แหล่งรวบรววมวิธีเล่นหุ้น
 
ชมสวนยางพาราในภาคเหนือ ปลูกยางพาราบนพื้นที่ลาดชัน ที่เชียงราย

ประกิต เพ็งวิชัย

ชมสวนยางพาราในภาคเหนือ ปลูกยางพาราบนพื้นที่ลาดชัน ที่เชียงราย

เกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สนใจที่จะปลูกยางพารา โดยขอรับต้นพันธุ์ยางจาก ปตท. ไปปลูก โดย ปตท. ช่วยเกษตรกรลงทุนครึ่งหนึ่ง คือเกษตรกรลงทุน 10,000 บาท ทาง ปตท. ก็ช่วย 5,000 บาท อีก 5,000 บาท ก็นำไปชำระหนี้เมื่อได้รับผลผลิตในอีก 6 ปีข้างหน้า

หากต้องการซื้อกล้ายางพารา ราคากล้าละ 15 บาท ปตท. จ่ายให้ 7.50 บาท เกษตรกรจ่ายเอง 7.50 บาท ซึ่งจะเป็นโครงการธนาคารหมู่บ้าน ที่ ปตท.ให้การสนับสนุน โดยจำนวนต้นกล้าขึ้นอยู่กับพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร ระยะเวลาในการเพาะประมาณ 1 ปี หรือในอีกกรณีหนึ่งคือการให้กล้ายางพาราแก่กลุ่มผู้ปลูก โดยการกู้ยืมเงินจากทาง ธ.ก.ส. ซึ่งกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกยางพาราจะต้องมีใบรับรองว่าเป็นสมาชิกของผู้ปลูกยางพาราจริง สำหรับเรื่องการตลาด ตอนนี้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตำบลผางามยังไม่สามารถผลิตน้ำยางพาราออกมาได้ ต้องรออีก 6 ปีข้างหน้า โครงการที่นี่เพิ่งเริ่มต้น แต่ทางเจ้าหน้าที่การันตีได้ว่าน้ำยางพาราที่ผลิตได้มีคุณภาพดี เพราะเท่าที่ผ่านมาได้ศึกษาดูงานที่อำเภอเทิง อำเภอแม่จันทร์ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากภูมิอากาศและสภาพพื้นที่ทางภาคเหนือเอื้ออำนวยในการปลูกยางพารา ในอนาคตคาดว่าน้ำยางจะมีราคาสูง

พื้นที่ของเกษตรกรเขตตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชัน ทางกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายส่งเสริมให้พื้นที่ดังกล่าว มีการปลูกหญ้าแฝก ปลูกตามแนวขวางความลาดชัน สังเกตที่โคนยางพารามีรากโผล่ขึ้นมา วิธีการป้องกันก็ใส่ปุ๋ยหมัก เพราะหน้าฝนมีการชะล้างหน้าดิน ลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตร

การปลูกหญ้าแฝกควรปลูกตามแนวของต้นยาง ระยะห่างอยู่ที่ความเหมาะสม ถ้ามีความชื้นมากต้องปลูกถี่ แต่ถ้ามีความชื้นน้อยก็ปลูกระยะห่าง เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินและรักษาความชื้น

ขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นแปลงสาธิตการขยายพันธุ์ยางด้วยวิธีติดตา แปลงสาธิตการขยายพันธุ์ยางสามารถผลิตต้นกล้ายางให้เกษตรกรนำไปปลูกทดแทนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้กว่า 300 ไร่ โดยเกษตรกรเชื่อมั่นว่า การปลูกยางพารา จะเป็นอาชีพที่มั่นคงกว่าการปลูกพืชไร่ และช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้บนพื้นที่ลาดชันได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ยางพารา ปริมาณน้ำยางที่ได้ไม่แตกต่างจากการปลูกในพื้นที่อื่น ดังเช่น แปลงปลูกยางพาราของคุณกัลยา งานลอ โทรศัพท์ (06) 922-9427 ประธานกลุ่มผู้ปลูกยางพารา ตำบลผางาม อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ 5 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ สามารถกรีดน้ำยางและผลิตยางแผ่น สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรถึงปีละ 3 หมื่นบาท ในขณะที่การปลูกข้าวโพดมีรายได้เพียงปีละ 1 หมื่นบาท นับเป็นความสำเร็จของเกษตรกร

