แหล่งรวบรววมวิธีเล่นหุ้น
 
หมูภูพาน โคเนื้อทาจิมะ สัตว์เด่นเพื่อส่งเสริมเกษตรกร ที่ศูนย์ฯ ภูพาน

หมูภูพาน โคเนื้อทาจิมะ สัตว์เด่นเพื่อส่งเสริมเกษตรกร ที่ศูนย์ฯ ภูพาน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เป็นหนึ่งในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อใช้เป็นแบบจำลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเป็นพื้นที่ย่อส่วนของภูมิภาคที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา และศึกษารูปแบบ แบบฉบับและตัวอย่างของการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานว่า ควรจะดำเนินการไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสำเร็จ และแนวทางนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ราษฎรและเกษตรกรทำตามตัวอย่างนั้นได้โดยง่าย มีเทคนิคเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และไม่เกิดความสามารถในด้านการลงทุน เพื่อให้เป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาของภูมิภาคนี้

จากความหลากหลายในกิจกรรม โครงการที่ทางศูนย์ได้ดำเนินการเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักหน่วยหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ด้วยภารกิจหลักคือ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์และศึกษาเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ที่เหมาะสมกับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยที่ประสบผลสำเร็จส่งเสริมให้กับเกษตรกรและหน่วยงานที่มีความสนใจ นำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ อันจะเป็นการช่วยยกระดับความเป็นอยู่และพัฒนายกระดับอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรให้สูงขึ้นอีกทางหนึ่ง

งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ มีกิจกรรมการศึกษาด้านปศุสัตว์ที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับโคทาจิมะและหมูภูพาน รวมถึงไก่ดำไก่เนื้อสายพันธุ์ภูพาน ด้วยเป้าหมายเพื่อนำผลสรุปที่ได้ไปส่งเสริมให้เกิดอาชีพแก่เกษตรกรที่สนใจในพื้นที่ภาคอีสานรวมจุดเด่น 3 สายพันธุ์ สร้างหมูภูพาน

น.สพ.วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ด้วยที่ผ่านมา เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะนิยมเลี้ยงสุกรกันมาก โดยเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ รองไปจากการเลี้ยงโค-กระบือ โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัดและมีเวลาไม่มากนัก อาชีพการเลี้ยงสุกรต้องถือว่าเป็นอีกทางเลือก ที่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักจะรับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

"แต่เดิมศูนย์ฯ ภูพาน จะทำการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสุกรเฉพาะพันธุ์เหมยซานเท่านั้น เนื่องจากเป็นสุกรที่เลี้ยงง่าย กินง่าย อยู่ง่าย ไม่ต้องมีการจัดการอะไรเป็นพิเศษ และที่สำคัญเป็นสายพันธุ์สุกรที่ให้ลูกดก สามารถขายลูกหมูเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวเกษตรกรได้ แต่ข้อด้อยของการเลี้ยงสุกรพันธุ์เหมยซาน ที่เกษตรกรมักบ่นและสอบถามมาตลอดเวลาคือ เป็นสุกรที่เมื่อเลี้ยงให้โตจะมีไขมันมาก เนื้อแดงน้อย และหากขายลูกหมูให้กับผู้ที่นำไปย่างหรือหัน มักจะได้รับการตำหนิในเรื่องของใบหูที่ใหญ่เกินไป ทำให้หันยากและใบหูไหม้ได้ง่าย"

ทั้งนี้ ความนิยมบริโภคสุกรที่นำไปหันหรือย่าง โดยเฉพาะเมื่อนำไปเสริมบนโต๊ะอาหารจีน ต้องมีลักษณะสวยงาม ใบหูไม่ไหม้ ซึ่งเป็นลักษณะที่ผู้บริโภคไม่นิยม

จากปัญหาที่เกษตรกรได้พบอยู่เป็นประจำดังกล่าว จึงทำให้ศูนย์ฯ ภูพาน โดยงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ได้ริเริ่มทำการวิจัยและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์สุกรขึ้น เพื่อให้มีลักษณะที่ตรงต่อความต้องการของเกษตรกรที่มาขอรับบริการ

ทั้งนี้ ได้ตั้งเกณฑ์ในการพัฒนาลักษณะของสายพันธุ์สุกรที่ตรงต่อความต้องการของเกษตรกร ประกอบด้วย

