Everyday is learning

ปัจจัยที่มีต่อการเกษียณก่อนกำหนด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดยเกศิณี สังวรศิลป์
วิเคราะห์โดยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงรวมใจจาก ปกติแล้วพนักงานกว่าร้อยละ 82 ไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการรวมใจจาก มีเพียงร้อยละ 18 เท่านั้นที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการมองเห็นว่าในหน้าที่ตนเองไม่มีความก้าวหน้าอีกแล้ว ไม่สามารถเติบโตในหน้าที่การงานในขั้นต่อไป ทั้งนี้อาจขาดคุณสมบัติในการเลื่อนขั้น แต่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังมีความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในระดับดีมาก ทั้งยังมีความต้องการปรับปรุงองค์กรอย่างมาก โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับเงินเดือนที่สูงกว่า 30,000 บาทขึ้นไปด้านผลตอบแทนการทำงานพบว่า พนักงานที่เข้าร่วมโครงการคำนึงถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยจะนำค่าตอบแทนที่ได้ไปใช้ผ่อนปรนปัญหาการเงินด้านครอบครัว ส่วนที่เหลือจะเก็บสะสมไปใช้ในวันข้างหน้า จะไม่ได้นำเงินไปลงทุนพื่อการค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัว ทั้งนี้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการไม่คำนึงถึงสิทธิถึงกองทุนสงเคราะห์ กองทุนเลี้ยงชีพ และสิทธิอื่น ๆ ที่พนักงานพึงได้
ส่วนด้านผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการพบว่า ค่าตอบแทนการเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากไม่เหมาะสมในระยะยาว เพราะไม่มั่นคง และมีภาระต้องเลี้ยงครอบครัว สาเหตุน่าจะมาจากต้องการความมั่นคงในอาชีพมากกว่าเพราะพบว่าส่วนใหญ่จะไม่พิจารณาการเข้าร่วมโครงการอีกถ้ามีโครงการใหม่
 

Create Date : 01 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2550 9:39:16 น.
Counter : 378 Pageviews.  

Automated Biometric Systems ระบบเพื่อตรวจสอบระบุตัวบุคคลอัตโนมัติ
ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์มีการพัฒนามากขึ้น ทำให้มีการนำ Automated Biometric Systems ซึ่งเป็นระบบเพื่อตรวจสอบหรือระบุตัวบุคคลอัตโนมัติมาใช้ประโยชน์กันมากขึ้น
เทคโนโลยีด้านนี้ มีแนวคิดเดียวกับที่มนุษย์เราใช้กันมาหลายร้อยหลายพันปีก่อน นั่นคือ การรู้จักใบหน้า (face) ระหว่างใบหน้าที่คุ้นเคย (known/familiar) กับใบหน้าที่ไม่คุ้นเคย (unknown/unfamiliar) ซึ่งในปัจจุบันมีความยากซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเดินทางที่มีหลายรูปแบบทำให้คนแปลกหน้าสามารถเข้าถึงชุมชนเล็กๆ ได้ นอกจากการรู้จักกัน (Recognition) โดยใบหน้าแล้ว มนุษย์เราก็ยังอาศัยการรู้จักลักษณะเด่นทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เช่น น้ำเสียง (Voice) และท่าทางในการเดิน (Gait recognition) เป็นต้น
ไบโอเมทริกซ์ (Biometrics) คืออะไร?