ในการส่งเสริมขยายพื้นที่ปลูกยางพารา ซึ่งช่วยให้เกษตรกรในแต่ละท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอ โดยไม่ต้องเข้าไปแย่งกันหางานทำในเมืองใหญ่ ทำให้สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ยางพารา นับได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ เพราะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกร 14 จังหวัดภาคใต้ ส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการทำสวนยางทั้งความต้องการใช้ยางของโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี เฉลี่ยปีละ 3-4% แถมราคาในประเทศได้ขยับขึ้นมา กิโลกรัมละกว่า 50 บาท จึงทำให้ยางพาราเป็นพืชที่ได้รับความสนใจทั้งจากเกษตรกร นักธุรกิจ หันมาปลูกยางกันมากขึ้น โดยได้ขยายพื้นที่สู่ภาคเหนือ ภาคอีสาน

ปัจจุบัน แม้ว่าหลายคนจะมองว่ายางพาราเป็นพืชที่มีอนาคต ที่ผ่านมาบางปีราคาก็ดี บางปีก็ไม่ดี บางครั้งมีตกต่ำแต่รัฐบาลยังดูแล สังเกตได้ว่า 30 ปีที่แล้ว ทุเรียน กิโลกรัมละ 8 บาท น้ำยาง กิโลกรัมละ 5 บาท ตอนนี้ทุเรียนยังกิโลกรัมละ 5-8 บาท แต่น้ำยางถีบตัวสูงขึ้น กิโลกรัมละ 40-50 บาท และคิดว่าตราบใดรถยนต์เป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิต การใช้ยางต้องมีอยู่ ตราบใดที่ยางเทียมมีน้อยลง และน้ำมันแพงอย่างนี้ ยางธรรมชาติมีอนาคตแน่นอน

อย่างไรก็ดี การปลูกยางภาคเหนือ ต้องมีการจัดการที่ดีด้วย เพราะการปลูกยางต้องใช้เวลา 6 ปี ตอนนี้โครงการเพิ่งเริ่มต้นต้องมีการดูแลในขั้นตอนต่อไปด้วย เพราะเกษตรกรหลายคนยังไม่เข้าใจวิธีการปลูก ปลูกไปแล้วต้องให้ปุ๋ย ดังนั้น การปลูกยางพาราภาคเหนือ ไม่ง่ายเหมือนปลูกที่ภาคใต้ หากไม่มีการจัดการที่ดีอาจจะได้รับความเสียหายพอสมควร

คุณกัลยา งานลอ ประธานกลุ่มผู้ปลูกยางพารา ตำบลผางาม และเป็นหมอดินอาสาประจำตำบลผางาม ซึ่งได้รวบรวมเกษตรกรผู้ปลูกสวนยางในพื้นที่ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย บอกว่า ที่ผ่านมา การปลูกยางพาราของเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนในด้านผลผลิตตกต่ำ ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง การใช้สารเคมี ปีละประมาณ 50 กระสอบ แต่พอได้มาเป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ได้ให้คำแนะนำและความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน พด. 1, 2, 3 มาใช้ในสวนยางพารา ทำให้ช่วยลดต้นทุน และลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง จากเดิม ปีแรก 50 กระสอบ เหลือ 10 กระสอบ ควบคู่กับปุ๋ยหมัก จำนวน 5 ตัน ปีที่ 2 ปุ๋ยเคมี 6 กระสอบ ควบคู่กับปุ๋ยหมัก จำนวน 5 ตัน ปีที่ 3 ปุ๋ยเคมี จำนวน 4 กระสอบ ควบคู่กับปุ๋ยหมัก จำนวน 5 ตัน มีการเจริญเติบโตได้ดี โดยยางพาราในปีแรกโดยทั่วไปจะสูง 1.5-2 เมตร แต่เมื่อนำมาปลูกที่ภาคเหนือในปีแรกจะสูง 2.5-3 เมตร

การดูแลรักษายางพาราในภาคเหนือ โดยทั่วไปฤดูฝนจะไม่สามารถกรีดยางพาราได้ แต่ทางภาคเหนือมีหน้าฝนแค่ 4-5 เดือน จะกรีดช่วงหน้าแล้ง ถึงฤดูหนาว ถ้าในช่วงฤดูหนาวจะให้ผลผลิตมากกว่าฤดูอื่น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์

ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินที่นำมาใช้คือ สารเร่ง พด.1 ใช้ในการทำปุ๋ยหมักใช้รองก้นหลุมในการปลูกยางพารา ใส่ในแนวทรงพุ่มของต้นยางพารา ส่วน พด.2 ใช้ราดพรมและรดลงดิน ในสวนยางพารา พด.3 ใช้ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า เพราะที่ผ่านมาจะประสบปัญหาพืชผักตายโดยไม่ทราบสาเหตุจึงมีการนำสารเร่ง พด.3 มาใช้มากขึ้น

เกษตรกรท่านใดสนใจจะนำแนวทางการปลูกสวนยางของกลุ่มผู้ปลูกยางพาราตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ไปใช้ ติดต่อได้ที่ คุณกัลยา งานลอ ประธานกลุ่มผู้ปลูกยางพารา ตำบลผางาม อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ 5 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ (06) 922-9427 หรือติดต่อ คุณนพดล ชัยกิจ หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย (09) 969-6987, (053) 706-167


Create Date : 20 พฤษภาคม 2549
Last Update : 20 พฤษภาคม 2549 10:50:42 น. 31 comments
Counter : 3625 Pageviews.  
 
 
 
 
อยากทราบว่าชื่อวิทยาศาสตร์ของยางพารา
 
 

โดย: อิ๋ว IP: 61.19.67.12 วันที่: 1 ธันวาคม 2550 เวลา:11:48:51 น.  

 
 
 
 
 

โดย: jtgythy IP: 61.7.149.31 วันที่: 19 ธันวาคม 2550 เวลา:14:35:32 น.  

 
 
 
แนะนำเว็ปบล็อก "บึงกาฬยางพารา" เว็ปบล็อกเพื่อชาวสวนยางและการเกษตร
แวะไปทักทายติชมนะครับ ที่

//bungkanyangpara.blog.sanook.com

(หากไม่ขึ้นลิ้งค์ ก๊อป URL ข้างบนไปวางที่ช่อง Address แล้ว Enter เลยครับ)
 
 

โดย: VP IP: 222.123.228.46 วันที่: 11 มกราคม 2551 เวลา:20:16:45 น.  

 
 
 
แวะมาเยือนเพื่อนต่างบล็อกครับ

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับ

ส่วนผมทำบล็อกอยู่ที่ Sanook blog
ชือ "บึงกาฬยางพารา" ครับ เว็ปบล็อกเพื่อชาวสวนยางและการเกษตร
หากมีโอกาสก้อ ขอเชิญนะครับที่....

//bungkanyangpara.blog.sanook.com

ยินดีต้อนรับครับ 
 

โดย: หลุยส์ IP: 117.47.12.142 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:20:43:42 น.  

 
 
 
ผมไม่ค่อยมีความรู้แต่ปลูกไปแล้ว หมื่นกว่าต้นที่จังหวัดน่าน ยางสามปีแล้วต้นโตดีมากใครอยากชมมาได้ครับ 086-7344456
 
 

โดย: แมน IP: 118.172.132.17 วันที่: 22 มีนาคม 2551 เวลา:14:17:25 น.  

 
 
 
ยินดีจังค่ะ
ยุ้ย.. อยู่ กทม พ่อวางแผนปลูกที่ ช.ร. ค่
เลยหาข้อมูล ดีใจที่ได้รู้ว่ามีพวกคุณๆ ให้อุ่นใจค่
โทรหาได้นะค่ะ 0891204082 ยินดีรับคำแนะนำค่ะ
 
 

โดย: Yui IP: 58.8.105.15 วันที่: 1 เมษายน 2551 เวลา:8:56:55 น.  

 
 
 
มีจุลินทรีย์ ยี่ห้อซุ ปเปอร์เฟริส นาโน ใช้แล้วได้น้ำยางดีมาก สนใจใช้จุลินทรีย์โทรหาได้ที่ 083-9767274ค่ะ
 
 

โดย: ฝน IP: 125.24.166.71 วันที่: 1 สิงหาคม 2551 เวลา:12:51:55 น.  

