All Blog
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา :
สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย อาจเป็นสถานที่ฝึกฝน การระงับข้อพิพาท หรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างนิสิตนักศึกษา หรือระหว่างข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนอาจารย์ด้วยกันเอง ปรากฏการณ์นี้ มิได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยของเรา ในต่างประเทศ ก็มีข้อพิพาทในทำนองเดียวกันเกิดขึ้นอยู่เสมอเช่นกัน จนมีความคิดที่จะตั้งศูนย์ระงับข้อพิพาท ในสถานศึกษาขึ้น
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการนำการไกล่เกลี่ยมาใช้ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในหลายทาง อย่างไรก็ดี โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะการไกล่เกลี่ยโดยเพื่อน (peer mediation) เพื่อลดความขัดแย้งในสถานศึกษา การไกล่เกลี่ยลักษณะนี้ ใช้เพื่อนนักเรียนนักศึกษาไกล่เกลี่ยให้ เพื่อนนักเรียนนักศึกษาด้วยกัน เมื่อใดที่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นอาจารย์จะส่งเรื่องให้ทำการไกล่เกลี่ยแทนการดำเนินการทางวินัยในแบบเดิม นอกจากจะเป็นการระงับข้อพิพาทแล้ว ยังเป็นการสอนให้นักเรียนนักศึกษารู้จักทางเลือกในการแก้ไขความขัดแย้งหรือปัญหาระหว่างกัน
นักเรียนนักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครไกล่เกลี่ยจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการ ในการสื่อสารและการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาระงับข้อพิพาทในระหว่างเพื่อนนักเรียนนักศึกษาได้อย่างราบรื่นปราศจากความรุนแรงและการเผชิญหน้า ในการอบรมนั้น อาสาสมัครไกล่เกลี่ยจะได้เรียนรู้ การยุติความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์และทราบถึงบทบาทของตนที่มิได้เป็นผู้ตัดสินใจ ไม่ต้องใช้กำลังบังคับ แต่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยจนคู่พิพาทบรรลุความตกลงหรือแก้ไขความขัดแย้งได้ด้วยกระบวนการ ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยไม่มีการต่อว่ากันแต่อย่างใด
โครงการเพื่อนไกล่เกลี่ยเพื่อนหลายแห่ง ได้รับการสนับสนุนจากทนายความในยุคกลางทศวรรษ 1970 ตัวอย่างเช่น โครงการของคณะกรรมการชุมชน (Community Boards Program) ในซานฟรานซิสโก หรือโครงการการระงับข้อพิพาทอย่างสร้างสรรค์ (Resolving Conflict Creatively) ในโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา ในนครนิวยอร์ค นอกจากนี้ หลายโครงการ ตัวอย่างเช่น โครงการสร้างสันติ (Peace Maker) เน้นการสอนนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลายโครงการเลือกอบรมผู้แทนนักเรียนทำหน้าที่ผู้จัดการความขัดแย้งในโรงเรียน (School conflict manager) อีกทั้ง ยังมีอีกหลายสถาบันที่กำหนดให้มีการพัฒนาเค้าโครงการสอนเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาท
องค์กรหนึ่ง เดิมเริ่มจากสมาคมการไกล่เกลี่ยในการศึกษาแห่งชาติ (National Association of Mediation in Education : NAME) ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเครือข่ายการระงับความขัดแย้งในการศึกษา (Conflict Resolution Education Network : CRE net) และปัจจุบันได้เข้าร่วมกับสมาคมเพื่อการระงับ ความขัดแย้ง (Association for Conflict Resolution : ACR) ทำหน้าที่ในระดับชาติเพื่อให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับโครงการเพื่อนไกล่เกลี่ยเพื่อน
* คมวัชร เอี้ยงอ่อง, ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา,
น.บ.(ธรรมศาสตร์),น.ม.(จุฬาลงกรณ์),น.บ.ท.,ประกาศนียบัตรกฎหมายสิทธิมนุยษยชนระหว่างประเทศ (University Of Nottingham), LL.M.(University Of California-Berkeley).


