ใส่ลูกเล่นให้ข้อความใส่ลูกเล่นให้ข้อความข้อความมีกรอบเงา


Code<DIV style="FILTER: glowcolor=ใส่โค๊ดสีเงาตัวอักษร,strength=6); COLOR: ใส่โค๊ดสีตัวอักษร; HEIGHT: 10px" ><FONT size=6 >ใส่ข้อความ</FONT ></DIV >Love Goffymew

ข้อความมีเงา


Code<SPAN style="width:500px; height:6px; filter:bluradd=1, direction=100, strength=5)" <ใส่ข้อความ </SPAN >Love Goffymew
ข้อความมีกรอบจุดจุด


Code<SPAN style="border:dotted 4px โค๊ดสี">ข้อความ</SPAN>Love Goffymew
ข้อความวิ่งซ้าย-ขวา


Code<marquee direction="left">ใส่ข้อความตรงนี้</marquee>Love Goffymew
ข้อความวิ่งซ้าย


Code


ใส่ข้อความตรงนี้Love Goffymewข้อความวิ่งขวา


Code<marquee direction="right" >ใส่ข้อความตรงนี้</marquee >Love Goffymew
ข้อความวิ่งเด้งขึ้น-ลง


Code<MARQUEE behavior="alternate" direction="up" height="35" scrollAmount=3><MARQUEE behavior="alternate">ข้อความ</MARQUEE></MARQUEE>Love Goffymew
ข้อความมีสีพื้นหลังวิ่ง


Code<p><font color=" #ใส่สีตัวอักษร">
<marquee bgcolor="#ใส่สีพื้นหลัง"> ข้อความ </marquee></font></p>
Love Goffymew


ข้อความเด้งไป-มา


Code
<MARQUEE width="510" style="border:none;" behavior="alternate" bgcolor= #ใส่สีพื้นหลัง style=color: #ใส่สีตัวอักษร scrollamount="15">ข้อความ </MARQUEE>Love Goffymew
รูปเลื่อนได้


Code<marquee><img src= url ของรูป></marquee>
รูปวิ่งเด้งขึ้น-ลง


Code<MARQUEE behavior=alternate direction=up height=100 width=90%><MARQUEE behavior=alternate><img src=ที่อยู่ของรูป></MARQUEE></MARQUEE>
ข้อความวิ่งลง
Love Goffymew
Code<marquee direction="down">ใส่ข้อความตรงนี้</marquee>

ข้อความวิ่งขึ้น
Love Goffymew

Code

< marquee direction="up">ใส่ข้อความตรงนี้< /marquee>


 

Create Date : 13 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 22 สิงหาคม 2560 22:57:59 น.
Counter : 1222 Pageviews.  

code กรอบข้อความ

กรอบข้อความแบบต่างๆ

ส่วนที่ต้องทำการแก้ไข

ความหนาของกรอบ ---> 2px
ชนิดของกรอบ ---> dotted, dashed,solid, groove, ridge, inset, outset, double
สีของกรอบ --->เปลี่ยนตามใจชอบ


กรอบชั้นเดียว<div style="border: 3px dashed #f08080;background-color:#FFFFE0">เขียนตรงนี้</div>


กรอบแบบจุด<table cellpadding="5" style="border:1px solid lightpink;" width="400"><tr><td style="border:4px dotted hotpink; background-color=white">ใส่ข้อความที่นี่</td></tr></table>

กรอบแบบจุด<table cellpadding="5" style="border:1px solid Orchid ;" width="400"><tr><td style="border:4px dotted Purple ; background-color=white">ใส่ข้อความที่นี่</td></tr></table>


กรอบเส้นสองชั้น<table style="border:double 4px #ffcccc;padding:3px" width=400><tbody><tr><td align="center" valign="middle" style="border:4px double #ffcccc;padding:10px">ข้อความตรงนี้
</td></tr></tbody></table>


กรอบเส้นสองชั้น<table style="border:double 4px #87CEEB ;padding:3px" width=400><tbody><tr><td align="center" valign="middle" style="border:4px double #87CEEB ;padding:10px">ข้อความตรงนี้
</td></tr></tbody></table>


กรอบเหลียมแบบที่ 1<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: 8px double #ffcccc" width=450> <tbody> <tr><td align="center" valign="middle" style="border: 5px dashed #ffcccc">ข้อความ </td></tr></tbody></table>


กรอบเหลียมแบบที่ 2<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: 8px solid #ffcccc" width=450><tbody><tr><td align="center" valign="middle" style="border: 8px dotted #ffcccc">
ข้อความ</td></tr></tbody></table>