ไบโอเมทริกซ์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ตัวบุคคล โดยการตรวจวัดลักษณะเฉพาะทางกายภาพ เช่น DNA, ใบหน้า (Face), ลายนิ้วมือ (Fingerprint), ม่านตา (Iris), ลายของเส้นเลือดดำ (Vein) และ น้ำเสียง (Voice) หรือ การใช้ลักษณะเด่นทางพฤติกรรม ท่าทางในการเดิน (Gait recognition) และ ลายเซ็นชื่อ (Signature) ของบุคคลนั้นๆ
เนื่องจากมีการลักลอบผ่านระบบรักษาความปลอดภัย (security breaches) เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือฐานข้อมูลโดยมิชอบ และการทุจริตฉ้อโกงทางการเงิน (transaction fraud) มากขึ้น ทำให้มีความต้องการเทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์ ที่มีความปลอดภัยในการระบุตัวบุคคลสูงขึ้น ทั้งในภาครัฐบาล กองทัพและภาคเอกชน เทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์ ให้ความสะดวกและความถูกต้องแม่นยำในการระบุตัวบุคคล มีความคุ้มทุนและเริ่มเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้โดยทั่วไปในปัจจุบันจะตรวจวัดลายนิ้วมือ (fingerprint) หรือ ลายพิมพ์มือ (handprint) ส่วนระบบที่ทันสมัยมากขึ้นจะตรวจวัดลักษณะน้ำเสียง ลักษณะดวงตา หรือ ลักษณะใบหน้า และในอนาคตก็จะมีระบบที่ใช้ตรวจวัด ลักษณะใบหู กลิ่นตัว หรือแม้กระทั่ง DNA

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passports)))

ในปัจจุบัน มีการโจรกรรมหลักฐานการยืนยันตัวตนของบุคคลอื่น (Identity Theft) เกิดขึ้นในอัตราที่สูงมาก และรัฐบาลของแต่ละประเทศต่างพยายามทำให้การปลอมแปลงหรือลักลอบนำไปใช้กระทำได้ยากขึ้น มีการนำมัลติโมดัลไบโอเมทริกซ์ (multimodal biometrics) ซึ่งเป็นการซ้อนลักษณะทางไบโอเมทริกซ์หนึ่งกับอีกไบโอเมทริกซ์หนึ่งมาใช้ เช่น ในหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-Passports) ซึ่งเป็นหนังสือเดินทางแบบใหม่ ทำให้การระบุตัวบุคคลมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศบังคับให้หนังสือ e-Passports ใหม่ทั้งหมดใช้ลักษณะทางไบโอเมทริกซ์เป็นรูปใบหน้า และ ลายนิ้วมือ ส่วนประเทศอื่นๆ อาจจะเลือกใช้รูปใบหน้าและลักษณะม่านตา – โดย “ใบหน้า” เป็นข้อกำหนดลักษณะทางไบโอเมทริกซ์ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานนานาชาติที่ช่วยสร้างมาตราฐานสากลของ e-Passports ซึ่งจะถือเป็นข้อกำหนดหนึ่งของมาตราฐาน ISO ต่อไป
 

Create Date : 01 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2550 9:38:19 น.
Counter : 560 Pageviews.  

