Heaven is no longer!!!
Group Blog
 
All Blogs
 

แผนผังการเข้าสมาธิ
 

Create Date : 13 เมษายน 2551    
Last Update : 13 เมษายน 2551 17:33:15 น.
Counter : 391 Pageviews.  

ลําดับการทําบุญสูงสุด

ทำทานแก่สัตว์เดรัจฉาน 100 ครั้ง
ผลบุญยังน้อยกว่าทำทานกับคนไม่มีศีลแม้เพียงครั้งเดียว

ทำทานกับคนไม่มีศีล 100 ครั้ง
ผลบุญยังน้อยกว่าทำทานกับผู้มีศีล 5 แม้เพียงครั้งเดียว

ให้ทานผู้มีศีล 5 มากถึง 100 ครั้ง
ผลบุญยังน้อยกว่าให้ทานผู้มีศีล 8 แม้เพียงครั้งเดียว

ให้ทานผู้มีศีล 8 มากถึง 100 ครั้ง
ผลบุญยังน้อยกว่าถวายทานผู้มีศีล 10 แม้เพียงครั้งเดียว

ถวายทานผู้มีศีล 10 มากถึง 100 ครั้ง
ผลบุญยังน้อยกว่าถวายทานแด่สมมุติสงฆ์แม้เพียงครั้งเดียว

ถวายทานแด่สมมติสงฆ์ 100 ครั้ง
ผลบุญยังน้อยกว่าถวายทานแก่พระโสดาบันแม้เพียงครั้งเดียว

ถวายทานแด่พระโสดาบัน 100 ครั้ง
ผลบุญยังน้อยกว่าถวายทานแก่พระสกิทาคามี แม้เพียงครั้งเดียว

ถวายทานพระสกิทาคามี 100 ครั้ง
ผลบุญยังน้อยกว่าถวายทานพระอานาคามีแม้เพียงครั้งเดียว

ถวายทานพระอนาคามี 100 ครั้ง
ผลบุญยังน้อยกว่าถวายทานให้พระอรหันต์ แม้เพียงครั้งเดียว

ถวายทานแก่พระอรหันต์ 100 ครั้ง
ผลบุญยังได้น้อยกว่าถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า แม้เพียงครั้งเดียว

ถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 100 ครั้ง
ผลบุญยังได้น้อยกว่าถวายทานแด่พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เพียงครั้งเดียว

ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 100 ครั้ง
ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายสังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้จะถวายเพียงครั้งเดียว

ถวายสังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน 100 ครั้ง
ยังได้บุญน้อยกว่าถวายวิหารทานครั้งเดียว

ถวายวิหารทาน 100 หลัง
ยังได้บุญน้อยกว่าให้ธรรมทานครั้งเดียว

ให้ธรรมทาน 100 ครั้ง
ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยทานครั้งเดียว

อภัยทาน 100 ครั้ง
บุญยังน้อยกว่าการถือศีล 5 แม้เพียงครั้งเดียว

ถือศีล 5 มากถึง 100 ครั้ง
บุญยังน้อยกว่าถือศีล 8 แม้เพียงครั้งเดียว

ถือศีล 8 มากถึง 100 ครั้ง
บุญยังน้อยกว่าการถือศีล 10 ครั้งเดียว
( ถือศีล 10 คือบวชเป็นสามเณร)

บวชเป็นสามเณร รักษาศีลไม่ด่างพร้อย 100 ปี
บุญยังน้อยกว่าผู้อุปสมบทเป็นพระ แม้บวชเพียงวันเดียว

พระพุทธเจ้าตรัสในเบื้องปลายว่า“แม้จะได้อุปสมบทเป็นภิกษุ รักษาศีลครบ 227 ข้อ ไม่เคยขาด ไม่ด่างพร้อย 100 ปี บุญกุศลยังน้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิให้จิตสงบ(ฌาน) แม้นานเพียงไก่กระพือปีก”

“ผู้ใดเข้าฌาน นาน 100 ปีและไม่เสื่อม บุญยังน้อยกว่าผู้ที่มองเห็นความเป็นจริงว่า สรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง มาจากการปรุงแต่ง เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แม้จะเห็นเพียงชั่วขณะจิตก็ตาม”

จากหนังสือ เสบียงบุญ
 

Create Date : 29 กรกฎาคม 2550    
Last Update : 29 กรกฎาคม 2550 2:07:14 น.
Counter : 1460 Pageviews.  

