'สุเทพ' ตอบ 4 คำถาม'ประยุทธ์' หวังเลือกตั้งบริสุทธิ์-ไม่มีทุจริต ได้รัฐบาลมีธรรมาภิบาล จี้หยุดนักการ'สุเทพ' โพสต์เฟซบุ๊คตอบ 4 คำถาม'ประยุทธ์' คาดหวังได้รัฐบาลมีธรรมาภิบาล หนุนสร้างกลไกป้องทุจริตเลือกตั้ง แนะสกัดนักการเมืองมุ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

 

วันที่ 12 มิ.. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย(มปท.) โพสเฟซบุ๊กถึงคำถาม 4 ข้อของพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็น โดยนายสุเทพได้ตอบคำถามในแต่ละข้อว่า

กำนันสุเทพ เทือกสุบรรณ ตอบคำถามของนายกรัฐมนตรี

1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

ตอบ ประชาชนชาวไทย คาดหวังที่จะเห็นการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ สุจริตเที่ยงธรรมและต้องไม่มีการทุจริตในการเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิ์- ขายเสียง หรือการกระทำผิดกฎหมายใด ทั้งสิ้น จึงคาดหวังได้ว่า ภายหลังการเลือกตั้งจะได้รัฐบาลที่ดี มีธรรมาภิบาลมาทำหน้าที่ปกครองบริหารประเทศ

2. หากไม่ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลจะทำอย่างไร

ตอบ หากไม่สามารถสร้างกลไกในการกำกับควบคุมการเลือกตั้งที่ประกันได้ว่า การเลือกตั้งทั่วไปจะบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม เป็นไปโดยสุจริต และถ้าหากการเลือกตั้งจะทำให้ได้รัฐบาลที่ไม่มีธรรมาภิบาล ก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้ง ดังนั้น ในช่วงเวลานี้ ผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ จะต้องช่วยกันคิดแก้ไขดำเนินการปฏิรูปการเมือง สร้างระบบการเมือง และกลไกการเลือกตั้งที่สมบูรณ์แบบให้จงได้ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป ประชาชนชาวไทย ต้องไม่ยินยอมให้การเลือกตั้งเป็นเพียงแบบพิธีการ เพื่อให้นักการเมืองเข้ายึดครองอำนาจในการปกครองประเทศไทย โดยไม่เคารพยำเกรง กฎหมายบ้านเมืองอีกต่อไปโดยเด็ดขาด

3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว โดยไม่ คำนึงถึงอนาคต ของประเทศ และเรื่องอื่น เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์ และการ ปฏิรูป ถูกต้องหรือไม่

ตอบ การเลือกตั้ง เป็นกระบวนการที่เป็นโอกาสของประชาชนในการร่วมกันใช้สิทธิแสดงเจตจำนงในการมอบหมายอำนาจให้ผู้ที่ประชาชนไว้วางใจ เข้าทำหน้าที่แทนประชาชนทั้งในด้านการใช้อำนาจในการปกครองบริหารประเทศ และการตรากฎหมาย เพื่อบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และประชาชนโดยรวม การเลือกตั้งจึงเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

การตัดสินใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริง จึงต้องคำนึงถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งชาติ ประชาชน เห็นพ้องกันทั่วไปแล้ว ที่จะต้องเร่งรัดปฏิรูปประเทศในด้านต่าง จึงเป็นหน้าที่ของ คสช. และรัฐบาลของ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะต้องดำเนินการปฏิรูปประเทศ ตามเจตนารมณ์ของประชาชน การปฏิรูปด้านใดที่จำเป็นต้องใช้เวลานาน ให้กำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์ของชาติ เจตนารมณ์ ของประชาชนชายไทยในเรื่องนี้ ได้แสดงชัดแจ้งโดยการร่วมกันลงประชามติ รับรองเห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญ อันได้ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ทุกฝ่าย ทุกคน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเคร่งครัด หลีกเลี่ยง บิดพลิ้วไม่ได้

