คีย์บอร์ด ทางลัด ของ Microsoft Word จ้า

คลิป
คลิปตลก

คับหวัดดีคับกลับมาเจอกันอีกแล้วคับพี่น้อง..... คราวนี้ผมนำทริกเด็ดๆ มานำเสนออีกแล้วนั่นก็คือ..... คีย์ลัดนั่นเอง คราวนี้ผมได้นำ ของ Microsoft Word มาคับ เหมาะมาก สำหรับใครที่ไม่อยากจะต้องใช้เมาส์กดนุ่นนี่ แต่เราก็ต้องจำเอานะคับแล้วมันมีเยอะมากเลยที่ผมเอามันแค่ส่วนนึงเท่านั้นเองคับ ไปดูกันเลยดีกว่านะคับ

อัันนี้ทางลัดเข้า Menuแล้วก็ Tool bar ต่างๆ คับ

F10 หรือ ALT
เลือกแถบเมนู หรือปิดเมนู และเมนูย่อยที่เปิดอยู่ในเวลาเดียวกัน

CTRL+TAB หรือ CTRL+SHIFT+TAB
เลือก บานหน้าต่างงาน หรือแถบเครื่องมือหลังจากกดแป้น F10 หรือ ALT เพื่อเลือกแถบเมนู การกดแป้นคีย์ซ้ำๆ กันจะย้ายโฟกัสไปมาระหว่างแถบเครื่องมือ แถบเมนู และบานหน้าต่างงานที่เปิดอยู่

TAB หรือ SHIFT+TAB
เมื่อแถบเครื่องมือ หรือแถบเมนูถูกเลือก ให้เลือกปุ่มหรือเมนูถัดไปหรือก่อนหน้า

ENTER
เปิดเมนูที่เลือก หรือกระทำการกระทำสำหรับปุ่มหรือคำสั่งที่เลือก

SHIFT+F10
แสดงเมนูทางลัด สำหรับรายการที่เลือก

ALT+SPACEBAR
แสดงเมนูทางลัดไปยังแถบชื่อเรื่อง

ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น
เมื่อเมนูหรือเมนูย่อย เปิดอยู่ เลือกคำสั่งถัดไปหรือคำสั่งก่อนหน้า

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา
เลือกเมนูทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวา เมื่อเมนูย่อยเปิดอยู่ สลับระหว่างเมนูหลัก และเมนูย่อย

HOME หรือ END
เลือกคำสั่งแรกหรือคำสั่งสุดท้ายบนเมนูหรือเมนูย่อย

Esc
ปิดเมนูที่เปิดอยู่ เมื่อเมนูย่อยเปิดอยู่ จะปิดเฉพาะเมนูย่อย

SHIFT+ลูกศรลง
เปิดเมนูที่เลือกไว้

CTRL+ลูกศรลง
เมื่อเมนูที่ถูกตัดให้สั้นลงเปิดอยู่ จะแสดงชุดของคำสั่งแบบเต็ม

ALT+CTRL+= (เครื่องหมายเท่ากับ)
เพิ่ม ปุ่มแถบเครื่องมือไปยังเมนู เมื่อคุณพิมพ์แป้นพิมพ์ลัดนี้จากนั้นคลิกปุ่มแถบเครื่องมือ Microsoft Word จะเพิ่มปุ่มนั้นไปยังเมนูที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ภาพปุ่ม บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ เพื่อเพิ่มคำสั่ง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ไปยังเมนู รูปแบบ

ALT+CTRL+ -
เอา คำสั่งออกจากเมนู เมื่อคุณกดแป้นพิมพ์ลัดนี้ แล้วเลือกคำสั่งบนเมนู คำสั่งนั้นจะถูกเอาออก คุณสามารถเพิ่มคำสั่งบนเมนูกลับไปยังเมนูได้ ถ้าคุณเปลี่ยนใจ
ALT+CTRL+ +
กำหนดแป้นพิมพ์ลัดเองสำหรับคำสั่งบนเมนู เมื่อคุณกดแป้นพิมพ์ลัดนี้ แล้วเลือกคำสั่งบนเมนู กล่องโต้ตอบ กำหนดแป้นพิมพ์เอง จะเปิดขึ้น ดังนั้นคุณสามารถที่จะเพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออกก็ได้

