บินประชุม ตปท.บังหน้า ขอเงิน บ.ยา! ปมทุจริต รพ. จ.นนท์-ปลอมเบิก‘ซูโดอีเฟรดรีน’ชำแหละพฤติกรรมทุจริตเบิกจ่ายยา ขรก. กรณีศึกษา รพ.จ.นนทบุรี ดีเอสไอสอบธุรกรรมพบเดินทาง ต่างประเทศบ่อย อ้างประชุมวิชาการบังหน้า แลกผล ปย. ปูดเภสัชฯปลอมคำสั่งเบิกยาแก้หวัด‘ซูโดอีเฟรดรีน’โรงพยาบาลฯตำบล (ตอน3)

 

พฤติกรรมทุจริตเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการข้าราชการและครอบครัว สำนักข่าวอิศราwww.isranews.org นำข้อมูลมารายงานไปแล้วว่ามีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

การสวมสิทธิ ผู้ป่วยหรือไม่มีอาการป่วย ซึ่งไม่มีสิทธิตามสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว เข้าสวมสิทธิรักษาพยาบาลของบุคคลที่มีสิทธิ โดยอ้างใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการ

การยิงยา มีเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายยามีการสั่งจ่ายยาที่ไม่จำเป็นและเหมาะสมสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยรายนั้น หรือจ่ายยาในลักษณะสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น เน้นการจ่ายยานอกบัญชียาหลักซึ่งมีราคาแพง โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทผู้ผลิตยา หรือตัวแทนจำหน่าย ในลักษณะของผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเทศ

การช้อปปิ้งยา ผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการและครอบครัว จะเบิกค่ารักษาพยาบาลในลักษณะเดินสายขอตรวจรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ในช่วงวันเดียวกัน หรือระยะเวลาใกล้เคียงกัน และมักเดินทางไปพบแพทย์เกินกำหนดนัด เป็นเหตุให้ได้รับยาจำนวนมากยิ่งขึ้น มีการดำเนินการลักษณะเป็นขบวนการ มีความเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ร้ายขายยา บริษัทยา

คราวนี้มาดูกรณีพฤติกรรมการทุจริตของโรงพยาบาล ใน .นนทบุรี ตามรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตามที่ปรากฎในรายงาน มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะ กรรมการ ...) เสนอสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิ..2560

1.การเบิกจ่ายยาอย่างผิดปกติ กรณีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน .นนทบุรี

การสอบสวนคดีพิเศษได้รับหนังสือขอความร่วมมือจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (...) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษอนุมัติให้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน... ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเข้าหน้าที่โรงพยาบาลในจ.นนทบุรี เนื่องจากพบการสั่งจ่ายยาอย่างผิดปกติ เบิกซ้ำซ้อนเกินเกินจริง โดยไม่พบบันทึกภาวะต่างๆ ของโรค ไม่พบหลักฐานการวินิจฉัยทางการแพทย์

จากการตรวจสอบพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเวชกรรม บริษัทยาที่จำหน่ายยาให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดนนทบุรี ข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศ และธุรกรรมทางการเงิน พบว่า มีข้าราชการของโรงพยาบาลปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แสวงประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น มีลักษณะการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสั่งจ่ายยาบางชนิดโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ อาจมีผลข้างเคียงของยาต่อผู้ป่วยและอาจมีผลกระทบต่อผู้ป่วยเป็นเหตุให้ไม่ได้รับโอกาสแนวทางการรักษาที่เหมาะสมตามวิชาชีพเวชกรรม มีสถิติการสั่งจ่ายยา จำนวนมากกว่าซึ่งการดำเนินการลักษณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญควรจะเป็นผู้สั่งจ่ายยาดังกล่าวทั้งที่ผู้บังคับบัญชาได้มีการตักเตือน และจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบดังกล่าวมีผลทำให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหายถูกเรียกเงินคืนจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจำนวนหนึ่ง พบสถิติการเดินทางเข้าออกประเทศจำนวนมาก