4. ท่านคิดว่านักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การ เลือกตั้งอีกหรือไม่ หากคนเหล่านี้เข้ามา และเกิดปัญหาจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธี อย่างไร
ตอบ นักการเมืองที่มีพฤติกรรมชั่วร้าย เช่น ทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่เคารพกฎหมาย บริหารราชการแผ่นดิน โดยมุ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ต้องไม่ได้รับโอกาส ใด ให้เข้ามามีอำนาจหน้าที่ในทางการเมืองอีกต่อไป เพราะคนเหล่านี้ ไม่สามารถสร้างสรรค์ จรรโลง ระบอบประชาธิปไตย ได้

ในช่วงเวลาขณะนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ในการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่มีการกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้นักการเมืองที่ไม่สุจริต เข้ามามีอำนาจในทางการเมือง สร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนอีกต่อไป

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการเมือง อันได้แก่ กฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายเลือกตั้ง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงต้องตราขึ้นโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปประเทศ ไม่ใช่ตรากฎหมายตามความต้องการของนักการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการควบคุมจัดการเลือกตั้งด้วยความเป็นกลาง เป็นธรรม โปร่งใส และบริสุทธิ์ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ และสันติสุขให้แก่ประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนชาวไทย ทั้งแผ่นดิน.


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 13 มิถุนายน 2560    
Last Update : 13 มิถุนายน 2560 5:59:06 น.
Counter : 55 Pageviews.  

รองโฆษก ตร. เผย ผบ.ตร. สั่งตรวจสอบวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข่าววิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝากขอบคุณอดีตสปท.ที่ออกมาให้ข่าว

 


ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เมื่อเวลา10.40 น. วันที่12 มิถุนายน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวถึงกรณี นายวิทยา แก้วภราดัย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และอดีตแกนนำ กปปส. ออกมาระบุว่ามีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตร(สว.) ถึงรองผู้บังคับการ วาระ 2559 ว่า เรื่องดังกล่าว พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) รับทราบเรื่องนี้แล้ว และไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมทั้งฝากขอบคุณผู้ให้ข้อมูลด้วยว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ต้องดำเนินการให้อยู่แล้ว แต่คงต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ว่าเป็นไปตามที่กล่าวอ้างมาหรือไม่

ทั้งนี้การแต่งตั้งโยกย้ายนั้นเป็นอำนาจของ ผบ.ตร. แต่เพียงผู้เดียว ท่านเป็นคนดำเนินการแต่งตั้ง ท่านเป็นคนรับผิด และรับชอบอยู่แล้ว หากเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต้องมีการตรวจสอบด้วย แต่อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจทุกครั้งที่ผ่านมา มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการ ในการแต่งตั้งที่โปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งล่าสุดที่7/2560 เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงระบบพิจารณาแต่งตั้ง มีความชัดเจนความในการถ่วงดุลอำนาจกันหลายฝ่าย

เมื่อถามว่า นายวิทยา ระบุว่าได้รับข้อมูลว่ามีตำรวจบางนายจ่ายเงินไปแล้ว แต่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้น รองโฆษก ตร. กล่าวว่า  ไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีการพาดพิงการแต่งตั้งโยกย้าย ก็ต้องมีการตรวจสอบ และจะต้องมีการประสานขอข้อมูลทั้งฝ่ายตำรวจและบุคคลที่กล่าวอ้าง

ส่วนกรณีที่ พ.ต.ท.ไพรวัลย์. อายุวงษ์ สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.4 ซึ่งเป็นชุดจับกุม น.ส.ปรียานุช หรือเปรี้ยว โนนวังชัย กับพวก ในคดีฆ่าหั่นศพ มีคำสั่งให้ย้ายให้ไปดำรงตำแหน่ง สวป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี ภายหลังมีการถอนคำสั่งนั้น ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ได้มาจากกระบวนการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา แต่ก็ได้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา และได้ให้กลับมาดำรงตำแหน่งเดิมแล้ว

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 12 มิถุนายน 2560    
Last Update : 12 มิถุนายน 2560 23:03:24 น.
Counter : 47 Pageviews.  

