..วันนี้ ชาวพุทธ จะอยู่มุมไหนของโลก ก็มีพระไตรปิฎกอยู่กับตัวแล้วครับ..ไปดูกัน


ในอดีตพุทธบริษัท 4 มีโอกาส ได้รู้ได้เห็นได้อ่าน พระไตรปิฎกยากมาก เพราะ
หลักฐานที่บรรจุคำสอนของพระศาสดา อยู่ในตู้ตามวัดวาอารามต่างๆ แต่จะมีกุญแจ
ใส่ไว้ บางวัดบอกว่า..เป็นของสูงอย่าไปอ่าน เดี๋ยวจะเป็นบาป จึงทำให้คำสอนของพระ
ศาสดาห่างไกลไปจาก ชาวพุทธมากขึ้นเรื่อยๆไปตามเวลาที่ผ่านไป


และสิ่งที่มาแทนคำที่เป็นพุทธวจน ก็คือคำสาวกที่แต่งขึ้นใหม่.....

แต่วันนี้ หาได้เป็นเช่นนั้นแล้วครับ เราชาวพุทธไม่ว่าจะอยู่มุมไหนบนโลกกลมๆใบนี้
ถ้าได้โหลด แอปพลิเคชั่น ตัวนี้ลงไปไว้ใน   Windows, Linux, Mac OS, Android และ iOS (iPhone, iPad, iPod touch) เราก็จะมีพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ ภาษาไทยและบาลีอย่างละ 45 เล่มอยู่ในเครื่อง พร้อมโปรแกรม
สแกนตรวจสอบว่า คำที่เราได้ยินได้ฟังมานั้น เป็นพุทธวจนหรือไม่


E-Tipitaka คืออะไร?

E-Tipitaka คือ โปรแกรมสำหรับค้นหาและเทียบเคียงพุทธวจนจากพระไตรปิฎก โดยเน้นเรื่องความรวดเร็ว และ ถูกต้องเป็นสำคัญ อีกทั้งปรแกรม E-Tipitaka สามารถใช้งานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ อาทิเช่น Windows, Linux, Mac OS, Android และ iOS (iPhone, iPad, iPod touch)

E-Tipitaka ทุกรุ่นเป็นโปรแกรมเสรีและเปิดเผยรหัส ตามสนธิสัญญา GPL v2.0 ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ทุกคนมีสิทธิในการใช้งานไม่ได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และ สามารถเข้าถึงรหัสของโปรแกรม เพื่อแก้ไขหรือนำโปรแกรมไปพัฒนาต่อได้อย่างเสรี
และวันนี้ผมมี วิธีใช้โปรแกรม ใน  iPhone, iPad   Android มาฝากครับ

  ส่วนวิธีใช้งาน ตามลิงค์นี้ครับ

//www.oknation.net/blog/buddha2600/2012/11/27/entry-1Create Date : 27 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 27 พฤศจิกายน 2555 10:17:11 น.
Counter : 737 Pageviews.

0 comment
...นี่คือการพูดของ คนไม่ดี (อสัตบุรุษ)

ลักษณะการพูดของอสัตบุรุษ

ภิกษุ ท. ! บุคคลประกอบด้วยธรรมประการ

เป็นที่รู้กันว่าเป็นอสัตบุรุษ.

๔ ประการ อย่างไรเล่า ? ๔ ประการ คือ :-

(๑) ภิกษุ ท. ! อสัตบุรุษในกรณีนี้ แม้ไม่มีใคร

ถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏ

ไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถาม; ก็เมื่อถูกใครถามถึง

ความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่มีทาง

หลีกเลี้ยวลดหย่อนแล้วกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างเต็มที่

โดยพิสดาร. ภิกษุ. ! ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็น

อสัตบุรุษ.

() ภิกษุ. ! อสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือ

แม้ถูกใครถามอยู่ถึงความดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผย

ให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถาม; ก็เมื่อถูก

ใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้

ลดหย่อนไขว้เขวแล้วกล่าวความดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดาร

เต็มที่. ภิกษุ. ! ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัตบุรุษ.

() ภิกษุ. ! อสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือ

แม้ถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ปกปิดไม่เปิดเผย

ให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถาม; ก็เมื่อถูกใคร

ถามถึงความไม่ดีของตนก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อน

ไขว้เขวแล้วกล่าวความไม่ดีของตนอย่างไม่พิสดารเต็มที่.

ภิกษุ. ! ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัตบุรุษ.

() ภิกษุ. ! อสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือ

แม้ไม่มีใครถามถึงความดีของตนก็นำมาโอ้อวดเปิดเผย

จะกล่าวทำไมถึงเมื่อถูกใครถาม; ก็เมื่อถูกใครถามถึงความดี

ของตนก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่ลดหย่อนหลีกเลี้ยว

กล่าวความดีของตนอย่างเต็มที่โดยพิสดาร. ภิกษุ. !

ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัตบุรุษ.

ภิกษุ. ! บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมประการ

เหล่านี้แลเป็นที่รู้กันว่าเป็นอสัตบุรุษ.

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๐/๗๓.__

Create Date : 26 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 26 พฤศจิกายน 2555 10:04:06 น.
Counter : 865 Pageviews.

0 comment
มหาโจร ๕ จำพวก ในภิกษุทั้งหลาย..

