ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 

琥珀青龍 主題曲 1982


琥珀青龍 主題曲 1982

歌 词:

  难回首为那时候 充满疑窦
หน่านหวุ่ยเสา ไหว่หนาสี่เฮา ช่งโหมวหยี่อี๋เตา

  从前事问君知否 君你难开口
ฉ่งฉี่นซีหมั่นกวั๊นจีเฝา กวั้นเหนยหน่านห่อยเคา

  糖儿蜜用宝剑挑 请你尝一口
ถ่อหยี่มา หย่งโป๋วกี่มกี เช่งเหนยเส่องยัดเหา

  谁能阻让血泪流 知你难呼救
โส่ยหนั่งจอยเหย่องฮูดโลยเลา จี้เหนยหน่านฝู่เกา

  似是盲人玩剑似是傻人玩剑
ฉีซีหมากหยั่นมูนกีน ฉีซีส่อหยั่นมูนกีน

  把你戏弄够
ป๋าเหน่ยเฮ่ยหล่งเกา

  身边到处困忧 可知这个处境感受
ซั้งปีนโต่วฉู่ควันเยา หอจีเก่กอชูเกยก๋ำเส่า

  谁能指导你前路 应向那方走
โส่ยหนั่งจี๋โตวเหน่ยฉี่นโลว เย๊งเห้อง หนาฟ่องเจ๋า

  仇人在芦苇内藏 等了十分久
เส่าหยั่นจอยโหล่วไว๊หนอยชอ ตั้งหลีวส่าฝั้นเก๋า

  刀剑寒光透
โต้วกีมห่อนกว้องเทา 

Create Date : 13 กันยายน 2554    
Last Update : 7 พฤศจิกายน 2554 8:54:40 น.
Counter : 2123 Pageviews.  

新啼笑姻緣-仙杜拉.Xīn tíxiào yīnyuán為怕哥你變左心 情人淚滿襟
ไหว่พาก๊อเหนยปี๋นจ๋อซำ  เฉ่งยันโหล่ยหมูนคำ

愛因早種偏葬恨海裡                       離合一切亦有緣份
หง่อยยั๊นเจ๋าจง พีนจองหั่นหอฮอยโหลย เหลกฮาบยัดไชเหยกเหย๋าหยู่นฟัน

願與哥你倆相親                   情人共印心
หยู่นหยีก้อเหนยเหลิองเซองชัน  เฉ่งยันก่งหยันซำ
最驚恩愛一但受波折              難望偕老恩消愛泯
โจ่ยเก๊งยันงอยยัดตานเส่าพ๊อจี    หน่านมองไก้โหลวยันซีวงอยหมั่น

藕絲已斷 玉鏡有裂痕          恩愛頓成怨恨
เหงาซี่หยีตู่น หยกเก๊งเยาลีถั่น  ยั๊นงอยตงเส่งยู๊นฮัน

生則相聚 死也化喋           幾許所願稱心
ซ้ำจั๊กเซองโจ่ย สีหย๋าฟ้าตีบ เก๋ยโฮยสอหยู่นเช็งซำ


莫嘆失意百感生            難求遂寸心
หมอกทานซัดยีปาดก๋ำซั้ง  หน่านเคาโส่ยฉี๋นซำ

赤絲千里早已繫足裡               緣份天賜不必怨憤
เฉอกซี้ชี่นเหลยจงหยูไห่จ๊กโหลย  หยูดฟันที้นชีปัดปีดยูนฝัน

//blog.roodo.com/muzikland/archives/524739.html


//www.hkmensa.net/thread-139858-1-1.html

//www.51t.com/ting/d680efac/a2e45131/


//www.xiami.com/album/11856

หวางหมินฉวน

 

Create Date : 13 กันยายน 2554    
Last Update : 10 มกราคม 2562 21:39:20 น.
Counter : 1704 Pageviews.  

