Go To The Sea & Hill
Group Blog
 
All Blogs
 
ตัวอย่างโครงการ


คู่มือดำเนินงาน

โครงการปฐมบทใหม่ค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ
“ค่ายเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนความคิด”
“บินไปเถิดหนุ่มสาวผู้แรงกล้า ตามแสงแห่งศรัทธาและเชื่อมั่น
เรียนรู้โลกใหม่ ให้เบิกบาน แล้วสืบสานสร้างสรรค์สังคมไทย”
สนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.

ขอบเขตภารกิจของผู้รับทุน

1. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ผู้รับทุนต้องดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่ได้เสนอให้ครบถ้วน ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโครงการ ผู้รับทุนต้องทำหนังสือแจ้งให้ทราบทันที
ทั้งนี้มูลนิธิโกมลคีมทอง. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโครงการใน 3 ส่วน ที่สำคัญ คือ
(1) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการ
(2) การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักในการดำเนินงาน
(3) การเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ

ผู้รับทุนจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างเป็นทางการและเมื่อได้รับการอนุมัติจากมูลนิธิโกมลคีมทอง. แล้ว จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโครงการได้
2. จัดระบบการบริหารจัดการการเงิน บัญชีโครงการมูลนิธิโกมลคีมทอง ยึดหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ
(1) การรับเงินและจ่ายเงินมีความโปร่งใส มีที่มาที่ไป ตรวจสอบได้
(2) การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
(3) เอกสารหลักฐานการรับ-เบิกจ่ายเงินมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง

3. การจัดเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เนื่องจากงบประมาณที่ สสส. นำมาสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพมาจากร้อยละ 2 ของภาษีสุราและยาสูบ สสส. จึงให้ความสำคัญ และรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ผู้รับทุนจะต้องจัดเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่จัดกิจกรรมของโครงการ
4. การบริหารจัดการการเงินโครงการ
ควรกำหนดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีโครงการ และผู้รับทุนรับผิดชอบการอนุมัติ การใช้จ่ายเงินหรือมอบอำนาจและความรับผิดชอบการใช้จ่ายเงินโครงการให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้อนุมัติแทนก็ได้ ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินที่ใช้ในโครงการ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
การนำเงินอุดหนุนโครงการไปใช้จ่ายส่วนตัวหรืออื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของโครงการ ถือเป็นการทุจริตอย่างร้ายแรง มูลนิธิโกมลคีมทอง. มีสิทธิ์ระงับโครงการได้ทันที และดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากโครงการถือเป็นของ มูลนิธิโกมลคีมทอง อย่างไรก็ตาม ผู้รับทุนมีสิทธิ์ที่จะใช้ดอกเบี้ยดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการได้


5. การรายงานผลการดำเนินงาน
เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับทุนต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ (พร้อมแนบ digital files) ให้มูลนิธิโกมลคีมทอง. ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว
(1) แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
(2) รายงานสรุปบทเรียนโครงการ
(3) รายงานการรับ-จ่ายเงินเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเงินถูกใช้ไปอย่างไร รายงาน
การเงินนี้ หัวหน้าองค์กร/ผู้รับผิดชอบโครงการ/เจ้าหน้าที่โครงการต้องลงนามรับรอง

เอกสารการทำสัญญาโครงการ
- เอกสารโครงการฉบับจริงและแผนที่การออกค่าย
- บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนักศึกษา ของหัวหน้าโครงการและของผู้รับผิดชอบโครงการ(พยาน1 คน)
- หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยของอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีบัตรข้าราชการ หรือ บัตรหาย หรือบัตรหมดอายุ ให้ทางมหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรองอาจารย์ว่าเป็นบุคคลากรในมหาวิทยาลัย)
- หนังสือรับรองการทำโครงการจากมหาวิทยาลัย
- สมุดบัญชีชมรม หรือ สมุดบัญชีโครงการ (กรณีที่เปิดบัญชีใหม่ให้เปิด 3 คน สามารถเบิกจ่ายได้ 2 ใน 3)

