ไร้สาระ กับ นายบัวรำวง

สื่อ-สาร: ชุมชนสมัยใหม่

ในยุคศตวรรษที่ 21 ความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ความรู้เปรียบดังอาวุธทรงอำนาจ ในการปกครอง ครอบครอง และนำเสนอความคิด โลกเราดูเหมือนว่าจะเล็กลง คนที่อยู่คนละซีกโลกรับรู้ข่าวสารของคนอีกฝั่งหนึ่งได้ทันเหตุการณ์ จะหาอะไรกับคนที่อยู่ในประเทศเดียวกัน ที่รับรู้ข่าวสารในข้อมูลชุดคล้ายๆกัน ผ่านทางสื่อ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ มีผู้กล่าวกันว่า สื่อทรงความเที่ยงแท้ ปราศจากอคติ ความซื่อตรงไม่เอียงเที่ยงแท้ มีหรือในกมลสันดานมนุษย์ แค่ข้าพเจ้ารจนาข้อวิพากย์นี้ก็ปราศจากความเที่ยงแล้ว คราบัดนี้จักขอเล่านิทานสมัยใหม่ อันนักวิชาการบางท่านเรียกว่า Netlore แทนศัพท์สมัยโมเดิร์นว่า folklore นั่นแล

โลกอินเทอเนทซึมแทรกทุกปริมณฑลแห่งโลกพิภพ บุคคลผู้ได้ชื่อว่า เท้าข้างหนึ่งกระทบในกระแสโลกาภิวัฒน์ย่อมหลงอยู่ในสังสารแห่งโลกมายาศูนย์แลหนึ่ง ดังข้าพเจ้าเองผู้ติดในบ่วงนี้เช่นกัน อาการแห่งข้าพเจ้าย่อมพัวพันมิห่างไกลจากจอสี่เหลี่ยม ตะวันขึ้นตราบตรลบอีกครา บางครั้งมิห่างไกลเกินหนึ่งช่วงย่างเลย

ทีนี้จะขออ้างถึงโลกมายา อันข้าพเจ้าเข้าไปพัวพันอยู่ประจำ เป็นเวปไซต์ หรือเครือข่ายใยแมงมุมแห่งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้ติดพันอยู่ ณ ที่แห่งนั้น เฝ้าเพียรตั้ง “กระทู้” และ “ตอบกระทู้” อยู่มิรู้วาย นานเข้าก็พบปะพูดคุยกับคนในชุมชนแห่งใหม่ ทั้งมิเคยเห็นหน้า ในมโนสำนึกมีแต่คิดว่า “สนิทสิเน่หา” คราผู้ใดตั้งตนมิมั่นเป็นศัตรูผู้จองหองกับผู้ที่คิดว่าเป็นมิตรนั้น ย่อมมิพ้นจะร่วมช่วยยำโดยปราศจากสติ ในจิตย่อมไหม้ร้อนมิวาย มิอาจนั่งนอนได้ เปรียบถูกสุมด้วยกองฟอนฉะนั้น

กิระได้ยินมาว่า มีบุรุษแลสตรีคู่หนึ่งพยายามยิ่งในการผสมเชื้อแห่งมนุษย์ด้วยวิถีสมัยใหม่ในภาชนะอันกอปรด้วยเชื้อโยนีแลลิงคบุรุษ คราเชื้อนั้นปฏิสนธิด้วยแรงแห่งจำนงแล้วก็เอาเชื้ออันแบ่งตัวนั้นย้อนกลับไปยังคัพพะแห่งสตรีนั้นแล

อนึ่งหากจักตรึกด้วยจริตแห่งข้าพเจ้าเองแล้วไสร้ ย่อมสำนึกได้ว่า ปฏิสนธิแห่งสัตวมนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นไปด้วยเหตุแลปัจจัยอยู่สามประการ ประการแรกบุรุษแลสตรีย่อมต้องนิโยค ประการสองสตรีย่อมต้องถึงซึ่งความร้อนฤตุแห่งเดือนแลคัพพะแห่งทารกย่อมพร้อมแก่การอาศัย ประการท้ายสุดย่อมมีปฏิสนธิจิต หากถึงพร้อมทั้งสามย่อมก้าวเข้าสู่การมีบุตร...

