'เพื่อไทย' ค้านไพรมารีโหวต วอนคกก.ร่างรัฐธรรมนูญเร่งทบทวนพรรคเพื่อไทย ออกจดหมายค้านประเด็น'ไพมารี่โหวต' วอนคกก.ร่างรัฐธรรมนูญทบทวน หวั่นเกิดปัญหาทางปฏิบัติ-เป็นอุปสรรคต่อการส่งผู้สมัคร

 

วันที่ 27 มิถุนายน พล...วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ส่งหนังสือถึงนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง .. … ในบางมาตรา

หนังสือระบุว่า ตามที่สนช.ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างพ...ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง.. … เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำคัญบางประการที่แตกต่างจากร่างเดิมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ให้นำระบบการคัดเลือกผู้สมัครขั้นต้น (Primary Vote) มาใช้ การจัดตั้งสาขาของพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ซึ่งหลายพรรคการเมืองได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติอันจะส่งผลต่อการจัดส่งผู้สมัครของพรรคการเมือง พรรคเพื่อไทยเห็นว่า หลักการให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในทางการเมืองกับพรรค ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกผู้สมัครนั้น เป็นสิ่งที่ดี และเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งพรรคการเมือง แต่วิธีการมีส่วนร่วมนั้นทำได้หลายวิธี ข้อสำคัญคือ วิธีการดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับสภาพของความเป็นจริงของสภาพการณ์ทางการเมืองและระบบพรรคการเมืองที่เป็นอยู่ และต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อการส่งผู้สมัครของพรรคการเมืองด้วย ซึ่งพรรคเพื่อไทยเห็นว่าระบบคัดเลือกผู้สมัครขั้นต้น (Primary Vote) ตามร่างที่ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีปัญหาที่ควรต้องพิจารณาดังนี้

1.การบริหารพรรคการเมืองผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการบริหารและต่อสมาชิกพรรค คือคณะกรรมการบริหารพรรค หากเกิดความผิดพลาดขึ้น กฎหมายได้กำหนดบทลงโทษอย่างหนัก ทั้งโทษทางอาญาทางแพ่ง ทางปกครอง รวมถึงการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง การคัดเลือกผู้สมัครโดยปกติพรรคต้องพิจารณาจากผู้มีความประพฤติที่ดี มีความรู้ความสามารถในการสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเดิมพรรคก็มีกระบวนการสรรหาโดยผ่านคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครและคณะกรรมการบริหารร่วมกัน โดยมีการพิจารณารับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกและประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้สมัครของพรรคเพราะสุดท้ายแล้วประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินในการเลือกตั้ง หากพรรคส่งบุคคลที่ประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วย ผู้นั้นก็จะไม่ได้รับเลือกตั้ง แต่การให้สิทธิค่อนข้างเด็ดขาดแก่สาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจำจังหวัดซึ่งมีสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้สมัครเพียง 100 คน กรณีของสาขา และ 50 คน กรณีตัวแทนประจำจังหวัดนั้น อาจเป็นการรับฟังความคิดเห็นที่ไม่ทั่วถึงทำให้เกิดกรณีที่สมาชิกพรรคที่ต้องการลงสมัครจัดตั้งสมาชิกซึ่งสนับสนุนตนเองเพื่อมาลงคะแนนเลือกตนได้ง่าย ทั้งที่บุคคลดังกล่าวอาจไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการเป็นตัวแทนของพรรคในการสมัครรับเลือกตั้ง แต่วิธีการคัดเลือกผู้สมัครตามร่างเดิมของ กรธ.นั้นมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและไม่ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เพราะได้ให้ทุกภาคส่วนในพรรคมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครร่วมกันคัดเลือกผู้สมัครซึ่งคณะกรรมการบริหารนั้นได้รับเลือกมาจากสมาชิกพรรคส่วนคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครนั้นก็เลือกโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรค ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการบริหาร สาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดและสมาชิกพรรค อันจะทำให้การคัดเลือกผู้สมัครมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและมีเหตุผลมากกว่าที่จะปล่อยให้มีการเลือกตั้งกันเองเฉพาะของสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจำจังหวัด

2.การคัดเลือกขั้นต้น (Primary Vote) นั้น มีกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง เพราะผู้สมัครต้องดำเนินการโดยสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจำจังหวัดทุกแห่ง อาจทำให้เกิดปัญหาที่พรรคสรรหาผู้สมัครได้ไม่ทันกำหนดเวลารับสมัครของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และอาจมีกรณีร้องเรียนว่าผู้สมัครไม่ได้รับการสรรหาที่ถูกต้อง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจพิจารณาไม่รับผู้นั้นเป็นผู้สมัครทำให้พรรคต้องเสียโอกาสในการส่งผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นได้ 3.บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสาขาพรรคการเมืองในบางมาตรา เช่น มาตรา 33 และขั้นตอนการเลือกผู้สมัคร .. เขตในร่างมาตรา 35, 47, 49/1 และ 49/2 ไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดการตีความที่สับสน โดยมีปัญหาดังนี้ 3.1)ร่างมาตรา 33 บัญญัติว่า “ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน พรรคการเมืองต้องดำเนินการจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการกำหนดอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป การใช้ถ้อยคำว่า “สมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสาขา” แสดงว่าในจังหวัดหนึ่งอาจมีสาขาพรรคการเมืองได้หลายสาขา และสาขาพรรคการเมืองสาขาหนึ่งอาจมีเขตพื้นที่รับผิดชอบคลุมพื้นที่เพียงบางส่วนของจังหวัด หรือคลุมพื้นที่หลายจังหวัด หรือคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดกับบางอำเภอของจังหวัดอื่น หรือคลุมพื้นที่บางอำเภอของหลายจังหวัด แต่หากประสงค์ให้สาขาพรรคการเมืองมีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัดเพียงจังหวัดเดียวหรือบางส่วนของจังหวัดเพียงจังหวัดเดียว ก็ต้องระบุให้ชัดเจนในมาตราที่บัญญัติเกี่ยวกับสาขาพรรคการเมือง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้การร่างมาตรา 35 และมาตรา 49/1 ในส่วนของการเลือกผู้สมัครหมดปัญหาความคลุมเครือด้วย

หนังสือระบุอีกว่า 3.2) ในจังหวัดที่ไม่ใช่ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาของพรรคการเมือง คณะกรรมการร่างฯ กำหนดให้มีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในจังหวัดนั้น แทนสำนักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมืองที่ดูแลการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในจังหวัดที่ตั้งทั้งจังหวัด แต่ สนช. แก้ไขเป็นทำนองให้มีตัวแทนพรรคการเมืองประจำเขตเลือกตั้ง โดยไม่ระบุว่าในเขตเลือกตั้งหนึ่งให้มีตัวแทนกี่คน และยังคงใช้ชื่อว่าตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ซึ่งมีปัญหาทางปฏิบัติมากเนื่องจากในบางช่วงยังไม่มีการกำหนดเขตเลือกตั้งเลย และเขตเลือกตั้งที่กำหนดไว้ก็เปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆ ต่างจากเขตจังหวัดซึ่งจะคงเดิมตลอดไปหากไม่มีการตั้งจังหวัดใหม่ ส่งผลให้จำนวนสมาชิกที่มีภูมิลำเนาในเขตเลือกตั้งที่เคยเกิน 100 คน อาจลดลงต่ำกว่าเพราะการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง และยังกระทบถึงสัดส่วนผู้เข้าประชุมใหญ่ตามร่างมาตรา 39 เพราะตัวแทนพรรคการเมืองประจำเขตเลือกตั้งมีได้เกือบ 350 คน นอกจากนี้ทำให้พรรคการเมืองที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วทุกเขตเลือกตั้งต้องหาสมาชิกรวมกันประมาณกว่า 35,000 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นภาระมากแก่พรรคการเมืองใหม่และพรรคการเมืองขนาดเล็ก ทั้งจะส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งต่างๆในจังหวัดเดียวกันขาดเอกภาพ ร่างมาตรา 35 บัญญัติว่า “เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิได้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมือง ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน ให้พรรคการเมืองนั้นแต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกดังกล่าวเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเพื่อดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในเขตพื้นที่รับผิดชอบนั้น และให้นำความในมาตรา 34 มาใช้บังคับแก่ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดด้วยโดยอนุโลม” ประเด็นคือจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมืองไม่ต้องมีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งใดๆในจังหวัดนั้นใช่หรือไม่ ตัวแทนพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใดต้องมีภูมิลำเนาในเขตเลือกตั้งนั้นใช่หรือไม่ และการประชุมสมาชิกเพื่อเลือกผู้สมัครตามที่บัญญัติไว้ในร่างมาตรา 49/1 ในจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งหลายเขต ให้แยกประชุมเป็นรายเขตเลือกตั้งใช่หรือไม่ หากใช่ ก็ควรแก้ร่างมาตรา 35 โดยใช้ถ้อยคำดังนี้ “ในจังหวัดที่มิได้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมือง ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งใดในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน ให้พรรคการเมืองแต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกดังกล่าวเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจำเขตเลือกตั้งเพื่อดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งนั้นและให้นำความในมาตรา 34 มาใช้บังคับแก่ตัวแทนพรรคการเมืองประจำเขตเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม”