โดยอ้างว่าเป็นการเข้าประชุมทางวิชาการต่างๆ จากการสนับสนุนของบริษัทยา แต่พบหลักฐานว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางไปยังประเทศอื่นที่ไม่มีการประชุมวิชาการดังกล่าว และยังพบอีกว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการร้องขอการสนับสนุนจากบริษัทยาซึ่งต่อมากรมบัญชีกลางตรวจสอบพบว่า มีการสั่งจ่ายยาของบริษัทดังกล่าวอย่างไม่เหมาะสม ไม่มีข้อบ่งชี้ ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณาหลักฐานแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าว เป็นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 149 อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงส่งเรื่องให้ คณะกรรมการ...พิจารณาดำเนินการต่อไป

กรณีดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการต่างๆ จะต้องไม่เป็นการรอนสิทธิของผู้ป่วยที่จะทำการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล ผู้ป่วยยังต้องได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามหลักการวิชาชีพเวชกรรมต่อไป การกระทำที่จะมีผลทำให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเป็นสำคัญ

2.กรณีการทุจริตในการเบิกจ่ายยา โดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ

ผู้ต้องหาได้หลอกลวงให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนำข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และผู้ต้องหาได้ปลอมใบสั่งยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแสดงต่อเจ้าหน้าที่ห้องยาโรงพยาบาลเพื่อให้หลงเชื่อว่าบุคคลผู้มีชื่อในใบสั่งยาดังกล่าวได้มาทำการตรวจรักษา และแพทย์ได้สั่งจ่ายยาให้แก่บุคคลดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นความเท็จ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงและมอบยาตามใบสั่งยาดังกล่าวให้แก่ผู้ต้องหารับไปโดยไม่ต้องมีการชำระเงินค่ยา รวมทั้งสิ้น 56 ครั้ง โดยคดีนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการสำนักคดีพิเศษแล้วเมื่อวันที่ 25 ..2558 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบสวนของพนักงานอัยการ

3.พฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับยา ‘ซูโดอีเฟรดรีน’

-เภสัชกรมีหน้าที่ดูแลคลังยาของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และมีอำนาจหน้าที่สั่งซื้อยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมซูโดอีเฟรดรีน รับยาจากบริษัทจากบริษัทขนส่งที่นำยาจากบริษัทผู้จำหน่ายมาส่งให้ที่โรงพยาบาล และเบิกจ่ายยาจากคลังยาให้กับ รพ.สต.จะถือโอกาสดังกล่าวเบิกยาในระบบคอมพิวเตอร์ออกจากคลังยา แล้วบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อีกว่าได้เบิกจ่ายยาให้กับ รพ.สต.ไปแล้ว แต่จริงๆแล้วไม่ได้นำยาดังกล่าวส่งให้กับ รพ.สต.หรือส่งให้แต่จำนวนน้อยกว่าที่เบิกจริง ซึ่งผู้บริหารของโรงพยาบาลหรือ รพ.สต.ไม่เคยตรวจสอบว่ายาไปถึงรพ...หรือถึงคนไข้หรือไม่

-ตัวแทนจำหน่ายยาของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายต้องการยอดการสั่งซื้อจากโรงพยาบาลจำนวนมาก เพื่อจะได้ค่าคอมมิชชันจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย มากตามไปด้วย และในขณะเดียวกันเภสัชกรผู้จัดซื้อก็จะได้ประโยชน์ตอบแทนด้วย ซึ่งอาจเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่น หรือการได้ไปเที่ยวต่างประเทศ ถึงแม้ว่าอำนาจการลงนามในใบสั่งซื้อยาจะเป็นของผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ตาม เมื่อเป็นเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนก็ทำให้เภสัชกรซึ่งมีความสนิทสนมกับตำแทนจำหน่ายยาฯ จำต้องปลอมลายมือชื่อผู้อำนวยการในใบสั่งซื้อโดยรู้เห็นเป็นใจกับตัวแทนจำหน่ายยาของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย

นับเป็นพฤติกรรมหลากหลายและย้ำให้เห็นว่าการทุจริตเบิกจ่ายยามี‘คอมมิชชัน’เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 28 กันยายน 2560    
Last Update : 28 กันยายน 2560 2:51:25 น.
Counter : 51 Pageviews.  

