แหล่งรวบรววมวิธีเล่นหุ้น
 
ศรีวิชัย อีกหนึ่งพันธุ์ไก่ดี ที่เมืองคอน

ธนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ
ไก่ พื้นเมือง นับเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน เป็นสัตว์พื้นเมืองที่มีคุณลักษณะเด่นมากมาย ไม่ว่า การมีเนื้อคุณภาพดี รสชาติอร่อย ไก่ตัวเมียมีความสามารถในการฟักไข่ ปรับตัวได้ในสภาพขาดแคลนอาหารในหมู่บ้าน บินหนีศัตรูได้ และต่อสู้ป้องกันตัวได้เป็นอย่างดี ฯลฯ

ซึ่งคุณลักษณะดีเด่นเหล่านี้ เป็นคุณลักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้

ด้วย ความสำคัญของสัตว์พื้นเมืองชนิดดังกล่าว กรมปศุสัตว์ ฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาวงการปศุสัตว์ของประเทศไทย จึงได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองมาอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุด เมื่อเร็วๆ นี้ กรมปศุสัตว์ได้จัดให้มีการแถลงข่าว การขึ้นทะเบียนพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)กรมปศุสัตว์ ขึ้นทะเบียน 4 สายพันธุ์

คุณ ปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าการขึ้นทะเบียนพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยของกรมปศุสัตว์ เป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลงานวิจัย "การสร้างฝูงไก่พื้นเมือง 4 พันธุ์" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้บันทึกความเข้าใจ เมื่อวันที่ 4ั้มีนาคม 2545

"ผลการ ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ได้ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ผ่านการพัฒนาพันธุ์มาแล้ว 9-10 ชั่วอายุ (generation) มีลักษณะภายนอกที่สำคัญคือ รูปร่าง สีขน สีปาก และสีแข้งั้มีความสม่ำเสมอมากกว่า 90% มีลักษณะทางเศรษฐกิจประจำพันธุ์และยังคงมีคุณสมบัติที่ดีของไก่พื้นเมือง ได้แก่ ความเป็นแม่ที่ดีและความสามารถในการอยู่รอดในชนบทสำหรับเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งคุณภาพเนื้อที่นุ่มแน่น รสชาติอร่อย และคอเลสเตอรอลต่ำ ซึ่งเป็นจุดขายในเชิงพาณิชย์"

ทั้งนี้ สำหรับไก่พื้นเมืองที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการนั้น ประกอบด้วยจำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่

1.ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่

2.ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์

3. ไก่ชีท่าพระ

4. ไก่แดงสุราษฎร์

โดย สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองทั้งหมด ดำรงฝูงอยู่ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปราจีนบุรีขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี ตามลำดับเผยผลิตลูกไก่ ปีละ1.5 ล้านตัว

อธิบดี กรมปศุสัตว์ กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน กรมปศุสัตว์ได้ใช้ไก่ทั้ง 4 ฝูงั้เป็นต้นพันธุ์เพื่อผลิตลูกไก่พื้นเมืองและลูกผสมพื้นเมืองให้กับฟาร์ม ของกรมปศุสัตว์ เกษตรกร และภาคเอกชนปีละกว่า 1,500,000 ตัว

"นอกจาก นี้ สกว. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำพันธุ์ไก่บางส่วนไปพัฒนาเป็นสายพ่อพันธุ์สำหรับผลิตไก่ลูกพื้นเมือง เชิงพาณิชย์ ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและสร้างอาชีพสำหรับชุมชน เช่น พัฒนาไก่ประดู่หางดำและชีให้เป็นฝูงปู่ย่าพันธุ์ชั้นเลิศ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์พัฒนาไก่เหลืองหางขาวเป็นสายพ่อพันธุ์เพื่อผลิต "ไก่เนื้อตาก" และ "ไก่เนื้อโคราช" โดยร่วมมือกับกรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามลำดับ"

อธิบดี กรมปศุสัตว์ กล่าวต่อไปว่าการขึ้นทะเบียนพันธุ์ไก่พื้นเมืองจึงเป็นกระบวนการเริ่มต้นที่ สำคัญ เพื่อรักษาพันธุ์สัตว์พื้นเมืองให้กับประเทศั้เป็นการประกาศให้ทราบเพื่อ แสดงการเป็นกรรมสิทธิ์ในพันธุ์ไก่ของรัฐที่จะทำให้ประชาชนไทยทุกคนสามารถ เข้าถึงการใช้ประโยชน์ได้ทั่วกันั้และเป็นการนำไปสู่การรับรองพันธุ์ไก่พื้น เมืองไทยในอนาคตั้รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าตัวสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อ การแข่งขันที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้มารู้จักไก่ศรีวิชัยอีกหนึ่งพันธุ์ดี