หนังสือระบุต่อว่า นอกจากนี้ก็ต้องแก้ไขร่างมาตรา 49/1 และ 49/2 ให้รับกับการแก้ไขร่างมาตรา 35 ข้างต้น โดยเฉพาะต้องแก้ไขถ้อยคำ “การประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด” เป็น “การประชุมสมาชิกในเขตเลือกตั้ง” เนื่องจากเป็นการประชุมสมาชิกที่จัดโดยตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดมิใช่การที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดมาประชุมกัน การแก้ไขแบบนี้ ต้องเปลี่ยนคำว่า “ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด” ในมาตราอื่นเป็น “ตัวแทนพรรคการเมืองประจำเขตเลือกตั้ง” ด้วย อย่างไรก็ตาม ควรแก้ไขร่างมาตรา 35 และมาตราที่เกี่ยวข้องกลับไปตามร่างเดิมของคณะกรรมการร่างฯซึ่งมีเหตุผลดีกว่า ในกรณีที่กรรมาธิการร่วมยังยืนยันให้มีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด แต่การประชุมสมาชิกเพื่อเลือกผู้สมัคร ในจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งหลายเขต ให้ประชุมรวมทั้งจังหวัดเช่นเดียวกับจังหวัดที่มีสาขาพรรคการเมือง โดยสมาชิกที่มีภูมิลำเนาในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครของทุกเขตเลือกตั้ง ก็ต้องแก้ไขร่างมาตรา 49/1 และ 49/2 ให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน ให้ตัวแทนพรรคการเมืองประจำเขตเลือกตั้งในจังหวัดร่วมกันจัดการประชุมสมาชิกในเขตจังหวัดนั้น

พรรคเพื่อไทยหวังว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและไม่มีปัญหาอุปสรรคต่อการส่งผู้สมัครและการจัดการเลือกตั้ง มีความเป็นธรรมแก่ทุกพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตั้งกมธ.ร่วมกันเพื่อพิจารณาทบทวนแก้ไขร่างพ...ประกอบรัฐธรรมนูญให้มีความเหมาะสมต่อไป


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 28 มิถุนายน 2560    
Last Update : 28 มิถุนายน 2560 0:03:55 น.
Counter : 46 Pageviews.  

'วัฒนา' ชี้คนซ้ำเติม'ยิ่งลักษณ์' ไม่กล้าตรวจสอบ'เผด็จการ''วัฒนา เมืองสุข'โพสต์เฟซบุ๊คปกป้อง'ยิ่งลักษณ์' ถูกคนซ้ำเติมหนัก ชี้บางคนแสดงตัวเป็นคนดี-รังเกียจการโกง แต่ไม่กล้าตรวจสอบเผด็จการ ไม่ต่างอัปลักษณ์ทางการเมือง

 

วันที่ 27 มิ.. นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า "อัปลักษณ์ทางการเมือง" การแสดงความรู้สึกของ ..ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ในวันเกิดที่ผ่านมา หากเป็นคนทั่วไปจะวางเฉย หรือบางท่านอาจแสดงความเห็นอกเห็นใจก็ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะน..ยิ่งลักษณ์ถูกดำเนินคดีทางการเมือง โดยฝ่ายตรงข้ามอันเนื่องจากการดำเนินนโยบายสาธารณะเพื่อช่วยเหลือชาวนา อีกทั้งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแล้ว โดยมีอัยการสูงสุด ทำหน้าที่เป็นโจทก์ดูแลผลประโยชน์แทนประชาชน มีผู้พิพากษาศาลฎีกา อีก 9 ท่าน เป็นองค์คณะที่จำเลยเข้าไปแทรกแซงไม่ได้..ยิ่งลักษณ์จึงควรได้รับความเห็นใจในฐานะปุถุชน แต่กลับเห็นตัวแทนของพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งหญิงและชาย กระทำสิ่งที่น่ารังเกียจด้วยการฉวยโอกาสบิดเบือนข้อเท็จจริง เหยียบย่ำซ้ำเติม แสดงความสะใจในเคราะห์กรรม ทั้งที่เลยขั้นตอนการตรวจสอบของพวกเขา เพราะคดีอยู่ในศาลแล้ว คนพวกนี้ยังชอบแสดงตัวเป็นคนดี รังเกียจการโกงแต่กลับไม่กล้าออกมาตรวจสอบเผด็จการ