หนึ่ง เลี้ยงง่าย

สอง โตเร็ว

สาม ปรับตัวเข้ากับสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรได้ดี

สี่ มีความทนทานต่อโรค

ห้า ให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง

หก ใบหูไม่ใหญ่จนเกินไป

เจ็ด ให้ปริมาณเนื้อแดงมากเพื่อนำไปขุนจำหน่าย

หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนการพัฒนาสายพันธุ์สุกรดังกล่าว ได้วางแผนการพัฒนาสายพันธุ์จากสุกร 3 สายพันธุ์ ที่มีจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน

พันธุ์แรกคือ สุกรพันธุ์เหมยซาน ที่ให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง ปรับตัวเข้ากับสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรได้ดี

พันธุ์ต่อมาคือ สุกรพันธุ์พื้นเมืองสกลนคร หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปในพื้นที่ว่า หมูกี้ เป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดลำตัวกะทัดรัด ทนต่อโรคระบาด ใบหูเล็ก

พันธุ์สุดท้ายคือ สุกรพันธุ์ดูร็อคเจอรี่ มีลักษณะสายพันธุ์ที่ให้ลำตัวยาว ให้ปริมาณเนื้อแดงมากและปริมาณไขมันต่ำ

เป้าหมายคือ การผสมคัดเลือกสายพันธุ์ให้ได้สุกรพันธุ์ภูพาน ที่มีลักษณะเด่นของทั้งสามสายพันธุ์อยู่ในตัวเอง

จากที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 โครงการพัฒนาสุกรสายพันธุ์ภูพานได้มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2549 นี้ สามารถผลิตลูกสุกรในรุ่นชั่วอายุที่ 3 หรือ F3 แล้ว

"จากผลการศึกษาด้านการเจริญเติบโตและทดสอบเปอร์เซ็นต์ซากของสุกรพันธุ์ภูพานในชั่ว F2 พบว่า มีแนวโน้มของความเป็นไปได้ที่จะสามารถพัฒนาสายพันธุ์ให้มีลักษณะที่พิเศษ สามารถรวมเอาจุดเด่นด้านต่างๆ ของทุกสายพันธุ์เอาไว้ ตรงต่อความต้องการของเกษตรกรได้" น.สพ.วิศุทธิ์กล่าว

แต่เหนืออื่นใดคือ การเป็นสุกรสายเลือดอีสานพันธุ์แท้อีกสายพันธุ์หนึ่ง ที่อาจนำมาใช้ส่งเสริมให้กับเกษตรกรโดยทั่วไป โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้เลี้ยงกันอย่างแพร่หลายต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้พัฒนาโคเนื้อพันธุ์ทาจิมะ

โครงการพัฒนาโคเนื้อสายพันธุ์ทาจิมะ เป็นหนึ่งในจำนวนหลายๆ โครงการ ซึ่งงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ได้ให้ความสนใจในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย โดยคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงและการขุนโคให้มีความเหมาะสมกับเกษตรกรไทย เพื่อเป็นการสร้างอาชีพใหม่ที่มีผลตอบแทนสูงต่อไป

น.สพ.วิศุทธิ์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการเกิดโครงการพัฒนาโคเนื้อสายพันธุ์ทาจิมะว่า เมื่อประมาณปี 2533-2534 รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นได้น้อมเกล้าฯ ถวายโคเนื้อสายพันธุ์ทาจิมะ จำนวน 2 ตัว เป็นโคเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ต่อมาสมเด็จพระเทพฯ ได้ทรงพระราชทานให้กรมปศุสัตว์นำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ เพื่อทำการศึกษาทดลองและทดสอบการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย และประเมินความเป็นไปได้ในการเลี้ยง"

ช่วงแรกกรมปศุสัตว์ได้นำไปเลี้ยงที่จังหวัดปทุมธานี ก่อนที่จะส่งพ่อแม่พันธุ์พร้อมลูกที่เกิดจากการผสมเทียมอีกจำนวนหนึ่งมาเลี้ยงที่จังหวัดสกลนคร