每當變幻時

每當變幻時 薰妮 - 1977

怀缅过去常陶醉
หว่ายมีนกว่อโหยเส่องโทวโจย

一半乐事 一半令人流泪
ยัดปูนหมอกสี่ยัดปูนเล็งยันเหล่าโลย

梦如人生 快乐永记取
ม้งหยู่นหยั่นซั้งฟายหลอเหว็งเกยโช้ย

悲苦深刻藏骨髓
เปยฝูซ้ำฮักฉ่งปั๊ดโส๋ย

韶华去 四季暗中追随
สี่วหว่าโฮยเซไกวงำจ๊งโจ้ยโฉ่ย

逝去了的都已逝去
ไส่โฮยหลีวเต๊กโตวยีไส่โฮย

啊 常见明月挂天边
อาอ๊าอาอ่าอ๊าอา เส่องกีนเม็งยูนหว่าทีนปีน

每当变幻时 便知时光去
มูยต๊องปีนหว่าสี่ ปีนจี้สี่กว๊องโฮย

怀缅过去常陶醉
หว่ายมีนกว่อโหยเส่องโทวโจ๊ย

想到旧事 欢笑面常流泪
เสองโตวเก่าสี่ ฟู๊นซีวมีนเซองเหล่าโลย

梦如人生 试问谁能料
ม้งหยู่นหยั่นซั้ง ซีมันโส่ยหนั่งลีว

石头他朝成翡翠
เซเถ่าท้าจี้วเส่งเฝ็งโชย

如情侣 你我有心追随
หยู่นเฉ่งโหลย เนยหงอเหย๋าซ้ำโจ้ยโฉ่ย

遇到半点风雨便思退
หวี่โตวปูนตี๋มฟ่งหวี่ปีนซี่โทย

啊 常见红日照东方
อาอ๊าอาอ่าอ๊าอา เส่องกีนฮงหยัดจี่วต๊งฟง

每当见夕阳 便知时光去
มูยต๊องกีนเชเหยอก ปีนจี้สี่กว้องโฮย


คลายเครียดวิธีนุง ในภาวะอุทกภัยเช่นนี้

 

Create Date : 13 กันยายน 2554    
Last Update : 12 เมษายน 2559 22:28:56 น.
Counter : 1641 Pageviews.  

十八相送 羅文+關菊英


十八相送 羅文+關菊英男   燕子南飛匆匆過, 兩家同窗共三載。
ชาย  ยีนจี๋หน่่านเฟ้ยชงฉ้งกอ

เหล๋องก้าถ่งเช้องก่งซ้านจ๋อย
女  結金蘭,草橋邊,
หญิง เก็กก้ำลานโฉวฉี่วปี้น
男  光陰如梭又春來。

ชาย  กว๊องยันหยู่นซ่อเหย่าช้นหล่อย

女 情如手足深似海, 長亭別有感慨。
หญิง เฉ่งหยู่นเสาจกซำฉีหอย

เฉ่องเถ่งฝั้นปี่ดเหยาก๋ำฮอย
女 如今送別歸家去, 難捨祝英台。
ชาย  หยู่ก้ำชงปีนไกวก้าโฮย

หน่านเส ซกเย่งถ่อย


男  滿山紅花香飄送,可惜未生牡丹花。
ชาย หมูนซ้านหงฟ้าเฮิงพิ้วซง

หอเซ๊กเหม่ยซั้งเมาต้านฝ้า
女  牡丹花兄讚賞, 我家有牡丹茂芳華。
หญิง  เมาต้านฝ้าเฮงตานเสอง

หงอก้าเหยาเมาต้านเหมาฟ้องหว่า

男 遠隔千山採牡丹,徒勞虛夢我驚怕。
ชาย ยูนก้าชี่นซานฉอยเมาตาน

โถ่วหล่งโฮ่ยหม่าหงอเก้งพา
願兄意會這番心意,負了牡丹芳華。

หญิง  หยู่นเห้งยี่หวูยเจ็กฟั้นซำหยี่

ฝู่นลีวเหมาต้านฟองหว่า

女  那邊有蝴蝶雙雙對,似比我共兄心相許。
หญิง หนาปี้นเหย๋าหวู่ติีบเซิงเซิงโตย

ฉีเปยหงอก่งเห้องซำเซ่องโหย
男  我怎與弟郎心共許,世間只有雄雌共可唱隨。
ชาย  หงอจ๋ำหยีไต่หล่องซำก่งโหย


ไซก้านจี๋เยาห่งจี้ก่งหงอเชิองโฉ่ย

女  那裏鴛鴦相戲水, 你我相伴結鴛侶。
หญิง  หนาโหลยยู้นเยิงเซิงเห่ยโสย

เหน๋ยหงอเซิงปู่นกีนยู่นโหลย
男  賢弟他朝配佳偶, 效那鴛鴦相伴隨。
ชาย หยู่นไต๋ทาจีวปุยก๊ายเหงา ตานายูนเยิ๊งเซิงปู่นโฉ่ย

女  這一個廟祝觀音坐,我牽過梁兄共拜堂,
หญิง  เจ๋ยัดกอหมี่นจ้งกวนยั้มฉอ หงอเฮ้งกอเหลิ่งเฮ้งก่งปายฮอ
手牽手,心連心, 我好似玉女伴癡郎。