คนใจบุญ
ความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านบรรณาธิการ ที่มอบโอกาสในการให้สมาชิก MGX’48 ได้มีโอกาสเขียนบทความผ่าน Web Site ในคอลัมป์ ของตนเองตามประสบการณ์ชีวิต และมุมมองต่างๆของแต่ละท่านซึ่งจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้อ่านที่ไม่ต้องไปประสบด้วยตนเอง
ความสุขกาย สบายใจเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาที่ต้องการให้เกิดกับชีวิตของทุกท่าน ความสุขของแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไป ความสุขของบางท่านต้องการมีอำนาจบารมีมากๆ บางท่านต้องการมีเงินทองมากๆถึงจะมีความสุข บางท่านต้องการให้ทุกคนเอาใจ ให้สำคัญกับตัวเอง บางท่านต้องการยศถาบรรดาศักดิ์เพื่อต้องการความยอมรับนับถือ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความต้องการจากผู้อื่นทั้งสิ้น บางท่านก็ได้มาอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม บางท่านตอบสนองความต้องการของตนเองด้วยการทำผิดทำนองคลองธรรมเพื่อให้ได้มาตามความต้องการของตัวเองโดยไม่สนใจว่าจะสร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่น หรือเบียดเบียนผู้อื่นอย่างไร เพราะสังคมปัจจุบันต้องอยู่บนเส้นทางการแข่งขันกันทั้งนั้น เพื่อความอยู่รอดของตนเอง จนเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว คำว่า “ ผู้ให้” จึงหายากมากในสังคมปัจจุบันนี้ ถ้าทุกคนลดละการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน นึกถึงผู้อื่นบ้างสังคมก็จะน่าอยู่ ความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้เป็นสิ่งที่เกิดได้กับทุกคน ได้ทุกเวลาของชีวิต เป็นความสุขที่บ้างครั้งไม่ต้องลงทุนเป็นเงินทอง เพียงแบ่งปันน้ำใจ สละเวลาส่วนตัวในการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ก็สามารถเป็นผู้ให้ได้แล้ว สิ่งที่ตอบแทนแม้จะไม่ได้เป็นเงินเป็นทอง แต่เป็นคำขอบคุณ คำสรรเสริญ จากใจผู้ที่ได้รับเป็นสิ่งที่สร้างความสุขใจให้กับ ผู้ให้ ถ้าในสังคมไหนมีจำนวนผู้ให้มากเท่าใด ในสังคมนั้นจะมีแต่ความสุขกาย สบายใจ เพราะสังคมนั้นจะไม่เบียดเบียนกัน มีความรัก ความให้อภัยกัน ผู้เขียนคิดว่าในสังคม MGX’48 ก็มีตัวอย่างผู้ให้เห็นตลอด 2 ปีที่ผ่านมา แล้วท่านหล่ะได้ทำใจที่จะเป็นผู้ให้หรือยัง ให้ความยินดี ให้การยอมรับ และให้อภัยในสิ่งต่าง ๆ ที่เขาทำไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ สุดท้ายให้ตนเองมีความสุขใจ
 

Create Date : 01 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2550 9:35:29 น.
Counter : 183 Pageviews.  

คำคม คารมเด่น
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ “มหาบัณฑิต” การจัดการทั่วไป MGX-48 ทุกท่านที่ฟันฝ่าอุปสรรค ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ได้พิสูจน์ตัวเอง นับว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และเป็นสิ่งที่จะอยู่ในความทรงจำ ในช่วงของชีวิตที่ได้เกิดเป็น ปถุชนในโลกนี้ สำหรับผมแล้วต้องขอขอบคุณ เพื่อน ๆ พี่ๆ และน้องๆทุกคน ในความเป็น กัลยาณมิตร
คำคม คารมเด่น ที่นำมาเขียนนี้ เป็นการรวบรวม จากผู้รู้ ปราชญ์ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นสาระประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ทั้งด้านหน้าที่ การงาน และครอบครัว ทุกคำ มีความหมายในตัวมันเอง ทำความเข้าใจและพินิจ วิเคราะห์ดู คำอธิบายคือ “คุณ”

“เกิดมาเป็นคน จงรักมั่น กตัญญู
รู้คุณคน ไม่จนน้ำใจ ไม่ไร้คุณธรรม
นำแต่ดี มิหนีปัญหา ปัญญานำ”
...คำสอนของพ่อ(ผมเอง..ครับ)

“หากมนุษย์ไม่พยายามปรับเปลี่ยนตนเองให้คุ้นเคยกับสิ่งใหม่ที่ผ่านมาในทุกย่างก้าว
ไม่ช้าก็จะพบว่าตนเองถูกทอดทิ้ง ให้อยู่อย่างเดียวดาย
ฉะนั้นมนุษย์ควรรู้จักสรรค์สร้างมิตรภาพกับผู้อื่นอยู่เสมอ
คุณควรมีความฉับไว ในการทำความรู้จักกับผู้มีสายตายาวมอง
การณ์ไกล ผู้ที่รู้จักคนมากมายและเข้าใจสิ่งต่างๆ ในการทำงาน
อีกทั้งสามารถเป็นผู้คอยเสริมสร้าง สติปัญญาคุณให้หลักแหลม
และจะคอยให้คำชี้แนะกับคุณในยามที่ต้องการได้เสมอ”