หมายเหตุ คุณ สามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อเลือกคำสั่งเมนูใดๆ บนแถบเมนู กด ALT เพื่อเลือกแถบเมนู กดตัวอักษรที่ถูกขีดเส้นใต้ในชื่อเมนูที่มีคำสั่งที่คุณต้องการ ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้กดตัวอักษรที่ถูกขีดเส้นใต้ในชื่อคำสั่งที่คุณต้องการ

คีย์ลัดเกี่ยวกับหน่าต่างงานของเรา

CTRL+F1
เปิดบานหน้าต่างงาน หรือซ่อนบานหน้าต่างงานปัจจุบัน
F6
ย้ายบานหน้าต่างบานอื่นไปยังบานหน้าต่างงาน (บาน หน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะ ที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ)ในบานหน้าต่างของโปรแกรม (คุณอาจจะต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง)
หมายเหตุ ถ้าการกดแป้น F6 ไม่แสดงบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ ให้ลองกดแป้น ALT เพื่อวางโฟกัสบนแถบเมนู จากนั้นกดแป้น CTRL+TAB เพื่อย้ายไปยังหน้าต่างงาน นอกจากนี้ ถ้าคุณเปิดกล่องโต้ตอบจากบานหน้าต่างงาน เปิดเผยการจัดรูปแบบ โฟกัสอาจจะอยู่ในเอกสารของคุณหลังจากคุณปิดกล่องโต้ตอบ ไม่ใช่อยู่ในบานหน้าต่างงาน คุณสามารถใช้แป้น F6 หรือ CTRL+TAB ได้ เพื่อกลับไปยังบานหน้าต่างงาน

CTRL+TAB
เมื่อเมนู หรือแถบเครื่องมือ นั้นใช้งานอยู่ ให้ย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน (คุณอาจจะต้องกด CTRL+TAB มากกว่าหนึ่งครั้ง)

CTRL+SPACEBAR
เปิดเมนูของบานหน้าต่างงาน
ALT+HOME
ไปที่บานหน้าต่างงาน เริ่มต้น

ALT+ลูกศรซ้าย
กลับลำดับของบานหน้าต่างงานที่คุณเปิดไว้

ALT+ลูกศรขวา
ทำซ้ำลำดับของบานหน้าต่างงานที่คุณเปิดไว้

Esc
ปิดเมนูถ้ามีเมนูเปิดอยู่ปัจจุบัน หรือกลับไปยังเอกสาร

TAB หรือ SHIFT+TAB
เมื่อบานหน้าต่างงานนั้นใช้งานอยู่ ให้เลือกตัวเลือกถัดไป หรือก่อนหน้าในบานหน้าต่างงาน

ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น
ย้ายระหว่างตัวเลือกในเมนูย่อยที่ถูกเลือก ย้ายระหว่างตัวเลือกบางตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก

SPACEBAR หรือ ENTER
เปิดเมนูที่ถูกเลือกไว้ หรือทำการกระทำที่ได้มอบหมายให้กับปุ่มที่ถูกเลือก

SHIFT+F10
เปิดเมนูทางลัดในเอกสาร เปิดเมนูแบบหล่นลงสำหรับที่เก็บรายการที่ถูกเลือก

HOME หรือ END
เมื่อเมนู หรือเมนูย่อยปรากฏ จะเป็นการเลือกคำสั่งแรก หรือคำสั่งสุดท้ายบนเมนู หรือเมนูย่อย

PAGE UP หรือ PAGE DOWN
เลื่อนขึ้น หรือเลื่อนลงในที่เก็บรายการที่ถูกเลือก

CTRL+RIGHT ARROW หรือ CTRL+LEFT ARROW
การขยายหรือยุบรายการที่สามารถยุบได้ในรายการของที่เก็บ