สปส.ปัดไม่คุ้มครอง 14 โรคสปส.ปัดไม่คุ้มครอง 14 โรค ย้ำยกเว้น แค่ 6 โรค

 

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กล่าวถึงข่าวที่ปรากฏทางสื่อมวลชนที่ขอให้สำนักงานประกันสังคมทบทวน 14 โรคและการบริการที่ไม่สามารถเบิกตามสิทธิประกันสังคมได้รวมทั้งข้อเสนอเรื่องส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานประกันสังคมขอเรียนว่า ข้อเสนอดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดอย่างรอบด้าน อาจต้องมีการปรับรูปแบบ การจัดสิทธิประโยชน์ทดแทน การจัดระบบบริการทางการแพทย์ และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

"ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วมีเพียง 6 กรณีเท่านั้น ที่มีความชัดเจนว่าสำนักงานประกันสังคมไม่ให้ความคุ้มครอง ประกอบด้วย 6 โรค ได้แก่ 1.การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์,2.การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาการค้นคว้าทดลอง,3.การรักษาภาวะมีบุตรยาก, 4.การตรวจใดๆ ที่เกินความจำเป็น ในการรักษาโรคนั้น, 5.การเปลี่ยนเพศ และ 6.การผสมเทียม" นพ.สุรเดช ระบุ

นพ.สุรเดช กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เป็นไปตามความเหมาะสม ตามหลักการทางการแพทย์และสอดคล้องกับระบบประกันสุขภาพภาครัฐอื่นๆ ของประเทศไทย สำนักงานประกันสังคมยังคงให้ความคุ้มครองการรักษาในกรณีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นและมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไข้ในเกินกว่า 180 วัน ใน 1 ปี รวมทั้งยังได้ให้สิทธิผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไต เพื่อบำบัดทดแทนไต ทั้งที่เป็นกรณีไตวายเฉียบพลัน หรือไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

"นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายอวัยวะ รวมถึงการตรวจเนื้อเยื่อ เพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะด้วย ซึ่งประกอบด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต การปลูกถ่ายไตการเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา การปลูกถ่ายหัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และการปลูกถ่ายอวัยวะ 2อวัยวะพร้อมกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อบ่งชี้ ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดตามแนวทางการรักษาและมาตรฐาน ที่ราชวิทยาลัยหรือสมาคมวิชาชีพ"เลขาธิการ สปส.ระบุ

นพ.สุรเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีทันตกรรม สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองครอบคลุม ทั้งการถอนฟัน อุดฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินปูนและการใส่ฟันเทียม ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน รวมถึงคลินิกทันตกรรม ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารับบริการในสถานพยาบาลทันตกรรมที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม

"สำหรับแว่นตา กรณีที่ผู้ประกันตนเจ็บป่วยเป็นต้อกระจกและต้องผ่าตัดเอาเลนส์แก้วตาออก หากไม่ใส่เลนส์แก้วตาเทียม สามารถเบิกค่าอุปกรณ์แว่นตา สำหรับมองไกล แว่นตาสำหรับมองใกล้ และเลนส์สัมผัสจากสำนักงานประกันสังคมได้"นพ.สุรเดช แจกแจง

เลขาธิการ สปส.กล่าวด้วยว่า สปส. ยึดหลักการดำเนินงานภายใต้แนวทางของ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการปฏิรูปบริการทางการแพทย์ ลดความเหลื่อมล้ำ บูรณาการงานด้านการแพทย์ที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมมีคุณภาพ โดยตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ เพิ่มค่าบริการทางการแพทย์ และให้ความคุ้มครองต่างๆ ให้กับผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่การยกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของประเทศต่อไป


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 27 กันยายน 2560    
Last Update : 27 กันยายน 2560 2:58:50 น.
Counter : 45 Pageviews.  

