ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 
两情相悦 / 庄学忠กดเข้าไปฟังเพลงได้แล้วนะค่ะ บอสทำให้ค่ะ คลิกเข้าไปฟังด้านบน

俩情相悦 เหลี่ยงฉิงเซียงเยียน 庄学忠


女:又是落叶秋季是否我俩就要分离
โหย่วสือลั่วเหย่ฉิวจี่ ซือโฝ่วอัว เหลียงจิวเยี่ยวเฟินหลี่

说再见以后不知到何时才能相依
ซัวจั้ยเจี่ยนอี๋โห่ว ปู่จือเต้าเห่อซื้อไช่เนิองเสี่ยงอี

男:在一个人过的日子 要好好珍重自己
จั่ยอีเกอเหรินกั้วตียื่อจื่อ เหยี่ยวเฮ้าเฮ้าเจิ๊นจงจื่อจี๋

女:思念的话藏心里 你说情意难舍我愿一生陪着你走
ซื้อเนียน เต๋อฮัวชั่นสิ่นลี้ หนี่ซัวชิงอี่หนันเซ่ออัวหย่วนอีเซิ้งเผยเจอนีโจ้ว

说人儿难留我愿意一生为你守候
ซัวเยิ่นเอ่อหนันหลิ่ว อั๊วยวนอี่อี๋เซิงเว่ยหนี่โส่วโหว

男:如果这是命运捉弄 我愿意默默承受
หรู่กั๋วเจ้อสื่อหมิงวิ่นจั๊วหน่ง อั่วหยวนอีมอม่อเสิ่นโสว

合:因为有你常在我的心中
อิ้งเวยโยวหนี่ฉังจั้ยอั่วเต่อสิ่นจง

女:在离别时候我忍着泪儿流
จั้ยหลี เปี่ยซือโฮ่ว อั่วเยินเจ๊อเล่ยเอ่อหลิว

男:你深情的眼眸早已穿透我的心
หนี่เซินชิงเต่อเยียนโหม่ว เจ่าอีชวนโท่ว อั่วตี๊ซิน

啊我不怕我不怕艰辛 也不在乎那道路崎岖
อ่าอั๊วปูผ่าอั๊วปูผ่าเชียนซิ๊น เหย่ปูจั้ยฮูหน่าเตาลู่ฉี่ซี

啊我忍受我忍受寂寞 与你相逢在梦里
อ่าอั๊วเยินโส่วอั๊วเหยินโส่วจี๋ มอ วี๊นีเสี่ยง ฟงจั๋ยหม่งหลี

合:俩情相悦 一生情愿
เหลี่ยงฉิง เซี่ยงเยียน อีเซิน ชิ่ง.ยวน

男:从今以后不管花开花谢
ฉ่งจินอีโห่วปู ก่วนฮัวขั่ยฮัวเสี่ย

相聚时不论月圆月缺
เซียงจวีสื่อปู ลุนเยวี่ยยวนเหยี่ย

女:牵你的手 合:直到永远
เชียนหนี่เตอโสว จื๊อเต้าหย่งเหยียน

女:又是落叶秋季是否我俩就要分离
โหย่วสือลั่วเหย่ฉิวจี่ ซือโฝ่วอัว เหลียงจิวเยี่ยวเฟินหลี่

说再见以后不知到何时才能相依
ซัวจั้ยเจี่ยนอี๋โหว่ปู่จือเต้าเห่อซื้อไช่เนิองเสี่ยงอี

男:在一个人过的日子 要好好珍重自己
จั่ยอีเกอเหรินกั้วตียื่อจื่อ เหยี่ยวเฮ้าเฮ้าเจิ๊นจงจื่อจี๋

女:思念的话藏心里 你说情意难舍我愿一生陪着你走
ซื้อเนียน เต๋อฮั่วชั่นสิ่นลี้ หนี่ซัวชิงอี่หนันเซ่ออัวหย่วนอีเซิ้งเผยเจอนีโจ่ว