นายวัฒนา โพสต์ด้วยว่า ล่าสุด คือ การใช้อำนาจตาม มาตรา 44 ในโครงการรถไฟความเร็วสูง ที่ละเมิดธรรมาภิบาล ซึ่งคนไทยแทบทุกคนออกมาคัดค้านแต่คนเหล่านี้กลับซุกหัวหลุบหางไม่กล้าตรวจสอบ เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยกับเผด็จการที่ชอบอ้างกฎหมายแต่ไม่เคยทำตามกฎหมาย นายวัฒนา ระบุว่า พุทธศาสนาสอนให้เราวางเฉยเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับทุกข์เรียกว่า อุเบกขา ระดับสากลก็ถือเป็นมารยาท คนพวกนี้ทางบ้านคงไม่มีเวลาสั่งสอน แต่ที่แปลกใจ คือ เหตุใดพรรคการเมืองเจ้าสังกัดจึงไม่อบรมพวกเขา ส่วนพวกตนถือเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานที่จะไม่ออกมาเหยียบย่ำซ้ำเติมคนที่ได้รับทุกข์ ดังเช่น กรณีหัวหน้ากลุ่มพันธมิตรที่ถูกศาลพิพากษาจำคุก หรือ สมาชิกที่ถูกดำเนินคดีปิดล้อมทำเนียบแต่หลบหนีคดีไม่มาฟังคำพิพากษา ก็ไม่เคยถูกพวกตนก้าวล่วงหรือแสดงความยินดี ทั้งที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเพราะถือเป็นมารยาท และล่วงเลยขั้นตอนการทำหน้าที่ตรวจสอบแล้ว พฤติกรรมที่น่ารังเกียจดังกล่าวคือ อัปลักษณ์ทางการเมือง.


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 27 มิถุนายน 2560    
Last Update : 27 มิถุนายน 2560 17:58:31 น.
Counter : 107 Pageviews.  

แอร์เอเชีย เอ็กซ์(มาเลย์) ประสานโรลสรอยส์ หาสาเหตุเครื่องบินสั่น ย้ำซ่อมบำรุงเคร่งครัดจากกรณีเครื่องบินโดยสารของสายการบินแอร์เอเชีย ที่มุ่งหน้าออกจากเมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย เพื่อไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ต้องบินกลับไปยังเมืองเพิร์ทอีกครั้ง หลังจากเกิดปัญหาทางเทคนิค จนทำให้เครื่องบินสั่นอย่างหนัก จนนักบินตัดสินใจนำเครื่องกลับมาลงจอดอย่างปลอดภัยที่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเพิร์ธ

 

สายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์(มาเลเซีย) ชี้แจงกรณีเที่ยวบิน D7 237 ดังกล่าว ที่ออกจากนครเพิร์ธประเทศออสเตรเลีย มุ่งหน้าไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้พบปัญหาทางเทคนิค หลังออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยสูงสุดตามหลักมาตรฐานสากล นักบินจึงตัดสินใจนำเครื่องกลับมาลงจอดอย่างปลอดภัยที่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเพิร์ธ

โดยสายการบินเเอร์เอเชียเอ็กซ์(มาเลเซีย) ยืนยันการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดเเก่ผู้โดยสารทุกท่าน และได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในขั้นตอนการตรวจสอบหาสาเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์โรลสรอยส์และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สายการบินฯ ขอเน้นย้ำว่ากลุ่มแอร์เอเชียได้ดำเนินการตามแผนซ่อมบำรุงที่เคร่งครัดตามที่บริษัทผู้ผลิตได้กำหนดไว้ และปฏิบัติตามทุกขั้นตอนและข้อกำหนดสำหรับการให้บริการเที่ยวบินที่ระบุโดยหน่วยงานรัฐในทุกประเทศที่สายการบินฯมีเที่ยวบินให้บริการ และสำหรับในประเทศออสเตรเลีย สายการบินได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากคณะผู้ตรวจสอบที่ดำเนินการโดยหน่วยงานการบินท้องถิ่นเช่นเดียวกัน