‘แสงแดดยามเช้า ดีต่อหัวใจยิ่งนัก’ โดย มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วิตามินดีกับแสงแดด ร่างกายตั้งต้นสังเคราะห์วิตามินดีมาจากแสงยูวีบีในแสงอาทิตย์ผ่านเซลล์ผิวหนัง แต่ยังจะออกฤทธิ์ไม่ได้ โดยจะแทรกออกไปนอกเซลล์ แล้วเข้าไปยังเส้นเลือดฝอย ไปจับกับโปรตีนชนิดหนึ่งขนย้ายไปยังตับและไต เพื่อเปลี่ยนเป็นรูปแบบวิตามินดีที่ออกฤทธิ์การทำงานได้

 

จากระบบสรีรวิทยาของมนุษย์พบว่า ระดับของวิตามินดีในร่างกายนั้นส่งผลโดยตรงต่อการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารในลำไส้เล็ก การดูดกลับแคลเซียมที่ไต และการดึงแคลเซียมออกจากกระดูกด้วยดังนั้น ในขณะที่ร่างกายขาดแคลเซียมก็จะมีผลต่อกระดูกทันที

แล้ววิตามินดีเกี่ยวกับโรคหัวใจอย่างไร?

มีการศึกษาพบว่า อัตราการป่วยด้วยโรคหัวใจต่ในประเทศที่มีแสงแดดในแต่ละวันยาวนานกว่า และยังพบว่าในช่วงฤดูหนาวที่มีแสงแดดน้อย ร่างกายจะมีระดับวิตามินดีลดลงกว่า เมื่อเทียบกับฤดูอื่นที่มีแสงแดดมากกว่า และพบอัตราการตายจากโรคหัวใจมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หรือโรคไขมันในเลือดสูง มักจะมีระดับวิตามินดีต่ำกว่าคนปกติสุขภาพดี มากไปกว่านั้นงานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ได้รายงานการติดตามประชากรชายและหญิง 10,119 คน เป็นเวลา 29 ปี พบว่าคนที่มีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำ มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือด และยังเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรอีกด้วย

ทำอย่างไรจะได้ร่างกายจะวิตามินดีเยอะๆ

1. การออกไปรับแสงแดดอ่อนๆ ช่วง 7.00-9.00. อย่างน้อยวันละประมาณ 15 – 30 นาที สัปดาห์ละ 3วัน

2. เลือกใช้ครีมกันแดด SPF ไม่สูงมาก หรืออาจเว้นการทาครีมกันแดดบางวัน

3. รักษาน้ำหนักตัว เนื่องจากโรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ร่างกายขาดวิตามินดี

4. หากิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้ง เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน นอกจากจะได้บริหารร่างกายและหัวใจแล้ว ยังได้รับอากาศบริสุทธิ์และมีแสงแดดมาช่วยสังเคราะห์วิตามินดีในเวลาเดียวกันด้วย

เอกสารอ้างอิง

รศ.ภญ.สุนทรี ตันตระรุ่งโรจน์ (2556) บทที่ 10 แสงแดดกับโรคหัวใจ, หนังสืออยู่ดีมีสุขด้วยหัวใจที่แข็งแรง, สามลดา:กรุงเทพฯ


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 26 กันยายน 2560    
Last Update : 26 กันยายน 2560 22:07:57 น.
Counter : 38 Pageviews.  