ในระดับอุดมศึกษา โครงการลักษณะนี้ มักบริหารโดยสำนักงานกิจการนักศึกษา (Office of Student Affair or Ombuds Office) นอกจากนี้ ยังมีการจัดหลักสูตรเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution : ADR) ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ข้อพิพาทที่เข้าโครงการมีหลากหลาย ตั้งแต่ข้อพิพาทระหว่างเพื่อนร่วมห้อง (roommate) จนถึงการล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual harassment) และหลายมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีองค์กรนิสิตนักศึกษาจัดตั้งโครงการเพื่อนไกล่เกลี่ยเพื่อนในหอพักของมหาวิทยาลัย
โครงการเพื่อนไกล่เกลี่ยเพื่อน มีปัจจัยที่พาสู่ความสำเร็จหลายประการ ได้แก่
ประการแรก การวางแผน (planning) หากมีการวางแผนเริ่มต้นที่ดี ก็เป็นธรรมดาที่จะ ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ อาทิ การกำหนดว่านักเรียนคนใดหรือกลุ่มใดควรมาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครไกล่เกลี่ย คัดเลือกอย่างไร ควรทำการไกล่เกลี่ยที่ไหน เมื่อใด จะทำการไกล่เกลี่ยเดี่ยวหรือเป็นทีม ข้อพิพาทประเภทใดที่นักเรียนควรเป็นผู้ไกล่เกลี่ย โรงเรียนบางแห่งกำหนดข้อยกเว้นไว้เกี่ยวกับความรุนแรงที่กระทำต่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์อาจจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะทำงานหรืออำนวยการเพื่อกำหนดแผนงานและการปฏิบัติงาน
ประการที่สอง การฝึกอบรม (Training) เป็นการอบรมด้านทัศนคติและเทคนิคในการ ไกล่เกลี่ย ซึ่งส่วนมากในการอบรมเบื้องต้นสำหรับอาสาสมัครเพื่อนไกล่เกลี่ยเพื่อน มักกำหนดระยะเวลาการอบรมไว้ ประมาณ 12–15 ชั่วโมง ระหว่างการอบรม อาสาสมัครจะได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นของ เพื่อนไกล่เกลี่ยเพื่อน อาทิ การมองความขัดแย้งในเชิงบวก ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการพัฒนาของ ความขัดแย้ง นอกจากนี้ยังมีการอบรมเรื่องการสื่อสาร กลยุทธการแก้ไขปัญหา การปลดชนวนความขัดแย้ง ท้ายที่สุด การแสดงบทบาทและทำกิจกรรมระหว่างการศึกษาจะช่วยให้เกิดทักษะและความเข้าใจในการหาทางแก้ไขปัญหาโดยได้รับการยอมรับจากคู่พิพาททุกฝ่าย
ประการที่สาม การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Implementation) เมื่อมีการตั้งโครงการเพื่อนไกล่เกลี่ยเพื่อนแล้ว เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จบรตรลุวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ผู้อำนวยการโครงการหรือผู้ประสานงานโครงการควรตรวจสอบว่า ผู้ไกล่เกลี่ยได้ใช้และประสบความสำเร็จในการใช้กระบวนการและแก้ไขระงับข้อพิพาทเพียงใด อย่างไร นอกจากนี้ ควรมีการประชุมเพื่อพูดคุย ปรึกษา ทุกสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเสริมทักษะอย่างต่อเนื่อง และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาควรให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อนไกล่เกลี่ยเพื่อนอย่างจริงจัง
นอกจากการจัดโครงการเพื่อนไกล่เกลี่ยเพื่อนในสถานศึกษา เพี่อระงับข้อพิพาทระหว่างนักเรียนนักศึกษาแล้ว ยังมีการนำการไกล่เกลี่ยมาใช้กับข้อพิพาทภายในสถานศึกษาส่วนอื่นๆ เช่น ข้อพิพาทหรือความขัดแย้งระหว่างแผนก สาขา รวมทั้งนำไปใช้ระงับข้อพิพาทกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ปกครองกับฝ่ายบริหารของสถานศึกษา
ในส่วนอื่นๆ ของภาคการศึกษาก็สามารถนำการไกล่เกลี่ยมาใช้ได้ อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่า ข้อยุ่งยากและอุปสรรคในการไกล่เกลี่ยในสถานศึกษามักมีสาเหตุมาจากความไม่เท่าเทียมกันในสถานะทางการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งปัญหาด้านคุณภาพของกระบวนการไกล่เกลี่ย แม้กระนั้นก็ตาม ครอบครัวจำนวนมากยังคงพึงพอใจกับการนำการไกล่เกลี่ย มาใช้ และส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองที่เคยเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ย ต้องการให้นำการไกล่เกลี่ยมาใช้ หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นอีก
นอกจากนี้ ยังมีอีกจำนวนมากที่คู่กรณีเรียกร้องให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยนำการ ไกล่เกลี่ยมาใช้ยุติข้อพิพาท อาทิ ข้อพิพาทกรณีการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในทางการแพทย์ที่มีการเรียกร้องให้โรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัยต้องรับผิด การจ้างงาน การว่าจ้าง ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ การเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ สีผิว และข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เป็นต้น นับว่าการ ไกล่เกลี่ยในสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจทีเดียว
สำหรับประเทศไทย มีความคิดที่จะให้มีการนำการไกล่เกลี่ยมาใช้ระงับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเช่นกัน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ดำเนินการ ตั้งศูนย์สันติวิธี หรือศูนย์สันติศึกษาในมหาวิทยาลัย และบรรจุเรื่องการจัดการความขัดแย้ง เป็นหลักสูตรการศึกษา อย่างไรก็ดี ได้มีความพยายามในการนำการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในสถานศึกษามาใช้ ทั้งในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยของไทย
ในระดับโรงเรียน มีการนำโครงการเพื่อนไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้ง มาใช้โดยมีการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทั้งสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งศาลเยาวชนและครอบครัวในหลายจังหวัด
สำหรับการส่งเสริมการจัดการความขัดแย้งด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนั้น สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่จ้ดโครงการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกแก่บุคลากรในสถานศึกษา ในระดับอุดมศึกษา โดยจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 เป็นต้นมา ทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด โครงการนี้นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดตั้งศูนย์ระงับความขัดแย้งในสถานศึกษาหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษาแล้ว ยังมุ่งหวังให้มีการบรรจุวิชาการระงับข้อพิพาททางเลือกในการเรียน การสอนด้วย นอกจากนี้ยังร่วมมือกับสถานศึกษา โดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับประชาชน นอกเหนือจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างบุคคลากรในสถานศึกษาอีกด้วย
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เริ่มจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยในลักษณะนี้ขึ้นในสถานศึกษาของตนแล้ว อาทิ ศูนย์ไกล่เกลี่ยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นต้น ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยของสถานศึกษาได้ขยายบทบาทออกมารับใช้สังคมในด้านนี้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นทิศทางที่ดีของการพัฒนาการระงับข้อพิพาททางเลือกในสังคมไทยต่อไปในอนาคต
Create Date : 03 เมษายน 2553
Last Update : 3 เมษายน 2553 23:48:20 น.
Counter : 1420 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Env. Boalt
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]New Comments