กรอบสีหวาน<table style="border:1px dashed #FF34B3; background-color: #FF34B3" cellspacing="3" cellpadding="3" width="400"><tr><td><table style="border:1px dashed #FF82AB ; background-color: #FF82AB " cellspacing="5" cellpadding="3" width="400"><tr><td style="background-color: #ffffff">ใส่ข้อความที่นี่
</td></tr></table></td></tr></table>

กรอบสีหวาน<table style="border:1px dashed #CD00CD ; background-color: #CD00CD " cellspacing="3" cellpadding="3" width="400"><tr><td> <table style="border:1px dashed #E066FF ; background-color: #E066FF " cellspacing="5" cellpadding="3" width="400"><tr><td style="background-color: #ffffff">ใส่ข้อความที่นี่
</td></tr></table></td></tr></table>

กรอบสีหวาน<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: 3px double #3CB371" width=400><tbody><tr><td align="center" valign="middle" style="border:3px dotted #3CB371"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width=400 style="border: 3px double #3CB371"><tbody><tr><td>
ใส่ข้อความที่นี่
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


กรอบสีหวาน<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: 3px double #add8e6" width=400><tbody><tr><td align="center" valign="middle" style="border:3px dotted #add8e6"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width=400 style="border: 3px double #add8e6"><tbody><tr><td>ข้อความตรงนี้จ้า
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


กรอบสีหวาน<table cellspacing="8" cellpadding="8" style=" border:2px DASHED #FF7DBE;background-color: #FF7DBE" width=470><tbody><tr><td align="center" valign="middle" style="background-color: #FF9DCE"><table border="0" cellspacing="8" cellpadding="8" width=470 style=" background-color: #FFBFDF"><tbody><tr><td align="center" style=" border:2px DASHED #FFDFEF;background-color: #FFDFEF"><font size=2>เขียนข้อความ
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


กรอบสีหวาน


<table cellspacing="8" cellpadding="8" style=" border:2px DASHED #8ABB39;background-color: #8ABB39" width=470><tbody><tr><td align="center" valign="middle" style="background-color: #A2CD5A"><table border="0" cellspacing="8" cellpadding="8" width=470 style=" background-color: #BCEE68"><tbody><tr><td align="center" style=" border:2px DASHED #CAFF70;background-color: #CAFF70"><font size=2>เขียนข้อความ
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


กรอบสีหวาน<table cellspacing="8" cellpadding="8" style=" border:2px DASHED #62A2A2;background-color: #62A2A2" width=470><tbody><tr><td align="center" valign="middle" style="background-color: #7BB0B0"><table border="0" cellspacing="8" cellpadding="8" width=470 style=" background-color: #95BFBF"><tbody><tr><td align="center" style=" border:2px DASHED #B8D3D3;background-color: #B8D3D3"><font size=2>เขียนข้อความ
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


กรอบสวยงาม


<table style="background-color: #87CEFA " cellspacing=7 cellpadding=7 width=400><tbody><tr><td style="border-right:4px solid;border-top:4px solid;border-left:4px solid;border-bottom:4px solid">พิมพ์ข้อความตรงนี้
</td></tr></tbody></table>


กรอบสวยงาม<table style="background-color: #AB82FF " cellspacing=7 cellpadding=7 width=400><tbody><tr><td style="border-right:4px solid;border-top:4px solid;border-left:4px solid;border-bottom:4px solid">พิมพ์ข้อความตรงนี้
</td></tr></tbody></table>


กรอบสวยงาม

<table><tbody><tr><td><div style="border:3px double #528B8B ;background: #97FFFF ">
<div style="border-left:7px solid #fff;border-right:7px solid #fff;background: #97FFFF ;margin:0px 5px"><div style="background:#fffff;margin:0px 5px"> <table><tbody><tr><td><div style="font-size:12px; width:350; padding-left:5px; padding-right:5px; padding-top:10px; padding-bottom:10px">ข้อความพิมพ์ตรงนี้
</font></div></td></tr></tbody></table></div></div></div></td></tr></tbody></table>


กรอบสวยงาม<table><tbody><tr><td><div style="border:3px double #BDB76B ;background: #EEE8AA ">
<div style="border-left:7px solid #fff;border-right:7px solid #fff;background: #EEE8AA ;margin:0px 5px"><div style="background:#fffff;margin:0px5px"> <table><tbody><tr><td><div style="font-size:12px; width:350; padding-left:5px; padding-right:5px; padding-top:10px; padding-bottom:10px">ข้อความพิมพ์ตรงนี้
</font></div></td></tr></tbody></table></div></div></div></td></tr></tbody></table>