การเปิดบัญชีโครงการ
- เปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์
- เปิดบัญชี 3 คน ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ 1 คน และ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 คน
- ถ่ายเอกสารหน้าสมุดบัญชีพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
- ให้เขียน ชื่อโครงการ กลุ่ม/ชมรม และสถาบันการศึกษา กำกับหน้าสมุดบัญชี

ขั้นตอนการทำสัญญาโครงการ
- เมื่อเอกสารครบทางมูลนิธิโกมลจะออกสัญญามา 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งเก็บไว้กับทางมูลนิธิ อีกฉบับหนึ่งเก็บไว้กับผู้รับทุน
- การเซ็นต์สัญญารับทุนจะต้องเป็นหัวหน้าโครงการ และพยาน 1 คน
- หลังจากที่เซ็นต์สัญญา ทางมูลนิธิดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีโครงการภายใน 2 สัปดาห์การสรุปรายงานการเงิน

1. ต้องเคลียร์การเงินให้ครบตามจำนวนที่ได้รับไป ใบเสร็จต่างๆ จะต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น ในส่วนของเงินสมทบจากที่อื่นสามารถใช้ใบเสร็จที่เป็นสำเนาได้
2. สรุปงบประมาณรายจ่ายตามหมวดกิจกรรมที่เสนอในโครงการ
o ใบรายงานสรุปการเงิน (เป็นใบปะหน้าที่แสดงภาพรวมรายจ่ายทั้งหมด) ต่อด้วย
o ใส่ชื่อกิจกรรมที่ 1...........
o นำใบเสร็จต่าง ๆของกิจกรรมที่ 1 ทั้งหมดติดใส่กระดาษ A4 แล้วนำไปแนบท้ายใบชื่อกิจกรรม
o เมื่อเคลียร์กิจกรรมที่ 1 เสร็จ ก็เริ่มกิจกรรมที่ 2 และอื่นๆ ต่อ โดยทำเหมือนกิจกรรมที่ 1
3. หลังจากสรุปการเงินเป็นรูปเล่มแล้ว ก่อนที่จะนำส่งมายังมูลนิธิโกมล ให้ถ่ายสำเนาเก็บไว้ที่ชมรมก่อน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
4. กรณีเงินเหลือ ให้โอนคืนมูลนิธิโกมล คีมทอง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ สาขาอรุณอัมรินทร์ เลขที่บัญชี 157-103601-4 เท่านั้น หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แฟกซ์ใบโอนเงินที่ได้รับจากธนาคารมาที่เบอร์ 02-8662721 พร้อมระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการ ชมรม มหาวิทยาลัย ตรงหัวมุมด้านบน มาด้วย หลังจากนั้นให้โทรแจ้งที่เบอร 089-4805609 หากไม่โทรแจ้งจะถือว่ายังไม่ปิดโครงการโดยสมบูรณ์

การออกใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด
1. ให้ออกในนามชื่อโครงการที่เสนอขอทุนมา เช่น โครงการแจกรักปันน้อง ที่อยู่ ให้ใช้ที่อยู่ของมหาวิทยาลัยของตนเอง เท่านั้น หากออกในนามโครงการปฐมบทใหม่ค่ายอาสาพัฒนาฯ จะไม่สามารถใช้เคลียร์การเงินได้
2. ใบเสร็จรับเงิน และบิลเงินสดทุกใบจะต้องมีเลขที่กำกับภาษี และชื่อร้านค้า ที่อยู่ของร้าน หรือตราประทับร้านค้า เท่านั้น รวมทั้งต้องให้ร้านค้า ระบุวัน เดือน ปี ที่ออกใบเสร็จให้เรียบร้อย พร้อมกับต้องมีลายมือเซ็นของผูรับเงินจากร้านค้านั้นๆ ด้วย
3. กรณีบิลเงินสดของร้านค้าไม่มีหัว (ชื่อร้าน ที่อยู่ร้าน) และใบส่งของ ไม่สามารถใช้เคลียร์การเงินได้ ให้ใช้ใบสำคัญรับเงินแทน แต่ต้องแนบบิลเงินสด และใบส่งของนั้นๆ มาด้วยเพื่อใช้อ้างอิง