 
 
 
พิกุลทอง...ชนะเลิศการประกวดหญ้าแฝก
ข่าวที่ 14 / 2552
คุณสมพิศ ทองเลิศ : -ข้อมูล
ประกิต เพ็งวิชัย : รายงาน

นายบุญณรงค์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปิดเผยว่าหลังจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2551” โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน สถานศึกษา และบุคคล ซึ่งดำเนินการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่จริง และเกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. ประเภทการปลูก 2. ประเภทส่งเสริมการปลูก 3. ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ/ หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่จากใบหญ้าแฝก โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประเภทการปลูกหญ้าแฝกในโครงการดังกล่าว ผลการประกวดผู้ชนะเลิศการประกวดในนามของเกษตรกรผู้ปลูก คือ นายสมโชค สำราญ ซึ่งเป็นบุคคลที่ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่จริง ณ พื้นที่บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ จำนวน 12 ไร่ เริ่มดำเนินการปลูก ตั้งแต่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบนร่องสวน เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน ลดการงอกของวัชพืช และเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน โดยมีการปลูก 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.ปลูกบนพื้นที่แนวขอบคันยกร่อง เพื่อป้องกันดินขอบร่องพังทลาย 2. การปลูกหญ้าแฝกระหว่างแถวร่วมกับพืชไร่ 3. การปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบพื้นที่ปลูกพืชผัก และไม้ผล เพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุแก่ดิน ด้วยวิธีการตัดใบหญ้าแฝกมาคลุมดิน ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินผลงานได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลและงานแสดงนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รางวัลชนะเลิศ ประเภทการปลูก ผลงานบุคคล จะได้รับรางวัลเงินสด 90,000บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เกียรติบัตร โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา มอบโล่รางวัล
ผู้สนใจสามารถเข้าชมแปลงปลูกหญ้าแฝก เพื่อการศึกษา เรียนรู้ การนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้ที่ แปลงทำการเกษตรแบบผสมสานของนายสมโชค สำราญ บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โทรศัพท์ 0 7363 1033 / 0 7363 1038PIKUNTHONG WON THE VETIVERRIA CONTEST
...............................................................................................................................................................................................................................................
PTT Public Co.Ltd., Chaipattana Foundation collaborated with The office of Royal Development Project Board and The Land Development Department provided the project activity is “The Royal Development and Campaign of Vetiverria usability Competition 2008”. The project activity aim is to give the opportunity for communities, government sections, private organization, academy that growth vetiverria in the real area and usefully for soil, water conservation and soil renovation can send their creation to participate in that competition. The competition be divided into 3 categories, 1. cultivate category 2. encourage cultivate category 3. vetiverria product design and creation category.
Mr.Somchoke Samran the winner of “The Royal Development and Campaign of Vetiverria usability Competition 2008” in cultivate agriculturist category that support by Pikunthong Royal Development Study Center. Mr. had growth vetiverria since December 2007 until now in 12 square meters (Rai) at Coke-it Coke-nai Villege, Moo 2, Tambol Pron, Takbai district, Narathiwat province. The aim for protect the collapse of soil along garden plot and keep moisture, reduce weed growing and then increase organism in soil. There were 3 types of growing the vetiverria such as 1. grow the vetiverria around the garden plot to protect the soil collapse. 2. grow vetiverria and farm plant together between row 3. grow the vetiverria around vegetable and fruits plot area, keep moisture and increase organism in soil by cutting vetiverria leaf cover the soil.
On October 8th 2008, the committee had to judge the creation. The winner award and the exhibition of the winner creation hold on November 21th - 22th 2008 at the office of PTT. Public Co.Ltd. tower. The winner in cultivate category (person creation) will get the reward 90,000 Bath cash along with King trophy and certificate hand out by Dr.Sumeth Tantiwetkul Chairman of Chai-Pattanna foundation.
People who interesting about Mr. Somchoke’s vetiverria plants can make a field trip at Coke-it Coke-nai Villege, Moo 2, Tambol Pron, Takbai district, Narathiwat province. For more information contact at Pikunthong Royal Development Study Center, Tel. 0 7363 1033 / 0 7363 1038 
 

โดย: ประกิต เพ็งวิชัย IP: 61.19.98.125 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา:16:02:22 น.  

 
 
 
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดคอร์สฝึกอบรมฟรี !
“ การผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น”