'นิด้าโพล' 61.92 % ชี้คนมักง่ายทิ้งขยะลงท่อ สาเหตุน้ำท่วมกรุงเทพฯนิด้าโพล เผยผลสำรวจสาเหตุน้ำท่วม ชี้คนมองความมักง่ายทิ้งขยะลงถนนและท่อน้ำ เป็นสาเหตุหลักของปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ มองกมไม่บังคับใช้จับ-ปรับจริงจัง

 

วันที่ 11 มิ.. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ปัญหาน้ำท่วมกับนิสัยความมักง่ายของคนกรุงฯ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7 – 8 มิ.. 2560 กรณีศึกษาจากประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสาเหตุ ของปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการทิ้งขยะของคนกรุงฯ บางคน โดยจากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสาเหตุหลักของปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.92 ระบุว่า เกิดจากความมักง่ายของการทิ้งเศษขยะ เศษอาหาร สิ่งปฏิกูลต่าง ลงบนพื้นถนน หรือท่อระบายน้ำ ทำให้อุดตันท่อ หรืออุโมงค์ระบายน้ำ รองลงมา ร้อยละ 11.92 ระบุว่า การบริหารจัดการการระบายน้ำของหน่วยงาน กทม. และพื้นที่ในเขตต่าง ร้อยละ 6.64 ระบุว่า ขาดการเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วม เช่น การขุดลอกท่อ คูคลอง ร้อยละ 4.72 ระบุว่า การรุกล้ำเส้นทางการ ระบายน้ำ เช่น การปลูกที่พักอาศัยรุกล้ำคลอง

ร้อยละ 4.24 ระบุว่า มีการทำลายหน้าดิน ขุดดิน ใช้น้ำใต้ดิน เช่น การขุดเจาะน้ำบาดาล โครงการ ขุดเจาะเพื่อสร้างที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ทำให้ดินทรุดตัว ร้อยละ 4.08 ระบุว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นพื้นที่ต่ำ ติดกับทะเล ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง ร้อยละ 2.24 ระบุว่าเป็นภัยธรรมชาติที่คาดการณ์ได้ยาก บางครั้งมีปริมาณน้ำฝนที่ตกมากเกินไป ยากเกินที่จะรับมือในการระบายน้ำได้ทัน ร้อยละ 3.68 ระบุอื่น ได้แก่ ระบบการจัดวางผังเมือง ความหนาแน่นของบ้านเรือนอาคาร ที่พักอาศัยต่าง ที่ทิ้งขยะหรือท่อระบายน้ำมีไม่เพียงพอ ปัญหาภาวะโลกร้อน การตัดไม้ทำลายป่า ปัญหาการเมืองและการทุจริตคอร์รัปชัน และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายลงโทษ จับ – ปรับ กับผู้ที่ชอบทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือแม่น้ำ ลำคลอง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.60 ระบุว่า ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเลย รองลงมา ร้อยละ 24.24 ระบุว่า มีการบังคับใช้กฎหมายจริงจังค่อนข้างน้อยร้อยละ 3.76 ระบุว่า มีการบังคับใช้กฎหมายจริงจังค่อนข้างมาก ร้อยละ 1.44 ระบุว่า มีการบังคับใช้กฎหมายจริงจังมากที่สุด ร้อยละ 1.44 ระบุว่า มีการบังคับใช้กฎหมายจริงจังบ้างไม่จริงจังบ้าง และร้อยละ3.52 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนต้องการฝากบอกถึง คนบางคน ที่มักง่าย ชอบทิ้งเศษขยะ เศษอาหาร สิ่งปฏิกูลต่าง ลงบนพื้นถนน หรือท่อระบายน้ำซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.32 ระบุว่า ควรช่วยกันร่วมมือกันแก้ไข มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควรคิดก่อนทิ้ง คิดถึงส่วนรวม ไม่ควรมักง่ายหรือเห็นแก่ตัว โดยเริ่มจากที่ตัวเราเอง และปลูกฝังค่านิยมให้กับบุตรหลานด้วย รองลงมา ร้อยละ 29.92ระบุว่า เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ไม่สมควรทำ ควรหยุด และเลิกนิสัยการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง หมั่นฝึกมีวินัยในการทิ้งขยะให้ลงถัง ควรช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทำให้บ้านเมืองสกปรก