说人儿难留 我愿意一生为你守候
ซัวเยิ่นเอ่อหนันหลิ่ว อัวยวนอีอีเซิงเว่ยหนี่โส่วโหว

男:如果这是命运捉弄 我愿意默默承受
หรู่กั๋วเจ้อสื่อหมิงวิ่นจั๊วหน่ง อั่วย่วนอีมอม่อเสิ่นโสว

合:因为有你常在我的心中
อิ้งเวยโยวหนี่ฉังจั้ยอั้วเต่อสิ่นจง

女:在离别时候我忍着泪儿流
จั้ยหลี เปี่ยซือโฮ่ว อั่วเยิ่นเจ๊อเล่ยเอ่อหลิว

男:你深情的眼眸早已穿透我的心
หนี่เซินชิงเต่อเยียนโหม่ว เจ่าอีชวนโทว อั่วตี๊ซิน

啊我不怕我不怕艰辛 也不在乎那道路崎岖
อ่าอั๊วปูผ่าอั๊วปูผ่าเชียนซิ๊น เหย่ปูจั้ยฮูหน่าเตาลู่ฉี่ซี

啊我忍受我忍受寂寞 与你相逢在梦里
อ่าอั๊วเยินโส่วอั๊วเหยินโส่วจี๋ มอ วี๊นีเสี่ยงฟงจั๊ยหม่งหลี

合:俩情相悦 一生情愿
เหลี่ยงฉิงเซี่ยงเยียน อีเซิน ชิ่ง.ยวน

男:从今以后不管花开花谢 相聚时不论月圆月缺
ฉ่งจินอีโห่วปูก่วน ฮัวขั่ยฮัวเสี่ย เซียงจวีสื่อปูลุนเยวี่ยยวนเหยี่ย

女:牵你的手 合:直到永远
เชียนหนี่เตอโสว จื๊อเต้าหย่งเหยียน

女:爱你的时候我忍着泪儿流
อั๊ยหนี่ตีสือโฮ่วอั่วเยิ่นเจอเล่ยเออหลิว

男:你深情的眼眸早已穿透我的心
หนี่เซินชิงเต่อเยียนโหม่วเจ่าอีชวนโทว อั่วตี๊ซิน

啊我不怕我不怕艰辛 也不在乎那道路崎岖
อ่าอั๊วปูผ่าอั๊วปูผ่าเชียนซิ๊น เหย่ปูจั้ยฮูหน่าเตาลู่ฉี่ซี

啊我忍受我忍受寂寞 与你相逢在梦里
อ่าอั๊ว เยินโส่วอั๊วเหยินโส่วจี๋ มอ วี๊นีเสี่ยงฟงจั๋ยหม่งหลี

合:俩情相悦 一生情愿
เหลี่ยงฉิง เซี่ยงเยียน อีเซิน ชิ่ง.ยวน

男:从今以后不管花开花谢 相聚时不论月圆月缺
ฉ่งจินอีโห่วปู ก่วนฮัวขั่ยฮัวเสี่ย เซียงจวีสื่อปูลุนเยวี่ยยวนเหยี่ย

女:牵你的手 合:直到永远
เชียนหนี่เตอโสว จื๊อเต้าหย่งเหยียน//v.ku6.com/show/i20nplZjmnNdwRw8.html (ที่มาลิงค์)送情郎_庄学忠 ซ่งฉิงหลัง
送情郎


ไว้มาใส่เนื้อใหม่นะแจ้

八月天秋高气爽,
林黛依依《送情郎》,
严俊到城走一趟,
不忘许诺早回乡,
欢天喜地拜华堂,
功臣姚敏李翰祥
洗菜心_庄学忠
夫妻双双把家还_庄学忠

摇船曲

叮咛


叮咛(严华) 词:严华 曲:李七牛

叮咛 ding1ning2

女:我的年轻郎 离家去南洋
อั่วตีเหนียนชิงหลั่ง หลี่เจี๊ยชวี่น่านหยาง

我们俩离别 顶多不过二 春光
อั่วเมินเลียงหลี่เปี๊ย.. ติ่งตัวปู๋กัวเออ..ชุนกว่าง

望郎莫悲惶 不必太心伤
หว่างลังม๊อเป้ยห่วง ปู่ปี๊ไท่ซิ่นซาง

沿途多保重 再会之期并不久长 望情郎
เหยี่ยนทูตั๋วเป่าจ้ง จั่ยฮุยจื๋อฉีปิงปูจิวฉ่าง หวั่งชิงลัง

不要多悲哀 总要辛苦去求财 胡闹
ปู๊เยียวตั๋วเป้ยอั๊ย จ่งเยียวซิ๊งคูชวีฉิวไช กู่นาว

花天无正业 等到老来苦难挨
ฮั๊วเที้ยนอูเจิ่องเหยีย เติ่งเตาเหลาไหลคู่หนั่นอัย

望郎要心安 赌博不可贪
หวั่งหลังเยี่ยยซินอัน ตู๋ป๋อปู้เข่อทัน

世上多少少年郎 全因赌博做人难
สื่อซางตัวเส่าเซ่าเหนียนหลัง ฉ่วนยินตู่ป๋อจั้วเหรินหนั่น男:我的年轻妹 娇柔又美慧
อั่วตีเนี๊ยนชิงเหม่ย เจี่ยวโหรวโยวเหม่ยฮุย