ใช้รูปเป็นกรอบ<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" width="100%" align="center" style="background-image: url'ใส่..//..gillter')"><tbody><tr>< td align="center" valign="top" style="background-color: #eeeee2"> ข้อความ </td></tr></tbody></table>


ใช้รูปเป็นกรอบซ้อนกัน 2 รูป
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" width="100%" style="background-image: url(' รูป ที่จะใช้เป็นกรอบ ')"><tbody><tr><td align="center" valign="middle" style="background-color: โค้ดสี">
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="10" width="100%" style="background-image: url(' รูป ที่จะใช้เป็นกรอบ ')"><tbody><tr><td align="center" valign="middle" style="background-color: โค้ดสี"> ข้อความ</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>กรอบข้อความเลื่อน(ตัวอย่างกรอบข้างล่าง)

<DIV>
<DIV style="SCROLLBAR-FACE-COLOR:#FFFFFF; OVERFLOW-X: scroll; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR:#FA8072; OVERFLOW: scroll; WIDTH: 250px; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR:#FA8072; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR:#FA8072; SCROLLBAR-ARROW-COLOR:#FA8072; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR:#FA8072; HEIGHT: 200px">
<p align = center><FONT size=2><FONT face=Tahoma color = #483D8B>
ใส่ข้อความทีนี่</p></align></font></font>
</div></div>

กรอบข้อความเลื่อน มีกรอบ


Title<fieldset style="width: 250px; height: 200px; border:3px solid #00BFFF; padding:0;">
<legend align="center"><font color="#FF0000" <<font size=5>Title</font></font></legend>
<div style="scrollbar-face-color:#00BFFF; overfolw-x: scroll; scrollbar-highlight-color:#FFFFFF; overflow: scroll; width: 250px; scrollbar-shadow-color:#FFFFFF; scrollbar-3dlight-color:#00BFFF; scrollbar-arrow-color:#FFFFFF;
scrollbar-darkshadow-color:#00BFFF; scrollbar-track-color:#FFFFFF; height: 100px">
<font color="#FF0000"> <p align="center"><font size=2>ใส่ข้อความที่นี่</p></font></font>
</div></fieldset> 

Create Date : 12 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 23 สิงหาคม 2560 4:06:35 น.
Counter : 1823 Pageviews.  

code
Background1.background แบบ Title<style >body{background-image:url(XXX);} </style >2.background แบบ fixed ไม่ให้เลื่อนลงตาม scroll bar
<style >body{background-attachment: fixed;background-image:url(XXX);} </style>3.background เป็นภาพเดียวทั้งหน้า<style>Body{background-image:url(http:XXX);background-position: center bottom left..etc..);background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color:color code;} </style>4.background สี<style >body{background:color code}></style>ถ้าใส่ในscript จะแสดงทุกหน้าเวปเลยนะ

ใส่รูปภาพใส่รูปภาพ<img src=http:XXX >
ใส่รูปภาพตรงกลาง<center><img src=http:XXX> </center>ถ้าต้องการรูปใหญ่-เล็กสามารถลดสัดส่วนได้


กำหนดขนาดของรูปภาพ<center><img src=http:XXX width=400 height=300></center>
ส่ง e mail


Code<center><a href="mailto:ชื่อเมล?"><img src="url รูปที่ต้องการ " border="0"></a></center>กลับขึ้นด้านบนสุด


Code<a href="#top"> รูปหรือข้อความ</a>เปลี่ยนสีและแบบ Font


Codelt;style>body, ul, li, p{font:bold MS Sans Serif;font-size:10pt;color:โค้ดสี;}lt;/style>ต้องการเปลี่ยนfont


Code<font ;font=" color="โค้ดสี" face="ชื่อฟอนท์" size="1">ข้ความ </font>ต้องการเปลี่ยนfontทั้งหน้า


Code<style>font,td,div,p {font:15px Trebuchet MS,ชื่อฟอนท์;}</style>


ใส่รูปให้กล่อง comment


Code<style type=text/css>textarea{width:450;height:240;background:url(XXX);color=black; font-family : tahoma; font-size:20pt; </style>ถ้าใส่ในscript จะแสดงทุกหน้าเวปเลยนะ

ถ้าใส่ใน table ก้อจะแสดงแค่table นั้น

แต่งกรอบ comment และให้นับข้อความ(คุณกึ่งยิง)Code<script>HTML = document.body.innerHTML; CommentCount = 0; var reg = new RegExp"-- Comment", "gm"); whilereg.testHTML)) CommentCount++; CommentCount--; fori=1; i<=CommentCount; i++){ originalHtml = document.getElementById i ).innerHTML; beforeHtml = '<fieldset style="border: สีของกรอบใหญ่ solid 1px; padding:4"> center(left)(right)
style="border: สีของกรอบเล็กsolid 1px; padding:2; background: none">คห.ที่' + i + '
';document.getElementById i ).innerHTML = beforeHtml + originalHtml;}</script>copy code ไปใส่ไว้ที่ช่อง script