กลุ่มสายการบินแอร์เอเชียได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานตรวจเช็คมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก International Air Trasportation (IATA) Operational Safety Audit (IOSA), เพื่อยกระดับการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบิน โดยมีสายการบินในเครือที่ได้เข้าร่วมขั้นตอนดังกล่าว ได้แก่ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์(มาเลเซีย) สายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์(อินโดนีเซีย) และสายการบิน แอร์เอเชีย อินโดนีเซีย โดย สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์(มาเลเซีย) ได้รับใบรับรองจากหน่วยงานดังกล่าวในปี 2558 และ 2559  ที่ผ่านมา


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 27 มิถุนายน 2560    
Last Update : 27 มิถุนายน 2560 0:33:54 น.
Counter : 48 Pageviews.  

'กอบกาญจน์' เผยรายได้ท่องเที่ยว 5 เดือน 381 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เผยรายได้ท่องเที่ยวในประเทศ 5 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 6.12 มูลค่า 381.99 ล้านบาท กรุงเทพฯรายได้มากสุด 129 ล้านบาท

 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงรายได้การท่องเที่ยวในประเทศ 5 เดือนแรกของปีมีมูลค่า 381.99 ล้านบาท เปรียบเทียบขยายตัวร้อยละ 6.12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยกรุงเทพฯสร้างรายได้ให้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 129.85 ล้านบาทรองลงมาคือ ภาคใต้ 83.79 ล้านบาท และภาคเหนือคือ 51.73 ล้านบาท ส่วนภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปมากที่สุด ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 15.6 ล้านคน รองลงมาคือ กรุงเทพฯ 15ล้านคน และ ภาคเหนือ 12 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 83,767,253 ล้านคน

"การเติบโตที่ก้าวกระโดดมากที่สุด อยู่ที่ภาคตะวันออก มีรายได้จากนักท่องเที่ยว 42,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.61 โดยปัจจัยบวกที่ส่งเสริมให้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวที่มีตลอดทั้งปี รวมทั้งการเดินทางที่สะดวกมีการเชื่อมโยงตามเมืองรองต่างๆ มากขึ้น"นางกอบกาญจน์ ระบุ


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 26 มิถุนายน 2560    
Last Update : 26 มิถุนายน 2560 17:53:35 น.
Counter : 53 Pageviews.  

ปภ.เตือน 3 จังหวัดภาคตะวันออก 3 จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบางพื้นที่ 24-25 มกรมปภ.เตือนจังหวัด 6 จังหวัด แยกเป็น ภาคตะวันออก 3 จังหวัด "ระยอง-จันทบุรี-ตราด" ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 3 จังหวัด "ระนอง-พังงา-ภูเก็ต" รับมือภาวะฝนตกหนักวันที่ 24 -25 มิ.ย.นี้ เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่

 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนักบางแห่ง ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในช่วงวันที่ 24 – 25 มิ.. 2560 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 6 จังหวัด แยกเป็น ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง (อำเภอเขาชะเมา อำเภอแกลง และอำเภอเมืองระยอง) จันทบุรี และตราด ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 3 จังหวัด ได้แก่ ระนอง(อำเภอกระบุรี อำเภอกะเปอร์ อำเภอสุขสำราญ และอำเภอละอุ่น) พังงา (อำเภอกะปง อำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเมืองพังงา) ภูเก็ต (อำเภอเภอกระทู้ อำเภอถลาง และอำเภอเมืองภูเก็ต

นายฉัตรชัย กล่าวด้วย่วา ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่มิสเตอร์เตือนภัยติดตามสภาพอากาศ และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะกรณีฝนตกหนักต่อเนื่อง มีปริมาณน้ำฝนสะสม 90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง และช่วงเวลาที่มีน้ำทะเลหนุนสูง ให้จัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ และพื้นที่ชายฝั่งทะเล ให้ระมัดระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนัก โดยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 25 มิถุนายน 2560    
Last Update : 25 มิถุนายน 2560 18:06:28 น.
Counter : 109 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

p_chusaengsri
Location :
สมุทรปราการ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 52 คน [?]
AdSpyglass.com - Double your profit from brokers
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add p_chusaengsri's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.