我们俩离别 两春不到就可再会
อั่วเมินเหลี่ยงหลี่เปี๊ย เหลี่ยงชุนปู๋เต้าจิ้วเข่อจั่ยหุ่ย

望妹莫牵挂 细心来理家
หวั่งเม่ยม้อเชียนกั่ว สี่ซินไหลลี่.เจีย

  凡事要谨慎 省俭度日别乱花 望情妹
ฝั่นซือเยียวจิ่นเซิ่น สิ่งเจี่ยงตู้ยื่อเปี๋ยล่วนฮัว หวั่งชิงเม่ย

切莫吸鸦片 鸦片香烟费金钱 万一
เชี่ยม้อซีย่าเผี่ยน หย่าเผี่ยนเซียนเยี่ยนเฟ่ยจินเฉียน หวั่นอี

不幸吸上瘾 有伤体气精神散
ปู๊ซิ่งซีซ่างหยิ่น โหย่วซางทีชี่จิงเสิ่นซาน

  望妹要心宽 等郎在家园
วั่งเม่ยเยี่ยวซินข่วน เติ่งหลังจั้ยเจี้ยหยวน

  郎会早日回家 早定佳期共团圆
หลั่งฮุ่ยเจ่ายื่อหุยเจีย เจ่าติงเจียฉีก้งถวนหยวน


紫丁香


紫丁香

男:紫丁香呀它是朵什麼樣的花呀
zi3ding1xiang1ya1ta1shi4duo3shen2me1yang4di1hua1ya1
จื่อติ๋งเซียงยาทาซื้อตัวเสิ่นเมอหยั่งตีฮัวยา

眾人:什麼樣的花呀它是朵什麼樣的花呀
shen2me1yang4di1hua1ya1ta1shi4duo3shen2me1yang4di1hua1ya1
เซินเมอหยั่งตีฮัว ยา ทาซื้อตัวเซินเมอหยั่งตีฮัวยา

女:紫丁香呀它是朵最嬌媚的花呀
zi3ding1xiang1ya1ta1shi4duo3zui4qiao1mei4di1hua1ya1
จื่อติ๋งเซียงยาทาซื้อตั่วจุยเจี๊ยวเหม่ยตีฮัวยา

最嬌媚的花呀它是朵最嬌媚的花呀
zui4jiao1mei4di1hua1ya1ta1shi4duo3zui4mei4di1hua1ya1
จุยเจี๊ยวเมยตีฮัว ยา ทาซื้อตั่วจุยเจี๊ยวเหม่ยตีฮัวยา

粉蝶兒總是飛來飛去呀飛來飛去包圍著它
fen3die2er2zong3shi4fei1lai2fei1qu4ya1fei1lai2fei1qu4bao1wei2zhe1ta1
เฝิ่นเตียเอ๋อจงสื่อเฟยไลเฟยชวียาเฟยไหล่เฟ๊ยชวีเป้าเหว่ยเจ่อท้า

男:包圍著它包圍著它
bao1wei2zhe1ta1ta1bao1wei2zhe1ta1
เปาเหว่ยเจอทา เปาเหว่ยเจอท้า

合:飛來飛去呀飛來飛去包圍著它
fei1lai2fei1qu4ya1fei1lai2fei1qu4 bao1wei2zhe1ta1
เฟยไหล่เฟย.ชวียา เฟยไหล่เฟยฉีเปาเหว่ยเจ่อทา

男:紫丁香呀它是朵什麼樣的花呀
zi3ding1xiang1ya1ta1shi4duo3 shen2me1yang4di1hua1ya1
จื่อติ๋งเซียงยาท้าซื้อตัวเซินเมอหยั่งตีฮัวยา

眾人:什麼樣的花呀它是朵什麼樣的花呀
shen2me1yang4di1hua1ya1ta1shi4duo3shen2me1yang4di1hua1ya1
เสินเมอหยั่งตีฮัว ยา ท้าซื้อตัวเซินเมอหยั่งตีฮัวยา

