Group Blog
 
All blogs
 
วาทะพระอรหันต์หญิง ผู้ไม่มีโรคทางใจแม้เพียงเวลาครู่เดียว

สวัสดีทุกท่านครับ

ตอนนี้อยู่ในช่วงอุณหภูมิบ้านเมืองอาจจะแปรปรวนนิดหนึ่ง ยังไงก็รักษาสุภาพกายและใจไว้ให้ดีครับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงโรค มี ๒ อย่าง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โรค ๒ อย่างนี้ โรค ๒ อย่างเป็นไฉน คือ ๑. โรคทางกาย ๒. โรคทางใจปรากฏอยู่ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ยืนยันว่าไม่มีโรคทางกายตลอดเวลา ๑ ปีก็มี,ยืนยันว่าไม่มีโรคทางกายตลอดเวลา ๒ ปีก็มี, ๓ ปีก็มี, ๔ ปีก็มี, ๕ ปีก็มี, ๑๐ปีก็มี, ๒๐ ปีก็มี, ๓๐ ปีก็มี, ๔๐ ปีก็มี, ๕๐ ปีก็มี, ๑๐๐ ปีก็มี, ยิ่งกว่า ๑๐๐ปีก็มี, แต่ว่าผู้ที่จะยืนยันว่าไม่มีโรคทางใจแม้เพียงเวลาครู่เดียวนั้น หาได้ยากในโลกเว้นแต่พระขีณาสพ(พระอรหันต์)

นำวาทะพระอรหันต์หญิง ผู้ที่จะยืนยันว่าไม่มีโรคทางใจแม้เพียงเวลาครู่เดียวมาฝากครับ

พระวิมลาเถรี

พระเถรีรูปนี้ ได้บำเพ็ญบารมีสั่งสมกุศลซึ่งเป็นอุปนิสัยแห่งการบรรลุ
นิพพานไว้มากในภพก่อนๆ เช่นกัน สมัยพุทธกาลนี้เกิดเป็นธิดาของหญิงชาวเมือง
เวสาลี มีจิตปฏิพัทธ์พระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้าย ภายหลังพระเถระ
ให้โอวาทแก่นางโดยชี้แจงถึงอสุภกัมมัฏฐานเป็นข้อสำคัญ ได้เกิดศรัทธาใน
พระศาสนาและขอบวชในสำนักของภิกษุณี เพียรพยายามอยู่ไม่นานก็สำเร็จเป็น
พระอรหันต์ ได้พิจารณาการปฏิบัติของตนแล้วเปล่งอุทานว่า..

“ข้าพเจ้าเป็นผู้เมาวรรณะ รูปสมบัติ ความสวยงาม บริวารสมบัติ
และมีจิตกระด้างด้วยความเป็นสาว ดูหมิ่นหญิงอื่น ข้าพเจ้าประดับ
ร่างกายนี้ให้วิจิตรงดงามสำหรับลวงผู้ชายโง่ๆ ได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือน
หญิงแพศยา ดุจนายพรานที่คอยดักเนื้อฉะนั้น ข้าพเจ้าแสดงเครื่อง
ประดับต่างๆ และอวัยวะที่ควรปกปิดเป็นอันมากให้ปรากฏ กระทำ
มายาหลายอย่างให้ชายเป็นอันมากยินดี วันนี้ข้าพเจ้านั้นมีศรีษะโล้น
(บวชแล้ว) ห่มผ้าสังฆาฏิเที่ยวบิณฑบาตแล้ว มานั่งอยู่โคนต้นไม้
ได้บรรลุฌานอันไม่มีวิตก ข้าพเจ้าตัดเครื่องเกาะเกี่ยวทั้งที่เป็นของ
ทิพย์ และทั้งที่เป็นของมนุษย์ได้ทั้งหมด ทำอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไป
มีความเย็น ดับสนิทแล้ว.”พระอโนปมาเถรี

พระเถรีรูปนี้ ได้บำเพ็ญบารมีสร้างสมกุศลซึ่งเป็นอุปนิสัยแห่งการบรรลุ
นิพพานไว้มากในภพก่อนๆ สมัยพุทธกาลเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีชื่อเมฆีใน
นครสาเกต ความสวยของเธอเป็นที่หมายปองของชายเป็นอันมาก
หลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทูลขอบวช
เป็นภิกษุณีได้ไม่นานก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ หลังจากได้พิจารณาการปฏิบัติของตน
แล้วกล่าวอุทานว่า..

“ ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลสูง ที่มีสิ่งของเครื่องปลื้มใจมาก มีทรัพย์มาก
สมบูรณ์ด้วยผิวพรรณสัณฐานและรูป เป็นธิดาของเมฆีเศรษฐี เป็นผู้อัน
พระราชบุตรปรารถนา อันพวกบุตรเศรษฐีหมายปองกัน อิสรชนมีพระราชกุมาร
เป็นต้น พากันส่งทูตไปขอต่อบิดาของข้าพเจ้าว่า จงให้อโนปมาแก่เรา อโนปมาธิดา
ของท่านนั้นมีค่าตัวเท่าใด เราจักให้เงินและทองเป็น ๘ เท่าของค่าตัวนั้น.
ข้าพเจ้าได้พบพระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐสุดในโลก ไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่า ได้
ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ เข้าไปเฝ้า นั่ง ณ ที่ควรส่วนหนึ่ง.
พระโคดมพระองค์นั้น ทรงแสดงธรรมโปรดข้าพเจ้า ด้วยพระกรุณา
อนุเคราะห์ ข้าพเจ้านั่งอยู่ ณ อาสนะนั้น ก็บรรลุผลที่ ๓ ( อนาคามิผล )
ครั้นแล้ว ก็โกนผมบวชไม่มีเรือน นับตั้งแต่ตัณหาอันข้าพเจ้าทำให้เหือดแห้งแล้ว
ถึงวันนี้ ก็นับเป็นราตรีที่ครบ ๗ ”
พระสามาเถรี

อดีตชาติได้บำเพ็ญบุญไว้มากในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ เพื่อบรรลุอริยผล
เช่นกัน ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ ถือกำเนิดเป็นธิดาในตระกูล
คฤหบดีมหาศาลในกรุงโกสัมพี มีชื่อว่า สามา. นางสามานั้นรู้เดียงสาแล้ว ได้เป็น
เพื่อนรักของอุบาสิกาสามาวดี เมื่ออุบาสิกาสามาวดีเสียชีวิตเกิดความสังเวช
จึงได้ออกบวชในสำนักของภิกษุณี
ครั้นบวชแล้วไม่อาจบรรเทาความโศกที่เกิดขึ้น เพราะนึกถึงอุบาสิกา
สามาวดี จึงไม่อาจบรรลุอริยมรรคได้ กาลต่อมาเธอได้ฟังโอวาทของพระอานนท์
เถระ จึงได้เริ่มตั้งวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา
ทั้งหลาย นับแต่วันนั้นมา ๗ วัน
ครั้นบรรลุพระอรหัตแล้ว พิจารณาการปฏิบัติของตน เมื่อประกาศการ
ปฏิบัตินั้น ได้กล่าวคาถาสองคาถาเป็นอุทานว่า..

“เราทำใจให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ จึงไม่ได้ความสงบใจ
ต้องเข้าออกจากวิหาร ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง เรานั้นถอนตัณหาขึ้น
แล้วในวันที่ ๘ จากวันที่ได้รับโอวาทของพระอานนท์เถระ เรา
อันความทุกข์เป็นอันมากถูกต้องแล้ว ยินดีแล้วในความไม่
ประมาท บรรลุความสิ้นตัณหาแล้ว ได้ปฏิบัติคำสอนของ
พระพุทธเจ้าแล้ว.”