ทอท.เว้นค่าบริการจอดรถสุวรรณภูมิ 19-30 ต.ค.60ทอท.ยกเว้นค่าบริการลานจอดรถระยะยาวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 19-30 ต.ค.60 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท.กล่าวถึงแผนการพัฒนาพื้นที่ของทอท.ว่า หลังจากได้ข้อสรุปกับกรมธนารักษ์ ในการคำนวณค่าตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สินหรือROA เพิ่มเติมจากส่วนแบ่งรายได้ ใน 3 พื้นที่ได้แก่พื้นที่พาณิชย์บริการหรือฟรีโซน พื้นที่พาณิชย์ทั่วไปและพื้นที่ว่างเปล่าแปลง 37 ซึ่งทำให้ทอท.ต้องเสียรายได้ถึง 900 ล้านบาทต่อปี ทำให้ทอท.มีแผนที่จะเปิดประมูลใช้พื้นที่แปลง 37 ที่มีเนื้อที่ประมาณ 600-700 ไร่ คาดว่าจะมีการลงทุนประมาณ5,000 และการเปิดประมูลพื้นที่แปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ จังหวัดสมุทรปราการคาดว่าจะมีการลงทุนประมาณ 5,000 ล้านบาทเช่นกัน ซึ่งทั้งสองพื้นที่จะมีการเปิดประมูลในปีหน้า และต้องมีการแปลงสัญญากับผู้เช่าสัมปทานพื้นที่ฟรีโซนและพื้นที่เชิงพาณิชย์รายเดิมหากดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ จะช่วยลดรายจ่ายที่ให้กับกรมธนารักษ์ปีละ 900 ล้านบาทได้ เพราะปัจจุบันทอท.ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์สิน อีกทั้งบางธุรกิจหากมีการลงทุนแล้วจะทำให้สามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีหน้า เช่นธุรกิจคารแคร์ และปั๊มน้ำมัน

ที่สำคัญทอท.ยังมีแนวทางพื้นที่โครงการพื้นที่แปลงถนนวัดศรีวารีน้อย เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการดำเนินกิจการท่าอากาศยานหรือขนส่งทางอากาศ คือ

1) ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า 2) ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้า  3) ศูนย์จำหน่ายสินค้าจากโรงงาน 4) ศูนย์รวมชุมชนตลาดไทยโบราณและพิพิธภัณฑ์ 5) ศูนย์กลางสำนักงาน (Office Complex) และ 6) กลุ่มอาคารที่พักอาศัยซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการท่าอากาศยานและอุตสาหกรรมการขนส่งโดยภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนในการขนส่งและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่การพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการมีข้อจำกัด คือ มีทางเข้า-ออกด้านเดียวและรูปแปลงที่ดินถนนวัดศรีวารีน้อยมีลักษณะไม่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ เนื่องจากมีลักษณะเป็นที่ดินผืนใหญ่ที่ไม่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน และมีที่ดินส่วนบุคคลคั่นอยู่หลายแปลง

ดังนั้น ทอท.จึงได้พิจารณาแนวทางแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว ประกอบด้วย 1) การพัฒนาเส้นทางเข้าออกวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ เพื่อให้สามารถรองรับการจราจรได้หลายช่องทาง การเพิ่มเส้นทางเข้าออกเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดทางเลือกในการเดินทาง 2) การปรับปรุงพัฒนารูปแปลงที่ดินวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมของโครงการได้ โดย ทอท.จะต้องดำเนินการซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดินกับเอกชนแปลงข้างเคียงเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินแปลงใหญ่ที่เป็นพื้นที่เดียวติดต่อกัน และ 3) การแก้ไขผังเมือง

สำหรับการยกเว้นค่าบริการลานจอดรถระยะยาวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 19 – 30 ตุลาคมนี้จะอนุมัติยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ลานจอดรถระยะยาว โซน C, D และ E เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยลานจอดรถดังกล่าวจะมีจำนวนช่องจอดรถยนต์โซนละ 718 ช่องจอด รวมมีจำนวนช่องจอดที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ทั้งสิ้น 2,154 ช่องจอด

นอกจากนี้ที้ประชุมมีมติให้ฝ่ายบริหารไปพิจารณาการเปิดประมูลในส่วนของจุดส่งมอบสินค้าหรือPick UP Counterในปี 2562 และจุดส่งมอบสินค้าก่อนหน้านี้ โดยให้เป็นลักษณะใช้ร่วมกัน หรือCommon Useเหมือนท่าอากาศยานภูเก็ต โดยจะมีการเปิดประมูลก่อนสัญญา 1 ปี ก่อนสัญญาจะหมดในปี 2563 ซึ่งในส่วนของท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีผู้ประกอบการให้ความสนใจที่จะลงทุนเกี่ยวกับจุดส่งมอบสินค้าค่อนข้างเยอะ ส่วนดิ้วตี้ฟรีจะมีการประมูลในช่วงปี 2561