การออกใบสำคัญรับเงิน
1. ในกรณีที่ไม่สามารถขอบิลเงินสด ให้ใช้ใบสำคัญรับเงินตามแบบฟอร์มของโครงการที่ให้ไว้เท่านั้น (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์เด็กค่าย) โดยต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง
o ข้าพเจ้า.....(ในที่นี่คือ ผู้รับเงิน เช่น แม่ค้าในตลาดที่เราไปซื้อของ)....
o ที่อยู่ ....(ที่อยู่ของผู้รับเงิน)………………
o ได้รับเงินจากโครงการ ...(ชื่อโครงการของตัวเอง ไม่ใช่โครงการปฐมบทใหม่ค่ายอาสาฯ)…
o ลายเซ็นจะต้องมีลายมือชื่อให้ครบทุกช่องได้แก่ ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน (เหรัญญิกโครงาการ) ผู้รับผิดชอบโครงการ..
2. ในรายละเอียดของช่องรายการ ต้องแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ค่าอาหาร ต้องใส่จำนวนคน จำนวนมื้อ ราคาต่อมื้อ (50 คน x 10 มื้อ x 30 บาท) หรือค่าเดินทางกรณีเหมารถ ต้องระบุ ไป – กลับ ให้ชัดเจน เช่น กรุงเทพ – หาดใหญ่ จำนวนเงิน 30,000 บาท
3. ถ้ามีรายจ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินมาด้วย (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
4. การออกใบสำคัญรับเงิน ให้เขียนแยกเป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น


รายงานสรุปการเงิน (ใบปะหน้า)
ชื่อโครงการ……………..…………………………………………………………………………………………………………..…..............
รหัสโครงการ.............................................เลขที่สัญญา................................................................................................................................
ชมรม/กลุ่ม ...........................................................................คณะ..............................................................................................................
มหาวิทยาลัย ................................................................................. จังหวัด........……..…......…………..……..……………..………….
ระยะเวลาการออกค่าย.............................................................จำนวนเงินที่ได้รับสนับสนุน ...................................…………….. บาท
จำนวนเงิน (บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก มูลนิธิโกมลคีมทอง ……………....…………..
(2) ดอกเบี้ยรับ ……………....…………..
รายจ่ายรวม (3) รายจ่ายทั้งโครงการ ……………....…………..
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1) + (2) – (3) ……………....…….…….

แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรม ประเภทรายจ่าย รวมรายจ่าย
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ
1.
2.
3.
4.
5.
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
(...........................................................) (...........................................................)
.............../................./............... ................/................./...............
กรณีมีเงินคงเหลือ ให้โอนคืน มูลนิธิโกมลคีมทอง. โดยวิธีการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น (รายละเอียดวิธีการโอนเงิน ตามเอกสารหน้าที่ 4)
คำอธิบาย
1. ค่าใช้สอย หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบริการต่างๆ อาทิ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับอาสาสมัคร
2. ค่าวัสดุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในสำนักงานหรือใช้ในการทำกิจกรรม เช่น วัสดุเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
3. รายจ่ายอื่นๆ หมายถึง รายจ่ายที่อยู่นอกเหนือจากรายการข้างต้น เป็นรายจ่ายที่มิได้เกิดกับโครงการโดยตรง แต่มีส่วนทำให้งาน/กิจกรรมสำเร็จลุล่วงมีคุณภาพมากขึ้น
หมายเหตุ กรณีเคลียร์ค่าเดินทาง บิลค่าน้ำมันรถกรุณาแนบมาด้วยใบสำคัญรับเงิน
เลขที่สัญญา..........................................
วันที่ …………………………….
ข้าพเจ้า .........................(ผู้รับเงิน)........................................…....บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่........................................................
ที่อยู่ …………………………...............(ผู้รับเงิน)..................................................................................................…....…..............
ได้รับเงินจากโครงการ...........................(ชื่อโครงการของตัวเอง).........มหาวิทยาลัย.......................................ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับ รายการ จำนวนเงิน