การดำเนินไป...ของบุญและกรรม (กฏแห่งกรรม)

เกี่ยวกับกฏแห่งกรรมนั้นจริงๆ แล้วลักษณะ
เป็นกฏของธรรมชาติอยู่แล้ว
เรียกว่าเป็น "สมดุลของธรรมชาติ" นั่นเอง
คือ ธรรมชาตินั้นจะมีลักษณะรักษาสมดุล
ของมันอยู่นั่นเอง

ตัวอย่างเช่น...เราโยนหินไปด้วยแรงเท่าไร
มันก็จะตกมาด้วยแรงเท่าที่โยนไป...เท่านั้น

สามารถอธิบายด้วยแผนภาพง่ายๆ ดังนี้
1.เส้นของเวลา
แสดงถึงระยะเวลาที่ดำเนินไปตั้งแต่อดีต
ปัจจุบันและอนาคต

2.ส่วนที่เป็นบุญ ความสุข (+)
คือ ผลกรรมในส่วนที่ดี สั่งสมให้ระดับของจิตใจสูงขึ้น
ทำให้สามารถเกิดได้ในภพภูมิที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป

3.ส่วนที่เป็นบาป ความทุกข์ (-)
เป็นส่วนตรงข้ามกับบุญ คือทำให้จิตใจต่ำลง
และทำให้เกิดในภพภูมิที่ต่ำ

เส้นกราฟนั่นจะแสดงเป็นส่วนที่เท่ากันทั้งสองข้าง
มีหลายเส้น และหลายๆ สี แสดงถึงกรรมที่เรากระทำ
ในความเป็นจริงนั้นจะมีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆกว่านี้มากๆๆๆๆ
(อาจจะทึบ และทับกันในหลายๆ มิติ ไม่สามารถคำณวนได้)
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องอจิตไตย คือไม่สามารถอธิบาย
ได้อย่างชัดเจนว่ามีมันจะส่งผล และให้ผลแบบไหน
แต่ก็สามารถบอกได้อย่างคร่าวๆ ได้...
เช่น เมื่อเราทำบุญผลบุญนั้น ก็จะส่งผลให้เรา
มีความสุขได้นั่นเอง....

ความสูง ของกราฟคือ ความแรงในผลกรรมที่ทำ
ความกว้าง คือ ระยะเวลาที่ผลกรรม จะส่งผล
กรรมที่ทำเด่นชัด จะยิ่งเกิดผลเร็วขึ้น

 

Create Date : 17 พฤศจิกายน 2549    
Last Update : 17 พฤศจิกายน 2549 1:54:16 น.
Counter : 486 Pageviews.  

รู้ด้วยจิต

ได้หนังสือดีๆ มาอีกแล้ว หลังจากลองดูหนังสือไปเรื่อยเปื่อย
ว่าจะไปหาหนังสือสะกดจิต ดันได้หนังสือ "รู้ด้วยจิต" มาแทน
จะว่าไปมันก็มีจิตเหมือนกันนิเนอะ


เขียนโดย พระนวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ.

มายาการทางจิต
สุภาษิตที่คิดออกหรือนึกได้เมื่อตอนกำลังเมา
อาจใช้ไม่ได้หรือไม่ได้ใช้เลยเมื่อเวลาสร่างเมา
เพราะกวีที่ขี้เมาก็ยังมีเวลาที่สร่างเมาเหมือนกัน
ฉันใดก็ฉันนั้น มายาการทั้งหลายของจิต
ความปรุงแต่งอันวิตรทั้งหลายในการปฏิบัติ
ก็อาจใช้ประโยชน์อันใดไม่ได้เลยในการดำเนินชีวิตจริงๆ

อย่าไปเมาให้มากนักกับภาพมายาทั้งหลาย
เช่น ภาพเจดีย์ ภาพพระพุทธเจ้า ภาพพระอรหันต์
ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย หรือเกิดการรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมา
เห็นโน่นเห็นนี่ สัมผัสโน่นสัมผัสนี่ เป็นต้น
เห็นน่ะเห็นจริง แต่สิ่งที่เห็นไม่จริง
เป็นเพียงเงาของจิต ฉายออกมาจากจิต
เปรียบเสมือนกับภาพต่างๆ สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในน้ำ
สิ่งที่ปรากฏในน้ำนั้นก็สามารถปรากฏได้ร้อยแปดพันประการ
แต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งนั้นจริงๆ ก็เป็นเพียงแค่ "เงา" เท่านั้น