เสายู่นเสา ซำหลี่นซำ หอหอชีหยกเหลยปู่นชี่นหล่อง

男   男兒一雙怎訂親, 你太荒唐言行狂。
ชาย  หนั่มหยียัดเซิงจ๋ำเต่งชัน เหน่ยถ่ายฟ่องถ่องยีนฮั่งคอง

梁祝都是男子漢, 未許相拜堂。
เหลิ่งจกโตวชีหนั่มจีห่อน เหม่ยโหยเซิงปายถ่อง

男 送弟你回鄉多感慨, 女  數載啊同窗此際分開。
ชาย  ซงไตเน๋ยหวูยเฮ๊องตอก๋ำคอย

หญิง  โซวจ๋อยยาถ่งเชิ้งฉีไตฟั้นฮอย

他別臨歧, 幾時聚首, 我心暗自神傷問英台。
ชาย  ท้าากีนลำเคยเก๋ยสี่โจยเสา

หงอซำงำจีซำเชิงไหม่เย๊งถ่อย
男  情如金石心似海, 離亭分別最悲哀。

ชาย  เฉ่งหยีก้ำเส็กซำฉี่หอย

หญิงเหล่ยเถ่งฟั้นปีนโจยเป้ยง่อย
願弟記住梁山伯, 願你記得英台。
ชาย หยู่นไต่เกยจูเหลิ่งซานฟา

หญิง หยู่นเหน่ยเกงตั๊กเย่งถ่อย魚雁常寄來 . .
ชายหญิง  หวีฮานเสองเก้ยหล่อย
 

Create Date : 12 กันยายน 2554    
Last Update : 8 กุมภาพันธ์ 2557 14:23:43 น.
Counter : 1469 Pageviews.  

相識也是緣份 1978 (張德蘭)

相识也是缘份 你莫再三强求 无谓情自困
เซ้องเส็กหย๋าซีหยู่นฟัน เหนยหมอกจอยซ้ำเข๋องเข่าโหม่วไวเฉ่งจีควัน


重逢又离别 你不必悔恨 好梦岂能当真
ฉ่งฟงเยาเหล่ยปีน เหนยปาดปีดฟูยฮัน โหวหม่งเหยหนั่งต่องจั๊น

谁又会愿意 永守誓盟 共你终生相好
โส่ยเยาวู๋ยหยู่นยี เหว็งเสาไซหมั่ง ก่งเหนยจันซั้งเซองโหว

见一次面能共结合永相亲
กีนยัดชีหมีน หนั่งกงกีน หาบเหว็งเช้องชัน

风花雪月原是过日晨
ฟ๊งฟาซวูดยีหยี่นซีกว๊อยัดซัน

分手也是缘份
ฟั๊นเสาหย๋าซีหยู่นฟัน

你莫再三强求 祈望他怜悯
เหนยหมอกจอยซ้ำเข่องเข่าเข่ยหมองโข๋ยหมี่นหมัน

谁人重情义 你不必痛恨
โส่ยยันจงเฉ่งยี เหน่ยปั๊ดปี๊ดทงฮัน

天下假情幻似真
ที้นห่าหลัมเฉ่งวานฉีจั้น

谁又会料到 每一段情
โส่ยเยาหมูยหนี่วโตว ฝูยยัดตูนเฉ่ง

代价应该几高
ตอยตอเย็งต๊อยเก่ยโกว

每一个梦留下怨恨有几分
ฝูยยัดกวอหม่งเหล่าฮายู หั่นเย๋าเก๋ยฝั้น

生于世上原是寄尘
ซั้นยีไซเส่องหยู่นซีเก๊ยฉั่น

分手也是缘份
ฟั๊นเสาหย๋าซีหยู่นฟัน

你莫再三强求 祈望他怜悯
เหนยหมอกจอยซ้ำเข่องเข่าเข่ยหมองโข๋ยมีนหมัน

谁人重情义你不必痛恨
โส่ยยันจงเฉ่งยี เหน่ยปั๊ดปี๊ดทงฮัน

天下假情幻似真
ที้นห่าหลัมเฉ่งวานชีจั้น

谁又会料到 每一段情
โส่ยเยาหมูยหนี่วโตว ฝูยยัดตูนเฉ่ง

代价应该几高
ตอยตอเย็งต๊อยเก่ยโกว

每一个梦留下怨恨有几分
ฝูยยัดกวอหม่งเหล่าฮายู หั่นเย๋าเก๋ยฝั้น

生于世上原是寄尘
ซั้นยีไซเส่องหยู่นซีเก๊ยฉั่น相識也是緣份 1978 (張德蘭)相識也是緣份 你莫再三強求
無謂情自困 重逢又離別
你不必悔恨 好夢豈能當真

誰又會願意 永守誓盟共你終生相好
見一次面能共結合永相親
風花雪月原是過日晨

*分手也是緣份 你莫再三強求
祈望佢憐憫 誰人重情義
你不必痛恨 天下假情幻似真

#誰又會料到 每一段情代價應該幾高
每一個夢留下怨恨有幾分
生於世上原是寄塵


//lyrics.dreamnicky.com/singer226-1.html
 

Create Date : 11 กันยายน 2554    
Last Update : 12 เมษายน 2559 22:30:58 น.
Counter : 2107 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.