รวมจำนวนเงิน
ตัวอักษร : ………………………………………………………………….................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นได้จ่ายไปในงานของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก มูลนิธิโกมลคีมทอง
โดยแท้จริง ทั้งนี้ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้

ลงชื่อ ……...............................................ผู้รับเงิน ลงชื่อ ……………….……….……….……….ผู้จ่ายเงิน
( ) ( )

รับรองโดย ลงชื่อ………….....………………............. ผู้รับผิดชอบโครงการ / หัวหน้าโครงการ
( )การสรุปผลการดำเนินงาน

การสรุปผลการดำเนินงาน หมายถึง การสรุปสิ่งที่เราได้ไปทำมาทั้งหมด เพื่อรวบรวมข้อมูลการทำงาน เช่น ขั้นตอนการทำงาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปัญหา อุปสรรคต่างๆ รวมไปถึงวิธิการที่เราใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อเรียนรู้ และความประทับใจ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ในภายหลัง เช่น น้องนักศึกษารุ่นใหม่ ที่ไม่เคยทำค่ายมาก่อน แล้วสนใจทำค่าย ก็อาจจะนำไปศึกษา ดูวิธีการที่เราทำได้ การทำสรุปรายงานที่ระเอียดจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่จะนำไปศึกษาต่อ ดังนั้น เมื่อปิดโครงการผู้รับทุนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ส่งให้ มูลนิธิโกมลคีมทองภายในระยะเวลา 2 อาทิตย์
แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
1. หน้าปก “รายงานสรุปผลการดำเนินงาน”
 ชื่อโครงการ………………..สถานที่จัดค่าย .....(บ้านบุกลาง ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.มุกดาหาร)…..
 ระหว่างวันที่ .....เดือน....ปี..........โดยชมรม............มหาวิทยาลัย............
 มีข้อความว่า“ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”
 เดือน ปี ที่พิมพ์
2. คำนำ
3. กิตติกรรมประกาศ (เพื่อแสดงคำขอบคุณองค์กรภาคี / หน่วยงานอื่น หรือผู้ที่มีส่วนร่วมและได้ช่วยเหลือในการดำเนินโครงการด้วยดี)
4. สารบัญ
5. ตัวโครงการ (รายละเอียดโครงการที่ได้เสนอมา)
o ความเป็นมา / หลักการเหตุผล
o วัตถุประสงค์ของโครงการ
o กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินงาน /ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6. สรุปผลการดำเนินงาน
o ส่วนของกิจกรรม
 ให้สรุปเป็นกิจกรรม ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ อธิบายรูปแบบกิจกรรม ขั้นตอนการทำ และผลที่ได้รับ ปัญหา/ อุปสรรค ที่เกิดขึ้น วิธีการแก้ไขปัญหา
o ส่วนของภาพรวมค่าย
 ความเปลี่ยนแปลงที่พบเห็นหรือรู้สึกได้ เน้นด้านกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้คนเป็นหลัก โดยเปรียบเทียบก่อนดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงใดที่ตัวเองรู้สึก หรือรับรู้ รับทราบว่าเกิดจากโครงการนี้
 การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้แต่ละคนได้เกิดการเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างไรบ้าง โปรดเล่าสิ่งที่แต่ละคนได้เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันเพื่อให้เห็นบรรยากาศการทำงานเป็นทีม
 ร่วมกันทบทวนถึงสิ่งที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน หรือผู้อื่นในลักษณะงานอาสาสมัครหรือจิตอาสา ที่อยากบอกต่อ
 ร่วมกันทบทวนการทำงานเพื่อหาสิ่งที่ชาวค่ายภูมิใจ ประทับใจและอยากบอกต่อ
• มีจุดเด่นอะไร มีวิธีการทำงานและแก้ไขปัญหาอย่างไร เกิดจากชุมชนมามีส่วนร่วมอะไร เกิดจากการดำเนินกิจกรรมอะไร เป็นต้น
• มีสิ่งใดที่อยากบอกให้ชุมชนที่ไปออกค่ายได้รับรู้และทำต่อ
• มีสิ่งใดที่อยากบอกให้เพื่อนๆ รุ่นน้อง หรือบุคคลอื่นๆ ที่จะไปออกค่ายได้รับรู้ และนำไปประยุกต์ใช้
• มีสิ่งใดที่อยากบอกให้สังคมได้รับรู้
 ร่วมกันทบทวนการทำงานเพื่อมองหาอุปสรรคหรือมีสิ่งใดที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า หรือผิดพลาดอ อาจลงลึกรายละเอียดในประเด็นหรือถ ร่วมกันทบทวนการทำงานเพื่อหาสิ่งที่ทีมงานภูมิใจ ประทับใจและอยากบอกต่อ
• การเลือกพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย
• กรอบเวลาดำเนินการเหมาะสมหรือต้องปรับยืด - ลดระยะเวลาการดำเนินการด้วยเหตุผลต่างๆ
• กิจกรรมที่ได้ทำนั้น ตอบวัตถุประสงค์ได้เพียงใด
• มีสิ่งใดที่อยากบอกเพื่อนๆ รุ่นน้อง หรือบุคคลอื่นๆที่ไปออกค่ายได้รับรู้ และนำไปใช้เป็นบทเรียน
o ส่วนของคนค่าย แกนนำ สมาชิก หรือ ชุมชน(กรณีที่มีเยาวชน หรือชาวบ้านมาเข้าร่วมค่ายด้วย) เป็นการทบทวนสิ่งที่ได้ร่วมกันทำมาในโครงการเป็นสิ่งที่ชาวค่ายอยากบันทึกและบอกเล่าเรื่องราวต่อสาธารณชน
 ข้อเรียนรู้ ข้อประทับใจ ความในใจ อื่นๆ
 ปัญหา และอุปสรรค ของการทำงาน ของการใช้ชีวิตในค่าย หรือในการทำกิจกรรม
 ข้อเสนอแนะต่างๆ
7. สรุปการประชุมในแต่ละวัน ให้มีฝ่ายบันทึกการประชุม และต้องสรุปผลการประชุมมาด้วย
8. สรุปผลการศึกษาชุมชน สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะในเวทีที่จัด เป็นต้น (แยกออกมา 1 เล่ม)
9. ภาคผนวก ประกอบไปด้วย
o เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ
o ภาพถ่ายกิจกรรมพร้อมคำบรรยายใต้ภาพ (ระบุ ชื่อภาพ/กิจกรรม วันเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม)
o รายชื่อสมาชิกค่าย ต้องมีลายเซ็นของแต่ละคน (ทำเป็นใบลงทะเบียน)
o แบบประเมิน “จดหมายจากฉันถึงเธอ”
o อื่นๆที่มี หรือได้จัดทำขึ้น
10. ไฟล์ภาพของกิจกรรม คัดเลือกมาประมาณ 50-70 รูป ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม (ขอรูปที่มีป้ายผ้าของโครงการที่แจกให้ หรือ เสื้อ หรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าได้รับทุนจากโครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ )
11. ไร้ท์ ข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมด ใส่ DVD ส่งมาพร้อมกับรายงาน
12. ส่งรายงานหลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมไม่เกิน 2 สัปดาห์