ตื่นกันได้แล้วท่าน อย่ามัวหลับใหลลุ่มหลงกันอยู่เลย
ตื่นจากความฝัน จากจินตนาการกันได้แล้ว
หันมาอยู่กับความจริงกันจริงๆ เสียที
ที่ผ่านมาเรากลัวความจริง เราปฏิเสธความจริงกันมาตลอดหรือเปล่า

เหตุสมควรปฏิเสธความจริงไม่มีในโลก
เหตุสมควรกลัวความจริงไม่มีในโลก
เหตุสมควรหนีความจริงไม่มีในโลก

แล้วความจริงที่จริงแท้นั้นได้แก่อะไร
คำตอบก็คือ ทุกข์
ดังนั้นเหตุสมควรกลัวความทุกข์ไม่มีในโลก...
ปัญหาที่ไม่มีปัญหา

ปัญหาไม่ได้ทำให้ทุกข์ แต่ทุกข์เพราะไปมีปัญหากับปัญหา
อะไรๆ ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราเป็นอะไรๆ ได้
แต่ที่เรามักเป็นอะไรต่อมิอะไรไป เป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจ
แต่ถ้าเราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้ว ก็จะไม่เป็นอะไรกับอะไรอีกต่อไป
อะไรจะเป็นอะไร เราก็ไม่เป็นอะไร
หรือถึงอะไรจะไม่เป็นอะไร เราก็ไม่เป็นอะไร

สำหรับผู้ที่มีปัญญาแล้ว ก็จะไม่มีปัญหากับปัญหาอีกต่อไป
ไม่มีอุปสรรคกับอุปสรรคอีกต่อไป ไม่มีเรื่องกับเรื่องอีกต่อไป
ไม่มีอารมณ์กับอารมณ์อีกต่อไป
ปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหา หรือไม่เป็นปัญหาสำหรับเขา
อุปสรรรคก็ไม่ใช่อุปสรรค หรือไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเขา
เป็นต้น

ทุกปัญหามีทางออก ไม่ใช่ออกทุกทางแล้วก็ยังมีปัญหา
ทุกปัญหามีทางแก้ ไม่ใช่แก้ทุกทางแล้วก็ยังมีปัญหา
ทุกปัญหามีคำตอบ ไม่ใช่ตอบทุกคำแล้วก็ยังมีปัญหา
เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นอุปการณ์ ไม่ใช่ทุกอุปกรณ์คืออุปสรรค
แปรวิกฤติเป็นโอกาส ไม่ใช่ทุกโอกาสกลายเป็นวิกฤติ

ทุกข์ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เป็นปัญหา
และปัญหาก็ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เป็นทุกข์
แล้วทุกข์มีไว้เพื่อให้ทำอย่างไร
และปัญหามีไว้เพื่อประโยชน์อันใด
ทุกข์ก็มีไว้ให้เห็น ไม่ได้มีไว้ให้เป็น มีไว้ให้รู้ - รู้ว่ามีทุกข์
เราไม่ได้มีหน้าที่มาเป็นทุกข์ แต่มีหน้าที่มารู้ทุกข์
มาเห็นว่านี่คือทุกข์

ป้ญหาก็มีไว้เพื่อลับปัญญา หรือเพื่อให้ปัญญาเกิด
ปัญญาก็เกิดจากปัญหานี่แหละ เราก็ได้ปัญญาจากปัญหานี้แหละ
ดังนั้นขอบคุณเจ้าปัญหาทั้งหลายที่ทำให้เราได้สติปัญญา
ขอบคุณบรรดาความทุกข์ทั้งหลายที่ทำให้เราไม่สามารถไปเป็นทุกข์ได้
ขอบคุณบรรดาความผิดพลาดบกพร่องทั้งหลาย
ที่ทำให้เราได้พบสิ่งที่ถูกต้อง
ขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบๆ ตัวเรารวมทั้งตัวเรา
ที่เป็นครูทำให้เราเข้าใจอะไรๆ ที่ถูกต้อง
ขอบคุณตัวเราที่ทำให้เราเข้าใจว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเรา


 

Create Date : 10 กรกฎาคม 2549    
Last Update : 10 กรกฎาคม 2549 21:02:24 น.
Counter : 280 Pageviews.  

1  2  3  

สวรรค์รำไร
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add สวรรค์รำไร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.