ร้อยละ 4.00 ระบุว่า ควรมีความละอายแก่ใจ ให้คิดถึงใจเขาใจเรา คิดถึงหัวอกคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้าง คิดถึงผลกระทบที่จะตามมา ร้อยละ 3.68 ระบุว่า ควรถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย (ทั้งการจับและปรับ) ให้เข็ดหลาบ เพื่อจะได้เป็นตัวอย่าง เกิดความสำนึกและไม่กระทำอีก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ควรลงพื้นที่กวดขันการทิ้งขยะด้วย ร้อยละ 3.68 ระบุว่า บางครั้งการทิ้งขยะตามที่สาธารณะ เกิดจากความไม่ตั้งใจหรือจำเป็น ดังนั้นควรมีการบริหารจัดการขยะด้วย เช่น ควรมีป้ายแจ้งเตือน บอกจุดที่ทิ้งขยะ ควรจัดให้มีที่ทิ้งขยะอย่างเพียงพอ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การนำขยะกลับมารีไซเคิล การใช้ถุงดำในกรณีที่ไม่มีถังขยะ และผลเสียของการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ร้อยละ 1.60 ระบุว่า ไม่มีประโยชน์สำหรับบุคคลกลุ่มดังกล่าว เพราะอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละบุคคล เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยาก และร้อยละ20.80 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ.


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 11 มิถุนายน 2560    
Last Update : 11 มิถุนายน 2560 20:08:33 น.
Counter : 50 Pageviews.  

สรุปผลฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนยุโรป 9 คู่ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสรุปผลฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนยุโรป 9 คู่ เมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560

สก็อตแลนด์ 2-2 อังกฤษ

เยอรมัน 7-0 ซาน มารีโน่

ลิทัวเนีย 1-2 สโลวาเกีย

อาเซอร์ไบจัน 0-1 ไอร์แลนด์เหนือ

คาซัคสถาน 1-3 เดนมาร์ก

สโลวาเกีย 2-0 มอลต้า

นอร์เวย์ 1-1 เช็ก

มอนเตเนโกร 4-1 อาร์เมเนีย

โปแลนด์ 3-1 โรมาเนีย

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 11 มิถุนายน 2560    
Last Update : 11 มิถุนายน 2560 13:08:08 น.
Counter : 64 Pageviews.  

เปิดแผนป้องกันน้ำท่วมกทม. บทพิสูจน์ฝีมือ'ผู้ว่าฯอัศวิน'สถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในกรุงเทพฯตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นสิ่งท้าทายที่ส่งตรงไปถึงกรุงเทพมหานคร(กทม.)

 

เป็นความท้าทายที่มีพล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. กดดันการแก้ปัญหาในช่วงฤดูฝนเป็นครั้งแรกภายหลังรับตำแหน่ง"พ่อเมือง" ตั้งแต่ปลายปี 2559 โดยเฉพาะเป็นความท้าทายที่มีต่อหน่วยงานที่คนกรุงเทพฯ คาดว่าทุกช่วงฤดูฝน กทม.ต้องรับผิดชอบน้ำที่ท่วมขึ้นมาบนถนนทุกสายให้สำเร็จ

เพราะด้วยวลีจาก "น้ำรอการระบาย" จนถึง "น้ำเร่งระบาย" ซึ่งเป็นศัพย์บัญญัติของกทม.ล่าสุดในยุคผู้ว่าฯอัศวิน แต่เป็นสิ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าจะเป็นคำไหนหรือประโยคใดน้ำก็ท่วมกรุงเทพฯทั้งสิ้น

จากสถิติฝนที่ตกลงมาตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2560 พบว่าในช่วงวันที่ 24-30 พฤษภาคม มีปริมาณฝนสะสมรวมกว่า 400 มิลลิเมตร โดยตลอดเดือนพฤษภาคม สามารถวัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้รวม 504มิลลิเมตร ซึ่งเกินกว่าปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าปกติ 1 เท่าตัวจากเดิมอยู่ที่ 248 มิลลิเมตร ซึ่งกทม.ระบุว่าปริมาณฝนตกในครั้งนี้ทำลายสถิติปริมาณฝนในรอบ 26 ปี นับตั้งแต่มีการจดบันทึกปริมาณฝนของสำนักการระบายน้ำตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา ซึ่งสถานการณ์ในเดือนพฤษภาคม เมื่อเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักถนนสายสำคัญในกรุงเทพฯ อาทิ รัชดา งามวงศ์วาน พหลโยธิน ลาดพร้าว และจุดเสี่ยงต่างๆอยู่ในสภาพน้ำท่วมหนัก กระทบการจราจรตลอดทั้งวัน

