ยินดีต้อนรับสู่ club.bloggang.com
...magazine online โดยหนุ่มสาวชาว =Neo=
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนธุรกิจ


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนธุรกิจ/ Vocabularies Relevant to the Business Registration

งานทะเบียนพาณิชย์

Commercial Registration
1.ทะเบียนพาณิชย์Commercial registration
2.พาณิชยกิจCommercial businesses
3.นายหน้า,ตัวแทนAgent
4.ประกอบกิจการหัตถกรรมConducting handicraft businesses
5.ประกอบกิจการขนส่งConducting transportation businesses
6.การขนส่งโดยเรือTransportation via ship
7.การขนส่งโดยรถไฟTransportation via rail
8.การขนส่งโดยรถรางTransportation via tram
9.การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทางTransportation via bus
10.การขายทอดตลาดSale by auction
11.การรับซื้อขายที่ดินLand trading
12.การให้กู้ยืมเงินLending
13.การซื้อขายเงินตราต่างประเทศForeign exchange
14.ประกอบกิจการธนาคารConducting banking businesses
15.ประกอบกิจการโพยก๊วนConducting gambling businesses
16.ประกอบกิจการซื้อขายตั๋วเงินConducting pawn businesses
17.ประกอบกิจการโรงรับจำนำConducting pawn businesses
18.ประกอบกิจการโรงแรมConducting hotel businesses
19.ประกอบกิจการขายอัญมณีConducting jewelry businesses
20.กิจการขายหรือบริการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตConducting sale or service businesses via internet
21.การให้บริการฟังเพลงร้องเพลงคาราโอเกะKaraoke service
22.การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์Game service
23.การให้บริการตู้เพลงSong Booth service
24.ขาย ให้เช่าแผ่นซีดี ดีวีดี เพื่อการบันเทิงSale and rent of CD, DVD for entertainment
25.กิจการค้าเร่ แผงลอยStall businesses
26.กิจการบำรุงศาสนาReligious businesses
27.กิจการเพื่อการกุศลCharitable businesses
28.กิจการของส่วนราชการGovernment unit’s businesses
29.กิจการของมูลนิธิFoundation’s businesses
30.กิจการของสมาคมAssociation’s businesses
31.กิจการสหกรณ์Cooperative’s businesses
32.การแสดงรายการอันเป็นเท็จDemonstrating false transactions
33.การปลอมปนสิ้นค้าCounterfeiting products
34.การฉ้อโกงประชาชนDeceitful action
35.การถูกโอนใบทะเบียนพาณิชย์Commercial registration certificate is
transferred
   


การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

Partnership Registration
36.ห้างหุ้นส่วนสามัญOrdinary Partnership
37.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลJuristic Ordinary Partnership
38.ห้างหุ้นส่วนจำกัดLimited partnership
39.หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดLimited partnership
40.หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดPartner without limit
41.นิติบุคคลJuristic person
42.บุคคลธรรมดาOrdinary person
43.บุคคลต่างด้าวAlien
44.คณะบุคคลGroup of person
45.หุ้นส่วนผู้จัดการManaging partner
46.สัญญาของผู้เป็นหุ้นส่วนPartner’s contracts
47.การให้สัตยาบันGiving word of honor
48.วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนObjective of partnership
49.วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทจำกัดObjective of Company Limited
50.ลงลายมือชื่อSign / signature
51.การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนAppeal registrar’s order
52.การแจ้งสิทธิการอุทธรณ์Informing appeal’s right
53.การปฏิเสธการรับจดทะเบียนDenying the registration
54.การเพิกถอนคำขอจดทะเบียนRepealing the request for registration
55.บริษัทจำกัดCompany limited
56.การเสนอขายหุ้นShare’s offering
57.กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจDirector / authorized director
58.กรรมการผู้จัดการManaging director
   