สำหรับ ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการ อยู่ในปัจจุบัน นอกเหนือจากไก่พื้นเมืองทั้ง 4 สายพันธุ์ คือ ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์ ไก่ชีท่าพระ และไก่แดงสุราษฎร์ แล้ว ในหน่วยงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่น่าสนใจ อีกหลายพันธุ์ อาทิ ไก่พันธุ์ศรีวิชัย

ไก่พันธุ์ศรีวิชัยเป็นผลงาน ที่ดำเนินการโดยสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2540

โดยได้ ดำเนินการคัดเลือกผสมพันธุ์และสร้างพันธุ์ไก่พื้นเมืองั้โดยใช้พันธุ์ไก่ใน ท้องถิ่นั้เช่น ไก่คอล่อนั้ไก่แดง ไก่ชีและไก่สายพันธุ์ต่างประเทศ รวมทั้งไก่ลูกผสมเพื่อการค้า จนได้สายพันธุ์ไก่ศรีวิชัยในปัจจุบัน

ซึ่งทั้งหมดนี้ดำเนินการอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้พันธุ์

- ไก่พื้นเมืองที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

- สามารถเลี้ยงแบบธรรมชาติ โดยเฉพาะในรูปแบบการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์

- ให้ผลผลิตสูงกว่าไก่พื้นเมืองโดยทั่วไป ทั้งการให้ไข่ การเจริญเติบโตั้ระยะเวลาการเลี้ยงสั้น ฯลฯ

- เพื่อผลิตสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่ยั่งยืน ลดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์จากต่างประเทศ

จาก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช สามารถคัดเลือกผสมและปรับปรุงพันธุ์ไก่ได้ 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย

1. ไก่พันธุ์ศรีวิชัยดำคัดเลือกผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์จากไก่คอล่อนั้และไก่พื้นเมืองภาคใต้

2. ไก่พันธุ์ศรีวิชัยแดงคัดเลือกผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์จากไก่คอล่อนั้ไก่พื้นเมือง (ไก่แดง)และไก่โร้ดไอร์แลนด์เรด

3. ไก่ศรีวิชัยขาวคัดเลือกผสมพันธุ์และปรับปรุงจากไก่พื้นเมืองคอล่อนไก่พื้นเมือง (ไก่ชี)และไก่ไข่ลูกผสมทางการค้า

สำหรับลักษณะทางเศรษฐกิจของไก่ศรีวิชัย มีดังนี้

1. ไก่พันธุ์ศรีวิชัยดำ น้ำหนักแรกเกิด 34 กรัม น้ำหนักที่ 1 สัปดาห์ 69 กรัม น้ำหนักที่ 20 สัปดาห์ 2,610 กรัม อายุเมื่อไข่ฟองแรก 22 สัปดาห์ จำนวนไข่เฉลี่ยต่อปี 100-120 ฟอง และน้ำหนักไข่ฟองแรกเฉลี่ย 42 กรัม

2. ไก่พันธุ์ศรีวิชัยแดง น้ำหนักแรกเกิด 35 กรัม น้ำหนักที่ 1 สัปดาห์ 69 กรัม น้ำหนักที่ 20 สัปดาห์ 2,620 กรัม อายุเมื่อไข่ฟองแรก 21 สัปดาห์ จำนวนไข่เฉลี่ยต่อปี 130-180 ฟอง และน้ำหนักไข่ฟองแรกเฉลี่ย 42 กรัม

3. ไก่พันธุ์ศรีวิชัยดำ น้ำหนักแรกเกิด 32 กรัม น้ำหนักที่ 1 สัปดาห์ 55 กรัม น้ำหนักที่ 20 สัปดาห์ 2,200 กรัม อายุเมื่อไข่ฟองแรก 21 สัปดาห์ จำนวนไข่เฉลี่ยต่อปี 140-200 ฟอง และน้ำหนักไข่ฟองแรกเฉลี่ย 35 กรัม

ไก่ ศรีวิชัย จึงเป็นอีกหนึ่งของผลงานการวิจัยเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองของ ประเทศไทย ที่จะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 7 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.(075) 348-487เร่งแก้ปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งสูง

ใช้มาตรการจัดระบบปลูกข้าว เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์