ข่าวที่ 4 /2552
นายประกิต เพ็งวิชัย / รายงาน

กรมพัฒนาที่ดินจัดโครงการฝึกอบรม ฟรี ! “หลักสูตร การผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่ง พด.2 , 6” หวังให้ โรงเรียน สถานศึกษา องค์กรเอกชน ที่สนใจรู้จักหลักการคัดแยกขยะและ นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เปิดเผยว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น เป็นการจัดฝึกอบรมให้ ฟรี ! แก่ผู้ที่สนใจวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง อันเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยใช้สารเร่ง พด.2 , 6 ของกรมพัฒนาที่ดินในการผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นในท่อน้ำทิ้งในชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา บ้านเรือนประชาชน
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กล่าวว่า ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ คือ ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 การผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่ง พด.6 และรวมกลุ่มขยายเครือข่ายภายในชุมชน ร่วมทำการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
หลักสูตรการฝึกอบรมจัดให้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จำนวน 4 รุ่น พร้อมอาหารมื้อเที่ยงและเครื่องดื่มของว่าง ฟรี รุ่นละ 1 วัน / 30 รายต่อรุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2551 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2552 รุ่นที่ 3 วันที่ 17 มิถุนายน 2552 และรุ่นที่ 4 วันที่ 19 สิงหาคม 2552) สถานที่ฝึกอบรมห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน และศูนย์เรียนรู้แปลงขยะเป็นทอง สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวสามารถ Down load ใบสมัครจาก //www.ldd.go.th และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงสำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 ระบุมุมซองว่า สมัครฝึกอบรม หรือส่งใบสมัครทางโทรสาร 0-2941-2139 ที่ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม หรือส่งทาง Email : monra@ldd.go.th โทร. 0-2579-8515 
 

โดย: ประกิต เพ็งวิชัย IP: 61.19.98.125 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา:16:03:30 น.  

 
 
 
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดคอร์สฝึกอบรมฟรี !
“ การผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น”

ข่าวที่ 4 /2552
นายประกิต เพ็งวิชัย / รายงาน

กรมพัฒนาที่ดินจัดโครงการฝึกอบรม ฟรี ! “หลักสูตร การผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่ง พด.2 , 6” หวังให้ โรงเรียน สถานศึกษา องค์กรเอกชน ที่สนใจรู้จักหลักการคัดแยกขยะและ นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เปิดเผยว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น เป็นการจัดฝึกอบรมให้ ฟรี ! แก่ผู้ที่สนใจวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง อันเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยใช้สารเร่ง พด.2 , 6 ของกรมพัฒนาที่ดินในการผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นในท่อน้ำทิ้งในชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา บ้านเรือนประชาชน
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กล่าวว่า ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ คือ ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 การผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่ง พด.6 และรวมกลุ่มขยายเครือข่ายภายในชุมชน ร่วมทำการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
หลักสูตรการฝึกอบรมจัดให้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จำนวน 4 รุ่น พร้อมอาหารมื้อเที่ยงและเครื่องดื่มของว่าง ฟรี รุ่นละ 1 วัน / 30 รายต่อรุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2551 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2552 รุ่นที่ 3 วันที่ 17 มิถุนายน 2552 และรุ่นที่ 4 วันที่ 19 สิงหาคม 2552) สถานที่ฝึกอบรมห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน และศูนย์เรียนรู้แปลงขยะเป็นทอง สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวสามารถ Down load ใบสมัครจาก //www.ldd.go.th และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงสำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 ระบุมุมซองว่า สมัครฝึกอบรม หรือส่งใบสมัครทางโทรสาร 0-2941-2139 ที่ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม หรือส่งทาง Email : monra@ldd.go.th โทร. 0-2579-8515 
 

โดย: ประกิต เพ็งวิชัย IP: 61.19.98.125 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา:16:03:48 น.  

 
 
 
ฝึกอบรมการปลูกยางพาราที่โรงเรียนแม่อายวิทยาคมอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ 8 พ.ค.53 .แปลงสาธิตกานรผลิตกล้ายางแม่อายและสำนักงานเกษตรวิทยากรติดต่อ 086-1800737
 
 

โดย: สมศักดิ์ IP: 192.168.2.82, 119.42.78.26 วันที่: 6 พฤษภาคม 2553 เวลา:10:05:26 น.  

 
 
 
มีโครงการจะทำสวนยางที่อ.วังทอง จ.พิษณุโลแต่ยังไม่ค่อยมีความรู้กำลังศึกษาอยากถามว่าพื้นที่หลังค่ายสฤษมีผลผลิตนำยางดีหรือไม่ค้มกับการลงทุนไหมคะ
 
 

โดย: ป้าจุ๊ IP: 124.121.49.193 วันที่: 16 พฤษภาคม 2553 เวลา:8:36:58 น.  

 
 
 
สารทาหน้ายาง ป้องกันโรค และปุ๋ยเขียวส่อง ป้องกันโรค
เข้ามาชมได้ที่ //www.jjmalls.com/15919/
เมล์มาคุยกันที่ mhayim@hotmail.com
tel 0815502458 0863700745 อุไรวรรณ
 
 

โดย: mhayim IP: 117.47.189.189 วันที่: 12 ตุลาคม 2553 เวลา:16:34:13 น.  

