มโนกรรม (กรรมทางใจ)..สามารถพาเราไปสู่ อบายได้...

...เช้านี้ของเสนอเรื่อง กรรม 3 คือ

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม และกรรมทั้งสามนี้ กรรมที่ให้โทษมากที่สุดคือ

มโนกรรม (กรรมทางใจ)....

อย่าเพิ่งเชื่อก่อนที่จะได้พิสูจน์ครับ.....

  ****นี่แหละเรื่องของ กรรมทั้งสาม...
Create Date : 03 เมษายน 2556
Last Update : 3 เมษายน 2556 9:51:56 น.
Counter : 846 Pageviews.

4 comment
เราจะเป็นหนึ่งในดินที่ปลายเล็บ..หรือเป็นดินในมหาปฐพี..

ภิกษุทั้งหลาย !
เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร :
ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับมหาปฐพีนั้น
ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน
ที่มากกว่า ฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้
เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี
ยอ่ มไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ ไม่เข้า ถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยว.
ภิกษุทั้งหลาย ! อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น
สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์
มีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว กลับไปเกิด
ในนรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !
ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.

อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ :-
อริยสัจคือทุกข์
อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๖/๑๗๙๒-๙๓.
Create Date : 01 เมษายน 2556
Last Update : 1 เมษายน 2556 10:20:34 น.
Counter : 506 Pageviews.

0 comment
เป็นชู้กัน..ทั้งหญิงและชาย..ระวังไปเป็นเปรตชนิดนี้...

คูถนิมุคคเปรต
...ได้เห็นคูถนิมุคคเปรตชาย ผู้จมอยู่ในหลุมคูถ
ท่วมศีรษะ ... .

ครั้งนั้น พระผูมี้พระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า
ภิกษุทั้งหลาย ! ... สัตว์นั้นเคยเป็นชู้กับภรรยา
ของผู้อื่น อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ...

คูถขาทิเปรต
...ได้เห็นคูถขาทิเปรตชาย ผู้จมอยู่ในหลุมคูถ
ท่วมศีรษะ กำลังเอามือทั้งสองกอบคูถกินอยู่ ... .
ครั้งนั้น พระผูมี้พระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า
ภิกษุทั้งหลาย ! ... สัตว์นั้นเคยเป็นพราหมณ์
ผู้ชั่วช้า อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ครั้งศาสนาพระ
กัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า พราหมณ์นั้นนิมนต์พระภิกษุสงฆ์
ด้ว ยภัตตาหารแล้ว เทคูถลงในรางจนเต็ม สั่งคนให้ไ ปบอก
ภัตตกาล แล้วได้กล่าวคำนี้ว่า “ขอท่านผู้เจริญทั้งหลาย !
จงฉันอาหารและนำไปให้พอแก่ความต้องการจาก
สถานที่นี้” ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เขาหมกไหม้ในนรก
หลายปี หลายร้อยปี หลายพันปี หลายแสนปี แล้วได้
ประสบอัตภาพเช่นนี้ ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นแหละซึ่ง
ยังเป็นส่วนเหลืออยู่ ... .

นิจฉวิตถีเปรต
...ได้เห็นนิจฉวิตถีเปรตหญิง ไม่มีผิวหนัง ลอย
ไปในเวหาส์ ฝูงแร้ง เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบ
อยู่ขวักไขว่ จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแย่ง สะบัดซึ่งเปรต
หญิงนั้นอยู่ไปมา เปรตหญิงนั้นร้องครวญคราง ... .
ครั้งนั้น พระผูมี้พระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า
ภิกษุทั้งหลาย ! ... เปรตหญิงนั้นเคยเป็นหญิง
ประพฤตินอกใจสามี อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ด้วย
วิบากแหง่ กรรมนั้น เขาหมกไหมอ้ ยู่ในนรกหลายปี หลาย
ร้อยปี หลายพันปี หลายแสนปี แล้ว ได้ป ระสบอัตภาพเชน่ นี้
ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นแหละที่ยังเป็นส่วนเหลืออยู่. .

มหาวิ. วิ. ๑/๒๑๐/๒๙๕.
Create Date : 31 มีนาคม 2556
Last Update : 31 มีนาคม 2556 8:43:00 น.
Counter : 959 Pageviews.

2 comment
การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด....ยิ่งกว่าการจองจำอิ่นๆ

ภิกษุทั้งหลาย ! เราไม่มองเห็นการจองจำอื่น
แม้อย่างเดียว ที่ทารุณอย่างนี้ เจ็บปวดอย่างนี้ เป็นอันตราย
อย่างนี้ ต่อการบรรลุโยคักเขมธรรมอันไมมี่ธรรมอื่นยิ่งกว่า
เหมือนการถูกจองจำในนรกหรือในกำเนิดเดรัจฉานอย่างนี้.
ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๙๓/๓๑๖.
Create Date : 30 มีนาคม 2556
Last Update : 30 มีนาคม 2556 8:48:28 น.
Counter : 468 Pageviews.

