...ข้าศึกของ มรรคแปด.....

นี่คือข้าศึกของ มรรคแปด...
Create Date : 08 เมษายน 2556
Last Update : 8 เมษายน 2556 8:31:29 น.
Counter : 430 Pageviews.

1 comment
การบูชาพระศาสดา สัมมาสัมพุทธะ อย่างสูงสุด ต้องปฏิบัติอย่างนี้...

กราบครั้งที่หนึ่ง บูชาพระพุทธ

กราบครั้งที่สอง บูชาพระธรรม

กราบครั้งที่สาม บูชาพระสงฆ์

นี่คือการกราบเพื่อบูชาพระรัตนตรัย...


...แต่จะมีชาวพุทธซักกี่ท่านที่ทราบว่า การบูชา พระพุทธหรือพระศาสดา สัมมาสัมพุทธะ นั้นต้องปฏิบัติอย่างไร

เช้านี้มีคำตอบครับ....


นี่คือการบูชา พระศาสดาอย่างแท้จริง...และสูงสุด
Create Date : 07 เมษายน 2556
Last Update : 7 เมษายน 2556 8:17:34 น.
Counter : 758 Pageviews.

0 comment
การบวชที่ไร้ประโยชน์ ..เป็นอย่างไร

การบวชที่ไร้ประโยชน์
ภิกษุ ท. ! อาชีพต่ำที่สุด ในบรรดาอาชีพทั้งหลาย
คือการขอทาน.
ภิกษุ ท. ! คำสาปแช่งอย่างยิ่ง ในโลกนี้ คือ
คำสาปแช่งว่า “แกถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถอะ”
ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! กุลบุตรทั้งหลาย เข้าถึงอาชีพนี้
เป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์ เพราะอาศัยอำนาจ
แห่งประโยชน์, ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัณฑ์ ไม่ใช่
เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวช ไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้
ไม่ใช่เป็นคนหนีภัย ไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพ, จึงบวช
อีกอย่างหนึ่ง กุลบุตรนี้บวชแล้ว โดยที่คิดเช่นนี้ว่า
เราทั้งหลายเป็นผู้ถูกหยั่งเอาแล้ว โดยชาติ ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสทั้งหลาย เป็นผู้
อันความทุกข์หยั่งเอาแล้ว มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว
ทำไฉน การทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏ
แก่เรา ดังนี้.

ภิกษุ ท. ! แต่ว่ากุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้
กลับเป็นผู้มากไปด้วยอภิชฌา มีราคะแก่กล้าในกามทั้งหลาย
มีจิตพยาบาท มีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้าย
มีสติอันลืมหลงแล้ว ไม่มีสัมปชัญญะ มีจิตไม่ตั้งมั่นแล้ว
มีจิตหมุนไปผิดแล้ว มีอินทรีย์อันตนไม่สำรวมแล้ว.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือน ดุ้นฟืนจากเชิงตะกอน
ที่เผาศพ ยังมีไฟติดอยู่ทั้งสอง ตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระ
ย่อมใช้ประโยชน์เป็นไม้ในบ้านเรือนก็ไม่ได้ ย่อมใช้
ประโยชน์เป็นไม้ในป่าก็ไม่ได้, ข้อนี้ฉันใด;
ภิกษุ ท. ! เรากล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาเช่นนั้น;
คือ เป็นผู้เสื่อมจากโภคะแห่งคฤหัสถ์ด้วย, ไม่ทำ
ประโยชน์แห่งสมณะให้บริบูรณ์ ด้วย.
ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๑๓/๑๖๗.
Create Date : 06 เมษายน 2556
Last Update : 6 เมษายน 2556 9:27:44 น.
Counter : 535 Pageviews.

0 comment
หญิงหึงหวง....หมอดูหญิง...มีโอกาสเป็นเปรตชนิดนี้

มังคุลิตถีเปรต
...ได้เห็นมังคุลิตถีเปรตหญิง มีรูปร่างน่าเกลียด
มีกลิ่นเหม็น ลอยไปในเวหาส์ ฝูงแร้ง เหยี่ยว และ
นกตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว่ จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง
ยื้อแย่ง สะบัดซึ่งเปรตหญิงนั้นอยู่ไปมา เปรตหญิงนั้น
ร้องครวญคราง ... .

ครั้งนั้น พระผูมี้พระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา่ :-
ภิกษุทั้งหลาย ! ... เปรตหญิงนั้นเคยเป็น หญิง
หมอดู (อิกฺขณิกา) อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง

โอกิลินีเปรต
...ได้เห็นโอกิลินีเปรตหญิง มีร่างกายถูกไฟลวก
มีหยาดเหงื่อไหลหยด มีถ่านเพลิงโปรยลง ลอยไปใน
เวหาส์ เปรตหญิงนั้นร้องครวญคราง ... .
ครั้งนั้น พระผูมี้พระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา่ :-
ภิกษุทั้งหลาย ! ... เปรตหญิงนั้นเคยเป็น
อัครมเหสีของพระเจ้ากาลิงคะ นางเป็นคนขี้หึง ได้เอา
กระทะเต็มด้วยถ่านเพลิงคลอกสตรีร่วมพระสวามี

มหาวิ. วิ. ๑/๒๑๐/๒๙๕.
Create Date : 05 เมษายน 2556
Last Update : 5 เมษายน 2556 10:42:50 น.
Counter : 593 Pageviews.

0 comment
ความดับไม่มีเหลือของทุกข์มีได้ เพราะ ความดับไม่เหลือของความเพลิน

ความดับทุกข์มี เพราะความดับแห่งนันทิ

ปุณณะ! รูป ที่เห็นด้วยตาก็ดี, เสียง ที่ฟังด้วยหูก็ดี, กลิ่น ที่ดมด้วย

จมูกก็ดี, รส ที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดี, โผฏฐัพพะ ที่สัมผัสด้วยกายก็ดี, ธรรมารมณ์

ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดี, อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ เป็นที่ยวนตา

ยวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด

ย้อมใจ มีอยู่; ภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่เมาหมก ซึ่ง

อารมณ์มีรูป เป็นต้นนั้น. เมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่

เมาหมก ซึ่งอารมณ์มี รูป เป็นต้นนั้นอยู่, นันทิ (ความเพลิน) ย่อมดับไป.

๔๑๔อริยสัจจากพระโอษฐ์

ปุณณะ! เรากล่าวว่า “ความดับไม่มีเหลือของทุกข์มีได้ เพราะ

ความดับไม่เหลือของความเพลิน” ดังนี้ แล.

- อุปริ. .๑๔/๔๘๒/๗๕๖.
Create Date : 04 เมษายน 2556
Last Update : 4 เมษายน 2556 9:15:30 น.
Counter : 455 Pageviews.

0 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  

รู้ธรรม
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]ภิกษุทั้งหลาย จักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ จักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติ
ไว้แล้ว, จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัด
All Blog