การเลือกมหาวิทยาลัย

การเลือกมหาวิทยาลัยที่จะสมัครเป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่ง เพราะบางมหาวิทยาลัยไม่มีหลักสูตร LL.M บางมหาวิทยาลัยอาจไม่มีวิชาที่เน้นเฉพาะทางที่ท่านสนใจต้องการมาศึกษา นอกจากนี้ยังมีเรื่องสภาพเมือง ภูมิอากาศ การคมนาคม การหาที่พักอาศัย และความสะดวกสบายด้านต่างๆ ที่เป็นข้อที่ควรคำนึงถึง

ในการเลือกสมัครมหาวิทยาลัย ท่านควรตวจสอบดูก่อนว่า มหาวิทยาลัยนั้นมีหลักสูตร LL.M หรือไม่ โดยท่านสามารถค้นได้จาก //www.llm-guide.com แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ท่านสนใจจะสมัคร เพื่อตรวจดูว่ามีการเปิดสอนหลักสูตร LL.M หรือไม่ มีการเปิดสอนในรายวิชาที่สนใจหรือไม่ และมีรายวิชาด้านนั้นมากน้อยเพียงใด ตรงหรือเพียงพอกับความต้องการของตนเอง ตลอดจนเงื่อนไขของทุนที่ได้รับหรือไม่ นอกจากนี้ การศึกษา LL.M ที่สหรัฐอเมริกานั้น ถึงแม้ทางมหาวิทยาลัยจะระบุว่าเปิดหลักสูตร LL.M แต่อาจมีวิชาของ LL.M เพียงบางวิชา และวิชาที่เหลือเป็นวิชาที่เรียนร่วมกับนักศึกษาปริญญาตรีทางกฎหมาย J.D. หรือบางมหาวิทยาลัยไม่มีวิชาปริญญโทโดยเฉพาะเลย ต้องเรียนร่วมกับนักศึกษา J.D. นอกจากนี้ บางมหาวิทยาลัยบังคับให้ต้องทำวิทยานิพนธ์ (thesis) แต่บางมหาลัยวิทยาลัยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ลงเรียนให้ครบตามหน่วยกิจที่ต้องการก็จบการศึกษา หรืออาจให้เลือกได้ว่าจะทำวิทยานิพนธ์หรือไม่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งในการตัดสินใจเลือกสมัครมหาวิทยาลัย
ท่านอาจขอรายละเอียดข้อมูลศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศต่างๆ ซึ่งมีการจัดพิมพ์ข้อมูล แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศทั้ง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร รวมทั้งออสเตรเลีย นอกจากนี้ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) หรือในเว็บไซต์ของสำนักงานก็มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์Create Date : 04 มีนาคม 2551
Last Update : 4 มีนาคม 2551 16:16:16 น.
Counter : 270 Pageviews.

0 comment
หนังสือรับรอง (recommendation)
หนังสือรับรอง (recommendation)เป็นเอกสารที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องการและเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้เรามีโอกาสได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ
ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ เพราะเป็นการรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครโดยบุคคลที่รู้จักหรือทราบประวัติข้อมูลของผู้สมัครเป็นอย่างดี นอกจากนี้ สิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาประกอบได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้รับรอง เช่น อาจารย์ ผู้บังคับบัญชา ระยะเวลาที่รู้จัก และเนื้อหาคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีการรับรองไว้ในหนังสือรับรอง โดยปกติแล้ว มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะระบุให้ผู้สมัครส่งหนังสือรับรองจำนวน 2 ฉบับ (หมายถึงมีผู้รับรอง 2 ท่าน) แต่บางแห่งอาจต้องการให้ส่งถึง 3 ฉบับ (มีผู้รับรอง 3 ท่าน) บางแห่งมีแบบฟอร์มให้ผู้รับรองกรอกแล้วใส่ซองส่งไปพร้อมกับหนังสือรับรอง และบางแห่งต้องการให้ผู้รับรองเป็นผู้ส่งหนังสือรับรองโดยตรงถึงทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้สมัครจึงต้องตรวจดูเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดีCreate Date : 04 มีนาคม 2551
Last Update : 4 มีนาคม 2551 16:11:54 น.
Counter : 349 Pageviews.