0 comment
...ให้ตั้งจิตเพื่อ ถวายเป็นสังฆทาน...

รู้จักเลือก : “สังฆทานดีกว่า !”
"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ทานประจำสกุลวงศ์ข้าพระองค์ยังให้อยู่ แต่ว่าทานนั้นข้า
พระองค์ให้เฉพาะหมู่ภิกษุผู้เป็ นอรหันต์ หรือปฏิบัติอรหัตตมรรค ที่อยู่ป่ า ที่ถือบิณฑบาต
ที่ถือผ้าสุกุล เป็นวัตร".

คหบดี! ข้อที่จะรู้ว่าคนเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือปฏิบัติอรหัตต-
มรรคนั้น เป็นสิ่งที่รู้ได้ยากสำหรับท่านผู้เป็นคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ผู้ยังมีการ
นอนเบียดบุตร บริโภคใช้สอยกระแจะจันทน์และผ้าจากเมืองกาสี ทัดทรงมาลา
และเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทา ยินดีอยู่ด้วยทองและเงิน.
คหบดี ! ถึงแมภิ้กษุจะเป็นผู้ อยู่ป่ าเป็ นวัตร ถ้าเป็นผู้ ฟุ้งซ่าน ถือ
ตัว กลับกลอก พูดมาก มีวาจาไม่แน่นอน มีสติลืมหลง ปราศจากสัมปชัญญะ
ไม่มีสมาธิ มีจิตหมุนไปผิด มีอินทรีย์อันปล่อยแล้ว : ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุ
นั้น ควรถูกติเตียนด้วยองค์นั้นๆ.
คหบดี ! ถึงแมภิ้กษุจะเป็นผู้ อยู่ป่ าเป็ นวัตร ถ้าเป็นผู้ ไม่ฟุ้งซ่าน
ไม่ถือตัว ไม่กลับกลอก ไม่พูดมาก มีวาจาแน่นอน มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ
มีสมาธิ มีเอกัคคตาจิต สำรวมอินทรีย์ : ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุนั้นอันใครๆ
ควรสรรเสริญด้วยองค์นั้นๆ.
คหบดี ! ถึงแมภิ้กษุจะเป็นผู้ อยู่ใกล้บ้าน ก็ดี .... บิณฑบาตเป็ น
วัตร ก็ดี .... ฉันในที่นิมนต์ ก็ดี .... ถือผ้าบังสุกุลเป็ นวัตร ก็ดี ... นุ่งห่มคหบดี
จีวร ก็ดี ถ้าเป็นผู้ ฟุ้งซ่าน ถือตัว กลับกลอก พูดมาก มีวาจาไม่แน่นอน มีสติ
ลืมหลง ปราศจากสัมปชัญญะ ไม่มีสมาธิ มีจิตหมุนไปผิด มีอินทรีย์อันปล่อย
แล้ว : ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุนั้น ควรถูกติเตียนด้วยองค์นั้นๆ.
คหบดี ! ถึงแมภิ้กษุจะเป็นผู้ อยู่ใกล้บ้าน ก็ดี .... บิณฑบาตเป็ นวัตร
ก็ดี .... ฉันในที่นิมนต์ ก็ดี .... ถือผ้าบังสุกุลเป็ นวัตร ก็ดี ... นุ่งห่มคหบดีจีวร
ก็ดี ถ้าเป็นผู้ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตัว ไม่กลับกลอก ไม่พูดมาก มีวาจาแน่นอน มี

สติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีสมาธิ มีเอกัคคตาจิต สำรวมอินทรีย์ : ด้วยอาการ
อย่างนี้ ภิกษุนั้นอันใครๆ ควรสรรเสริญด้วยองค์นั้นๆ.
เอาละ คหบดี ! ท่านจงถวายทานในสงฆ์เถิด เมื่อท่านถวายทานใน
สงฆ์อยู่, จิตจักเลื่อมใส; ท่านเป็นผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้ว ภายหลังแต่การตาย
เพราะการทำลายแห่งกาย จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์.
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! จำเดิมแต่วันนี้ไป ข้าพระองค์จะถวายทานในสงฆ์"
- ฉกฺก.อํ. ๒๒/๔๓๖ - ๔๓๘/๓๓๐.
Create Date : 29 มีนาคม 2556
Last Update : 29 มีนาคม 2556 9:11:01 น.
Counter : 535 Pageviews.

1 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  

รู้ธรรม
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]ภิกษุทั้งหลาย จักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ จักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติ
ไว้แล้ว, จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัด
All Blog