ลูกเล่นเมื่อเปลี่ยน Webpage


Code<="Page-Enter" content="RevealTrans Duration=3, Transition=23)">
<="Page-Exit" content="RevealTrans Duration=2, Transition=23)">copy code ไปใส่ไว้ที่ช่อง slogan หรือscript


เปลี่ยนรูป bullet


Code<style>ul{list-style: ;list-style-image: url(http:ของ รูป bullet);} </style >


ถ้าใส่ในscript จะแสดงทุกหน้าเวปเลยนะ

เปลี่ยนcursor/mouse


Code<body style="cursor:url ( URLรูป.ani )">


คำสั่งใส่ใน body

เปลี่ยนสี scroll bar


ให้เปลี่ยนสีเองตามใจชอบที่ชื่อ โค้ดสี (ตัวอักษรสีแดง)


Code<style type="text/css">body {scrollbar-arrow-color: #000000;scrollbar-highlight-color: #000000; scrollbar-base-color: #C4A2A2;scrollbar-dark-shadow-color: #000000;scrollbar-track-color: #C4A2A2;}</style>


ถ้าใส่ในscript จะแสดงทุกหน้าเวปเลยนะ

ใส่เพลง


ใส่เพลง wma, wav, mp3


ไม่มี Console เปิด - ปิด,


<BGSOUND balance=0 src=url ของเพลง volume=-600 loop=0>ใส่เพลง wma, wav, mp3


มี Console เปิด - ปิด,


<embed src=url ของเพลง autostart=trueloop=false height=45 width=170></embed>


Linkทำ Link<a href ="URL Link">ข้อความที่ต้องการ</a>
ทำ Link เปิดหน้าต่างใหม่
<a href =URL Link target=_blank>ข้อความที่ต้องการ</a>ใส่รูปให้กับLink<a href="URL Link"></a>การทำลิ้งแบนเนอร์


Code<center><a href=" เวบที่อยากให้ไป " target="_blank"><img src=" url รูป " border="0" width="88" height="31" alt=" ข้อความ สโลแกน "></a></center>


เปลี่ยนรูป Emotion ในคอมเม้นท์Code<script type="text/javascript" src ="//www.geocities.com/oranjebloggang/emotion.js"> </script>


จำนวนผู้ชมทั้งหมดCode
<center><font color='#CC0099'>ผู้ชมทั้งหมด

<script src="//fastwebcounter.com/secure.php?s=ใส่ URL บล็อค ของคุณที่นี่ค่ะ">
</script> คน</font></center>ผู้ชมทั้งหมด, คน สามารถเปลี่ยนสีตัวอักษร, ใส่รูป, ใส่โค้ดกรอบ,
หรือเอารูปมาทำพื้นหลังได้ตามสบาย

Fieldset Box

ลักษณะเหมือนกรอบที่เห็นอยู่คะ


Code<fieldset>ใส่รายละเอียดที่นี่</fieldset>
Code<fieldset><legend>Title</legend>ใส่รายละเอียดที่นี่</fieldset>Code<fieldset style="border:1px solid #FF0000; padding:10;"><legend align="left">Title</legend>

ใส่รายละเอียดที่นี่

</fieldset>


พื้นหลัง


ลบพื้นหลังลบกรอบสีขาว<style>table {background-color: transparent;border-style: none;border-spacing: none;}td {border: none;border-color: none;background: none;}</style>เปลี่ยนพื้นหลัง<style>body{background-attachment: fixed;background-image:url(URL ของรูป);}</style>ทำกรอบรอบๆบล็อก


Code<script language="JavaScript1.2">
if document.all)
document.body.style.cssText="border:10 ridge โค้ดสี"
</script>


กล่องข้อความขึ้น เมื่อหน้าเวปโหลดเสร็จCode<!--
alert"ข้อความ")
//-->


ข้อความต้อนรับCoder-raven<script language="JavaScript">
function loadalert )
{alert" เปลี่ยนตรงนี้ค่ะ ")
}
loadalert)
</script>


ข้อความบอกลาCodeR-raven<Script Language="VBScript">
Sub Window_onUnLoad)
alert"ข้อความ")
End Sub
</script>

 

Create Date : 08 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 25 สิงหาคม 2560 4:15:54 น.
Counter : 608 Pageviews.  


BlogGang Popular Award#13


 
goffymew
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
Flag Counter Welcome to Goffymew Blog
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add goffymew's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.