0 comment
ประวัติส่วนตัว (Resume or Curricula Vitae, CV)
ประวัติส่วนตัว (Resume or Curricula Vitae, CV) เป็นรายการแสดงประวัติส่วนตัวของท่าน โดยส่วนใหญ่ที่ควรจะกล่าวถึง นอกจากข้อมูลส่วนตัวแล้ว ก็มี ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา กิจกรรมพิเศษ รางวัลที่ได้รับ และงานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์ รายการที่แสดงควรเรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต ทั้งนี้ มีแบบฟอร์มการเขียนประวัติส่วนตัวใน โปรแกรมสำเร็จรูป หรืออินเตอร์เนตCreate Date : 04 มีนาคม 2551
Last Update : 4 มีนาคม 2551 16:09:12 น.
Counter : 398 Pageviews.

0 comment
Statement of Purpose, Personal Statement
Statement of Purpose, Personal Statement

ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะแสดงให้ทางมหาวิทยาลัยทราบถึง จุดมุ่งหมายและเหตุผลในการสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย
การเขียน Statement of Purpose ควรแสดงให้กรรมการเห็นถึงความโดดเด่นและลักษณะเฉพาะตัว ประสบการณ์และเป้าหมายที่น่าสนใจของเรา ตัวอย่างเช่น
- เขียนถึงปัญหาและความสำคัญของกฎหมายด้านที่เราจะศึกษาต่อ เหตุใดจึงสนใจศึกษากฎหมายด้านนั้น
- ทำไมหลักสูตรของโรงเรียนที่สมัครถึงตรงกับเป้าหมายของเรา และจะมีส่วนช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร
- เมื่อจบการศึกษาจากสถาบันดังกล่าวแล้วเรามีแผนการณ์ในอนาคต หรือจะดำเนินการให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานหรือประเทศอย่างไร
- ประสบการณ์ที่สำคัญเกี่ยวการทำงานกฎหมายหรือการศึกษากฎหมาย โดยเฉพาะการได้ร่วมงานกับบุคคลสำคัญ หรือมีส่วนให้ความช่วยเหลือแก่สังคม
- บทเรียนหรืออุปสรรคในชีวิต ซึ่งมีผลทำให้เปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติในชีวิตที่สำคัญ
อย่าเน้นย้ำข้อเสียของตนเอง เรียงความจำเป็นจะต้องแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและทัศนคติที่ดีของท่าน และอย่าส่งเรียงความให้ผิดมหาวิทยาลัยCreate Date : 04 มีนาคม 2551
Last Update : 4 มีนาคม 2551 16:01:16 น.
Counter : 430 Pageviews.

0 comment
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ที่ใช้ในการสมัครโดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยจะระบุว่าจะต้องเป็นหนังสือฉบับจริงและรับรองโดยสำนักทะเบียนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย นอกจากนี้บางมหาวิทยาลัย เช่น Harvard University หรือ George Town University ยังอาจมีแบบฟอร์มให้สำนักทะเบียนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ท่านจบการศึกษา กรอกข้อมูลและใส่ซองพร้อมกับใบรับรองผลการศึกษาของท่านด้วย วิธีการดำเนินการขอใบรับรองผลการศึกษานั้นก็อาจแตกต่างกันไปบ้าง ตามแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้งนี้บางมหาวิทยาลัยอาจอำนวยความสะดวกให้ท่านโดยส่งใบรับรองผลการศึกษาให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อท่านที่อยู่ต่างจังหวัดCreate Date : 04 มีนาคม 2551
Last Update : 4 มีนาคม 2551 15:56:30 น.
Counter : 349 Pageviews.

0 comment
1  2  

Env. Boalt
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]New Comments