'นิด้าโพล'เผยผลสำรวจ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบผลสำรวจ "นิด้าโพล" ความเห็น พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 89.68 เห็นด้วยห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี อีกร้อยละ 84.88 เห็นด้วย เพิ่มโทษปรับผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คนไทยคิดอย่างไรกับ ... ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ .. 2560” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับ ... ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ .. 2560ฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 .. 2560 ที่ผ่านมา

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงการรับทราบเกี่ยวกับการบังคับใช้ ... ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ .. 2560ในประเด็นต่าง พบว่า การห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.44 ระบุว่า ทราบ และร้อยละ 22.56 ระบุว่า ไม่ทราบ การห้ามให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.20 ระบุว่า ทราบ และร้อยละ 34.80 ระบุว่า ไม่ทราบ

การห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน 4 กลุ่มสถานที่ ได้แก่ วัดหรือสถานที่ปฏิบัติ พิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานศึกษาทุกระดับ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.36 ระบุว่า ทราบ และร้อยละ 29.64 ระบุว่า ไม่ทราบ การห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบ อาทิ พริตตี้ ส่งเสริมการขายในงานคอนเสิร์ต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.82 ระบุว่า ทราบ และร้อยละ 40.18 ระบุว่า ไม่ทราบ การห้ามผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบทำกิจกรรม CSR อุปถัมภ์สนับสนุน บุคคลหรือองค์กร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.32 ระบุว่า ไม่ทราบ และร้อยละ 38.68 ระบุว่า ทราบ

การห้ามตั้งวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือซองบุหรี่ จุดขายปลีก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.45ระบุว่า ทราบ และร้อยละ 31.55 ระบุว่า ไม่ทราบ การห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.65 ระบุว่า ทราบ และร้อยละ 32.35 ระบุว่า ไม่ทราบ การเพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เป็นปรับไม่เกิน 5,000 บาท พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.70 ระบุว่า ทราบ และร้อยละ 41.30 ระบุว่า ไม่ทราบ เจ้าของสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ดูแลให้ไม่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.37 ระบุว่าทราบ และร้อยละ 38.63 ระบุว่า ไม่ทราบ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบังคับใช้ ... ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ .. 2560 ในประเด็นต่าง พบว่า การห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.68 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 9.28 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.04 ระบุว่า เฉย /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ การห้ามให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.56 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 14.72 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 2.72 ระบุว่า เฉย /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ การห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน 4 กลุ่มสถานที่ ได้แก่ วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานศึกษาทุกระดับ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.20 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 7.60 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.20 ระบุว่า เฉย /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

การห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบ อาทิ พริตตี้ ส่งเสริมการขายในงานคอนเสิร์ต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.12 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 10.56 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 2.32 ระบุว่า เฉย /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ การห้ามผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบทำกิจกรรม CSR อุปถัมภ์สนับสนุน บุคคลหรือองค์กร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.28 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 21.12 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 5.60 ระบุว่า เฉย /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ การห้ามตั้งวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือซองบุหรี่ จุดขายปลีก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.92 ระบุว่าเห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 16.72 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.36 ระบุว่า เฉย /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

การห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.96 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 24.32 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 2.72 ระบุว่า เฉย /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

การเพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เป็นปรับไม่เกิน 5,000 บาท พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.88 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 13.52 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.60 ระบุว่า เฉย /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ เจ้าของสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ดูแลให้ไม่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.52 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 6.88 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.60 ระบุว่า เฉย /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ... ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ว่าจะช่วยลดการเข้าถึงหรือปัญหาการสูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้หรือไม่ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 18.08ระบุว่า ช่วยได้มาก เพราะการบังคับใช้รอบนี้ มีบทลงโทษที่รุนแรง และค่อนข้างจริงจัง คนน่าจะเกรงกลัวกฎหมายมากขึ้น อีกทั้งกฎหมายการห้ามแบ่งขาย น่าจะทำให้เด็กไม่มีกำลังซื้อ และห้ามขายให้กับผู้ที่อายุ ต่ำกว่า 20 ปี ตลอดจนการห้ามส่งเสริมการขายและการโฆษณา เด็กก็จะไม่เกิดการเลียนแบบ น่าจะช่วยลดปัญหาการสูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนลงได้ ร้อยละ 50.56 ระบุว่า ช่วยได้ในระดับหนึ่ง เพราะบางข้อก็สามารถควบคุมได้ แต่บางข้อก็ไม่สามารถควบคุมได้ หรือควบคุมได้เฉพาะกลุ่ม

อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายจะเข้มงวดในช่วงแรก แต่พอได้สักระยะก็จะเป็นเหมือนเดิม และยังมีช่องทางอื่นที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงหรือแอบหาซื้อบุหรี้ได้อยู่ดี วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้ อยากลอง ชอบเลียนแบบ ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ ตราบใดยังมีคนขาย ก็ยังมีคนซื้อ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ควรใช้การรณรงค์จิตสำนึกมากกว่า ร้อยละ 25.84 ระบุว่า ช่วยไม่ได้เลย เพราะ กฎหมายไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะตามพื้นที่ในต่างจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขกฎหมายมาแล้วหลายครั้ง ปัญหาผู้เสพหน้าใหม่ก็ไม่ได้ลดลงเลย ทั้งนี้ บุหรี่เป็นสิ่งที่หาซื้อได้ง่าย ถึงมีกฎหมายระบุห้ามก็ตาม เด็กและเยาวชนอาจจะฝากให้คนอื่นซื้อให้ หรือต้องขวานขวายหามาสูบให้จนได้ อีกทั้งร้านค้าบางร้านก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือ และร้อยละ 5.52 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 09 กรกฎาคม 2560    
Last Update : 9 กรกฎาคม 2560 15:28:19 น.
Counter : 86 Pageviews.  

ประวัติวัน'อาสาฬหบูชา'วันอาสาฬหบูชา ในปี 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม โดยวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก

 

ในปี 2560 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8) คำว่า "อาสาฬหบูชา"สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ 2 คำ คืออาสาฬห ที่แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลงพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้อุปสมบทตามลำดับ

สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ

 1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ

การหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุข หรือกามสุขัลลิกานุโยค

การสร้างความลำบากแก่ตน ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บำเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมองแรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค

ดังนั้น เพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลัก ปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ 8 ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์8 ได้แก่

1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง

2. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม

3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต

4. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต

  5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต

6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี

7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด

  8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

             2.อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่

1. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด

2. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น

3. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา

4. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ประการดังกล่าวข้างต้น

ส่วนกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา พิธีกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทำในวันนี้ คือ การทำบุญ ตักบาตรรักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 09 กรกฎาคม 2560    
Last Update : 9 กรกฎาคม 2560 7:54:27 น.
Counter : 72 Pageviews.  

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท วันอาสาฬหบูชาสมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ให้ระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย มีความละอายต่อบาป

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ประทานพระโอวาทเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2560 ความว่า

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระพุทธรัตนะ ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาด้วยพระธรรมรัตนะ อันมีนามว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" โปรดปัญจวัคคีย์ อิสิปตนมฤคทายวัน อันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีอริยสงฆ์ ก่อกำเนิดพระสังฆรัตนะ ครบถ้วนพร้อมเป็น "พระรัตนตรัย" ดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะ เพราะฉะนั้น วันอาสาฬหบูชาจึงเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธบริษัทจักได้น้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ย้ำเตือนจิตใจตนให้มุ่งประพฤติตามหนทางอริยมรรค ตามที่สมเด็จพระบรมศาสนาได้ทรงแสดงไว้เป็นครั้งแรกในดิถีเช่นนี้