ขณะที่รายได้ทั้งปีนี้และปีหน้าเติบโตประมาณร้อยละ10 โดยการเติบโตภาพรวมปีนี้ ทอท.มีภาพรวมเติบโตผู้โดยสารประมาณร้อยละ 7.5-7.6  จากเฉลี่ยตามปกติที่ร้อยละ 5


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 24 กันยายน 2560    
Last Update : 24 กันยายน 2560 19:34:11 น.
Counter : 50 Pageviews.  

คลังพร้อมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 21 ก.ย.นี้กระทรวงการคลังกำหนดแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป แก่ผู้ลงทะเบียนฯ ที่ผ่านคุณสมบัติทุกจังหวัด ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา กำหนดรับบัตรฯ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการลงทะเบียนฯ มาติดต่อรับบัตรฯ ได้ที่หน่วยงานที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

การรับบัตรฯ หากไม่สะดวกไปรับด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรับแทนได้ โดยผู้รับบัตรแทนต้องนำบัตรประชาชนฉบับจริงของตนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเอกสาร ดังนี้

1. ใบมอบฉันทะ ที่ระบุชื่อผู้มอบฯ,ผู้รับมอบฯ พร้อมลงนามทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ

2. สำเนาบัตรประชาชาชนที่มีการลงนามรับรองสำเนา ทั้งของผู้มอบฯและผู้รับมอบฯ

คำแนะนำ : ผู้รับบัตรควรตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบนหน้าบัตรที่ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ ทั้ง รูปถ่ายชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ว่าถูกต้องก่อนลงนามรับบัตร หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่

รูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี 2 รูปแบบ

แบบที่ 1 บัตร Hybrid 2 Chips เป็น Contact Chip และ Contactless Chip และแถบแม่เหล็ก โดยContactless Chip จะเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) ผู้ที่ได้รับบัตรรูปแบบนี้ ได้แก่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา

แบบที่ 2 บัตร EMV เป็น Contact Chip และแถบแม่เหล็ก ผู้ที่ได้รับบัตรประเภทนี้ ได้แก่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดดังกล่าว (นอกเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาครนครปฐม อยุธยา)

ข้อแนะนำการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลที่ระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น เว้นแต่ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางได้ สามารถให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใชเสิทธิแทนได้ตามเงื่อนไข

2. กรุณาเก็บรักษาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ในการรับสวัสดิการจากภาครัฐบาล

3. หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้ เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตรและผู้ที่นำบัตรผู้อื่นไปใช้ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ

การใช้สิทธิ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิตามวงเงินในบัตรฯ ที่ผู้ถือบัตรฯ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่กำหนด เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการแล้ววงเงินในบัตรฯจะลดลงตามยอดที่ใช้จ่าย และเมื่อถึงวันที่ 1ของทุกเดือน* วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินแต่ละสวัสดิการเสมอ ซึ่งวงเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมาจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป และไม่สามารถถอนวงเงินสวัสดิการออกจากบัตรฯ เป็นเงินสดได้

สำหรับผู้ลงทะเบียนฯ ที่ผ่านคุณสมบัติในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานีสมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา ที่กำหนดให้รับบัตรและใช้บัตรได้ทันทีในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปจะมีการชดเชย โดยยกยอดแต่ละประเภทสวัสดิการที่คงเหลือจากการใช้จ่ายในเดือนตุลาคม 2560 ให้ใปใช้ต่อได้ในเดือนพฤศจิกายน 2560

*ยกเว้นวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม วงเงินจะปรับเป็นค่าเริ่มต้นทุกวันที่ 1 ของทุก 3 เดือน


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 22 กันยายน 2560    
Last Update : 22 กันยายน 2560 22:57:27 น.
Counter : 66 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  

p_chusaengsri
Location :
สมุทรปราการ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 52 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add p_chusaengsri's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.