คุณ ธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ในงานการสัมมนา เรื่อง "แนวโน้มสินค้าปศุสัตว์ของไทย ปี 2554" ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าปัจจุบันสินค้าปศุสัตว์ของไทยมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นตามความ ต้องบริโภคสินค้าอาหารที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าอัตราการผลิตในสาขาปศุสัตว์ของประเทศไทย ในปี 2553 จะเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง ร้อยละ 2.5-3.5 เมื่อเทียบกับปี 2552 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

"โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ไก่เนื้อที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเปิดตลาดส่งออกเนื้อไก่สดแช่แข็งไป ยังประเทศรัสเซีย แอฟริกาใต้ มาเลเซีย และบาห์เรน ในขณะเดียวกัน ประเทศญี่ปุ่นกำลังพิจารณาอนุมัติให้ประเทศไทยส่งออกเนื้อไก่สดแช่แข็ง ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกไก่เนื้อสดแช่แข็งเพิ่มสูงขึ้น"

"และ ไม่เพียงแต่สินค้าปศุสัตว์ในกลุ่มของไก่เท่านั้นที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่ม สูงขึ้น แต่ยังรวมถึงสินค้าปศุสัตว์ประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น สุกร โคเนื้อ และโคนม ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรชี้ว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรในภาพรวมจะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา"

คุณธีระ กล่าวต่อไปว่า แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาสินค้าเกษตรจะมีอัตราแนวโน้มที่สูงขึ้น แต่สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อเสถียรภาพของสินค้าเกษตรในปัจจุบัน โดยเฉพาะภาคปศุสัตว์คือ ในเรื่องของต้นทุนการผลิตในด้านอาหารสัตว์ที่ประเทศยังต้องพึ่งพาการนำเข้า ถึงกว่าปีละ 3-4 พันล้านบาท

"ซึ่งในเรื่องดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดระบบการปลูกข้าว เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชหลังนา ซึ่งจะเป็นกลุ่มพืชอาหารสัตว์ ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ไทยลดการนำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศได้มาก ขึ้น และทำให้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ของเกษตรกรลดลง"

คุณธีระ ยังกล่าวว่า ทั้งนี้ จะรวมถึงโครงการลดต้นทุนการผลิตโดยนำร่องใน 3 พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง โดยใช้งบประมาณดำเนินการจากงบฯ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ

"สำหรับอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันสินค้าปศุสัตว์ของไทยคือ ในเรื่องของโรคระบาดสัตว์ และข้อกีดกันทางการค้าที่หลายๆ ประเทศนำเรื่องของก๊าซมีเทนที่เกิดจากภาคปศุสัตว์ที่ส่งผลทำให้เกิดภาวะโลก ร้อนเป็นข้อกำหนดในการนำเข้า ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาวิจัยข้อมูลดังกล่าวให้เกิดความชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเจรจาทางการค้าต่อไปในอนาคต" คุณธีระ กล่าวในที่สุด

อนึ่ง สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ในปี 2554 คุณอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า คาดว่าจะขยายตัวในช่วง ร้อยละ 1.4-2.4 ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งผลผลิตและราคา โดยเฉพาะสาขาการผลิตหลักที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี

โดยสาขาพืชคาดว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วง ร้อยละ 1.6-2.6 เนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการเพาะปลูกตามแรงจูงใจของราคาสินค้า ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากโครงการประกันรายได้ของรัฐในสินค้าเศรษฐกิจสำคัญ

"ใน ขณะที่สาขาปศุสัตว์ คาดว่าขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วง ร้อยละ 0.8-1.8 เนื่องจากราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจให้ผู้ผลิตขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งออกคาดว่าจะยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับสาขาประมง คาดว่าขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วง ร้อยละ 1.5-2.5 เนื่องจากผลผลิตกุ้งเพาะเลี้ยงและประมงทะเลขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนสัตว์น้ำจืดเพาะเลี้ยงยังคงได้รับการส่งเสริมจากกรมประมงอย่างต่อ เนื่อง" คุณอภิชาต กล่าวในที่สุด


Create Date : 29 มกราคม 2554
Last Update : 29 มกราคม 2554 8:59:01 น. 1 comments
Counter : 1625 Pageviews.  
 
 
 
 

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ มากมายจากบล้อกนี้ค่ะ
smart wool socks
 
 

โดย: นกเอี้ยง_เอง วันที่: 28 กันยายน 2554 เวลา:0:08:29 น.  

Name
* blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Opinion
*ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet

hoon_vi
 
Location :
ขอนแก่น Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
เป็นนักลงทุนมือใหม่ กำลังหาวิธีการเหมาะสำหรับตัวเอง ชอบการถ่ายรูป ท่องเที่ยว เขียนบทความ
[Add hoon_vi's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com