 
 
 
ขอเสนอปุ๋ยมาตฐานส่งออก ราคาถูก ส่งฟรีทั่วไทย
ปุ๋ยมาตฐานส่งออก ราคาถูก ส่งฟรีทั่วไทย


บริษัท เอดีพี เกษตรพัฒนา จำกัด สระบุรี ขายปลีก-ส่งปุ๋ยมาตฐานส่งออก ราคาโรงงาน พร้อมส่งฟรีตามเงื่อนไขด้านล่าง

//adpkaset.com/about.htm

ทะเบียนเลขที่ 3046/2550(กรมวิชาการเกษตร)ปุ๋ยADP ชนิด50กก. มีธาตฺอาหารหลัก( NPK) , ธาตฺอาหารรอง( MgO ,CaO , S, ) ธาติอาหาร+เสริม( Mn , Fe , Zn , Cu, AI , B,SI, Mo )ราคาupdate : 21 /10/2010


รายการสินค้า ขนาดบรรจุ ราคาขาย(บาท)

ปุ๋ยอินทรีย์สูตรพิเศษ 50 กก./ถุง 450
ปุ๋ยสูตร 16*20*0 50 กก./ถุง 700
ปุ๋ยสูตร 15*15*15 50 กก./ถุง 810
ปุ๋ยสูตร 8*24*24 50 กก./ถุง 942
ปุ๋ยสูตร 15*7*19 50 กก./ถุง 744
ปุ๋ยสูตร 13*13*21 50 กก./ถุง 817
ปุ๋ยสูตร 16*16*9 50 กก./ถุง 750
ปุ๋ยสูตร 16*8*8 50 กก./ถุง 625
ปุ๋ยสูตร 31*0*0 50 กก./ถุง 550
ปุ๋ยสูตร 20*8*20 50 กก./ถุง 805
ปุ๋ยสูตร 20*5*6 50 กก./ถุง 598
ปุ๋ยสูตร 25*7*7 50 กก./ถุง 669
ปุ๋ยสูตร 20-15-0 50 กก./ถุง 628
ปุ๋ยสูตร 12*4*7 50 กก./ถุง 540
ปุ๋ยสูตร 30*5*18 50 กก./ถุง 823
ปุ๋ยสูตร 16*15*0 50 กก./ถุง 598
ปุ๋ยสูตร 20*10*12 50 กก./ถุง 726
ปุ๋ยสูตร 21*7*7 50 กก./ถุง 639
ปุ๋ยสูตร 21*7*10 50 กก./ถุง 677
ปุ๋ยสูตร 20*10*10 50 กก./ถุง 700
ปุ๋ยสูตร 15*7*35 50 กก./ถุง 944


เงื่อนไขการขนส่ง:
-หากสั่งสินค้าจำนวน3ตันขึ้นไปแต่ไม่ถึง12ตันทางบริษัทช่วยออกค่าขนส่งครึ่งหนึ่ง
-หากสั่งสินค้าจำนวน12ตันขึ้นไปทางบริษัทจะไม่คิดค่าขนส่งใดๆ
-หากสั่งสินค้าจำนวน30ตันขึ้นไปมีส่วนลดให้อีก

ผมเองมีสวนยางพาราที่จังหวัดตราดอยู่ประมาณ60ไร่หลังจากที่ลองใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้ก็ช่วยลดต้นทุนได้มาก แถมผลผลิตก็ออกมาดี จึงอยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรลองหันมาใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้ดู ส่วนค่าขนส่งเราคุยกันได้ครับ

ไม่ว่าท่านจะทำนา ปลูกยางพารา ปาล์ม พืชสวน พืชไร ผัก ผลไม้ เรามีหลายสูตรที่เหมาะสมกับพืชผลของท่านครับ


หากสนใจขอเชิญติดต่อที่อีเมล์ my_newdreem@hotmail.com
หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย คุณเจมส์ มือถือ 0812563975

//www.thaionlinemarket.com/question.asp?QID=381291
 
 

โดย: เจมส์ IP: 58.10.30.233 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:10:19:52 น.  