女:紫丁香呀它是朵最甜蜜的花呀
zi3ding1xiang1ya1ta1shi4duo3zui4tian2mi4di1hua1ya1
จื่อติ๋งเซียงยาทาซื่อตัวจุยเถียนหมี่ตีฮัวยา

้合) 最甜蜜的花呀它是朵最甜蜜的花呀
zui4tian2mi4di1hua1ya1tashi4duo3zui4tian2mi4di1hua1ya1
จุยเถียนมี่ตีฮัวยา ทาซื้อตัวจุยเที๊ยนหมี่ตีฮัวยา

ื女 ) 蜜蜂兒總是 飛來飛去呀飛來飛去追求着他
mi4feng1er2zong1shi4 fei1lai2fei1qu4ya1fei1lai2fei1qu4zhui1qiu2zhe1ta1
หมี่ฟงเอ๋อจงซือ เฟยไหล่เฟยชวี่ยา เฟยไหล่เฟยชวี่จุยฉิ่วเจอทา

男:追求着他 追求着他
zhui1qiu2zhe1ta1 zhui1qiu2zhe1ta1
จุยฉิ่วเจอทา จุยฉิ่วเจอทา

合:飛來飛去呀飛來飛去追求着他
fei1lai2fei1qu4ya1fei1lai2fei1qu4zhui1qiu2zhu4ta1
เฟยไหล่เฟยชวี่ยา เฟยไหล่เฟยชวี่จุยฉิ่วเจอทา


合:追求着他 追求着他
zhui1qiu2zhe1ta1 zhui1qiu2zhe1ta1
จุยฉิ่วเจอทา จุยฉิ่วเจอทา

合:飛來飛去呀飛來飛去追求着他
fei1lai2fei1qu4ya1fei1lai2fei1qu4zhui1qiu2zhu4ta1
เฟยไหล่เฟยชวี่ยา เฟยไหล่เฟยชวี่จุยฉิ่วเจอทา


男:紫丁香呀它是朵什麼樣的花呀
zi3ding1xiang1ya1ta1shi4duo3shen2me1yang4di1hua1ya1
จื่อติงเซียงยาทาซื่อตัวตัวเซินเมอหยั่งตีฮัวยา

眾人:什麼樣的花呀它是朵什麼樣的花呀
shen2me1yang4di1hua1ya1ta1shi4duo3shen2me1yang4di1hua1ya1
เสินเมอหยั่งตีฮัวยา ท้าซื้อตัวเซินเมอหยั่งตีฮัวยา

女:紫丁香呀它是朵最多情的花呀
zi3ding1xiang1ya1ta1shi4duo3shen2me1yang4di1hua1ya1
จื่อติงเซียงยาทาซือตั่วจุ้ยตัวชิงตีฮัวยา

合:最多情的花呀它是朵最多情的花呀
zui4duo1qing2di1hua1ya1ta1shi4duo3zui4duo1qing2di1hua1ya1
จื่อติงเซียงยาทาซื่อตัวจุ้ยตัวชิงตีฮัวยา

女:花朵兒總是 一朵一朵呀一朵一朵他愛着她
hua1duo3er2zong3shi4yi1duo3yi1duo3ya1yi1duo3yi1duo3ta1ai4zhe1ta1
ฮัวตั่วเอ๋อจงซืออีตั่วอีตั่วยา อีตั่วอีตั้วทาอั้ยเจอทา

合:他愛著它他愛着他
ta1ai4zhu4ta1ta1ai4zhu4ta1
ทาอั้ยเจอทาทาอั้ยเจอทา

合:一朵一朵呀一朵一朵他愛着他yi1duo3yi1duo3ya1yi1duo3yi1duo3ta1ai4zhu4ta1
อีตั่วอีตั่วยา อีตั่วอีตั้วทาอั้ยเจอทา
傻瓜与野丫头

花前对唱
忠心耿耿 - 庄学忠
採紅菱

ลิงค์นี้ก้อเพื่อแม่เหมือนกันค่ะ


Create Date : 22 กรกฎาคม 2553
Last Update : 28 ธันวาคม 2554 17:08:55 น. 1 comments
Counter : 1964 Pageviews.

 
บางลิงค์้ใช้ไม่ได้แล้วนะค่ะ


โดย: LadyJoker วันที่: 29 ธันวาคม 2553 เวลา:13:45:35 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.