…คู่มือBoss ยุคใหม่
“มัวกางตำราแก้ไขปัญหา จะแก้อะไรได้ทัน ในเมื่อปัญหาอดีตกับปัญหาปัจจุบันต่างกัน ปัญหาในอดีตก็แก้ด้วยปัญญาอดีต ส่วนปัญหาปัจจุบันต้องแก้ด้วยปํญญาปัจจุบัน ในเมื่อปัญหาในอดีตกับปํจจุบันต่างกัน ปัญหาที่เกิดในปัจจุบันจะอยู่ในตำราก็หาไม่”……..สามก๊ก
จากกระผม..ตนไม่มียศ นายสุพจน์ วงศ์คำลือ ราษฎรเต็มขั้นครับผม ( 30 ตค. 2550
 

Create Date : 01 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2550 9:37:51 น.
Counter : 405 Pageviews.  

ท่องไปในโลกว้างกับจิตตราเปิดโลกกว้างกับน้องหยินฉบับปฐมฤกษ์นี้ ขอเปิดประเด็นแบบเบา ๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางหรือผู้ที่เริ่มจะมีเงินสำหรับการเดินทางเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับตนเอง ฉบับนี้จะเขียนเชิญชวนให้ทุกท่านได้ลองเดินทางท่องเที่ยวกันแบบประหยัด (มากน้อยขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าคุณ สำหรับเสี่ยเงินเยอะก้อใช้จ่ายไปเถอะนะ เศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนดี)

ขอเขียนถึงเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นซึ่งดิฉันเพิ่งมีโอกาสได้เดินทางไปเมื่อไม่นานมานี้เอง แต่ทั้งนี้เพื่อนอีกหลายท่านก้อได้มีโอกาสเดินทางมามากไม่แพ้กัน ดิฉันขอใช้โอกาสนี้เปิดประเดิมคอร์ลัมภ์ก่อน ในโอกาสต่อ ๆ ไปคงได้อ่านข้อความดี ๆ จากท่านอื่นเหมือนกัน
ดิฉันได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 (ครั้งแรกที่เมืองฮิโรชิมา เกียวโต นารา และโอซาก้า) เมืองฟุกุโอกะ เป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับที่ 3 ของโลกในการจัดอันดับเมืองน่าอยู่เมื่อหลายปีก่อน ทำให้เมื่อไปถึงฟุกุโอกะ คิดว่าต้องหาให้เจอถึงเหตุผลของความน่าอยู่ของเมืองนี้ หลังจากได้มีโอกาสพักผ่อนแบบท่องเที่ยวแบบประหยัดกับครอบครัว ซึ่งมีเด็กเล็กไปด้วย เป็นเวลา 2 วัน 2 คืนเต็มๆ ออกเดินทางเวลา 00.45 น. ถึงฟุกุโอกะ ประมาณ 8.15 น. เวลาที่ญี่ปุ่น (ซึ่งเดินเร็วกว่าที่เมืองไทย 2 ชั่วโมง) นายสถานีฯ ช่วยเรียกแท็กซี่จากสนามบินเพื่อไปที่โรงแรม Toyoko Inn แถว ฮากาตะ ค่าเท็กซี่ประมาณ 2,000 เยน เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 600 บาท ซึ่งแผนเดิมกะว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าประมาณ 700 เยน แต่ไม่เป็นไรดีเหมือนกันมีเด็กเล็กมาด้วยก็สะดวกดี แท็กซี่ที่ญี่ปุ่นเราไม่ต้องปิดประตูเอง เนื่องจากประตูรถจะเปิดให้โดยอัตโนมัติ (แต่อาจจะอัตโนมือจากการกดปุ่มของคนขับรถ) รถแท็กซี่จะมีใบรับเงินให้ด้วยนะ