ทีมงานติดตามเยี่ยมค่าย
- ทีมพี่เลี้ยงเยี่ยมค่ายจากมูลนิธิโกมล คีมทอง
- ทีมประเมินภายในจากมูลนิธิโกมล คีมทอง
- ทีมถ่ายทำจากมูลนิธิโกมล คีมทอง
- ทีมประเมินจาก สสส.
- ทีมประชาสัมพันธ์จาก สสส.
- นักข่าวจากสื่อต่างๆ (มีอาจมีหรือไม่มีจะแจ้งอีกครั้ง)

อื่นๆ
- หลังจากเซ็นสัญญาโครงการเรียบร้อยแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สถานที่ วันเวลาในการจัดกิจกรรม ให้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งมาที่มูลนิธิโกมลคีมทองล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดขึ้นกระทันหันภายในค่าย ให้ทำหนังสือแจ้งมาภายหลังได้ โดยเรียน หัวหน้าโครงการปฐมบทใหม่ค่ายอาสาพัฒนาฯ
- ติดต่อสอบถาม
o การเงิน ใบเสร็จ ใบสำคัญรับเงิน
○ พี่ติ๊ก 089-7890873 หรือ พี่บัวลี 089-4805609
o ประสานงานต่างๆ นอกเหนือไปจากเรื่องการเงิน เช่น พี่เลี้ยง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ อื่น ๆที่มีข้อสงสัย
○ พี่หนุ่ย 089-7966985 ,085-7193758
○ พี่อู๋ 089-7875791
○ พี่เตอร์ 087-4435904
o อีเมล์ health_camp3@hotmail.com หรือ //www.dek-kai.org

สื่อต่างๆ ที่แจกให้
- เสื้อโครงการๆ ละ 50 ตัว หาวันที่ใส่พร้อมกันเพื่อถ่ายรูป
- ป้ายผ้า 1 ผืน ป้ายปลอดเหล้า ปลอดบุรี และป้าย สสส. ต้องหาที่ติดในพื้นที่ที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อประชาสัมพันธ์
- หนังสือจากสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมล คีมทอง
- คู่มือการศึกษาชุมชน “ก่อเกิด”
- คู่มือการดำเนินงาน


ภาคผนวก
• ตัวอย่างบิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน
• ตัวอย่างแบบสอบถาม “จดหมายจากฉันถึงเธอ”
ตัวอย่าง
บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน


ใบปะหน้า

บิลเงินสด ที่ถูกต้อง
บิลเงินสด ที่ไม่ถูกต้อง
ใบเสร็จรับเงินที่ได้มาจากสะดวกซื้อ เช่น เซเว่น
(ให้ถ่ายเอกสารเก็บไว้ตั้งแต่แรก)ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง


ใบสำคัญรับเงิน
ตัวอย่าง
แบบสอบถาม “จดหมายจากฉันถึงเธอ
จดหมายจากฉันถึงเธอ
สวัสดีจ๊ะ......ก่อนอื่นฉันขอสารภาพว่า เราสองคน ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรอก ไม่เคยพูดคุย หรือกระทั้งพบหน้าค่าตากันมาก่อน ฉันเพียงแต่รู้จักกับคนๆหนึ่ง แล้วเค้าก็บอกเล่าเรื่องราวของเธอให้ฉันฟัง เรื่องราวของนิสิต นักศึกษาที่พยายามจะสลัดความคับแคบในห้องเรียน ซึ่งนับวันก็จะบีบรัดเราให้หดแคบลงทุกวัน ....ทุกวัน แล้วหันออกไปเรียนรู้โลกภายนอก ที่กว้างใหญ่ มาค้นหาความหมายอะไรบางอย่างให้กับตัวเอง ...ได้ยินคำบอกเล่าเหล่านั้นแล้ว ฉันก็อดคิดถึงเรื่องราวของตัวเองในอดีตไม่ได้ ......ฉันเองก็เคยเป็นดั่งเธอในวันนี้ เสี้ยวหนึ่งของชีวิตการเป็นนิสิต นักศึกษา ก็อยากออกมาค้นหาความหมายให้ตัวเอง ......การออกไปทำค่าย ให้อะไรกับฉันมากมาย .....แต่ก็นั้นแหละวันเวลามันก็พัดผ่านไปเนินนานพอสมควร ช่วงวันเวลาเก่าๆเหล่านั้นแม้ไม่เคยหายไปจากความทรงจำ แต่ก็พูดไม่ได้ว่า มันยังแจ่มชัดอยู่ดีหรือไม่ เพราะบางช่วงขณะ มันก็เริ่มลบเลือนไปบ้าง แต่พอได้ฟังเรื่องราวของพวกเธอจากเพื่อนเก่า ฉันเลยไม่รอช้าที่จะคว้าโอกาสในการเติมเต็มวันเวลาแห่งความทรงจำของฉันเอาไว้ ให้มันแจ่มชัดดังเดิม........ก็เลยขออนุญาตเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาพูดคุยกับเธอ ไม่รู้ว่า จะเป็นการรบกวนเธอเกินไปไหม ถ้าฉันจะขอให้เธอเล่าเรื่องราวการเดินทางครั้งนี้ของเธอให้ฉันฟังบ้างว่า ...............
เธอรู้สึกอย่างไรกับการมาค่ายครั้งนี้ .....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
เธอได้เรียนรู้อะไรกับมันบ้าง .............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................และสุดท้ายที่ฉันอยากฟังจากเธอมากๆก็คือ เธอว่าการมาค่ายมันทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไหม (ร่างกาย จิตใจ ความคิด)....แล้วที่ว่าเปลี่ยนแปลงนั้นมันเปลี่ยนแปลงยังไง อะไรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
สุดท้ายนี้ อยากขอบคุณที่เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายนี้ด้วยกัน ขอบคุณที่เธอไม่ทำให้เส้นทางสายนี้มันตัน ขอบคุณที่ยังคงถากถางเส้นทางสายนี้ให้ผู้อยู่เบื้องหลัง และสุดท้ายอยากขอบคุณที่บอกเล่าเรื่องราวของเธอให้ฉันฟัง ให้ฉันได้เติมเต็มความทรงจำของวันเวลา ......หวังว่า หากมีโอกาส เราสองคนจะได้พบปะ แลกเปลี่ยน ความรู้สึก ความรัก และความฝัน ด้วยกัน แต่ก็นั้นแหละ แม้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่ฉันว่า มันก็ไม่ยากเกินไป เพราะอย่างไรเสีย เราก็เดินอยู่บนถนนเส้นเดียวกัน.........................
ฉันเอง..........
1 กันยายน 2553

ปล. ขอโทษนะหากฉันจะขอรู้จักชื่อของเธอ รวมทั้งอีเมล์ของเธอด้วย เผื่อว่าฉันเองอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของฉันให้เธอฟังบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าฉันจะรักษาความลับของเธอไม่ไปบอกต่อใครๆหรอกจ๊ะ....ชื่อ...................................................................สกุล............................................. ชมรม...................................................................................................................มหาวิทยาลัย............................................................................คณะ.............................................................ชั้นปีที่..................อีเมล์....................................................................................................................


เป้าหมายการศึกษา

เพียงหวังจะเฟื้องฟุ้งหรือจะมุ่งมาศึกษา
เพียงเพื่อปริญญาเอาตัวรอดเท่านั้นฤา
แท้ควรสหายคิด และตั้งจิตมั่นยึดถือ
รับใช้ประชาคือปลายทางเราที่เล่Create Date : 16 พฤศจิกายน 2553
Last Update : 16 พฤศจิกายน 2553 17:54:16 น. 0 comments
Counter : 378 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Hun_Kim
Location :
ขอนแก่น Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
การเก็บกระเป๋า ไม่ใช่การได้กลับบ้าน สำหรับผม มันคือการเริ่มต้นการเดินทาง.....ลั่ลล๊า...
Friends' blogs
[Add Hun_Kim's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.