การจดทะเบียนบริษัท

Company’s Registration
59.คณะกรรมการBoard of Directors
60.ผู้เริ่มก่อการPersons who start up the company
61.หนังสือนัดประชุมInvitation letter to attend the meeting
62.การประชุมตั้งบริษัทCompany establishment’s meeting
63.การประชุมคณะกรรมการBoard’s meeting
64.การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นExtraordinary shareholders’ meeting
65.การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นOrdinary shareholders’ meeting
66.มติที่ประชุมMeeting resolution
67.มติพิเศษExtraordinary resolution
68.คะแนนเสียงข้างมากMajority vote
69.คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์Unanimous vote
70.ตราประทับSeal
71.ดวงตราSeal
72.ตราดุน, ตรานูน Convex seal
73.การแก้ไขรายการทางทะเบียน Modification of registered transaction
74.วัตถุประสงค์ของบริษัทจำกัด Objective of company limited
75.การเพิ่มทุน Capital increase
76.การลดทุน Capital decrease
77.การควบบริษัท Company’s merger
78.การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน Registered partnership’s merger
79.การจดทะเบียนแปรสภาพ Registering for transformation
80.อายุความ Prescription in law
81.ข้อความอันเป็นเท็จFalse statement
82.ข้อเท็จจริงFact
83.การถอนทะเบียนบริษัทร้าง Repealing unoccupied company’s registration
84.การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนร้างRepealing unoccupied registered partnership’s
registration
85.การขีดชื่อออกจากทะเบียนCrossing the name from the register
86.ข้อบังคับบริษัทCompany’s regulation
87.ขัดต่อกฎหมายContradicting with the law
88.ขาดอายุความPrescription in law expires
89.งบการเงินFinancial statement
90.งบกำไรขาดทุนProfit and loss statement
91.งบดุลBalance sheet
92.เงินปันผลDividend
93.หมายเหตุประกอบงบการเงินNote to financial statement
94.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตCertified Public Accountant
95.การตรวจการงานAuditing the work
96.การจองชื่อนิติบุคคลReserving the juristic person’s name
97.ใบจองชื่อName reservation slip
98.สิ่งที่นำมาลงหุ้นInvested items
99.ทุนจดทะเบียนRegistered capital
100.ใบสำคัญการชำระเงินค่าหุ้นShare Payment Certificate
101.ใบสำคัญการชำระเงินลงหุ้นShare Payment Certificate
102.การจองซื้อหุ้นReserving to buy shares
103.หุ้นShare
104.หุ้นสามัญCommon share
105.หุ้นบุริมสิทธิPreferred share
106.ผู้ถือหุ้นShareholders
107.หุ้นระบุชื่อNamed shares
108.หุ้นผู้ถือShares with holder
109.ใบหุ้นShare certificate
110.หุ้นกู้Bond
111.ผู้จองหุ้นPersons who reserve the share
112.สมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นBook of shareholders’ registration
113.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นList of shareholders’ names
114.หนังสือแจ้งเจ้าหนี้Letter to inform creditors
115.หนังสือบริคณห์สนธิMemorandum of association
116.หนังสือมอบอำนาจLetter of power of attorney
117.ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลAuthorized officer on behalf of the juristic person
118.แบบคำขอจดทะเบียนRequest for Registration Form
119.เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนAttachment
120.การโอนหุ้นShare’s transfer
121.หนังสือสัญญาการโอนหุ้น Share transfer contract
122.กรรมสิทธิ์Ownership
   


หน่วยงาน/ ตำแหน่ง/ ชื่อกฎหมาย

Unit / Position / Name of Law
123.กระทรวงพาณิชย์Minister of Commerce
124.กรมพัฒนาธุรกิจการค้าDepartment of Business Development
125.สำนักทะเบียนธุรกิจOffice of Business Registration
126.สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจOffice of Business Registration Service
127.สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง Office of the Central Company and Partnership
Registration
128.สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด Office of the Company Limited and Partnership
Registration
129.สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด Provincial Business Development Office
130.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Civil and Commercial Code
131.ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท Rule of Office of the Company Limited and Partnership
Registration
132.คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า Order of Department of Business Development
133.คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท Order of Office of the Company Limited and Partnership
Registration
134.พระราชบัญญัติAct
135.พระราชบัญญัติกำหนดความผิดของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499
Act on Identification of the Offense of Registered Partnership,
Limited Partnership, Company Limited, Association and Foundation B.E.
2499
136.พระราชกำหนด Emergency Decree
137.พระราชกฤษฎีกา Royal Decree
138.นายทะเบียน Registrar
139.นายทะเบียนกลางCentral Registrar
   