เรามาถึงโรงแรมสามารถเข้าเช็คอินได้เลยแต่ไม่สามารถเข้าพักในห้องได้ แต่สามารถฝากสัมภาระและไปท่องเที่ยวตามแผนได้ก่อน เวลาเช็คอิน 16.00 น. เวลาเช็คเอ้า 10.00 น. เรียกว่า local time ดจร. ใช้ภาษาประกิตสักหน่อยเผื่อมีใครเผลอพูดขึ้นมาจะได้เข้าใจ) หลังจากนั้นเราทำการท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ เราเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไปที่ฟุกุโอกะทาวเวอร์ ตลอดทางที่ไปนอกจากแผนที่ที่เตรียมมาอย่างดีจาก Internet เรายังต้องใช้สุภาษิต “ทางอยู่ที่ปาก” ตลอดเวลาเหมือนกัน โชคดีว่าเพื่อนข้างใจของดิฉันสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น

ทำให้เราเดินทางมาถึงฟุกุโอกะทาวเวอร์ได้ ฟุกุโอกะทาวเวอร์สูง 234 เมตร ใช้เวลาเดินทางโดยลิฟล์กระจก 1 นาที ค่าใช้จ่าในการเข้าชม 2 ผู้ใหญ่ 2เด็ก ประมาณ 1,500 เยน ขึ้นไปจะเห็นทิวทัศน์ของเมืองฯ อย่างชัดเจน สวยงาม หลังจากเสร็จภาระกิจที่ฟุกุโอกะทาวเวอร์ เรานั่งเรือสปีดโบท ที่ท่าเรือบริเวณเดียวกับฟุกุโอกะทาวเวอร์ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ไปที่ มารีนเวิล์ด ค่าใช้จ่ายในการเข้าชม สำหรับ 2ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 5,550 เยน โลกใต้น้ำของที่นี่ใหญ่กว่าที่บ้านเรา เคยได้มีโอกาสไปที่ สิงคโปร์, เซี่ยงไฮ้, วาเลนเซีย ประเทศสเปน ที่ฟุกุโอกะ จัดว่าทำได้ดีกว่าคือเป็นแท๊งค์ใหญ่มาก และมีปลาหลาย ๆ ชนิดอยู่ด้วยกัน แต่ที่อื่นจะทำเป็นแท๊งค์ขนาดย่อมกว่า จัดเป็นส่วน ๆ แยกกัน แต่หากเทียบกับที่สิงคโปร์ ที่สิงคโปร์ก็ทำได้ดีเหมือนกันเคยได้มีโอกาสไปเที่ยวชมเมื่อ 10 กว่าปีเห็นจะได้ ที่นี่เขาทำเป็นอุโมงค์เข้าไป เมื่อเราเริ่มเดินทางนั่นหมายถึงมันเป็นทางเลื่อนไปเรื่อย ๆ ให้เราได้ชมโดยรอบ เราสามารถดูได้โดยรอบเพราะจะมีสัตว์น้ำว่ายไปมารอบตัวเรา ทั้งด้านซ้าย-ขวาและด้านบนศรีษะ แต่หากเราอยากจะชมจุดใดจุดหนึ่งเขาก็จมีบริเวณพื้นที่ที่ไม่ใช่ทางเลื่อน ทำขนานกันไปด้วย (ไม่รู้ปัจจุบันจะทันสมัยกว่านี้หรือเปล่า) แต่ก็ประทับใจ อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ที่สิงคโปร์เหมือนกัน กลับมาที่ หลีงจากเดินชมปลาที่จัดแสดงเป็นที่เรียบร้อย เรามานั่งชมการแสดงของปลาโลมาและสิงโตทะเล ที่นี่เขาฝึกมาเป็นอย่างดี ทำให้สามารถแสดงได้ดีกว่าที่บ้านเรา (หากใครได้มีโอกาสไปดูที่ซาฟารีเวิลด์) แต่หากเทียบกับที่ ซีเวิลด์ที่อเมริกา (ซึ่งเคยมีโอกาสไปดูเมื่อ 10 กว่าปีมาแล้ว)