CTRL+HOME หรือ CTRL+END
ย้ายไปยังบนสุด หรือล่างสุดของที่เก็บรายการที่ถูกเลือก


คีย์ลัด การพิมพ์ และแสดงตัวอย่างเอกสาร

Ctrl+P
พิมพ์เอกสาร

ALT+CTRL+I
สลับเข้าหรือสลับออกจาก ตัวอย่างก่อนพิมพ์

แป้นพิมพ์ลูกศร
ย้ายไปรอบๆ หน้าแสดงตัวอย่างเมื่อขยาย

PAGE UP หรือ PAGE DOWN
ย้ายไปทีละหนึ่งหน้าแสดงตัวอย่างเมื่อย่อ

CTRL+HOME
ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างแรกเมื่อย่อ

CTRL+END
ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างสุดท้ายเมื่อย่อ

การลบข้อความหรือพวกกราฟฟิกต่างๆ

BACKSPACE
ลบไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ
CTRL+BACKSPACE
ลบหนึ่งคำไปทางซ้าย
DELETE
ลบไปทางขวาหนึ่งอักขระ
CTRL+DELETE
ลบหนึ่งคำไปทางขวา
CTRL+X
ตัดข้อความที่เลือกไปยังคลิปบอร์ดของ Office
CTRL+Z
เลิกทำการกระทำล่าสุด
CTRL+F3
ตัดไปยัง ที่เก็บชั่วคราว

การแทรกอักขระพิเศษต่างๆ คับCTRL+F9
เขตข้อมูล
กด ENTER (หลังจากพิมพ์อักขระสองสามตัวแรกของชื่อรายการข้อความอัตโนมัติ และเมื่อคำแนะนำบนหน้าจอปรากฏขึ้น) รายการข้อความอัตโนมัติ

SHIFT+ENTER
ตัวแบ่งบรรทัด
CTRL+ENTER
ตัวแบ่งหน้า
CTRL+SHIFT+ENTER
ตัวแบ่งคอลัมน์
ALT+CTRL+เครื่องหมายลบ
เส้นประยาว
CTRL+เครื่องหมายลบ
เส้นประสั้น
CTRL+ยัติภังค์
ยัติภังค์แบบเผื่อเลือก
CTRL+SHIFT+HYPHEN
ยัติภังค์แบบไม่แยก
CTRL+SHIFT+SPACEBAR
ช่องว่างแบบไม่แยก
ALT+CTRL+C
สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์
ALT+CTRL+R
สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ALT+CTRL+T
สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า
ALT+CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค (.)
จุดไข่ปลา
CTRL+`, `
เครื่องหมายอัญประกาศเปิดเดี่ยว
CTRL+', '
เครื่องหมายอัญประกาศปิดเดี่ยว
CTRL+`, SHIFT+'
เครื่องหมายอัญประกาศเปิดคู่
CTRL+', SHIFT+'
เครื่องหมายอัญประกาศปิดคู่

แล้วยังมีอีกเยอะมากที่นี่เลยคับถ้าจำหมดนะเพราะมีเยอะมากเลยผมทำไว้ให้แล้วคับ ถ้าเกิดลิ้งมีปัญหาช่วยแจ้งด้วยนะคับ
โหลดตรงนี้จ้า
Create Date : 12 พฤศจิกายน 2551
Last Update : 12 พฤศจิกายน 2553 15:25:15 น. 2 comments
Counter : 2071 Pageviews.

 
ขอบคุณมากครับ เป็นประโยชน์จริงๆ


โดย: Boss IP: 125.25.35.79 วันที่: 13 ธันวาคม 2551 เวลา:13:52:25 น.  

 โดย: 555 IP: 118.173.42.21 วันที่: 31 กรกฎาคม 2556 เวลา:9:16:40 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hellboyjaa
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add hellboyjaa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.