พระวาสิฏฐีเถรี

พระเถรีรูปนี้ ได้บำเพ็ญบารมีสั่งสมกุศลซึ่งเป็นอุปนิสัยแห่งการบรรลุ
นิพพานไว้มากในภพก่อนๆ เช่นกัน สมัยพุทธกาลนี้เกิดเป็นธิดาของตระกูลหนึ่ง
ในกรุงเวสาลี หลังจากมีสามีแล้วได้คลอดบุตรคนหนึ่ง แต่บุตรน้อยได้เสียชีวิต
ในวัยที่กำลังวิ่งเล่นได้ เธอจึงถูกความเศร้าโศกถึงบุตรบีบคั้นจนเสียสติ
เมื่อหมู่ญาติและสามีช่วยกันเยียวยาแก้ไข เธอได้หนีออกจากบ้านไปโดย
ที่คนเหล่านั้นไม่รู้ และได้พบกับพระศาสดาในระหว่างถนนเมืองมิถิลา หายเป็นบ้า
ด้วยพุทธานุภาพ พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมแก่เธอโดยย่อ เกิดธรรมสังเวช
ทูลขอบวชกับพระศาสดาอยู่ในสำนักภิกษุณีทั้งหลาย บำเพ็ญเพียรไม่นานก็บรรลุ
เป็นพระอรหันต์ ภายหลังพิจารณาการปฏิบัติของตนแล้วกล่าวอุทานว่า...

“ข้าพเจ้าถูกความเศร้าโศกถึงบุตรบีบคั้น มีจิตฟุ้งซ่าน หมดความรู้สึก
เปลือยกาย สยายผม เที่ยวซมซานไปตามที่ต่าง ๆ
ข้าพเจ้าได้เที่ยวไปในถนน กองหยากเยื่อ ในป่าช้า ในตรอกใหญ่
ตรอกน้อย อดๆ อยากๆ ตลอดสามปี ภายหลังได้พบพระสุคตผู้ฝึกบุคคลที่
ยังไม่ได้ฝึก ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง หาภัยแต่ที่ไหนมิได้ กำลังเสด็จไปสู่กรุงมิถิลา
กลับได้สติแล้วเข้าไปถวายบังคม
พระโคดมพระองค์นั้น ทรงแสดงธรรมโปรดข้าพเจ้าด้วยพระกรุณา
ข้าพเจ้าฟังธรรมของพระองค์แล้วออกบวชไม่มีเรือน เพียรพยายามในคำสอนของ
พระศาสดา ได้ทำให้แจ้งซึ่งบทธรรมอันรุ่งเรืองเกษม
ข้าพเจ้าถอนและละความโศกอันมีพระอรหัตเป็นที่สุดได้หมดแล้ว
เพราะข้าพเจ้ากำหนดรู้วัตถุที่ตั้งเหตุเกิดแห่งความโศกทั้งหลายได้.”

โรคทางใจทั้งหลายนี้ล้วนมาจากไฟกิเลส คือโลภะ โทสะ โมหะ หากจะแก้ต้องแก้ด้วยธรรมะ
มีการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ก็จะทำให้นำสิ่งที่ไม่สบายทางใจออกไปได้บ้างครับ

เชิญแวะกระทู้ เวลากลางคืนได้ยินเสียงอะไรอย่าทัก หรือขานรับ ของ จะเข้าตัว (โบราณอุบาย) ครับ


Create Date : 17 ตุลาคม 2551
Last Update : 17 ตุลาคม 2551 12:29:33 น. 2 comments
Counter : 389 Pageviews.

 
สาธุ


โดย: Mcafee.x IP: 125.26.64.205 วันที่: 24 เมษายน 2552 เวลา:14:28:42 น.  

 
สาธุ มีประโยชน์มากกค่ะ


โดย: พระจันทร์สีน้ำเงิน IP: 192.168.100.69, 127.0.0.1, 124.122.19.89 วันที่: 3 สิงหาคม 2554 เวลา:11:21:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ebusiness
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]พระพุทธเจ้าทรงมอบสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้แก่มวลมนุษยชาติ สิ่งนั้นคือพระธรรมที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีงาม สู่ความเจริญสูงสุดของชีวิต ในฐานะชาวพุทธ ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งที่ดีเหล่านี้เอาไว้ให้ได้นานที่สุด อย่างน้อยก็ในช่วงชีวิตเราแต่ละคน
Friends' blogs
[Add ebusiness's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.