ท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชน คงเคยปฏิญาณตนถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่า เป็นที่พึ่งที่ระลึกด้วยภาษาบาลีว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ,ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ,สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เป็นต้น โอกาสคล้ายวันบังเกิดพระรัตนตรัยครบองค์สาม จึงขอเชิญชวนทุกท่านทบทวนความหมายของคำปฏิญาณที่ประกาศตนอยู่เสมอว่า แท้จริงแล้วมีสาระลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่พิธีกรรม ถ้าท่านเป็นผู้มีไตรสรณคมน์คอยนำทางชีวิตอยู่ทุกขณะจิต ก็ย่อมมีความเคารพยำเกรงในคำสอนของพระศาสดา ย่อมมีความละอายชั่วกลัวบาปไม่กล้าประพฤติล่วงละเมิด "ศีล" ซึ่งเป็นการปิดประตูสู่ความตกต่ำ และย่อมขวนขวายที่จะประพฤติ"ธรรม" ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่ความงอกงาม ถ้าทำได้ตามนั้น ความศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณพระรัตนตรัยย่อมมีอยู่จริง และย่อมดลบันดาลให้ท่านประสบความสุขความเจริญได้อย่างเห็นแจ้งประจักษ์จริง ด้วยผลจากความดีที่ท่านเพียรประพฤติตามพระพุทธะธรรรมนั่นเอง ไม่ใช่ด้วยอานุภาพลี้ลับเหนือการพิสูจน์แต่อย่างใด

ประเพณีการบูชาพิเศษในวันอาสาฬหบูชา บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกเมื่อเกือบ 60 ปีมาแล้วบนผืนแผ่นดินไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมควรที่เราชาวไทยจะได้ภาคภูมิใจ และขอจงใช้โอกาสวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา เป็นปฐมฤกษ์แห่งการรักษาสัจจะต่อคำปฏิญาณ ในอันที่จะละเว้นจากบาป พร้อมเร่งบำเพ็ญคุณงามความดีให้เพิ่มพูน เพื่อสันติสุขอันไพบูลย์ในชีวิตของท่าน ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลกสืบไป


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 08 กรกฎาคม 2560    
Last Update : 8 กรกฎาคม 2560 21:08:18 น.
Counter : 61 Pageviews.  

'ฝรั่งเศส' ช่วยลดโลกร้อน ตั้งเป้ายกเลิกขายรถใช้น้ำมัน'เบนซิน-ดีเซล' ภายในปี 2040'ฝรั่งเศส' ได้ตั้งเป้าหมายเตรียมยกเลิกขายรถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน-ดีเซล ภายในปี 2040 ตามเป้าหมายของ'ความตกลงปารีส' ช่วยลดภาวะโลกร้อน

 

รัฐบาลฝรั่งเศส ได้ประกาศจะยุติการขายรถยนต์เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลทั้งหมดภายในปี2040 หรืออีก 23 ปีข้างหน้า เพราะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพื่อทำให้ได้ตามเป้าหมายของความตกลงปารีส เพื่อลดปัญหาภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในสภาวะโลกร้อน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของฝรั่งเศส นิโคลา อูโล ออกมายอมรับว่า มาตรการนี้หาจะทำให้สำเร็จยังเป็นเรื่องยาก เนื่องจากยังมีการผลิตรถยนต์ทั่งสองประเภทจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในค่ายต่างๆ แต่ยังมั่นใจว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของฝรั่งเศสมีทรัพยากรที่พร้อม ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปได้

ทั้งนี้ ตามข้อมูลของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งยุโรป (อีอีเอ) บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของฝรั่งเศสทั้ง เปอโยต์, ซีตรอง และ เรโนลต์ ติดอันดับ 1, 2 และ 3 ผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยที่สุดในปี 2016 ซึ่งหลายประเทศในยุโรปได้เริ่มทยอยประกาศแผนการลดจำนวนรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลแล้ว ภายหลังได้ปลดปล่อยมลภาวะออกมาจำนวนมาก ทำให้ที่ผ่านมาเริ่มมีอุตสาหกรรมรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น อาทิ ประเทศเยอรมนี มีเป้าหมายนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ท้องถนนให้ได้ 1 ล้านคัน ภายในปี 2020


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 08 กรกฎาคม 2560    
Last Update : 8 กรกฎาคม 2560 9:59:45 น.
Counter : 178 Pageviews.  