โคเนื้อทาจิมะ หรือเรียกอีกชื่อว่า Japanese Black หรือ Wagyu เป็นโคเนื้อสายพันธุ์ญี่ปุ่น ที่มีความเป็นเลิศสายพันธุ์หนึ่ง ซึ่งหากนำไปเข้ากระบวนการขุนที่ถูกต้องตามกรรมวิธีและแบบฉบับของญี่ปุ่นแท้ๆ จะสามารถให้เนื้อโคขุนชั้นดีมาก ที่รู้จักกันทั่วโลกในชื่อ เนื้อโกเบ หรือเนื้อมัสซึซากะ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในวงการผู้บริโภคเนื้อโคขุนว่า เป็นเนื้อที่มีความพิเศษมากในเรื่องของรสชาติและความนุ่ม ที่สำคัญมีราคาแพงมาก จนแทบจะเรียกได้ว่ามีราคาแพงที่สุดในโลก โดยราคาจำหน่ายจะตกที่กิโลกรัมละ 40,000 บาท

จากความดีเด่นของโคเนื้อพันธุ์ทาจิมะ ประกอบกับความโชคดีของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีโคดังกล่าวอยู่ที่จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จึงได้รับโคทาจิมะบางส่วนเข้าขยายพันธุ์และทำการศึกษาทดลองถึงความเป็นไปได้ในการขุนโคทาจิมะเพื่อผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพดี ดังเช่นในญี่ปุ่น

โดยงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ได้เริ่มโครงการทดสอบการขุนโคเนื้อสายพันธุ์ทาจิมะตามสไตล์ญี่ปุ่น ในปี 2548 เพื่อศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ในการเลี้ยงและส่งเสริมเป็นอาชีพให้กับเกษตรกรในอนาคตต่อไป

"จากที่ได้มีการทดสอบในเบื้องต้นพบว่า คุณภาพเนื้อจากโคที่เลี้ยงภายในศูนย์ มีรสชาติดีกว่าเนื้อโคพันธุ์อื่นๆ ที่มีเลี้ยงกันอยู่ในประเทศไทย"

"หากผลการศึกษาทดลองออกมาเป็นไปในทิศทางที่พอจะเป็นไปได้ ศูนย์ศึกษาฯ ภูพาน จะดำเนินการส่งเสริมและขยายพันธุ์โดยการผสมข้ามพันธุ์กับโคเนื้อของเกษตรกรที่อยู่รอบศูนย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป และเมื่อถึงวันนั้นคนไทยอาจจะได้กินเนื้อโคขุนคุณภาพดี มาตรฐานญี่ปุ่นในชื่อของเนื้อโคขุนโกเบ-ภูพาน ในราคาแบบไทยๆ ก็เป็นไปได้" น.สพ.วิศุทธิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ในส่วนของงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ยังได้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของไก่ดำ ภายใต้เป้าหมายโครงการพัฒนาไก่ดำสายพันธุ์ภูพานโดยเป็นการนำสายพันธุ์ไก่ดำในพื้นที่จังหวัดสกลนครมาพัฒนา ปัจจุบันการพัฒนาสายพันธุ์มาถึงรุ่นที่ 2 แล้ว รวมถึงการพัฒนาสายพันธุไก่เนื้อภูพานที่ได้เข้ามาสู่ชั่วที่ 2 แล้วเช่นกัน คาดว่าอีกไม่นานจะได้ข้อสรุปที่แน่นอนเกี่ยวกับไก่ทั้งสองสายพันธุ์ดังกล่าว

จากผลงานทั้งหมด จะเป็นช่องทางใหม่ในการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ อันเป็นผลงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร...Create Date : 20 พฤษภาคม 2549
Last Update : 20 พฤษภาคม 2549 11:47:26 น. 3 comments
Counter : 1681 Pageviews.  
 
 
 
 
564654623
 
 

โดย: +-+ IP: 125.26.51.70 วันที่: 31 มกราคม 2550 เวลา:4:57:55 น.  

 
 
 
อยากขอข้อมูลหมูภูพานที่เป็นหนังสือหรืองานวิจัยค่ะ จะเอาไปทําสัมมนา มีเบอร์โทรติดต่อไหมค่ะ
 
 

โดย: Boom IP: 125.25.111.208 วันที่: 16 กรกฎาคม 2551 เวลา:18:26:44 น.  

 
 
 
อยากเลี้ยงหมูพูพานครับ อยู่บุรีรัมย์ เอามาส่งไหมครับ
0821283191
 
 

โดย: ปิยะ IP: 101.108.204.187 วันที่: 10 ตุลาคม 2554 เวลา:19:10:30 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

hoon_vi
 
Location :
ขอนแก่น Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
เป็นนักลงทุนมือใหม่ กำลังหาวิธีการเหมาะสำหรับตัวเอง ชอบการถ่ายรูป ท่องเที่ยว เขียนบทความ
[Add hoon_vi's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com