แน่นอนว่าคำถามพุ่งตรงไปหากทม.เพื่อแสดงความรับผิดชอบ เพราะไม่ว่าฝนตกลงมากี่ครั้งน้ำจะท่วมในกรุงเทพฯ แทบจะทันที หลายฝ่ายก็วิพากษ์ถึงสาเหตุของน้ำท่วม ซึ่งส่วนหนึ่งตามภาพถ่ายในสังคมออนไลน์ พบว่าปัญหา"ขยะ" เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ขวางทางระบายน้ำ ซึ่งกทม.ได้ให้ 50 สำนักงานเขตจัดกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ ทุกสัปดาห์ โดยแจ้งประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านรับทราบ เพื่อจะได้นำขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งให้ถูกที่และดำเนินการจัดเก็บ ป้องกันการลักลอบทิ้งขยะ

ที่สำคัญกทม.เตรียมออกมาตรการจับ-ปรับผู้กระทำผิดทิ้งขยะลงคูคลอง และแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งมีโทษปรับสูงสุดถึง 5,000 บาท ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ..2535 ขณะเดียวกันจะออกระเบียบการให้รางวัลคนชี้เบาะแสผู้กระทำผิดทิ้งขยะลงในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะครึ่งหนึ่ง เพื่อ"ดึงแนวร่วม" เฝ้าระวังและรักษาความสะอาดคูคลอง ไปถึงแหล่งน้ำสาธารณะ

ขณะที่มาตรการรับมือฝนตก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง กทม.ได้พร่องน้ำในคลองสายต่างๆ ต่ำกว่า 1เมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำฝน แต่ในคลอง"เปรมประชากร-คลองลาดพร้าว" เป็นคลองที่มักจะมีระดับน้ำสูง เพราะเป็นคลองที่มีระยะทางไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้การลดระดับน้ำทำได้ช้า ซึ่งกทม.ได้เตรียม"แผนสำรอง" ในการระบายน้ำในคลอง 2 เส้นนี้ โดยนำเครื่องสูบน้ำและเรือผลักดันน้ำนำไปติดตั้งให้ระบายเร็วขึ้น โดยจากนี้กทม.จะเร่งสร้าง"อุโมงค์ระบายน้ำ" คลองเปรมประชากร เพื่อช่วยดึงน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านทางสะพานพระราม

ส่วนปัญหาที่"คลองลาดพร้าว" กทท.จะเร่งระบายน้ำโดยใช้อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว (อุโมงค์พระราม 9) ช่วยระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อรวมกับ"อุโมงค์ระบายน้ำคลองบางซื่อ" แล้วเสร็จจะทำให้เพิ่มกลไกการดึงน้ำจากคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกายได้เร็วขึ้น ซึ่งอุโมงค์ระบายน้ำคลองบางซื่อ จะทดลองระบบในเดือนสิงหาคมนี้

ทว่าในพื้นที่ถนนสายหลัก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนภาวะน้ำท่วมมากที่สุด กทม.แก้ปัญหาโดยสร้างท่อขนส่งน้ำด้วยวิธีดันท่อ (pipe jacking) เพื่อให้สามารถรับน้ำฝนได้เพิ่มเติมในปริมาณ 80มิลลิเมตร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะที่ 1 ในพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นจุดเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯชั้นใน รวม 11 จุด ส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ เป็นแอ่งกระทะ กทม.จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละสถานการณ์

จากนี้จะเป็นบทพิสูจน์แผนป้องกันน้ำท่วมกทม. โดยเฉพาะผู้นำในยุคพล...อัศวิน ต้องแก้ปัญหาน้ำท่วมเร่งด่วน อย่างน้อยประโยคที่ว่า"ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" จะผูกติดไปกับผู้ว่าฯอัศวิน ว่าจะทำตามได้ที่ประกาศไว้หรือไม่ ซึ่งในช่วงฤดูฝน 3 เดือนจากนี้จะเป็นโอกาสเดียวที่จะพิสูจน์ศักยภาพของกทม.ตามที่คนกรุงเทพฯคาดหวัง.


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 10 มิถุนายน 2560    
Last Update : 10 มิถุนายน 2560 11:59:38 น.
Counter : 84 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

p_chusaengsri
Location :
สมุทรปราการ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 52 คน [?]

FollowLike

The Most Popular Traffic Exchange


Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add p_chusaengsri's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.