แบบพิมพ์/ เอกสารประกอบคำขอ

Form/ Attachment
140.แบบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน Form for requesting the partnership’s registration
141.แบบคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด Form for requesting the company limited’s registration
142.หนังสือรับรอง Certificate
143.แบบรายการจดทะเบียนจัดตั้ง Form regarding the transaction for registering the
establishment
144.คำรับรองลายมือชื่อพยาน Certificate of witness’s signature
145.แบบรายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม Form for additional registered transaction
146.แบบคำขอจดทะเบียนเลิก Form for requesting the liquidation
147.แบบคำขอจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี Form for requesting the completeness of liquidation
148.แบบรายการจดทะเบียนเลิก Form for the liquidation
149.แบบรายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี Form for the completeness of liquidation
150.รายงานการชำระบัญชี Liquidation report
151.รายละเอียดสมุดบัญชี Details of account book
152.แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการ ประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทForm for the company / partnership’s business
operations
153.แบบคำขอตรวจเอกสาร Form for requesting the document audit
154.แบบจองชื่อนิติบุคคล Form for reserving juristic person’s name
155.แบบคำขอหนังสือรับรอง Form for requesting the certificate
156.คำขอจดทะเบียนที่นายทะเบียนไม่ รับจดทะเบียนRequest for registration that the registrar does not obtain the
registration
157.คำขอจดทะเบียนที่นายทะเบียนสั่งจำหน่ายRequest for registration that the registrar orders to
dispose
158.หนังสือคัดค้านการจดทะเบียน Letter to object the registration
159.หนังสือชี้แจงการจดทะเบียน Letter to explain the registration
160.หนังสือลาออกจากราชการ Resignation letter
161.หนังสือยินยอมการใช้สถานที่ Approval letter of the use of place
162.แบบรับรองลายมือชื่อ Form for certifying the signature
163.รายงานการประชุม Meeting report
164.สำเนาทะเบียนบ้าน Copy of registered address
165.สำเนาเอกสารสิทธิ์ของสำนักงาน และของผู้ชำระบัญชีCopy of the document demonstrating the right of the liquidator’s
office and the liquidator
166.หลักฐานใบแจ้งความ Police report
167.การลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ Advertising on the newspaper
168.ข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ Published regulation
169.ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของ Registration certificate of the original company
170.บริษัทเดิมที่ควบ Registration certificate of the original company
171.สำเนาคำพิพากษา Copy of court’s decision
172.หมายบังคับคดีของศาล Summons
173.คำสั่งศาลCourt’s orderCreate Date : 25 กุมภาพันธ์ 2552
Last Update : 25 กุมภาพันธ์ 2552 20:42:58 น. 1 comments
Counter : 1429 Pageviews.

 
3เอ็ม รับสมัครตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด แผนกผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครร้านค้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีษะเกษ หนองคาย หนองบัวลำพู อุดรธานี อุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 3เอ็ม เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น เชื้อชีวภาพ มาตรฐาน N95, หน้ากากป้องกันยาฆ่าแมลง, แว่นตานิรภัย, หมวกนิรภัย, ปลั๊กอุดหูลดเสียง เป็นต้น ทั้งนี้ร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับสิทธิ์เป็นร้านค้าประจำจังหวัดในการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม และได้รับสิทธิประโยชน์โดยตรงจาก 3เอ็ม ประเทศไทย ร้านค้าใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอชิรวิทย์ ปฐมลิขิตกาญจน์และ คุณภัทรพร งามละเมียด โทร โทร 084-5554085 ,081-9827890


โดย: pitoncomm วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:17:34:15 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

=Neo=
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 13 คน [?]
ขณะนี้มีผู้ชม ท่าน
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add =Neo='s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.