 
 
 
เจริญรุ่งเรืองพันธุ์ยาง จำหน่ายยางชำถุงRRIM600 RRIT251 รับเหมาปลูกยางพารานอกสถานที่ ราคากันเอง โทร 0871818798 คุณ สมชาย
 
 

โดย: เจริญรุ่งเรืองพันธุ์ยาง สาขาแจ้ห่ม จ.ลำปาง IP: 49.229.150.218 วันที่: 9 มีนาคม 2554 เวลา:9:50:09 น.  

 
 
 
มีที่ดินที่ จ ตากปลูกยางได้ไหมคับช่วยแนะนำที
081-3772030 หรือ souktone@hotmail.com
 
 

โดย: คนอยากปลูก IP: 192.168.10.126, 58.137.8.124 วันที่: 31 มีนาคม 2554 เวลา:15:36:26 น.  

 
 
 
เปิดรับจองกล้ายางพาราปี 2555 แล้วคับ

พันธ์ 600 251 ตาเขียว ยางฉัตร

อยู่ ภาคเหนือ จ.แพร่

ราคา คุยกันได้ เป็นกันเอง

สนใจ 084-556-0207 นัท

nutlek1@hotmail.com

www.nutpanyang.blogspot.comslide show...
nutlek1@hotmail.com 
 

โดย: นัท IP: 203.146.122.130 วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:2:42:06 น.  

 
 
 
แวะเข้ามาทักทายค่ะมได้ความรู้ดีชอบค่ะ
 
 

โดย: พยาบาลยาง (khumpoonboontawee ) วันที่: 21 มิถุนายน 2554 เวลา:8:50:11 น.  

 
 
 
ต้องการกล้ายางพารา ประมาณ 500 กล้าครับ อำเภอ ฝาง จ.เชียงใหม่ครับ....
- อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้ายางและอุปกรณ์ที่ใช้ทำสวนยาง...ที่นี่ อยากได้คำปรึกษาครับ..
- ผมเห็นว่าตลาดที่นี่กำลังโตเร็วมากครับ.....ขอบคุณครับ
- noppadon_fangcity@hotmail.com 082-4978799 (คริสครับ)
- สนใจค้าขายร่วมกันติดต่อได้ครับ ขอบคุณครับ
 
 

โดย: คริส IP: 183.89.71.220 วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:16:06:26 น.  

 
 
 
สำนักงานบ้านต้นกล้า (ศูนย์ส่งเสริมปลูกยางพาราทั่วประเทศ)

จำหน่ายและรับเหมาปลูกกล้ายางพาราพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251

1.มีใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรทั้งสอง พันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251

2.จำหน่ายและรับเหมาปลูกกล้ายางตาเขียวและยางชำถุง

3.จำหน่ายอุปกรณ์ทำสวนยางพาราทุกชนิด

4.จำหน่ายปุ๋ยสำหรับยางพาราทั้งยางอ่อน และยางแก่ พร้อมเปิดหน้าเร่งน้ำยาง

(สูตร 20-10-12 , 20-8-20 , 30-5-18 รวมถึงปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและปุ๋ยฟอสเฟต)

5.ปลูกและรับประกันการปลูกยางพาราจากทีมงานที่ทำมากว่า 20 ปี

6.ทีมงานที่ชำนาญจาก เคยรับเหมาปลูกยางที่ จ.สงขา รับจ้างปลูกกว่า 20 ปี

7.มีปัญหาเกี่ยวกับการทำสวนยางพาราหรือปรึกษาการปลูกยางทุกขั้นตอนได้ฟรี โทร. 085-312-0577

อีเมลล์ tieyai7@hotmail.com เว็บไซต์ //www.bantonkla.com

สำนักงาน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

** นอกจากนี้เรายังมีกล้าไม้ป่า ไม้เศรษฐกิจ กว่า 200 ชนิด พร้อมจัดส่งให้ท่านฟรี เช่น กล้ายางนา มะตูมบาเลน ไผ่หวาน ตะกูยักษ์ มะค่าโมง มะฮอกกระนี สักทอง กระสังข์ มะยมชิด คูณ สะเดา ฯลฯ

เบอร์ 085 - 312-0577
 
 

โดย: ต้น IP: 125.26.101.49 วันที่: 26 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:48:22 น.  

 
 
 
ผมมีที่อยู่ 40 ไร่ อยากปลูกยางพารา ที่อยู่แทบ อ.ไพศาลี
ต.โพธธิ์ประสาท ขอความประสงค์ช่วยแนะนำและข้อมูลวีธิ
การปลูกยางพารา การดูแลรักษา ในช่วง2-4 ปีแรกควรปฎิ-บัติอย่างไร
 
 

โดย: คุณสรวิชญ์ สอนรอด (ไก่) IP: 61.19.52.106 วันที่: 25 กันยายน 2554 เวลา:14:06:04 น.  