ในแง่ของการแสดงที่ซีเวิล์ดอเมริกาจะทำได้ดีกว่าหน่อยเ และมีสัตว์ที่ทำการแสดงได้มากชนิดกว่า คือเพิ่มสัตว์ แมวน้ำ ที่นั่งชมสามารถจุคนได้จำนวนมากกว่า หลังจากเสร็จภาระกิจที่มารีนเวล์ด เรานั่งเรือโดยสารแบบธรรมดา ใช้เวลาประมาณ 25 นาที เพื่อมาขึ้นรถไฟกลับไปที่บริเวณฮากาตะที่โรงแรมพักอาศัย พนักงานที่ทำการขับเรือโดยสารที่นี่เขาใช้คนในการทำงานในการขับเรือและดูแลคนขึ้นเรือเพียงคนเดียว (เรียกว่าใช้คนทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ น้อยกว่าที่เมืองไทยทำ ซึ่งเคยมีคนญี่ปุ่นที่มาทำงานที่บ้านเราสงสัยว่าทำไมเราคนไทยจึงใช้คนในการทำงานมาก การเปรียบเทียบในลักษณะการทำงานที่คนญี่ปุ่น 1 คนสามารถทำงานได้มากกว่าคนไทย 1 คน) ทั้งนี้เรือโดยสารที่นี่ออกตรงเวลาและในเรื่องของความปลอดภัยมีการดูแลได้ดีกว่าที่บ้านของเรา เรามาถึงใกล้ ๆ กับบริเวณฮากาตะ เราสามารถซื้ออาหารจากร้าน 7-11 หรือซื้อจากซูเปอร์มาเก็ตเข้าไปรับประทานได้ ที่โรงแรมจะมีบริเวณโต๊ะตรงที่เป็นบุฟเฟ่ อาหารเช้าให้ทาน แต่ก็สามารถนำไปทานที่บนห้องได้ด้วย (หลังจากทานเสร็จควรเก็บให้เรียบร้อย และนำเศษอาหารมาทิ้งที่ถังยะชั้นล่างด้วยจะดีมากค่ะ) ห้องพักอาศัยขนาเล็กมากค่ะ แค่มีเตียงโต๊เครื่องแป้งแบบจัดเรียงชิดกันเท่านั้น มีโต๊ะรีดผ้าพับได้และเตารีดให้ มีไดร์เป่าผมให้ มีทุกอย่างให้เหมือนโรงแรมทั่วไป แต่ไม่มีหมวกคลุมผมให้ (สำหรับสาว ๆ ที่ต้องใช้หมวกคลุมผม ต้องเตรียมไปด้วยนะ แต่สำหรนับโรงแรม 5 ดาวอาจจะมี) ที่ชักโครกที่นี่จะเป็นแบบอัตโนมัติ สามารถเลือกโปรมการการทำความสะอาดตามที่เราต้องการและบางสถานที่เช่นที่โรงแรมหากต้องการซาวเอฟเฟ็ก ก็สามารถเลือกได้เช่นกันโดยส่วนใหญ่จะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น มีบางสถานที่จะมีภาษาอังกฤษกำกับด้วย แต่สามารถเดาได้บ้างจากรูปภาพที่ประกอบมาให้
ฉบับนี้อาจจะไม่มีสาระมากนัก หากในโอกาสหน้าจะค้นคว้าข้อมูลและเขียนเชิงสาระให้มากขึ้น หากผู้อ่านท่านใดมีข้อเสนอแนะ ดิฉันยินดีน้อมรับเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการปรับปรุงในโอกาสต่อไป แล้วพบกันตอนต่อไปว่าเมืองฟุกุโอกะเป็นเมืองคุณภาพ, เป็นเมือง 2 ชั้นอย่างไร และสนนราคาท่องเที่ยวแบบประหยัดควรมีเงินในกระเป๋ากี่บาทดี บ๊าย บาย ค่ะ
 

Create Date : 30 ตุลาคม 2550    
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2550 9:36:50 น.
Counter : 341 Pageviews.  

1  2  3  4  

dr.yut1409
Location :
ปทุมธานี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ค้นหา
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add dr.yut1409's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.