คกก.สรรหา ผู้อำนวยการส.ส.ท. แถลงการณ์ยืนยัน กระบวนการสรรหา'โปร่งใส' ทุกขั้นตอนจากกรณีนายแก้วสรร อติโพธิ กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ทำหนังสือถึงนายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย ด้านการบริหารจัดการองค์กร เกี่ยวกับความเห็นทางกฎหมายในปัญหาการคัดเลือก ผู้อำนวยการไทยพีบีเอส

 

คณะกรรมการสรรหา ได้ออกคำแถลงของคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (...) ต่อกรณีความเห็นว่ากระบวนการสรรหาไม่ถูกต้อง โดยระบุว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ความเห็นของนายแก้วสรร อติโพธิ กรรมการธรรมาภิบาลที่ระบุว่า กระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (...) เป็นกระบวนการสรรหาที่ไม่ถูกต้องตามความทราบแล้วนั้น

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ... ขอชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาตามขั้นตอน และอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ...ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัครและการสรรหาผู้อำนวยการ ... .. 2560 ทุกประการ และกระบวนการสรรหาเป็นไปด้วยความโปร่งใสในทุกขั้นตอนโดยในการสรรหาดังกล่าว ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบกับการรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้สมัครทั้ง 7 คน ก่อนจะมีการลงมติว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเหมาะสมจำนวนไม่เกิน 2คน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบาย ... พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับดังกล่าว ข้อ 9.2 วรรคสอง ยังระบุด้วยว่า “ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายสงวนสิทธิ์ในการที่จะยังไม่ดำเนินการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครน้อยราย หรือในกรณีที่ได้มีการกลั่นกรองแล้ว แต่ไม่มีผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ให้การตัดสินของคณะกรรมการนโยบายเป็นที่สุด”

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาจึงมีหน้าที่เพียงกลั่นกรอง และสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมและสมควรที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เพื่อส่งให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาเท่านั้นหากคณะกรรมการนโยบายเห็นว่า กระบวนการสรรหาไม่ถูกต้อง ก็มีอำนาจที่จะยกเลิกกระบวนการสรรหาและดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้ได้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ...ได้ โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาผู้สมัครที่คณะกรรมกรสรรหาได้กลั่นกรองส่งให้แต่อย่างใด ประกอบกับความเห็นดังกล่าวเป็นความเห็นของนายแก้วสรร อติโพธิ ที่ระบุตำแหน่งว่าเป็น กรรมการธรรมภิบาล ส่งถึง นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ในฐานะส่วนตัว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอตั้งเป็นข้อสังเกตว่า ความคิดเห็นดังกล่าวนี้ผูกพันหรือมีนัยทางกฎหมายประการใด อีกทั้งความเห็นนี้ก็ยังอาจส่งผลเป็นการทำลายความเชื่อถือหรือความเป็นอิสระของคณะกรรมการสรรหาอย่างไม่เป็นธรรมอีกด้วยเช่นกัน

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหามีข้อสังเกตถึงเจตนาของผู้เผยแพร่ความเห็นดังกล่าว เนื่องจากมีการเผยแพร่ออกมาระหว่างการหารือของคณะกรรมการนโยบายก่อนมีการแสดงวิสัยทัศน์เพื่อลงมติคัดเลือกผู้อำนวยการในวันนี้ (6 กรกฎาคม) ทั้งๆ ที่กระบวนการสรรหาเสร็จสิ้น และเผยแพร่ต่อสาธารณะตั้งแต่วันที่ 28มิถุนายน 2560 แล้ว


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 08 กรกฎาคม 2560    
Last Update : 8 กรกฎาคม 2560 6:07:13 น.
Counter : 41 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

p_chusaengsri
Location :
สมุทรปราการ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 52 คน [?]
The Most Popular Traffic Exchange FollowLike
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add p_chusaengsri's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.