาบุรุษอันประเสริฐทั้งมวลนั้น จงช่วยคุ้มครองป้องกันข้าพเจ้าผู้ยังอยู่ ณ ท่ามกลางพระธรรมวินัยเป็นระบบพระชินมุณี ณ พื้นปฐพีทุกเมื่อ เทอญ
         ข้าพเจ้าซึ่งพระมหาบุรุษเหล่านั้นคุ้มครองรักษาดีแล้ว ในภายในเป็นอันชำนะแล้วซึ่งอุปัทวภัยด้วยชินานุภาพ ชำนะแล้วซึ่งข้าศึก คือกิเลส (เครื่องข้อง) ด้วยธรรมานุภาพ ชำนะแล้วซึ่งอันตรายด้วยสังฆานุภาพ อันอานุภาพแห่งพระสัทธรรมคุ้มครอง แล้วอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในระบบของพระชินพุทธเจ้าแล ฯ

 


 

การเรียนพระชินบัญชรคาถา

         การเรียนพระชินบัญชรคาถาให้เป็นผลดีนั้น วันแรกเรียนควรเป็นวันพฤหัสบดี โดยใช้ธูปหอม ๙ ดอก เทียนแท้ (ขาว) ๒ เล่ม ดอกบัวขาว ๙ ดอก ดอกมะลิ ๑ พาน หรือใส่ในที่อันควรบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา มารดา บรรพชน ต้นตระกูลผู้ให้กำเนิดมาในสายตรง และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี (ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า หลวงพ่อโต พรหมรังษี) แล้ว จึงอธิษฐานเรียนพระคาถานี้ให้จำได้โดยเร็ว ใช้ได้เป็นผลดี พระคาถานี้มีคุณสุดจะพรรณนาแก่ผู้นับมั่นถือมั่น จะเป็นผลดีแก่ผู้นับถือมั่นในพระรัตนตรัยและหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี และพระคาถาอย่างอัศจรรย์
Create Date : 17 เมษายน 2555
Last Update : 17 เมษายน 2555 11:10:24 น.
Counter : 845 Pageviews.

0 comment

Valentine's MonthiAblazel
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]