 
 
 
เบอร์โทร 081-7663811
 
 

โดย: คุณสรวิชญ์ สอนรอด (ไก่) IP: 61.19.52.106 วันที่: 25 กันยายน 2554 เวลา:14:09:16 น.  

 
 
 
ยากทราบว่าพื้นที่แถวอ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชน สามารถปลูกยางได้หรือไหม
 
 

โดย: ป๊อก IP: 124.122.124.18 วันที่: 7 ตุลาคม 2554 เวลา:11:46:47 น.  

 
 
 
จำหน่าย ตู้อบยาง ลดระยะเวลาจากเดิม 7 วัน เหลือเพียง 24 ชม. สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ สามารถอบยางได้ ตั้งแต่ 300 กิโล ถึง 2000 กิโล ต่อวัน สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 089-5595739,084-2226311 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 

โดย: ณัฐกาญจน์ IP: 171.4.203.7 วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:14:04:20 น.  

 
 
 
ใครวางแผนปลูกที่เชียงราย คลิกไปชมที่เวปนี้ก่อนครับ
//www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=140592.0
 
 

โดย: กกสัก IP: 118.172.94.71 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:54:38 น.  

 
 
 
เว็บนี้แแจกปุ๋ยทดลองฟรีแก้เรื่องยางหน้าตายและเพิ่มผลผลิตเป็นนวัตกรรมใหม่นาโนเทคโนโลยีเข้าดูรายละเอียดและขอรับปุ๋ยฟรีที่เว็บนี้เลย//heronano.siamvip.com/?idconfirm=kompeuyowdn45o454kgi5w55
หรือโทร 0843584992
 
 

โดย: ประกายวุฒิ IP: 180.183.213.43 วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:10:32:01 น.  

 
 
 
คนตราด จะปลูกยางที่ลำปาง เดินทางขึ้นลงประจำ มีพันธุ์ยางแบ่งขายครับ
JVP 80 ยางพันธุ์ดีของ CP บัดดิ้ง ราคา 80 บาท
ใช้ต้นตอพันธุ์ GT 1ซึ่งตอนนี้หายากมาก
โทร. 0817819279
 
 

โดย: สมเกียรติ IP: 180.180.89.165 วันที่: 19 มิถุนายน 2555 เวลา:20:57:01 น.  

 
 
 
ผมจะปลูกที่เวียงป่าเป้า สภาพพื้นดิน ควรปลูกยางพันธุ์อะไรดี ขณะปลูกควรรองก้นด้วยปุ๋ยเคมีสูตรอะไร หรือ ปุ๋ยคอกดีกว่ากัน
 
 

โดย: เอ๋ IP: 101.51.169.49 วันที่: 10 กรกฎาคม 2555 เวลา:13:04:03 น.  

 
 
 
อยากปลูกยางในพื้นที่อ.แม่จัน จ.เชียงรายไม่ทราบว่าต้องใช้ยางพันธุ์ไหนที่เหมาะกับพื้นที่
 
 

โดย: ญา IP: 183.88.75.94 วันที่: 20 ตุลาคม 2555 เวลา:14:33:39 น.  

 
 
 
.สนใจปลูก อุตรดิตถ์ พันธุ์ใดเหมาะสม และ พื้นที่ขนาดกี่ไร่ จึงให้ผลตอบแทนได้คุ้มค่าค่ะ 081 6131584 patchaneej@gmail.com
 
 

โดย: patt081 6131584 IP: 115.67.69.180 วันที่: 12 มกราคม 2556 เวลา:9:10:47 น.  

 
 
 
จำหน่ายกล้างยางพารา ราคากันเอง อยู่ที่บ้านป่าตึงงาม อ.แม่สรวย สนใจติดต่อ 081: 904-3554 ครับ
 
 

โดย: แดง เมืองใต้กล้ายาง IP: 183.88.181.74 วันที่: 15 มิถุนายน 2559 เวลา:12:33:27 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

hoon_vi
 
Location :
ขอนแก่น Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
เป็นนักลงทุนมือใหม่ กำลังหาวิธีการเหมาะสำหรับตัวเอง ชอบการถ่ายรูป ท่องเที่ยว เขียนบทความ
[Add hoon_vi's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com