มหาโจร ๕ จำพวก
[๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจร ๕ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก มหาโจร ๕ จำพวก
เป็นไฉน

๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรบางคนในโลกนี้ ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่า เมื่อไรหนอ
เราจักเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว ท่องเที่ยวไปในคามนิคมและราชธานี
เบียดเบียนเอง ให้ผู้อื่นเบียดเบียน ตัดเอง ให้ผู้อื่นตัด เผาผลาญเอง ให้ผู้อื่นเผาผลาญ
สมัยต่อมา เขาเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่ง แวดล้อมแล้วเที่ยวไปในคามนิคมและ
ราชธานี เบียดเบียนเอง ให้ผู้อื่นเบียดเบียน ตัดเอง ให้ผู้อื่นตัด เผาผลาญเอง ให้ผู้อื่น
เผาผลาญฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่า เมื่อไรหนอ เราจึงจักเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว
เที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานี อันคฤหัสถ์และบรรชิต สักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ยำเกรง ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย เภสัชบริขาร สมัยต่อมา เธอเป็นผู้
อันภิกษุร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว เที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานี อันคฤหัสถ์
และบรรพชิตสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยำเกรงแล้ว ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่ ๑ มีปรากฏอยู่
ในโลก

๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ เล่าเรียน
ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว ย่อมยกตนขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่ ๒
มีปรากฏอยู่ในโลก

๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ย่อมตามกำจัด
เพื่อนพรหมจารี ผู้หมดจด ผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์อยู่ด้วยธรรมอันเป็นข้าศึกแก่
พรหมจรรย์อันหามูลมิได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่ ๓ มีปรากฏอยู่ในโลก

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ย่อมสงเคราะห์
เกลี้ยกล่อมคฤหัสถ์ทั้งหลาย ด้วยครุภัณฑ์ ครุบริขาร ของสงฆ์ คือ อาราม พื้นที่อาราม
วิหาร พื้นที่วิหาร เตียง ตั่ง ฟูก หมอน หม้อโลหะ อ่างโลหะ กะถางโลหะ กะทะโลหะ
มีด ขวาน ผึ่ง จอบ สว่าน เถาวัลย์ ไม้ไผ่ หญ้ามุงกะต่าย หญ้าปล้อง หญ้าสามัญ ดินเหนียว
เครื่องไม้ เครื่องดิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่ ๔ มีปรากฏอยู่ในโลก

๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไม่มีอยู่ อันไม่เป็นจริง
นี้จัดเป็นยอดมหาโจร ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะ
พราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ ข้อนั้น เพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้น ฉันก้อนข้าวของชาว
แว่นแคว้น ด้วยอาการแห่งคนขโมย.


พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑
 พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑Create Date : 25 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 25 พฤศจิกายน 2555 10:33:27 น.
Counter : 1072 Pageviews.

0 comment
คนบางกลุ่ม เป็นคนแต่กลับทำเยี่ยง..เดรัจฉาน


กำเนิดเดรัจฉาน 
(ติรจฉานโยนิ)

พวกมีหญ้าเป็นภักษา (ติณภกฺขา)
พวกมีคูถเป็นภักษา (คูถภกฺขา)
พวกเกิด แก่ ตาย ในที่มืด (อนฺธกาเร ชายนฺติ อนฺธกาเร ชียนฺติ อนฺธกาเรมียนฺติ)
พวกเกิด แก่ ตาย ในน้ำ(อุทกสฺมึ ชายนฺติอุทกสฺมึ ชียนฺติ อุทกสฺมึ มียนฺติ)
พวกเกิด แก่ ตาย ในของโสโครก(อสุจิสฺมึ ชายนฺติ อสุจิสฺมึ ชียนฺติ อสุจิสฺมึ มียนฺติ )
 อุปริ. ม. 14/245/176

นี่คือภพภูมิของ กำเนิดเดรัจฉาน ที่อยู่ต่ำกว่าภพมนุษย์ ถือซึ่งแห่งกรรม
และไม่ทราบได้ว่าจะหลุดพ้น ภพของเดรัจฉานได้เมื่อไหร่...
มนุษย์ ซึ่งเป็นภพที่ถือว่า สามารถบรรลุธรรมได้ สามารถหลุดพ้นได้ แต่มนุษย์ บางจำพวก

กลับกระทำในสิ่งที่จะนำพาไปสู่ ภพแห่งเดรัจฉาน เปรตวิสัย สัตว์นรก .....

  ดังข่าวด้านล่างนี้ครับ....

สุดวิปริต!! เปิดซ่องสัตว์.ในกทม. ให้ผู้ชายระบายความใคร่

ซ่อง..สัตว์ (สำหรับคน)

นายจรัสพงษ์ สุรัสวดี นายกสมาคมพิทักษ์สัตว์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ... สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยเสื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผผ่านมาว่า ขณะนี้เกิดพฤติกรรมที่น่าหดหู่ในสังคมไทย  คือ มีการทำซ่องสัตว์ใน กทม.โดยกักขังสัตว์ตัวเมีย เพื่อให้เป็นที่ระบายความใคร่ทางเพศแก่มนุษย์ผู้ชาย ถือว่าเลวทรามมาก ไม่รู้ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ สน.ที่รับผิดชอบปล่อยเอาไว้ได้อย่างไร คนที่ทำแบบนี้ควรจะลงโทษประหารชีวิต ซึ่งขณะนี้ทางสมาคมฯกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอยู่

จากมติชนออนไลน์Create Date : 24 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 24 พฤศจิกายน 2555 10:36:20 น.
Counter : 685 Pageviews.

0 comment
อะไร? ที่ทำให้ได้กายใหม่...เมื่อตายลงตัณหา...ตัณหา...ตัณหา
Create Date : 23 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 23 พฤศจิกายน 2555 8:38:23 น.
Counter : 575 Pageviews.

2 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  

Valentine's Monthรู้ธรรม
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]ภิกษุทั้งหลาย จักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ จักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติ
ไว้แล้ว, จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัด
All Blog