เย็นวันหนึ่งข้าพเจ้าได้เปิดโทรทัศน์ นักข่าวสตรีนางหนึ่งเปล่งโฆษวาทีอ้างถึงบุรุษแลสตรีนั้นที่กระทำความปราโมทย์ให้บังเกิดแล้ว แต่เนื่องด้วยสตรีผู้ผอมบางมิอาจทานทนต่อการอุ้มบุญได้ จึ่งต้องคัจฉติไปสู่โรงหมอ นึกถึงว่าสตรีชาวบ้านทั่วไปหาต้องเด่นดังเช่นนี้ไม่ การแท้งของสตรีย่อมเป็นธรรมดาแห่งโลกยิ่ง ไม่ว่าด้วยอุปัทวะใด หรือด้วยจงใจ ครั้นนึกถึงวันก่อน ข่าวแห่งการทำลายซึ่งเด็กในครรภ์ด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำ ยังมิจางหาย ข่าวที่ดูเหมือนตรงกันแบบคู่ขนานแทนที่หนึ่งต้องการ หนึ่งไม่ต้องการ สิ่งเหล่านี้คืออะไรในโลกกันแน่?

ด้วยข้าพเจ้าคิดมากแลคิดมากยิ่ง ยามก้าวเข้าสู่โลกไซเบอร์กระทู้หลากหลายเรื่องราวผ่านสายตาและความคิดอันเขลาโง่ กระทู้ซ้ำๆ ไม่ต่ำกว่าสิบได้แสดงความเสียใจกับบุรุษกับสตรีนั้นแล ข้าพเจ้าเองกลับมิได้ยินดีหรือยินร้ายใด แต่สะเทือนต่อความรู้สึกของผู้เข้ามาเห็นใจบุรุษสตรีคู่นี้ยิ่ง พวกเขาช่างอ่อนโยนยิ่ง...ในกระทู้เดียวกัน บางผู้เข้ามาโฆษณาขายสินค้าลดน้ำหนัก ยิ่งทำให้สะเทิ้นครุ่นคิดว่า โอ้ ! โลกจักก้าวไปฉันใด? ไฉนพวกเขาจึงเปล่งข้อความซ้ำๆ ได้อย่างมิสนใจเรื่องที่เขาเข้ามาเลย หรือเขาคิดแต่เรื่องบางเรื่องเสียเท่านั้น

แต่นั่นทั้งผู้แสดงความเสียใจแลผู้คิดแต่ขายสินค้ากลับเหมือนกันอย่างบอกไม่ถูก และผู้ไม่ตอบกระทู้นั้นแต่เข้าไปอ่านอย่างข้าพเจ้าก็กลับเหมือนพวกเขาทั้งสองกลุ่ม พวกเราต่างเป็นผู้หลงในมายา

ผู้แสดงความเสียใจ ย่อมสงสารบุคคลผู้เขารู้จักผ่านสื่อ ทั้งไม่รู้ว่า สื่อเหล่านั้นปกปิดซ่อนเร้นบิดเบือน หรือบอกความจริงทุกสิ่งหรือไม่? ภาพเสียงที่เห็น แน่นอนว่า มนุษย์ในโลกปัจจุบันย่อมเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ มนุษย์เชื่อในสิ่งที่ตนเห็นได้ยิน ความเป็นภาพที่ผ่านการคัด เสียงที่ผ่านการตัด ย่อมทำให้เชื่อว่าจริงทั้งหมด ยิ่งน่าแปลกใจ บุคคลผู้ที่คนอื่นรู้จักดี กับบุคคลผู้ที่เขาไม่รู้จัก กลับมาเชื่อมกันได้อย่างน่าประหลาด...พวกเขาหรือเธอเหล่าผู้แสดงความเสียใจจักรู้หรือไม่ว่า บุรุษแลสตรีนั้นรับรู้เห็นใจความรู้สึกที่พวกเขาแสดงออก

สตรีนางอื่นผู้เดินตลาดจักเป็นเช่นไรหนอ เมื่อพวกเขามิได้เด่นดัง...แม้พวกเขาจะสูญเสียบุตรเช่นกัน ใครเล่าจะแสดงความเสียใจกับเขา หรือเป็นเพราะมิได้ลงข่าวหน้าหนึ่งแลโทรทัศน์ แต่กระนั้นเถอะหากมิมีชื่อปรากฏลือชาย่อมมิมีใครเข้ามาเห็นใจเป็นแน่...โดยแท้จริงความเสียใจของคนเหล่านี้ย่อมมิแตกต่างกันเสียด้วยซ้ำ ยิ่งหากพวกเขาเหล่านั้นไร้ซึ่งทรัพย์ในการรักษากายด้วยแล้วย่อมมิต้องกล่าวเทียบกับบุรุษสตรีคู่นี้ได้เลย...

ข้าพเจ้าคงมิมีคำใดที่จะกล่าวนอกจากเสียว่า “ชุมชนแห่งใหม่ได้เกิดขึ้นเกี่ยวพัน พร้อมกับความทันสมัยแล้ว”
 

Create Date : 21 กุมภาพันธ์ 2550    
Last Update : 22 กุมภาพันธ์ 2550 8:55:49 น.
Counter : 279 Pageviews.  


buaravong
Location :
มหาสารคาม Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add buaravong's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.